Page 1

magazine van Carinova no1 voorjaar 2013

 Huisartsen en thuiszorg werken samen  Altijd blij met Vrijwillige Thuiszorg  Zelfstandig thuis Carinova helpt  Ledenvoordeel als u liever de deur niet uit gaat

 Lespakket voor jonge mantelzorgers

Fluitenkruid en voorjaarsmarkten


inhoud

voorwoord

thuiszorg

Carinova is klaar voor de toekomst De gezondheidszorg is volop in ontwikkeling en Carinova heeft in aansluiting daarop een nieuw ‘Carinova Cliëntmodel’ ontwikkeld dat leidend is binnen onze zorgvisie op de toekomst. De essentie van het model richt zich op het bereiken van zo groot mogelijke zelfstandigheid van de cliënt. Hoe u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen met hulp van Carinova, leest u op pagina 16 in de rubriek ’In de wijk’. Onze dienstverlening is onverminderd goed afgestemd op het bieden van ondersteuning waar dat nodig is. Van aandacht voor de mantelzorgers – ook jonge mantelzorgers, zoals u kunt lezen op pagina 8 – tot en met intensieve thuiszorg of zorg op een woonzorglocatie. Er worden ook in onze regio steeds meer samenwerkingsverbanden ontwikkeld om zo goed mogelijk bij te dragen aan een optimale zorgverlening en zo invulling te geven aan het Carinova Cliëntmodel. Huisartsen Bé Prenger en Albert Nijland leggen hun visie op de samenwerking uit, in het dubbelinterview op pagina 4.

“Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen, daar helpt Carinova u bij”

Pag 4 Dubbelinterview Huisartsen en thuiszorg werken samen Pag 10 Uit en thuis Vrijwillige Thuiszorg brengt rust in huis Pag 14 Innovatie Zelfstandig met behulp van ergotherapie

‘Zelfredzaamheid’ en zo lang mogelijk thuis blijven wonen, met gerichte hulp en afgestemde voorzieningen door vertrouwde gezichten: daar streeft Carinova naar. Lees bijvoorbeeld het interview met onze ergotherapeuten Karin Lammersma en Yvonne Rosenkamp op pagina 14. Wij zijn er voor u, voor hulp, advies en ondersteuning. Als het gaat om zorg, maar vooral als het gaat om behoud van uw zelfstandigheid. Zodat we samen klaar zijn voor de toekomst, in een zo gezond mogelijke regio.

Pag 16 In de wijk Zo lang mogelijk thuis wonen Pag 23 Column Schoonmaken valt reuze mee

en meer....

woonzorg Pag 6 Carinova wenst Vrijwilligers van onschatbare waarde Pag 9 Vraagbaak Scheiden wonen en zorg Pag 19 Drijfveer Klaasje Kin, coördinator zorg De Hartkamp

ledenservice Pag 7 Servicepagina Korting op comfortdiensten Pag 20 Ledenvoordeel Voor als u liever de deur niet uit gaat Pag 24 Servicepakket Gratis ijscoupes voor leden

Pag 8 Blij met... Lespakket jonge mantelzorgers Pag 13 Op stap Zonneschijn en maartse buien Pag 18 Aan tafel Tik een eitje Pag 22 Puzzel Win een arrangement op een geitenboerderij Pag 23 Lezersaanbieding Geitenkaas en IJsselwijn

Johan Gerestein

Voorzitter Raad van Bestuur Carinova

colofon Dichtbij is een uitgave van: Carinova, Postbus 49, 8100 AA Raalte, Telefoon 0900 86 62 (lokaal tarief) Concept en realisatie: Branding Media B.V. Redactie: Communicatie en PR-afdeling Carinova en Branding Media Aan dit nummer werkten mee: Judith Bakkers, René de Graaff, Wilma van Hoeven, Chris von Koettlitz, Monique Lubbers, Sarah Saarberg, Marjolein Straatman, Conny Verweij Beeldbewerking: Marcel van Dugteren Fotografie: De Beeldredaktie, Branding Media, Carinova, Frank Uijlenbroek Hoewel bij het samenstellen van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kan de redactie niet aansprakelijk worden gehouden voor druk- of zetfouten. Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

2 dichtbij

3


dubbelinterview

Tekst Sarah Saarberg fotografie De Beeldredaktie

Huisartsen en thuiszorg werken meer en meer samen

Bé Prenger (53)

“We hebben elkaar hard nodig”

a

Huisartsen en de thuiszorg zullen elkaar de komende jaren hard nodig hebben en steeds intensiever gaan samenwerken. Een goede communicatie tussen beide partijen is daarbij essentieel. De verhouding tussen Carinova en de huisartsen Albert Nijland (Hardenberg) en Bé Prenger (Balkbrug) is als vanouds warm te noemen. In de toekomst zal die band alleen maar worden aangehaald. Als het gaat om preventie, korte lijnen en adequate opvolging binnen de zorg is een persoonlijke relatie erg gewenst, menen de huisartsen.

Albert Nijland werkt al vele jaren in zijn praktijk in Hardenberg. Carinova is in zijn gemeente een begrip en er is regelmatig onderling contact. “Ik vind dat prettig: ik weet wie zorg levert bij mijn patiënten en Carinova kent mij als huisarts. We hebben veel contact met elkaar – de laatste tijd gaat dat ook vaak via de mail – en die intensieve communicatie is erg belangrijk om samen de beste zorg te kunnen leveren.” Collega Bé beaamt dit. Hij werkte twintig jaar als huisarts in Hardenberg en zit sinds 1 januari van dit jaar in de huisartsenpraktijk in Balkbrug. “De lijnen zijn gelukkig kort,” zegt hij. “Mensen van Carinova wandelen ook rustig de praktijk binnen om even overleg te voeren. Dat is goed. Het kan gaan over de behandeling van een bepaalde wond, maar ook over de invulling van zorg voor een patiënt. Omdat Carinova bij de mensen thuis komt, kunnen ze soms dingen sneller signaleren.” Integrale zorg Binnen de gezondheidzorg streeft men er tegenwoordig naar om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, ook als ze ouder worden of ziek zijn. Een logisch gevolg is meer vraag naar thuiszorg en de invulling van de zorg heeft hiermee een

4 dichtbij

nieuwe benadering nodig. Carinova heeft dit in haar meerjarenbeleidplan verwerkt. Deze ontwikkeling werd ingezet in 2010, toen door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) een discussienota werd uitgebracht met als titel ‘Zorg voor je gezondheid’. Er werd gekozen voor gedrag en gezondheid (gg) en niet meer, zoals tot dan toe, prioriteit gegeven aan zorg en ziekte (zz). Beide huisartsen staan volledig achter deze ontwikkelingen en benadrukken het belang van een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. In het verlengde hiervan hebben de gemeenten Hardenberg en Ommen, huisartsen en zorginstellingen een convenant getekend om intensief samen te werken. Het doel is om de kosten van de zorg te verminderen en gezonde inwoners te hebben. Zorgverzekeraar Achmea ondersteunt financieel het project voor integrale zorg. Niet achteraf reageren Bé: “We volgen nu een programma dat Vitaal Vechtdal heet. Een onderdeel daarvan, ‘Langer vitaal’, is speciaal gericht op kwetsbare ouderen. We proberen ze beter in beeld te krijgen, zodat we ze kunnen ondersteunen met de juiste zorg. Een goed voorbeeld is het project ‘Better in, Better

en zijn vrouw Erna hebben drie kinderen: Rinke, Joris en Veerle. Zijn hobby’s voetbal, tennis en hardlopen schieten er tegenwoordig nogal eens bij in door zijn drukke werkzaamheden. Wel gaat hij vaak wandelen met zijn zwarte labrador Zara.

