Page 1

UNITAT 2

LES SOCIETATS HUMANES

INDEX 1. Els humans 1.1. Introducció: Els humans són éssers socials 1.2. Evolució de les societats humanes. Prehistòria i Història. 1.3. Inici de l’escriptura 1.4. Evolució de la població mundial 2.

La diversitat dels grups humans

2.1. Introducció 2. 2. Llengues i religions: Principals blocs culturals del món 3. L’organització de les societats.


1. Els humans 1.1.

Introducció: Els humans són éssers socials

L’espècie humana no existeix des de sempre, els seus precursors van aparéixer sobre la terra fa aproximadament uns quatre milions d’anys. Aquells primers éssers que, d’alguna manera, ja podem considerar humans tenien una intel·ligència molt limitada, que va anar fent-se més gran i més complexa a través d’un llarg període d’evolució. Per això podem dir que el fet primordial que diferencia els humans de la resta d’animals és precisament la seua intel·ligència. La intel·ligència va desenvolupant-se, així mateix, al llarg de la vida de cadascun de nosaltres. Si som més poderosos que altres éssers vius no és perquè siguem més forts per naturalesa, sinó perquè som capaços d’aprendre a fer coses (una arma, una trampa, una foguera...) i perquè som capaços d’entendre les lleis que regeixen la natura i utilitzar-les per a transformar-la. Així, els éssers humans ens anem fent més intel·ligents a mesura que aprenem. Però ningú no aprén sol. Totes les coses que sabem fer les hem apreses en el nostre entorn, amb les persones que ens rodegen: unes vegades imitem els altres, altres vegades rebem informacions o instruccions... Aquest entorn, del qual formem part, l’anomenem societat. És gràcies a la interacció que establim amb els altres membres de la societat que esdevenim éssers intel·ligents. La interacció social de l’individu amb el grup social a què pertany es fonamenta en el fet que els éssers humans ens necessitem els uns al altres per a sobreviure i per a progressar. La cooperació entre els components del grup i l’especialització individual suposen una organització social que fa que tant el grup com cadascun dels membres que el composa esdevinga més fort i més eficaç. Per tot això diem que l’ésser humà és, abans que res, un ésser social. 1. Quines són les característiques que diferencien l’ésser humà dels altres éssers vius? 2. Perquè els éssers vius vivim en societat? 3. Enumera cinc activitats que podem realitzar més eficaçment actuant en grup: 4. Creus que és important aprendre per a integrar-te en la societat? Perquè? Digues algunes coses que aprens a l’institut i que t’ajuden a integrar-te socialment? 5. Pensa en les coses que has anat aprenent al llarg de la teua vida. Assenyala’n cinc d’apreses imitant els altres i cins d’apreses gràcies a la informació o a les instrucions que ens han donat els altres. 6. Busca en un diccionari les paraules cooperar , organització i societat. Fes un breu text que relacione aquests tres conceptes


1.2.

Evolució de les societats humanes. Prehistòria i Història.


1.3.

Inici de l’escriptura

Inici de l’escriptura Els codis escrits més primitius es basaven en dibuixos o pictogrames que simbolitzaven un objecte concret o una idea. Més endavant s’anà depurant i estilitzant de manera que cada signe va anar representant :una paraula, una síl·laba i, finalment, un so. Els sistemes d’escriptura més antics que coneguem són: • L’escriptura jeroglífica dels egipcis (1) • L’escriptura coneiforme dels pobles mesopotàmics (2) • L’escriptura xinesa (3) D’altres sistemes importants d’escriptura desenvolupats al llarg de la història han estat el maia (4), el grec (5), l’ibèric (6), el llatí o el ciríl·lic.

- Per grups, elegiu un sistema antic d’escriptura, busqueu-ne informació i realitzeu un mural sobre ell.


3.

Evolució de la població mundial

MOMENT HISTÒRIC Inici del NEOLÍTIC Plenitud de les primeres civilitzacions: Mesopotàmia Inici de la

Egipte nova

ANY 10000 – 8000 a C 3000 – 1000 a C.

