Page 1

Practica la justícia

deixa la teva empremta La teva, la meva... ...l’empremta de tots.

Me m ò ri a 2 0 1 5


Índex

Carta del Sr. Bisbe

Carta del Sr. Bisbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Presentació Delegat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Identitat de Càritas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

“Practica la justícia. Deixa la teva empremta”

Presència de Càritas al món . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Organigrama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 12 mesos, 12 empremtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 L’acció de Càritas al detall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 L’acció social al territori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Sensibilització .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Administració . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Treball en Xarxa i Coordinació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 On som . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Gràcies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Disseny i maquetació: Disset Consultors Dipòsit Legal: PM 1337-2000 Imprimeix: Gràfiques Rubines Edita: Càritas Mallorca C/ Seminari 4. 07001 Palma Tels: 971 710 135 / 971 716 288 / 971 717 289 caritas@caritasmallorca.org www.caritasmallorca.org

Aquest és el lema de la campanya de Càritas Diocesana d’enguany, que ens serveix perfectament per a presentar la memòria de l’any passat. En primer lloc, perquè no pot ser més adequat per a l’any que celebram el Jubileu de la Misericòrdia que ha volgut regalar a l’Església Universal el Sant Pare Francesc i que va donant els seus fruits arreu del món catòlic i més enllà. Ell mateix ha explicat moltes vegades que la justícia és la primera passa, la primera part de la caritat, de tot amor i de tota misericòrdia. Una suposada “caritat” com a substitutiu o pal·liatiu de les exigències de la justícia social no seria sinó una caricatura de la vertadera caritat i de l’autèntica misericòrdia, com ja va alertar Pius XI a la Divini Redemptoris l’any 1937, en el context de la condemna dels totalitarismes del segle XX. Benet XVI ja en el segle XXI, a la Deus caritas est (2005), ens recordà que la vertadera justícia exigirà precisament anar més enllà i superar-se en la caritat en una societat ben ordenada. De més a més sabem que la justícia del Regne de Déu, “la que Déu vol”, és la santedat, que ens duu a respectar la dignitat de tothom com a imatge del Creador, fonament dels drets i deures de cadascú i del bé comú.

Si repassam les obres de misericòrdia, tant corporals com espirituals, veurem que la pràctica d’aquestes, un dels grans objectius de l’Any Jubilar, suposa precisament deixar les majors empremtes de justícia dins les relacions humanes. Una societat regida per aquestes serà la més justa, perquè incorporarà la justícia més plena i encara la superarà. Al llarg d’aquestes pàgines el lector trobarà les empremtes d’haver donat casa a qui no en tenia, escola i formació a qui en necessitava, pa i orientació a qui en freturava i tantes altres maneres de combatre la misèria espiritual i material, fruit de bolcar el cor a les mancances del proïsme i de fer possible un camí de superar-les, escrivint vertaderes “empremtes” de justícia, petjades que sempre deixa la tasca de Càritas com instrument de la comunitat diocesana que camina a Mallorca. Tots ens podem apuntar a col·laborar-hi. Siguem generosos, “misericordiosos com el Pare” i “justs com Ell vol”.

+ Javier Salinas Viñals Bisbe de Mallorca

Memòria 2015

3


Presentació “Vosaltres marcau el pas perquè l’Església estigui cada dia en el món. Vosaltres ajudau les persones a canviar el curs de la pròpia vida”. “Vosaltres sou el motor de l’Església que organitza l’amor perquè tots els feels treballin junts responent amb obres concretes de misericòrdia”. (Papa Francesc a l’assemblea general de Càritas Internationalis, maig 2015)

Quan es presenta aquesta Memòria de l’activitat de Càritas Mallorca de l’any 2015, moltes persones poden pensar que la “crisi” ja no està de moda perquè alguns indicadors, sobretot macroeconòmics, semblen indicar-ho així. Nogensmenys, la crisi i els seus efectes resten en extenses capes de la nostra societat. Càritas constata que l’esvoranc social entre rics i pobres s’ha incrementat i que segueixen sent molt altes les peticions d’ajudes en les acollides de les Càritas parroquials, com també ho és la dependència de les persones necessitades respecte les seves famílies i en relació amb les entitats d’acció social. Aquesta Memòria posa en relleu “la teva, la meva... l’empremta de tots”, és a dir, l’esforç dels voluntaris i dels treballadors de Càritas Mallorca per acompanyar als qui

4

Memòria 2015

es troben en la pobresa i en l’exclusió social i vénen a la recerca d’ajuda. En aquest any de la Misericòrdia, volgut pel Papa Francesc, els agents de Càritas segueixen cercant la proximitat a les persones necessitades sabent que així trobaran, com diu el Papa, “l’orientació del seu viure, del seu estimar”. Des d’aquesta proximitat perceben que hi ha moltes persones que no poden esperar a que se’ls aconsegueixi la recuperació que s’anuncia. La pobresa i l’exclusió, cròniques i extenses, plantegen un desafiament per a cadascun i per a la societat en general. La Memòria deixa constància de l’obstinació de Càritas Mallorca per fer front a aquest desafiament. Des de la labor constant de sensibilització dirigida a impulsar la solidaritat en el si de la comunitat cristiana i en el conjunt de la societat (Informe FOESSA, formació sobre drets, campanya “Aliments en dignitat”, els drets dels refugiats i immigrants, etc,) fins a iniciatives com la que, amb motiu de l’Any de la Misericòrdia, es proposa la creació d’un fons d’ajuda específic per atendre a les persones i famílies que travessen dificultats per tenir accés al dret humà, bàsic i fonamental de l’habitatge i el seu manteniment. No menys important són nous projectes que s’albiren per sembrar esperança en els qui tenen manco possibilitats de trobar ocupació. És el cas de les diverses iniciatives lligades al reciclatge tèxtil, en totes les seves fases, des de la recollida fins a la comercialització.

Veient la labor de Càritas, he tingut ocasió de sentir de primera mà l’afecte i la participació de totes i tots i per això sé que allò que la Memòria intenta ara posar negre sobre blanc, mitjançant dades i xifres, va molt més allà. Amb l’aportació del temps d’uns, dels diners d’altres i la professionalitat d’uns tercers, però amb la implicació de tots, queda ben palès que Càritas actua com un equip, amb un projecte, que no és altre que la detecció de les necessitats que sorgeixen i la recerca de la manera d’ajudar a persones i famílies vulnerables o en risc d’exclusió social. I ho fa recollint el treball de voluntaris i treballa-

dors, en la recerca del bé comú, doncs “desitjar el bé comú i esforçar-se per ell és exigència de justícia i caritat” (Caritas in veritate, 7). Aquest esforç que Càritas Mallorca realitza en nom de tot el poble de Déu no seria res sense l’amor i la dedicació que tots, direcció, treballadors, voluntaris i col·laboradors hi posau, i per això us don les gràcies de tot cor. Guillem Vaquer Delegat Episcopal a Càritas

Memòria 2015

5


Identitat de Càritas Mallorca CÀRITAS està formada per les comunitats cristianes, els voluntaris, els professionals contractats, els subscriptors, els donants… totes aquelles persones i grups que, des de diferents accions i responsabilitats, treballen conjuntament a favor de la missió que Càritas Mallorca té encomanada. MISSIÓ

VALORS

Càritas Diocesana de Mallorca té com a finalitat promoure, orientar i coordinar l’acció de la caritat i la justícia social de l’Església de Mallorca, tenint una especial dedicació a l’atenció de les persones més vulnerables, empobrides i excloses. Aquest servei neix de la fidelitat a l’Evangeli de Jesús i vol respondre als reptes que planteja la nostra societat.

• Els valors orientats a la persona i que suposen el reconeixement de la dignitat i la defensa dels seus drets, així com l’estil humanitzador en el procés d’acollida, trobada i acompanyament.

VISIÓ Càritas vol enfortir la seva intervenció social des de l’anàlisi de la realitat i la fidelitat als valors evangèlics, descobrint quines són les persones més desvalgudes i denunciant les causes d’aquesta situació de vulnerabilitat i exclusió social. Des d’aquí impulsa accions significatives i innovadores per promoure un canvi social amb la potenciació i millora de la coordinació a nivell eclesial i amb altres entitats i xarxes.

• Els valors orientats a la pròpia entitat, com la participació i complementarietat dels diferents agents que afavoreix la coordinació i el treball en xarxa; la recerca de qualitat en l’acció des del compromís i la professionalitat; la capacitat de resposta davant noves necessitats; la sostenibilitat a partir de l’increment dels recursos propis i l’austeritat en la seva gestió; i la voluntat d’aprenentatge i canvi per incidir en la realitat social des dels valors evangèlics. • Els valors orientats a la societat, com són la capacitat d’anàlisi i denúncia de la realitat promovent estratègies i actuacions per a una transformació social; la corresponsabilitat social des del treball en xarxa i en el territori; i la transparència en la gestió així com la comunicació com a vehicle de sensibilització. • Finalment, Càritas Mallorca, i com a fonament de tots els valors especificats, assumeix i treballa els valors de la caritat i la solidaritat que ens condueixen al treball per la justícia.

6

Memòria 2015

Presència de Càritas al món

Càritas Europa

Càritas Internationalis fundada l’any 1951 és una confederació de més de 160 organitzacions catòliques d’assistència, desenvolupament i servei social que treballa en la construcció d’un món millor a més de 200 països i territoris.

és la xarxa d’organitzacions de Càritas en el continent europeu que està present a 46 països i que treballa per a construir una civilització d’amor i justícia en la qual cada persona pugui prosperar i viure en pau i dignitat, com a part d’una sola família humana.

Càritas Espanyola

Càritas Regional

6.000 Càritas parroquials formen la xarxa estatal de Càritas, amb 70 Càritas diocesanes que desenvolupen a tot l’Estat una important tasca a favor de la justícia i on 81.917 persones voluntàries i 4.504 treballadors contractats fan possible l’acció de Càritas. Dins l’ambit confederal, Càritas Mallorca participa al Consejo General com a representant de la Càritas Regional i a l’àmbit del Nivel Tècnico Mixto, qué es un espai de treball conjunt entre tècnics de les diferents Càritas diocesanes i membres dels Serveis Generals de Càritas Espanyola.

les Càritas de Menorca, Eivissa i Mallorca pretenen un treball coordinat a favor de la justícia des de la proximitat geogràfica i l’autonomia pròpia de cada diòcesi.

Càritas Diocesana l’Església de Mallorca, amb el seu Bisbe al front, té organitzat el servei de la caritat i la justícia social a través de Càritas Diocesana per una acció més coordinada i integradora. Aquesta tasca es duita a terme gràcies a 894 persones voluntàries a tota Mallorca i 77 professionals contractats.

Càritas Arxiprestal / Interparroquial les Càritas parroquials es coordinen per sumar i optimitzar recursos i formen les Càritas arxiprestals i interparroquials.

Càritas Parroquial és l’organització de la caritat al si de la comunitat cristiana present en un territori determinat. El voluntariat s’organitza en el que anomenam Grups d’Acció Social (GAS) a cada parròquia, per a dur a terme l’acció de Càritas. A Càritas Mallorca comptam amb 74 Grups que estan conformats per 681persones voluntàries.

Memòria 2015

7


Organigrama ACCIÓ DE BASE

Església de Mallorca, Sr. Bisbe, Consell Episcopal, Delegacions, Delegació de Pastoral, Caritativa i Social

Càritas Diocesana de Mallorca

Consell Directiu Diocesà *

Comissió Permanent / Equip de Direcció **

DESENVOLUPAMENT INSTITUCIONAL

L’organigrama de la Memòria 2015 és fruit de la reorganització feta per tal de donar resposta al plantejament del II Pla Estratègic 2014-2018 entorn a l’acció social de Càritas i que es va iniciar al darrer trimestre de 2014.

PALMA. Treball individual i familiar Treball grupal i comunitari.

ACCIÓ SOCIAL PER A LA INCLUSIÓ

SENSIBILITZACIÓ

PART FORANA. Treball individual i familiar / grupal i comunitari Menjador Social d’Inca.

ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

Projectes ocupacionals: Taller de juguetes, reciclatge de paper i emmarcació; Bona Traça; Taller de Triatge de Roba; KOLUTÉ. Botigues solidàries i comercialització. Comerç Just.

FORMACIÓ, ORIENTACIÓ I INTERMEDIACIÓ

Projectes Formatius / Cursos / Accions Formatives. Projectes i Accions d’Orientació i Intermediació.

COMUNICACIÓ

Mitjans, Pàgina web i Xarxes socials, Campanyes, Publicacions i Memòries. Butlletí del Voluntariat.

ANIMACIÓ

Escoles, Universitat, Fires, Mercadets, Grups, Associacions, Empreses amb cor.

CODESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓ

Campanyes Internacionals i Projectes de Cooperació i Codesenvolupament.

COORDINACIÓ, SEGUIMENT I JUSTIFICACIÓ DE PROJECTES

* Òrgan constituït pels representants dels voluntaris de cada Arxiprestat i dels projectes diocesans, representant de la CONFER amb l’Equip Directiu, el Bisbe i el Vicari General al capdavant.

SERVEIS TRANSVERSALS

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DE PERSONES CONTRACTADES I VOLUNTÀRIES ADMINISTRACIÓ: finançament, comptabilitat, control pressupostari, gestió de donacions. LOGÍSTICA: mobilitat, magatzems i suport informàtic.

** Delegat Bisbe, Directora, Secretari General, Administradora General i Coordinadors

8

Memòria 2015

Memòria 2015

9


12 mesos... 12 empremtes Reconvertim el racó de les “10 pinzellades” que venim oferint des de fa set anys a les diferents memòries, per fer un camí de 12 empremtes que ens pugui donar una visió global d’aquells moments més significatius de l’any. 12 empremtes que hem anat deixant al llarg de l’any 2015 tots plegats, cada un des de la seva tasca concreta de Càritas, dibuixant entre tots i totes un camí de justícia per transformar la societat. Vos presentam, doncs, aquest camí com a 12 moments que, d’un cop d’ull, ens poden donar una idea del recorregut que hem fet aquest any en la constant vetlla pels drets fonamentals de totes les persones i en la lluita per a fer-los possibles.

Triatge: gestió de creixement, inici d’un projecte tèxtil Fa quatre anys, Càritas Mallorca va donar una nova dimensió a tot el tema de la roba que fins aleshores havia estat pràcticament lligada i a les botigues Filosa. El taller de Triatge que es posà en marxa va suposar una nova manera de potenciar les recollides de roba amb la implantació dels contenidors de Càritas a espais públics, tant a Palma com a Part Forana, així com a la implementació de recollides extraordinàries a col·legis o parròquies. També amb Triatge es donava un tractament més eficient de la roba recollida, donant un impuls nou a la selecció, higienització i comercialització de la roba de segona mà. Al llarg de l’any 2015, mentre es seguia potenciant aquest taller, s’iniciaven unes converses a nivell de la Confederació de Càritas Espanyola en vistes a la creació d’un Projecte Comú Tèxtil per tal que el treball amb la roba de les diverses Càritas rebés un nou impuls en vistes a millorar èticament la rendibilitat social, l’atenció al medi ambient i la mateixa comercialització.