“Het doel is dat mensen langer en gezonder thuis kunnen blijven wonen”

Albert Nijland (58)

Hij is getrouwd met Ellen en samen hebben ze twee kinderen, Anne en Thomas. Hij is al 22 jaar huisarts. Albert tennist graag en is bovendien een verwoed golfer: zijn handicap is 11.5.

out’. Hierbij gaat het om ouderen die voor een nieuwe heup of een knieoperatie naar het ziekenhuis moeten. We hebben een speciaal model ontwikkeld waarbij we al zes weken voor de operatie in kaart brengen hoe de conditie van de patiënt is. Hoe is het

fysiek gesteld, hoe sociaal, hoe gaat het met de voeding en hoe wordt de zorg achteraf ingevuld? Alle huisartsen in de regio doen mee aan dit project, maar bijvoorbeeld ook de thuiszorg. Je kunt beter anticiperen op een zorgvraag als je knelpunten vooraf kunt inschatten. Dat is een heel andere manier van zorg leveren: normaal reageer je op de problemen als ze zich voordoen, maar nu werk je preventief. Een groot voordeel is dat de patiënt fitter in het ziekenhuis komt voor de operatie en daarna sneller zal herstellen.” Adequaat inspelen op problemen ‘Preventie’ is een van de kernwoorden binnen Vitaal Vechtdal. Albert: “Het onderdeel ‘Vroegsignalering en een adequate opvolging’ moet eveneens leiden tot een betere zorg voor ouderen. We willen werkelijk toewerken naar het doel dat mensen langer en gezonder thuis kunnen blijven wonen. Er zijn al veel projecten gaande op dit gebied en elke gemeente heeft weer eigen regelingen en vrijwilligers, maar het is juist zo belangrijk dat alle partijen met elkaar samenwerken en zo met elkaar tot een efficiënt model komen. De thuiszorg en de wijkzorg zijn daarbij een belangrijke partner. Carinova is hier heel actief in. Het instellen van een zorgbegeleider* is een mooi voorbeeld en past erg goed binnen deze doelstelling.” Bé vult aan: “Het belangrijkste knelpunt is dat we in de zorg vaak achter de feiten aan lopen. Het programma Vitaal Vechtdal is er voornamelijk op gericht om de problemen voor te zijn en ze zien aan te komen, zodat je er heel adequaat op kunt inspelen. Het is een project dat, wanneer het gaat werken, uitgerold kan worden over heel Nederland.”

*

* Een zorgbegeleider is een medewerker die speciaal is opgeleid om cliënten te ondersteunen die kampen met geheugenproblemen of dementie.

5


carinova wenst…

Tekst Marjolein Straatman

“Soms straalt iemand bij het horen van je stem” Vrijwilligerswerk kan van onschatbare waarde zijn. Niet alleen voor cliënten, maar ook voor de medewerkers zelf. Twee van Carinova’s vrijwilligers vertellen over die wederkerigheid in hun werk.

r

Riky Jonkman draait elke week een ochtend en een middag mee bij Carinova Woonzorg, op de gesloten afdeling van De Hartkamp in Raalte. Hier wonen bijvoorbeeld mensen met dementie. “Even een praatje maken, samen een lied zingen of een boekje lezen. Andere keren schenk ik koffie en op donderdagen deel ik ook de maaltijden uit en help ik waar nodig bij het eten.” Stralen Ze geniet ervan om een steentje bij te dragen. “Het voelt goed om iets voor een ander te doen. De mensen die hier wonen hebben vaak hun hele leven lang gewerkt. Nu voelen ze zich soms onrustig. Het is fijn als je dat gevoel even kunt wegnemen door bijvoorbeeld een gesprekje over vroeger aan te knopen. Daarnaast wordt het vrijwilligerswerk ook erg gewaardeerd door het verzorgend personeel. Je geeft aandacht en krijgt er zelf een goed gevoel voor terug. Soms straalt iemand bij het horen van je stem.” Riky wenst meer vrijwilligers: “Werken op een gesloten afdeling lijkt misschien moeilijk, maar het geeft zo veel voldoening. Het is lastig om vrijwilligers te vinden en we kunnen ze heel goed gebruiken!”

6 dichtbij

Swingen op maandag ‘Collega’ Patricia Achtereekte-Elbers heeft dezelfde ervaring. Op maandagmiddag is het in verpleeghuis Sint Jozef in Deventer een swingende boel. Dan komt Patricia namelijk langs om de bewoners op te halen voor het rolstoeldansen in de grote zaal. “Meestal zijn we met een behoorlijk grote groep van wel veertig bewoners en tien vrijwilligers. Je ziet dat mensen ervan genieten, dat is zó leuk,” vertelt ze. “Daarna gaan we altijd gezellig iets drinken met z’n allen.” Het werk geeft Patricia voldoening. “Ik krijg een goed gevoel als ik iets voor een ander kan betekenen. De bewoners zijn er even tussenuit en hebben iets om zich op te verheugen.” Het verraste Patricia dat er veel vrijwilligers zijn verbonden aan het Sint Jozef. “Maar ze zijn dan ook hard nodig. Zonder vrijwilligerswerk draait de boel niet. Zo simpel is het.”

*

Patricia wenst: “Ik wens dat er meer wordt gekeken naar de persoon en wat hij of zij leuk vindt. Stilstaan bij de mensen vind ik belangrijk!”.

servicepagina

Tekst Judith Bakkers

Als lid van het Carinova Servicepakket krijgt u korting op een groot aantal comfortdiensten. Dichtbij heeft een actuele selectie gemaakt uit dit Servicepakket. Wilt u hiervan gebruikmaken? Bel: 0900 86 62 (lokaal tarief).

% 1k5 orting Klaar die klus!

Riky

Patricia

Jonkman (52)

Achtereekte-Elbers (42)

is getrouwd en heeft een zoon en dochter. Ze leest veel, wandelt graag en bezoekt de sportschool.

is getrouwd en heeft drie dochters. Ze gaat graag stijldansen met haar man. Daarnaast schildert en leest ze veel en ze houdt van de natuur.

word ook vrijwilliger

erswerk? Kijk eens op Ook interesse in vrijwillig ief ). l 0900 86 62 (lokaal tar ww w.carinova.nl of be schillende locaties, Hieronder vindt u de ver en. met hun contactperson

Woonzorglocaties Yvonne Bosch lkhaar

Park Braband/Scha

(0570) 50 29 10

lla Patricia Ho iepenveen

Sparrenheuvel/D

(0570) 59 88 20

sen Yvonne Jan /Deventer

Huize Salland

(0570) 65 92 00

     

      

Zweden Esther va/nDev enter Sint Jozef

(0570) 63 39 39

er Marita Timm en/Olst Het Averberg

(0570) 50 03 00            

n den Burg Hermie vaord /Boskamp Sint Willibr

(0570) 56 13 77

erholt Willy Domm as/Holten Diessenpl

(0548) 36 25 05

ert Paulien Ka/ pp Raalte De Hartkamp

(0570) 35 82 83

Met hulp van de Klussendienst bent u verzekerd van professionele hulp die niet duur is. Een kraan repareren of een kastje in elkaar schroeven, de Klussendienst staat voor u klaar. Extra voordelig voor leden van het Carinova Servicepakket. Als lid krijgt u 15% korting op de eerste twee uur per klus. Per klus wordt minimaal een half uur arbeidstijd in rekening gebracht. Uiteraard zijn deze prijzen exclusief materiaalkosten. Voor meer info belt u met Carinova 0900 86 62 (lokaal tarief).

Enge griezels! Schadelijke huisstofmijten wonen in uw matras en u kunt daar last van hebben, bijvoorbeeld als u herstellende bent van een ziekte of operatie. Het Carinova Servicepakket biedt met haar dienst MatrasCleaner de oplossing. Met een speciale stofzuiger met uv-licht worden zowel de huismijt, hun ontlasting, schimmels als lichaamsvocht verwijderd. Hierna wordt de matras behandeld met een allergeen/antibacteriële spray. Leden van het Carinova Servicepakket krijgen maar liefst 20% korting op deze behandeling. Bel Carinova en reken voorgoed af met die mijt in uw huis: 0900 86 62 (lokaal tarief).

