Page 1

INSTITUT D’ENSENYAMENT SECUNDARI DE TEULADA CURS ESCOLAR 2010/2011

PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR

Àmbit sociolingüístic

MEMÒRIA DE JUNY DEL CURS 20102011

CARLES MULET I GRIMALT. DEPARTAMENT DE VALENCIÀ


1.

GRAU D’ACOMPLIMENT DELS OBJECTIUS GENERALS DEL PROGRAMA:

1.1. Pel que fa a la finalitat terminal del programa: - Podem dir que s’ha acomplert prou satisfactòriament l’objectiu d’integrar els participants en l’àmbit educatiu: Tot i que a)

l’alumnat va ser adscrit al programa durant el curs anterior (PDC de 3r curs) per tractar d’alumnat amb perill d’excusió, és a dir, amb dificultats significatives per integrar-se en el desenvolupament escolar ordinari per motius diversos (incorporació tardana al sistema educatiu valencià, amb desconeixement d’una o de les dues llengües oficials, absentisme, problemàtica personal per desestructuració familiar, absentisme, dificultats d’aprenentatge (hiperactivitat, disfuncions del llenguatge, estil divergent d’aprenentatge...)

b) El professor de l’ALS del curs passat va tenir una baixa de llarga durada que no va ser substituïda, cosa que va comportar que l’alumnat s’estigués pràcticament sense classes de la matèria a partir de gener i fins a la fi de curs (només vam poder impartir unes poques sessions, aïllades, quan algun professor de valencià coincidia amb 4el seu horari quan era d eguàrduia). Cosa que va suposar una llacuna essencial, quan a l’adquisició dels continguts del curs i la consolidació d’un ambient de no treball relacionat directament amb l’àrea i que ha costat de corregir durant el curs actual. podem dir que, amb algunes disfuncions individuals que s’han pogut anar corregint suficientment,l a pràctica totalitat del grup (amb l’excepció d’un abandonament a finals del segon trimestre) ha seguit regularment el ritme escolar i ha interioritzat les norme, els procediments de treball d’acord amb les seves aptituds i ha mantingut, amb algunes excepcions, un nivell d’assistència acceptable així com l’interès per la seua formació.


-

També hem assolit un resultat satisfactori pel que fa a l’objectiu de la integració social. Hom ha aconseguit de consolidar un grup d’alumnat prou cohesionat, amb una bona visibilitat dins la vida del centre. En general s’ha aconseguit augmentar el nivell d’autoestima personal i s’han pogut treballar els hàbits i els procediments bàsics per a la convivència i el treball en equip, així com reflexionar sobre les problemàtiques socials bàsiques del món d’avui i iniciar-los en l’orientació escolar i professional.

1.2. Pel que fa a la finalitat propedèutica del programa: -

Els resultat de l’Àmbit Lingüístic i Social, llevat de l’abandonament ja esmentat, han estat prou satisfactoris. El 100 % de l’alumnat ha aprovat l’àmbit, tot i que un nombre significatiu (57,14%) ho ha fet assolint només nivell més bàsic d’exigència. La qualificació finalment assolida ha estat la següent:

AGUIRRE, Diana Marcela

7

ALFAYATE, Lucia

10

ARBELÁEZ, Alisson Tatiana

5

CHAVERRA, Carla Vanesa

5

EGOV, Yanislav

5

ESPINOSA, Christian

5

JULIÀ, Andrea

5

LE MASURUER, Harry

6

LONSTAFF, Nicolas

5

MARCO, Raquel

8

MASTROPASCUA, Romano

6

MEDINA, Jorge

5

PUIGCERVER, Jordi

Baixa

RABHI, Hamza

7

STAWICKI, Marco

5


2.- DESENROTLLAMENT DIDÀCTIC DE L’ÀMBIT SOCIOLINGÜÍISTIC - El procés d’ensenyament-aprenentatge s’ha desenvolupat amb un enfocament comprensiu i globalitzador, a partir de vuit projectes de treball reelaborats per tal d’intentar treballar els continguts mínims i els objectius bàsics dels dos cursos del PDC, amb l’excepció del projecte sobre demografia que es va poder impartit el curs passat: 1. Els Orígens de la Humanitat: La Prehistòria. 2. Antecedents històrics a l’època actual: Edat Antiga, Edat mitjana i Edat Moderna. 3. Història de l’Edat Contemporània. 4. Grans Àrees geopolítiques, econòmiques i culturals del món actual. 5. Introducció a l’activitat económica. Globalitació i creixement desigual 6. Europa: Geografia física. Economia. Organització política. La Unió Europea 7. Espanya: Geografia física. Economia. Organització política. L’estat de les autonomies. 8. El País Valencià: geografia física. Economia. Organització política. L’Estatut de la Comunitat Autònoma Valenciana.


