Page 1

Resultats del proc茅s participatiu previ al POUM

Regidoria de Participaci贸 Ciutadana i Noves Tecnologies


La participació en el procés

Participants Taller de participació del dia 27 d’octubre de 2007 Consulta Ciutadana

40 32

Total de participacions

72


Urbanisme


Urbanisme. Aspectes positius Grau de consens que obtenen els resultats del taller

Aspectes positius de l'urbanisme 6. El patrimoni històric i arqueològic és important

1. Es posit iu que Tavèrnoles sigui un poble petit amb poca densitat de població

4. Tavèrnoles hauria de mantenir una estabilitat de creixement

2. El model de poble de Tavèrnoles em sembla l’adequat

5. La xarxa de camins de Tavèrnoles és la correcta

3. Tavèrnoles és un poble equilibrat


Urbanisme. Aspectes positius Opinions expressades Espero que no es posi en marxa el polĂ­gon. El poble ens agrada tal com ĂŠs i per tant, volem lluitar per mantenir-ho


Urbanisme. Aspectes a treballar Grau de consens que obtenen els resultats del taller

Aspectes que cal millorar de l'urbanisme 2. Cal millorar la polít ica urbaníst ica de Tavèrnoles

3. S’hauria d’augment ar l’ofert a d’habit at ge per la gent del municipi

5.S’hauria de millorar l’est at de conservació del pat rimoni

1. Cal millorar la fisonomia del poble

6. Caldria millorar r els serveis del barri de Fussimanya

4. Cal evit ar que Tavèrnoles sigui un poble dormitori


Urbanisme. Aspectes a treballar Opinions expressades La fisonomia del poble és contradictòria, existeix la masia rural i el “xalet” d’arquitectura racio-

Fisonomia del municipi

nalista, carrers residencials amb piscina i carrers que no estan asfaltats.. El tipus de construcció sigui respectuós amb l’entorn i amb l’essència del poble, és a dir, seguir una construcció típica del poble (de pedra) i no construccions modernes i/ o de disseny. També les construccions haurien de ser sostenibles on la despesa energètica sigui la mínima, és a dir, cases ben encarades i fomentant la utilització d’energies alternatives. Cal uniformitat a l'hora de construir. Caldria que les cases que es construïssin noves segueixin un model rústic com les que hi ha per què algunes són massa modernes exteriorment i “canten” en el paisatge del poble. Fixar normes de construcció i/ o restauració seguint la tipologia d’habitatges de la zona pel que fa a façana i teulada. Cal conservar molt més el patrimoni arquitectònic, històric i arqueològic, catalogar i preservar espais i masies d’un alt interès arquitectònic (algunes totalment desfigurades en recents rehabilitacions).


Urbanisme. Aspectes a treballar Opinions expressades

Fussimanya

Creixement urbanístic

La indústria és un sector econòmic gaire bé sense presencia al poble, un espai (polígon) petit, a prop de les vies de comunicació i al costat d’altres polígons, permetria la instal·lació d’empreses al poble; amb els avantatges i inconvenients que això comporta El creixement és necessari perquè així pot mantenir uns serveis mínims. Dir-ne poble és molt a dir. Un poble té altres elements (botigues, escola, llocs de treball…) i Tavèrnoles no té res de tot això Unir Fussimanya i el Roquet pel collet de Passarel·la faria continuïtat urbanística sense fer grans promocions urbanístiques, permetre l’edificabilitat al costat dels camins existents, beneficiaria a tots els propietaris per igual... en funció dels metres de camí que disposen De Fussimanya: més col·laboració de l’ajuntament, enllumenat, neteja carreteres i carrers. La deixadesa de Fussimanya és una vergonya Estic totalment d’acord amb l’afirmació “caldria millorar els serveis de d’urbanització de Fussimanya”, perquè només sembla que servin per pagar impostos

Que el nou POUM sigui ràpid i equilibrat, tinguem en compte les característiques rurals i potencialment turístiques del Poble. Espero no convertir un superpoble petit amb un poble gran com Folgueroles. No tenim ni massa aigua ni llum per construir com bojos. S’ha de fer uns habitatges per a la gent del poble, però amb moderació de pisos El paviment de tot l’entorn. Treure la bústia de correus del mig de la Plaça de la piscina


L’entorn mediambiental


L’entorn mediambiental. Aspectes positius Grau de consens que obtenen els resultats del taller

Aspectes postitius de l'entorn mediambiental 1. El paisat ge i l’entorn nat ural són aspectes del municipi que m'agraden

2. L’ent orn agrícola és un fet característic de Tavèrnoles i, per tant cal conservar-lo

5. Els cont enidors est an nets

4. La recollida de residus funciona bé

3. La deixalleria funciona correct ament


L’entorn mediambiental. Aspectes positius Opinions expressades La deixalleria bé, però les persones no gaire. La conservació dels camps és fonamental per a la pervivència de l’entorn agrícola.