Continuació de la reflexió sobre l’Informe FOESSA i el treball de formació sobre drets En la línia de continuar aprofundint en les conclusions que el VII Informe FOESSA ens brindava a finals de l’any damunt la situació de pobresa i exclusió social a la nostra comunitat, a febrer de 2015 en Francisco Lorenzo, un dels sociòlegs responsables de l’estudi, oferí dues conferències (a Palma i a Sineu) dirigides a persones voluntàries i altres agents interessats en el tema social, a més d’una sessió per als professionals de l’entitat per aprofundir en les dades i les propostes en vistes a ajudar a canviar aquesta realitat. Davant la constatació de la pèrdua de drets i les retallades en matèria social que l’Informe presenta, com agents de Càritas se’ns feia urgent iniciar una formació de promoció dels drets. És per això que al segon trimestre de l’any s’inicià la formació “Una mirada de drets” per a tots els arxiprestats de l’illa, amb un total de 8 trobades i l’assistència de 179 persones voluntàries. A finals d’any, en Guillermo Fernández, de Càritas Espanyola, en una trobada on assistiren professionals de la Càritas Regional (Càritas Mallorca, Menorca i Eivissa), ens desgranà un dels apartats de l’estudi FOESSA: “l’Exclusió i Desenvolupament social a les Illes Balears, resultat de l’Enquesta sobre Integració i Necessitats 2013”. Més informació a www. foessa.es.

10

Memòria 2015

Memòria 2015

11


El significat de la renúncia dels aliments del FEAD Pel mes de febrer Càritas Mallorca, que era receptora dels aliments del Fons Espanyol de Garantia Agrària del Ministeri d’Agricultura (FEGA), convertit en Fons d’Ajuda Europea a les persones més Desfavorides (FEAD), va iniciar una reflexió compartida amb molts d’agents que gestionaven a les parròquies el repartiment dels aliments. Aquesta reflexió es feia més urgent, entre altres raons, degut a l’exigència per part del FEAD d’un informe social signat per un professional reconegut a favor de les persones receptores dels aliments i per altra, degut a que els aliments dels FEGA no responien, en quant a volum i tipus de productes, a les vertaderes necessitats de les persones en situació de precarietat alimentària ni al cost excessiu que per a la nostra entitat la recepció d’aquests aliments suposava. D’aquesta reflexió compartida en va néixer una decisió consensuada que reflectia la manera de pensar de la majoria dels agents implicats en aquesta acció. Les reunions per zones fetes a Palma i Part Forana donà com a fruit una presa de posició que a més de suposar la renúncia per part de Càritas diocesana als aliments del FEAD, significava la potenciació d’un repartiment més digne dels aliments amb la iniciativa de seguir creant Centres de Distribució d’Aliments així com també en la voluntat de cercar noves fonts d’obtenció de productes alimentaris i d’higiene.

12

Memòria 2015

Cloenda de la campanya “Una sola família humana, aliments per a tothom” i campanya “Aliments amb dignitat” La Campanya “Aliments per a tothom” llençada pel Papa Francesc al 2013 ens convidava a totes les institucions del món, a tota l’Església i a cada un de nosaltres, com una sola família humana, a donar veu a totes les persones que encara pateixen la fam. Una campanya que a Espanya es va llençar conjuntament per diverses entitats d’església i aquí a Mallorca, Càritas, Mans Unides, la Delegació de Missions i Confer, també treballaren, organitzant per a la seva cloenda, al mes de Maig, una taula rodona al voltant de la campanya al Centre de Cultura de Sa Nostra. A l’àmbit més local, Càritas ha continuat donant suport a moltes persones amb productes de primera necessitat d’alimentació i higiene i ho ha fet a través dels Centres de Distribució d’Aliments (CDA). “Aliments amb dignitat” va ser una de les campanyes llençades amb el suport d’EROSKI i el Rotary Club, per a recaptar fons per donar aquest servei.

Posicionament de Càritas davant les eleccions L’any 2015 ha estat un any políticament intens, sobretot si tenim en compte les dues convocatòries electorals, pel mes de maig eleccions autonòmiques i locals, i pel mes de desembre, eleccions generals. Càritas no ha volgut adoptar mai una posició marginal respecte dels significat polític i social que suposa la convocatòria de la ciutadania a expressar la seva opinió davant les urnes. És per això que davant les eleccions locals i autonòmiques, Càritas Mallorca va expressar en un comunicat el seu posicionament expressant uns punts claus per tal que les diferents candidatures els tinguessin en compte. Aquest comunicat presentava uns reptes urgents a afrontar, unes constatacions de la realitat social a tenir en compte i unes propostes d’actuació política que s’oferien com a referència als diversos partits polítics. Per altra banda, davant la convocatòria d’eleccions generals Càritas Espanyola fa fer present una sèrie d’urgències socials a tenir en compte pels diversos partits i Càritas Mallorca els feu arribar a les candidatures que des de l’àmbit de les Balears es presentaven al Congrés de Diputats. Amb aquestes accions Càritas Mallorca ha volgut recalcar la seva vocació d’interlocutora i col·laboradora qualificada davant els poders públics d’una important base social involucrada en la defensa de la dignitat i els drets de les persones més vulnerables de la societat.

Visita dels representants de Càritas Sant Louis (Senegal) - La col·laboració de Càritas Mallorca amb Senegal Per quarta temporada consecutiva el Taller KOLUTÉ presentà les seves peces de vestir de primavera i estiu en un acte públic, al mes de Maig, comptant aquesta vegada amb la presència de dos membres de Càritas Senegal vinguts a Espanya per enfortir el lligam de col·laboració entre les Càritas dels dos països, així com mobilitzar la comunitat senegalesa a Mallorca i fer present el seu país d’origen. La col·laboració entre Càritas Mallorca i Càritas Senegal es duu a terme des de fa molts d’anys i, en concret, es dóna suport a dos projectes d’allà: un d’ells és “Claire Enfants” uns espais d’acollida per a infants del carrer a Saint Louis; l’altre projecte es tracta d’una cooperativa agrícola de dones de la població “Ross Bethio” que dóna nom al projecte.

Memòria 2015

13


Cloenda del curs 2014-15 La reflexió sobre Acció de Base i el a Petra replantejament de treball Al mes de juny férem una trobada de Càritas com a cloenda del curs 2014-2015 a les antigues escoles de Petra, amb la participació de més de 200 persones (voluntaris, persones contractades i alguns responsables de parròquia). L’objectiu de la trobada era, per una part, presentar la Memòria 2014, com a reconeixement a tota la feina feta pels diferents agents que fan possible el servei de Càritas a Mallorca. Per una altra part, es presentaren 8 racons de bones pràctiques, preparats pels diferents equips de professionals de forma molt creativa, com a mostra de vuit accions significatives que es duen a terme a diferents indrets de l’illa. La trobada va concloure amb una estona de pregària, seguida d’un sopar compartit.

Càritas Mallorca ha mantingut una estreta relació de col·laboració amb l’Ajuntament de Palma des de la creació dels Serveis Socials Municipals a l’any 1985, signant convenis de col·laboració (sense finançament econòmic directe) per evitar duplicitats i dur a terme una feina coordinada. Aquests convenis incloïen un acord del 2005 al 2014 per a tenir accés a les ajudes de la cartera de serveis de Benestar Social de Palma, que consistia en fer sol·licituds per determinades ajudes per part dels professionals de Càritas (principalment ajudes per infància) que anaven directament a les famílies. Amb la signatura del nou conveni 2015, es suprimeix aquest acord d’accés a les ajudes, que a partir d’ara només podran ser tramitades per tècnics municipals. La reflexió de la nostra acció al II Pla Estratègic unit a aquest fet, ens va fer veure que feim una feina, no de complementarietat, sinó de substitució dels serveis públics, en relació a la tasca de l’atenció primària. Des de Càritas Mallorca apostam per un serveis públics i de qualitat, per la qual cosa veim necessari canviar la manera d’intervenir de com ho hem anat fent fins ara. Es per això que a partir del mes de Novembre de 2015 iniciàrem un procés de reflexió (que durarà fins el mes de Maig de 2016) sobre com ha de ser la nostra tasca, seguint amb l’acollida i acompanyament a aquelles persones que arriben a Càritas o a les parròquies, i entenent que el treball d’Acció de Base és molt més ampli que l’atenció primària (inclou treball familiar, grupal i comunitari, acompanyament al voluntariat, sensibilització i denúncia).

Hospitalitat+dignitat= migrants amb drets A principis de Setembre, a la Jornada Mundial de la Cura de la Creació, el Papa Francesc ja feia menció a la dramàtica situació que estaven vivint els immigrants desplaçats a Europa. Ja a mitjans Setembre, a nivell estatal, vàries entitats d’Església (Càritas, Confer i Justícia i Pau) feren un comunicat conjunt condemnant els sagnants i inhumans esdeveniments dels quals érem testimonis a la Frontera Est d’Europa (Sèrbia, Grècia, Macedònia…). “No es només una crisi humanitària”- resava el comunicat- “és l’estrepitós fracàs d’una política mal anomenada migratòria” que vol controlar els fluxos i no pensa en les persones ni en les causes estructurals causants d’aquesta migració. En la previsió de l’arribada de persones refugiades a Espanya, i arrel de l’encàrrec del nostre Bisbe, Càritas Mallorca s’uní a aquest comunicat i es posà en marxa per a coordinar-se amb el Govern Balear i Creu Roja, per dur a terme el protocol de rebuda i acollida d’aquestes persones. Es creà un fitxer de parròquies i persones particulars que s’oferiren per a diferents tasques d’aquesta acollida, donant una resposta generosa a aquesta crida a la solidaritat. Des de Càritas Mallorca, ens unírem a la campanya de sensibilització “Migrants amb Drets” llençada per les entitats d’església que treballen amb migrants i refugiats (Càritas, Confer, Justícia i Pau i el Sector social de la Companyia de Jesús), que ens interpel·la a veure les migracions com una oportunitat de desenvolupament dels pobles, apostant per polítiques d’acollida i integració. “L’aposta per l’acollida és una aposta per a la humanitat”.

Adhesió al I Conveni Col·lectiu estatal d’acció i intervenció social 2015-2017 El dia 3 de juliol va ser una fita i un punt de partida important pels professionals que treballen dins el món social, es publicà al BOE el I Conveni col·lectiu estatal d’acció i intervenció social 2015-2017. Després de gairebé 7 anys de la publicació del primer conveni que havia estat anul·lat, era la primera vegada que els treballadors de Càritas i altres entitats socials teníem un marc legal comú i específic per el nostre camp d’acció que no fos l’Estatut dels Treballadors. Era el primer intent d’unificació del sector. Sovint a les entitats socials i entre elles Càritas sembla que els treballadors contractats han d’aportar un plus, han de donar més, però des d’aquí defensam que tant treballadors com empresa hem de complir unes regles de joc establertes que ajudi a tots a ser més equitatius, justs, i a funcionar amb criteris d’objectivitat. L’aplicació del conveni suposa un canvi important en les relacions laborals, i tot plegat ha provocat una reflexió profunda de la Comissió Permanent i del conjunt dels treballadors per tal de mantenir els criteris de millors condicions i fer sostenible l’entitat, però es cert que des de la confiança i el diàleg s’han anat resolvent aquells temes que podien dur a conflictes. Per a Càritas Mallorca i també per la Confederació Càritas Espanyola es viu com una oportunitat de creixement i maduresa tant a nivell professional com institucional.

14

Memòria 2015

Memòria 2015

15


Participació de representants d’EAPN-Illes Balears a la trobada europea/ El treball en xarxa: 10 anys d’EAPN i la participació El 18 de Maig de 2015 la Xarxa per la Inclusió. EAPNIlles Balears complí 10 anys de lluita contra la pobresa i l’exclusió social. Actualment conformen la xarxa 28 entitats socials entre les quals està la nostra entitat que en els seus primers anys participà com a membre de REAS i posteriorment com a Càritas Mallorca. En aquests deu anys la xarxa s’ha consolidat i convertit en un referent de les entitats socials per tal d’incidir a nivell polític en la consecució d’una societat més inclusiva, justa i cohesionada. En aquest sentit, una de les fites més importants aconseguides ha estat la signatura per totes les forces polítiques dels Pactes per la Inclusió Social. Els objectius d’aquests són: “millorar les condicions de vida de les persones en situació de pobresa i d’exclusió social” i “facilitar i enfortir les activitats de les entitats socials que treballen amb aquests col·lectius”. Una de les fites de la xarxa es actuar com a plataforma per donar veu a les persones que pateixen aquestes situacions d’exclusió social. En aquest sentit, des de fa dos anys, es conformà un Grup de Participació, format per persones de diferents entitats, per debatre i fer propostes damunt temes d’interès com el dret a una vivenda, a un treball digne, a la renda social o altres que han nutrit la xarxa per a realitzar la incidència política. A més, s’ha impulsat la participació del grup a la trobada estatal d’EAPN-Espanya i al passat novembre, la trobada al parlament europeu d’EAPN- Europa, on hi fou com a representant un participant de Càritas Mallorca.

16

Memòria 2015

Campanya “Per un Habitatge Digne” a l’Any de la Misericòrdia El Papa Francesc obrí el 8 de Desembre el Jubileu de la Misericòrdia. L’etimologia de la paraula “misericòrdia” ens pot donar pistes per endevinar què és el que ens demana el Sant Pare: aquest terme prové de la paraula llatina “miser” que en llenguatge modern es podria traduir per “aquell que pateix” i de la paraula “cord”, que vol dir “ cor” o el que és el mateix “llar del sentiment”. Es podria dir que la misericòrdia és la capacitat o qualitat de sentir el patiment de l’altre. En aquest sentit, el Papa Francesc ens convoca aquest any a posar-nos al lloc de l’altre, el que pateix, a no quedar-nos indiferents i actuar. Des de Càritas Mallorca hem estat testimonis del patiment de moltes famílies i persones que han perdut o han estat en risc de perdre el seu habitatge, un espai fonamental per al desenvolupament integral de tota persona. Per això i per encàrrec del nostre Bisbe Xavier Salinas, es posà en marxa durant aquest any jubilar la campanya “Per un Habitatge Digne”, com una proposta a les comunitats cristianes i a la societat en general per la creació d’un fons de suport específic per temes d’habitatge (lloguers, hipoteques, reparacions, lloguers socials i altres).

