Page 1

Evolució de les taxes a les universitats públiques valencianes

Evolució De Les taxes UNIVERSITàries aL PaÍS VALENCIÀ Aquest document pretén ser una aproximació a l'evolució de les taxes on analitzarem algunes de les conseqüències que el provoquen i fixem les bases per a futurs debats.

CURS

Taxes crèdits Taxes crèdits llicenciatura ECTS (grau) (euros) (euros)

Taxes màsters oficials (euros)

Màster secundària (preu crèdit/euro)

Màster advocacia (preu crèdit/euro)

2006-20071

7,63-11,71 ------------------ 13,00-47,06 ------------------ ------------------

2007-20082

8'07-12,32 ------------------ 23,55-70,00 ------------------ ------------------

2008-20093

8,41-12,84 ------------------ 13,87-98,00 ------------------ ------------------

2009-20104

8,66-13,23 10,83-16,56 13,87-98,00

13,87

24,04

2010-20115

9,01-13,75 11,26-17,19

14,08133,34

14,08

24,91

2011-20126

9,68-14,70 12,11-18,48

14,58138,14

14,58

25,8

Quadre 1: resum de l'evolució de les taxes a les universitats públiques del País Valencià (xifres percentuals):

Al quadre, podem observar l'evolució. Com a punt de partida agafem el curs 20062007, com podem vore, les taxes van augmentat periòdicament, amb uns percentatges prou igualables. Per poder fer un anàlisi més complet hem de tindre en compte el context social de cada any, així cal d'estacar que el primer curs com a referència, fou un curs on els moviments estudiantils agafaren prou força, com la PMDUP, l'any següent baixà aquesta força tot i que el SEPC en solitari aconseguí mantindre viu el debat a les aules arreu dels Països Catalans. 1Decret 118/2006, de 28 de juliol, DOGV d’1 d’agost de 2006. 2Decret 127/2007, de 27 de juliol, DOGV de 30 de juliol de 2007. 3 Decret 116/2008, de 1 de agost, DOGV de 5 de agost de 2008. 4Decret 117/2009, de 31 de juliol, del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs 2009/2010. 5Decret 113/2010, de 30 de juliol, del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs 2010/2011. 6Decret 104/2011, de 26 d’agost, del Consell, pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs 2011-2012. Secretaria Tècnica de Política Educativa del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC)

www.sepc.cat


Evolució de les taxes a les universitats públiques valencianes I posteriorment un dels cursos més importants, el del 2008-2009 on es viuen els debats més intensos sobre el procés de Bolonya. Finalment, el curs actual, precedit per les fortes retallades en els serveis públics en general i a l'educació en particular que veurem com ens afecta.

Preus mínims dels crèdits 13,87 15

13,87 10,83

10

8,41

5

8,66

14,08 11,26

9,01

14,58 12,11 9,68

Llicenciatura Grau

0

Màster

0 2008-2009

2009-20010

2010-2011

2011-2012

Secretaria Tècnica de Política Educativa del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC)

www.sepc.cat


Evolució de les taxes a les universitats públiques valencianes

Evolució dels preus dels crèdits 30 25 20 15 10 5 0 2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

llicenciatura mínim

llicenciatura màxim

grau mínim

grau màxim

2011-2012

Diferències del preu del crèdit a les llicenciatures: Diferència Diferència Diferència Diferència Diferència

del del del del del

curs curs curs curs curs

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

respecte respecte respecte respecte respecte

al al al al al

del del del del del

2006-2007: 2007-2008: 2008-2009: 2009-2010: 2010-2011:

augment augment augment augment augment

5,20-5,70%. 4,21-4,22%. 2,90-3,03%. 3,90-4,04%. 6,47-6,93 %.

Com podem vore l'evolució dels augments és -a part de continu- prou graduable, la principal frenada la veiem al curs 2009-2010, curs posterior a les revoltes estudiantils en contra del Procés de Bolonya, on un dels centres de la lluita fou contra l'encariment de l'ensenyament que suposava aquesta nova reforma, això obligà a les autoritats a controlar l'augment dels preus, tot i que com podem vore en els anys següents l'evolució ha estat continuada i fins i tot, com en el cas que ens trobem aquest any, els més alts dels últims cinc anys. Diferències del preu del crèdit als Graus (crèdit ECTS): Diferència del curs 2010-2011 respecte al del 2009-2010: augment 3,63-3,81% Diferència del curs 2011-2012 respecte al del 2009-2010: augment 6,99-7,02% Als Graus pràcticament, la evolució és similar al de les llicenciatures, sent aquest curs també on es produeixen els majors augments. Diferència entre el preu del crèdit de grau i el de llicenciatura: Diferència del curs 2009-2010, el crèdit del grau és entre un 25,05 i un 25,17% més car que el crèdit de Llicenciatura. Secretaria Tècnica de Política Educativa del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC)