L’entorn mediambiental. Aspectes a treballar Opinions expressades El punt de recollida de residus no funciona perquè sovint s’abandonen les deixalles a fora del recinte, o no es seleccionen prou bé. Més contenidors, bona senyalització i vigilància estàtica milloraríem el funcionament del punt. Informació d’una bona recollida selectiva. Els tavernolencs, s’haurien de conscienciar i fer bé el reciclatge perquè tal com el fan ara no és correcte. Hi

Residus

ha gent que no fa el reciclatge correctament. Incorporar punt d’aigua al tancat de residus. Això comportaria poder tenir una major higiene del recinte sobretot en època de calor. S’haurien de recollir i netejar els contenidors amb més freqüència. Es podria incloure la recollida d’olis usats respecte al punt de recollida Caldria una petita deixalleria a la zona de Fussimanya, ja que estem obligats a fer bastants km per llençar les escombraries. Paguem la mateixa taxa d’escombreries, però tenim manca d’accessibilitat. Aniria bé tenir un contenidor de piles al punt de recollida de residus. Caldria il·luminar el punt de recollida de residus, de la mateixa manera caldria retolar els diversos contenidors i posar-ne per recollir l’oli i piles. La deixalleria bé, però les persones no gaire.


L’entorn mediambiental. Aspectes a treballar Opinions expressades

Mobilitat

Prohibir exhaustivament l’accés als vehicles que per llei ja ho tenen restringit, però que no es compleix (motos, quads...) als camins rurals ja que no els respecten i tampoc no respecten l’entorn. Ordenar tota la senyalització viària de la carretera BV. 5213 per el fort impacte visual que representa la dualitat d’indicadors existents. I la maca col·locació per part dels responsables de la carretera La neteja viària, les mancances són degudes a la falta de personal, de cap manera poden immutar-se a la

Purins Enllumenat

Aigües

dedicació del personal de l’ajuntament, que fan més del que poden. La manca d’aigua i contaminació de nitrats en el subsòl aqüífer i la poca sensibilitat en aquest aspecte. S’hauria de vetllar perquè l’Agència Catalana de l’Aigua mantingui nets els torrents i rierols del municipi. L'enllumenat de la ctra. i els camins. L’enllumenat del nucli urbà sobrepassa els índex de contaminació llumínica establerta per llei. Això caldria subsanar-ho. S’hauria de llaurar els camps desprès de tirar purins. Suposo que és molt difícil evitar les males olors.


L’entorn mediambiental. Aspectes a treballar Opinions expressades

No al polígon industrial. No s’ha de tallar més arbres, doncs tenim un bosc que molta gent voldria al seu municipi. Caldria regular l’horari de soroll i dels decibels de música a les piscines del Roquet, sobretot perquè hi ha dies a l’estiu que són fins altes hores de la nit i els veïns no podem descansar. Informar als veïns sobre com actuar en cas d’incendi a l’estiu (pla de prevenció i actuació). La neteja dels visitants. La senyalització, l’educació. Promocionar les energies renovables, potenciar el desenvolupament d’aprofitar i reciclar matèries variables. Per Fussimanya, són massa lluny, la gent que no té cotxe? La benzina que gasten? L’olor dins del vehicle?...


Serveis i equipaments


Serveis i equipaments. Aspectes positius Opinions expressades No crec que faci falta molts equipaments, doncs la gent ja té Vic i Roda a pocs quilòmetres. El punt d’Internet a l’Ajuntament el veig molt positiu però infrautilitzat. La sala polivalent la veig suficient per al seu ús. Els serveis mèdics que ofereix el CAP Roda han d’esser suficients pel nostre poble, tal vegada sigui interessant millorar-ne les dotacions humanes i tècniques.