L’acció de Càritas al detall A continuació anam a entrar un poc més de ple en l’acció pròpia de Càritas. Hem exposat i llegit algunes empremtes importants i significatives del treball desenvolupat aquest any, però ara ens disposam a donar un poc més espinzellat quina ha estat la nostra acció vista des d’una major globalitat i inserida en un moment de la nostra història. El context d’aquest any és un temps marcat per contravisions / contraposicions a nivell polític, social i econòmic, tant a nivell autonòmic, estatal, europeu i mundial. Un temps en el que tot és possible i el contrari també. Hem viscut canvi de govern a la nostra Comunitat Autònoma, al Consell Insular i a molts de municipis i per altra part el possible canvi que es deia que es produiria amb les eleccions estatals ha quedat en el no res, amb noves eleccions a la vista, cosa que no imaginàvem a finals del 2015. Hem viscut en aquest sentit la recuperació d’alguns drets abolits la legislatura passada, com per exemple el de l’accés a la sanitat pública, cosa que aplaudim. Però a nivell estatal i europeu vivim moments d’immobilisme absolut, tal és el cas de la situació de les persones que es troben en demanda de refugi per protegir la seva vida de la guerra, de la violència, de la fam... Estam pendents de les lentes negociacions polítiques i mentre es veu l’agreujament de les condicions de vida de les persones que es troben a la frontera. Nosaltres esperam una iniciativa clara, i ells esperen la nostra resposta. A nivell econòmic sembla que cada vegada hi ha més possibilitats de treball en el nostre territori dedicat al tu-

risme per la seguretat d’aquí respecte d’altres zones del mediterrani, per l’augment i millora del poder adquisitiu de persones d’altres països o inclús d’espanyols, etc. però les condicions laborals dels treballadors segueixen sent molt precàries, ja parlam de treballadors pobres, i les exigències per a l’accés al mercat de treball cada vegada són més elevades (actualment ja es demana algun idioma estranger a les persones que treballen com a cambreres de pisos a l’hosteleria), dificultant més l’accés a aquelles persones amb poques eines per a desenvolupar-se al mon “normalitzat”. A nivell social parlam d’integració i ens abocam a les persones que sol·liciten refugi, dient que volem ser terra d’acollida, però miram amb despreci i rebuig les persones migrants que ja fa anys viuen entre nosaltres, als nostres pobles o barris de ciutat. Quan un emigra normalment no ho fa per gust, un no deixa la seva terra, la seva família i s’arrisca a l’aventura si no és per força major. Tothom té dret a viure amb dignitat i té dret a cercar-la fora del territori on ha nascut si en aquest no la pot trobar. Les entitats socials s’esforcen per moure consciències i canviar actituds i hàbits de les persones en general i de forma més concreta treballen amb els representants politics apel·lant al diàleg i oferint propostes als diferents partits, però els avanços són pocs i lents. I a nivell eclesial què podem dir? Vivim un moment difícil a nivell diocesà en contraposició a un moment d’un lide-

Memòria 2015

17


ratge fort amb el Papa Francesc. Una persona que no té por a remoure coses dins la pròpia església i a treure’ns els colors com a ciutadans del món. Un Papa que ens demana coherència i risc per viure la vida des de l’Evangeli. I en aquest context Càritas vol seguir apostant per la transformació social, per la transformació de les persones i seguir somniant amb una societat inclusiva, a partir del nostre treball i de les contradiccions que el dia a dia ens depara. Des d’aquesta perspectiva mirem doncs les dades que a continuació es presenten, des del punt de vista quantitatiu i sobretot qualitatiu.

Dades sobre persones ateses L’atenció directa que s’ha fet de forma descentralitzada, tant a Palma com a Part Forana, principalment a través de les parròquies però també a través dels diferents programes i projectes de Càritas, ha arribat a un total de 9.562 persones. Aquesta dada suposa una minva en l’atenció del 3’7% respecte de l’any anterior. L’obtenció d’aquesta informació prové de dues vies, del Sistema Informàtic de la Confederació de Càritas Espanyola - SICCE que empram normalment i que a més es va incorporant als diferents territoris de mica en mica, i del registre d’unes fitxes passades als Grups d’Acció Social / Càritas Parroquials que no utilitzen el SICCE. • •

5.271 persones figuren al SICCE (un 3’5% més que l’any passat) 4.291 persones figuren a les fitxes (un 11% manco que l’any 2014)

La distribució per programes seguint les dades del SICCE, dóna els següents resultats:

18

Memòria 2015

Acció de Base, desenvolupat prioritàriament des de les parròquies i per tant molt més territorial i comunitari, arriba a un total de 4.284 persones ateses i acompanyades des de: • Treball individual i familiar, 3.611 persones • Treball grupal i comunitari, 1.528 persones Accions que tenen a veure amb el Treball i l’Economia Social i Solidària que s’han desenvolupat més a nivell diocesà i han arribat a un total de 1.764 persones, el que suposa un creixement d’un 10’6% respecte de l’any passat. Totes aquestes persones han estat ateses i acompanyades des de: • • • •

Formació, 478 persones Ocupació, 142 persones Orientació, 1.182 persones Intermediació, 308 persones Pel que fa a la intermediació es important destacar el contacte i col·laboració amb 61 empreses i 420 empleadors, amb 276 persones que han aconseguit un treball.

La distribució en el territori fa referència al % respecte del total d’atenció fet a Palma o als pobles de Part Forana. Observam un increment d’un 5’6% a Palma i en canvi una reducció del 10’6% a Part Forana donant els següents resultats:

• • • • • • • •

Arxiprestat de Llevant, 7’3% Arxiprestat de Migjorn, 9’3% Arxiprestat de Miramar - Sóller, 2’7% Arxiprestat del Nord, 10’6% Arxiprestat del Pla, 7 % Arxiprestat de Ponent, 8’2% Arxiprestat de Raiguer, 8’2% Els 4 arxiprestats de Palma suposen el 46’7%

Així doncs, creix l’atenció a Palma, passant d’un 42’6% a un 46’7% de l’atenció global de Càritas. També creix la intervenció als arxiprestats de Migjorn, Nord i Llevant. Cal dir que en alguns dels municipis que conformen aquests arxiprestats s’ha incrementat la presència de tècnics acompanyant els grups de voluntaris el que pot haver influït en aquesta atenció. Pel que fa als arxiprestats de Llevant i Raiguer s’ha observat una minva d’intervenció que té a veure amb una millora en la coordinació amb els serveis socials municipals, evitant una duplicitat de funcions, reduint la seva intervenció directa, i apostant per altres accions complementàries que no ofereixen ni les administracions ni altres entitats. Hi ha altres arxiprestats que no modifiquen gaire els percentatges de distribució respecte de la memòria anterior, aquests són l’arxiprestat del Pla i Ponent. Distribució per sexe

SEXE. Segueix la tendència en quant a un creixement de les dones respecte dels homes com a sol·licitants d’ajuda o afectades per la situació de pobresa i/o exclusió, arribant en aquesta ocasió al 58’9% (l’any passat era el 57%). Així els homes sols resulten un 41’1%. EDAT. El gruix més gros continua essent el col·lectiu de persones adultes entre els 30 i 54 anys, que representen el 52’4% de les persones ateses. També és cert que hi ha un bon nombre de menors d’edat, el 19’5% i d’aquests el 18’8 en edat escolar. Tal com ja dèiem l’any passat tenim un bon nombre de persones adultes-joves, entre els 18 i 35 anys que representen el 26’35%. Aquesta és una dada que ha anat minvant d’any rere any, l’any 2013 era el 30%, l’any 2014 el 28’8% i aquest any sols el 26’3%. Tot i això la preocupació per aquestes persones joves, amb càrregues familiars o no, que no tenen mitjans per poder viure per manca de treball segueix sent molt elevada. En canvi hem de destacar que atenem en menor mesura les persones majors que sols representen el 4’5%, encara que ha anat incrementant-se aquest darrer temps.

Nombre de participants 800

• Part Forana 5.095 persones ateses • Palma 4.467 persones ateses En quant a la distribució de l’acció dels agents de Càritas per arxiprestats, que més endavant es veurà plasmada d’una forma més concreta i específica, cal dir que hi ha uns arxiprestats que han crescut en quant a accions i manera d’intervenir respecte de l’any passat, i d’altres han minvat la seva acció directa. Els resultats obtinguts son els següents:

Característiques de la població atesa

700 600 Homes

500 400

Dones

300 200 100 0 0-4

5-9

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 > 85

Memòria 2015

19


ORIGEN. Les persones ateses per Càritas durant aquests anys de crisi han anat canviant en la mesura que la crisi es feia més fonda i colpia diferents col·lectius. D’aquesta manera hem vist com persones migrants han retornat als seus països d’origen o provant sort a altres indrets, s’ha incrementat el nombre de persones mallorquines amb un agreujament de la seva situació de pobresa o exclusió. Però Càritas ha continuat la seva tasca acollint i acompanyant les persones que s’apropaven als diferents territoris sol·licitant ajuda, tant si eren de prop com de fora, amb la intenció de donar-los suport. I és així com la nostra entitat segueix atenent i acollint un gruix molt important de persones que tenen el seu origen en països d’altres continents, especialment Àfrica i Llatinoamèrica. El 37’4% de les persones ateses són d’origen espanyol, nombre que ha disminuït respecte de l’any passat que era el 42%, mentre que el 47’5% prové d’altres països. Entre aquests cal destacar el 22’9% de persones procedents d’Àfrica i Orient Mitjà i el 21’4% de Llatinoamèrica i Carib. En menor proporció hi ha els procedents d’Europa que sols arriben a un 2% i els d’Àsia que representen un 1%. Un 15% de les persones ateses no tenim registrat el seu origen.

Fent una lectura dels canvis ocorreguts aquests darrers anys cal dir que hi ha una minva de persones espanyoles després d’un temps de creixement, malgrat en el seu conjunt les persones procedents d’Europa no disminueixen. També hi ha un petit increment de persones llatinoamericanes, després d’una forta baixada, i pel que fa a les persones provinents d’Àfrica i Oient Mitjà es va mantenint la tendència amb un creixement molt poc significatiu. Malgrat això, la diversitat de persones i països és molt elevada, representant 75 nacionalitats diferents. Les més significatives són: • Europa: acollim persones de 22 països amb un predomini d’espanyols. Els altres països a destacar, malgrat les dades no són comparables són Romania, Bulgària, Portugal, Polònia i Alemanya. • Àfrica i Orient Mitjà: acollim persones de 28 països. Els principals països emissors han estat Senegal, Nigèria, Marroc i Mali. • Llatinoamèrica: hi ha persones ateses de 18 països. D’aquests podem destacar Bolívia, Equador, Colòmbia, Argentina, República Dominicana i Perú. • Gairebé és insignificant la demanda de persones procedents d’Àsia o Amèrica del Nord tot i que representen 7 països.

Evolució persones espanyoles Origen de les persones ateses

40 % 35 %

2500

30 %

2000

25 %

1500

20 %

1000

15 %

500

10 %

0 2009

5%

2010

2011

20

Memòria 2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Europa

África

És important destacar alhora que segons el que figura al nostre registre informàtic, sols un 11% de les persones extracomunitàries es troba en una situació administrativa irregular o indocumentada. Aquesta és una dada important ja que ha anat minvant respecte d’anys anteriors. Moltes persones han anat aconseguint la regularització a través de la sol·licitud d’arrelament o amb alguna oferta de contracte laboral. Tot i això tenim un bon grup de persones que no tenen registrada la informació de ciutadania a les dades personals. El nombre de persones refugiades o en situació d’asil és insignificant, sols 8 persones ateses es trobaven en aquesta condició. TIPUS DE FAMÍLIA. Del conjunt de les persones ateses, el 62’8% són famílies i tenen fills. El 45’6% d’aquestes famílies són parelles amb fills i el 17’2% són famílies

monoparentals (dades molt semblants a les dels darrers anys). És important destacar el nombre de persones que viuen soles, representen el 23’2% de la totalitat de persones ateses i sols el 5’6% són parelles sense fills. FORMACIÓ. Aquest apartat fa referència a la formació màxima a que han arribat les persones que estam atenent. El conjunt és d’una formació prioritàriament baixa, de fet sols el 2’2% té estudis universitaris, un 3’7% té acabats estudis de batxiller superior i un 1’7% té la formació professional de grau mitjà, és a dir, sols un 7’6% de les persones ateses tenen formació superior a l’obligatòria. És important destacar que un 12’8% es troben sense alfabetitzar o just llegeixen i escriuen, això representa quasi 3 punts més que l’any passat. El gruix més important fa referència a les persones que han finalitzat els estudis primaris i arriben a un 34’7% del total dels acompanyats, això representa més de 3 punts més que l’any 2014, i pel que fa a les persones amb estudis secundaris aquests arriben a un 17’9%, pràcticament el mateix que l’any passat, Cal dir que no tenim registrat el nivell formatiu del 15’6% de les persones ateses. Tipus de família

Formació

Ciutadania

2012

2013

2014

0% 2009

CIUTADANIA. Pel que fa a la ciutadania és molt significatiu l’augment de persones amb ciutadania espanyola (infants d’estrangers nascuts aquí, persones que han obtingut la nacionalitat espanyola...), arribant a un 47’9%, quasi un 3% més que l’any passat. Hi ha un nombre molt significatiu de ciutadans extracomunitaris, el 45’8% i sols un 4’7% són ciutadans comunitaris no espanyols.

Latinoamérica y Caribe

2015

Extracomunitari Espanyol Comunitari no espanyol Familiars de comunitari Extracomunitari familiars de comunitari No sab/No contesta

Persona sola Parella sense fills Parella amb fills Família monoparental Altres tipus de família No sab/No contesta

Estudis universitaris i FP grau superior Batxiller i FP grau mitjà Educació infantil Educació primària Educació secundària Sense alfabetitzar o finalitzar estudis Altres Sense registrar informació

Memòria 2015

21


SITUACIÓ LABORAL. El 77’6% de les persones ateses es troben en edat laboral i d’aquestes sols el 5’1% es troba amb un treball normalitzat (contractació per altri o de forma autònoma). Un 1’8% figura que es troba ocupat en treballs marginals. La situació laboral de la majoria de persones ateses és molt precària, més del 70% es troben a l’atur, sense feina, sense ocupació, són persones actives desocupades o que es troben inactives. Situació laboral

Inactius Actius desocupats Actius ocupats Treballs marginals Varis (estudiants, pensionistes,...)

La intervenció de Càritas es múltiple i variada, i des d’una visió integral intenta donar resposta a una gran diversitat de situacions. Pel que fa al nombre de sol·licituds i respostes que s’han fet aquest any, observam un any més que a nombre semblant de sol·licituds hi ha un creixement de respostes, el que demostra, per una part, la contínua cronificació de la situació en que es troben les persones i famílies ateses per Càritas i, per altra, la recerca d’alternatives per part de l’entitat, apostant per un ventall més ample d’accions que possibiliten una atenció més integral i integradora a la nostra societat. La gràfica representa de manera clara com ha estat l’evolució d’aquests anys, mostrant així la intensitat del treball dels agents de Càritas, malgrat l’any passat ja es parlava de recuperació. A més de 8.500 sol·licituds d’ajuda s’han aplicat més de 40.000 tipus de respostes.

Evolució sol·licitud i respostes

Pel que fa al tipus d’intervenció, l’acció que majoritàriament es desenvolupa des de les parròquies és l’acollida i l’escolta activa davant la situació que presenten les persones i famílies que s’acosten als nostres serveis. Aquestes sol·liciten suport, ajuda, acompanyament,... en uns moments on la cronificació és més palesa.

