Page 1

Memòria 2016

trànsit

formació

salut

inte gra ció

aco lli da

treball aliments intervenció

drets

acompanyament


Índex Carta del Sr. Bisbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Presentació de la Directora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Identitat de Càritas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Presència de Càritas al món .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Organigrama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 12 mesos, sempre al costat de les persones .. . . . . . . . . . 10 Les persones que acompanyam .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 L’acció social al territori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Sensibilització .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Els agents de Càritas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Administració . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Treball en Xarxa i Coordinació .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 On som . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Gràcies .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Disseny i maquetació: Disset Consultors Dipòsit Legal: PM 1337-2000 Imprimeix: Gràfiques Rubines Edita: Càritas Mallorca. C/ Seminari 4. 07001 Palma Tels: 971 710 135 / 971 716 288 / 971 717 289 caritas@caritasmallorca.org www.caritasmallorca.org


Carta del Sr. Bisbe

Creure en Crist ens apropa a les persones

Són molts els aspectes d’aquesta Memòria 2016 que donen fe del treball de les Càritas parroquials i diocesana en el caminar diari al costat de les persones. No només l’ajuda material sempre necessària i que soluciona necessitats primàries dels qui no tenen ni per menjar i vestir o han de fer front a despeses que superen la pròpia capacitat, sinó sobretot l’acollida, l’acompanyament i l’atenció a qualsevol necessitat humana que precisa d’algú que vulgui compartir la seva mateixa situació. És l’exemple de Jesús i d’ell aprenem la lliçó. Com diu el papa Francesc, «el cor de Déu té un lloc preferencial, tant que fins ell mateix «es va fer pobre» (2Co 8,9)». Això es verifica plenament quan es viu aquesta opció des de la proximitat real i cordial, i «sols això farà possible que els pobres, en cada comunitat cristiana, se sentin com a casa seva» (EG 197 i 199). Càritas és l’Església –i en ella tots i cadascun dels cristians– en l’exercici de l’encàrrec que ens va deixar Jesús quan va dir als seus seguidors: «Doneu-los menjar vosaltres mateixos!» (Mc 6,37). Però, quin és aquest menjar? «Si una cosa ha d’inquietar-nos santament i preocupar la nostra consciència, –també diu el papa Francesc– és que tants germans nostres visquin sense la força, la llum i el consol de l’amistat amb Jesucrist, sense una comunitat de fe que els contingui, sense un horitzó de sentit i de vida» (EG 49). Francesc, encara ens diu: «vull expressar amb dolor que la pitjor discriminació que sofreixen els pobres és la falta d’atenció espiritual. L’opció preferencial pels pobres ha de traduir-se principalment en una atenció religiosa privilegiada i prioritària» (EG 200). Aquesta proximitat la fan i l’han de fer encara més possible les comunitats parroquials, escampades per tota la geografia illenca. Sabem que s’ha intensificat la seva animació comunitària i va creixent la sensibilitat envers els més necessitats de tots tipus. També avui, entre nosaltres, dir i viure el lema “Càritas, sempre al costat de les persones”, ens ha d’ajudar a prendre consciència de com estar al costat dels qui ja no es recuperaran de la crisi, especialment persones majors de 45 anys que ja no tenen accés al mercat de treball, sobretot do-

nes que sol·liciten ajuda i que fa encara més greu el fenomen de la feminització de la pobresa. L’encàrrec de Jesús s’orienta també envers els immigrants i el gran nombre de gent jove entre els 18 i els 35 anys. Necessiten el nostre esforç col·lectiu, grupal, comunitari i en xarxa des del territori. La lectura i reflexió, junt amb totes les interpel·lacions que observem des del treball de la Càritas diocesana i les Càritas parroquials que la formen, ens han d’ajudar a seguir construint un present que posi noves bases de futur. «Els plans assistencials, que tenen certes urgències, sols haurien de pensar-se com a respostes passatgeres. Mentre no es resolguin radicalment els problemes dels pobres, renunciant a l’autonomia absoluta dels mercats i de l’especulació financera i atacant les causes estructurals de la desigualtat, no es resoldran els problemes del món i en definitiva cap problema. La desigualtat és l’arrel dels mals socials» (EG 202). En quin moment estam? Convé que ens demanem i actuem en conseqüència respecte de persones i situacions properes, però fent el possible per eradicar tot el mal que, encara que sembli més llunyà, ens està afectant a tots. Des d’aquí, vull agrair tot el treball de les persones que actuen directament a Càritas i l’esforç de formació i sensibilització per a fer un bon servei al costat de les persones, sabent que és tota la comunitat de l’Església que és responsable de portar-lo a terme i comptant sempre amb l’ajuda del Senyor. «Som cridats a descobrir Crist en els pobres, a prestar-los la nostra veu en les seves causes, però també a ser els seus amics, a escoltar-los, a interpretar-los i a recollir la misteriosa saviesa que Déu vol comunicar-nos a través d’ells» (EG 198). De tot això, fem-ne també memòria per a tenir sempre present l’encàrrec de Jesús per a fer-lo vida en la realitat de cada dia, sempre al costat de les persones. Amb tot el meu afecte i benedicció † Sebastià Taltavull Anglada Bisbe administrador apostòlic de Mallorca


Presentació En uns moments, gairebé d’estiu, i on les previsions són que aquest tornarà a esser molt bo pel que fa a la quantitat de turistes que vendran i en conseqüència hi haurà més feina i millors possibilitats per tal que la gent se’n surti, Càritas Mallorca presenta la seva Memòria anual amb motiu del Dia del Corpus, dia de la Caritat.

Certament les previsions sonen bé (en el sentit abans descrit), i també hi sonaren l’any passat. Sortosament les dades que avui presentam ens parlen de que vàrem atendre manco persones, que en proporció més persones aconseguiren treball, que amb els serveis de les administracions tal volta la nostra ajuda no fou tant necessària... però malgrat tot, Càritas va seguir estant devora moltes persones, per desgràcia més de les que voldríem, perquè encara n’hi ha moltes que no se’n surten i no sabem si mai se’n sortiran, però des de Càritas trobaran qui els aculli, acompanyi i faci camí amb elles, reclamant serveis, dignitat i drets. L’any 2016 ha estat un any ple d’accions, malgrat el cansament acumulat de tots aquests anys de crisi, però és que no podem deixar d’estar a l’aguait perquè, malgrat hi ha hagut feina, no hi ha hagut accés a un

4

Memòria 2016

habitatge; malgrat hi ha hagut un sou que entrava a la família, aquest ha estat insuficient per afrontar totes les despeses; malgrat volem ser acollidors amb els refugiats no són ben vists molts migrants que ja es troben entre nosaltres; perquè malgrat s’han incorporat noves ajudes públiques no totes les persones amb necessitat hi poden accedir, perquè... podríem seguir dient molts “malgrats”. M’agradaria deixar constància que tots aquests “malgrats” han estat un estímul per CÀRITAS, per estar SEMPRE AL COSTAT DE LES PERSONES, i especialment de les que més pateixen. Voldria destacar que aquest ha estat un any de profunda reflexió interna pel que fa al nostre paper i el que toca assumir a les administracions públiques, especialment les municipals. Un any on el treball en xarxa i el desenvolupament co-


munitari s’ha fet més palès a cada barri o poble de la nostra illa. Un any on l’animació comunitària ha arribat més a les comunitats cristianes. Un any on la sensibilització ha anat creixent a través de les parròquies, els mitjans de comunicació o les xarxes socials. Un any on la formació ha estat rica per la seva actualitat, varietat, complementarietat i professionalitat. Un any de major participació de les persones que atenem fruit d’un major apoderament, i també de les persones voluntàries que han assumit més responsabilitats. Un any on la col·laboració de socis i donants ha crescut. Un any on s’ha vist el fruit de contínues col·laboracions amb empreses fidelitzant el seu compromís. Un any de contínua participació a diferents espais d’opinió. Un any on s’han consolidat decisions que s’han pres sense presses però amb forta convicció del camí a recórrer. Vull agrair a tothom que ho ha fet possible, i de forma especial a les persones voluntàries pel seu compromís desinteressat i a les persones contractades per la seva professionalitat. També als preveres per la tasca d’acompanyar els grups parroquials, els moviments eclesials, les comunitats religioses, etc, ja que sense cap d’aquests agents l’acció transformadora de Càritas no seria possible. I vull fer un agraïment sentit per tots aquells que cooperen amb nosaltres (empreses, serveis, administracions...) perquè es fien de la nostra entitat eclesial. M’agradaria que en aquesta Memòria, que vol ser més gràfica que altres anys, veiéssiu tota la feina reflectida, malgrat sabem que aquest és sols un petit recull del total realitzat.

No vull acabar sense fer una referència al Papa Francesc que sempre valora i anima l’acció de Càritas. A la reunió que el mes de novembre de 2016 mantingué amb el Consell de representació i el personal de Càritas Internacional encapçalat pel seu president el Cardenal Tagle deia: “Càritas es torna concreta no sols amb l’eficàcia de les ajudes fetes, sinó sobretot en la capacitat de fer-se pròxim, acompanyant als més necessitats amb actitud fraterna de compartir. Es tracta de fer resplendir la caritat i la justícia en el món, a la llum de l’Evangeli i les ensenyances de l’Església, implicant les mateixes persones empobrides, perquè siguin vertaders protagonistes del seu desenvolupament”. Agraesc novament tot el treball desenvolupat i confii que les dades que aquí es mostren siguin camí de transformació real. Ben cordialment, Margalida M Riutort Directora de Càritas Mallorca

Memòria 2016

5


Identitat de Càritas Mallorca CÀRITAS està formada per les comunitats cristianes, persones voluntàries, professionals contractats, els subscriptors, els donants i col·laboradors… totes aquelles persones i grups que, des de diferents accions i responsabilitats, treballen conjuntament a favor de la missió que Càritas Mallorca té encomanada.

MISSIÓ

VALORS

Càritas Diocesana de Mallorca té com a finalitat promoure, orientar i coordinar l’acció de la caritat i la justícia social de l’Església de Mallorca, tenint una especial dedicació a l’atenció de les persones més vulnerables, empobrides i excloses. Aquest servei neix de la fidelitat a l’Evangeli de Jesús i vol respondre als reptes que planteja la nostra societat.

• Els valors orientats a la persona i que suposen el reconeixement de la dignitat i la defensa dels seus drets, així com l’estil humanitzador en el procés d’acollida, trobada i acompanyament.

VISIÓ Càritas vol enfortir la seva intervenció social des de l’anàlisi de la realitat i la fidelitat als valors evangèlics, descobrint quines són les persones més desvalgudes i denunciant les causes d’aquesta situació de vulnerabilitat i exclusió social. Des d’aquí impulsa accions significatives i innovadores per promoure un canvi social amb la potenciació i millora de la coordinació a nivell eclesial i amb altres entitats i xarxes.

6

Memòria 2016

• Els valors orientats a la pròpia entitat, com la participació i complementarietat dels diferents agents que afavoreix la coordinació i el treball en xarxa; la recerca de qualitat en l’acció des del compromís i la professionalitat; la capacitat de resposta davant noves necessitats; la sostenibilitat a partir de l’increment dels recursos propis i l’austeritat en la seva gestió; i la voluntat d’aprenentatge i canvi per incidir en la realitat social des dels valors evangèlics. • Els valors orientats a la societat, com són la capacitat d’anàlisi i denúncia de la realitat promovent estratègies i actuacions per a una transformació social; la corresponsabilitat social des del treball en xarxa i en el territori; i la transparència en la gestió així com la comunicació com a vehicle de sensibilització. • Finalment, Càritas Mallorca, i com a fonament de tots els valors especificats, assumeix i treballa els valors de la caritat i la solidaritat que ens condueixen al treball per la justícia.


Presència de Càritas al món Càritas Europa Càritas Internationalis fundada l’any 1951 és una confederació de més de 160 organitzacions catòliques d’assistència, desenvolupament i servei social que treballa en la construcció d’un món millor en més de 200 països i territoris.

és la xarxa d’organitzacions de Càritas en el continent europeu que està present a 46 països i que treballa per a construir una civilització d’amor i justícia en la qual cada persona humana pugui prosperar i viure en pau i dignitat, com a part d’una sola família humana.

Càritas Espanyola

Càritas Regional

6.000 Càritas parroquials formen la xarxa estatal de Càritas, amb 70 Càritas diocesanes que desenvolupen a tot l’Estat una important tasca a favor de la justícia i on 83.712 persones voluntàries i 4.677 treballadors contractats fan possible l’acció de Càritas. Dins l’ambit confederal, Càritas Mallorca ha participat al Consejo General com a representant de la Càritas Regional fins a Desembre de 2016 i a l’àmbit del Nivel Tècnico Mixto, qué es un espai de treball conjunt entre tècnics de les diferents Càritas diocesanes i membres dels Serveis Generals de Càritas Espanyola.

les Càritas de Menorca, Eivissa i Mallorca pretenen un treball coordinat a favor de la justícia des de la proximitat geogràfica i l’autonomia pròpia de cada diòcesi.

Càritas Diocesana l’Església de Mallorca, amb el seu Bisbe al front, té organitzat el servei de la caritat i la justícia social a través de Càritas Diocesana per una acció més coordinada i integradora. Aquesta tasca es duta a terme gràcies a 984 persones voluntàries a tota Mallorca i 75 professionals contractats.