Serveis i equipaments. Aspectes a treballar Grau de consens que obtenen els resultats del taller

A sp e ct e s q u e ca l m i l l o r a r d e se r v e i s i e q u i p a m e n t s 9 . H a u r i a d ’ h a v e r u n a m a j o r i n f o r m a ci ó so b r e a j u t s i se r v e i s

1. S’ h a u r i e n d ’ a u g m e n t a r e l s se r v e i s, e q u i p a m e n t s i i n f r a e st r u ct u r e s d e T a v è r n o l e s

4 . S’ h a u r i a d e t e n i r u n ca sa l d e g e n t g r a n

7. S’ h a u r i a d e t e n i r u n ce n t r e cív i c

12 . S’ h a u r i e n d ’ a u g m e n t a r e l s se r v e i s m è d i c s

5. S’ h a u r i e n d e t e n i r m é s i n st a l ·l a ci o n s e sp o r t i v e s ( ca m p d e f u t b o l ...)

3. S’ h a u r i a d e t e n i r u n a e sco l a r u r a l

6 . S’ h a u r i a d e t e n i r u n p a v e l l ó p o l i v a l e n t

8 . C a l m i l l o r a r l a i n st a l ·l a ci ó d ’ e n l l u m e n a t p ú b l i c


Serveis i equipaments. Aspectes a treballar Opinions expressades

Manca de Serveis

Els serveis són mínims. Hi hauria d’haver serveis d’autobús per a la gent gran (s’ha de tenir en compte) sobre tot serveis mèdics. Li manquen molt serveis. No troben cap aspecte positiu, al menys hauria d’haver una botiga d’alimentació a prop nostra. S’han de millorar els serveis bàsics del municipi, (aigua, clavegueram, poliesportiu, educació... Manquen espais municipals: poliesportiu, sala cultural o casa de cultura Hi hauria d’haver un servei d’autobusos per a la gent que necessita. Els serveis de l’urbantizació de Fussimanya.


Serveis i equipaments. Aspectes a treballar Opinions expressades Per a la gent que hi ha no és sostenible ni necessari tenir: metge, escola, casal, etc... perquè ja ho tenim proper i més adequat als municipis veïns. Els serveis mèdics el tenim molt a prop¸a més amb molta seriositat, jo personalment estic a l’àrea de St. Eugènia: els metges ens tracten perfectament i a més amb molta rapidesa. El poble té un servei, el telecentre, que no s’utilitza prou. Més que un casal per a la gent gran, activitats per aquest sector generacional, ja hi ha infraestructures que poden acomplir la funció de casal. La mateixa filosofia és aplicable al Centre Cívic, més recursos humans i no tantes estructures. En relació a alguns dels serveis o equipaments és molt important la seva ubicació. És millor no tenir-lo que tenir-lo a un lloc on no s’hi pot donar l’ús pel qual ha esta concebut. Abans de construir unes instal·lacions esportives i un pavelló polivalents s’hauria de mirar quin ús i quina freqüència d’ús tindran. Quan se acometeixi qualsevol inversió en serveis i/ o equipament cal tindre en conta no solsament el seu cost de construcció sinó el manteniment posterior. Moltes grans obres desprès queden abandonades. Intentar soterrar la línea telefònica o almenys repassar el filat telefònic (ja que hi ha trams on penja molt) i també l’elèctrica. Que l’escola de Folgueroles oferís fins a 4rt d’ESO. Mantenir nets de branques i matolls els voltants dels cables de la llum i de telèfon a les zones boscoses. Si això fos competència de les companyies, lluita per què ho facin.


Mobilitat, accessos i seguretat vial


Mobilitat, accessos i seguretat viària. Aspectes positius Opinions expressades Autocars. L’accés al poble des de la C-153, ja se solucionarà pròximament amb un carril d’acceleració.