40000 35000 30000 25000

Les dades més significatives fan referència a: • El capítol d’ajudes i serveis és el que més s’ha dut a terme amb un 51% de la nostra intervenció, i el d’acompanyament i seguiment dels processos personals i familiars amb el 42%. Tot plegat ens parla de la cronificació que viuen la majoria de les persones i famílies ateses degut a la prolongació de les situacions de pobresa. • Queda, en segon lloc, el capítol relacionat amb la valoració i diagnòstic de les situacions presentades amb la intenció d’afinar i aprofundir en elles quan es van perllongant en el temps, per tal de donar respostes a altres necessitats que hi van confluint. Aquest % ha seguit augmentant respecte de l’any passat i ha arribat a ser el 39% de la tasca desenvolupada especialment pels tècnics. • En tercer lloc està tot el que fa referència a informació, orientació i assessoria en un 30% dels casos, i acollida, escolta i suport en un 29%. Es tracta de dos blocs d’acció complementaris i interelacionats

• És important destacar en quart lloc el creixement en derivacions a projectes, propis o d’altres entitats externes, arribant a un 24% dels casos, i que poden ser formatius, ocupacionals, de participació i encontre, etc. amb la intenció de cercar noves vies i alternatives per millorar les condicions de les persones i el seu entorn. • Com a penúltim lloc en % d’intervenció està el de tramitació i gestió d’ajudes, que ha davallat en 3 punts respecte de l’any passat, ocupant un 17% de la nostra intervenció (registres, sol·licituds, protocols, comprovants,...). Com que hi ha molta diversificació en l’accés a recursos i serveis, aquesta es complica de forma desmesurada. • Finalment és important destacar tot l’aspecte relacionat amb la formació. Aquest capítol fa referència a la vessant d’accions formatives tant per a infants com per adults als quals s’ha anat donant prioritat. És significatiu que aquest tipus d’accions arribin a un 17%.

Tipus d’intervenció Acollida, escolta i suport Informació, orientació i assessorament Valoració, diagnòstic Derivació a altres projectes Acompanyament físic

20000 15000 10000 5000 0 2008

2009

Persones ateses

22

La intervenció de Càritas amb les persones ateses

Memòria 2015

2010

2011 Sol·licituds

2012

2013 Respostes

2014

2015

L’acollida és desenvolupada pels agents de Càritas, tant per les persones voluntàries que formen els GAS (Grups d’Acció Social) d’Acció de Base acompanyats per tècnics contractats, com pels equips de treball de les àrees de Formació i Intermediació o Ocupació i Economia Solidària, també formats per persones voluntàries i contractades, amb la idea d’acollir la demanda explícita i implícita de les persones i famílies, i cercar conjuntament la resposta més adient.

Tramitacions i gestions Formació Ajudes i serveis Acords, seguiment i acompanyament Altres tipus d’intervencions

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Memòria 2015

23


Pel que fa a l’àmbit de la intervenció, segons el que figura registrat al programa informàtic SICCE, que coincideix en la seva major part amb la informació que hem extret de les fitxes complimentades per les parròquies, cal destacar: • En primer lloc el capítol referit a la cobertura de les necessitats bàsiques. És el que ha estat més demandat i al qual s’ha donat també major cobertura arribant al 47% dels casos (alimentació, productes d’higiene i neteja de la llar, roba,...). Ha baixat en 2 punts respecte del % de l’any passat. • En segon lloc hi ha el tema de l’educació amb un 38% de la nostra intervenció. S’ha continuat fent molta feina amb tot el que suposa reforç a la infància i família (suport escolar, tramitació i ajudes per menjadors, escoletes, activitats d’estiu,...). També dins aquest àmbit és important incorporar la part formativa de joves i adults en vies a millorar en possibilitats d’empleabilitat (cursos de llengües, noves tecnologies, capacitació professional,...). És important destacar el nombre

d’accions formatives sorgides des de l’acció grupal i comunitària en els diferents pobles i barris de ciutat. • En tercer lloc hi ha la resposta a la demanda de treball amb un 35% de les persones, àmbit que afecta a la majoria de situacions familiars; la manca de treball condiciona en moltes ocasions la falta d’ingressos i per tant la possibilitat de subsistència. Aquest capítol va lligat a l’anterior sobre capacitacions i formació però també aquest àmbit ocupa les accions relacionades amb l’orientació, l’ocupació i la intermediació laboral (relacions amb empreses, tallers, agència de col·locació, empleadors,...) del tot clau per una millor inclusió. • En quart lloc es troba l’àmbit de l’habitatge. La demanda de suport al seu sosteniment arriba a un 20’6%. Malgrat sembli que ha davallat, la demanda és sostinguda (lloguers, hipoteques, subministraments,...) i afecten al que anomenam pobresa energètica en molts dels casos. • La família i l’economia, ambdues amb un 15%, i la salut amb un 14% es van mantenint amb dades molt semblants a aquests darrers anys.

Àmbit de la intervenció Àmbit general Alimentació, roba, calçat i altres de la llar Habitatge Economía Salut Jurídico-legal: civil / estrangeria /... Educació Treball Familia i entorn social Altres àmbits d’intervenció

0

24

Memòria 2015

500

1000

1500

2000

2500

Aquestes són les dades que podem extreure directament del sistema informàtic SICCE en quant a la intervenció que feim a Càritas Mallorca (àmbits i tipus). A continuació exposarem de forma més detallada quines han estat les principals respostes i ajudes donades a nivell general ja que, com hem exposat abans, l’atenció donada des de les Càritas Parroquials és més ampla i variada

Principals respostes donades per Càritas 1. Inserció laboral i economia social i solidària. Durant l’any 2015, els programes de Formació, Orientació i Intermediació, així com el d’Economia Social i Solidària han atès 1.764 persones, de les quals 276 han aconseguit un treball. Han estat 169 persones més que l’any passat i un 15.6% d’elles ha trobat feina (39.5% sense contracte i 60.5% amb contracte). El procés d’acompanyament en la recerca de feina té diversos àmbits que van des de la formació bàsica, a la més específica, passant per la orientació laboral i la intermediació amb empreses i empleadors. A més es compta amb diferents projectes ocupacionals: Verge de Lluc amb els tallers de recuperació de juguetes, emmarcació o paper reciclat, Triatge de gestió de roba de segona mà, Koluté de confecció de roba de moda amb tela africana, i Bona Traça, costura, conformant tots ells part de l’equip d’Economia Social i Solidària. Del total de persones, 1182 han participat al Servei d’Acollida i Orientació Laboral, mentre que des del Servei d’Intermediació s’han atès a 308 persones. A més a més, 478 persones han participat a accions formatives diverses per millorar la seva empleabilitat, i 142 persones han realitzat un procés als tallers ocupacionals. És important destacar que durant aquest any s’han pogut realitzar 9 contractes d’inserció dins la mateixa entitat, generant llocs de feina per a les persones que més dificultats tenen.

Pel que fa al perfil de les persones ateses, continua augmentant el nombre d’homes i dones entre els 25 i 45 anys, el que suposa un 53.3% del total de persones ateses, però continuen sent nombroses les persones majors de 45 anys (38.42%), per la qual cosa s’han continuat invertint molts esforços en accions específiques d’acompanyament a aquest col·lectiu. En relació a les accions formatives voldríem destacar: classes d’anglès, alemany; cursos d’informàtica; formacions més especifiques de cuina, ajudant de cambrer, cuidadors no professionals, jardineria i electricitat, així com tallers formatius i de suport de caire grupal en orientació laboral. Es pot destacar el treball d’intermediació que any rere any es realitza amb la captació d’empreses col·laboradores i empleadors particulars per tal de possibilitar la contractació laboral i pràctiques formatives. S’ha arribant a un total de 420 contactes amb particulars i 61 empreses. Les ajudes directes que han rebut els participants a través de beques amb la intenció de reforçar el procés personal i/o familiar a través de la participació a cursos formatius o tallers ocupacionals ha pujat més de 300.000 €, el que ha suposat més d’un 30% del total d’ajudes directes. Aquest any 2015 s’ha volgut donar un major impuls a les accions d’economia social i solidària com alternativa econòmica real, que posa la persona al centre i no el capital, i és així com es conformà aquest equip, tenint un major protagonisme dins l’organigrama de l’entitat. El programa inclou serveis que s’han anat desenvolupant des de fa anys: recuperació de juguetes, recollida i selecció de roba de segona mà, confecció,..., on l’activitat a més de servir com a eina per a treballar processos d’inserció sociolaboral, tenen la vessant de cura del medi ambient i participen de l’economia a través de la seva producció i comercialització a les botigues solidàries de Càritas,

Memòria 2015

25


des d’on es fa sensibilització i s’impulsa la participació comunitària a tota la Illa, gràcies a la implicació de moltes persones voluntàries. A l’actualitat podem trobar 11 punts de venda al llarg de tota l’illa on es comercialitzen aquests productes juntament amb altres de Comerç Just. El total de vendes de productes d’economia solidària a Càritas Mallorca fou de més de 205.000€. També volem expressar que en relació al projecte Triatge, de roba de segona mà, cal valorar el compromís i implicació dels voluntaris i col·laboradors en recollides concretes y puntuals, però també valorar la signatura de convenis de col·laboració amb diferents municipis (Palma - EMAYA, Inca, Santanyí,...) per la col·locació de contenidors en llocs estratègics i propers a la ciutadania perquè hi puguin dipositar els productes a donar. Pel que fa a les finances ètiques, manifestar que el model d’economia solidària que volem impulsar necessita basar-se en un sistema financer que exerceixi una activitat econòmica ètica i que no generi desigualtat. Els diners han de posar-se al servei del bé comú, de la justícia i les necessitats de les persones, i des de Càritas ho feim, recolzant el desenvolupament de la Banca Ètica FIARE i participant des de la seva fundació al Comitè Ètic de Caixa Colonya. A l’hora de tancar aquesta Memòria 2015 s’ha produït la mort de Mn. Josep Noguera que fou representant de Càritas al si del Comitè Ètic durant molts d’anys i aquí hi reconeixem la seva gran labor. 2. Ajudes per a l’habitatge. En aquest apartat ens referim a les ajudes relacionades amb lloguers, hipoteques, comunitats de veïns, subministraments, pagament d’habitacions,... Aquesta torna a ser una de les principals ajudes sol·licitades per part de les persones i famílies acompanyades per Càritas, i que ha pujat de forma molt important aquests anys.

26

Memòria 2015

Des de l’any 2011 l’ajuda dedicada al sosteniment de l’habitatge s’ha incrementat un 150% donant resposta, en aquest 2015, a més de 1150 sol·licituds. Fou aquest el destí de la col·lecta realitzada a la Vigília de Pregària del Corpus, així com la motivació de la campanya de l’Habitatge per l’Any de la Misericòrdia (2015-2016) iniciat el passat desembre. La Declaració Universal dels Drets Humans, la Carta Social Europea i la Constitució Espanyola sostenen que tota persona té dret a un habitatge digne i adequat, però aquest no s’ha concebut com un dret, sinó més bé com una inversió, i tampoc han existit polítiques i estratègies que proporcionessin el dret a l’habitatge. Per altra part l’habitatge és un factor d’inclusió de primer ordre i per tant clau per a les persones en situació de vulnerabilitat i exclusió. Observam com l’emergència residencial s’ha cronificada i estesa aquests anys de crisi. Hem vist milers d’habitatges buits, persones que viuen sense habitatge i d’altres que viuen l’amenaça de perdre-la. La dignitat i l’adequació de l’habitatge és condició imprescindible per a la qualitat de vida i l’exercici de molts dels drets humans (dret a la vida, a la intimitat, a la salut,...). Des de Càritas Mallorca l’habitatge és concebut com un espai de protecció, de seguretat familiar, d’intimitat, de relació i convivència, és l’espai que agombola per a la vida digna i per al creixement de la persona. Des de fa anys hi ha consens en la utilització de la tipologia europea de les persones sense llar, o classificació ETHOS, és a dir, diferents situacions del no accés a aquest dret: • Persones sense sostre (sense domicili, dormint a un alberg però passant el dia al carrer,...) • Persones sense habitatge (residint a albergs o centres d’acollida que cobreixen les 24 hores,...) però sense un espai “propi” per viure.

• Persones que viuen en un habitatge insegur (viure a casa de familiars, amics, habitatges compartits, reallotjaments, habitatges okupats, en procés d’execució de desnonament, etc.) • Persones que viuen en un habitatge inadequat (assentaments a zones no urbanitzables, habitatges esbucats, vivendes sense acabar d’edificar, pisos pastera, sobreocupació, caravanes, “llits calents”...) A aquestes situacions que viuen moltes de les persones i famílies ateses per Càritas cal afegir les dificultats en el sosteniment d’aquelles que les gaudeixen en altres condicions i garanties (pagament de lloguers, hipoteques,...). Però també el que s’anomena pobresa energètica: (llum, aigua, gas,...) que suposen el 30% del total de les ajudes concedides. Aquesta despesa, o millor dit inversió, en quant a respostes que possibiliten una millora per les persones suposa un 25% del total de les ajudes directes arribant a una quantitat de més de 257.000 €. 3. Cobertura de necessitats bàsiques. És una demanda que continua sent la que més es dóna de forma directa i constant (aliments, productes d’higiene personal i neteja de la llar, roba, calçat, mobles bàsics,...). És cert que ha canviat molt el sentit de l’entrega de la majoria d’aquests productes des de la posada en funcionament dels Centres de Distribució d’Aliments (CDA), que han possibilitat una major dignificació d’aquesta acció, oferint l’elecció de productes i la incorporació d’altres productes no alimentaris com els d’higiene personal o neteja de la llar, entre altres. Però sobretot ha suposat una racionalització dels recursos existents, com ser més equitatius, treballar en xarxa i sensibilitzar la societat amb una major projecció comunitària, per tal que l’ajuda de “donar aliments”, com moltes persones així ho identifiquen, tengui un sentit més participatiu, educatiu i de promoció de la persona, en contra d’un assistencialisme que no ajuda a créixer.

