La utopia feta realitat

Page 1

La utopia feta realitat BALANÇ DE 50 ANYS DE LA CASA MUSEU VERDAGUER«Quin somni tinguí tan dolç un dematí a punta d’alba! Ja fa mig segle, i ho tinc tan present com si fos ara.» «Somni d’infant», Aires del Montseny

1967 – 2017

VERDAGUER Folgueroles


Edita: Fundaciรณ Jacint Verdaguer Textos: Carme Torrents i Jordina Boix Disseny: Control Z - comunicaciรณ Folgueroles, gener 2018


La utopia feta realitat Balanรง de 50 anys de la Casa Museu Verdaguer


Bust de Jacint Verdaguer. Guix de Pere PuntĂ­, 1936 [FJV]

4


Presentació

Crear un museu a Folgueroles, quan escassament hi vivien 1.000 persones i a les portes d’una guerra civil, devia semblar una utopia. Avui, celebrar mig segle de la Casa Museu Verdaguer és una realitat que ens enorgulleix perquè és el resultat de l’esforç d’un poble i d’un equip.

La utopia s’ha complert i podem afirmar que som una institu-

Volem continuar contribuint a la cohesió social, la construc-

ció sòlida, que hem arribat a la maduresa fent avenços petits

ció crítica de la nostra identitat i la inclusió de tots els col·lec-

però sostinguts, i que la perspectiva del temps ens fa forts.

tius. Assumim el repte de renovar, d’acord amb els temps que vivim, el símbol que representa Verdaguer per a la societat i

Estem contents de ser a on som i d’haver estat capaços de

la cultura catalana; però també volem mantenir-nos oberts

construir, al llarg d’aquests anys, un imaginari coherent i re-

a les cultures diverses que viuen a casa nostra i inspirar-nos

novat de la figura de Jacint Verdaguer que es construeix so-

en projectes de caràcter internacional per tal de compartir

bre la base d’un reconeixement en l’àmbit acadèmic, un pres-

sabers i inquietuds que ajudin a entendre la literatura i la cul-

tigi en l’àmbit d’equipaments patrimonials i un seguiment en

tura com una eina d’emancipació dels pobles.

l’àmbit popular. Les accions constants entorn de la figura i l’obra del poeta ens han posicionat a escala local amb l’agenda anual i, especialment, amb la Festa Verdaguer, que els darrers anys s’ha ampliat en l’àmbit de país, generant confiança i complicitats que s’han projectat més enllà dels nostres horitzons immediats.

5


[FJV]

Làmina del poema L’Atlàntida composta i gravada sobre boix, a tres tintes, per Antoni Ollé i Pinell, c. 1930 [FJV]

6


El primer museu literari català

A Catalunya, els primers museus amb vocació pública es creen en el darrer quart del segle xix, quan el país forja una consciència de memòria col·lectiva. Fruit d’aquesta llavor, durant la Segona República va sorgir la idea de crear museus d’expressió nacional. En aquest context va germinar la idea de crear a Folgueroles la Casa Museu dedicada a Verdaguer.

El primer intent, 1936

La normalitat democràtica

El museu va començar a caminar els primers mesos del 1936

A la dècada del 1980, en recuperar-se la Generalitat de Ca-

a Folgueroles, impulsat per un grup local de la Federació de

talunya, va néixer el Servei de Museus i es van començar a

Joves Cristians de Catalunya dirigits per mossèn Joan Ma-

formar tècnics especialitzats en museus. L’Ajuntament de

soliver, antic capellà de la colònia industrial de Còdol Dret.

Folgueroles va crear un organisme autònom municipal per

L’esclat de la Guerra Civil va impedir la inauguració de la Casa

gestionar el museu, es va dissenyar una nova museografia i

Museu, al carrer Major número 9, prevista per el 25 de juli-

la Casa Museu Verdaguer va començar a obrir en horari fix.

ol. Mossèn Joan Masoliver va ser assassinat el 2 d’octubre d’aquell mateix any davant la capella de Sant Francesc (Vic).