Càritas Arxiprestal / Interparroquial les Càritas parroquials es coordinen per sumar i optimitzar recursos i formen les Càritas arxiprestals i interparroquials.

Càritas Parroquial és l’organització de la caritat al si de la comunitat cristiana present a un territori determinat. El voluntariat s’organitza en el que anomenam Grups d’Acció Social (GAS) a cada parròquia, per a dur a terme l’acció de Càritas. A Càritas Mallorca comptam amb 68 Grups d’Acció Social.

Memòria 2016

7


Organi gra ma L’organigrama de la Memòria 2016 és fruit de les diferents reflexions fetes als equips d’Acció de Base i d’Inserció Sociolaboral que començaren l’any 2015 i continuaren al 2016, per tal de tenir una major coherència en els processos d’acompanyament de les persones.

Església de Mallorca, Sr. Bisbe, Consell Episcopal, Delegacions, Delegació de Pastoral, Caritativa i Social

Càritas Diocesana de Mallorca

Consell Directiu Diocesà *

Comissió Permanent / Equip de Direcció **

* Òrgan constituït pels representants dels voluntaris de cada Arxiprestat i dels projectes diocesans, representant de la CONFER amb l’Equip Directiu, el Bisbe i el Vicari General al capdavant. ** Delegat Bisbe, Directora, Secretari General, Administradora General i Coordinadors dels programes.

8

Memòria 2016


ACCIÓ DE BASE

Acompanyament a les Càritas Parroquials (Grups d’Acció Social-GAS); Formació del Voluntariat; Dinamització i animació comunitària; Projectes de formació i participació grupals; Treball en xarxa; Centres de Distribució d’Aliments. Menjador Social d’Inca. Assessoria jurídica individual i grupal.

ACCIÓ PER A LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL

Taller de recuperació de juguetes i paper; Taller de Bona Traça. Projecte KOLUTE Cursos i tallers formatius Accions d’Orientació i Intermediació laboral Projecte Tèxtil Economia social: Botigues solidàries i comercialització de Comerç Just.

COMUNICACIÓ

Mitjans, Pàgina web i Xarxes socials, Campanyes, Publicacions i Memòries. Butlletí del Voluntariat.

ANIMACIÓ

Escoles, Universitat, Fires, Mercadets, Grups, Associacions, Relació amb donants.

CODESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓ

Campanyes Internacionals i Projectes de Cooperació i Codesenvolupament.

DESENVOLUPAMENT INSTITUCIONAL

ACCIÓ SOCIAL PER A LA INCLUSIÓ

SENSIBILITZACIÓ

COORDINACIÓ, SEGUIMENT I JUSTIFICACIÓ DE PROJECTES GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DE PERSONES CONTRACTADES I VOLUNTÀRIES

SERVEIS TRANSVERSALS

ADMINISTRACIÓ: finançament, comptabilitat, control pressupostari, gestió de donacions. LOGÍSTICA: mobilitat, magatzems i suport informàtic. Memòria 2016

9


12 mesos, sempre al costat de les persones En aquest apartat vos presentam 12 esdeveniments o reflexions que duguérem a terme l’any 2016 en el continu acompanyament a les persones en situació de vulnerabilitat, en la lluita contra la pobresa i la defensa dels drets humans. 12 punts que ens poden donar una idea global del recorregut que tots plegats vàrem fer.

10

Memòria 2016


1. #MigrantsAmbDrets L’any 2016 ha estat un any intens de posicionament i denúncia envers el tema migratori. Des de Càritas Mallorca ens sumàrem a principis d’any amb tota la Confederació a la crida de Càritas Internationalis i les Agències de la ONU a la comunitat internacional per posar fi a la guerra de Síria. Poc mesos després ens unírem, juntament amb les altres entitats d’Església que formam part de la campanya #MigrantsAmbDrets –Càritas, CONFER, el Sector Social de la Companyia de Jesús i Justícia i Pau– al rebuig de l’acord subscrit entre l’EU i Turquia per retornar als refugiats. En el mes de Juny, Càritas Europa feia vàries declaracions denunciant la situació dels refugiats, posant en dubte els valors europeus. El Papa Francesc s’unia en el mes de Juliol a la campanya llançada per Càritas Internationalis “Siria, la pau és possible” fent una forta crida a la comunitat internacional per finalitzar la guerra. Un any on s’ha demanat als polítics la seva responsabilitat per tal que les persones migrants vegin protegits els seus drets humans i la seva dignitat. Des de Càritas Mallorca, en el nostre dia a dia, hem continuat treballant en l’atenció i en la participació a espais d’incidència perquè les persones migrants i refugiades puguin millorar les seves condicions de vida així com altres persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

2. La lluita per l’accés a un habitatge digne L’accés i sosteniment de l’habitatge, uns dels drets fonamentals de la persona, és, per a la Confederació de Càritas, una de les claus del nostre acompanyament, davant els efectes que provoca la desigualtat. Durant l’any 2016, Càritas Mallorca impulsava la campanya “Per un Habitatge Digne”, amb l’objectiu de la creació d’un fons econòmic per tal d’acompanyar les famílies en matèria de vivenda. El projecte finalitzà el Novembre amb la clausura de l’Any de la Misericòrdia, amb un fons de 102.666,80 euros recaptats, possibilitant el suport amb més de 750 ajudes. A més a més, es participà a diferents espais d’incidència política, per a la creació de polítiques en matèria d’habitatge que garanteixin el dret a la vivenda, sobretot per a les famílies més vulnerables (Taula de Pobresa Energètica, Comissió Tècnica de l’IBAVI). Revisant les respostes legislatives dels últims anys, i tenint en compte que a la CAIB, per primer pic, s’ha posat en marxa l’elaboració d’una llei d’habitatge, posam de manifest la seva insuficiència al no haver fet una renovació profunda del sistema, concloent que la clau està a la base del model econòmic actual: es considera l’habitatge com a bé d’inversió i no com a dret humà. Des de Càritas, proposam un nou model residencial inclusiu, on la persona sigui el centre, basat en l’habitatge com a dret humà. El dret de desenvolupar-se a una llar (vivenda, relacions, sentit vital, ser) és un dret de tot ésser humà, i és part essencial de la vida en dignitat. Creiem necessari apel·lar a la invitació d’obrirnos a l’esperança des de la comunitat cristiana, que vol compartir el clam davant aquestes injustícies i vol unir la seva veu a la dels propis afectats que, de forma unànime, reclamen la presa urgent de mesures efectives i permanents que afavoreixin el dret a una vivenda digna i adequada.

Memòria 2016

11


3. Trobades de voluntariat anuals: espais per compartir Al llarg del 2016 s’organitzaren dues trobades importants dirigides a tots els agents de Càritas. Al mes de març celebràvem la Jornada de Formació, al Col·legi San Cayetano de Palma entorn la campanya institucional “Practica la Justícia. Deixa la teva Empremta”, on assistiren al voltant de 200 persones. Comptàrem amb la ponència de Beatriz Seara, responsable d’Orient Mitjà de Càritas Espanyola, que abordà les causes i conseqüències de la guerra i la greu situació que sofreix Síria i altres països limítrofs així com el moviment migratori intern i extern, emmarcada a la campanya #MigrantsAmbDrets. Una ponència que ens va interpel·lar a promoure una societat acollidora amb tots aquells que pateixen i que han de fugir de la guerra. La jornada comptà amb diferents activitats de sensibilització, tallers de grups i finalitzà amb un dinar compartit. Al mes de juny es presentà per segon any consecutiu la Memòria 2015 al voluntariat, professionals i responsables de parròquies. Al voltant de 150 persones acudiren a aquesta trobada al casal de cultura de Can Gelabert a Binissalem, on s’aprofità per fer quatre microtallers de diferents temàtiques: el “Projecte Comú-Tèxtil”; l’experiència de voluntaris al II Encontre Confederal de Voluntariat; “Objectiu Aconseguit”, el procés d’una persona a la recerca de feina i “Migrants Amb Drets”, la realitat de les persones migrades i refugiades. Una trobada valorada per la oportunitat de compartir el treball comú de moltes persones voluntàries i tècniques.

12

Memòria 2016


4. Formació i reflexió dins els equips de Càritas Durant l’any 2016, la formació i reflexió a Càritas Mallorca han tingut un pes significatiu davant canvis que afectaven el funcionament del programa d’Acció de Base. Tot i que la reflexió s’inicià a finals de l’any 2015, el pes fort en quant a presa de decisions i execució dels canvis ha estat dins aquest any. Per aquest motiu s’ha comptat amb diferents professionals externs amb qui hem abordat temàtiques distintes: María Martínez dels Serveis Generals de Càritas Espanyola ens ha acompanyat en tot el procés de reflexió sobre “L’acció socioeducativa de base: els processos d’acollida i acompanyament a les Càritas Parroquials. On hem estat i on volem estar: cap a una proposta compartida”. A l’inici del nou curs, convidàrem Fernando Fantova amb qui reflexionàrem sobre “El sistema públic de Serveis Socials, la intervenció social de la iniciativa social i la comunitat; sinèrgies per a la sostenibilitat”, i Daniel Jover des d’on treballàrem sobre “Territoris socialment responsables i Desenvolupament Comunitari”. Tot plegat ha servit per donar empenta a la trentena de professionals que han participat en aquest procés. Amb aquest nou curs, es repetí una experiència semblant amb el programa d’Acció per a la Inserció Sociolaboral que s’inicià el darrer trimestre de l’any i per això es comptà amb el suport també de Càritas Espanyola possibilitant que José Luis Perez Larios, Rubén Requena i Ana Sancho ens ajudassin en la reflexió i reorganització de les accions lligades als Itineraris d’Inserció Sociolaboral, reflexió que continua l’any 2017.

Memòria 2016

13


5. Representants de Càritas Mallorca participen al II Encontre Confederal de Voluntariat de Càritas Espanyola Més de 160 participants de diferents Càritas Diocesanes de la Confederació es trobaren al II Encontre Confederal de Voluntariat de Càritas Espanyola el 21 i 22 de Maig de 2016, que es celebrà a l’Escorial (Madrid) amb el lema “Voluntariat Càritas: empremtes de Misericòrdia”. Des de Càritas Diocesana de Mallorca, quatre persones voluntàries hi foren presents: Isabel Gutiérrez (representant de l’Arxiprestat de Migjorn); Miquel Monroig (representant de l’Arxiprestat del Pla); Pep Morell (representant de l’Arxiprestat Miramar - Vall de Sóller) i Maria Terrassa (voluntària del Projecte d’Atenció, Informació i Orientació de Càritas). L’objectiu de l’encontre fou generar un espai a on compartir i intercanviar la realitat i vivències de les persones voluntàries de Càritas a partir dels reptes i l’acció que es duu a terme. A part de la ponència inaugural, es compartiren quatre accions significatives de Càritas: voluntariat internacional a Granada, voluntariat d’Acollida i Acció de Base a Albacete, voluntariat en Consum Responsable de Càdiz i Ceuta i voluntariat Pau i Medi Ambient a Cuenca. A més a més es parlà de reptes del voluntariat, es feren diferents tallers de formació i es finalitzà l’encontre amb una celebració eucarística. L’experiència, en paraules de les persones que hi participaren, va ser molt enriquidora i valoraven que aquests espais són necessaris i importants per a reflexionar i aprendre.

14

Memòria 2016

6. Visita de Mons. Santiago Agrelo, Arquebisbe de Tànger Seguint amb el treball de sensibilització començat amb la Jornada de Formació dins la campanya Migrants Amb Drets, el 23 de maig Càritas convidà a realitzar dues trobades (un col·loqui informal amb treballadors de l’entitat i una conferència pública) a Mons. Santiago Agrelo, Arquebisbe de Tànger, que, des de fa més de 8 anys, viu l’acollida diària de persones que emigren i que duu a terme un treball de denúncia de les situacions d’injustícia que les fronteres d’Europa estan provocant. Aprofitant l’avinentesa de la seva visita a Mallorca amb motiu dels actes de l’Any Ramon Llull, des de Càritas no podíem deixar de comptar amb el seu missatge de compromís amb les persones que es veuen abocades a emigrar per diferents raons socials, politiques, econòmiques inclús ecològiques, etc. i tenir una visió i reflexió feta des del Sud, allà on viu i conviu. La mobilitat humana que es continua registrant en aquests moments a molts països provoca un gran sofriment en les persones migrants o refugiades, pel creixement de les situacions de precarietat i de vulneració dels drets fonamentals, com a resultat del tancament de les fronteres. La hospitalitat i la dignitat haurien de ser la nostra resposta. Amb la conferència “A LA FRONTERA A LA LLUM DE LA FE”, celebrada a la sala d’actes del Col·legi Sant Francesc de Palma, D. Santiago ens ajudà a comprendre millor la realitat que viuen moltes persones i revisar la nostra actitud com a creients en uns moments convulsos i contradictoris com els que vivim.