Mobilitat, accessos i seguretat viària. Aspectes a treballar Grau de consens que obtenen els resultats del taller

Aspectes que cal millorar de mobilitat, accessos i seguretat viària 5. S’haurien de recuperar i conservar els camins rurals exist ents

2. Cal millorar els accessos a Tavèrnoles

1. S’hauria de millorar la seguret at vial

4. S’haurien de asfalt ar nous camins rurals

3. Cal millorar el problemes de circulació i aparcament dins de la població


Mobilitat, accessos i seguretat viària. Aspectes a treballar Opinions expressades La cruïlla amb la “carretera de Roda” és un problema important. Cal fer les accions polítiques necessàries per tal d’aconseguir una rotonda Urgeix rotonda a l’inici de la ctra. Bv 5213 al trencat de la ctra. que porta a Tavèrnoles, pel fet de ser una

Accessos

zona amb boira, més l’augment de tràfic en general i l’agudització en hores puntes d’escoles i polígons industrials. Trobem que l’accés de l’entrada des de Roda és molt perillós S’hauria d’estudiar la construcció d’una rotonda a l’entrada de Tavèrnoles (el Reguer). Cal millorar la senyalització de la corba del camp de futbol per a una millor seguretat Millorar l’accés d’entrada al municipi. És molt necessari fer una rotonda a l’entrada del municipi entre l’encreuament de les piscines i el casc antic. Es un encreuament molt perillós. Cal posar bandes antivelocitat en tot el carrer Pirineus, des del trencat de la carretera.


Mobilitat, accessos i seguretat viària. Aspectes a treballar Opinions expressades S’haurien d’instal·lar bandes sonores al encreuament d’accés al poble, ja que hi ha cotxes que passen a molta velocitat, sobre tot en direcció Vic, tenim en compte que se surt d’una corba i, si algun cot xe s’està incorporant en aquell moment a la carretera, hi ha molt poc temps de reacció i es pot provocar un greu

Velocitat i normes de circulació

accident. En algunes zones la gent corre moltíssim i és un perill pels vianants i inclús els vehicles. A la recta de Tavèrnoles la gent va com a mínim a 100 km/ h. A la zona de les piscines les motos també van com animals. Molts conductors no respecten els límits de velocitat de la via d’accés a Tavèrnoles, especialment els caps de setmana. Cal una actuació en aquest sentit. La circulació de vehicles és molt ràpida dins l’entorn urbà, es pot reduir amb senyalització visual, acústica i dissuasòria, tal i com fan a França. Que es respectin les normes de circulació a la crta. BV 5213 especialment pel que fa a les proves que hi fan alguns tallers de preparació i reparació de cotxes. Hi ha una manca de seguretat vial en la majoria de camins rurals ja que les motos, quads, bicicletes i cotxes no circulen a les velocitats que toca. La massa forestal de vegades tapa les corbes i el paviment dels camins pràcticament no existeix. S’haurien de millorar els “tancats” del bestià, molt sovint hi ha animals desperdigats per la carretera. Qualsevol dia tindrem un disgust (passa massa sovint).


Mobilitat, accessos i seguretat viària. Aspectes a treballar Opinions expressades Fer estudi del torrent de Folgueroles (o Rigat). Dons en èpoques de fortes pluges, el seu desbordament Un nucli habitat sense transport regular (autobús…) no és poble. Les comunicacions de

Públic

Transport

bloqueja ctra. bv 5213, que és la d’accés al poble. Tavèrnoles amb la resta de la comarca s’han de fer amb el cotxe particular. No es disposa d’un servei públic de transport. Autocars Asfaltar o empolainar camins, seria un error molt gros, el que cal és conservar Hi ha alguns carrers que al seu moment els propietaris varem pagar per arreglar i encara estan igual. Crec que l’església de Sant Esteve no disposa de rampa per l’accés de persones amb mobilitat reduïda o discapacitats.


La promoci贸 de Tav猫rnoles


La promoció de Tavèrnoles. Aspectes positius Grau de consens que obtenen els resultats del taller

Aspectes positus de la promoció 1. Tavèrnoles t é pot encial t uríst ic

2. El model de t urisme que s’est à desenvolupant em sembla correct e


La promoció de Tavèrnoles. Aspectes positius Opinions expressades Tenim moltes coses, que ni els mateixos de Tavernolencs saben que existeixen i que amb esforç podríem recuperar o millorar-les. El consorci és una bona eina que cal potenciar i ampliar la seva activitat i atribucions. Patrimoni arqueològic i cultural, patrimoni romànic, l’alzina centenària, indrets per descobrir, boscos verges, zona d’escalada, pedres íbers, Meridià verd, GR.