La represa, 1960

Fer-se un lloc en el panorama català El principal repte del segle xxi va ser arribar a ocupar un lloc

Amb la dictadura franquista, el 1945 i el 1952 es van fer grans

en l’àmbit museístic català. Es van portar a terme reformes

celebracions commemoratives a l’entorn de Verdaguer du-

estructurals a l’edifici i es va crear un òrgan de gestió més

rant les quals es va tornar a parlar sense èxit de la possibilitat

àgil i de més projecció: la Fundació Jacint Verdaguer. El 2009,

d’obrir una casa museu dedicada a Verdaguer. La creació de

la Casa Museu Verdaguer va entrar al Registre de Museus

l’associació Amics de Verdaguer va ser decisiva per endegar

de la Generalitat de Catalunya, que avui dia té 113 inscrits.

una campanya de subscripció popular que va culminar en la

L’equipament es va integrar a la Xarxa de Museus de la Dipu-

compra de la casa del carrer Major número 7. La propietat

tació de Barcelona (2000) i a la Xarxa de Museus d’Història de

es va inscriure a nom de l’Ajuntament, que, juntament amb

Catalunya (2016).

la Diputació de Barcelona, es van fer càrrec de les obres de restauració. La Casa Museu Verdaguer va ser museïtzada amb mobles portats per la gent del poble seguint el projecte d’abans de la guerra. El primer director i museògraf de l’entitat va ser Josep M. Garrut (1967-1992).

7


Origen i evolució Projecte 1936

Intent d’obertura de la Casa Museu Verdaguer

1945

Celebració dels 100 anys del naixement de Jacint Verdaguer

1951

Es crea una junta local verdagueriana

1952

Celebració dels 50 anys de la mort del poeta Celebració de la primera Festa Verdaguer

1965

Es funda Amics de Verdaguer

Inicis 1967

Inauguració de la Casa Museu Verdaguer (18.07) L’Ajuntament en nomena director Josep M. Garrut Amics de Verdaguer i la parròquia es fan càrrec de la gestió de la Casa Museu Verdaguer

1991

Senyalització dels Llocs Verdaguer Creació del Patronat Casa Museu Verdaguer

Obertura

8

1992

El Patronat en nomena directora Carme Torrents Elaboració d’un projecte museològic i museogràfic

1995

Celebració dels 150 anys del naixement de Verdaguer

1996

S’imparteix el primer curs de formació de guies


Consolidació 2002

Celebració dels 100 anys de la mort de Verdaguer Es professionalitza la direcció

2003

L’Ajuntament contracta una persona auxiliar administrativa

2004

Inici de la tramitació de l’ingrés al Registre de Museus de la Generalitat de Catalunya La Casa Museu Verdaguer esdevé centre adscrit a l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona

2005

Es crea Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català, amb seu a la Casa Museu Verdaguer

2006

Creació de la Fundació Jacint Verdaguer

2007

Es fan reformes per complir els requisits de la Llei de Museus

Reconeixement i projecció 2009

La Casa Museu entra al Registre de Museus de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 175

2010

La Festa Verdaguer (Arbre de Maig) és declarada d’interès nacional

2013

Es crea l’editorial Verdaguer Edicions

2016

Es renova el segon pis de l’edifici i s’inaugura l’exposició Dos creadors. Verdaguer Perejaume

2017

Es renova la museografia de la planta baixa i del primer pis de l’edifici

9


Acte d’inauguració del monument modernista a la plaça Verdaguer, 1908 [Maresch, ACOS]

10


Les cases de literatura a Europa

Situar la Casa Museu Verdaguer en el context de les cases de literatura europees ens permet trobar punts de contacte amb altres autors, coetanis, que amb la seva obra van proclamar uns drets lingüístics nacionals i que, a la llarga, van esdevenir referents identitaris i culturals per a la seva comunitat.