www.sepc.cat


Evolució de les taxes a les universitats públiques valencianes Diferència del curs 2010-2011, el crèdit del grau és entre un 25,35 i un 34,96% més car que el crèdit de Llicenciatura. Diferència del curs 2011-2012, el crèdit del grau és entre un 20,41i un 37,00% més car que el crèdit de Llicenciatura. Ara bé, com l'estudi el fem sobre el percentatge que augmenta el preu del crèdit de base pot semblar que el de grau i el de llicenciatura van pels mateixos camins, però les diferències són ben clares. Tal com podem vore a la graella, el preu del crèdit és molt més car als graus que a les llicenciatures, a més hem de tindre en compte que als nous crèdits ECTS imposats amb el Procés de Bolonya, equivalen a un total de 25 hores però contant el treball a classe i el de casa -aquest òbviament pressuposat-. Tenint açò en compte i fent càlculs de laboratori amb casos hipotètics de que les taxes no variaren en cinc anys, ens trobem en que un estudiant pagarà més diners per 4 cursos de Grau, que un altre per cinc de Llicenciatura, sense sumar els preus del crèdit de qualsevol màster que l'estudiant graduat haurà de cursar per obtindre les mateixes competències que obté un estudiant de Llicenciatura. Tot i que en aquest cas hipotètic hauríem d'excloure els estudiants de llicenciatura obligats a cursar màster per a exercir la professió de professors de secundària o les professions d'advocats i procuradors dels tribunals; obligació que cal que no oblidem que s'ha fet amb l'únic pretext d'intentar enganyar a la societat en què la llicenciatura es convertia en un grau més un postgrau o màster, fet que d'altra banda queda totalment clar a l'escala de classificació de l'ocupació pública. A l'altre costat i com ja hem iniciat, trobem els màsters. Diferències del preu del crèdit dels màsters oficials: Diferència Diferència Diferència Diferència Diferència

del del del del del

curs curs curs curs curs

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

respecte respecte respecte respecte respecte

al al al al al

del del del del del

2006-2007: 2007-2008: 2008-2009: 2009-2010: 2010-2011:

augment 32,78-44,80%. augment 28,58-41,11%. es van mantindre. augment 1,50-26,51%. augment 3,48-3,50%.

Abans de res, hem de tindre en compte que la reforma de l'EEES va començar des de dalt, primerament es van crear molts postgraus i una vegada fets es dissenyaren els graus per tal d'accedir a aquestos màsters, convertint-se açò en un dels fets més visibles de la mercantilització de l'ensenyament que ha suposat aquesta reforma, lluny de la imposició de certs continguts a certes carreres per determinades multinacionals, el factor del mercantilisme el trobem en el canvi que es produeix a la Universitat on passa d'aportar coneixement a vendre títols, i en el seu defecte, obligar Secretaria Tècnica de Política Educativa del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC)

www.sepc.cat


Evolució de les taxes a les universitats públiques valencianes a comprar-los com els casos abans esmentats. Pel que fa a l'evolució dels preus, en este cas també veiem moviments curiosos com l'augment principal que es feren quan la majoria de la gent no es fixava en estos estudis, i posteriorment -una vegada els preus ja eren molt elevats- quan la majoria de la gent està forçada a estudiar els màsters es mantenen o segueixen augments semblants als crèdits de graus i llicenciatura. Finalment podem vore, com en els altres casos els augments es donen també en aquest nou curs que comencem, però si una cosa és preocupant aquest any, com ja començava a ser-ho l'anterior és l'augment corresponent a les segones matrícules. Aquest augment ve determinat per les bases fixades a l'Estratègia Universitària 2015 (EU2015) on es busca un enduriment de les condicions de permanència però que no obstant això no es donen facilitats a l'estudiant per una autorganització de l'estudi.

CURS

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-20107

Increment segona matrícula respecte la primera

Increment terceres i Temps aproximat posteriors entre l'examen de la matrícules respecte primera i la segona la primera convocatòria en assignatures anuals

10,00%

50,00%

2010-20118

25,00%

70,00%

2011-20129

75,00%

120,00%

2 mesos

2 mesos/ 15 dies (segons Facultats) 15 dies o cap convocatòria

Quadre 2: Resum de l'evolució de la quantia de l'increment per segones i posteriors matricules respecte l'import de la primera matrícula i comparació amb el calendari acadèmic.