Complementàriament al desenvolupament d’aquests projectes, es dedicaran algunes sessions setmanals a fer un treball més sistemàtic de l’àrea de llengües (Valencià i Castellà) seqüenciat en els següents blocs de continguts: a) Recerca d’informació: Diccionaris, enciclopèdies coneixement bàsic de la biblioteca... b) Tècniques d’escriptura: Notes de lectura, apunts, esquemes, resums...

c) Coneixement bàsic de les Tecnologies de la informació i la comunicació: Elaboració d’un bloc personal, tractament informàtic de textos...Redacció de textos narratiudescriptius, expositius i argumentatius. Finalment, l’alumne/a havia de llegir obligatòriament dos llibres al llarg del curs, un en castellà i l’altre en valencià, d’entre una llista oberta que els presentarà el professor en iniciar el primer i el segon trimestre del curs. Tot i que no s’ha pogut desenvolupar la totalitat de la programació, podem afirmar que se n’ha aconseguit impartir una part ben substancial. Així, s’han treballat completament els cinc primers i parcialment el sisé (iniciació a la geografia física d’Europa) el seté (iniciació a la geografia física i d’Espanya) i el vuité (iniciació a l’economia del País Valencià); s’han treballat prou ampliament els blocs de continguts complementaris i s’han realitzat les dues lectures previstes. - D’acord amb la Programació inicial, hi hem atorgat una especial rellevància a les activitats de recerca, als continguts i capacitats de tipus procedimental i als hàbits de treball i convivència. Podem considerar el resultat satisfactori, ja que aquesta orientació metodològica els ha permés avançar especialment en el desenvolupament de capacitats bàsiques com la recerca de documentació la capacitat d’ordenar recursos i materials i d’organitzar-se i revisar les tasques. També s’ha avançat, encara que en menor mesura, en el treball cooperatiu i en l’ús de les TIC en la recerca i elaboració de treballs..

3.- AVALUACIÓ


Els criteris d’avaluació, així com els instruments per realitzar-la, han estat globalment satisfactoris i han permés una valoració continuada i adequada al perfil d’aprenentatge de l’alumnat del PDC, ja que prioritzen el procès de treball, les actituds i el comportament, l’avaluació permanent i acumulativa, la recuperació i l’increment de nota mitjançant tasques voluntàries i l’autoavaluació L’instrument de registre de les qualificacions permet fer un seguiment periòdic i personalitzat, amb cada alumne, de la seva situació i establir tasques i objectius per a la millora del seu rendiment. És particularment important dedicar el temps que calga, com una activitat d’aprenentatge més, a la preparació de cada control final de projecte, amb sessions d’assemblea que serveixen perquè l’alumnat revise i reorganitze els materials i identifique els continguts bàsics a partir dels quals es confeccionarà la prova.

4.-MATERIALS. - conjunt de projectes de treball, elaboratys a partir de masterials ja experimentats en cursos anteriors, han demostrat la seua idoneitat. Encara que

els vaivens

constants que suposa l’adjudicació o no, per part de l’administració, del PDC complet, de dos anys, dificulta la continuïtat i l’aprofundiment d’un projectye coherent. 5.- PROPOSTES DE MILLORA. D’acord amb l’anàlisi i la valoració feta al llarg dels apartat anteriors, proposem les següents tasques de millora: - Continuar potenciant i millorant l’entorn digital que hem anat desenvolupat en els darrers cursos. - Continuar revisant i redissenyant els projectes de treball i elaboració o revisió de materials de documentació, reforç, ampliació que permeten un ús flexible i personalitzat, fins aconseguir un conjunt de materials complet per desenvolupar el PDC de dos anys. En aquest sentit, las intermitència del 3r curs, que hem patit fins ara, i la no


assignació del conjunt de l’àmbit al mateix departament són dificultats que caldrà superar.

Memòria de l'ALS del PDC. IES de TEulada. Curs 2010-2011  

Àmbit Lingüístic i Social