Page 1

magazine van Carinova no3 najaar 2013

 Innovaties in de zorg  Noaberschap en Krimse Kracht  Verhalen over zorg dichtbij  Blij met vertrouwde gezichten

 LEV Leiderschap en Veranderingstraining

Winterfeest Bikkeltime in Beekpark


inhoud

voorwoord

Carinova zit bij de 50 beste werkgevers van het jaar. Carinova stijgt maar liefst met 15 plaatsen van de 48ste plaats in 2012 naar de 33ste plaats dit jaar in het jaarlijks door Effectory en Intermediair uitgevoerde Beste Werkgeversonderzoek. Vooral de klantgerichtheid van Carinova valt op en ook de duidelijkheid en efficiency van het werkproces scoren hoog. Dat is natuurlijk niet alleen heel fijn voor de medewerkers, maar de cliënten van Carinova profiteren ervan mee. Medewerkers die betrokken zijn bij hun organisatie kunnen de beste zorg en services verlenen. Toporganisatie Carinova wil bij de top van de branche horen met betere dienstverlening dan vergelijkbare organisaties en financieel gezond zijn. Dat blijkt ook uit het feit dat er veel aandacht wordt gegeven aan opleidingstrajecten van leidinggevenden. Hierdoor wordt samenwerking makkelijker en nieuwe initiatieven uit de organisatie zelf komen eenvoudiger naar voren, waardoor ze directer worden geaccepteerd. Zelfstandigheid Doordat er in kleine wijkteams wordt gewerkt, blijft de communicatie tussen de betrokken medewerkers optimaal en voor de cliënten altijd vertrouwd en dichtbij. Mensen werken zowel voor als achter de schermen en houden daardoor optimaal de vinger aan de pols. Ook als er meer beroep wordt gedaan op de zelfstandigheid van de mensen in de nieuw vorm te geven participatiemaatschappij.

“Optimale zorg met hulp van elkaar én van Carinova” Noaberschap In De Krim wordt hier al daadwerkelijk invulling aan gegeven, door een bundeling van de krachten van vrijwilligers en professionals. Er wordt naar gestreefd dat bewoners langer plezierig thuis kunnen blijven wonen. Als er nieuw leven wordt geblazen in het aloude noaberschap, kunnen mensen met hulp van elkaar én van de professionele ondersteuning door Carinova, tot in de laatste levensfase in hun eigen dorp blijven wonen. Vertrouwd Dichtbij Wij willen onze visie op de zorg in Nederland graag bij een zo breed mogelijk publiek onder de aandacht brengen. Dit najaar kunt u ons zorgconcept en ‘verhalen over zorg dichtbij’ tegenkomen in advertenties in huis-aan-huisbladen in ons werkgebied, op posters of op de vernieuwde website. Ook via Twitter en Facebook zijn wij er voor u. We wensen u een sfeervol najaar toe.

Johan Gerestein en Leontine Verhoeven

Thuiszorg Pag 4 Dubbelinterview Kansen voor innovaties in de zorg Pag 8 Blij met Vertrouwde gezichten Pag 14 Innovatie Krachtenbundeling in De Krim Pag 16 In de wijk Carinova in de klas Pag 19 Drijfveer Wijkverpleegkundige werkt voor en achter de schermen

Ledenservice Woonzorg Pag 6 Carinova wenst De beste medewerkers voor onze cliënten Pag 10 Uit en thuis Verhalen over zorg dichtbij Pag 20 Document Cliëntenraad

Pag 7 Servicepagina Korting op comfortdiensten Pag 9 Collectiviteitskorting op ziektekostenverzekering Pag 24 Servicepakket Leden werven leden

En meer… Pag 13 Op stap Pepernoten en erwtensoep Pag 18 Aan tafel Een andere blik op blik Pag 21 Document Ouderen steeds gezonder Pag 22 Puzzel Win een arrangement in de mooiste boerderij van Salland Pag 23 Lezersaanbieding Slapen in een bedstee in het Spyckerhuys