La promoció de Tavèrnoles. Aspectes positius Opinions expressades Facilitar la informació turística

Editar una guia del municipi on hi hagués informació dels punts d’interès culturals i paisatgístics, així com excursions suggerides per la zona i que pogués ser adquirida en establiments del municipi ja que al no haver-hi cap entitat d’organització, un mateix s’ha de fer el planing d’on anar i què veure. Preservar i millorar més els llocs d’interès I atractiu turístic. Crear algun producte t urístic propi. Per exemple un sender local amb el seu corresponent “fulletó” informatiu fet amb el rigor que correspon. Caldria potenciar el poblat ibèric i negociar amb el propietari del “castell” visites “ocasionals i regulars” al castell de Sabassona. Tenir rutes marcades per visitar els indrets importants del poble. Millorar els indicadors de les cases de pagès i dels diferents punts d’interès del Poble, afavorint el seu accés. Intentar promocionar el municipi amb algun tipus de fira. Intentar promocionar el municipi amb algun tipus de fira.


La promoció de Tavèrnoles. Aspectes positius Opinions expressades

Oficina de Turisme

És difícil promocionar Tavèrnoles turísticament parlant sense tenir el Consorci de Promoció Turística de Sau-Collsacabra que tant a prop el tenim. Això dificultarà als visitants que no trobaran cap oficina d’informació per consultar. No a la marxa del Consorci Vall de Sau Collsacabra. El punt d’informació turístic no està ben ubicat. Caldria que fos a la zona amb trànsit de persones del poble: a l’entrada. Tavèrnoles és un municipi verge turísticament, s’ha de millorar la informació turística las visitants i donar a conèixer a més gent. Punt d’informació turística.

Fomentar les activitats

Aprofitar el magnífic entorn que ens envolta per oferir activitats lúdiques per les famílies que ens visiten com, per exemple: hípica, globus aerostàtics, esports d’aventura, senderisme, jocs de taula, tir, coneixement d’ànims…. Es a dir, que les famílies visitants arribaren a un punt en el que els poguessin distribuir per edats i aficions, amb una oferta prou atractiva i el monitors adients. L’entorn de bosc i muntanya està desaprofitat, coses com una aula de natura, xarxes de passeig pensats per a diferents col·lectius... La creació d’un museu etnogràfic i l’aprofitament de les sinèrgies amb els pobles veïns (punts Verdaguerians...) Cal potenciar els esdeveniments esportius. Intentar promocionar el municipi amb algun tipus de fira.


Les telecomunicacions


Les telecomunicacions. Aspectes positius Opinions expressades Tenim el servei d’Iberbanda per Internet.


Les telecomunicacions. Aspectes a treballar Grau de consens que obtenen els resultats del taller

Aspect es que cal millorar de les t elecomunicacions 1. S’hauria de millorar la senya d’ADSL i TDT

2. S’hauria de m illora la cobert ura de t elef onia m òbil


Les telecomunicacions. Aspectes a treballar Opinions expressades No hi ha aspectes positius per destacar en aquest apartat més aviat una àcida crítica als consistoris

Manca d’ADSL, TDT I Cobertura mòbil

precedents i l’actual per no obligar a les empreses proveïdores de serveis; la telefonia fixa és un desastre pel que fa al servei tècnic, poden passar setmanes per a una reparació, de telefonia mòbil no en conec la cobertura, però jo no en tinc i l’ADSL es pot calificar-se al mateix nivell que els serveis de telèfon mòbil i fixa. Esperem millorar l’accés i les prestacions amb la xarxa oberta de quifi.net, que es nodreix de les aportacions privades. La implicació de l’administració local és imprescindible per portar-la a bon port, tant pel que fa al muntatge i manteniment de la infraest ructura com el finançament. Pel que fa a la TDT és aplicable tot l’esmentat anteriorment. Tenir ADSL i cobertura de mòbil a tot el municipi. L’ADSL o la seva absència, és EL PITJOR DE TAVÈRNOLES. Actualment és impossible treballar sense disposar d’aquesta eina. El servei actual d’Iberbanda queda molt lluny del que pot tenir un ciutadà de Vic, de Granollers o de Barcelona. La publicitat ofereix, amb tota la simplicitat del món, 6 megues de velocitat. Els tavernolencs no ho podem ni somniar. A Fussimanya l’ADSL i TDT són pràcticament inexistents. Quant de temps, encara deurem d’esperar? S’hauria de millorar la senyal de la TB analògica. S’ha de verificar la cobertura de TDT a tot el municipi Molt important!! Millorar la cobertura de mòbil!