El cas de Jacint Verdaguer té relació amb escriptors europeus

pel mateix escriptor o la seva família; però sobretot neixen a

que, a partir de la llengua del seu país, van reivindicar naci-

partir de la creació d’una «societat d’amics» que es conside-

onalitats històriques que volien preservar la fragilitat de la

ren hereus morals del llegat literari i treballen per assolir un

llengua. Molts d’aquests autors, després d’haver desenvolu-

reconeixement institucional. Els Amics de Verdaguer seria el

pat la seva tasca artística en un context nacionalista romàn-

paral·lel de les societats d’amics que trobem a Alemanya, a la

tic, van esdevenir icones venerades amb elements rituals i

Gran Bretanya o a França amb molta activitat.

de pelegrinatge que, a còpia de repetir-se de generació, en generació han passat a formar part del patrimoni cultural

En aquesta mirada panoràmica a Europa trobem exemples

intangible. Les ofrenes florals dedicades a Jacint Verdaguer

d’escriptors que, com Verdaguer, tenen més d’un museu dedi-

d’ençà de la seva mort i fins avui, les trobem també a Hongria

cat a la seva memòria: Shakespeare a Stratford-upon-Avon,

al voltant de la figura de Sándor Petöfi (1823-1849). D’altra

on es poden visitar diverses cases relacionades amb l’autor;

banda, la monumentalització de Verdaguer és comparable a

Victor Hugo a París, on es conserven dues de les cases on va

la que va rebre el poeta eslovè Francè Prešeren (1800-1849).

viure l’autor; Francè Prešeren a Eslovènia, on es mantenen la casa on va néixer, a Vrba, i la casa on va viure i morir, a Kranj,

Les cases de literatura, durant les primeres dècades del se-

o Goethe a Alemanya, on hi ha tres museus sobre aquest po-

gle xx, i sobretot a partir de la Segona Guerra Mundial, van

eta, l’un a Frankfurt (lloc de naixença), el Museu Nacional de

proliferar arreu d’Europa. La creació d’aquests equipaments

Weimar i el de Düsseldorf.

literaris respon a la necessitat de salvar la memòria i fomentar la tradició literària. Era una bona fórmula per preservar el patrimoni literari i per canalitzar les mostres d’adhesió i devoció envers determinats poetes. Es tracta de cases de tipologia molt diversa que es creen a partir del llegat cedit

11


Faรงana de la Casa Museu Verdaguer [FJV]

12


La casa museu, avui

La Casa Museu Verdaguer, la llar d’infantesa del poeta Jacint Verdaguer, ens mostra elements per entendre i interpretar el llegat del poeta que va posar les bases de la llengua literària a la Catalunya moderna.

Casa Museu Verdaguer. Exposició biobibliogràfica de la planta baixa [FJV]

La casa d’infantesa del poeta ens mostra com era la vida d’una família de pagès en un poble, i ens introdueix en l’obra de l’autor a través d’una exposició permanent amb continguts accessibles i adaptats a col·lectius amb discapacitats.

13


A la planta baixa, s’explica la vida del poeta i es convida els visitants a conèixer la seva obra a l’espai La butaca de llegir, amb una atenció especial pel llibre L’Atlàntida.

Al primer pis, la col·lecció etnogràfica explica la vida d’una família de pagesos qualsevol, amb el parament de la cuina i l’aixovar de la cambra. La planta està dedicada al llibre La Pomerola, que evoca la jovenesa del poeta.

14


A la segona planta, l’exposició Dos creadors. Verdaguer Perejaume explica el procés creatiu de Canigó per part de Verdaguer i les accions artístiques de Perejaume relacionades amb la recepció contemporània de l’obra del poeta. S’hi projecta l’audiovisual Verdaguer, poeta de Catalunya.

La biblioteca, especialitzada en Verdaguer, disposa d’un fons d’uns 800 registres, entre llibres, hemeroteca i material gràfic, sonor i audiovisual.