Aquest any es va prendre la decisió de no sol·licitar de forma ampla l’ajuda d’aliments que prové del FEGA (Fons de Garantia Agrària) ja que precisament es col· lapsaven les parròquies de productes que la gent no consumia i en canvi no s’aconseguien els aliments que les famílies més demanaven (sobreabundància de llegums crus en contraposició a una insuficiència d’oli o llet per exemple), a més d’estar immersos en unes dinàmiques en què la prioritat no eren les persones i sí els productes. Això va implicar una reflexió important respecte de com s’aconsegueixen aquets aliments i quin paper jugaven en el procés de millora de les persones. Per altra part, per tal de reforçar l’assumpció de responsabilitats de les persones que sol·liciten ajuda, i comptar amb les seves capacitats, s’ha de dir que des de Càritas s’han donat moltes ajudes de caire monetari perquè les famílies afrontin les seves necessitats bàsiques, sabedors que els productes en espècies que hem obtingut no cobreixen la totalitat de les necessitats de les persones, principalment productes frescs com fruita, verdures, carn o peix. Aquestes ajudes molt sovint són complementàries a la rebuda pels Serveis Socials municipals especialment a pobles de Part Forana. Pel que fa al tema de roba i calçat la majoria de persones que n’han necessitat han pogut acudir a les botigues solidàries dels municipis, elegint el que necessitaven, a partir d’una autorització o derivació pertinent. Gairebé el 25% del pressupost d’ajudes directes ha anat destinat a aquest capítol. Volem destacar que a més de les donacions que s’han fet, econòmiques o en espècies, cal tenir present els fons de la Fundació Amancio Ortega Gaona, el programa Proinfància de La Caixa, les diferents campanyes d’Es Rebost que es duen a terme a parròquies i escoles, la campanya del Kilo promoguda pels Rotarys y l’ inici de la campanya “Aliments amb dignitat” que es va llançar a

Memòria 2015

27


tots els centres Eroski el mes de novembre. En total s’han dedicat a aquesta demanda més de 250.000 € sense comptabilitzar moltes aportacions fetes des de les parròquies. 4. Ajudes a l’educació. Durant tot l’any hem sentit parlar als mitjans de comunicació i també als diferents responsables de les administracions de la preocupació per la pobresa infantil. És cert que la nostra es una de les comunitats que ha viscut un dels creixements més elevats d’aquesta classificació. Per a Càritas Mallorca el recolzament a les famílies ha estat una de les prioritats més importants. Es per això que hi ha hagut moltes ajudes que s’han dedicat al suport educatiu del menors possibilitant l’accés a menjadors escolars, escoletes d’infants, activitats d’estiu, cobertura de material escolar, etc. Això ha suposat una despesa de més de 80.000 € d’ajudes. Tot plegat ha suposat un treball important de prevenció i socialització per als infants. Els costos d’aquests serveis són molt elevats per a les famílies i si aquestes s’han de moure per participar en la recerca de feina o en la formació pròpia, aquests serveis són del tot necessaris i adients, sobretot quan es tracta de famílies amb pocs suports i/o vincles familiars. Cal expressar que també s’ha fet una tasca important de suport a la infància en accions que tenen una repercussió cabdal en el seu procés de creixement i socialització. Es tracta d’accions de reforç escolar, reforç de català i accions educatives per a infants molt petits quan els pares participen d’activitats formatives i/o ocupacionals. 5. Assessoria jurídica. És una activitat que consideram del tot important per donar resposta i suport a la quantitat de persones que es troben desprotegides dels seus drets o desconeixen el funcionament legal i administratiu del nostre estat o la nostra Comunitat Autònoma. Moltes de les persones estrangeres que atenem necessiten d’un suport i d’una orientació, inclús en alguns mo-

28

Memòria 2015

ments d’un acompanyament físic a les administracions que gestionen diferents procediments administratius com la renovació de permisos de residència o treball, orientació davant incompliments de lleis, reclamacions legals, etc. que fa que aquest servei sigui molt sol·licitat. Tot i que es compta amb algunes persones contractades que dediquen part del seu treball a acompanyar i orientar a nivell jurídic, aquesta és una tasca que cal agrair als diferents voluntaris especialistes sobre estrangeria, règim hipotecari, dret mercantil, dret civil,... que col·laboren amb nosaltres directament o a través del conveni de la Cínica Jurídica, signat amb la Universitat i el Col·legi d’Advocats. Són moltes les persones que han alleugerit la seva preocupació quan una bona informació i orientació els ha ajudat a situar-se o evitar mals majors. Han estat més de 270 les persones o famílies que han rebut un assessorament individual, però també el treball d’informació i orientació grupal s’ha dut a terme en algunes ocasions i en diferents territoris de la nostra illa donant resposta a preocupacions de col·lectius diversos com per exemple venedors ambulants, persones sol· licitants de nacionalitat, persones en situació de desnonaments, etc. 6. Ajudes per a la salut, Aquesta és una de les ajudes que ha augmentat de forma més significativa aquest any, de fet ha augmentat en un 67% respecte de l’any passat, arribant a suposar un 3% de les ajudes directes, amb una despesa de més de 30.000€. Les administracions han deixat de donar algun tipus d’ajudes relacionades amb la salut, i malgrat des de Càritas s’ha fet una tasca important d’acompanyament i reclam als serveis públics, hem hagut d’assumir ajudes d’extrema necessitat (medicaments, tractaments dentals, ulleres, audífons, etc.) També hi ha una partida molt important de suport psicològic a persones i famílies per tal de recolzar i enfortir les

situacions desencadenades per la crisi, altres elements desintegradors o salut mental. S’ha donat continuïtat als Tallers Familiars de parentalitat positiva desenvolupats a altres indrets, a més d’un recolzament terapèutic i educatiu a menors, mares i/o pares per tal de millorar en aspectes relacionals. Creim que el suport familiar és clau si volem evitar reproduir algunes situacions conflictives al si dels nuclis de convivència. Gràcies a la posada en funcionament d’aquests serveis, també recolzat per Proinfància de La Caixa i la Fundació Amancio Ortega s’han pogut pal·liar o prevenir situacions greus de menors i les seves famílies. 7. Ajudes al transport i altres. La primera és manté des de diferents programes tot i que s’ha reduït en un 8’5% respecte de l’any passat arribant a 26.700 €. És una ajuda complementària però que facilita la mobilització de la persona perquè es faci càrrec de les seves responsabilitats i l’ajudi en la recerca d’alternatives a la seva situació. Aquestes ajudes serveixen per bono bus, targeta de transport de tren o bus. Dins la complexitat de Càritas cal tenir present moltes altres respostes a demandes directes de persones i famílies. Algunes d’elles tenen a veure amb qüestions monetàries com a pagaments pendents, taxes de l’administració, multes,... que són necessàries per aturar alguns processos o avançar en altres possibilitats de les persones. Aquestes ajudes han ascendit a més de 7.000 € 8. Desenvolupament grupal i comunitari. Són moltes les activitats que s’han iniciat o donat continuïtat als barris o pobles de la nostra illa, tant per a infants com per a joves o adults, dones, famílies, etc. Des de cursos de cuina, a classes d’alfabetització, des d’activitats esportives a activitats artístiques i manuals, des de tallers de dones a horts urbans, d’activitats d’estiu a acompanyament de majors,... cada realitat i cada territori ha propiciat unes

o altres. Sovint han estat activitats específiques per a persones acompanyades per Càritas, altres obertes a la ciutadania reforçant els lligams veïnals, coordinats amb altres entitats de l’entorn i sumant per a una vertadera inclusió i transformació social. Donam valor, doncs, a aquestes accions grupals i comunitàries a les que més de 1500 persones hi han participat, mobilitzant alhora moltes persones voluntàries. Aquests espais han estat ocasió de vertader apoderament per a uns i altres. Possibilitar aquest desenvolupament humà és el que ajuda a la llarga que algunes situacions canviïn i no es transmetin de generació en generació. L’aposta pel desenvolupament humà i relacional és una expressió més de l’acompanyament que volem seguir exercint des de cada realitat social i territorial.

Els agents de Càritas Mallorca Quan parlam dels agents de Càritas en referim a totes aquelles persones implicades al si de l’entitat. Certament tots tenim rols diferents però uns i altres som protagonistes dins la gran família de Càritas que volem ser, una comunitat que transforma i es transforma a partir de la interrelació. Som per tant agents de Càritas les persones participants, les persones voluntàries, els treballadors contractats, els membres de les comunitats cristianes, etc. Durant aquest any hem comptat amb la implicació de prop de 900 voluntaris, en total 894 persones voluntàries es troben inscrites al programa informàtic de Càritas, 22 persones més que l’any passat. D’aquests cal destacar la incorporació nova de 66 persones a algun projecte, el que vol dir que també algunes ens han deixat per diferents raons (edat, salut, haver aconseguit un treball, altres prioritats, etc). Agraïm de tot cor la tasca desinteressada i compromesa que han fet totes les persones voluntàries que ja no resten amb nosaltres.

Memòria 2015

29


També s’ha comptat amb més de 77 treballadors contractats. L’any 2015 ha dut a Càritas més rotació i mobilitat que de costum per algunes baixes (salut, jubilacions,...) el que ha fet que s’hagin hagut d’incorporar persones noves. Aquest és sempre un repte i també un creixement tant per a la persona que s’incorpora com per a les persones que acullen, compartint feina i vida. Agraïm també la possibilitat que ens ha brindat aquest fet, la de descobrir i conèixer altres persones, un fet enriquidor en si mateix.

d’aquests cursos s’han dut a terme 8 formacions puntuals sobre Drets Humans a algunes parròquies i arxiprestats, 2 conferències / xerrades sobre l’Informe Foessa a nivell estatal i autonòmic, una a Palma i l’altra a Part Forana, i una trobada formativa i festiva de fi de curs duta a terme a principis de juny on es donà a conèixer la Memòria 2014. Aquestes formacions, més l’acompanyament continuat i periòdic dels Grups d’Acció Social, permeten una major corresponsabilitat amb el treball desenvolupat.

Tot i que ja ha sortit com una petjada significativa d’aquest any, l’aprovació i publicació del I Conveni Col·lectiu d’Intervenció Social, ens ha fet revisar les condicions laborals de les persones contractades per tal de posar en marxa la seva aplicació. Han estat alguns mesos de treball profund al si de l’entitat però amb una valoració positiva ja que es compta amb un marc legal comú de referència.

Pel que fa a la formació contínua de les persones contractades, a més de l’acompanyament dels coordinadors al seu equip amb reunions periòdiques i formació des de la reflexió de l’acció, hem dut a terme 2 jornades formatives sobre l’informe Foessa específiques per a tècnics, unes jornades sobre Alt Rendiment Creatiu, i l’inici d’un procés de reflexió sobre l’Acció de Base de Càritas Mallorca que ha comptat amb dues trobades abans de Nadal.

L’acció d’acompanyar processos és el que ens permet valorar els avanços de les persones en situació de pobresa i/o exclusió que ens demanen ajuda. Aquesta acció és del tot important no sols per a les persones amb dificultats, sinó també per als altres agents. Tots nosaltres som també persones en procés de canvi i des d’aquesta actitud oberta és des d’on necessitam sentir-nos acompanyats per a transformar i valorar els nostres propis canvis. Es per això que durant l’any 2015 hem dut a terme diferents accions de formació i acompanyament que no pretenien altra cosa que seguir treballant i treballant-nos per millor acompanyar els altres. Amb les persones voluntàries s’han dut a terme 10 cursos d’iniciació, uns per a persones noves que es volen incorporar i altres com a recordatori per grups més novells amb noves incorporacions. Han estat 183 les persones que hi han participat. Tres cursos s’han realitzats a Palma i els altres 7 a diferents municipis de Mallorca (Manacor, Inca, Santanyi, Consell, Sineu, Ses Salines i Llubí). A més

30

Memòria 2015

Es important destacar que s’ha participat de forma activa a diferents espais confederals amb la presència tant de tècnics, com directius i voluntaris: escoles de formació de primavera i estiu, jornades específiques sobre temes rellevants per a la nostra intervenció (immigració, inserció, habitatge...) També s’ha participat activament als grups de treball del Nivell Tècnic Mixt. Hem representat a les Càritas de les Illes Balears al Consell General de Càritas Espanyola i hem format part de la seva Permanent. Creim que en la mesura que ens sentim vinculats a altres persones i grups, podem créixer i desenvolupar-nos com a entitat i com a persones.

L’acció social al territori Aquest any hem volgut reflectir més detallat el treball de Càritas en el territori. Vos presentam a cada arxiprestat, el mapa i els punts on és realitzen les diferents accions, incloent els programes més diocesans i també les accions més rellevants. L’acció social per la inclusió a Càritas Diocesana de Mallorca es desenvolupa, tal com veim a l’organigrama, a través de tres programes més amplis. Programa d’acció de base L’Acció de Base és el programa considerat porta d’accés a l’acció social de Càritas. Es duu a terme des del territori i és el que dóna una primera resposta, amb l’acollida i l’atenció a les persones que acudeixen a les parròquies. És a les pròpies parròquies on es duu endavant l’acompanyament de les persones i famílies per part dels Grups d’Acció Social, integrats per persones voluntàries i tècniques contractades (Treball individual i familiar). Dins aquest programa podem incloure també tota la dinamització i formació del voluntariat; la dinamització i sensibilització de la comunitat en general; els projectes de diferent índole (formació, ocupacionals, lleure, habilitats de cura dels infants, Centres de Distribució d’Aliments, l’assessoria jurídica, etc...), conformant el Treball Grupal i Comunitari.

Programa d’economia social i solidària Des de octubre de 2014 es posà en marxa aquest nou equip per donar impuls a les accions d’economia social i solidària que l’entitat ha duit a terme al llarg del temps. Dins aquest programa podem incloure Tallers Ocupacionals per a la inserció sociolaboral com Recuperació de Jugue-

tes, Emmarcació i reciclatge de paper, Koluté, Bona Traça i Triatge. També s’ha potenciat la comercialització dels productes d’economia social, fruit dels mateixos tallers i el Comerç Just, amb la multiplicació de llocs fins arribar a 11 espais anomenats Botigues Solidàries. Aquests punts de comercialització escampats al llarg i ample de Mallorca són també espais de sensibilització. Tot aquest treball és possible amb la col·laboració d’escoles, instituts, associacions, empreses i particulars.

Programa de formació, orientació i intermediació Aquest programa inclou diverses accions de cara a la millora en la empleabilitat de la persona que acudeix al nostre servei. En aquest programa podem trobar accions formatives com classes d’alfabetització i llengües, informàtica i cursos varis com cuina, jardineria, electricitat, etc. També destaquen accions d’orientació laboral, treballant capacitats professionals i una aproximació al món empresarial. Finalment s’inclouen les accions d’intermediació que suposen la captació d’empreses col·laboradores i empleadors particulars, tasca reforçada amb l’autorització de Càritas Mallorca com Agència de Col·locació.

Memòria 2015

31


Arxiprestat de Palma I - - - - - - - - - - - - - - - - -

32

Nombre de GAS amb acompanyament de Càritas Diocesana: 5 Punt d’acollida i atenció feta per persones voluntàries: 5 Punt d’acollida i atenció feta per persones contractades: 5 Punts de distribució d’ajudes en espècies i/o econòmiques: 5 Activitats per a adults (habilitats socials, formatives, laborals): 3 Atenció a persones majors: 4 Accions de dinamització i participació comunitària: 3 Accions de comunicació sensibilització i denúncia (sense ec.social): 5 Participació a fires i mercadets: 4 Accions d’ocupació i intermediació laboral: 3 Accions de promoció de la dona: 2 Nº Contenidors de roba: 22 Taller KOLUTÉ: 1 Programa de Formació, Ocupació i Intermediació(Fundació Joana Baceló): 1 Acollida, informació i orientació (AIO): 1 Nº Botigues solidàries i punts de venta: 1 Nº Punts de recollida de roba: 5

Memòria 2015

Arxiprestat de Palma II Marratxí Palma I

Noves Accions • Inici del Treball interparroquial amb l’objectiu d’unir esforços que puguin donar resposta als col·lectius en situació de vulnerabilitat del Casc Antic. • Inici del Treball d’animació comunitària amb altres entitats i serveis de l’administració pública a les zones de Santa Catalina i Es Jonquet (Projecte ICI) i Participació al projecte El Barri et cuida de la zona del Casc Antic.

Accions de Continuïtat A tot l’arxiprestat es duu a terme acollida i acompanyament a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat. També hi trobam el programa de Formació, Ocupació i Intermediació i el Taller KOLUTÉ.

- Nombre de GAS amb acompanyament de Càritas Diocesana: 10 - Nombre de GAS sense acompanyament de Càritas Diocesana: 2 - Punt d’acollida i atenció feta per persones voluntàries: 8 - Punt d’acollida i atenció feta per persones contractades: 8 - Punts de distribució d’ajudes en espècies i/o econòmiques: 8 - Activitats per a infants i joves: 5 - Activitats per a adults (habilitats socials, formatives, laborals): 4 - Atenció a persones majors: 1 - Accions de dinamització i participació comunitària: 7 - Accions de comunicació sensibilització i denúncia (sense ec.social): 9 - Participació a fires i mercadets: 1 - Accions d’ocupació i intermediació laboral: 2 - Accions de promoció de la dona: 5 - Assessorament jurídic individual i comunitari: 3 - Nº Centres de Distribució d’Aliments (CDA): 2 - Nº Contenidors de roba: 17 - Taller de Triatge de roba: 1 - Nº Punts de recollida de roba: 4

Marratxí Palma II

Noves Accions • Després d’un temps, s’han reprès les acollides a les parròquies de Santíssima Trinitat i Nostra Senyora de la Soledat i inici del grup de dones, amb l’objectiu de treballar l’apoderament de les pròpies participants de Nostra Senyora de La Soledat i Sant Josep Obrer. • Curs de Cuina amb la col·laboració de l’Ajuntament de Palma i el Casal de Gent Gran, al barri de La Soledat. • Projecte d’acompanyament a adolescents, filles i fills de famílies nouvingudes a la parròquia de Corpus Christi. • Participació de persones acompanyades per Càritas als projectes específics de les barriades i parròquies. • Obertura del Centre de Distribució d’aliments (CDA S’OLIVERA).