HABITANTS 8.000.000 100.000.000

/ era:

Naixement de Crist Plenitud de l’Imperi Romà Fase inicial de l’edat

0

250.000.000

250 – 350 d C 450 – 750

450.000.000 200.000.000

Mitjana Plenitud del Renaixement 1350 -1450 Fase inicial de la 1750

500.000.000 800.000.000

Revolució Industrial Hegemonia de

la 1850

1.600.000.000

Revolució Burgesa Primera fase de

la

1970

3.000.000.000

bloc 1990

5.000.000.000

revolució Tècnica Dissolució

Científica del

i

comunista (mur de Berlin) Canvi de segle

2000

7.000.000.000

- A partir del quadre sobre l’evolució de la població mundial, contesta les següents qüestions: 1.Quan de temps va passar i com va evolucionar el creixement de la població entre els següents fets històrics: - Del neolític a les primeres civilitzacions històriques (escriptura, …)


- De les primeres civilitzacions històriques a la plenitud de l’imperi Romà. - De la plenitud de l’imperi romà a la plenitud del renaixement. - De la plenitud del renaixement a la l’inic de la revolució industrial - De l’inici de la revolució industrial a l’inici de la revolució científico-tècnica - De l’inici de la revolució científico-tècnica a l’actualitat. 2. Quines diferències detectes. Quines creus que són les raons d’aquest diferent creixement

2. La diversitat dels grups humans 2.1. Introducció


Tots els éssers humans pertanyen a una mateixa espècie denominada Homo sapiens encara que, com ja vau veure a l’apartat anterior, aquesta no ha estat l’única espècie humana que ha poblat la terra sinó que, en diferents moments de l’evolució dels humans n’han existit d’altres que es van extingir Per pas del temps i per l’adaptació a les diferents zones de la terra, s’han anat conformant trets físics i culturals molt diversos. Això però, tots els homes i les dones pertanyem a una mateixa espècie i tenim els mateixos trets genètics, de manera que podem dir que no hi ha uns humans superiors a d’altres, com no hi ha tampoc cultures superiors sinó, simplement, cultures diferents. Les característiques físiques (o morfològiques) d’una persona es transmeten per herencia biológica (de pares a fills), mentre que la cultura s’aprén després de nàixer per la convivencia dins una determinada societat. Com a conseqüència de les migracions, contactes i colonitzacions produïdes al llarg de la història, els grups humans existents avui al món poden presentar, i generalment presenten, una gran diversitat interna pel que fa a les característiques físiques dels seus membres. Aquests grups humans, als quals podem anomenar pobles, tenen com a base de la seua singularitat el fet de compartir una mateixa cultura, així com una forma particular de viure i d’organitzar-se que els diferencia d’altres pobles. Així, quan estudiem la cultura d’un poble determinat ens fixem en moltes característiques compartides pels seus membres, les principals de les quals són: La seua llengua i literatura Els seus mites i llegendes Les seues creences religioses


Els seus costums itradicions Els seus valors compartits El seu sistema de vida: nòmades, sedentaris, festes i tradicions, sistema de valors... La seua organització política i social Amb tot, les cultures dels diferents pobles no són compartiments aïllats. Hi ha influències i intercanvis permanents d’unes cultures amb les altres. Així mateix existeixen comunitats culturals similars que configueren una àrea més àmplia, com per exemple:els pobles mediterranis, les societats occidentals... La gran mobilitat de la població del món d’avuí ha fet també que cada societat presente, així mateix, una major diversitat interna. 1. Llegeix el text anterior i contesta les següents qüestions: - Quines són les causes de les diferències fisiques i culturals existents entre els éssers humans - Podem dir que tots els homes i dones són fonamentalment iguals, a pesar de les seues diferències físiques i culturals? Perquè? - Quines són les característiques principals que singualitzen culturalment un poble determinat: - Consideres que és positiva o negativa la diversitat cultural existent entre els diferents pobles i grups socials? Perquè? 2. Busca en el diccionari les paraules poble, cultura , societat nació i civilització. Fes un breu escrit assenyalant el que tenen en comú i el que tenen de diferent aquests conceptes

Les principals llengües del món

Les principals religions del món


1. A partir d’aquests mapes de les llengües i de les religions del món, amplieu la vostra informació consultant diversos diccionaris i enciclopèdies i, finalment, feu un informe explicant quins serien els grans blocs culturals existents actualment al món.