15


Signatura, Perejaume

Àlbula, Palazuelo

16

Església. El Pedró, Pericas [FJV]


Museu obert

Més enllà de les parets del museu, Folgueroles conserva els llocs vitals del poeta. En els espais urbans i naturals es poden llegir versos arreu i admirar obres d’art que van del modernisme al land art, i converteixen el poble en un museu obert.

Festa Verdaguer, Ball de Cintes [FJV]

Festa Verdaguer El poble celebra, anualment i durant la segona quinzena del mes de maig, el naixement del poeta de Folgueroles (17 de maig). Un patrimoni intangible amb elements festius i acadèmics de gran ressò popular que, de manera ininterrompuda, es commemora des del 1952.

17


Organització i gestió

La Fundació Jacint Verdaguer és una entitat privada sense ànim de lucre, amb seu a la Casa Museu Verdaguer, que conserva, investiga, promociona i difon el patrimoni tangible i intangible del poeta. S’organitza a partir d’un patronat presidit per l’alcalde de Folgueroles, i el gestiona un equip tècnic professional en permanent formació. Model de gestió

FUNDACIÓ JACINT VERDAGUER Alcalde president

AJUNTAMENT DE FOLGUEROLES Bloc institucional

AMICS DE VERDAGUER Bloc civil

El Patronat l’integren tres persones nomenades pel ple municipal, tres persones elegides a l’assemblea de socis d’Amics de Verdaguer i tres persones a proposta de la UVic-UCC

18

UNIVERSITAT DE VIC Bloc acadèmic


Fundació Jacint Verdaguer

Espais Escrits. Xarxa de Patrimoni Literari

Xarxa de Patrimoni Rural. Ecomuseu del Blat

Xarxa de Museus Locals. Diputació de Barcelona

Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya. Generalitat de Catalunya Consell Assessor en matèria de museus. Àrea de Cultura del Consell Comarcal d’Osona

Conveni de col·laboració Casa Verdaguer de la Literatura. Vil·la Joana

Treball en xarxa

Finançament

La Fundació treballa en estreta col·laboració amb els museus

La Fundació Jacint Verdaguer rep el suport estable de l’Ajun-

de la Comarca d’Osona, de la província de Barcelona i amb

tament de Folgueroles, la Xarxa de Museus Locals (Diputació

grans museus d’escala nacional com el Museu d’Història de

de Barcelona) i la Institució de les Lletres Catalanes (Gene-

la Ciutat de Barcelona (MUHBA) i el Museu d’Història de Ca-

ralitat de Catalunya).

talunya (MHC). La mitjana de despesa anual dels darrers deu anys ha estat Forma part de la Xarxa de Museus Locals (xarxa territorial

de 145.000 €, el 21% dels quals provenen de recursos propis

adscrita a la Diputació de Barcelona), del Consell Assessor en

(dades del 2017).

matèria de museus d’Osona, de la Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya (XMHCat), d’Espais Escrits - Xarxa del Patrimoni Literari i de la Xarxa de Patrimoni Rural - Ecomuseu del Blat. Cal destacar la importància de la recent signatura del conveni de col·laboració amb el Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) pel que fa a la Casa Verdaguer de la Literatura de Vil·la Joana de Vallvidrera. L’acció culmina una antiga voluntat de col·laboració per la qual els dos museus, el de naixement i el de mort, podran treballar de manera coordinada.

19


Organització

1967

FIGURA JURÍDICA

Ajuntament

ALCALDES DE FOLGUEROLES

Marcel·lí Arumí

PRESIDÈNCIA AMICS DE VERDAGUER

Josep M. Madrenas

1971

RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VIC

ADMINISTRACIÓ DE LA CASA MUSEU

Rector i voluntaris

DIRECCIÓ DE LA CASA MUSEU

Josep M. Garrut

20

(voluntariat)

1979

1987

1990

1991

Patronat

Miquel Carrera

Toni Marsó

Miquel Masramon

Gil Orriols

Maria Homs


1992

1997

2002

2003

2006

2007

2010

2017

Fundació

Toni Noguer

Ricard Torrents

David Serrat

Teresa Curós

Carme Torrents

Carles Baronet

Assumpta Fargas

Jordi Montaña

Pilar Canudas

Carme Torrents

(voluntariat)

