Page 1

FITXA D'AUTORITZACIÓ PER A L'AUDICIÓ DE MENORS

Nom:

Cognoms:

Any de neixament:

Curs Escolar:

Experiència en el cant:

Experiènciaen interpretació:

Experiència en dansa:

Alçada:

Pes: Adreça:

Carrer Codi Postal

num./pis, porta Població

Províncica

País: Pare, mare o tutor, turora:

Nom: DNI:

Cognoms Telèfon :

Com a tutor/a, identificat en aquest full, autorizo al meu filla/filla, les dades del qual consten en aquest paper, a participar de les audicions del musical "Tom Sawyer", motiu pel qual signo el present full de conformitat: Signatura

Fitxa d'audició tom sawyer  
Fitxa d'audició tom sawyer  
Advertisement