7. Els contenidors de roba de Càritas: un treball de confiança amb ajuntaments, empreses, escoles i parròquies Durant el 2016 el projecte Tèxtil de Càritas Mallorca s’ha anat consolidant, tant pel que fa a la comercialització mitjançant la xarxa de botigues solidàries com, sobre tot, a la recollida de roba. Aquesta es realitza, principalment, mitjançant contenidors ubicats a la via pública, els quals han augmentat en nombre quasi la meitat, el que ha fet que la recollida de roba s’incrementés un 150%. Aquest nombre de contenidors són fruit d’un seguit de convenis signats entre Càritas Mallorca amb diferents institucions: amb parròquies (16 contenidors); amb entitats comercials (com Eroski) i escoles (37 contenidors); i ajuntaments (47 contenidors i la recollida “Porta a Porta” de Sineu). Volem destacar el nou conveni de col·laboració signat entre EMAYA i Càritas Mallorca el 2016 i que dona continuïtat al conveni signat entre les dues entitats el 2013 i que ja va suposar incorporar 30 contenidors de Càritas per a la recollida a diferents espais públics de Palma. S’inclou la gestió de 45 contenidors propietat d’EMAYA per part de Càritas amb el que això suposa d’augment de quilos recollits. El més significatiu és que es tracta d’un conveni a llarg termini (10 anys), la qual cosa implica, per una part una confiança de l’administració envers la feina de la nostra entitat i per una altra ens ajuda a plantejar una feina a més llarg termini, sobretot per donar continuïtat als processos d’inserció de persones que són acompanyades des de diferents projectes de Càritas Mallorca.

Memòria 2016

15


8. Finalització de la 5ª Clínica Jurídica Pel mes de Juliol de 2016 finalitzava la 5ª promoció d’alumnes participants a la Clínica Jurídica, una experiència que Càritas començava tres anys enrere conjuntament amb la UIB i el Col· legi d’Advocats de les Illes Balears. Aquest projecte ha permès que durant aquest tres anys un total de 15 alumnes de la Facultat de Dret poguessin realitzar les pràctiques al servei d’Assessoria Jurídica de Càritas amb l’acompanyament de la Treballadora Social de Càritas i la tutorització d’advocats que voluntàriament realitzaven aquesta acció. A més a més s’ha comptat amb la col·laboració de 9 persones voluntàries de Càritas d’especialització diversa. Més de 250 persones varen poder ésser ateses per aquests alumnes, que els acompanyaren en temes d’estrangeria, majoritàriament, així com problemes de vivenda, familiars o laborals, entre d’altres. Com a cloenda d’aquest curs, es dugué a terme una trobada de totes les persones col·laboradores a la Clínica Jurídica i es va comptar amb la presència de Sonia Olea, advocada de l’Equip d’Incidència i Projecte Emergent de Drets Humans de Càritas Espanyola, que parlà de la feina d’acompanyament de Càritas des d’una mirada de Drets Humans i com, des de l’Assessoria Jurídica, es pot posar en pràctica aquesta mirada. A més a més, els alumnes de la darrera promoció pogueren compartir l’aprenentatge professional i humà que va suposar la seva participació al projecte.

16

Memòria 2016


9. Primera visita a Càritas de l’Administrador Apostòlic, el Bisbe Mons. Sebastià Taltavull El 13 de setembre de 2016, als pocs dies de la presa de possessió de Mons. Sebastià Taltavull Anglada com a Bisbe Administrador Apostòlic de Mallorca volgué conèixer l’acció de lluita contra la pobresa de Càritas Mallorca, començant per la visita a l’espai de la Fundació Joana Barceló, que gestiona Càritas, coneixent així el treball que hi fa allà l’equip de Formació, Orientació i Intermediació. Fou acompanyat per Mn. Antoni Vera, Mn. Guillem Vaquer i la Comissió Permanent. En el decurs de la visita, Mons. Taltavull es va interessar per la tasca del voluntariat i va saludar un grup d’alumnes del Curs Bàsic d’Atenció al Client i Tècniques de Venda, conversant una estona amb ells i amb un dels voluntaris participants en aquest projecte de formació. Tot seguit, conegué els participants en el projecte de moda solidària “KOLUTE”, que li explicaren el procés que segueixen per a la confecció de les peces de roba i atuells d’aquest projecte, fruit de la cooperació entre Càritas Mallorca i Càritas Senegal. Desprès, en un clima cordial i obert, va mantenir una reunió amb la Comissió Permanent, durant la qual se’l va informar de les principals prioritats de Càritas Mallorca pel curs 2016-2017. Mons. Taltavull, va tenir paraules encoratjadores cap als treballadors i voluntaris de l’entitat, valorant la feina que aquesta duu a terme i va animar a seguir endavant des de les preferències de Jesús, que són els pobres.

Memòria 2016

17


10. 7 d’Octubre: #EsglésiaPelTreballDecent

18

Amb motiu de la celebració, el 7 d’octubre, de la Jornada Mundial pel Treball Decent les organitzacions d’Església que impulsen la iniciativa #IglesiaporelTrabajoDecente – Càritas, CONFER, HOAC, Justícia i Pau, Joventut Estudiant Catòlica i Joventut Obrera Cristiana— convocaren per segon any consecutiu diversos actes públics a les diferents diòcesis del país. Des de Càritas Mallorca, el Programa de Formació, Orientació i Intermediació laboral preparà una sèrie d’activitats al mes d’Octubre per a debatre i crear diàleg, així com visibilitzar situacions d’injustícia en aquest àmbit i reclamar el dret a un treball decent. Des d’una trobada de reflexió amb voluntariat, uns microtallers setmanals de bones experiències entre participants, empresaris i voluntariat, fins accions al carrer de sensibilització i informació a la ciutadania a Part Forana.

11. KOLUTE, guardonat als Premis d’Innovació Social de l’IMAS

A més a més, a Inca es va dur a terme una Eucaristia i es va llegir el manifest pel Treball Decent que es resumeix en posar al centre a la persona i rompre l’actual lògica de pensar i organitzar el treball des de la visió econòmica i els interessos d’uns pocs; plantejar el sentit i el valor del treball més enllà de l’ocupació; lluitar per unes condicions dignes d’ocupació; articular el treball i el descans de forma humanitzants; i lluitar per a que l’accés a drets humans com la sanitat, la vivenda o educació no estigui condicionat a tenir una ocupació.

El premi va ser recollit per la directora de Càritas, acompanyada per un grup d’agents de l’entitat que lluïen les prendes d’aquest projecte solidari, i en nom de Càritas va agrair aquest guardó destacant quatre valors del projecte: el fet migratori com una oportunitat de la nostra societat multicultural, fent un reclam a l’acollida i al respecte a tota persona, sobre tot quan aquesta es veu amb la necessitat d’emigrar; la confiança posada en Càritas de moltes persones que per opció o per obligació han hagut de deixar les seves famílies, el seu entorn, la seva terra... destacant el reconeixement i la confiança com la clau en les relacions humanes; l’economia al servei de les persones i la responsabilitat dels ciutadans com a consumidors; i la cooperació fraterna, amb les Càritas del sud, des d’una relació d’igualtat, de reciprocitat i suport mutu, de generació de sinèrgies i d’enfortiment de la participació i el protagonisme de tots els agents.

Memòria 2016

El dia 27 d’octubre fou una nit de celebració: el Projecte de Moda Solidària KOLUTE de Càritas Diocesana de Mallorca era guardonat als Premis d’Innovació Social que otorga l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) a diferents entitats, persones i projectes. Aquests premis, organitzats en diferents categories, premiaven el caràcter innovador, la cohesió social generada, la sostenibilitat i la replicabilitat.


12. Sigues Part de la solució contra la pobresa. Fes-te de Càritas! Al voltant de Nadal, Càritas Mallorca, juntament amb tota la confederació, llançà una campanya estatal dirigida a tota la ciutadania per a reforçar la base social i augmentar el compromís de socis i donants amb els projectes de lluita contra la desigualtat social que duu a terme la Confederació. Aquesta iniciativa té com objectiu mantenir el flux de solidaritat generat en els darrers anys a través de la campanya “Càritas davant la crisi”, engegada a 2008 per mobilitzar la solidaritat social amb les persones més copejades per les creixents condicions de precarietat. Per a això, i després d’una fase preparatòria desenvolupada al llarg de 2015 sota el lema “Ahir, Avui, Demà”, el Consell Directiu de Càritas decidí fer un pas més en aquesta estratègia i plantejar el desenvolupament d’una nova campanya, dirigida a impulsar un major compromís de socis i donants amb els serveis i programes de lluita contra la pobresa, donant un protagonisme especial als canals de comunicació online i creant un microsite per facilitar la incorporació de nous socis (www.haztedecaritas.com). La convidada a “SER PART DE” Càritas en les solucions contra la desigualtat social posa l’accent en els valors que articulen la identitat del treball de la institució, a través d’una xarxa estatal de 70 Càritas Diocesanes i més de 6.000 Càritas Parroquials sostinguda per 84.000 voluntaris i 4.600 treballadors remunerats. “SER PART DE” Càritas com a donant és sumar-se, participar, construir, pertànyer a un gran grup humà de persones implicades de forma activa en la construcció del bé comú i d’aquesta crida a construir i ser comunitat.

Memòria 2016

19


Les persones que acompanyam La persona és el centre de l’acció de Càritas. Defensam la seva dignitat, reconeixem les seves capacitats i potencialitats i l’acompanyam per a promoure la seva integració i desenvolupament dins la comunitat.

Persones ateses per edats Col·lectiu majoritari de 30 a 50 anys 100 0-4 5-9 10-14

Dones Persones ateses:

61%

7.885

1

Minva en atenció del 17% respecte de l’any 2015. Creix el nombre de dones: feminització de la pobresa

Homes

39%

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 > 85

20

(1) L’obtenció d’aquesta informació prové de dues vies: - Sistema Informàtic de la Confederació de Càritas Espanyola - SICCE-MIS: 5.101 persones 3’2% menys que l’any 2015 (xifra bastant semblant). - Dades recollides per les Càritas parroquials (o Grups d’Acció Social) que no utilitzen el SICCE-MIS: 2.784 persones (35% manco que l’any 2015).

300

500

700


0,4% Sense registrar informació

18,2% Llatinoamèrica i Carib

Grups d’edat

17,8%

menors de 0 a 16 anys

26,4%

48,1% Europa

1,4% Àsia

joves de 18 a 35 anys

Nacionalitat

28,34% majors de 45 anys en edat laboral

4,7% majors de 65 anys

Espanyols 32,0% Àfrica

Evolució persones espanyoles

44%

0,0% A. Nord

40%

Nacionalitats més representatives (sense Espanya)

30%

400

20% 200 10% 0%

Brasil

Xile

Colombia

Equador

Bolivia

Mali

Marroc

Senegal

Nigèria

Romania

Bulgaria

2016

Argentina

Davallada significativa de persones espanyoles ateses des del 2014

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

0

Ciutadania

44%

espanyols

51% 4% extracomunitaris

comunitari no espanyol

1% altres

(familiars de comunitari, extracomunitari familiar de comunitari) Memòria 2016

21


Tipus de família 24,0%

Persona sola Parella sense fills

45,3%

Parella amb fills

NS/NC

3%

Sense registrar informació

16,4%

Família monoparental Altres tipus de família

Estudis univeritaris i FP grau superior

6,3%

6%

13%

5,6% 2,4%

Batxiller i FP grau mitjà Educació infantil

Altres 1%

10%

Sense alfabetitzar o finalitzar estudis

Formació

14%

Situació laboral 64,4% Treballant sense contracte 1,7% Per compte pròpia 0,6% Per compte d’altri 4,5% Aturades 57,6%

33,8%

Educació secundària

19%

Situació legal

0,3%

persones refugiades o sol·licitants d’asil i/o refugi

1,4% Sense registrar

Actives

Inactives

1,8%

persones indocumentades

12,4%

persones en situació irregular

Educació primària

34%


L’acció que realitzam amb les persones 2 Evolució sol·licitud i respostes 40.000 35.000

Persones ateses

30.000

Sol·licituds

25.000

Respostes

20.000 15.000

A l’any 2016

10.000

7.836 34.813

5.000 0 2008

2009

Àmbit de la intervenció

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Alimentació, roba, calçat i altres de la llar 45% Treball 34% Educació 33% Àmbit general 22% Habitatge 17% Familia i entorn social 14% Economia 12% Salut 12% Altres àmbits d’intervenció 10% Jurídico-legal: civil / estrangeria /... 5%

2016

Sol·licituds Registrades

Tipus d’intervenció

Respostes Registrades

Acords, seguiment i acompanyament 46% Ajudes i serveis

46%

Valoració, diagnòstic 37% Acollida, escolta i suport

25%

Informació, orientació i assessorament 24% Derivació a altres projectes 21% Formació

17%

Tramitacions i gestions 15% Altres tipus d’intervencions

2%

Acompanyament físic 1%

(2) Basat en les dades registrades al SICCE-MIS (Sistema Informàtic de la Confederació Càritas Espanyola - Model d’Intervenció Social)

Memòria 2016

23


Programa d’ACCIÓ DE BASE: Atenció i respostes donades

24

El programa d’Acció de Base es realitza des de l’acollida i l’acompanyament i es duu a terme mitjançant els grups de persones voluntàries que conformen les Càritas Parroquials o Grups d’Acció Social de les parròquies, acompanyades per diferents tècnics contractats. D’aquests grups sorgeixen diversos projectes, grupals i comunitaris en els diferents territoris amb l’objectiu d’afavorir la inclusió de les persones en situació de vulnerabilitat. Dins aquest programa també podem incloure:

A través dels grups d’acció social, intensificam el treball grupal i comunitari als territoris, conjuntament amb altres entitats i serveis, a fi de crear una consciència social que permeti a la pròpia comunitat participar activament en la resolució dels seus problemes.