21


Programa

A dia d’avui, la Fundació Jacint Verdaguer treballa en sis àmbits prioritaris

Educació

Turisme

L’educació és un dels àmbits prioritaris del programa de la

La Casa Museu Verdaguer és el principal pol d’atracció tu-

Fundació. Tenim una llarga trajectòria de formació de guies

rística de Folgueroles que conserva el regust de la tradició i

propis. Es treballa en estreta col·laboració amb els docents

mostra peces artístiques contemporànies dedicades al poe-

i s’ofereixen activitats centrades en el llenguatge oral, la

ta. Els visitants, ja sigui individualment o en grup, disposen

poesia i la vida i l’obra de Verdaguer. El web conté multiples

d’un ampli catàleg d’ofertes al municipi i fora del terme, entre

ofertes, amb els respectius recursos educatius.

les quals destaquen les rutes literàries de Folgueroles, Vic, la Gleva i Barcelona.

22


Recerca

Exposicions

La investigació és una eina fonamental del projecte. Es treballa

Les exposicions són una bona eina per transferir la recerca a

en estreta col·laboració amb la Universitat de Vic (UVic-UCC)

la societat i donar a conèixer nous aspectes de l’obra i de la

i la Societat Verdaguer, amb qui s’organitzen els Col·loquis In-

recepció de Verdaguer. Són exposicions pensades per fer gira

ternacionals Verdaguer. La creació del Premi Verdaguer de Re-

per la geografia catalana, com succeeix actualment amb Ver-

cerca (2017) −amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vic− és

daguer segrestat. La utilització del mite durant el franquisme.

una fita important per continuar en aquesta línia.

Creació

Publicacions

El compromís amb la creació parteix de la necessitat de posar

L’edició d’estudis sobre l’obra de Verdaguer és una de les fun-

en diàleg l’obra de Verdaguer amb els pensadors i creadors

cions principals del programa. Una tradició que va comen-

contemporanis. El resultat són diversos projectes de creació

çar a la dècada del 1990 a Eumo Editorial i que, a partir del

en diferents disciplines com les arts plàstiques, l’escultura i la

2013,va ser assumida per Verdaguer Edicions, que recupera

música, de la mà d’artistes com Pablo Palazuelo, Perejaume,

títols introbables i continua el projecte de l’edició crítica de

Arnau Tordera. També s’han encarregat estudis sobre Verda-

l’obra completa a cura d’acreditats estudiosos, posant l’obra

guer des de l’òptica d’artistes i pensadors contemporanis.

del poeta, amb la seva significació nacional i universal, a l’abast de tots els lectors d’avui. El segell publica dues col· leccions: l’Obra Completa en Edició Crítica (OCEC) i Univers, que ofereix una mirada contemporània sobre l’obra del poeta.

23


Produccions Recerca 1995

2004

Estudi sobre Verdaguer i la música

2002

Ingrés en el Grup de Recerca sobre Literatura del segle xix de la UVic-UCC

2016

Estudi sobre la recepció de Verdaguer durant el franquisme

2017

Creació del Premi Verdaguer de Recerca

Exposicions itinerants 2002

Desencís d’un paisatge

2008

El Pedró, 100 anys

2009

A vol d’ocell. Un viatge de negocis de Verdaguer i el comte Güell al centre i al nord d’Europa

2011

Caritat. Un llibre almoina de Jacint Verdaguer

2014

Biografia i biografisme de Verdaguer

2017

Verdaguer segrestat. La utilització del mite durant el franquisme

Projectes de creació

24

1971

Monument a L’Atlàntida, Jordi Pallàs

1991

Monòlits de la Ruta Verdagueriana

1995

Instal·lació de l’escultura L’Àlbula, Pablo Palazuelo

2002

Accions artístiques: De com posar Verdaguer a Folgueroles, Perejaume

2008

Espectacle: Amb veu nova, velles paraules, amb alumnes del Centre de Normalització Lingüística d’Osona (CPNLO)