Accions de Continuïtat A la parròquia Corpus Christi: Projecte Dones D’Àfrica, espai d’encontre i formació per a mares de procedència africana i projecte d’alfabetització per dones d’ètnia gitana. Continuïtat del Centre de distribució d’aliments CDA 13 per la zona. A la parròquia Sta. Catalina Thomàs, Classes d’Anglès per a hoteleria, Atenció i Bossa de feina per a persones en situació d’atur, activitats d’estiu per infants. A la parròquia de l’Encarnació, s’ha duit a terme el Curs de Costura “Juntam les mans” i a Sant Alonso Rodríguez, els Tallers familiars Aprendre Junts, Créixer en Família, així com el projecte Grup de dones. Al Polígon Son Castello hi trobam el Taller de Triatge.

Memòria 2015

33


Arxiprestat de Palma III - - - - - - - - - - - - - - - - - -

34

Nombre de GAS amb acompanyament de Càritas Diocesana: 8 Punt d’acollida i atenció feta per persones voluntàries: 6 Punt d’acollida i atenció feta per persones contractades: 2 Punts de distribució d’ajudes en espècies i/o econòmiques: 8 Activitats per a infants i joves: 3 Activitats per a adults (habilitats socials, formatives, laborals): 3 Atenció a persones majors: 4 Accions de dinamització i participació comunitària: 7 Accions de comunicació sensibilització i denúncia (sense ec.social): 8 Participació a fires i mercadets: 3 Accions d’ocupació i intermediació laboral: 4 Accions de promoció de la dona: 2 Assessorament jurídic individual i comunitari: 1 Nº Centres de Distribució d’Aliments (CDA): 1 Nº Contenidors de roba: 31 Taller ocupacional de juguetes, emmarcacio i paper (Verge de Lluc): 1 Nº Botigues solidàries i punts de venta: 1 Nº Punts de recollida de roba: 5

Memòria 2015

Arxiprestat de Palma IV Marratxí

Palma III

Noves Accions • Inici del projecte Punt de trobada familiar a Verge de Monserrat amb l’objectiu de que les famílies puguin compartir un espai d’encontre, comunicació i lleure. • Inici del treball conjunt amb Secretariat Gità a la zona de Verge de Lluc. • Inici d’un espai d’acollida a la parròquia de l’Assumpció. • Acompanyament del projecte de Cobertura de necessitats bàsiques (roba) de la parròquia Beat Ramón Llull, amb la finalitat de fer-lo part del projecte de Triatge, del programa d’Economia Social i Solidària de l’entitat. • Acompanyament i potenciació del Grup de Joves de la parròquia de Sant Pau amb l’objectiu de participar a activitats lúdiques amb infants de l’arxiprestat. • Inici del projecte d’Hort solidari, obert als veïns de l’arxiprestat i que també forma part del Centre de distribució d’aliments (CDA Sa Vileta). • Taller de costura, que s’ha dut a terme a la Indioteria i hi han participat persones del territori, amb derivació d’altres entitats i els Serveis Socials públics.

Accions de Continuïtat A la zona de Son Dameto, s’han continuat les Classes de Castellà obertes a tot l’arxiprestat i el projecte d’Acompanyament escolar a la parròquia de Sant Pau, a més de les Activitats d’estiu per infants duta a terme conjuntament amb l’associació de veïns de Son Dameto. A Son Roca, s’ha tornat a fer el Curs d’ajudant de cuina amb la participació de Naüm, amb la realització de pràctiques a empreses. A més s’ha continuat donant servei al CDA Sa Vileta. A Verge de Lluc hi trobam els Taller de juguetes emmarcació i paper.

- Nombre de GAS amb acompanyament de Càritas Diocesana: 4 - Nombre de GAS sense acompanyament de Càritas Diocesana: 1 - Punt d’acollida i atenció feta per persones voluntàries: 2 - Punt d’acollida i atenció feta per persones contractades: 2 - Punts de distribució d’ajudes en espècies i/o econòmiques: 3 - Activitats per a infants i joves: 3 - Activitats per a adults (habilitats socials, formatives, laborals): 2 - Accions de dinamització i participació comunitària: 2 - Accions de comunicació sensibilització i denúncia (sense ec.social): 5 - Participació a fires i mercadets: 1 - Accions d’ocupació i intermediació laboral: 2 - Accions de promoció de la dona: 1 - Assessorament jurídic individual i comunitari: 3 - Nº Contenidors de roba: 1 - Nº Punts de recollida de roba: 4

Marratxí

Palma IV

Noves Accions • S’ha creat un Equip de futbol amb l’objectiu de fomentar la convivència i interculturalitat (S’Arenal). • Taller de costura celebrat a la parròquia de Nostra Senyora del Carme. • Reforç escolar per infants de primària a Es Molinar.

Accions de Continuïtat A la parròquia de Nra. Sra de la Lactància (S’Arenal) s’han continuat les Classes d’alfabetització en Castellà per a persones nouvingudes i el Taller d’Expressió Artística per a infants de 6 a 12 anys, amb l’objectiu de treballar valors humans i solidaris. S’ha continuat amb el treball de Mediació entre venedors ambulants, policia municipal i Càritas, amb l’objectiu de millorar la convivència i cohesió social. A la zona s’ha realitzat també un Curs de Capacitació laboral de Jardineria i Orientació laboral per a persones joves. A la parròquia Sant Alonso Rodríguez del Pont d’Inca, s’han duit a terme Classes d’alfabetització en Castellà per a persones nouvingudes. A Nostra Sra. del Carme ha continuat el projecte d’Hort Urbà i el Mercadet solidari de la parròquia Sant Antoni de la Platja.

Memòria 2015

35


Colònia de Sant Pere

Arxiprestat Es Pla

Cala Ratjada

Arxiprestat de Llevant

Artà

Capdepera

Llubí

- - - - - - - - - - - - - - -

Nombre de GAS amb acompanyament de Càritas Diocesana: 6 Nombre de GAS sense acompanyament de Càritas Diocesana: 3 Punt d’acollida i atenció feta per persones voluntàries: 7 Punts de distribució d’ajudes en espècies i/o econòmiques: 7 Activitats per a infants i joves: 2 Activitats per a adults (habilitats socials, formatives, laborals): 2 Atenció a persones majors: 2 Accions de dinamització i participació comunitària: 1 Accions de comunicació sensibilització i denúncia (sense ec.social): 5 Participació a fires i mercadets: 3 Accions d’ocupació i intermediació laboral: 2 Accions de promoció de la dona: 1 Nº Contenidors de roba: 2 Nº Botigues solidàries i punts de venda: 2 Nº Punts de recollida de roba: 7

Maria de la salut Costitx

Sineu

Sencelles Santa Eugènia

Biniali

Lloret de vistalegre Pina

Algaida

Ariany Petra

Sant Joan Montuïri

Vilafranca de bonany

Randa

Porreres

Noves Accions • Trobada arxiprestal a Consolació “Càritas i Drets Humans, una mirada des de l’arrel”, a Sant Joan. • Campanya de recollida de juguetes Col·legi de Montuïri Joan Mas i Verd. • Exposició a LLubí, Sineu, Sencelles i Costitx “No son solo cucharas”, Lope Campos. • Exposició i venda dels diferents productes de Càritas a la Fira de Sa Mel a Llubi. • Inici d’una formació continuada al GAS de Sineu en tema d’Economia Social i Solidària.

Accions de Continuïtat Alguns dels projectes que s’ha continuat són: el Taller de Alimentació e Higiene, Reforç Escolar, Taller de confecció i estètica, Projecte d’Horts urbans amb col·laboració amb els Serveis Socials a Petra; Espai de recollida i venda parroquial a Algaida, Porreres i Sant Joan; Botiga Solidària de Llubi; Visites i acompanyament a persones majors a Sineu, Montuïri; i accions de sensibilització i treball en xarxa amb diferents entitats i administració publica per dur a terme una intervenció més integral.

36

Memòria 2015

- - - -

Nombre de GAS amb acompanyament de Càritas Diocesana: 4 Punt d’acollida i atenció feta per persones voluntàries: 2 Punt d’acollida i atenció feta per persones contractades: 4 Punts de distribució d’ajudes en espècies i/o econòmiques: 4 - Activitats per a infants i joves: 1 - Activitats per a adults (habilitats socials, formatives, laborals): 4 - Atenció a persones majors: 2 - Accions de dinamització i participació comunitària: 4 - Accions de comunicació sensibilització i denúncia (sense ec.social): 4 - Participació a fires i mercadets: 4 - Accions d’ocupació i intermediació laboral: 2 - Accions de promoció de la dona: 3 - Assessorament jurídic individual i comunitari: 4 - Nº Centres de Distribució d’Aliments (CDA): 2 - Nº Contenidors de roba: 4 - Taller ocupacional Bona Traça (Manacor): 1 - Nº Botigues solidàries i punts de venta: 3 - Nº Punts de recollida de roba: 3

Sant Llorenç des Cardassar

Son Servera Cala Millor

Son Carrió S’Illot

Manacor

Porto Cristo

Son Macià

Noves Accions • Inauguració de la botiga solidària a Manacor i del Centre de Distribució Aliments d’Artà amb coordinació dels Serveis Socials Municipals. Reinauguració de la botiga solidària d’Artà. • Formació del voluntariat: “Càritas i drets humans, una mirada des de l’arrel” a Cala Millor a l’Arxiprestat de Llevan i formació del voluntaris de la Botiga de Manacor i Artà sobre economia social i solidaria. • Classes de Català per a mares amb infants en edat escolar a Artà. • Exposició “NO SON SOLO CUCHARAS” de Lope Campos a Artà • Desfilada i presentació del projecte Koluté a la Botiga Solidària de Manacor i Artà. • Curs d’alemany per a hoteleria a Cala Millor. • Consolidació i cohesió de nous voluntaris al GAS de Manacor i cohesió i treball conjunt del GAS de la Colònia de Sant Pere i Artà • Treball conjunt entre Càritas i Creu Roja de Capdepera-Cala Rajada, per millorar el repartiment dels aliments i optimitzar recursos.

Accions de Continuïtat Algunes accions que s’han continuat han estat els mercadets per Nadal a Cala Millor, Cala Rajada, Manacor; la participació a les jornades d’EAPN; el Taller d’inserció Bona Traça; el Grup de dones de Manacor; el Horts urbans a Capdepera i Artà, tasca duta a terme pels participants de Càritas; el Servei d’Orientació Laboral a tot l’Arxiprestat i les visites i acompanyament a persones majors a Manacor, Artà. Memòria 2015

37


Arxiprestat de Lluc-Raiguer - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nombre de GAS amb acompanyament de Càritas Diocesana: 7 Nombre de GAS sense acompanyament de Càritas Diocesana: 1 Punt d’acollida i atenció feta per persones voluntàries: 4 Punt d’acollida i atenció feta per persones contractades: 2 Punts de distribució d’ajudes en espècies i/o econòmiques: 6 Activitats per a infants i joves: 2 Activitats per a adults (habilitats socials, formatives, laborals): 3 Atenció a persones majors: 4 Accions de dinamització i participació comunitària: 2 Accions de comunicació sensibilització i denúncia (sense ec.social): 6 Participació a fires i mercadets: 4 Assessorament jurídic individual i comunitari: 1 Nº Contenidors de roba: 10 Taller de Triatge de roba: 1 Menjador social (Inca): 1 Nº Botigues solidàries i punts de venda: 4 Nº Punts de recollida de roba: 7

Arxiprestat de Migjorn Lluc Campanet

Caimari

Mancor de la Vall

Orient

Selva Moscari Búger

Biniamar

Alaró

Lloseta

Inca

Binissalem Santa Consell Maria

- - - - - - - -

Noves Accions • Formació “Càritas i drets humans, una mirada des de l’arrel”. Colònia de Sant Pere • Inici treball futur CDA de Lloseta. • Contactes per iniciar taller de cuina econòmica i saludable.

Accions de Continuïtat Tallers de Cuina a Alaró i Inca. Servei d’Orientació Laboral a Inca. Jornades de participació de participants. Firetes a Selva i Alaró. Activitats d’oci, temps lliure i acompanyament a persones majors de Santa Maria, Lloseta. Botigues solidaries a Inca, Alaró, Santa María i mercat de Consell. Trobada d’agents i participants d’Alaró / elaboració de torró conjuntament. Menjador Social a Inca i suport domiciliari per a persones majors d’Inca.

- - - - - - -

Nombre de GAS amb acompanyament de Càritas Diocesana: 9 Punt d’acollida i atenció feta per persones voluntàries: 7 Punt d’acollida i atenció feta per persones contractades: 4 Punts de distribució d’ajudes en espècies i/o econòmiques: 6 Activitats per a infants i joves: 1 Activitats per a adults (habilitats socials, formatives, laborals): 3 Accions de dinamització i participació comunitària: 2 Accions de comunicació sensibilització i denúncia (sense ec.social): 9 Participació a fires i mercadets: 6 Accions d’ocupació i intermediació laboral: 3 Accions de promoció de la dona: 1 Nº Centres de Distribució d’Aliments (CDA): 1 Nº Contenidors de roba: 5 Nº Botigues solidàries i punts de venda: 3 Nº Punts de recollida de roba: 5

Felanitx

Llucmajor Campos s’Estanyol de migjorn

es Carritxó Portocolom Cas Concos s’Horta Calonge S’Alqueria Blanca Cala d’Or

Santanyí

Ses Salines

Es Llombards

Colònia de Sant Jordi

Noves Accions • • • • • • • •

Inauguració botiga solidària de Ses Salines. Recollida de Joguines a escoles de Ses Salines Exposició “NO SON SOLO CUCHARAS” a S’Alqueria Blanca i Felanitx. Participació del GAS de Portocolom al taller de cuina dels serveis socials. Experiència de Triatge a Llucmajor i pràctiques de venda al mercat. Creació d’un espai d’acollida a Cala d’Or. Desfilada i presentació de Koluté a la Botiga Solidària de Santanyí. Formació arxiprestal sobre “Càritas i Drets Humans, una mirada des de l’arrel”.

Accions de Continuïtat Botiga solidària Santanyí. Sopar solidari a Llucmajor. Participació a la Comissió d’infància a Llucmajor. CDA conjunt entre el GAS de Felanitx, Creu Roja i Serveis Socials. Accions formatives a Llucmajor de costura, reforç escolar i classes de castellà. Mostra de cuina, cursa solidària i tómbola a Campos.