2ko0rt% ing

gratis HANDIGE

overzetbril

Heel erg handig, zo’n overzet zonnebril. U kunt uw eigen bril ophouden en de zonnebril eroverheen dragen. De bril sluit rondom af en geeft daardoor optimale bescherming. Bij aanschaf van een complete bril (montuur en glazen) krijgen leden van het Carinova Servicepakket de overzetbril gratis. Er zijn verschillende modellen voor alle leeftijden beschikbaar. Bij de Opticien aan Huis krijgen leden ook nog eens een korting van 15% op een complete bril! Uw ogen worden gemeten met professionele apparatuur in uw eigen huis (geen voorrijkosten). Makkelijker kan het niet! Bel Carinova voor een afspraak: 0900 86 62 (lokaal tarief). De actie loopt tot 31 juli 2013.

Laat het voorjaar maar komen

In het vroege voorjaar wordt de tuin voorbereid voor het nieuwe groeiseizoen. U kunt daar vast hulp bij gebruiken. De professionele tuinman, die samenwerkt met Carinova, komt graag bij u langs. Voor kleine, maar ook voor grote klussen. Leden van het Carinova Servicepakket betalen de eerste zestien uur per jaar slechts € 24,- per uur (excl. btw). Daarna geldt een uurtarief van € 28,- (excl. btw). De korting is alleen van toepassing op het arbeidsloon. Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Carinova, telefoon 0900 86 62 (lokaal tarief).

4 € korting

per uur

7


blij met...

Tekst Sarah Saarberg fotografie De Beeldredaktie

Aandacht voor jonge Gastles op mantelzorgers school geeft meer bewustzijn

m

Een op de vier jongeren heeft te maken met een ziek gezinslid. Hierdoor zitten in vrijwel elke klas wel jonge mantelzorgers. Bij het Steunpunt Mantelzorg van Carinova richten twee consulenten zich speciaal op jongeren. Dankzij gastlessen op scholen ontstaat er meer begrip voor deze groep.

Rinie van de Hoek (51)

en haar man Wieko hebben twee kinderen. Rinie werkt al dertig jaar bij Carinova en heeft verschillende functies gehad. In haar vrije tijd tennist ze graag: wel drie keer per week! Ze heeft twee honden, twee katten en drie paarden.

“Bij Carinova vinden jonge mantelzorgers een luisterend oor” Jurgen Stoffers (39)

woont een paar honderd meter over de grens in Duitsland, wat zijn leerlingen erg spannend vinden. Hij speelt toneel bij een amateurgezelschap dat voorstellingen geeft in allerlei dialecten. Jurgen heeft heel veel dieren, waaronder ook tentoonstellingskippen.

8 dichtbij

Tekst Judith Bakkers

1 2

Waarom bestaat er naast Carinova ook Zorgzuster Salland? Milka Nooij, manager Zorgzuster Salland:

“Zorgzuster Salland is een dochtermaatschappij van Carinova en bemiddelt tussen zelfstandige zorgverleners, of zorg-ZZP’ers, en cliënten. Het grote voordeel voor u is dat u daarmee de regie over de zorgverlening helemaal in eigen hand houdt. U bepaalt wie er komt, hoe laat, hoe lang en wat de zorgverlener gaat doen. Afspraken maakt u direct met de zorgverlener, dat is wel zo makkelijk. U kunt ook vragen om begeleidingstaken die niet binnen de reguliere zorg vallen zoals boodschappen doen en meegaan naar de huisarts. De ZZP’ers in ons bestand hebben diverse niveaus van opleiding en afhankelijk van de hulpvraag bieden we de meest gekwalificeerde mensen aan. Het is mogelijk om deze hulp (gedeeltelijk) onder uw PGB te laten vallen. Zorgzuster Salland kan u bij de aanvraag assisteren. Particuliere zorg is eveneens mogelijk.”

*

Meester Jurgen Stoffers van de Prinses Margrietschool in Balkbrug is erg enthousiast over de gastles van Rinie van de Hoek. “Door middel van een leuke kwis en aan de hand van een indrukwekkende film wist Rinie meteen de aandacht van de kinderen te trekken. Ik vind het een belangrijk onderwerp en het is goed als kinderen begrijpen wat mantelzorg nou precies inhoudt. We hebben een kind in de klas die dat aan den lijve ondervindt, waardoor het ook goed voor de anderen is als ze begrijpen wat voor gevolgen dat kan hebben.” Jurgen was vooral onder de indruk van de manier waarop Rinie de kinderen mee kreeg met het onderwerp. “Ze bracht het met veel enthousiasme en liet de kinderen bijvoorbeeld door middel van een spel ontdekken dat mantelzorg meer inhoudt dan af en toe een klusje doen.” Het gaat Rinie vooral om de bewustwording van de kinderen. “Ons doel is om met jonge mantelzorgers in contact te komen. Wij kunnen ze adviseren, uitnodigen voor activiteiten en in contact brengen met lotgenoten. Mantelzorg is pittig, zeker als je jong bent.”

Ik heb in de krant gelezen dat mensen met een minder intensieve zorgvraag geen vergoeding meer krijgen voor wonen! Wat betekent dat voor mij?

Jan Griepink, Directeur Carinova Woonzorg: “Voor onze bestaande cliënten van voor 2013 verandert er niets. De nieuwe regels van de overheid – er worden geen nieuwe indicaties ZZP 1 en 2 door het CIZ afgegeven – zijn per 1 januari 2013 voor nieuwe cliënten ingegaan. Deze veranderingen raken zowel cliënten, zorgorganisaties als gemeenten en woningbouwcorporaties. Het scheiden van wonen en zorg zal een nog groter beroep doen op samenwerking van betrokken partijen. Carinova zal adequaat inspelen op de veranderingen van de regering. De vraag van cliënten zal daarbij leidend zijn. Nieuwe arrangementen van wonen en zorg worden ontwikkeld. Mensen met een lichte zorgvraag kunnen bijvoorbeeld een appartement huren en zorg van Carinova ontvangen in hun appartement. We blijven in de toekomst in gesprek met diverse betrokkenen om de kwaliteit van zorg op een zo hoog mogelijk niveau te houden.”

*

*

Gastles Veel jongeren geven mantelzorg aan een zieke ouder, grootouder of broertje of zusje. Niet iedereen is zich bewust van de impact die dit kan hebben op een jong iemand. Twee medewerkers van Carinova houden zich uitsluitend bezig met jonge mantelzorgers, onder meer door voorlichting te geven op scholen. De mantelzorgconsulentes doen dit op basisscholen (groepen 7/8), het voortgezet onderwijs en op mbo-opleidingen in de regio Raalte, Hardenberg, Ommen, Dalfsen en binnenkort ook in Deventer.

vraagbaak Heeft u een vraag voor de vraagbaak? Mail het aan info@carinova.nl.

3

Hoe ziet de samenwerking tussen Carinova en Vegro eruit en wat betekent dit voor de leden van het Carinova Servicepakket? Michèle Nahon, manager Marketing & Communicatie Vegro:

"Carinova Verpleging en Verzorging werkt samen met Vegro waarbij Vegro Verpleegartikelen verantwoordelijk is voor de uitleen van hulpmiddelen. Dit betekent dat u gebruik kunt maken van hulpmiddelen die Vegro uitleent, verhuurt of verkoopt. Als lid van het Carinova Servicepakket krijgt u ook nog eens 10% korting op het gehele verkoop- en verhuurassortiment*. De samenwerking heeft als gevolg dat de naamsbekendheid van Vegro in Deventer en omstreken groeit. Samen met Carinova Verpleging en Verzorging zorgen we voor optimale dienstverlening aan de klanten!” *Bezorgkosten van onlinebestellingen zijn € 3,95 voor bestellingen onder de € 50,-. Daarboven is het gratis.”

*

9


uit en thuis

Tekst Sarah Saarberg FOTOGRAFIE De Beeldredaktie

Brenda NieuwenhuisBouwmans (43)

is sinds 12-12-12 getrouwd met Sander. Samen hebben ze drie zonen: Björn van 8 en de tweeling Olaf en Ivo van 4 jaar oud. Brenda houdt van lezen, computeren en is graag creatief bezig, bijvoorbeeld met windowpaint en borduren op kaarten. Ook zijn ze in huize Nieuwenhuis dol op spelletjes.