Raad van bestuur Carinova

colofon Dichtbij is een uitgave van: Carinova, Postbus 678, 7400 AR Deventer, Telefoon 0900 86 62 Concept en realisatie: Branding Media B.V. Redactie: Communicatie en PR-afdeling Carinova en Branding Media Aan dit nummer werkten mee: René de Graaff, Chris von Koettlitz, Ferdinand Pronk, Diana Roos, Sarah Saarberg, Marjolein Straatman, Conny Verweij Beeldbewerking: Marcel van Dugteren Fotografie: De Beeldredaktie, Branding Media, Carinova, Frank Uijlenbroek Hoewel bij het samenstellen van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kan de redactie niet aansprakelijk worden gehouden voor druk- of zetfouten. Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

2 dichtbij

3


dubbelinterview

Tekst Sarah Saarberg fotografie De Beeldredaktie

Albert Taaij (40)

“Volop kansen voor innovaties in de zorg”

Verschuivingen AWBZ naar Wmo bieden uitdagingen

De vele wijzigingen die de komende jaren in het Nederlandse zorgbeleid worden doorgevoerd, zullen voor iedereen die gebruik maakt van de AWBZ of de Wmo gevolgen hebben. Ook voor de zorgkantoren en de gemeenten zal er veel veranderen. Hoewel niet iedereen even enthousiast is, zien Albert Taaij (Achmea) en Jitse Smid (ENO), beiden werkzaam bij de zorgkantoren, wel degelijk uitdagingen.

e

*Bij het ter perse gaan van dit magazine, is de keuze voor de uitvoering van de persoonlijke verzorging opnieuw ter discussie gesteld door staatssecretaris Van Rijn.

4 dichtbij

Eerst eens een lesje over het zorgbeleid in ons land. Zorg in Nederland valt onder de zorgverzekeringswet, de AWBZ of de Wmo. De uitvoering van de AWBZ vindt plaats door de diverse zorgkantoren in Nederland. Door de veranderingen in de zorg zullen er veel huidige AWBZ-zorgtaken verschuiven naar de Wmo, waarvan de uitvoering bij de gemeenten ligt. Jitse: “Alles wat onder langdurige, chronische zorg valt, is nu nog ondergebracht bij de AWBZ. De Wmo gaat over de algemene maatschappelijke ondersteuning. Per 1 januari 2015 zullen individuele begeleiding en persoonlijke verzorging worden overgeheveld naar de Wmo.* Dan ontstaat er dus een verschuiving van taken en budgetkaders voor de zorgkantoren en de gemeenten. Op 1 januari 2017 zal een derde taak van de AWBZ, de verpleging, onder de zorgverzekeringswet gaan vallen. De zorgkantoren zullen zich dan uitsluitend bezighouden met de zogenoemde intramurale verpleeghuiszorg: zorg die plaatsvindt in gebouwen die voor langdurige verpleging

zijn ingericht. Ook gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg blijven bij de zorgkantoren.” Uitdagingen Voor Carinova heeft dit natuurlijk gevolgen. Werden er voor de gehele thuiszorg eerst contracten afgesloten met de zorgkantoren, in de toekomst zal Carinova voor individuele begeleiding en persoonlijke verzorging in de thuiszorg contracten afsluiten met elke individuele gemeente en voor de thuiszorgverpleging met de zorgverzekeraars. Albert: “Wat belangrijk is om steeds te benadrukken, is dat iedereen met een zorgvraag een goede oplossing moet worden geboden. Hoewel al deze veranderingen misschien niet direct de voorkeur hadden van onze brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland, is het nu vooral belangrijk te bepalen hoe we ervoor zorgen dat deze verschuiving zo goed mogelijk plaatsvindt. Zelfs met de vele bezuinigingen die er nog bovenop komen.” Het is misschien geen feestelijk nieuws, al

woont samen in Groningen. Zijn partner en hij hebben twee kinderen van 6 en 2 jaar. Hij zit negen jaar in de zorg, waarvan vierenhalf jaar bij Achmea. Zijn hobby’s zijn, behalve zijn kinderen, klussen en sporten: hij is een verwoed volleybalspeler.