38

Memòria 2015

Memòria 2015

39


Arxiprestat de Miramar-Vall de Sóller - - - - - - - - - - -

Nombre de GAS sense acompanyament de Càritas Diocesana: 2 Punt d’acollida i atenció feta per persones voluntàries: 1 Punts de distribució d’ajudes en espècies i/o econòmiques: 1 Activitats per a infants i joves: 1 Accions de dinamització i participació comunitària: 1 Accions de comunicació sensibilització i denúncia (sense ec.social): 1 Participació a fires i mercadets: 1 Accions d’ocupació i intermediació laboral: 1 Accions de promoció de la dona: 1 Nº Centres de Distribució d’Aliments (CDA): 1 Nº Punts de recollida de roba: 3

Fornalutx

Port de Sóller l’Horta Biniaraix

Sóller Deià

Valldemossa

Bunyola

Banyalbufar Esporles Estellencs

Noves Accions

Arxiprestat Nord - - - - - - - -

• Projecte de Ball adreçat a adolescents.

-

Accions de Continuïtat

- -

Projecte “Rebost” / CDA conjunt amb Serveis Socials, Parròquia i Creu Roja de Sóller. Recollides de roba i aliments a Esporles i Sóller. Accions solidàries vàries: Concerts, sopars, mercadets, tómbola, actuacions de teatre o ballades populars. Empreses amb Cor de Sóller. Projectes de prevenció: futbolet, kàrate, “Vull i puc”, i de dinamització comunitària “Mira que Faig” Accions de comunicació: articles d’opinió i informació al setmanari Sóller, fulls informatius de les parròquies,... Projecte “Des del Cor”, treballs socials per a la comunitat.

- - - - -

Nombre de GAS amb acompanyament de Càritas Diocesana: 2 Nombre de GAS sense acompanyament de Càritas Diocesana: 2 Punt d’acollida i atenció feta per persones voluntàries: 3 Punt d’acollida i atenció feta per persones contractades: 1 Punts de distribució d’ajudes en espècies i/o econòmiques: 3 Activitats per a adults (habilitats socials, formatives, laborals): 3 Atenció a persones majors: 1 Accions de dinamització i participació comunitària: 2 Accions de comunicació sensibilització i denúncia (sense ec.social): 3 Participació a fires i mercadets: 3 Accions d’ocupació i intermediació laboral: 1 Accions de promoció de la dona: 3 Assessorament jurídic individual i comunitari: 2 Nº Contenidors de roba: 3 Alberg Càritas Parroquial: 1 Nº Punts de recollida de roba: 2

Port de Pollença

Pollença Alcúdia Port d’Alcúdia

Can Pastilla

Sa Pobla Muro Son Serra de Marina

Santa Margalida

Noves Accions • Sensibilització al Col·legi Costa i Llobera de Pollença. • Inici d’un acompanyament i formació al GAS de PollençaPort de Pollença i Can Picafort.

Accions de Continuïtat Menjador social Maria Margalida Canyelles, Dones de marjal de Sa Pobla. Servei d’acollida temporal parròquia de Sa Pobla. Reforç escolar a sa Pobla. Acompanyament a persones majors a Port de Pollença.

40

Memòria 2015

Memòria 2015

41


Arxiprestat de Ponent - - - - - - - - - - - - - - - -

Nombre de GAS sense acompanyament de Càritas Diocesana: 5 Punt d’acollida i atenció feta per persones voluntàries: 5 Punt d’acollida i atenció feta per persones contractades: 1 Punts de distribució d’ajudes en espècies i/o econòmiques: 5 Activitats per a infants i joves: 1 Activitats per a adults (habilitats socials, formatives, laborals): 1 Atenció a persones majors: 1 Accions de dinamització i participació comunitària: 1 Accions de comunicació sensibilització i denúncia (sense ec.social): 5 Participació a fires i mercadets: 3 Accions d’ocupació i intermediació laboral: 1 Accions de promoció de la dona: 2 Assessorament jurídic individual i comunitari: 1 Nº Centres de Distribució d’Aliments (CDA): 2 Nº Contenidors de roba: 7 Nº Punts de recollida de roba: 1

Sensibilització

Puigpunyent Sant Elm

Galilea S’Arracó

Andratx

Es Capdellà Cala Major

Port d’Andratx

Calvià Peguera

Sant Agustí Portals Nous

Palma Nova Santa Ponça

Magaluf

Son Ferrer El Toro

Noves Accions • Habilitació d’un espai i animació comunitària a Son Matet per dinamitzar el barri (classes de castellà, grup de dones, activitats per infants durant l’estiu) • Obertura de CDA a Son Matet i Costa de Calvià • Encontres espirituals solidaris a Portals i Palma Nova.

Accions de Continuïtat Espais d’acollida a les parròquies. Treball d’animació comunitària amb altres entitats i serveis de l’arxiprestat. Accions formatives de costura i venda solidària a Santa Ponsa. Mercadets solidaris a s’Arracó i Port d’Andratx.

La sensibilització és un dels eixos transversals de Càritas Mallorca. Des de qualsevol espai de la nostra Càritas duim a terme accions sensibilitzadores, des d’aquella persona voluntària que realitza la primera acollida, passant per aquella que ven productes de Comerç Just a les botigues, les fires i mercadets solidaris, fins a les tècniques socials que fan xerrades a associacions i escoles. Tots els agents de Càritas som eines de sensibilització. En aquestes planes, volem donar unes pinzellades del que suposa la sensibilització a les comunitats parroquials i a la societat en general des de la nostra entitat.

Àrea de comunicació Ja els darrers anys amb l’objectiu de poder realitzar una major incidència en la societat s’ha anat incrementant la presència de Càritas Mallorca als diferents mitjans de comunicació. Càritas Mallorca a la televisió, radio i premsa En relació amb els diferents mitjans de comunicació de Mallorca s’ha de dir que el nom de Càritas Mallorca ha estat present al llarg de 179 dies (a 11 premsa diària i revistes,

42

Memòria 2015

6 emissores de ràdio i 5 televisions) amb 197 continguts distints explicitats en notícies, reportatges, articles d’opinió, entrevistes, talls de veus i participació a tertúlies vàries. A destacar, la participació de Càritas al Programa SOLIDARIS d’IB3 TV (maig). Al mes de juny es va fer una roda de premsa amb motiu de la presentació de la Memòria 2014. Càritas Mallorca a les xarxes socials Els darrers anys la presència de Càritas Mallorca a les xarxes socials ha anat augmentant, sabent que a l’actualitat són eines fonamentals de denúncia i sensibilització. Els resultats per l’any 2015 són els següents: Pàgina web: www.caritasmallorca.org 11.467 usuaris (4.750 més que l’any 2014) 15.129 sessions (5.530 més que l’any 2014) 63.077 pàgines visitades (17.957 més que l’any passat) Facebook 746 seguidors a final d’any (amb un augment de 225 seguidors respecte l’any 2014) 127 publicacions Twitter 143 continguts compartits 13.360 impressions

Memòria 2015

43


CARITAT 2015

QUÈ FAS

AMB EL TEU GERMÀ?

posa’t la polsera

Publicacions Finalment, durant aquest any Càritas Mallorca ha publicat la Memòria 2014 “Objectius del Mil·leni...Encara queda molt per fer...”.

t amb dignita aliments

donatiu La polsera “Aliments amb dignitat” és una iniciativa solidària gràcies a la qual es podran beneficiar moltes persones de les nostres illes.

Moltes gràcies per posar-te la polsera!

ESTIMA i VIU la JUSTÍCIA

El treball d’animació Canal youtube S’ha posat en marxa durant aquest any 2015, amb els vídeos d’actes de l’entitat, campanyes institucionals o programes on Càritas s’hi ha fet present. S’han penjat 12 vídeos i hi ha hagut 414 visualitzacions. Butlletí d’informació del voluntariat: Informació A Prop Ja des de l’any 2014 es posà en marxa aquest butlletí online. Al llarg del 2015 s’han enviat 40 butlletins (+1 carta de convidada) i 527 persones l’han rebut (231 més que l’any 2014). Campanyes de sensibilització Un altre element de comunicació han estat les diferents Campanyes que des de Càritas Mallorca s’han impulsat; les campanyes institucionals de Càritas del Corpus i Nadal, la Jornada sobre Immigració, la campanya “Per un Habitatge Digne”, el dia de les persones sense sostre amb el lema “Ningú sense Llar”, l’Operació Quilo” i la campanya de recollida d’aliments i productes d’higiene personal i neteja de la llar anomenada “Rebost” (aquesta darrera amb la possibilitat de fer un donatiu econòmic enlloc de productes).

44

Memòria 2015

El treball d’animació, clau per a una acció al llarg i ample del territori, s’ha realitzat des dels diferents programes que Càritas té implantat a la nostra geografia. Les diferents botigues solidàries, els tallers ocupacionals, el quefer dels diferents equips a Palma i Part Forana han estat decisius per una tasca d’animació que des de Càritas diocesana s’està implementant amb força. 13 sessions informatives i de debat amb joves i infants, a escoles, instituts, grups de confirmació i Universitat de les Illes Balears, damunt temes diversos: què és Càritas, el voluntariat, la migració, l’economia social i solidària, etc. Hem arribat a 381 alumnes. 20 visites d’escoles i instituts, grups de voluntaris i algunes empreses als diferents espais d’Economia Social i Solidària: Tallers d’emmarcació, juguetes i paper de Verge de Lluc, al Taller de Triatge de roba i Bona Traça i Espai de Sensibilització i Botiga solidària de Palma. 21 actes a fires i mercadets amb productes dels tallers com roba de segona mà, juguetes reciclades, material de paper, productes de cordat, i també Comerç Just.

Organització i participació amb la Xarxa de Comerç Just de les Illes Balears de les activitats per a celebrar el Dia Internacional del Comerç Just al mes de Maig. Sensibilització amb les empreses: es pot destacar com la tasca d’animació s’ha plasmat en col·laboracions puntuals amb empreses d’àmbit molt divers com comerç, hoteleria, esport, idiomes, indústria, etc.

Àrea de cooperació

Càritas www.caritas.es

El total de la recaptació amb aquesta campanya des del 15 de setembre al 31 d’octubre als supermercats Eroski de Balears es destinarà a Cáritas Mallorca, per adquirir aliments i altres articles de primera mà i distribuirlos entre les persones més necessitades.

1€

disponible a les caixes

lació amb Càritas Senegal i durant l’any 2015 ha donat suport a dos projectes de cooperació i codesenvolupament. Claire Enfance: És un projecte de Càritas Sant Louis, que va néixer fa més de 20 anys per donar resposta a infants que es veuen obligats a dedicar-se a la mendicitat. Són molt nombrosos els nins que han de sortir diàriament a demanar pels carrers i que els manca el suport de les seves famílies.

La cooperació l’hem treballada dins la nostra Càritas des de 3 punts de vista a més de ser una línia de sensibilització important cap a la nostra comunitat. Aquestes son: resposta a les emergències, col·laboració i suport a projectes de cooperació al desenvolupament de les persones i els pobles o des de la via del codesenvolupament lligant algun projecte aquí i allà.

Claire Enfance és un centre que ofereix acollida i escolta, atenció sanitària, mediació familiar per intentar al retorn dels menors amb les seves famílies, alfabetització, espai de lleure,… inclús un servei que possibilita el registre dels infants quan aquests no gaudeixen d’aquesta situació administrativa. També es du a terme un treball de carrer per descobrir els llocs on es mouen els menors donant a conèixer el centre perquè puguin adreçar-s’hi en cas que ho necessitin i així poder iniciar un procés d’acompanyament.

Cooperació i codesenvolupament Càritas Mallorca des de l’any 2008 manté una estreta re-

Aquest servei és recolzat pel projecte de Formació i Economia Solidària KOLUTE que duim a terme a Mallorca, un

Memòria 2015

45


projecte de confecció de roba de moda europea amb tela africana. Els beneficis d’aquest projecte, que es desenvolupa a la nostra illa, es destinen al projecte Claire Enfance de Senegal, a més d’altres partides complementàries. Ross Bethio: El projecte consisteix en donar suport al treball que desenvolupa una associació de dones de comunitats rurals del Senegal, de cara a millorar la seva formació, i poder produir 140 hectàrees d’arròs i 4 hectàrees d’hort. Amb la producció d’aquets productes, es pretén augmentar la resiliència i apoderament de la Unió de Dones per lluitar contra la inseguretat alimentaria i la malnutrició infantil. A la vegada es treballa el tema de la comercialització dels productes sembrats, de cara a mantenir la sostenibilitat del projecte. Aquesta acció és possible gràcies a la col·laboració del Govern Balear i Càritas Espanyola.

Emergències Pel que fa a emergències, Càritas Mallorca es va implicar l’any 2015 amb el Terratrèmol de Nepal. Foren moltes persones i famílies afectades pel moviment sísmic de dia 25 d’abril que tengué rèpliques també el dia 12 de maig. El terratrèmol sacsejà el centre del país destrossant pobles, ciutats, infraestructures i provocant la mort de milers de persones. Segons l’oficina d’Ajuda Humanitària de les Nacions Unides, aquest fou el terratrèmol més gros dels darrers 80 anys (7’8 graus a l’escala de Richter) afectant a 39 districtes del Nepal. Les preocupacions més grosses eren les pluges del Monzó del mes de juliol i la pujada de preus tant per la compra d’equips i materials humanitaris com per la contractació de serveis logístics i de transport. A tot això el descontent per l’actuació del govern fou grossa tant entre la població com les entitats d’ajuda humanitària. L’església local, Càritas Nepal i la xarxa Internacional d’ajuda es mobilitzaren des del primer moment per donar auxili als afectats. Des de Càritas Mallorca s’aconseguiren 23.483,99€ per destinar a aquesta emergència a través de Càritas Espanyola que tot d’una aplicà els protocols que hi ha establerts per una emergència, fent una aportació a fons perdut de 300.000€ a un primer moment i després aprovant partides segons projectes presentats.

Administració L’àrea d’administració és un servei transversal que possibilita tots els altres serveis de Càritas que, sense aquest recolzament tècnic, seria impossible duu a terme l’acció de la caritat i la justícia social dins l’àmbit de la nostra Mallorca.

Entre les tasques que l’administració de Càritas duu endavant destaca el control pressupostari que any rere any exigeix una rigorositat exquisida i responsable, així com l’exercici d’una comptabilitat tan escrupolosa com eficient. També aquesta àrea treballa el finançament de l’entitat perquè el servei als més vulnerables i exclosos no quedi dificultat per una manca de fons del tot necessaris. Per això al llarg de l’any 2015 el servei d’administració ha intensificat la relació amb els subscriptors i donants que són els que amb les seves aportacions, juntament amb les subvencions de l’administració pública i altres institucions, possibiliten la vida de servei de Càritas. L’equip humà, tant de personal contractat com de persones voluntàries, que duu el pes del dia a dia de l’administració de Càritas destaca per la seva professionalitat i competència alhora que està en recerca de noves línies d’implantació social.