• la dinamització i formació del voluntariat; • accions de sensibilització i denúncia; • la posada en marxa de diferents projectes grupals de formació, ocupacionals, lleure, habilitats de cura dels infants, etc. • projectes interparroquials com els Centres de Distribució d’Aliments o específics com el Menjador Social d’Inca i l’Assessoria Jurídica.

persones acompanyades

Memòria 2016

4.0193

81% persones acollides i acompanyades des del treball individual i familiar 42’1% persones participants d’activitats grupals i comunitàries

(3) Hi ha un nombre elevat de respostes donades des de les Càritas Parroquials, especialment de Part Forana, i no totes es troben registrades, per això des d’aquest espai sols exposam el que es té registrat al programa informàtic SICCE-MIS.


COBERTURA DE NECESSITATS BÀSIQUES És cert que una de les ajudes que es dona de forma majoritària a les famílies, és l’ajuda per al sosteniment de les necessitats bàsiques que inclou no només aliments de primera necessitat, sinó també ajudes específiques per a la infància, la higiene personal o la neteja de la llar. Aquesta ajuda, que potser en espècies o de forma econòmica, es viu com un suport per a les famílies, tant si no tenen ingressos com si en tenen pocs, provinents dels precari treball que s’hagi aconseguit.

Roba i calçat a través de les botigues solidàries Pel que fa a les ajudes de roba i calçat, aquestes són poc significatives i les famílies que les han hagut de menester les han pogut aconseguir a través de les botigues solidàries que hi ha a diferents territoris a partir d’una autorització o derivació pertinent.

Menjador Social d’Inca

29% de les ajudes econòmiques

> 185.000€ Més de 1.400 ajudes directes

Centres de Distribució d’Aliments És important expressar que en aquests darrers anys i per tal de dignificar la donació, s’han fet canvis importants possibilitant l’organització de Centres de Distribució d’Aliments, anomenats CDA i que ja funcionen a molts territoris amb l’agrupació de diferents parròquies. Són espais organitzats de forma semblant a una petita botiga on poden bescanviar punts, que es concedeixen depenent del nombre de membres que componen la unitat familiar, pels productes que estan a disposició de les persones. Aquest és un projecte molt ben valorat pels propis participants i els voluntaris, que ha servit també a iniciatives municipals i al treball conjunt amb altres entitats del territori. Tot i això, també les ajudes monetàries concedides faciliten l’accés a productes amb els quals no es compta als CDA, especialment els productes frescs.

És un Menjador amb més de 20 anys d’existència que dona cobertura els persones ateses 365 dies de l’any, i comp(persones soles, ta amb 115 places diàries. famílies amb menors) La majoria de les persones 7-8 mesos són derivades dels Serd’estada mitjana. veis Socials Municipals. El Despesa del servei servei compta, a més de > 290.000€ la confecció del menjar, amb un servei de menjar a domicili per a persones majors i amb dificultats de mobilitat. També amb un servei de dutxes i de bugaderia per a les persones que ho necessiten. És un projecte que té una subvenció de l’Ajuntament d’Inca i manté la col·laboració de les parròquies i demés entitats del municipi, a més de grups d’altres pobles. Càritas Diocesana cobreix tot el que fa falta pel seu bon funcionament, que és molt més del que arriba via subvencions o donacions, i n’assumeix la responsabilitat del seguiment i la gestió. Malgrat compta amb personal contractat específic la implicació del voluntariat és molt elevada i és un projecte que es viu molt a nivell comunitari.

162

Memòria 2016

25


AJUDES PER A L’HABITATGE Una de les majors dificultats per a les famílies és el manteniment de l’habitatge o l’accés a ell. Com aquests darrers anys, aquesta és una ajuda prioritària per a les persones i famílies que acudeixen a Càritas. Les ajudes fan referència a lloguers, hipoteques, comunitats de veïns, subministraments, pagament d’habitacions, ... Tot i que des de l’any 2011 l’ajuda s’havia incrementat, aquest és el primer any que torna a remetre, convertint-se en la segona ajuda més significativa donada per Càritas, tant per les persones beneficiades com per la despesa invertida.

26% de les ajudes econòmiques > 166.000€

803 ajudes Subministraments i comunitat propietaris: 249 Lloguers i hipoteques: 526 Ajudes x reparacions i electrodomèstics: 5 Altres (habitacions, allotjament alternatiu...): 23

AJUDES A L’EDUCACIÓ Per tal de donar suport a tota la tasca educativa de les famílies, fent prevenció i a l’hora socialització dels infants, així com possibilitar que les mares o pares puguin dur a terme el seu treball, es continua possibilitant l’accés a menjadors escolars, escoletes d’infants, activitats d’estiu, cobertura de material escolar, etc. També s’ha fet una tasca important de suport a la infància en accions que tenen una repercussió cabdal en el seu procés de creixement. Es tracta d’accions de reforç escolar, reforç de català % de les ajudes econòmiques i accions educatives per a infants molt petits quan els pares participen d’activitats formatives i/o ocupacionals. > 30.000€

5

Més de 250 infants beneficiats per ajudes directes. Més de 230 infants participants a activitats grupals i comunitàries.

26

Memòria 2016


ASSESSORIA JURÍDICA Moltes de les persones estrangeres que atenem necessiten d’un suport i d’una orientació, inclús en alguns moments d’un acompanyament físic a les administracions que gestionen diferents procediments administratius com la renovació de permisos de residència o treball, orientació davant incompliments de lleis, reclamacions legals, etc. que fa que aquest servei sigui molt sol·licitat. Aquest treball ha estat possible gràcies a la responsabilitat de persones contractades però especialment a la col·laboració de persones voluntàries que han fet una tasca important d’orientació i acompanyament.

Volem destacar així mateix el treball que s’ha dut a terme a nivell grupal a diferents territoris donant resposta a preocupacions de col·lectius diversos com per exemple venedors ambulants, persones sol·licitants de nacionalitat, persones en situació de desnonaments, etc. Destacar que aquest any es va iniciar un espai formatiu i de suport per a persones que havien de passar les proves per a l’obtenció de la nacionalitat

169

persones ateses

AJUDES PER A LA SALUT

3% de les ajudes

econòmiques Prop de 19.000€

Més de 210 ajudes: demandes de farmàcia; tractaments dentals; ulleres i audífons; tractaments psicològics,etc.

Tot i que en menor mesura, les ajudes a l’aspecte de salut integral han continuat durant aquest any. Hem de destacar que hi ha una partida significativa de suport psicològic amb el sentit de recolzar i enfortir la persona davant diferents situacions personals i/o familiars, possibilitant unes millores en quant a comunicació, habilitats,... en definitiva, una millor salut emocional.

Memòria 2016

27


AJUDES AL TRANSPORT I ALTRES L’ajuda al transport és una ajuda complementària però que facilita la mobilització de la persona perquè es faci càrrec de les seves responsabilitats i l’ajudi en la recerca d’alternatives a la seva situació. Aquestes ajudes serveixen per costejar el cost del bono bus, targeta de transport de tren o bus, prioritàriament. Dins la complexitat de Càritas cal tenir present moltes altres respostes a demandes directes de persones i famílies. Algunes d’elles tenen a veure amb qüestions monetàries com a pagaments pendents, taxes de l’administració, multes... que són necessàries per aturar alguns processos o avançar en altres possibilitats de les persones.

2% de les ajudes

econòmiques

Transport: quasi 6.000€ Taxes, multes, etc: quasi 6.000€

DESENVOLUPAMENT GRUPAL I COMUNITARI Aquest creixement del treball grupal i comunitari és el resultat d’una profunda reflexió al si del treball de Càritas, fent una aposta significativa cap al treball grupal i l’animació i dinamització de la comunitat. L’aposta és per donar un major protagonisme a les persones, per apoderar-les i implicar-les en la responsabilitat de cercar respostes adients a les seves necessitats, ajuntant esforços d’uns i altres i socialitzant les necessitats per tal de reclamar a les administracions els drets de ciutadania i alhora ser creatius amb noves formes d’afrontar les dificultats. Aquest impuls comunitari creim que pot possibilitar barris més inclusius, territoris socialment més responsables.

28

Memòria 2016

Són moltes les activitats que s’han iniciat i d’altres a les que s’ha donat continuïtat als barris o pobles de la nostra illa, tant per a infants com per a joves o adults. Aquestes es reflecteixen més endavant a l’apartat d’Acció Social al territori.

40

Més del % de les persones ateses per Càritas ha participat d’activitats grupals i comunitàries


Programa d’ACCIÓ PER A LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL: Atenció i respostes donades El programa d’Acció per a la Inserció Sociolaboral, inclou totes aquelles accions que es realitzen en la promoció de les persones i en l’acompanyament cap a la inserció sociolaboral. Comptam amb els següents projectes: • Prelaborals: Taller de Recuperació de Juguetes i Paper –Verge de Lluc– (Palma) i Bona Traça (Manacor), des d’on es treballen habilitats socials i prelaborals. • Formatius: Classes d’idiomes; Informàtica; Cursos de capacitació específica de cuina, cuidadors no professionals,habilitats bàsiques en neteja, cambrers, comerç, electricitat,etc; Cursos de formació en el lloc de feina; i pràctiques formatives no laborals en empresa. També inclou el Projecte Kolute, projecte formatiu en confecció de roba. • Accions d’orientació laboral, per tal que la persona pugui millorar competències laborals: el·laboració de currículum, autocandidatura, informació sobre formació, mercat de treball, derivació a cursos,etc. • Accions d’intermediació, que suposen la captació d’empreses col·laboradores i empleadors particulars. Al ser Agència de Col·locació autoritzada, captam i rebem ofertes de feina per a posar-les a l’abast de les persones que acompanyam.

1.522

persones acompanyades 35% de les ajudes econòmiques >220.000€ (Beques de formació, material i d’altres)

• Projecte Tèxtil, que gestiona les recollides de roba i impulsa la comercialització d’aquesta i dels productes d’economia social, elaborats als mateixos tallers i el Comerç Just, fent incidència amb les Botigues Solidàries presents a molts d’indrets de Mallorca.

Persones acompanyades per projectes Formació: 304 Tallers Prelaborals: 75 Orientació: 1.146 Intermediació: 407 Memòria 2016

29


La intermediació sociolaboral Des del servei d’Intermediació socialaboral s’ha fet un constant treball d’apropament a les empreses per a iniciar un treball conjunt amb Càritas. L’objectiu és aconseguir la col·laboració d’empreses socialment responsables amb la integració sociolaboral de persones amb dificulats per accedir al món laboral i establir canals i ponts.

45 empreses col·laboradores 30 Ofertes d’empreses 27 insercions a empresa x intermediació (cobert el 90% de les ofertes)

Des del servei es fa també una tasca de mediació entre persones empleadores i treballadors/es, sobretot en servei domèstic i atenció a persones majors. Aquí també hi ha una important tasca de sensibilització envers les condicions justes per a persones treballadores en aquests àmbits.

538 demandes d’informació d’empleadors 130 ofertes d’empleadors gestionades 104 insercions sense contracte 24 insercions amb contracte (cobert el 98% de les ofertes reals) 2 no concretades

333 persones

La pròpia Càritas ha aconsegueixen possibilitat que diferents 433 feines persones poguessin acce21% de les persones dir al món laboral normalitacompanyades han zat assumint 6 contractes aconseguit una feina d’inserció (al Projecte Tèxtil i al Projecte KOLUTE). És important manifestar que donat el col·lectiu que atenem, moltes persones són immigrants i no totes es troben en situació regular, el que provoca que el 51% de les insercions siguin sense contracte i en canvi el 49% són amb contracte.

Accions formatives a destacar Amb la intenció d’apropar els diferents serveis al territori, a 2016 s’iniciaren cursos de capacitació a Part Forana. Un exemple n’és el Curs d’Ajudant de Cuina que es dugué a terme amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Inca. Així mateix també s’obriren noves accions formatives com el Curs de Comerç amb pràctiques a empreses, on hi va haver una bona col·laboració de diferents comerços. En aquest sentit el treball de captació d’empreses col·laboradores i empleadors particulars en tema de pràctiques formatives i contractació laboral s’està intensificant any rere any.

Comerç just i finances ètiques Càritas Mallorca aposta per una economia social i solidària i dues de les vessants des de les quals treballa són la promoció del Comerç Just i les finances ètiques. 3 punts de venda de Comerç Just a les botigues solidàries de Càritas. Més de 14.000€ en vendes. Membre fundador del Comitè Ètic de Caixa Colonya de Pollença. Sòcia de FIARE, banca ètica.

30

Memòria 2016


L’acció social al territori Càritas Diocesana de Mallorca duu a terme la seva acció social per la inclusió a diferents territoris de Mallorca. Vos presentam a cada arxiprestat, el mapa i els punts on és realitzen les diferents accions, incloent els programes més diocesans i també les accions més rellevants.