Jitse Smid (58)

die bezuinigingen, maar Albert is vrij stellig: “Het alternatief is dat we over een jaar of twintig zo’n 50 tot 60 procent van ons inkomen aan zorg moeten besteden. Dat is natuurlijk niet reëel. Er moet dus echt iets gebeuren. Maar het biedt ook uitdagingen: de gemeenten krijgen nu de kans om innovaties in de zorg te gaan doorvoeren. Daar liggen echt veel mogelijkheden.” Meer thuiszorg In Nederland is gekozen om voor de zorgvragen een bepaalde methodiek te hanteren: zorgzwaartepakketten (zzp) van 1 tot 10. Deze beschrijven vrij nauwgezet welke ondersteuning of zorg iemand nodig heeft die niet meer zelfstandig kan wonen. Een onafhankelijke organisatie, het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), geeft de indicatiebesluiten af en bepaalt welk zorgzwaartepakket daarbij hoort. Jitse: “Bij zzp 1 gaat het dan om iemand die bijvoorbeeld huishoudelijke hulp nodig heeft, bij zzp 10 moet je denken aan intensieve terminale zorg. In de oude situatie konden mensen met de ‘lage’ scores 1 t/m 4 aanspraak doen op AWBZ intramuraal: ze konden zich dus laten opnemen in een verzorgingshuis. Het kabinet wil nu dat het aantal mensen dat een beroep doet op deze intramurale zorg wordt teruggebracht. Voor mensen met zzp 1 en 2 geldt dat al, volgend jaar geldt het ook voor zzp 3. Mensen zullen dus meer een beroep gaan doen op de thuiszorg: de zorg wordt dichter bij de cliënten georganiseerd.”

Speciale wijkteams Jitse is er persoonlijk wel een voorstander van. “Waar kun je beter worden verzorgd dan thuis? Het liefst op wijkniveau, waar iedereen elkaar kent. Ik zeg altijd: de beste behandelaar is iemands partner, want die weet het beste wat je nodig hebt. Aan de arts of behandelaar is het dan de taak om de vertaling te maken naar de juiste behandeling.” Albert vult aan: “Je ziet nu al dat gemeenten speciale wijkteams vormen. Daar zit meer in dan alleen zorg; het zijn teams die zich richten op mensen met achterstandsvragen op welk gebied dan ook. Dat kan heel goed uitpakken.” Het is volgens Albert ook een omslag die we maatschappelijk zullen moeten maken. “Wij denken in Nederland nog heel erg in de lijn van ‘we hebben recht op’. Natuurlijk is het belangrijk dat er altijd een vangnet is. Maar mensen zullen ook meer moeten ‘zorgsparen’, terwijl ook mantelzorg belangrijker zal worden.” Jitse begrijpt de weerstand wel: “Ambtenaren moeten zorg in gaan kopen, taken en vergoedingen vallen weg: dat doet pijn. Dan krijg je natuurlijk weerstand. Maar als je erboven gaat hangen en kijkt naar het klantbelang, dan kan een gemeente hoge ogen gaan gooien. Het spanningsveld blijft natuurlijk het budget, temeer omdat de gemeenten het met minder geld moeten doen. Dat zal anders zijn dan bij de zorgkantoren, die altijd non-profit werken. Dat is geen motie van wantrouwen, maar we moeten het wel in de gaten blijven houden.”

is geboren in Groningen en woont nu in Hulshorst met zijn vrouw. Hij heeft drie grote dochters en drie kleinkinderen; de vierde is op komst. Hij werkt al 42 jaar in de zorg. Hij heeft twee honden en een paard. Naast wandelen en fietsen is mennen (aangespannen rijden) zijn grote passie.

“Waar kun je beter worden verzorgd dan thuis?”