Vrijwillige Thuiszorg brengt rust in huis

“We zijn altijd blij als Ina komt”

De wereld stond even op zijn kop. Eerst werd er bij het oudste zoontje van Brenda en Sander Nieuwenhuis ADHD en autisme geconstateerd en toen bleek dat Brenda zelf ook aan een vorm van autisme lijdt. Brenda liep zichzelf compleet voorbij, maar mede dankzij maatje Ina kreeg ze weer rust in haar hoofd en huis.

10 dichtbij

h

Het was een prachtige baby, de kleine Björn. Vader Sander en moeder Brenda waren dan ook de hemel te rijk toen hij acht jaar geleden werd geboren. Maar anderhalf jaar later kregen Brenda en Sander het idee dat hij zich anders gedroeg dan zijn leeftijdgenootjes. “In die tijd wordt de wereld van zo’n kind wat groter en daarmee ook

het sociale netwerk,” vertelt Brenda. “Zolang Björn het overzicht kon houden, ging het goed. Op plekken waar dat niet lukte, kon hij echt hysterisch worden. Omdat het mijn eerste kind was, had ik natuurlijk geen vergelijkingsmateriaal. Maar toen ook de peuterspeelzaal aan de bel trok, wist ik dat mijn gevoel toch klopte.”

Wereld van verschil Voor Brenda was het prettig dat de consultatiebureau-arts ook de huisarts was. Hierdoor kon alles snel in gang worden gezet. Björn kwam in een team met allerlei disciplines terecht, waar hij geobserveerd werd. Na diverse onderzoeken werd duidelijk dat Björn een zware

vorm van ADHD had en daarna bleek dat hij ook autistisch was. Brenda: “Uiteindelijk werd besloten om Björn medicijnen te geven en dat was een wereld van verschil. Voor hem en voor ons. Maar er gebeurde meer. Op een congres van de Nederlandse Vereniging van Autisme hoorde ik een lezing over autisme bij vrouwen.

11


uit en thuis

op stap

Tekst Chris von Koettlitz

Sneeuwklokjes en krokussen kondigden het al aan: de lente staat weer voor de deur! De tijd van paaseieren, gezellige voorjaarsmarkten en fietstochten door het fluitenkruid. Zonneschijn of maartse buien, er is van alles te doen in de regio…

Ina Kruiswijk (62)

dit voorjaar...

is getrouwd met Peter en is moeder van twee dochters. Ze heeft drie kleinkinderen, leest graag, houdt van spelletjes en is computergek. Samen met Peter maakt ze graag mooie reizen. Ze werkte in de zorg en heeft tien jaar bij het Centrum Indicatiestelling Zorg gewerkt. Omdat ze vond dat ze na haar prepensioen te veel tijd overhad, heeft ze zich voor een maatjesproject aangemeld bij Carinova.

Matthäus Passion Deventer Bergkerk 28 & 29 maart

Elk jaar wordt in de Deventer Bergkerk de Matthäus Passion uitgevoerd zoals Bach het oorspronkelijk bedoeld heeft: in de originele kruisopstelling en met drie koren van grote klasse. Dit jaar zijn er twee voorstellingen, op Witte Donderdag en Goede Vrijdag. Aanvang: 19:00 uur Kaarten vanaf € 40,00 www.matthauspassionbergkerk.nl

Snuffelmarkt in de IJsselhallen, Zwolle 7 april

Wat een herkenning was dat voor mij! Na uitgebreid onderzoek bleek ook ik aan autisme te lijden.” Net als Björn kreeg Brenda medicatie, waardoor haar leven compleet veranderde. “Ik voel me nu zoveel beter; ik wil echt nooit meer anders.” Hoewel de rust inmiddels is wedergekeerd, heeft Brenda een behoorlijk zware periode achter de rug. “Vooral toen de tweeling werd geboren. Het was in die tijd erg heftig met Björn en bovendien was ik ook bezig met mezelf. Ik liep mezelf compleet voorbij. Carinova wees me er toen op dat ik recht had op Vrijwillige Thuiszorg. En zo kwam Ina in ons leven.” Voldoening Ina: “Ik heb altijd in de zorg gewerkt, ook met autistische mensen met een verstandelijke beperking. Dankzij dat werk en mijn levenservaring kan ik Brenda

12 dichtbij

goed helpen. Ik probeer rust in huis te brengen en leer Brenda hoe ze het best met de tweeling kan omgaan.” Zowel Brenda als de kinderen genieten van elk moment. Brenda: “Alleen al van het idee dat Ina komt, word ik rustig in mijn hoofd. Ik voelde me vaak erg uiteengetrokken door de tweeling, ook omdat ze zo verschillend zijn.” Ina vult aan: “Als ik er ben, heeft Brenda haar handen vrij. Ze kan dan zelf wat rommelen of bijvoorbeeld alle aandacht geven aan een van de tweeling. Eerst kwam ik elke maandag. Inmiddels gaat de tweeling naar school en kom ik om de twee weken op woensdagmiddag. Het geeft mij ook altijd veel voldoening als de jongens en Brenda zo blij zijn als ik binnenkom. Ik vind het erg leuk om te doen, maar het is ook prettig dat ze er echt wat aan hebben.”

*

“Alleen al van het idee dat Ina komt, word ik rustig”

Na de grote voorjaarsschoonmaak is er weer ruimte voor nieuwe spulletjes en op de gezellige snuffelmarkt in de Zwolse IJsselhallen komt u vast wel iets van uw gading tegen. Er zijn kraampjes met speelgoed, poppen, (strip)boeken, horloges, miniatuurauto’s en vele andere leuke en verrassende spullen. Een heerlijk dagje uit voor jong en oud. 9:00-16:30 uur Toegang: € 4,00. Kinderen < 12 jaar en 80-plussers gratis. www.ijsselhallen.nl

Lente Fair Bathmen 7 april

Vrijwillige Thuiszorg van Carinova De afdeling Vrijwillige Thuiszorg van Carinova koppelt hulpvragers en vrijwilligers en werft, selecteert en begeleidt de vrijwilligers. Gehandicapten, chronisch zieken en dementerenden kunnen in aanmerking komen voor deze zorg.

Een Zee van Kant 25 & 26 april

Grote Kerk Deventer Kant is weer helemaal in de mode. Ter ere van het 35-jarig jubileum van de LOKK (Landelijke Organisatie KantKunst) riep de organisatie leden en niet-leden op zich helemaal uit te leven op het thema ‘Een Zee van Kant’. Het resultaat wordt tijdens het Deventer Kantfestival tentoongesteld in de grote of Lebuïnuskerk en daarna verkocht voor het goede doel. De opbrengst gaat naar de stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Twee extra goede redenen om een dagje in de Deventer binnenstad door te brengen! www.lokk.nl/www.kika.nl

Liever thuis! 11 t/m 13 april IJsselhallen Zwolle Liever thuis! is de enige woonbeurs die specifiek is bedoeld voor ouderen. Ouderen blijven het liefst zo lang mogelijk thuis in de eigen omgeving én in hun eigen huis wonen. Met een bezoek aan de beurs kunt u zich oriënteren op alles wat het woongenot en de zelfstandigheid op latere leeftijd kan vergroten. Verschillende leveranciers, waaronder Carinova, zullen hun producten en diensten presenteren. Toegangskaarten kosten € 5,- per stuk.

Authentiek Staphorst Deze leuke autoroute laat u kennismaken met Staphorster tradities, oude ambachten en de leukste plekjes in dit schilderachtige dorp. Overal waar de Authentiek Staphorstvlag uithangt, bent u van harte welkom en vertellen de bewoners u trots over de oude ambachten en tradities, zoals Staphorster stipwerk, klederdracht en sajetknopen maken. De route start vanaf de VVV in Staphorst. www.vechtdaloverijssel.nl

Lentewandelingen De paden op, de lanen in… snuif het voorjaar op! 30 maart, Blokzijler merentocht 1 april, Veluwezoomtocht, Brummen 13 en 14 april, Bos- en Weidetocht, Dalfsen 20 april, Krentenbloesemwandeltocht, Ommen 25 t/m 28 april, Nordic wandelmeerdaagse, Apeldoorn 11 mei, Wezepse voorjaarsloop www.wandel.nl

www.lieverthuis.info

Een gevarieerde voorjaarsmarkt voor liefhebbers van streekproducten, jams, chutneys, bonbons en ingemaakte lekkernijen. Komt het zien, ruiken en proeven op Erve Nienhuus! Er zijn ook diverse leerzame (en vooral smakelijke) demonstraties en workshops. www.erve-nienhuus.nl

Bel met 0900 86 62 voor meer informatie of kijk op onze website www.carinova.nl. Jolande de Boer

13


innovatie

Tekst Monique Lubbers Fotografie Frank Uijlenbroek

Handig en makkelijk!