7 Art. 146, apartats cinc i sis del Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 4.971 de 22 de març de 2005). 8 Decret 113/2010, de 30 de juliol, del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs 2010/2011. 9 Decret 104/2011, de 26 d’agost, del Consell, pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs 2011-2012. Secretaria Tècnica de Política Educativa del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC)

www.sepc.cat


Evolució de les taxes a les universitats públiques valencianes

Com veiem, durant aquest any l'increment sobrepassa unes dimensions que mai havia arribat, a mes aquest enduriment ve acompanyat de canvis pel que fa a l'organització de l'estudi. D'una banda, la implantació de l'estudiant a temps complet, que obliga a l'estudiant a dedicar-se únicament a l'estudi -o a l'assistència a classe- i l'allunya de segones ocupacions, ja siguen d'oci, de treball per ajudar-se econòmicament per als estudis o d'activisme polític i social. Lluny de les promeses no s'ha fet cap pla d'estudiant a temps parcial i únicament, el que es fa és obligar a l'estudiant a matricular-se de la meitat dels crèdits. D'altra banda, i al mateix temps que s'encareix el preu de segones i posteriors matrícules, s'elimina a la pràctica la segona convocatòria, ja que el canvi d'aquesta al mes de juliol no és més que el canvi de tenir un període d'exàmens més llarg però amb dos dates per a examinar-se, desapareixent a la pràctica el dret de l'estudiant a una segona convocatòria, fet que ací trobem encobert d'aquesta manera però que d'altra banda, s'ha fet ja directament algunes facultats de la Universitat Politècnica de València, a la UB o a la UPC seguint d'aquesta manera les directrius de l'EU2015. A més, el fet que el curs acabe d'aquesta manera a finals de juliol impossibilita a l'estudiant poder treballar durant l'època d'estiu, treball que forma part del sistema d'economia precària que ofega al País Valencià, però que tot i no hauria de ser la feina que hem de defensar principalment, en molts casos es converteix en una de les poques vies que tenim actualment els estudiants per poder encarar les despeses de l'estudi. Secretaria Tècnica de Política Educativa del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC)

www.sepc.cat


Evolució de les taxes a les universitats públiques valencianes

En conclusió, com podem vore, les retallades actuals, les reformes privatitzadores que s'estan fent ja siguen sota eufemismes com Procés de Bolonya, EEES o EU2015 van agafades de la mà, on moltes vegades som incapaços de poder saber quines venen primer i quines van vindre després. Com sabem, la situació econòmica de la Universitat és prou dolenta, en part per la falta d'un bon finançament per part de la Generalitat, per la passivitat dels rectorats davant aquesta deficiència i per la falta de destinació de recursos a la despesa pública en ensenyament destinada pel Govern central sent una de les més baixes de la Unió Europea. D'altra banda la Generalitat Valenciana, lluny de defensar les universitats públiques valencianes, lleba a estes recursos econòmics i professionals per assortir de professorat la VIU, universitat tant virtual que a dia de hui la seua existència és més irreal que l'aeroport de Castelló. Però si pensàvem que amb la VIU havíem tocat sostre, ara ens trobem una altra xarxa d'universitats, les primeres universitats concertades de la història als Països Catalans, com és el cas de la catòlica de València o el CEU a Elx, on en ambdós casos reben aportacions de béns immobles per a la seua infraestructura, en tots dos casos també llevant serveis als barris on estan situats a canvi d'enriquir aquestes universitats privades, o concertades a la pràctica. No obstant això, aquesta situació era ara -tot i que ara un poc més agreujada-, però també era abans quan començà la reforma de l'ensenyament universitari, que ja es preveia que suposaria un encariment de l'estudi i que tot i les perspectives apocalíptiques sobre el tema, les està superant dia a dia, fent cada vegada més difícil l'accés a la Universitat que s'ha convertit en un mercat de títols exclusiu per a rics. I per últim, la volta de caragol que ens faltava, sota el pretext de la seua crisi, ens volen fer pagar els seus plats trencats, després de que no els haja semblat prou bo que els estem pagant la seua reforma, ara continuen explotant més a l'estudiantat ofegant-lo dia a dia econòmicament amb augments i enduriments dels règims de permanència, augments de taxes i la retallada de professors, serveis i ajudes a l'estudi. És per això, que cal que ens mobilitzem, i només amb l'acció a les aules i als carrers podrem fer front aquesta nova ofensiva neoliberal que vol acabar amb tots els serveis públics i fer-nos pagar més del que paguem per ells.