2011

Espectacle: Canigó. Adaptació i interpretació de Lluís Soler Gravació: Canigó 125 veus. Gravació de 125 persones arreu dels Països Catalans llegint Canigó Acció: Ballar la veu. Perejaume amb la col·laboració de la Fira de la Mediterrània

2014

Espectacle: La Pomerola, el poeta. Espectacle d’Anna Maluquer, Natàlia Arroyo i Pep Paré amb la col·laboració de la Fundació L’Atlàntida

2016

Producció: Verdaguer, ombres i maduixes, òpera rock d’Arnau Tordera amb Obeses i la col·laboració de l’Ajuntament de Vic i de la Fundació L’Atlàntida de Vic.


Publicacions

Volums editats amb la col·laboració d’Amics de Verdaguer i l’Ajuntament de Folgueroles:

1990

Brins d’espígol. Un jardí verdaguerià a Folgueroles, a La Damunt

1992

Ruta Verdagueriana de Folgueroles, Ricard Torrents

1995

Quaderns didàctics, primària i secundària

2000

Cançoner verdaguerià, Oriol Portell i Joan Vilamala

2001

Verdaguer, la mirada poètica a la terra. Cinc rutes d’Osona

2003

Què diuen els ocells? Proses i poesies, Jacint Verdaguer, a cura d’Andreu Bosch i M. Àngels Verdaguer

2006

Josep M. Garrut i Romà, fill adoptiu del poble de Folgueroles

2008

El Pedró 100 anys A les envistes del Ter. Verdaguer i Martí Pol, de Ricard Torrents

2011

Canigó 125 veus, CD

Volums editats dins el segell Verdaguer Edicions: 2013

La Pomerola. Primavera, a cura de Ricard Torrents i M. Àngels Verdaguer (OCEC)

2014

Dimonis. Apunts de Jacint Verdaguer a la Casa de l’Oració, Enric Casasses (Univers) Pàtries. Poemes de Jacint Verdaguer, a cura de Ricard Torrents amb pròleg de Vicent Partal (Univers)

2015

Càntics, a cura de Francesc Cortès i Joan Requesens (OCEC) Maleïda. L’aventura de Jacint Verdaguer a l’Aneto, de Bernat Gasull (Univers)

2016

Flors del Calvari, a cura de M. Àngels Verdaguer (OCEC)

2017

Al Cel, a cura de Pere Tió (OCEC) OIR. Canigó, amb adaptació i veu de Lluís Soler (Univers)

25


Amb perspectiva Àlbula, escultura d’alumini, Palazuelo, [FJV] El Dr. Josep Prat i Molist i l’alcalde Marcel·lí Arumí [FJV]

Bust de guix, de l’escultor Pere Puntí i Terra [ FJV]. Peça creada per presidir el museu

Signatura, intervenció a la llera del torrent de Folgueroles, Perejaume [FJV] Primera Festa Verdaguer

Creació i publicació de la Ruta Verdagueriana, a càrrec d’Amics de Verdaguer [FJV]

1936

1945

1952

1967

Celebració dels 50 anys de la mort de Verdaguer

El governador civil Antonio F. de Correa Véglison inaugura el relleu El Sembrador, de Manolo Hugué [Joaquín M. Domínguez Pont - AGDB]

Esclat de la Guerra Civil Espanyola. El projecte d’obertura de la Casa Museu Verdaguer queda parat

26

1991

Creació del Patronat Municipal

1995

2002

Celebració dels100 anys de la mort de Verdaguer

18 de juny. Inauguració de la Casa Museu Verdaguer

Celebració dels 150 anys del naixement del poeta


Ballar la Veu, intervenció artística de Perejaume [FJV] Estrena de l’òpera Rock Verdaguer. Ombres i maduixes