Les telecomunicacions. Aspectes a treballar

municipal

Informació

Xarxa Wifi

Opinions expressades S’ha de potenciar la xarxa lliure “guifi” Implantar wifi a tot els sector del poble ja que moltes gestions/ tràmits se solen fer per internet al no viure al centre d’un important nucli urbà. Millorar i potenciar la informació municipal pel ciutadà. Seria important que els veïns rebessin informació (municipal, etc) via correu electrònic.


La Cultura. Aspectes positius Opinions expressades Valorem molt positivament el casal que es fa pels nenes i nens a l’estiu. La comissió i la regidoria de cultura fan el que poden. És mouen amb empenta per muntar diferents activitats, amb més o menys èxit de participació segons els actes programats, una altra cosa és la implicació de la gent del poble en aquest actes. Tenim un patrimoni cultural excepcional. Al Poble viu gent que està a l’elit mundial (escriptors/ es, un contratenor...)


La Cultura


La Cultura. Aspectes a treballar de la història de Tavèrnoles

Fomentar el coneixement

Opinions expressades Es podria realitzar una edició de la història de les masies i dels aconteixements que han passar en el municipi. Ser pioners en la publicació de material multimèdia on s’expliqui la història del municipi. Més senyalitzacions explicant la nostra història. La valoració del patrimoni històric i arqueològic. L’estudi de les sinèrgies amb els pobles veïns. Altres coses esmentades com poden ser l’Aula de natura, un museu etnogràfic..

Els hauríem de posar a l’alçada d’altres pobles de la comarca. Cal canalitzar els recursos que tenim per fer de Tavèrnoles un poble capdavanter en cultura.


La Participaci贸 Ciutadana


La Participació Ciutadana. Aspectes positius Grau de consens que obtenen els resultats del taller

A sp ect es p o si t i u s d e l a Pa r t i ci p a ci ó Ci u t a d a n a 1. A Ta v èr n o l e s h i h a g en t a m b g a n es d e m i l l o r a r e l m u n i ci p i

4 . El g o v er n u n i t a r i és u n a i n i ci a t i v a p o l ít i ca in t e r e ssa n t

3. L’ a j u n t a m e n t é s a cc essib l e

5. La Rel l a é s u n a i n i ci a t i v a p o l ít ic a i n t er e ssa n t

7. H i h a f a m i l i a r i t a t a l es r e l a ci o n s v e ïn a l s

2. El j o v en t p a r t i ci p a a l m u n i ci p i

6 . Le s r el a c io n s v eïn a l s só n b o n e s


La Participació Ciutadana. Aspectes positius Opinions expressades Trobades com la del passat 21d’octubre semblen molt interessants. Cal convocar a tots els veïns per un tema de interès comú i que desprès es pugui « petar la xerrada »per edats i / o aficions : uns podrien fer el Vermut, altres jugar la partida, d’altres participar en diferents activitats. En definitiva fer « caliu » i afavorir que els veïns ens relacionin més entre nosaltres.


La Participació Ciutadana. Aspectes a treballar relacions veïnals

Millorar les

Opinions expressades Seria positiu no escriure tant al fòrum de Tavèrnoles i parlar cara a cara amb la gent. Més convivència i deixar d’utilitzar els fòrums anònims per carregar-se el veí. Cal millorar les relacions entre veïns. Hi ha masses diferències històriques entre veïns que les noves generacions haurien de mirar de superar. Sinó serà difícil millorar determinats aspectes del poble.

Fer algun tipus d’activitat com a mínim un cop a cada estació de l’any (sardanes, concerts, trobades, excursions guiades, etc). Les qüestions i suggeriments tramitats des de la web no tenen mai resposta. Suposem que a tots plegats ens falta una mica més de temps i motivacions per part del consistori. Cal treballar en la implicació dels habitants del municipi en les comissions de treball, l’associacionisme, les entitats...


Fem Tavèrnoles, Grà cies per participar!

Profile for Carles Banús

Document final procés participatiu  

Presentació de l'empresa Delibera dels resultats del procés participatiu fet a Tavèrnoles l'any 2007

Document final procés participatiu  

Presentació de l'empresa Delibera dels resultats del procés participatiu fet a Tavèrnoles l'any 2007

Advertisement