Secretaria Tècnica de Política Educativa del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC)

www.sepc.cat


Evolució de les taxes a les universitats públiques valencianes

ANNEX I: Taula dels preus dels crèdits dels títols en extinció a la UV-EG i la UPV: Preu del crèdit (en euros)

Estudis conduents als títols de: Llicenciatura en: Ciències del Treball Dret Filosofia Història

9,68

Història Ciències de la Música Humanitats Sociologia Diplomat en: Relacions Laborals Treball Social Llicenciatura en: Administració i Direcció d’Empreses Antropologia Social i Cultural Ciències Actuarials i Financeres Ciències Polítiques i de l’Administració Comunicació Audiovisual Criminologia Economia Filologia Alemanya Filologia Àrab

10,46

Filologia Catalana Filologia Clàssica Filologia Francesa Filologia Hispànica Filologia Anglesa Filologia Italiana

Secretaria Tècnica de Política Educativa del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC)

www.sepc.cat


Evolució de les taxes a les universitats públiques valencianes Geografia Història de l’Art Investigació i Tècniques de Mercat Traducció i Interpretació Documentació Pedagogia Periodisme Psicopedagogia Publicitat Relacions Públiques Diplomatura en: Biblioteconomia i Documentació Ciències Empresarials Gestió i Administració Pública Educació Social Mestre/a en les seues diferents especialitats Llicenciatura en: Belles Arts

11,47

Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport Ciències i Tècniques Estadístiques Física Matemàtiques i Psicologia Diplomatura en: Estadística Turisme D'Arquitectura Arquitectura Tècnica Enginyeria Enginyeria Tècnica Llicenciatura en:

14,16

Biologia Bioquímica

Secretaria Tècnica de Política Educativa del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC)

www.sepc.cat


Evolució de les taxes a les universitats públiques valencianes Biotecnologia Ciències Ambientals Ciències del Mar Ciència i Tecnologia dels Aliments Enologia Química Veterinària Diplomatura en: Òptica i Optometria Llicenciatura en: Farmàcia Medicina

14,79

Odontologia Diplomatura en: Infermeria Fisioteràpia Logopèdia Nutrició Humana i Dietètica Podologia Teràpia Ocupacional

Secretaria Tècnica de Política Educativa del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC)

www.sepc.cat


Evolució de les taxes a les universitats públiques valencianes

ANNEX 2: Taula dels preus dels crèdits de les ensenyances per obtenir els títols de graus a la UV-EG i la UPV:

Preu del crèdit (euros)

A la UV-EG conduents a l'obtenció de l'ensenyança grau en:

A la UPV conduents a l'obtenció de l'ensenyança de grau en:

Dret Filosofia

12,11

Història Relacions Laborals i Recursos Humans Sociologia Treball Social Administració i Direcció d’Empreses

Administració i Direcció d’Empreses

Ciències Polítiques i de l’Administració Pública

Comunicació Audiovisual Gestió i Administració Pública

Comunicació Audiovisual Criminologia Economia Educació Social

13,07

Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seues Literatures Estudis Anglesos Filologia Catalana Filologia Clàssica Finances i Comptabilitat Geografia i Medi Ambient Història de l’Art Informació i Documentació Llengües Modernes i les seues Literatures Mestre Educació Infantil

Secretaria Tècnica de Política Educativa del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC)

www.sepc.cat


Evolució de les taxes a les universitats públiques valencianes Mestre Educació Primària Negocis Internacionals / International Business Pedagogia Periodisme Traducció i Mediació Interlingüística

14,33

Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport Física Matemàtiques

Belles Arts Conservació i Restauració de Béns Culturals Gestió Turística

Psicologia Turisme Biologia

Biotecnologia

Bioquímica i Ciències Biomèdiques

Ciència i Tecnologia d’Aliments

Biotecnologia

Ciències Ambientals

Ciència i Tecnologia dels Aliments

Enginyeria Aeroespacial Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

Ciències Ambientals Enginyeria Electrònica Industrial Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

17,71

Enginyeria Informàtica Enginyeria Multimèdia Enginyeria Química Enginyeria Telemàtica Òptica i Optometria Química

Enginyeria Civil Enginyeria d’Edificació Enginyeria de l’Energia Enginyeria d’Obres Públiques Enginyeria d’Organització Industrial Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge Enginyeria Elèctrica Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Enginyeria en Disseny Industrial i Desenrotllament de Productes Enginyeria en Geomàtica i

Secretaria Tècnica de Política Educativa del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC)

www.sepc.cat


Evolució de les taxes a les universitats públiques valencianes Topografia Enginyeria en Tecnologies Industrials Enginyeria Forestal i del Medi Natural Enginyeria Informàtica Enginyeria Mecànica Enginyeria Química Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions Infermeria Farmàcia

18,48

Fisioteràpia Logopèdia Medicina Nutrició Humana i Dietètica Odontologia Podologia

Secretaria Tècnica de Política Educativa del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC)

www.sepc.cat

Evolució de les taxes a les Universitats Públiques Valencianes  

Ací teniu un document sobre l'evolució de les taxes a les Universitats públiques valencianes. Bolonya+Estratègia Universitària 2015: Camí a...