La Casa Museu entra a formar part del Registre de Museus de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 175

El museu es renova completament per celebrar els 50 anys

Neix Verdaguer Edicions

2006

2009

2010

2011

2103

2016

2017

Creació de la Fundació Jacint Verdaguer Canigó 125 veus. Gravació de 125 persones arreu dels Països Catalans llegint Canigó

Publicació de l’audiollibre OIR. Canigó, de Lluís Soler

La Pomerola. Primavera, primer llibre de l’editorial

La Generalitat de Catalunya declara la Festa de l’Arbre de Maig festa d’interès nacional

27


El públic

Obrir les portes del museu és una oportunitat per tenir contacte amb les persones que ens visiten, apropar-les a la vida i l’obra de Verdaguer i encomanar-los les ganes de llegir i aprofundir més l’obra del poeta. Els serveis que oferim s’adrecen al públic individual o familiar, a grups o bé a escoles de tots els nivells educatius. En xifres

Visitants

Activitats

Rutes literàries

Escoles

104.844

3.867

4.383

TOTAL DE VISITANTS A LA CASA MUSEU els darrers 25 anys *

VISITANTS 2017

MITJANA ANUAL DE VISITANTS els últims 20 anys

95.131

7.086

TOTAL D’ASSISTENTS A LES ACTIVITATS els darrers 25 anys

PÚBLIC ASSISTENT A LES ACTIVITATS 2017

23.865

1.500

PERSONES PARTICIPANTS EN LES RUTES LITERÀRIES els darrers 15 anys

TOTAL DE RUTES LITERÀRIES

25.936

94

ESCOLARS els darrers 15 anys

ESCOLES els darrers 11 anys, de les quals el 50% són fidelitzades, i l’altre 50%, esporàdiques

115.924 Web

SESSIONS els darrers 5 anys

*1992 (inici del registre de visitants) -2017

28

87.244 USUARIS ÚNICS els darrers 5 anys

21.974 USUARIS ÚNICS 2017


Les persones El projecte de la Casa Museu ha arribat on és gràcies al compromís, la voluntat i la feina de moltes persones. Volem acabar la memòria, amb el risc d’oblidar-nos algú, destacant els impulsors del projecte, però també les persones que al llarg dels anys han donat suport a les diverses iniciatives, en especial Amics de Verdaguer, que ha perseverat amantenir viva la memòria del poeta a través de la seva Casa Museu.

Irene Abril, Ton Albes, Caro von Arend, Marcel·lí Arumí, Carles Baronet, M. Àngels Blasco, Pilar Blasco, Raquel Bofill, Lluís Bové, Pilar Canudes, Montse Caralt, Miquel Carrera, Lluís Cerarols, Francesc Codina, Marta Comerma, Teresa Curós, Enric Dodas, Assumpta Fargas, Joan Farré, Meri Font, Mercè Franquesa, Josep M. Garrut, Olga Genaró, Mercè Genaró, Anna Girbau, Toni González, Jordi Grau, Montserrat Grau, Mercè Jansana, Pura Mir, Maria Homs, Àngel Isern, Conxita Malet, Jordi Muntanya, Josep M. Madrenas, Anna Maluquer, Toni Marsó, Miquel Masramon, Judit Morató, Anna Moré, Mireia Munmany, Toni Noguer, Gil Orriols, Pep Rossell, Josep Pasqual, Cristina Pasquet, Marta Puigderajols, Gibet Ramon, Manel Ramon, M. Àngels Riu, Francesca Sellabona, Sergi Subirachs, Maria Torras, Carme Torrents, Cinto Torrents, Ricard Torrents, M. Àngels Verdaguer, Joan Vilamala, Manel Vila, Pep Vila, Josep Vivet i Miquel Ylla-Català

29


Folgueroles

1967 - 2017

Carrer Major, 7 08519 Folgueroles T. 938 122 157 info@verdaguer.cat

www.verdaguer.cat

Segueix-nos a: o subscriu-te al butlletĂ­