Representants del voluntariat al Consell Directiu Diocesà

Distribució de persones acompanyades per territori

3.802 persones a Part Forana Palma I: Monserrat Mont (minva un 25%) (Càritas Parroquial Nra. Sra. de la Salut) Palma II: Antònia Picornell 4.083 persones a Palma (Càritas parroquial Corpus Christi) (minva un 8’6%) Palma III: Catalina Moll (Càritas Parroquial Beat Ramón Llull) Arxiprestat del Nord Palma IV: Margalida Nadal Arxiprestat 3’7% Arxiprestat (Càritas Parroquial del Pont d’Inca) de Miramar-Sóller de Raiguer Es Pla: Miquel Monroig 5% 10% (Càritas Parroquial de Petra) Llevant: Catalina Riera (Càritas Parroquial de Manacor) Lluc-Raiguer: Margalida Marcús Arxiprestat del Pla Arxiprestat de Llevant (Càritas Parroquial d’Alaró) Arxiprestat de 10’5% Els 4 arxiprestats 7’5% Ponent Migjorn: Isabel Gutiérrez de Palma 7’2% (Càritas Parroquial de Felanitx) 51’7% Miramar-Vall de Sóller: Josep Morell (Càritas Parroquial de Sóller) Nord: Juana Alomar Arxiprestat de Migjorn (Càritas Parroquial de Sa Pobla) 4’8% Ponent: Salvador Piña (Càritas Unitat de Pastoral Costa de Calvià) Representant de voluntariat de programes: Mònica López (Fund. Joana Barceló) Memòria 2016

31


Arxiprestat de Palma I Marratxí

76 Persones voluntàries 5 Càritas parroquials o Grups d’Acció Social 3 Punts d’acollida 3 Accions per infants, joves, famílies 10 Accions formatives per adults 13 Accions formatives per a la inserció sociolaboral 1 Tallers de recerca de feina 1 Accions per a majors 13 1 1 1 1 1

Contenidors de roba Projecte Kolute Botigues solidàries i punts de venda Servei d’assessoria jurídica AIO (acollida, informació i orientació) Fundació Joana Barceló

3 13 5 2

Fires i mercadets Xerrades Plataformes Accions comunitàries, participació

Palma I

• A la Parròquia Santa Teresa de l’Infant de Jesús: xerrades de sensibilització al Col·legi Santa Maria i participació al Mercadet Social i Solidari al Col·legi San Cayetano. • A les parròquies del Casc Antic (Sant Jaume, Sant Nicolau, Sant Miquel, Santa Creu, Santa Eulàlia): treball Interparroquial d’atenció a famílies en situació de vulnerabilitat; participació al projecte “El barri et cuida” d’acompanyament gent gran i participació a plataformes d’entitats. • A la parròquia Verge del Carme, participació a la Iniciativa Comunitària (ICI), treball d’animació comunitària amb entitats i serveis a les zones de Sta. Catalina i Es Jonquet. A tot l’arxiprestat es duu a terme l’acollida i acompanyament a persones i famílies en situació de vulnerabilitat. També hi trobam els projectes diocesans de Formació, Orientació i Intermediació Laboral, el Projecte KOLUTE i l’Espai de Sensibilització i Botiga Solidària de Palma, a més de l’Assessoria Jurídica individual que es duu a terme des de l’oficina central.

32

Memòria 2016


Arxiprestat de Palma II 71 Persones voluntàries 10 Càritas parroquials o Grups d’Acció Social 9 Punts d’acollida 3 Accions per infants, joves, famílies 5 Accions formatives per adults 1 Accions formatives per a la inserció sociolaboral 1 Tallers de recerca de feina 2 Accions per a dones 2 Centres de Distribució d’Aliments 11 Contenidors de roba 1 Projecte Tèxtil 2 10 8 10

Fires i mercadets Xerrades Plataformes Accions comunitàries, participació

Marratxí Palma II

• A la Parròquia de l’Encarnació: Taller de cuina bàsica “Cuina amb Cor” i Curs de Manipulació d’Aliments; xerrada de sensibilització al Grup de Joves de Confirmació; participació a la plataforma Barris en Marxa; i participació a les festes d’estiu del Capitol i l’Aniversari del Club d’Esplai l’Encarnació. • A la Parròquia de Sant Alonso Rodríguez: participació a les Festes de l’Associació de Veïns des Pont des Tren amb productes dels tallers d’inserció i mostra del Curs de Cuina Amb Cor; Espai Grup de Dones, amb derivacions dels SS.SS municipals. • A la Parròquia Sagrada Família: s’ha reprès l’acompanyament al Grup d’acció Social de la parròquia i la participació a la Taula d’Entitats de Son Oliva. • A la Parròquia Sta. Catalina Thomàs: Classes d’anglès per Hoteleria; Grup d’acollida i acompanyament a la recerca de feina; participació a diverses activitats del barri (Fira de Medi Ambient; festes d’estiu de la parròquia i festes d’estiu de l’A. Veïnats). • A la Parròquia Corpus Christi: Projecte Dones d’Àfrica (formació en llengua per a dones de procedència africana) i alfabetització per a dones d’ètnia gitana; Projecte d’Acompanyament a Adolescents (filles de nouvinguts); participació comunitària a la Plataforma d’entitats de Son Gotleu i a les Comisions Educativa i de Pediatria; acompanyament a associacions de migrants (Ass. Dones de Mali) i participació a l’“Estudi sobre l’impacte de la retirada de la targeta sanitària”. • A la parròquia Sant Josep Obrer: Inici del projecte grupal “Grup de dones”. • A la parròquia Nostra Sra. de la Soledat: Classes de Castellà i participació a la Taula d’entitats del barri. • A l’arxiprestat s’han continuat els projectes interparroquials CDA 13 I CDA S’OLIVERA. A tot l’arxiprestat es duu a terme l’acollida i acompanyament a persones i famílies en situació de vulnerabilitat Com a projecte diocesà, trobam el Projecte Tèxtil (abans “Triatge”) al Polígon de Son Castelló. Memòria 2016

33


Arxiprestat de Palma III 69 Persones voluntàries 9 Càritas parroquials o Grups d’Acció Social 8 Punts d’acollida 6 Accions per infants, joves, famílies 5 Accions formatives per adults 2 Accions formatives per a la inserció sociolaboral 1 Accions per a majors 3 Accions per a dones 1 Horts 1 53 1 1

Centres de Distribució d’Aliments Contenidors de roba Taller prelaboral Juguetes/ Paper Botigues solidàries i punts de venda

5 2 11 17

Fires i mercadets Xerrades Plataformes Accions comunitàries, participació

34

Memòria 2016

Marratxí

Palma III

• A la Parròquia Crist Rei: participació a la Plataforma d’entitats del Vivero. • A la Parròquia de Nostra Senyora de Lluc: participació a la Plataforma d’entitats Fent Pinya; inici de la elaboració d’un Pla per a la Dinamització Comunitària del Barri Verge de Lluc; accions de sensibilització al dia de Sant Jordi i a la Fira del Llibre del barri. • A la Parròquia Nostra Senyora del Roser: participació a la Plataforma d’entitats de Son Cladera i a la Plataforma socieducativa i de salut dels barris de Son Cladera i Son Rullan “Petita Infància”, amb la posada en marxa del taller Ens Cuidam Junts, per a famílies a fills de 6 a 12 en procés d’acompanyament social; accions de sensibilització a la Diada d’Entitats. • A la Parròquia Sant Francesc de Paula: Tallers familiars “Aprendre Junts, Créixer en Família”, per pares i mares amb infants de 6 a 12 anys; Grup de dones Teixint Xarxa; participació al Blog Connecta Barris (amb activitats de dinamització comunitària, com el Mercadet de Nadal, la Fira del Llibre o les festes d’estiu de Cas Capiscol); inici de la elaboració d’un pla amb la Comissió de pediatria del Camp Redó per tal de facilitar un espai de trobada amb famílies amb infància en risc del territori. Des d’aquesta parròquia i la de La Resurrecció també es participa al CDA S’OLIVERA. • A la Parròquia Sant Josep del Terme: Taller de Costura per a dones; Classes de Castellà, amb un espai de guarderia per els infants. • A la Parròquia Mare de Deu de Montserrat: inici d’un espai d’acollida; Classes de Castellà; Cursos de cuina bàsica; Mercadet Solidari i coordinació amb entitats del barri per organització festes (Sant Antoni, Carnaval; estiu); pregària interreligiosa commemorant el dia de la Pau; projecte Punt de Trobada Familiar. • A la Parròquia Beat Ramon Llull: participació a la Plataforma d’entitats del barri de Son Cotoner. • A la Parròquia de Sant Pau: projecte d’Acompanyament escolar i activitats d’estiu per infants conjuntament amb l’Associació de Veïnats de Son Dameto; Classes de castellà obertes a tot l’arxiprestat; Classes d’Anglès per a persones aturades. • A la Parròquia de Sant Roc: Curs d’Ajudant de Cuina conjuntament amb Naüm; projecte “Espai Dona”; participació a la Coordinadora d’entitats, serveis i persones de Son Roca. • Parròquia la Puríssima Concepció (Sa Vileta): Hort Solidari al CDA LA VILETA obert a la comunitat. Com a projecte interparroquial trobam el CDA LA VILETA. A tot l’arxiprestat es duu a terme l’acollida i acompanyament a persones i famílies en situació de vulnerabilitat. Com a projecte diocesà hi ha el Taller de recuperació de juguetes i paper Verge de Lluc.


Arxiprestat de Palma IV 43 Persones voluntàries 6 Càritas parroquials o Grups d’Acció Social 5 Punts d’acollida 1 Accions per infants, joves, famílies 6 Accions formatives per adults 1 Accions formatives per a la inserció sociolaboral 2 Accions per a majors 2 Accions per a dones 1 Horts 1 Activitats esportives 4 Contenidors de roba 5 4 5 6

Fires i mercadets Xerrades Plataformes Accions comunitàries, participació

Marratxí

Palma IV

• A la Parròquia Nostra Senyora del Remei: projecte de Reforç escolar conjuntament amb el CEIP Molinar. • A la Parròquia Nostra Senyora del Carme: projecte d’Hort Urbà; Taller de costura; Pamboliada solidària. • A la Parròquia Sant Antoni de la Platja: Classes de castellà; accions solidàries com Mercadets a l’hivern i a primavera. • A la Parròquia Nostra Senyora de la Lactància: Classes de castellà i català; Equip de Futbol intercultural; Curs d’ajudant de cambrer; participació a diferents plataformes (Taula d’infància i família; Plataforma per la Convivència; Comissió de Venedors Ambulants i Policia) i accions de sensibilització en tema de drets. • A la Parròquia Sant Llàtzer (Pla de Na Tesa): suport a necessitats bàsiques d’alimentació i visites a persones majors. • A la Parròquia Sant Alonso (Pont d’Inca): Classes de castellà; Curs de costura; Coordinació amb entitats i serveis (Ajuntament, Casal Solidari, Creu Roja, Càritas). A tot l’arxiprestat es duu a terme l’acollida i acompanyament a persones i famílies en situació de vulnerabilitat.

Memòria 2016

35


Llubí

Arxiprestat Es Pla 77 Persones voluntàries 9 Càritas parroquials o Grups d’Acció Social 4 Punts d’acollida 1 Accions per infants, joves, famílies 5 Accions per a majors 1 Horts 1 Tallers alimentació, higiene

Costitx Sencelles Santa Eugènia

Biniali

Maria de la salut Sineu

Lloret de vistalegre Pina

Algaida

Ariany Petra

Sant Joan Montuïri

Vilafranca de bonany

Randa

Porreres

2 Contenidors de roba 1 Botigues solidàries i punts de venda 1 Fires i mercadets 4 Xerrades

36

Memòria 2016

• Dins la programació pastoral de l’Arxiprestat del Pla, s’han realitzat tres formacions al voluntariat: la primera damunt la situació de la vivenda a les Illes Balears, emmarcada dins la campanya institucional “Ningú Sense Llar”; la segona a l’inici de curs a on es presenta l’agenda pastoral i el treball que realitza Càritas a Part Forana; i una tercera presentant la Campanya Institucional de Càritas “Cridats a ser Comunitat”. • Acompanyament i dinamització dels Grups d’Acció Social (GAS): suport al Projecte Tèxtil i Tallers de Verge de Lluc, amb la recollida de roba i juguetes a totes les Càritas Parroquials. • Acompanyament a persones majors i malats a tots els GAS. • Botiga solidària de Llubí i Rober Solidari a Algaida, Sant Joan i Porreres, a més de participar a la Fira de Sa Mel i la fira de Son Ramis a Llubí amb la venda de productes dels tallers d’inserció i Comerç Just. • A Càritas Parroquial de Petra: Activitats de reforç escolar; projecte d’Hort social; Tallers d’Alimentació i Higiene. • Coordinació amb els serveis socials de la Mancomunitat del Pla, a més potenciar el treball en xarxa i la derivació a les accions formatives de Càritas Diocesana, (Taller Bona Traça, cursos formatius...) • Primers contactes amb el Grup d’Acció Social d’Algaida.