Behoud van zelf standigheid met behulp van ergotherapie Iedereen wil graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Ergotherapie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud hiervan en toch weten maar weinig mensen wat het precies inhoudt. “Dat we ook veel bij mensen thuis komen, is nog minder bekend,” aldus Karin Lammersma, ergotherapeut bij Carinova.

e

Ergotherapie helpt mensen bij hun dagelijkse handelingen, als die moeilijker worden door lichamelijke of psychische problemen. Denk bijvoorbeeld aan aankleden, boodschappen doen, koken of het beoefenen van een hobby. Ergotherapie kan worden ingezet na een herseninfarct, bij beginnende dementie, COPD en de ziekte van Parkinson, maar ook wanneer iemand niet meer goed ter been is of na een auto-ongeluk. “We hebben een cliënt die dement begint te worden, maar zelf nog graag kookt,” geeft Yvonne Rosenkamp, de collega Vergoeding van Karin Lammersma, als geldt ook voorbeeld. “Zij en haar voor de partner zijn net verhuisd mantelzorger! naar een aanleunwoning en nu heeft ze moeite om te onthouden waar het kookgerei ligt. Daarom hebben we haar keukenkastjes en laden gebruiksvriendelijker ingericht en er grote pictogrammen op geplakt. Zo ziet ze in één oogopslag waar ze de pannen, kruiden en het bestek kan vinden.” Ergotherapeuten gaan vaak op huisbezoek. Yvonne: “Dat is de omgeving waar mensen een groot deel van de dag doorbrengen en de eerste problemen ervaren.” “Daarom juichen wij ook de opkomst van domotica toe,” vervolgt Karin. “Een

14 dichtbij

voorbeeld van een handige domotica-toepassing is valdetectie. Sensoren slaan alarm als er een tijdlang geen beweging is geweest, terwijl de bewoner wel thuis is. Gordijnen openen en sluiten met behulp van een afstandbediening, is ook heel fijn als je slecht ter been bent.” Activiteitenweger Ergotherapie wordt vaak in verband gebracht met hulpmiddelen als aangepast bestek of een sta-opstoel, maar die zijn lang niet altijd nodig. “In veel gevallen geven we ook adviezen en oefeningen voor een andere manier van bewegen of we stellen voor om bepaalde taken zittend te doen,” vertelt Karin. “Mensen met COPD hebben door zuurstofgebrek bijvoorbeeld weinig energie. Een zogenaamde activiteitenweger kan hen helpen hun krachten goed over de

Karin Lammersma (44)

is al 18 jaar ergotherapeut en begeleidt mensen thuis. Ze is getrouwd en heeft een zoon van 7, met wie ze graag samen knutselt. Andere hobby’s zijn koken en motorrijden.

Yvonne Rosenkamp (45)

werkt al meer dan twintig jaar als ergotherapeut. Ze komt veel bij mensen thuis, maar werkt daarnaast in een aantal woonzorglocaties. Ze is getrouwd met Paul en samen hebben ze drie tienerdochters en een hond. De tijd die ze overheeft, besteedt ze graag aan hardlopen en vrijwilligerswerk.

dag te verdelen. Het houdt in dat we aan elke activiteit, zoals boodschappen doen en eten, een bepaald aantal punten toekennen. Zo kunnen mensen bijhouden hoeveel punten, ofwel energie, ze hebben verbruikt en hoeveel ze die dag nog over hebben.” Ook voor de mantelzorger De eerste tien uur ergotherapie wordt vergoed uit de basisverzekering. Dit geldt ook voor de eventuele partner of mantelzorger. “Vaak hebben zij ook ergotherapie nodig om te leren hoe zij de ander op een gezonde manier kunnen ondersteunen,” zegt Yvonne. “Iemand die elke dag de partner wast en aankleedt, kan snel last krijgen van rug- of gewrichtsklachten.”

*

U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig om een afspraak te maken met een ergotherapeut. Voor aanmelding of meer informatie over ergotherapie aan huis kunt u bellen met Carinova regio Raalte: (0572) 35 82 83 of regio Deventer: (0570) 67 73 82. Of kijk op www.carinova.nl/woonzorg (ergotherapie)

Helping Hand

Met de Helping Hand kunt u gemakkelijk kleine dingen van de vloer oprapen zonder te bukken. Om iets van de bovenste plank van de kast te pakken hoeft u niet op uw tenen te balanceren. Naast een knijpfunctie bevat de Helping Hand ook een magneetfunctie. Aan het einde van de stok zit namelijk een ingebouwde magneet. Als lid van het Carinova Servicepakket betaalt u geen € 14,99 maar € 9,99!

Bremshey Fietstrainer

Met de mini-fietstrainer van het merk Bremshey blijft u fit en sportief! U kunt deze teletrimmer gebruiken voor lichte fietsbewegingen, bijvoorbeeld wanneer u op de bank zit of achter uw bureau. U kunt de teletrimmer ook op tafel gebruiken voor uw armen. Erg handig wanneer u wilt bewegen, maar geen plaats hebt voor een hometrainer. Speciaal voor u als lid van het Carinova Servicepakket nu voor € 24,99 in plaats van € 29,99. Deze actie is geldig vanaf 14 maart t/m 31 mei 2013. De actie is inclusief ledenkorting en niet geldig in combinatie met andere kortingen.

Sim Slide

Het aan- en uittrekken van therapeutische elastische kousen, steunkousen, panty’s en armkousen gaat vaak moeizaam voor zorgvragers en voor zorgverleners. Om dit met minder krachtinspanning uit te voeren ontwikkelde Arion diverse aan- en uittrekhulpmiddelen. Als lid van het Carinova Servicepakket krijgt u 50% korting en betaalt geen € 34,99 maar € 17,50. De actie is inclusief ledenkorting en niet geldig in combinatie met andere kortingen.

Profiteren van deze acties?

Kom dan naar de Vegro thuiszorgwinkels: Deventer, Koggeschip 202 Zwolle, Vechtstraat 104-106

Voor informatie kunt u ook terecht bij de onderstaande uitleenpunten van Vegro: Deventer, Zwolseweg 180 Hardenberg, Kollergang 9a Holten, Tuinstraat 2 Nieuwleusen, Kalkhovenweg 18-22 Olst, Averbergen 3c Raalte, Kaagstraat 10a Slagharen, Dr. Willemslaan 148 Staphorst, Hoogeweg 30 Voor andere winkels bij u in de buurt, kijk op www.vegro.info of bel gratis naar 0800 – 2 88 77 66.

15


in de wijk

Tekst Conny Verweij fotografie Frank Uijlenbroek

De meningen over de kwaliteit van zorg in Nederland lopen vaak uiteen. Dichtbij inventariseert welke opvattingen er leven ‘in de wijk’.

Zo lang mogelijk thuis

CarinovaAlshelpt u als oudere gezond blijft, kunt u langer u daarbij zelfstandig thuis blijven wonen. Maar ook als

u gezondheidsklachten krijgt, zal in eerste instantie een beroep worden gedaan op uw zelfredzaamheid. Het voordeel is dat u zelf de regie houdt. Ú bepaalt wat goed voor u is en gelukkig staat u er niet alleen voor.