Wat is een zorgkantoor? Nederland is onderverdeeld in 32 regio’s en elke regio heeft een eigen zorgkantoor. Voor elk zorgkantoor is een zorgverzekeraar aangewezen die als concessiehouder verantwoordelijk is voor de juiste uitvoering van de AWBZ in die regio. Achmea is concessiehouder voor tien zorgkantoren in Nederland en ENO is concessiehouder voor zorgkantoor Midden-IJssel. Elk zorgkantoor sluit contracten af met zorginstellingen die AWBZ-zorg leveren in die regio. Ook Carinova heeft contracten met de zorgkantoren in de regio’s waar Carinova werkzaam is.

*

5


carinova wenst…

Tekst Ferdinand Pronk fotografie De Beeldredaktie

De beste medewerkers voor de cliënten! Carinova wil een toporganisatie zijn: met zeer tevreden cliënten en medewerkers, betere producten en diensten dan vergelijkbare organisaties en financieel gezond. Daar horen medewerkers bij die hun vak verstaan. Daarom volgen alle leidinggevenden gedurende anderhalf jaar een opleidingstraject, dat ze helpt om de medewerkers uit hun team beter te coachen.

d

De Leiderschap en Veranderingstraining (LEV) startte vorig jaar juni. Wilma van Vilsteren en Fred Homan zijn twee van de deelnemers. Fred: “Er zijn drie onderdelen: in de eerste plaats hebben we gezamenlijke LEV-dagen met de directie en leidinggevenden. Doordat we vanuit alle delen van de organisatie bij elkaar zijn, zoals woonzorg, thuiszorg, thuisbegeleiding en de ondersteunende diensten, leren we elkaar en elkaars werk goed kennen. Daardoor wordt de samenwerking makkelijker en komen nieuwe initiatieven los. Zo bedenkt nu niet de directie hoe we functioneringsgesprekken houden, maar maakt een aantal medewerkers een opzet. De gezamenlijke sessies helpen ons ook om met één gezicht naar buiten te treden. Als een cliënt vanuit een revalidatieafdeling naar huis vertrekt en daar thuiszorg krijgt, mag hij daar dezelfde soort aanpak verwachten.” Frisse blik Het tweede onderdeel bestaat uit het contact met ‘maatjes’. Dat is een nuttig onderdeel, vindt Van Vilsteren: “Met mijn ‘maatje’ bespreek ik hoe ver we zijn met het halen van onze trainingsdoelen en waar we tegenaan lopen.” Homan: “Een maatje kijkt met een frisse blik naar de manier waarop je je werk doet en stelt soms ‘domme’ vragen. Die helpen om kritisch te kijken naar hoe je iets aanpakt.”

6 dichtbij

Individuele coach Deel drie bestaat uit individuele gesprekken. Van Vilsteren: “Een coach kijkt hoe je werkt. Je krijgt complimenten over wat goed gaat en tips om zwakkere punten te verbeteren. Op advies van mijn coach schrijf ik nu bijvoorbeeld op hoe ik dingen aanpak. Daardoor ben ik me bewuster geworden van hoe ik werk.” Ook Homan is enthousiast: “Ik kreeg het advies om vaker even achterover te leunen voor ik een besluit neem en me minder door de waan van de dag te laten leiden.” Klaar voor veranderingen Een van de redenen waarom de leidinggevenden de training volgen, is dat er veel veranderingen in de zorg zijn. Zo is het de bedoeling dat cliënten steeds langer thuis blijven wonen. Van Vilsteren: “Onze medewerkers namen in het verleden al snel zorgtaken van cliënten over, soms ook als ze die nog zelf konden regelen. Nu stimuleren we familie en mantelzorgers om meer bij de zorg betrokken te raken. LEV leert ons allerlei technieken aan om medewerkers te helpen hun werk anders in te vullen.” Homan: “In het verleden lag de manier waarop we werkten precies vast. Nu moeten medewerkers meer initiatief nemen en besluiten nemen. Dat geeft ruimte voor creativiteit en maatwerk. Daar profiteren onze cliënten van, maar ook de partners met wie we samenwerken, zoals huisartsen, ziekenhuizen en gemeenten!”