Colònia de Sant Pere

Arxiprestat de Llevant

Artà

Cala Ratjada

Capdepera

Son Servera

54 Persones voluntàries 4 Càritas parroquials o Grups d’Acció Social 4 Punts d’acollida 1 Accions formatives per adults 2 Accions formatives per a la inserció sociolaboral 4 Tallers de recerca de feina 7 Accions per a majors 2 Accions per a dones 1 Horts 2 11 1 3 4 4 4 5

Centres de Distribució d’Aliments Contenidors de roba Taller prelaboral Bona Traça Botigues solidàries i punts de venda Fires i mercadets Xerrades Plataformes Accions comunitàries, participació

Sant Llorenç des Cardassar

Cala Millor

Son Carrió S’Illot

Manacor

Porto Cristo

Son Macià

Consolidació de la implementació en el territori, dinamització grupal i comunitària: • Sensibilització a traves de diverses xerrades als centres escolars, sobre els tallers d’inserció de Càritas, a Manacor i Artà. • Xerrades informatives de permisos d’estrangeria i nacionalitat a Manacor i Artà. • Participació del GAS d’Artà; al pla municipal, a les activitats pel fons d’ajuda al refugiat, el dia de la dona. • Participació en la creació d’una taula infància en el municipi de Manacor (IRES, UIB, SS.SS, centres escolars...). Animació i sensibilització de l’economia social i solidària: • A través de les Botigues de Manacor, Artà i Cala Rajada , a més de participació als mercadets de Nadal de Cala Rajada i Cala Millor. • Exposició “ABRE TUS OJOS” (tema Assentaments de Temporers a Huelva) i exposició “ NO SON SOLO CUCHARAS” de Lope Campos a la Botiga de Manacor. Projectes grupals: • Taller d’ocupacional Bona Traça a Manacor; CDA a Manacor i Artà; Grup Dona a Manacor; Curs d’alemany a Cala Millor; Curs de Català per mares a Artà; Orientació laboral a Manacor, Artà, Cala Millor i Cala Rajada; i acompanyament de persones majors. Treball en xarxa en totes les entitats dels municipis (Serveis Socials, Creu Roja, Fundació Trobada) per dur una tasca coordinada.

Memòria 2016

37


Arxiprestat de Lluc-Raiguer 139 Persones voluntàries 7 Càritas parroquials o Grups d’Acció Social 4 Punts d’acollida 1 Accions formatives per adults 1 Accions formatives per a la inserció sociolaboral 1 Tallers de recerca de feina 4 Accions per a majors 1 13 3 1

Centres de Distribució d’Aliments Contenidors de roba Botigues solidàries i punts de venda Menjador social

5 Fires i mercadets 7 Xerrades 8 Accions comunitàries, participació

Lluc

Caimari

Mancor de la Vall

Orient

Campanet

Selva Moscari Búger

Biniamar

Alaró

Lloseta

Inca

Binissalem Santa Consell Maria

Potenciació del treball grupal i comunitari: • A Lloseta: “Sa Botigueta” projecte de CDA conjunt entre Càritas i l’Ajuntament de Lloseta. • A Binissalem: Taller de cuina econòmica i saludable conjuntament amb els Serveis Socials. • A Alaró: Taller de Cuina i torró; cafè solidari de Comerç just a la Botiga. • A Sta. Maria: participació de Càritas Parroquial a les activitats d’oci a la Residència de Gent Gran. • Capelles de la Caritat a Unitat Pastoral de la Mare de Déu, per la recollida d’Aliments pel rebost solidari d’Inca. • A Inca: Taller de Recerca de feina; nova acció de formació amb el Curs d’Ajudant de Cuina i potenciació del grup de recerca de feina; Menjador Social i suport domiciliari. Dinamització de l’economia social i solidària: • Acompanyament a les Botigues de Santa Maria, Alaró i Inca. • Participació al mercadet de Nadal de Selva, Santa Maria i Alaró, a la fira d’Alaró i a la Fira d’Entitats d’Inca. • Campanyes de recollida de juguetes a Consell, Inca, Lloseta, Alaró i Selva. Foment del treball en xarxa i coordinació amb els serveis municipals.

38

Memòria 2016


Arxiprestat de Migjorn 94 Persones voluntàries 8 Càritas parroquials o Grups d’Acció Social 4 Punts d’acollida 2 Accions per infants, joves, famílies 2 Accions formatives per adults 1 Tallers de recerca de feina 2 Accions per a dones 1 16 1 2 6 3 3 5

Centres de Distribució d’Aliments Contenidors de roba Taller prelaboral triatge Botigues solidàries i punts de venda Fires i mercadets Xerrades Plataformes Accions comunitàries, participació

Felanitx

Llucmajor Campos s’Estanyol de migjorn

es Carritxó Portocolom Cas Concos s’Horta Calonge S’Alqueria Blanca Cala d’Or

Santanyí

Es Llombards

Ses Salines

Colònia de Sant Jordi

Impuls a les accions d’economia social i solidària amb: • A Ses Salines: Desfilada de KOLUTE al 1er aniversari de la Botiga Solidària; Xocolatada de Comerç Just i contacontes per infants per Nadal; exposició “NO SON SOLO CUCHARAS” de Lope Campos a la Fira de Maig. • A Santanyí: Campanya de recollida de juguetes conjunta amb l’Ajuntament de Santanyí a tots els centres escolars del municipi. • A Felanitx: participació a la Nit de l’Art amb la venta de productes de KOLUTE; participació al mercadet de Nadal amb la venta dels productes dels Tallers d’Inserció; Campanya de Recollida de joguines als centres escolars del municipi. • A Campos: trobada Arxiprestal, amb el tema del Treball Digne i prospecció de les necessitats de cada territori. Dinamització dels espais parroquials: • A Cala d’Or: consolidació de l´espai d´acollida. • A Llucmajor: Inauguració del Centre Parroquial de Càritas parroquial i Centre de distribució d’aliments. Acompanyament i potenciació de les activitats de Càritas Llucmajor: Reforç Escolar, Hort Infantil, Taller de Costura,Taller de Castellà. • A Campos: Inici d’un Taller de Llengua Castellana; Borsa de Feina; reorganització Rober de Càritas Parroquial.

Memòria 2016

39


Arxiprestat de Miramar-Vall de Sóller

Fornalutx

Port de Sóller l’Horta Biniaraix

Sóller Deià

26 Persones voluntàries 2 Càritas parroquials o Grups d’Acció Social 2 Accions per infants, joves, famílies 2 Accions per a dones

Valldemossa Banyalbufar Esporles

1 Centres de Distribució d’Aliments 1 1 1 2

Fires i mercadets Xerrades Plataformes Accions comunitàries, participació

Bunyola

Estellencs

A Sóller: • Projectes de prevenció amb infants i joves: Taller de Karate; Projecte “Futbolet”; Projecte grupal amb adolescents per a treballar l’autoimatge i autoestima.; Projecte #Miniquedades, activitats setmanals als mesos d’estiu per infants i joves. • Suport a necessitats bàsiques amb el Projecte “Rebost”, CDA conjunt amb Creu Roja i Serveis Socials de l’Ajuntament, amb el suport de les campanyes que es duen a terme a tota la Vall i el suport d’empreses (Empreses amb Cor). Ajudes i préstecs a famílies i persones i Projecte “Des del Cor” (treballs a la comunitat). • Accions solidàries, com campanyes de Nadal (amb la col·laboració dels pobles de la Vall), mercadet solidari, i accions de dinamització comunitària, com el projecte “Mira què faig”, amb reutilització de materials. A Esporles: • Activitats de sensibilització i animació comunitària: Concerts corals solidaris, recollides de roba, etc. Destacar també la col·laboració del poble de Banyalbufar amb la Desfilada del Projecte KOLUTÉ que es dugué a terme a l’estiu, amb el suport de l’Associació Cultural Bany Al Bahar.

40

Memòria 2016


Arxiprestat Nord 18 Persones voluntàries 4 Càritas parroquials o Grups d’Acció Social 3 Punts d’acollida 1 Accions per infants, joves, famílies 2 Accions formatives per adults 3 Accions per a majors 7 Contenidors de roba 1 Alberg 3 Fires i mercadets 3 Xerrades 2 Accions comunitàries, participació

Port de Pollença

Pollença Alcúdia Port d’Alcúdia

Sa Pobla Muro Son Serra de Marina

Santa Margalida

• Al Port de Pollença: Curs de Cuina Econòmica i Saludable; obertura d’un espai d’acollida a la parròquia; Taller de Conversa en català; Taller d’alfabetització de llengua castellana; i Cicle de xerrades informatives per pares. • A Pollença: animació i sensibilització d’economia social i solidaria amb la participació a la Jornada d’Entitats, amb la venta de productes dels tallers de Verge de Lluc i desfilada de KOLUTE; Campanya de Nadal, recollida de juguetes conjunta amb l’Ajuntament. • A Sa Pobla: Menjador Social; Servei d’Acollida temporal; Projecte d’Hort; activitats solidàries a benefici de Càritas Parroquial (Bunyolada solidària i Mercadets); i punt d’atenció i acollida. • A Alcúdia: punt d’atenció i acollida. Una eina fonamental ha estat el treball en xarxa en totes les entitats dels municipis (serveis socials, centres escolars, centre de salut...) per dur una tasca coordinada.

Memòria 2016

41


Arxiprestat de Ponent

Puigpunyent Sant Elm

43 Persones voluntàries 4 Càritas parroquials o Grups d’Acció Social 4 Punts d’acollida 1 Accions formatives per adults 1 Tallers de recerca de feina 3 Accions per a majors 2 Accions per a dones

Galilea S’Arracó

Andratx

Es Capdellà Cala Major

Port d’Andratx

Calvià Peguera

Sant Agustí Portals Nous

Palma Nova Santa Ponça

Magaluf

Son Ferrer El Toro

1 Centres de Distribució d’Aliments 13 Contenidors de roba 6 2 1 3

42

Fires i mercadets Xerrades Plataformes Accions comunitàries, participació

Memòria 2016

• A la Parròquia de Sta. Brígida s’ha continuat amb l’espai comunitari a Son Matet amb els projectes grupals Grup de Ciutadania i Manualitats, Classes de Castellà i CDA Son Matet. A més s’ha iniciat l’elaboració d’un diagnòstic per habilitar un espai de ludoteca per a infants de la zona, degut a la manca d’espai públic. S’ha tingut coordinació amb l’Associació de Veïns i participat a les festes de Sant Agustí. • A la zona de part forana, s’ha reforçat el treball de reflexió, formació, anàlisi i sensibilització amb la realització de diferents activitats: Xerrada formativa sobre els tràmits d’estrangeria i nacionalitat; Xerrada sobre el terratrèmol d’Equador i posterior mercadet d’estiu a favors dels damnificats, a Càritas parroquial de Peguera; Mercadet a Portals Nous, amb la venta dels productes dels tallers de Càritas i Comerç Just; Mercadet solidari a benefici de Càritas Parroquial de S’Arracó i Port d’Andratx; i els encontres espirituals solidaris, a Portals i Palma Nova. • Acompanyament dels espais d’acollida a la Unitat pastoral de Costa de Calvià i CDA de Costa de Calvià. • Foment del treball en xarxa i coordinació amb els serveis municipals corresponents.


Sensibilització Com a eix transversal de la nostra acció, la sensibilització es duu a terme des de diferents àrees i enfocaments.

Àrea de Comunicació La presència de Càritas als mitjans i diferents xarxes socials té per objectiu donar a conèixer el treball per la justícia social de l’entitat, així com per a realitzar la nostra tasca de sensibilització i denúncia, propis de la nostra missió.

Presència als mitjans de comunicació

144 dies 123 continguts diversos

13 premsa diària i revistes 7 emissores de ràdio 3 televisions

Presència a les xarxes socials Pàgina web

Facebook

www.caritasmallorca.org 8.534 usuaris 11.703 sessions 49.885 pàgines visitades

941 seguidors a final d’any (augment de 125 seguidors respecte l’any 2015) 210 publicacions

Twitter 369 seguidors 8.866 impressions 126 mencions

Canal youtube 19 vídeos penjats 319 visualitzacions

Butlletí quinzenal d’informació del voluntariat: Informació A Prop 25 butlletins 532 usuaris

Memòria 2016

43


Campanyes de sensibilització Durant el 2016 s’han treballat diferents campanyes: • La campanya institucional de Càritas a dos moments

de l’any (Corpus i Nadal) amb els lemes “Practica la Justícia, Deixa la teva empremta” i “Cridats a Ser Comunitat”. • Amb la crisi del refugiats a finals de 2015, ens ad-

herirem amb altres entitats d’església a la campanya #MigrantsAmbDrets i la treballàrem a 2016 amb intensitat a dos moments: al Març per la Jornada de Formació i a Maig amb la xerrada de Mons. Agrelo. • El 5 d’octubre es dugué a terme l’Operació Quilo

• Al novembre finalitzàvem la campanya per l’Any de la

Misericòrdia en temes d’habitatge: Per un Habitatge Digne. • Per Desembre, es llançà a nivell confederal la campa-

nya Sigues part. Fes-te de Càritas! que té continuïtat tot l’any 2017.

619 donants esporàdics 483 subscriptors periòdics www.haztedecaritas.com

amb el Rotary Club i el Banc d’aliments. • Al mes de novembre, es difonia la campanya Fes-me

visible. Per Dignitat, Ningú Sense Llar amb motiu del Dia de les persones Sense Llar. • Per Nadal, s’ha fet la tradicional Campanya del Re-

bost a escoles, instituts i associacions, amb el lema T’animes a Compartir? Entre tots i totes aportam!

44

Memòria 2016

Publicacions Finalment, durant aquest any Càritas Mallorca ha publicat la Memòria 2015 “La teva, la meva... l’empremta de tots”.


Área d’Animació El treball d’animació inclou totes aquelles accions de sensibilització envers la societat en general, per donar a conèixer l’acció social de Càritas, els seus valors i tractar temes socials rellevants, com la migració, l’economia social, el comerç just, el voluntariat i poder ser plataforma de denúncia envers les injustícies socials. Aquestes accions es duen a terme des dels diferents programes al llarg i ample de la illa de Mallorca. Des del programa d’Acció de Base i el programa d’Acció per a la Inserció Sociolaboral es duen a terme diferents accions sensibilitzadores, des de xerrades a escoles i instituts, associacions, fins a fires i mercats i contacte amb diferents empreses i comerços.

