Page 1

ENERGIES ALTERNATIVES CARLA GALBE CASANOVA 2ESO

1


ÍNDEX 1. 2.

3. 4. 5. 6.

Energia hidràulica Energia solar a. tèrmiques i. Central solar de col·lectors distribuïts ii. Central solar de torre b. Fotovoltaica Energia eòlica Energia geotèrmica Energia mareomotriu Biomassa

2


ENERGIA HIDRÀULICA En que consisteix la energia la energia hidràulica? Consisteix en utilitzar l’energia del corrent dels rius.

Com funciona això? Per fer­ho s’eleva el nivell de l’aigua amb una presa, Així obtenim energia potencial. L’aigua embassada es fa baixar per una canonada forçada, i Així es converteix l’energia potencial en energia sintètica. Quan arriba a la turbina, mou els àleps fins que aquest moviment es transmet a l’alternador es crea energia elèctrica als seus bombs.

com funciona una central hidràulica

Què és un/a…? presa: Paret que es construeix en un riu o en un llac per a desviar l'aigua o per a impedir que corri.

canonada forçada: Una canonada forçada és la canonada que porta l'aigua a pressió des del canal o l'embassament fins a l'entrada de la turbina. turbina: Una turbina és una màquina formada per unes aspes unides a un eix que giren quan reben un fluid, com aigua, gas o vapor, a molta pressió. Les turbines transformen l'energia d'aquests fluids en energia mecànica. alternador: Un alternador és un aparell elèctric que transforma el corrent continu en corrent altern. 3


ENERGIA SOLAR Història: Des de fa dos milions d’anys, el Sol ha proporcionat a l’ésser humà llum i calor. Aquesta energia es classifica de dues maneres: ● centrals solars tèrmiques ●  centrals solars fotovoltaiques

    

TÈRMIQUES Què és la energia tèrmica? Aquest tipus de central es similar a la de les centrals tèrmiques convencional la diferencia es que aquest tipus de central converteix l’aigua en vapor d’aigua la produeix el Sol a mes de els combustibles.

centrals solars de col·lectors distribuïts: Com funcionen?

Aquestes centrals funcionen recollint  l’energia tèrmica del Sol en uns col∙lectors, pels quals passa un fluid, i la temperatura s’eleva creant vapor d’aigua, que, mitjançant dipòsits i intercanviadors de calor, fan girar per últim el turboalimentador.

4


centrals solars de torre: com funciona?

Aquest sistema es basa en heliòstats que reflecteixen la radiació a la caldera situada a la torre, el fluid es fa passa per un generador de vapor necessari per fer moure la turbina aquest moviment es transmet a l’alternador per crear energia elèctrica

central solar de torre

CENTRALS FOTOVOLTAIQUES Com funcionen? Aquestes centrals converteixen directament la llum solar en electricitat mitjançant les cèl∙lules fotovoltaiques. El corrent continuo s’emmagatzema en un acumulador elèctric, en la següent fase es converteixen en corrent altern mitjançant l’ utilització d’un convertidor.

5


central solar fotovoltaica

6


ENERGIA EÒLICA En que consisteix? Es l’energia produïda pel vent. Aquest procés es porta a les centrals eòliques.

Història: Al llarg de la història sempre s’ha utilitzat aquesta energia per als molins per als vaixells de vela…

Com funciona? Aquestes instal∙lacions la duen bàsicament un conjunt d’aerogeneradors. Per generar electricitat es molt important la velocitat del vent i la continuïtat. Per la qual cosa les centrals eòliques o “parcs eòlics” estan situats en llocs on el vent sempre hi es present.

Quant el vent mou les pales es produeix un moviment de rotació a l’eix de la turbina un sistema de transmissió multiplica les voltes de l’eix, aquest, transmet el moviment a l’eix de l’alternador que aquest el converteix en energia elèctrica. l’aerogenerador, que esta situat a una certa distància del sòl, suportat per una torre, té que està orientat en direcció perpendicular al vent. Això ho aconseguim amb un sistema d’orientació. central eòlica

7


ENERGIA GEOTÈRMICA Quina és? L’energia geotèrmica és la que es troba a l’interior de la terra en forma de calor.

Història: Es coneix des de sempre i es coneix quan es fa una perforació en un terreny a certa profunditat també es la que observem quan un volca entra en erupció el magma és l’energia geotèrmica quan surt a l’exterior però no es aquesta la manera en que es converteix en energia elèctrica.

Com funciona? Aquesta energia també a partir de la producció de vapor. S’injecta aigua per un tub fins a la profunditat necessària per a que la es converteixi en vapor. Finalment, el vapor s’extrau per un altre tub.

central geotèrmica

8


ENERGIA MAREOMOTRIU Hi ha moltes maneres d’utilitzar­la però la de les marees és la que actualment es la que té més implantacions. Què són les marees? Són pujades i baixades del mar provocades per la gravetat que el Sol i la Lluna provoquen sobre la Terra.

Com funciona? L’aigua es condueix cap a una presa en un lloc que es pugui. Durant la plenamar es pot emmagatzemar aigua a l’interior del riu i s’aprofita l’energia potencial que s’adquireix en passar l’aigua per les conduccions que allí es col∙loquen grups de turboalternadors reversibles, així quant hi ha baixamar la massa d’aigua actua en sentit invers.

energia mareomotriu

9


BIOMASSA Què és la biomassa? És la matèria orgànica no fòssil que té el seu origen en la fotosíntesi de les plantes.

Tres tipus de biomasses: ● Biomassa vegetal: residus agrícoles i forestals ● Biomassa animal: restes d’animals ● Residus sòlids urbans

Hi ha tres processos de transformació que tenen com a objectiu crear combustibles: MECÀNICS ➞ trituració ➞compactació ➞briquetes de combustible                                     combustió directa TERMOQUÍMICS➞                                                              ↗gas                                     obtenció de gas i hidrocarburs        ↘hidrocarburs                                                             ↗gas metà BIOQUÍMICS➞ fermentació                                                             ↘alcohol

Per a què serveixen aquests combustibles? si utilitzem aquests combustibles per la generació de vapor en una central tèrmica podem obtenir energia elèctrica a partir de la biomassa.

Història: 10


Al segle XVIII, la llenya i els residus agrícoles van ser una font d’energia tradicional. Actualment s’estan portant a terme accions encaminades a produir biomassa en cultius específics això s’anomena agroenergètica.

biomassa

11


12

Energies alternatives  
Energies alternatives  
Advertisement