2. L’organització de les societats.

• •

RECORDEM Els humans són éssers socials, hem viscut sempre agrupats. Tots pertanyem a diversos grups socials (familia, escola, empresa, població…) Els motius que fan que ens agrupem són : - La necessitat d’aprendre dels altres - La necessitat de cooperar amb els altres, ja que cadascú de nosaltres no pot aconseguir per ell mateix tot el que necessita. Així, cada grup humà es cohesiona al voltant d’una finalitat o finalitats comunes, i es acceptada pels seus membres perquè puposa resoldre més eficaçment determinats problemes

Per tal d’acomplir eficaçment amb les seues finalitats, els grups socials han de dotarse d’una organització:


Cada persona que pertany a un grup hi ocupa un lloc determinat, una posició més o menys important jeràrquicament, és a dir, per damunt o per davall dels altres components del grup. Aquesta posició s’anomena estatus. Cada estatus té els seus atributs: una manera de comportar-se, unes obligacions i uns drets. Cada grup té normes que regulen el seu funcionament i persegueixen la seua cohesió i la seua continuïtat. Aquestes normes deriven de la complexitat del seu funcionament, de les finalitats que el grup s’ha marcat i han de ser acatades i respectades per cadascun dels seus membres Com els actors que representen un determinat personatge en una obra teatral, els membres d’un grup han d’acceptar i interpretar el seu paper dins la divisió de funcions que existeix dins del grup. Aquesta funció social s’anomena rol. I, a més, han de representar-lo el millor posible si volen integrar-se en el grup, és a dir ser acceptats plenament pels altres. Els grups humans tenen objectius particulars i limitats. La suma de tots els grups que una comunitat necessita per a cobrir les seues necessitats és un conjunt molt ampli i complex que anomenem societat. Perquè una societat aconseguesca els seus objectius és indispensable, doncs, que estiga ben organitzada. Cada grup té una funció determinada que complir (per exemple el sistema escolar), si un grup no complira amb la seua funció, la resta de la societat en resultaria afectada, encara que no tots els grups resulten igual de vital per a la pervivència del sistema i existeix entre ells una estratificació. Aquesta organització interrelacionada s’anomena estructura social. Com més ens endarrerim en el temps les societats humanes eren més petites i hi havia poques funcions diferenciades que complir. Amb l’aparició de l’escriptura i el desenvolupament dels antics imperis (egipcis, mesopotàmics, xinesos...) la societat va anar fent-se més i més complexai agrupant una major quantitat d’individus, Un nou pas fou la revolució industrial amb l’auge de la ciencia i la técnica. En l’actualitat les societats són molt àmplies, complexes i interrelacionades, fins al punt que hom afirma que som una societat mundial.

ACTIVITATS 1.- Llegeix el text inicial i intenta resumir en una frase, extreta del mateix escrit o feta per tu, el sentit de cada paràgraf. 2.- A partir de les frases anteriors, escriu un resum del text. 3.- Anem a considerar l’institut com una societat, formeu equips i contesteu les següents qüestions: - Elabora l’organigrama del centre, on es reprodueix la seua estructura social. Pots arreplegar informació del professorat, de l’equip directiu o de l’administració del centre. - Intenta assignar una determinada funció a tots els grups i persones significades que conformen aquesta societat. - Quines són les normes que regulen el funcionament d’aquesta societat? Investiga on estan recollides, qui les ha elaborades i fes-ne un resum sintètic qe les qüestions que tracta i del que, al teu parer, és més important.


4. Després de conéixer les normes del centre, fes-ne una breu valoració.. 5. Especifiqueu cinc exemples de cooperació que existeixen a l’institut. 6. Explica el funcionament del nucli social de la teua familia, a partir de les activitats realitzades a l’activitat 3, pel que feia a l’institut (organigrama, funcions, normes, exemples de cooperació…) 5.- Quan es treballa en equip és molt important que cadascú sàpia el que ha de fer. Posa exemples de treballs en equip on respectar aquesta divisió de funcions siga molt important.

Projecte 2  

Pr Treball 2 del PDC

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you