41 Xerrades de sensibilització a escoles, instituts i grups de joves. Hem arribat a més de 1600 infants i joves.

8 xerrades

a associacions i Universitat per Majors. Hem arribat a 325 persones adultes.

17 visites d’escoles i instituts, grups de voluntaris i algunes empreses als diferents projectes de Càritas (Taller de Juguetes i paper, Espai de Sensibilització i Botiga Solidària de Palma, Fundació Joana Barceló, Projecte KOLUTE i Centre de Distribució d’Aliments 13).

41 actes a fires i mercadets

amb productes dels tallers com roba de segona mà, juguetes reciclades, material de paper, i Comerç Just, a més d’actes de sensibilització i difusió del Projecte KOLUTE.

Organització i participació amb la Xarxa de Comerç Just de les Illes Balears de les activitats per a celebrar el Dia Internacional del Comerç Just al mes de Maig i a la campanya per Nadal Tots Som Comerç Just, i tu? amb el sorteig de paneres amb productes de Comerç Just. A més a més s’ha fet formació amb les voluntàries de les botigues de Santanyí i Ses Salines i una xerrada amb Càritas Parroquial de Felanitx i la xerrada oberta al públic “Iniciativa per la Pau: Comerç Just i Solidari de Càritas a Palestina” a càrrec de n’Ana Sancho (Serveis Generals de Càritas Espanyola). Sensibilització amb les empreses: A l’any 2016 s’ha donat continuïtat i força a la feina començada ja fa anys pel servei d’Intermediació Laboral, impulsant també des de l’Equip de Sensibilització aquest contacte amb les empreses. L’objectiu principal és establir aliances amb empreses que creguin en els valors de Càritas i es sumin a la transformació social per la qual l’entitat treballa, creant una societat més justa i equitativa. Aquesta tasca d’animació s’ha plasmat en col·laboracions puntuals amb empreses d’àmbit molt divers com comerç, hoteleria, esport, idiomes, indústria, etc, així com en col·laboracions duradores i afiançades en el temps, d’empreses que confien en la tasca de lluita contra la pobresa de Càritas i s’involucren en ella. Memòria 2016

45


Àrea de Cooperació La dimensió universal de la Caritat és alguna cosa essencial per a Càritas. La nostra cooperació fraterna ha volgut fer-se realitat des de 3 punts de vista: resposta a les emergències, col·laboració i suport a projectes de cooperació al desenvolupament de les persones i els pobles i, en temes de sensibilització, amb la iniciativa Enllaça’t per la Justícia.

Tot i que no ha estat una emergència que començà aquest any, moltes persones s’han sentit sensibilitzades per la situació que pateixen les persones desplaçades per motius de guerra, sol·licitants de refugi, i de forma especial la guerra de Síria. S’ha seguit donant suport a les Càritas dels països de primera acollida.

Emergències L’any 2016 hem viscut moments ben durs i de cridada d’emergències provocades per desastres naturals o per situacions de guerra: • Al mes d’abril un fort terratrèmol va sacsejar la zona

costera del nord d’Equador. Foren més de 600 les persones que morien i moltes altres resultaren ferides. La situació fou molt greu per a les destrucció d’infraestructures, habitatges i zones comercials que afectà a més de 750.000 persones. Les ajudes s’encaminaren a la seguretat alimentària, la reconstrucció d’habitatges, el suport comunitari i la reactivació econòmica. • El mes d’octubre l’huracà Matthew passà per la cos-

ta sud-oest d’Haití. Els vents de més de 230km/h causaren grans destruccions en un país altament vulnerable i que encara no es troba recuperat del terratrèmol de l’any 2010, on cada desastre natural agrava la situació de famílies amb un alt índex de pobresa. L’ajuda prioritària aportada per Càritas fou en alimentació, medicaments així com allotjament alternatius.

46

Memòria 2016

Suport al projecte de cooperació Ross Bethio Càritas Mallorca des de l’any 2008 manté una estreta relació amb Càritas Senegal i durant l’any 2016 ha donat suport al projecte de cooperació Ross Bethio. Amb aquest projecte s’ha recolzat un agrupament de dones de comunitats rurals del Nord del Senegal, oferint una promoció integral de les dones de cara a millorar la seguretat alimentària. Se’ls ha capacitat per poder sembrar 140 hectàrees d’arròs i 8 hectàrees d’horticultura, a la vegada que han rebut formació en matèria nutricional i salut materno infantil.


Les participants han vist augmentar els seus ingressos i enfortir les seves capacitats, amb una conseqüència directa amb la millora de l’estat nutricional de les seves famílies, l’escolarització dels infants i millora dels habitatges. L’èxit de les dones a les activitats de producció ha tingut un gran impacte social, posicionant-les en un sector laboral tradicionalment masculí en el que han demostrat poder tenir un valor afegit. Aquest impacte s’ha traduït en una major autonomia de les dones dins les seves pròpies famílies, al tenir més control sobre els ingressos familiars, així com una major autoestima i motivació de les dones per ser part activa del teixit econòmic local. Aquesta acció ha estat possible gràcies a la col· laboració del Govern Balear i Càritas Espanyola.

#Enllaça’t per la Justícia Enllaçat per la Justícia és una iniciativa que agrupa entitats de l’Església Catòlica que treballen a l’àmbit de la cooperació internacional. La plataforma a Mallorca està formada per Càritas Diocesana, CONFER, Mans Unides i Delegació de Missions i pretén dur accions de sensibilització orientades a apostar per un model de desenvolupament alternatiu en el que les persones empobrides siguin les protagonistes. Aquest any s’ha engegat la campanya “Si cuides el planeta, combats la pobresa” amb l’objectiu de sensibilitzar sobre la cura del planeta i optar per la transformació del model desenvolupament actual per un model més just, solidari i sostenible, amb una ciutadania global disposada a implicar-se a canviar els seus hàbits de consum i un estil de vida centrat amb el tenir. Al mateix temps dur endavant una estratègia d’incidència, per a que es prenguin mesures i decisions polítiques.

Memòria 2016

47


Els agents de Càritas Mallorca

Quan parlam dels agents de Càritas ens referim a totes aquelles persones implicades al si de l’entitat. Certament tots tenim rols diferents però uns i altres som protagonistes dins la gran família de Càritas, una comunitat que transforma i es transforma a partir de la interrelació. Som per tant agents de Càritas les persones participants, les persones voluntàries, els treballadors contractats, els membres de les comunitats cristianes, etc. El voluntariat és un dels pilars de Càritas Mallorca. Al llarg i ample de l’illa moltes persones fan el seu servei a les parròquies o als projectes específics. Aquest any 2016 s’han incorporat 73 persones i des de l’Equip de Voluntariat s’han realitzat 2 cursos de formació inicial de voluntariat a Palma, i 7 de formació diversa entre Palma i Part Forana.

48

En relació a la formació contínua per a realitzar una millor atenció a les persones, cada any es duen a terme diferents formacions i trobades, tants de tècnics com de persones voluntàries. Algunes d’elles ja les hem esmentat a les primeres planes com la Jornada de Formació a San Cayetano, amb el lema de la campanya institucional “Practica la Justícia, Deixa la teva Empremta”; la trobada de final de curs a Binissalem per a la presentació de la Memòria 2015; la xerrada de Mons. Agrelo “La frontera a la llum de la fe”; les trobades de reflexió de l’Equip d’Acció de Base i les dels equips d’Acció d’inserció sociolaboral; les formacions amb Fernando Fantova o Daniel Jover; així com les trobades que es realitzen a nivell arxiprestal des dels diferents territoris i l’acompanyament continu que fan els tècnics als grups de voluntariat.

984 persones voluntàries

(73 incorporacions noves respecte del 2015) 208 homes / 776 dones

75 persones contractades 64 dones / 11 homes

Memòria 2016


Administració L’àrea d’administració és un servei transversal que possibilita tots els altres serveis de Càritas que, sense aquest recolzament tècnic, seria impossible duu a terme l’acció de la caritat i la justícia social dins l’àmbit de Mallorca.

Entre les tasques que l’administració de Càritas duu endavant destacam: • La gestió de personal, com ara la contractació de persones (altes i baixes), riscs laborals, nòmines mensuals, assessorament i suport als diferents equips de cada centre. • El suport informàtic personalitzat a tots els punts de l’illa on Càritas hi te presència i manteniment de xarxes socials. • La comptabiltat, recollint, supervisant i processant de manera financera i analítica tota la informació que li subministren els diferents centres i/o projectes a tota l’illa (centres on es donen ajudes d’acció de base, botigues solidàries, tallers, etc...), així com tots els donatius que presencialment, per la pàgina web o pel banc, entre d’altres opcions, es fan a l’entitat. • La justificació de projectes, que poden tenir finançament propi o intern (fons que provenen directament dels donants), com un finançament extern

que pot venir tan de l’àmbit privat (empreses, fundacions, associacions, etc...), com de l’àmbit públic (administracions locals, insulars, autonòmiques, nacionals i europees). Càritas Mallorca justifica els costos de cada projecte de manera rigorosa i minuciosa per poder-los presentar tant davant els seus finançadors com davant l’auditoria de comptes que es fa anualment. • La relació amb donants, a la que s’ha donat un impuls aquest any 2016, va dirigida a empreses i persones físiques amb la idea de fidelitzar la relació. Aquesta feina es duu des d’administració però forma part de sensibilització, com ja hem esmentat abans. • La coordinació de totes aquestes accions, a més d’altres que tenen a veure amb tràmits de requisits administratius o jurídics, són responsabilitat de la Cap d’Administració. A més a més la confecció del pressupost de l’entitat i el seu seguiment, així com el tancament dels comptes (explotació, resultats, balanços), que són auditats anualment. Memòria 2016

49


Ingressos 2016 Activitat pròpia Donatius Donatius en espècie Subscriptors Herències i llegats Aportacions parroquials Campanyes Nadal i Corpus Campanyes internacionals Aportacions participants dels serveis Vendes articles tallers i comerç just Conferència Episcopal Càritas Espanyola Cabildo de La Seu Lloguers i altres rendiments de locals Altres ingressos Total Ingressos activitat pròpia

1.182.326,20 € 93.322,53 € 128.014,08 € 32.794,67 € 3.636,22 € 120.974,36 € 54.801,62 € 16.222,55 € 406.384,91 € 85.570,79 € 97.223,33 € 60.000,00 € 12.452,24 € 30.302,47 € 2.324.025,97 €

Administració pública Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. IRPF Govern Balear - Dir.Gral Família, Benestar Social i At. Pers sit.esp. Govern Balear - Conselleria de Treball, Comerç i Indústria Fons Social Europeu - projecte operatiu Ajuntament d’Inca Consell de Mallorca - Institut Mallorquí d’Afers Socials Ajuntament de Palma Ajuntament de Pollença Total Ingressos Administració Pública Altres institucions Fundación Amancio Ortega Fundació La Caixa - Proinfància Fundació La Caixa - Incorpora Fundación Endesa Fundación Pórticus Inditex Fundació “Sa Nostra” Total Ingressos Altres Institucions

50

Memòria 2016

294.049,07 € 199.000,00 € 3.907,00 € 92.700,00 € 80.967,30 € 65.500,01 € 54.720,00 € 1.500,00 € 792.343,38 € 148.060,46 € 80.633,75 € 44.575,00 € 43.260,00 € 21.000,00 € 10.000,00 € 3.984,60 € 351.513,81 €

Total 3.467.883,16 €


Despeses de l’activitat 2016

Ajudes directes i beques

Acció social per a la inclusió

Ajudes directes a persones i famílies

Acció Base Acció base treball individual, familiar, grupal i comunitari Ajudes a persones i famílies Menjador social d’Inca Gestió ajudes aliments Acció per a la Inserció Sociolaboral Projectes ocupacionals, tallers i comercialització Projectes formatius, cursos i accions formatives. Intermediació Projecte Tèxtil / economia social. Botigues i comercialització comerc just. Beques tallers i cursos Col·laboració Pastoral Penitenciària Sensibilització Comunicació, publicacions, estudis i animació Campanyes Internacionals i Cooperació Serveis transversals Coordinació, seguiment i justificació de projectes Gestió i desenvolupament de persones contractades i voluntàries Administració Logistica: mobilitat i suport informàtic Manteniment edificis i obres

Ajuda per habitatge Ajuda per necessitats bàsiques Ajuda per educació Ajuda per transport Ajuda per salut Ajudes diverses Ajudes material formació

842.986,63 € 432.535,14 € 292.870,01 € 136.628,41 € 269.725,55 €

Beques de formació i ocupació

346.064,58 €

Beques Tallers Inserció Beques Cursos Beques Procés i diverses Total ajudes i beques

346.967,16 € 157.005,75 € 6.051,63 €

Activitat pròpia Administració pública Altres institucions

30,5%

119.849,00 € 24.749,90 € 46.687,50 € 191.286,40 € 638.324,55 €

70.114,02 € 124.121,06 €

Resum i resultat activitat 2016

98.666,22 € 17.151,24 € 176.941,42 € 28.289,24 € 22.352,30 €

Ingressos totals Despeses de l’activitat Resultat de l’exercici

Total 3.368.470,36 €

Procedència de les fonts de finançament

166.202,36 € 185.683,62 € 31.109,94 € 5.953,30 € 18.894,90 € 6.055,81 € 33.138,22 € 447.038,15 €

Inversions exercici

10,7%

13%

2014

35,7%

49.581,48 €

10,1%

15,7% 53,6%

56,5%

2013

3.467.883,16 € 3.368.470,36 € 99.412,80 €

22,9%

2015 32,5%

67%

2016

51,8%


Treball en Xarxa i Coordinació Des de Càritas Mallorca fa temps que som conscients de la importància de fer feina amb altres, de la feina en xarxa...amb altres parròquies, amb altres entitats d’Església, amb altres entitats, associacions i serveis, amb les administracions... No som els únics que treballam per a millorar les condicions de vida de les persones en situació de vulnerabilitat social i en la mesura que la nostra tasca sigui compartida i construïda conjuntament amb altres, serà més rica i afavorirà a més persones.