Deze boerderij is een illustratie

16 dichtbij

Zelfredzaam Samenredzaam Preventie, zorg en diensten Intensieve zorg en diensten

Domotica

Voorliggende voorzieningen + Ketenpartners

Carinova cliëntmodel

Johan Gerestein, voorzitter Raad van Bestuur Carinova:

“We bieden ondersteuning op maat” “In welke fase van het ouder worden u ook zit, u kunt altijd rekenen op hulp, advies en ondersteuning van Carinova. In het nieuwe Carinova Cliëntmodel op de linker pagina ziet u op welke manier. Misschien bent u nog volledig zelfstandig of kunt u zich met hulp van familie of buren nog goed redden (u zit dan in het centrum van de cirkels). Dan kan het toch verstandig zijn om gebruik te maken van personenalarmering. Het systeem kan bijdragen aan een veilig gevoel. U hoeft maar op de knop te drukken die u bij u draagt en er komt zo snel mogelijk iemand langs. Op onze website leest u er meer over.Het kan ook zijn dat u aangewezen bent op intensieve(re) mantelzorg, huishoudelijke hulp, thuiszorg of specialistische zorg. Wij bieden mantelzorgondersteuning, kunnen georganiseerde vrijwilligers inschakelen en/of natuurlijk professionele zorgverleners. Omdat we met kleine wijkteams werken hebben de medewerkers met wie u te maken krijgt vertrouwde gezichten. Ze krijgen veel ruimte om eigen initiatief te ontplooien en zich verder in hun vak te bekwamen. Hierdoor kunt u rekenen op nóg meer betrokkenheid. We bieden ondersteuning op maat. Neem nu mevrouw Kettelarij. Zij heeft niet dagelijks hulp nodig, maar professionele wondverzorging is in haar geval wel belangrijk. Wij hebben onze ondersteuning aangepast aan haar behoefte en wensen. En dat doen we uiteraard ook bij u. Zodat u net als mevrouw Kettelarij zo lang mogelijk thuis in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen.”

Johan Gerestein (58)

is getrouwd en heeft vier uitwonende kinderen. Hij heeft een lange loopbaan in de gezondheidszorg en is sinds 2008 voorzitter van de Raad van Bestuur van Carinova. In zijn vrije tijd gaat hij graag hardlopen en vrachtwagen rijden. Hij houdt van lezen.

Mevrouw Kettelarij, cliënt:

“Op deze manier kan ik op de boerderij blijven wonen”

Anja Kettelarij-v.d. Linden, schoondochter:

“Als mantelzorger krijg je goede ondersteuning van Carinova”

Mevrouw Kettelarij geniet van de rust en de ruimte “Mijn schoonmoeder woont bij ons in, op de boerop de boerderij waar ze woont. Het is een landederij. Ja, ik ben mantelzorger. lijke omgeving. Vanuit de boerderij kijk je uit over Er zal in de toekomst steeds meer van mantelzorde weilanden. “Ja, ik woon hier mooi, hè?” zegt gers worden gevraagd. Dat is een ontwikkeling die ze tevreden lachend. “Hoe lang ik hier al woon? je niet kunt tegenhouden. Gelukkig doet Carinova Inmiddels 64 jaar. Maar ik zit hier niet alleen, hoor!” ook aan mantelzorgondersteuning. Ze houden Mevrouw Kettelarij kan terugvallen op haar zoon goed in de gaten of het voor de mantelzorger niet en schoondochter, die ook in de boerderij wonen. te zwaar wordt. Wat ik prettig vind, is dat ze meeHaar schoondochter is haar mantelzorger. Zij zorgt denken zonder de regie over te nemen. onder andere voor de was en de boodschappen. Ze zeggen niet van ‘U moet het op die en die maBij de persoonlijke verzorging biedt Carinova nier doen’. Maar ze komen kijken wat er niet meer ondersteuning. “Of Carinova me helpt om hier te zelf lukt en hoe ze daar ondersteuning bij kunnen blijven wonen? Ja, dat kun je zo wel kunnen bieden. zeggen. Ik probeer wel zoveel mogelijk Mijn schoonmoeder wil zoveel zelf te blijven doen. Aankleden en zo, mogelijk zelf blijven doen. dat doe ik nog zelf. Van Carinova Natuurlijk gaat het allemaal "Carinova komen ze twee keer in de week. niet meer zo snel en zie ik denkt mee zonder Ik word dan geholpen bij het haar soms worstelen met de regie over douchen. Op de andere dagen iets. Ik ben dan weleens te nemen" was ik me zelf.” geneigd om het van haar Een (coördinerend) wijkverpleegover te nemen. Maar dat moet kundige die bij mevrouw Kettelarij je natuurlijk niet doen. Juist door kwam, keek ook naar de wond die ze op het haar zelf te laten doen, blijft haar been had. Het is belangrijk dat een wond ze zo lang mogelijk zelfstandig. Mijn deskundig verzorgd wordt. Gelukkig is de wond schoonmoeder kan op mij terugvallen, maar de nu dicht. meeste ouderen wonen natuurlijk alleen. Dan is het “Ik ben heel blij met de hulp van Carinova, hoor. des te belangrijker dat ze zo zelfstandig mogelijk Mijn schoondochter heeft het natuurlijk al druk zijn. Carinova kan daar op allerlei manieren bij genoeg. En op deze manier kunnen we ons goed helpen.” redden. Ja, zo lang het kan wil ik hier toch wel graag blijven wonen.”

Mevrouw Kettelarij (90)

is weduwe en schilt elke dag de aardappelen voor het hele gezin. Ze houdt van puzzelen, lezen, GTST kijken en soms breien.

Anja Kettelarij (56)

is getrouwd en heeft twee kinderen en twee kleinkinderen. Sinds 2006 heeft ze een eigen stichting voor ontwikkelingshulp in Rwanda: Stichting Rambura. www.rambura.nl. Ze houdt van tuinieren en koken.

17


aan tafel

Tekst Wilma van Hoeven

drijfveer

Tekst Marjolein Straatman

Wat motiveert de medewerkers van Carinova?

Breek de dag

Tik een eitje

p

Pasen bestaat als lentefeest al vele duizenden jaren en wordt gevierd tijdens de eerste volle maan na de zonnewende. Daarom wordt Pasen ook niet op een vaste dag gevierd, maar ergens tussen 22 maart en 25 april. Na de winter begint de aarde opnieuw te leven en leggen de meeste vogels hun eieren. Wat symboliseert dat nieuwe leven beter dan een ei? En tijdens de vastenperiode voorafgaand aan Pasen werden de eieren vroeger wel geraapt, maar niet direct gegeten. Later werden ze dan verwerkt in de paasgerechten.

Versierde eieren De traditie van het verven van eieren stamt uit de orthodoxe kerk. Versierde eieren werden gezegend en weggegeven als gelukssymbool. Bekend zijn de (paas)eieren van Fabergé, versierd met goud, zilver, edelstenen en emaille. De beroemdste zijn gemaakt tussen 1885 en 1917 in opdracht van de Russische tsarenfamilie. Ook de geborduurde eieren uit Oekraïne en de gewaxte eieren uit Oost-Europa zijn beroemd. In Nederland doen we het iets eenvoudiger met versierde chocolade paaseieren en gekleurde gekookte eieren…

Pasen en eieren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Waarom eigenlijk? En hoe zit het met de voedingswaarde van eieren? Aan Tafel legt uit!

Spinazieschoteltje met eieren Hoofdgerecht, 2 personen

Eierweetjes

1.

Een vers ei in een glas water blijft horizontaal op de bodem liggen; een ouder ei gaat met de punt naar beneden op de bodem staan; een drijvend ei is te oud.

2.

18 dichtbij

Verwarm de oven voor op 200 °C. Roerbak in wat olie 1 kleine gesnipperde ui en 300 gram verse spinazie tot de spinazie slinkt. Verdeel de helft van een pak aardappelgratin (voor 2 personen) in een ovenschaal. Verdeel de spinazie erover. Snijd 4-6 hardgekookte eieren in plakjes en verdeel ze over de spinazie. Dek af met de rest van de aardappeltjes. Leg bovenop 6 halve kleine trostomaatjes, bestrooi ze met wat Italiaanse kruiden, zout en peper en schuif de schaal 25 min. in de oven. Eet smakelijk!

Verse eieren, tot vijf dagen na het leggen, pellen moeilijk doordat het vlies nog aan het eiwit vastzit.