*

servicepagina

Tekst Marjolein Straatman

Als lid van het Carinova Servicepakket krijgt u korting op een groot aantal comfortdiensten. Dichtbij heeft een actuele selectie gemaakt uit dit Servicepakket. Wilt u hiervan gebruikmaken? Bel: 0900 86 62.

SUPERkorting

5k 0% orting

Bij de Vegro-outlet in Raalte krijgt u extra korting op bijvoorbeeld gebruikte krukken en andere welzijns- en gezondheidsartikelen. Wie van Carinova hulp ontvangt bij het aantrekken van therapeutische elastische kousen, dient aan- en uittrekhulpen te kopen. Op vier van deze producten, de Sim-Slide, Easy-slide, het Magnidepakket en Eureka, ontvangt u nu 50% korting. Leden van het Carinova Servicepakket krijgen bovendien 10% korting op het gehele assortiment. Als u via de website wilt kopen kunt u op www.vegro.info de kortingscode carinova10 invoeren voor de artikelen met 10% korting en carinova50 voor 50% korting op de aan- en uitrekhulpen. U kunt ook terecht in een van de thuiszorgwinkels van Vegro voor meer informatie of bellen met 0800 2 88 77 66.

gratis

t oudsse onderh

Pruiken aan huis

Het uitzoeken van een pruik of haarstukje moet het liefst in alle rust gebeuren. Pruiken Thuiszorg Nederland en Helmy's Haarmode leveren en stileren pruiken en haarstukjes bij u thuis. Leden van het Carinova Servicepakket ontvangen gratis een onderhoudsset ter waarde van € 35,-. Bij Helmy's Haarmode ontvangt u als lid van het Carinova Servicepakket daarnaast nog eens 15% korting en bij Pruiken Thuiszorg Nederland 10%. Bel Carinova voor een afspraak: 0900 86 62.

% 1k5 orting Matrascleaner en meer... Ruimte voor creativiteit en maatwerk in de zorg

Fred

Wilma

Homan (44)

van Vilsteren (50)

is Manager Verpleging en Verzorging Thuiszorg. Hij werkt vijf jaar bij Carinova. Fred is enthousiast bootcamper: een intensieve survivalsport gericht op kracht, snelheid, uithoudingsvermogen en behendigheid.

werkt al 29 jaar met veel plezier bij woonzorglocatie De Hartkamp in Raalte. Ze is Coördinator Zorg op de Revalidatie-unit. Wilma leest graag een goed boek en houdt van koken en bakken.

Lekker en gezond slapen is belangrijk, maar een vervuilde matras staat dat in de weg. Leden van het Carinova Servicepakket betalen voor reiniging van een eenpersoonsmatras geen € 37,50, maar slechts € 31,88. Ook op nieuwe matrassen en dekbedden en alle reinigingen met de VAPOR-cleaner, ontvangen leden 15% korting. De VAPOR-cleaner reinigt bankstellen, tapijten, harde vloeren, autobekleding en toiletten met stoom. Toevoeging van chemicaliën is meestal niet nodig. Voor meer info belt u met Carinova 0900 86 62.

Thuis passen

% 1k0 orting

Wilt u een leuke blouse of pantalon het liefst gewoon thuis passen en kopen? Dat is mogelijk met Carinova’s kledingservice aan huis in samenwerking met H en A (thuis)mode. Ook aangepaste kleding, voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers, kunnen we voor u maken. Leden van het Carinova Servicepakket krijgen 10% korting. Heeft u interesse? Bel met Carinova via 0900 86 62.

% 1k5 orting Winter

schilder

Is het hoog tijd voor het schilderwerk? Gedurende de wintermaanden kan een professionele schilder de boel weer fris en strak maken. Als lid van het Carinova Servicepakket krijgt u 15% korting op de eerste twee manuren per klus. Bel Carinova voor meer informatie: 0900 86 62.

7


blij met...

Tekst Sarah Saarberg fotografie De Beeldredaktie

t

Gerrie van Munster (43) woont met haar man, drie kinderen, twee katten en hond in Laag Zuthem. Ze leest graag en speelt bij een amateurtoneelgroep. Ook doet ze vrijwilligerswerk. Ze werkt al vanaf 1989 in de zorg, met enkele jaren onderbreking toen de kinderen klein waren.