52

Memòria 2016


Treball en xarxa amb els serveis públics. Al llarg del nostre territori duim a terme reunions de coordinació amb els Serveis Socials de diferents municipis, a més de centres de salut, escoles i instituts. Destacar que a 2016 s’ha començat un intens treball de coordinació amb els Serveis Socials de l’Ajuntament de Palma. Treball en xarxa amb entitats. Són moltes les fundacions, entitats i serveis amb les que treballam coordinadament. Algunes d’elles són la Fundació Deixalles, Creu Roja (amb les diverses assemblees locals), Cooperativa Jovent, Programa socioeducatiu Naüm, GREC (Grup d’Educadors de carrer), Fundació La Sapiència, Projecte Home, Estel Nou de Llevant, Fundació IRES, Fundació Sant Joan de Déu i moltes altres. També treballam amb entitats diocesanes com CONFER, Mans Unides i Mallorca Missionera. Treball en xarxa a nivell confederal. Càritas Mallorca participa a diferents espais de treball i coordinació amb altres Diocesanes. A 2016 s’ha participat al Consell de Càritas Espanyola i la Comissió Permanent; a grups de treball diversos, anomenats “Nivell Tècnic Mixte” (Fet Migratori, Participació, Drets Humans, Inserció Laboral, Comunicació, Anàlisi de la Realitat, Acció als Territoris); a Càritas Regional; a la Comissió gestora del Projecte Comú Tèxtil; a la Comissió de Cooperació i Grup del Consell de Desenvolupament de Persones; i a la “Red Interdiocesana de Comercio Justo”. Plataformes, comissions i taules d’entitats d’acció social: a nivell de barris de Palma i alguns pobles, les entitats i serveis s’organitzen al voltant de plataformes, comissions o taules per coordinar la seva acció. Càritas Mallorca hi participa des dels diferents programes a:

• Plataforma de serveis i entitats de Son Gotleu • Comissions de Pediatria de Son Gotleu, Son Cladera, Camp Redó i s’Escorxador. • Comissió educativa Son Gotleu • Taula d’entitats de La Soledat • Taula d’entitats de Son Oliva • Taula d’infància i família de S’Arenal • Comisió per la Convivència a S’Arenal • Comisió de Venedors Ambulants i Policia • Projecte ICI (intervenció comunitària intercultural) de Sta. Catalina i Es Jonquet. • Plataforma d’entitats i serveis de Son Cotoner. • Coordinadora d’entitats, serveis i persones de Son Roca. • Plataforma d’entitats i serveis de Son Cladera • Petita infància - xarxa d’entitats i serveis que treballen amb infants de 0 a 6 anys de Son Rullan i Son Cladera. • Blog Connecta Barris - xarxa entitats, associacions i serveis de Camp Redó i Cas Capiscol • Coordinació amb Serveis Socials Marratxí, Casal Solidari i Creu Roja. • Coordinació amb Serveis Socials de l’Ajuntament de Manacor, la Fundació Trobada i Creu Roja Manacor. • Taula d’infància a Manacor (Caixa Proinfància) • Comissió d’infància de Llucmajor • Comissió infanto - juvenil de Ciutat Antiga • Fent Pinya - xarxa d’entitats i serveis de Verge de Lluc • Xarxa de Comerç Just de les Illes Balears Treball en xarxa a nivell institucional • Xarxa per a la Inclusió Social (EAPN Balears) • Xarxa d’Economia social i Solidària (REAS Balears) • Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears (PLAVIB) • Plataforma Enllaça’t per la Justícia • Comité Ètic de Caixa Colonya de Pollença • Consell de Serveis Socials de la Comunitat Autònoma • Xarxa d’Inclusió de l’IMAS • Taula d’habitatge del Govern Balear • Mesa per a la lluita contra la pobresa energètica del Govern Balear Memòria 2016

53


Detall del Treball en Xarxa i Coordinació Entitats de l’Església

Parròquies de Mallorca

54

Memòria 2016


Administracions públiques, obres socials i altres col·laboracions

FONDO SOCIAL EUROPEO “El FSE invierte en tu futuro”

Colonya

Memòria 2016

55


56 col·laboracions duraderes • AJUNTAMENT DE DEIÀ • AMPE (SINDICATO) • ANTONI NADAL S.A. • BARCELÓ VIATGES • BELLINFANTE – PRINCESITA • BRILLOSA S.L. • CAN JUST / TREBALLADORS DEL BOSC S.L. • CA’N MACIA DE L’HORTA • CARLOS SANTANA • CARREFOUR COLL DEN RABASSA • CASAL DE BARRI STA. CATALINA • CLUB ELSA • CLUB NÀUTIC S’ARENAL • COMERCIAL CITROEN S.A. • CREU ROJA MANACOR • DENTISTAS SOBRE RUEDAS • DISSET CONSULTORS • EL UNO BEACH BAR • ELECTRICA GARRIDO • ESCOLA DANSA FRANCISCA TOMÀS • FEDERACIÓ HOTELERA DE MALLORCA • FREMAP • FUNDACIO BONA LLUM • FUNDACIO ES CONVENT • FUNDACION ALLEN GRAHAM • FUNDACIO SM • FUSTGRUP MUNTATGE INCA, SL. • HOTEL BEVERLY PLAYA 3

56

Memòria 2016

• HOTEL CIUTAT JARDÍ • HOTEL MELIA PALAS ATENEA • HOTEL PORTO PETRO • IKEA • IMOV • INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN (ITEI S.L.) • JOAN TRUYOLS • JUBILATS BANCA MARCH • JUBILATS SA NOSTRA • LLAR DELS PADRINS-INCA • MAPFRE • MASTER YACHTS • MIGUEL ANGEL LLABRÉS • MIGUEL SOCIAS SOLER S.A. • PATÉS MUNAR • QUELY • RESIDENCIA LA BONANOVA • RESIDENCIA PORT CALA NOVA • SA BARONIA HOTEL • SA FÀBRICA DE GELATS - SÓLLER • SERNA - FORTEZA S.L. • SERVEIS SOCIALS BINISSALEM • SHANA • SON SERVERA SOLIDARI • TEIXITS RIERA • TIRME • TUI • VIVEROS EDEEN


74 noves col·laboracions • ASOCIACION ESPAÑOLA HOSTELERIA HOSPITALARIA • BANC D’ALIMENTS • BAR - CAFETERIA POLÍGONO MERCANTIL - INCA • BASE AÈREA SON SANT JOAN - MARRATXÍ • BH HOTELS • BLAU HOTELS - PUNTA REINA • BOINSCA • BRIGITTE FRITSCHE • CARE OF PEOPLE • CARMA • CASAL BALEAR • CASAL DE BARRI COLL DEN RABASSA • CASAL DE BARRI SANT AGUSTÍ • CASAL DE BARRI SON CÀNOVES • CASAL DE BARRI SON ROCA • CENTRE D’EDUCACIO INFANTIL PINOCHO • CENTRE DE SALUT PALMANYOLA • CENTRE DE SALUT SON FERRIOL • CLUB DE VELA PORT D’ANDRATX • CONSTRUCCIONES JAUME BESTARD • CREU ROJA CALA RAJADA • EL DOS BEACH BAR • EL GANSO - FESTIVAL PARK • ESCOLA D’IDIOMES DILO

• EMBOTITS AGUILÓ S.A. • EMBOTITS ESTRANY • EMBOTITS PEDRO SOLER • FARMACIA SALOM - ARTÀ • FESTIVAL PARK S.A. • FIXCHER IBERICA S.A. • FORN CA’N TOMEU • FUNDACIO TROBADA • GELATS VALLS • GRUP D’AMICS D’INCA • GUILLERMO DURÁN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN • HOSPITAL COMARCAL D’INCA • HOTEL ALCUDIA MAR • HOTEL BEDS • HOTEL GRAN MELIÀ VICTORIA • HOTEL HONOLULU • HOTEL H10 PUNTA NEGRA • HOTEL MELIÀ TRYP BOSQUE • HOTEL NIXE PALACE • HOTEL PARADISO GARDEN • HOTEL SON CALIU - PALMANOVA • HOTEL SON VIDA • HOTEL VIVA BAHIA • IDISO • INGENER S.L. • IRI SL • LAVANDERIA AMALIA • LAVANDERIA POLARIER • LEROY MERLIN - OCIMAX

• LEROY MERLIN - MARRATXÍ • LEVI’S - FESTIVAL PARK • MAKRO • MALLORCA DOLÇ • NOTARI ANTONIO ROCA • NOVA BANK • POLARIER LAVANDERIA INDUSTRIAL • PROYECTOS Y REFORMAS RAFAEL PACHECO S.L. • PUERTO PORTALS • PYCSECA • REAL URBIS • RESIDENCIA NOVA EDAT SANT JOAN • RESIDENCIA NOVA EDAT POLLENÇA • RESTAURANT C’AN JOSEP • RESTAURANTE OLIU • SA BOTIGA NOVA - COSTITX • SERVEIS SOCIALS CALA D’OR • TINTORERIA APOLO • TOMMY HILFIGER - FESTIVAL PARK • TRUE LOVE - CENTRE ESPORTIU • VODAFONE - POLIGON SON CASTELLÓ

Memòria 2016

57


On som Càritas Diocesana C/ Seminari 4, 07001 Palma Telèfons 971 710 135 971 717 289 971 716 288

caritas@caritasmallorca.org www.caritasmallorca.org Fundació Joana Barceló C/ Socors, 20A. 07002 Palma Telèfons 971 214 999 971 727 957

formacio@caritasmallorca.org Tallers de recuperació de juguetes i paper Verge de Lluc Plaça Félix Rodriguez de la Fuente, s/n Telèfon 971 476 951

economiasocial@caritasmallorca.org Projecte Tèxtil C/ Gremi Sabaters, 17 Passatge Particular Polígon de Son Castelló Telèfon 971 792 452

eines@caritasmallorca.org

Taller Bona Traça C/ Bon Jesús, 66 Manacor Càritas Llevant C/ Rector Caldentey, 2. 2on 07500 Manacor Telèfons 971 845 600 629 774 362 699 007 168

partforana@caritasmallorca.org Càritas Raiguer i Pla Menjador Social d’Inca C/ Son Odre, 3. 07300 Inca Telèfons 971 505 156 660 982 127

Botiga Solidària Inca Avgda. Reis Catòlics, 90 07300 Inca Telèfon 971 880 499 Botiga Solidària Cala Rajada Avgda. Cala Agulla Telèfon 971 819 544 Botiga Solidària Llubí C/ Ample, 1 Botiga Solidària Alaró C/ Rectoria, 10 Botiga Solidària Santa Maria Plaça Escola Can Capó, s/n

menjadorinca@caritasmallorca.org Espai de Sensibilització i Botiga Solidària C/ Sant Felip Neri, 1. 07002 Palma Telèfon 971 711 351

Botiga Solidària Manacor C/ Pou Fondo, 28 Botiga Solidària Artà C/ Antoni Blanes, 2

eines@caritasmallorca.org Botiga Solidària Santanyí Rectoria de la parroquia Plaça Major, 31 Botiga Solidària Ses Salines Rectoria de la parroquia Plaça de Sant Bartomeu, 1

58

Memòria 2016


Gràcies! La campanya institucional d’enguany ens recorda que formam part d’una comunitat, una sola família humana. Des de Càritas creim que tots i totes, membres d’aquesta comunitat, podem actuar per canviar les coses, per a construir una societat més justa i solidària. Són moltes les persones que ja ho fan, que són agents de Càritas: persones voluntàries i treballadors; membres de les comunitats cristianes; subscriptors i donants esporàdics; empreses, escoles i instituts que col·laboren, fundacions i administracions; etc. També les persones que acompanyam formen part d’aquesta comunitat i són actors fonamentals en aquesta transformació cap a un món més just. Agrair de tot cor a tots els que feis possible la tasca diària d’acompanyament, suport i denúncia social de Càritas Mallorca. Perquè el vostre suport ens permet estar sempre al costat de les persones. Gràcies!


“No hi ha dues crisis separades, una ambiental i una altra social, sinó una sola i complexa crisi socio-ambiental. Les línies per a la solució requereixen una aproximació integral per combatre la pobresa, per retornar la dignitat als exclosos i simultàniament per cuidar la naturalesa”

Papa Francesc (Laudato Si’, 139)

www.caritasmallorca.org

Profile for caritasmallorca

Memòria 2016  

Memòria 2016