3.

Geborduurde paaseieren: van Inna Forostyuk uit Oekraïne

Klaasje Kin, Coördinator zorg De Hartkamp:

Prik eieren voor het koken aan de stompe kant in, zodat de (uitzettende warme) lucht kan ontsnappen, waardoor de eieren niet kapot koken. Spoel ze na het koken onder koud water, zodat het kookproces stopt.

“Bewoners moeten zich thuis en vertrouwd voelen”

w

Wat is de insteek van kleinschalig wonen? “Kleinschalig wonen is een concept dat de laatste jaren steeds meer opkomt. Bewoners van verpleeghuizen hebben niet meer één grote afdeling met een gedeelde huiskamer, maar leven meer zoals vroeger in hun eigen huis. Ze moeten zich thuis en vertrouwd voelen. Dit betekent kleinere woningen en kleinere teams. Ik ben erg blij met dit concept.” Waarom is je werk zo leuk? “Vooral de combinatie van meewerken in de zorg en mijn coördinerende taak is geweldig. Ik zie heel veel van wat zich op de afdeling afspeelt en wat er met de cliënten gebeurt. Daar kan ik dan heel makkelijk op inspringen.”

Gezond, zo’n eitje Eieren bevatten hoogwaardige voedingsstoffen en de hetze tegen eieren vanwege hun hoge cholesterolgehalte is achterhaald. Eieren bevatten juist gezonde vetten (omega 3 vetzuren) in combinatie met vitamine A, D en E en vitamines uit het B-complex (waaronder choline, onmisbaar voor de hersenen) en mineralen als ijzer, calcium, fosfor, kalium, magnesium en zink.

*

blijven en daarnaast andere rollen, zoals de coördinerende, uitvoeren. Nauw samenwerken met cliënten heeft me altijd getrokken. Dat zou ik niet willen missen.” Vind je leidinggeven ook leuk? En waar gaat het daarbij volgens jou om? “Zeker. Het geeft een andere dimensie omdat je op een heel andere manier tegen een team aan kijkt. Het is prachtig om mensen iets te leren en daarvan zelf ook weer iets op te steken. Leidinggeven gaat vooral om het scheppen van randvoorwaarden. Daarmee kan een team uit de voeten.”

“Ik weet nooit hoe mijn dag eindigt. Dat biedt uitdagingen”

Is je werk afwisselend? “Zeker. Mijn dag loopt nooit zoals ik hem heb gepland. Dat biedt een leuke uitdaging.” Welke opleiding heb je gedaan? “Hbo-V in Zwolle. Ik was verpleegkundige in het ziekenhuis en kwam de vacature tegen van Carinova voor deze functie. Voor mij is het een mooie mix: als verpleegkundige aan het werk

*

Klaasje Kin (24)

is coördinator zorg bij De Hartkamp. Ze is getrouwd en in verwachting van haar eerste kind. De inrichting van de verbouwde woonboerderij die zij met haar man betrok vraagt veel van haar tijd. Daarnaast is ze een echte boekenlezer en zwemt ze wekelijks.

19


document

Ledenvoordeel!

Als u liever de deur niet uit gaat!

a

Word lid van het Carinova Servicepakket! Carinova levert veel diensten en services aan huis, maar ook als u onderweg pech heeft met uw fiets, kunnen wij u helpen. Bovendien kunt u profiteren van aantrekkelijke kortingen. Wilt u hiervan gebruikmaken, bel met Carinova via 0900 86 62 (lokaal tarief). Een greep uit het aanbod:

Audicien aan huis

Maaltijdservice

Stoelmassage

Thuis een hoortoestel aanschaffen. Het huisbezoek is gratis. Bovendien ontvangt u een jaar lang gratis batterijen en een tegoedbon ter waarde van € 40,00.

Vriesversmaaltijden die thuis worden bezorgd, snel gereed zijn, goed smaken en veel variatie bieden. Leden profiteren van 10% korting op een maaltijd.

Belastinghulp aan huis

Fietshulp onderweg

Last van uw nek, arm of schouder? Of RSI-klachten? Een stoelmassage kan uitkomst bieden en wordt op diverse locaties aangeboden. U ontvangt ongeveer € 3,- korting per behandeling.

Hulp nodig bij uw aangifte van de inkomstenbelasting of het aanvragen van toeslagen? De belastinghulp komt bij u thuis! U betaalt geen voorrijkosten en u krijgt € 25,- tot € 30,- korting op deze service.

Laat een heerlijke fietstocht niet in het water vallen door pech onderweg. Met de FietsNed-pechpas is er altijd iemand snel ter plaatse om uw fiets te repareren. Als lid van het Carinova Servicepakket krijgt u 10% korting.

20 dichtbij

Personenalarmering 10% korting (niet als u elders al een vergoeding ontvangt) op de abonnementskosten als u op sociale indicatie gebruikmaakt van de personenalarmering via Carinova. Er is ook Personenalarmering met Zorgopvolging beschikbaar.

extra aanbiedingen 2ko5rtin% g

voor leden

De leden van het Carinova Servicepakket ontvangen 25% korting op de thuiseducatiecursussen van Mix Media.

Lekker Gezond

Lekker slank

In de boeiende cursus Lekker Gezond leert u alles over de relatie tussen lichaam en voeding. Compleet met recepten om direct theorie en praktijk te combineren. Samengesteld door de redactie van gezondNU!

Voor iedereen die op een verantwoorde manier wil afvallen, is er een nieuwe schriftelijke cursus ‘Lekker Slank!’

U krijgt antwoord op onder meer de volgende vragen: • Moeten vrouwen anders eten dan mannen? • Helpen zoetjes bij afvallen? • Is vruchtensap uit een pak net zo goed als vers? • Waar kun je het best in bakken? U ontvangt: • twee fraaie bewaarbanden • elke maand twee cursusdelen • handig register • deskundige cursusbegeleiding • huiswerkbegeleiding (huiswerk niet verplicht) • op verzoek fraai getuigschrift • twee welkomstgeschenken

Mooi boek en handig schort cadeau. Als deelnemer ontvangt u gratis het smakelijke boek 500 salades. En een handig schort dat speciaal voor onze cursisten is ontworpen. Cursusduur: 6 maanden Kosten: € 50,- per maand

Stap voor stap leert u hoe u een blijvend gezond gewicht kunt bereiken en nieuwe eet- en leefgewoonten in kunt bouwen, zodat u ook op uw gezonde gewicht blijft. Bij vorige afvalpogingen heeft u waarschijnlijk gemerkt dat het wel lukt om een paar pondjes kwijt te raken, maar dat bijvoorbeeld het buikje niet weg wil. In de cursus wordt extra aandacht besteed aan het plaatselijk vermageren, bijvoorbeeld van de buik of billen. De cursus gaat uit van de principes van de natuurgeneeskunde en is gebaseerd op de ervaringen van diëtisten en artsen. Cursusduur: 3 maanden Kosten: € 34,95 per maand

Praktische Psychologie De cursus ‘Lekker in je vel’ zit boordevol tests en tips op het gebied van praktische psychologie. De cursus is rijk geïllustreerd en bevat praktijkvoorbeelden, zelfonderzoeken en commentaren van deskundigen. • U leert het verschil tussen échte en schijnoplossingen voor problemen. • U leert waar woede en agressie vandaan komen en hoe u ze kunt beheersen. • U leert hoe u uw drukke leven vorm kunt geven en uw tijd kunt beheersen. • Kan iedereen positief leren denken?    • Kortom: waarom gedragen mensen zich zoals ze zich gedragen? Wat maakt u tot ‘u’? Cursusduur: 3 maanden en 9 maanden Kosten: € 24,95 per maand

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie of aanmelding voor deze service kunt u contact opnemen met Carinova, tel. 0900 86 62 (lokaal tarief).