46

Memòria 2015

Memòria 2015

47


Ingressos 2015 Activitat pròpia Donatius 406.807,69 € Donatius en espècie 55.300,56 € Subscriptors 127.912,52 € Herències i llegats 279.006,50 € Aportacions parroquials 19.042,04 € Campanyes Nadal i Corpus 141.497,58 € Campanyes internacionals 56.366,38 € Aportacions participants dels serveis 17.040,48 € Vendes articles tallers i comerç just 302.992,03 € Conferència Episcopal 85.665,00 € Cáritas Espanyola 3.250,00 € Delegació de Pastoral Caritativa i Social 21.000,00 € Cabildo de La Seu 60.000,00 € Fundació Joana Barceló 30.000,00 € Lloguers i altres rendiments de locals 6.969,06 € Altres ingressos 46.840,51 € Total Ingressos activitat pròpia 1.659.690,35 € Administració pública Consell de Mallorca - Institut Mallorquí d’Afers Socials Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. IRPF Fons Social Europeu - projecte operatiu Govern Balear Ajuntament d’Inca Ajuntament de Palma FORCEM Total Ingressos Administració Pública

306.000,00 € 301.306,74 € 170.380,00 € 156.118,90 € 78.908,74 € 23.300,81 € 3.611,62 € 1.039.626,81 €

Altres institucions Fundación Amancio Ortega 205.195,44 € Fundació La Caixa - Proinfància 107.186,03 € Fundació La Caixa - Incorpora 40.000,00 € Fundació La Caixa - altres subvencions 20.000,00 € Fundación Endesa 47.570,00 € Eroski 30.000,00 € Inditex 20.000,00 € Fundació “Sa Nostra” 12.984,60 € Fundación Pórticus 8.060,00 € Seguros Santa Lucia 6.200,00 € Total Ingressos Altres Institucions 497.196,07 €

48

Memòria 2015

Total 3.196.513,23 €

Despeses de l’activitat 2015

Ajudes directes i beques 2015

Acció social per a la inclusió Acció Base Acció Base Palma treball individual i familiar Acció Base Palma treball grupal i comunitari Acció Base Part forana Ajudes a persones i famílies Menjador social d’Inca Gestió ajudes aliments

Ajudes directes a persones i famílies Ajuda per habitatge 257.773,30 € Ajuda per necessitats bàsiques 256.781,37 € Ajuda per educació 83.426,90 € Ajuda per transport 26.783,05 € Ajuda per salut 30.180,29 € Ajudes diverses 33.172,92 € Ajudes material formació 33.037,21 € Total 721.155,04 €

449.621,07 € 230.633,58 € 202.107,74 € 691.574,40 € 224.805,96 € 214.594,50 €

Accions per a l’ocupació Projectes ocupacionals, tallers i comercialització Projectes formatius, cursos i accions formatives. Intermediació Beques tallers i cursos

Beques de formació i ocupació Beques Tallers Inserció 161.274,00 € Beques Cursos 77.443,85 € Beques Procés i diverses 68.071,00 € Total 306.788,85 €

427.925,83 € 392.906,68 € 251.044,71 € 4.611,81 €

Col·laboració Pastoral Penitenciària Sensibilització Botigues solidàries: comerç just i comerç solidari Comunicació, publicacions, estudis i animació Campanyes Internacionals i Cooperació Serveis transversals Coordinació, seguiment i justificació de projectes Gestió i desenvolupament de persones contractades i voluntàries Administració Logistica: mobilitat i suport informàtic Manteniment edificis i obres

Total ajudes i beques 1.027.943,89 €

80.929,49 € 49.833,39 € 68.682,39 €

Resum i resultat activitat 2015

Ingressos totals 3.624.513,23 € Ingressos ordinaris 3.196.513,23 € Aplicació herències anys anteriors 428.000,00 € Despeses de l’activitat 3.632.262,95 € Resultat de l’exercici -7.749,72 €

88.053,64 € 33.056,55 € 163.129,49 € 24.442,27 € 34.309,45 €

26.009,22 €

Inversions

Total 3.632.262,95 €

Procedència de les fonts de finançament

7% 57%

Activitat pròpia

36%

30,5%

15,7%

10,7%

13% 56,5%

35,7%

53,6%

51,8%

32,5%

Administració pública Altres institucions

2012

2013

2014

2015


Treball en Xarxa i Coordinació

Detall del Treball en Xarxa i Coordinació: Entitats de l’Església:

Des de Càritas Mallorca fa temps que som conscients de la importància de fer feina amb altres, de la feina en xarxa...amb altres parròquies, amb altres entitats d’Església, amb altres entitats, associacions i serveis, amb les administracions... No som els únics que treballam per a millorar les condicions de vida de les persones en situació de vulnerabilitat social i en la mesura que la nostra tasca sigui compartida i construïda conjuntament amb altres, serà més rica i afavorirà a més persones. Treball en xarxa amb els serveis públics. Al llarg del nostre territori duim a terme reunions de coordinació amb els Serveis Socials de diferents municipis, a més de centres de salut, escoles i instituts. Treball en xarxa amb entitats. Són moltes les fundacions, entitats i serveis amb les que treballam coordinadament. Algunes d’elles són la Fundació Deixalles, Creu Roja (amb les diverses assemblees locals), Cooperativa Jovent, Programa socioeducatiu Naüm, GREC (Grup d’Educadors de carrer), Fundació La Sapiència, Projecte Home, Estel Nou de Llevant, Fundació IRES i moltes altres. Plataformes, comissions i taules d’entitats d’acció social: a nivell de barris de Palma i alguns pobles, les entitats i serveis s’organitzen al voltant de plataformes, comissions o taules per coordinar la seva acció. Càritas Mallorca hi participa des dels diferents programes a:

50

Memòria 2015

- Plataforma de serveis i entitats de Son Gotleu - Comissions de Pediatria de Son Gotleu, Son Cladera, Camp Redó i s’Escorxador - Comissió educativa Son Gotleu - Taula d’entitats de La Soledat - Xarxa d’entitats de s’Arenal - Projecte ICI (intervenció comunitària intercultural) de Sta. Catalina i Es Jonquet. - Plataforma d’entitats i serveis de Son Cotoner. - Coordinadora d’entitats, serveis i persones de Son Roca. - Plataforma d’entitats i serveis de Son Cladera - Petita infància- xarxa d’entitats i serveis que treballen amb infants de 0 a 6 anys de Son Rullan i Son Cladera. - Blog Connecta Barris - xarxa entitats, associacions i serveis de Camp Redó i Cas Capiscol - Coordinació amb Serveis Socials de l’Ajuntament de Manacor, la Fundació Trobada i Creu Roja Manacor. - Comissió d’infància de Llucmajor - Comissió infanto-juvenil de Ciutat Antiga - Fent Pinya- xarxa d’entitats i serveis de Verge de Lluc

Parròquies de Mallorca

A nivell institucional - Xarxa de Comerç Just de les Illes Balears - Xarxa per a la Inclusió Social (EAPN Balears) - Xarxa d’Economia social i Solidària (REAS Balears) - Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears(PLAVIB) - Consell de Serveis Socials de la Comunitat Autònoma - Consell Assessor de l’IMAS - Xarxa d’Inclusió de l’IMAS - Consell de Ciutat de l’Ajuntament de Palma - Taula d’habitatge del Govern Balear Memòria 2015

51


Administracions públiques, obres socials i altres col·laboracions

fondo social europeo “El FSE invierte en tu futuro”

Colonya

CONSULTORS EN COMUNICACIÓ

52

Memòria 2015

AENA AINERE CUINA PER TU AJUNTAMENT DE COSTITX AJUNTAMENT DE DEIÀ ALMACENES FEMENIAS ALUMINIOS PEDRO AMPE (SINDICATO) ANDÉS PONS FERRER ANTONI NADAL ARTÀ SOLIDARI ASSOCIACIO CULTURAL ROMANÍ ASSOCIACIÓ S’OLIVERA BAR MALAGA BARCELÓ VIATGES BELLINFANTE – PRINCESITA BIOGRANJA BODEGA TIANNA NEGRE BRILLOSA S.L. BUGADERIA CAN VALERO BURGER 12 C. SALUT ESCOLA GRADUADA C. SALUT SON FERRIOL CAFETERIA LLAR DES PADRINS CAFETERIA MERCANTIL POLÍGONO CAN JUANITO VIVERS CAN JUST /TREBALLADORS DEL BOSC S.L. CA’N MACIA DE L’HORTA CARLOS SANTANA CARREFOUR COLL DEN RABASSA CASAL DE BARRI STA. CATALINA CIRQUE DU SOLEIL CLUB ELSA CLUB NÀUTIC S’ARENAL COMERCIAL CITROEN S.A. CONGREGACIÓ DE MISSIONERES DEL SAGRAT COR CONSULAT REPÚBLICA ARGENTINA CREU ROJA MANACOR DECATHLON –SON MOIXDENTISTAS SOBRE RUEDAS DETECTA INSTALACIONES S.L. DIBAUTO PLUS DULCEMA BALEAR EASY JETS EL UNO BEACH BAR

ELECTRICA GARRIDO ELECTRICIDAD J. MARTINEZ ENTITAT LOCAL MENOR PALMANYOLA ESCOLA DANSA FRANCISCA TOMÀS FEDERACIÓ HOTELERA DE MALLORCA FORN DEL SANTO CRISTO FREMAP FUNACIO SANT JOAN DE DEU FUNDACIO BONA LLUM FUNDACIO ES CONVENT FUNDACION ALLEN GRAHAM FUNDACION SM FUSTGRUP MUNTATGE INCA, SL. GRUPO MONTECARLO CAN PICAFORT GRUPO TOLEDO GUARDIA CIVIL GUILLEM MARTELL HNOS. SL HIDROBALL HOSPITAL QUIRON PALMA PLANAS HOTEL BEVERLY PLAYA 3 HOTEL BH I HOTEL CLUB B HOTEL BH I HOTEL CLUB B HOTEL CIUTAT JARDÍ HOTEL HOSTAL CUBA HOTEL IVORY PLAYA HOTEL MAC PARADISO GARDEN HOTEL MELIA PALAS ATENEA HOTEL NIAGARA HOTEL PALMA NOVA HOTEL PORTO PETRO HOTEL SON ANTEM HOTEL TRYP BOSQUE IBEROSTAR-HOTEL RESORTS IKEA IMOV INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN (ITEI S.L.) JAIBOGAR S.L. JOAN TRUYOLS JUBILATS SA NOSTRA LOTUSSE MAPHRE MARATHONIA MASTER YACHTS MIGUEL ANGEL LLABRÉS

MIGUEL SOCIAS SOLER S.A. MOTEROS “ANGELES GUARDIANES” MUTUA UNIVERSAL OBRA SOCIAL “SA NOSTRA” OLIS CAIMARI ONG MEDITERRÁNIA PARC VERD BINISSALEM PATÉS MUNAR PLANET SPACE SELF STORAGE PORCEL BALAGUER RESTAURACION PUNT VERD BINISSALEM QUELY QUICKSILVER –FESTIVAL PARK REFUGI ANIMALS SON CLADERA REPSOL (COLÒNIA SANT JORDI) RESIDÈNCIA LA BONANOVA RESTAURANT EL PESQUERO RESTAURANT NOVA EDAT POLLENÇA SA BARONIA HOTEL SA FÀBRICA DE GELATS SAYAGO SEGUROS SANTA LUCÍA SERNA-FORTEZA SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA SERVEIS SOCIALS BINISSALEM SHANA SON BONO SON SERVERA SOLIDARI TEIXITS RIERA TIRME TUI (HOTEL BEDS) UNIO DE PAGESOS DE MALLORCA VIVEROS EDEEN VIVERS STA. MARIA

Memòria 2015

53


On som Càritas Diocesana Seminari 4, 07001. Palma Telèfons 971 710 135 971 717 289 971 716 288 caritas@caritasmallorca.org www.caritasmallorca.org Fundació Joana Barceló Socors, 20A. 07002. Palma Telèfons 971 214 999 971 727 957 formacio@caritasmallorca.org Tallers Verge de Lluc Plç Félix Rodriguez de la Fuente, s/n Telèfon 971 476 951 economiasocial@caritasmallorca.org Triatge Gremi Sabaters, 17 Passatge Particular Polígon de Son Castelló Telèfon 971 792 452

Càritas Llevant Rector Caldentey, 2, 2on 07500. Manacor Telèfons 971 845 600 629 774 362 partforana@caritasmallorca.org Càritas Migjorn Carrer dels Àngels, 8 07620. Llucmajor Telèfon 606 722 830 Càritas Raiguer i Pla Menjador Social d’Inca Son Odre, 3. 07300. Inca Telèfons 971 505 156 660 982 127 menjadorinca@caritasmallorca.org Espai de Sensibilització i Botiga Solidària Sant Felip Neri, 1 07002. Palma Telèfon 971 711 351 espai9@caritasmallorca.org

Botiga Solidària Inca Avgda. Reis Catòlics, 90 07300. Inca Telèfon 971 880 499 Botiga Solidària Cala Rajada Avgda. Cala Agulla Telèfon 971 819 544

Volem agraïr i reconèixer a totes les persones que feis possible la tasca diària de Càritas Mallorca, els que impulsau la nostra acció de tranformació de la societat cap a una societat més justa i equitativa, que doni cabuda a tothom i que no deixi ningú a les perifèries.

Botiga Solidària Llubí Biblioteca Municipal Carrer Ample, 1

GRÀCIES a les persones que acompanyam, que ens obrin la porta de quelcom tan sagrat com és la seva vida i ens permeten caminar plegats durant un temps i créixer.

Botiga Solidària Alaró Carrer Rectoria, 10

GRÀCIES a les persones voluntàries i contractades i als membres de les comunitats cristianes (laics, preveres, congregacions religioses) que treballen al servei de la persona i la seva promoció, lluitant per la defensa dels drets humans.

Botiga Solidària Santa Maria Carrer Plaça Escola Can Capó, s/n Botiga Solidària Manacor Carrer Pou Fondo, 28 Botiga Solidària Artà Carrer Antoni Blanes, 2 Botiga Solidària Santanyí Rectoria de la parroquia. Plaça Major, 31 Botiga Solidària Ses Salines Rectoria de la parroquia. Plaça de Sant Bartomeu, 1

54

Memòria 2015

Gràcies!

GRÀCIES als subscriptors, donants particulars i col·laboradors anònims que creuen en el bé comú i comparteixen els seus propis béns amb els altres. GRÀCIES a les entitats socials; administracions públiques i fundacions d’obra social; escoles, instituts i Universitat de les Illes Balears; empreses, col·legis professionals i mitjans de comunicació que donen suport a l’acció social de Càritas Mallorca. Tots plegats, anam deixant EMPREMTES per un món més just... GRÀCIES!


“En aquest any Sant, podrem realitzar l’experiència d’obrir el cor a quants viuen en les més contradictòries perifèries existencials, que amb freqüència el món modern dramàticament crea(...). No caiguem en la indiferència que humilia, en la habitualitat que anestesia l’ànim i impedeix descobrir la novetat, en el cinisme que destrueix. Obrim els nostres ulls per mirar les misèries del món, les ferides de tants germans i germanes privats de la dignitat, i sentim-nos provocats a escoltar el seu crit d’auxili. Les nostres mans estrenyin les seves mans, i apropem-los a nosaltres perquè sentin la calor de la nostra presència, de la nostra amistat i de la fraternitat. Que el seu crit es torni el nostre i junts poguem trencar la barrera de la indiferència que sol regnar campant per amagar la hipocresia i l’egoisme.” Papa Francesc (Misericordia vultus)

www.caritasmallorca.org

Profile for caritasmallorca

Memoria caritas 2015  

Memoria caritas 2015