21


puzzel

lezersaanbieding

Woordzoeker

Geitenkaas en IJsselwijn op de Veluwe

De gegeven woorden zijn -in alle richtingenin het diagram verborgen. Sommige letters zijn meer dan een keer gebruikt. Plaats de resterende letters in het oplossingsbalkje voor de oplossing van deze puzzel. AANLEUNWONING

LENTEFAIR

AGOGIE

LONDEN

AUTISME

MAGNEETFUNCTIE

BOSSEN

MANTELZORG

BUITENLEVEN

MEDICATIE

ERGOTHERAPIE

PAASEIEREN

FIETSEN

PASEN

FIETSTRAINER

ROLSTOELDANSEN

FLUITENKRUID

SCHOONMAKEN

GEITENBOERDERIJ

SNEEUWKLOKJES

GEITENKAAS

STOFZUIGER

GEZIN

VALDETECTIE

GEZOND

VEGRO

GOEDE VRIJDAG

VELUWE

HELPING HAND

VRIJWILLIGER

HUISSTOFMIJT

WEILANDEN

KLOMPENPAD

WOONZORG

KLUSSENDIENST

ZELFSTANDIG

KNIJPFUNCTIE

ZORG ZZPERS

Stuur de oplossing met uw naam en adres voor 25 april 2013 in naar Dichtbij, Postbus 6030, 2001 HA Haarlem of stuur een e-mail naar dichtbij@brandingmedia.nl. De uitgever neemt contact op met de prijswinnaars. De prijzen worden beschikbaar gesteld door de genoemde bedrijven.

1e prijs

Een weekend- of midweekarrangement ‘bij de boer’ voor 4 personen

Op Vakantiepark Nieuw Grapendaal kunt u heerlijk ontspannen en genieten van het buitenleven op een echte geitenboerderij. Een glas wijn tussen de wijnstronken van de eigen wijngaard maakt het vakantiegevoel compleet. U vindt Park Nieuw Grapendaal op het platteland van Terwolde, nabij Deventer en Apeldoorn op de grens van de Veluwe en het IJssellandschap. www.veluwevakantiehuisjes.nl

De juiste oplossing van de vorige puzzel was: ‘Het is mooi om mensen vertrouwd te maken met het onbekende’ De winnaars zijn: 1e prijs (Een weekend- of midweekverblijf voor 4 personen in een Staphorster huisje) A.H. van Rijn, Hardenberg 2e en 3e prijs (Een zondagochtendbrunch voor 2 personen in het Hof van Twello) J. Loozeman, Olst (2e prijs) en Jan en Dinie Hofsink, Bergentheim (3e prijs)

22 dichtbij

column

“Dat schoonmaken valt reuze mee” Jos Dimmendaal, vakantiewerker:

KROKUSSEN

Wat moet u doen?

Tekst Chris von Koettlitz

2ee en 3 prijs

2 Jaarabonnementen gezondNU, het onafhankelijke magazine over gezondheid, voeding en psyche. gezondNU werkt samen met artsen en wetenschappers, brengt de nieuwste medische ontwikkelingen en maakt duidelijk wat deze voor u betekenen. Met inspirerende reportages, boeiende persoonlijke verhalen en heel veel praktische tips, helpt gezondNU u om gezond te blijven. Bovendien selecteert gezondNU iedere maand de leukste (win)acties en interessante kortingen. www.gezondnu.nl

De IJsselvallei is een prachtig deel van de Veluwe met talloze beken, bossen en weilanden. Een ideale omgeving om te fietsen en mooie (nordic) wandelingen langs de waterkant te maken. Levensgenieters komen hier goed aan hun trekken, want door de gevarieerde bodem wordt er van alles geteeld waar de heerlijkste lekkernijen van worden gemaakt. Zo ook op de geitenboerderij van Oetine en Geert Dijkhof in Terwolde. Op het ernaast gelegen kleinschalige vakantiepark Grapendaal kunt u heerlijk overnachten in een van de zes knusse Veluwse huisjes. (Klein)kinderen vermaken zich prima op de geitenboerderij en de wijngaard zorgt voor een Frans gevoel én een lekker glaasje eigengemaakte IJsselwijn. Een van de huisjes is geschikt voor mindervaliden.

Speciaal arrangement voor lezers van Dichtbij: • Gezellige Grapendaler welkomstmand met ‘crottin d’Oetine’ en andere geitenkaasjes, een fles wijn uit eigen gaard en Grapendaler sikkenzeep • Voor de kinderen vers gekoelde sikkenchocolademelk met Deventerkoek • Persoonlijke rondleiding op de geitenboerderij • Fietsroutebeschrijving, ter plekke uit te zoeken

Prijs: € 249,Weekend of midweek (3 overnachtingen) in een 4-persoonshuisje, beddengoed, hand- en keukendoeken en eindschoonmaak inbegrepen. Wanneer: in 2013, op basis van beschikbaarheid. Waar: Park Nieuw Grapendaal in Terwolde, (0571) 29 22 08, gj.dijkhof@hetnet.nl Vermeld bij uw boeking dat het om een lezersaanbieding van Dichtbij gaat.

www.veluwevakantiehuisjes.nl

“Vorige zomer heb ik vakantiewerk gedaan voor Carinova. Sommige van mijn klanten waren in het begin wel een beetje verbaasd als ik binnenkwam. Een jongen van 19 als huishoudelijke hulp? Ik had gehoord van dit baantje en het sprak me meteen aan. Niet dat ik nou zo dol op schoonmaken ben, maar ik ben wel geïnteresseerd in andere mensen. Ik volg de opleiding Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie en word opgeleid om mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen te begeleiden. Ook dan moet je goed kunnen luisteren en bij dit werk van Carinova speelt dat ook een grote rol. De mensen bij wie je komt, zijn vaak wat ouder. Ze willen graag hun verhaal kwijt en vinden het gezellig dat je er bent. Ik vond het interessant om al die levensverhalen aan te horen en ben dan ook echt geïnteresseerd. Natuurlijk zit je niet alleen op de bank te luisteren; je komt daar uiteindelijk om schoon te maken. Meisjes zullen dat misschien wat minder erg vinden dan jongens, maar ik vond het echt erg meevallen. Het contact met de mensen is eigenlijk belangrijker in dit werk. Er gebeurde altijd wel wat grappigs. Ik had een klant van 90 jaar die helemaal hyper werd als ik kwam. Ze noemde me continu ‘Josje’. Elke keer als ik kwam, liet ze me foto’s zien van de hele familie en had ze weer een mooi verhaal over vroeger. Een ander vertrouwde mijn schoonmaakkunsten aanvankelijk niet zo en ging de hele tijd controleren wat ik aan het doen was. Toen ze ontdekte dat ik echt mijn best deed, werden we uiteindelijk dikke maatjes. Het is leuk als je op die manier het vertrouwen kunt winnen van je klanten. Het is heel afwisselend werk en je krijgt er ook nog eens goed voor betaald. Ik ga het deze zomer dus zeker weer doen!”

23


servicepakket

lekker eten thuisbezorgd Kunt of wilt u niet meer zelf koken? Wij bezorgen heerlijke vriesverse maaltijden bij u thuis. Van de Hollandse pot tot internationale specialiteiten.

• Eenvoudig te bereiden in magnetron of oven • Eenvoudig bestellen • Geen verplichtingen

Waarom apetito? • R uime keuze in maaltijden, voor- en nagerechten • Ook dieetmaaltijden

Bestel voor 5 april 2013 en ontvang de ijscoupes gratis

Speciale Aanbieding

voor leden van het Carinova Servicepakket!

Gratis ijsassortiment met 12 bekers overheerlijk ijs. (Bij uw bestelling van minimaal 7 maaltijden)

Eenmalige deelname per adres

Carinova via 0900 86 Bel voor meer informatie naar Lidmaatschap 2013 U bent al lid van het Carinova Servicepakket voor maar € 13,75 per kalenderjaar. Het lidmaatschap geldt voor het gehele

24 dichtbij

62 (lokaal tarief).

huishouden. Dat betekent dat ook eventueel uw partner, kinderen of huisgenoten gebruik kunnen maken van alle diensten, services en kortingsmogelijkheden die het Carinova

Servicepakket u te bieden heeft. Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met Carinova 0900 86 62 (lokaal tarief) of kijk op www.carinova.nl.

Dichtbij  

magazine van Carinovano1 voorjaar 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you