“Toen mijn man uit het ziekenhuis kwam, kon de thuiszorgorganisatie die wij benaderden niet op dezelfde dag een bed en zuurstof leveren. Mijn dochter had gehoord dat Carinova juist was begonnen in Zwolle. Zij konden het bed, matras, zuurstof en hulp voor de nacht wel binnen een paar uur regelen”, vertelt mevrouw Hoorn. “Later schoot het mij tijdens de verhuizing ineens in de rug. Ik wilde graag opnieuw hulp van Carinova. In het begin kon ik helemaal niets en moesten ze me overal bij helpen, maar inmiddels gaat het steeds beter. Nu helpen ze bij het aantrekken van mijn kousen en bij het douchen.” Gerrie van Munster is een van de vertrouwde gezichten van Carinova. “Mevrouw Hoorn was de allereerste cliënt van Carinova Zwolle”, herinnert Gerrie zich. “Ik kom regelmatig langs en we hebben het altijd erg leuk met elkaar.” Mevrouw Hoorn is blij dat ze bijna altijd dezelfde gezichten ziet. “Ze helpen me altijd heel goed, ik ben buitengewoon tevreden!”

“Met Carinova was het binnen een paar uur geregeld”

Mevrouw Hoorn (1928) heeft drie dochters en een zoon, die allemaal bij haar in de buurt wonen. Dat komt goed uit, want zo komen de kinderen, maar ook de zeven kleinkinderen en drie achterkleinkinderen, fijn vaak op bezoek. Ze houdt van puzzelen, naaien, haken en breien: momenteel breit ze vooral Nijntjes, die gretig aftrek vinden bij de familie!

8 dichtbij

*

een van de beste werkgevers Zowel cliënten als werknemers van Carinova zijn heel tevreden. Met een prachtige score van 7,8 is Carinova genomineerd als een van de beste werkgevers van Nederland. Carinova scoort boven het landelijk gemiddelde van alle bedrijfstakken (7,5) en ruim boven het landelijk gemiddelde voor zorgorganisaties (7,3). Vooral de onderdelen rolduidelijkheid, efficiency, klantgerichtheid en de duidelijkheid van het takenpakket scoorden hoog. Het Beste Werkgeversonderzoek is dit jaar voor de twaalfde keer door Effectory en Intermediair uitgevoerd. Aan het onderzoek hebben 316 organisaties deelgenomen, waarmee dit het grootste en meest betrouwbare onderzoek van Nederland is op dit gebied.

1

Heeft u een vraag voor de vraagbaak? Mail het aan info@carinova.nl.

Vertrouwde gezichten Tevreden geluiden over thuiszorg in Zwolle

Toen mevrouw Hoorn uit Zwolle vier jaar geleden door haar rug ging, wilde ze graag hulp van Carinova. De organisatie die zo goed had geholpen bij het sterfbed van haar man, wordt nu ingeschakeld voor het aantrekken van de therapeutische elastische kousen en het douchen.

vraagbaak

Tekst Marjolein Straatman

Carinova: altijd vertrouwd dichtbij?

Klara van den Bosch, wijkziekenverzorgende team Nieuwleusen:

2

“Enkele weken geleden was ik vanuit Dalfsen op weg naar huis. Het was iets later dan gepland en ik besloot daarom even in Nieuwleusen bij de Chinees langs te gaan om eten mee te nemen. Na besteld te hebben, zag ik tot mijn schaamte dat ik enkele euro’s te kort kwam. Om mijn tekort op te lossen, gaf ik aan dat ik een portie bami minder zou nemen. Dat was helemaal niet nodig volgens de vriendelijke Chinese mevrouw. ‘Kom morgen maar langs om te betalen. Ik zie dat u van Carinova bent en dat is wel vertrouwd.’ Ik droeg op dat moment mijn paarse Carinova-fleecevest. Zomaar even een voorval van het vertrouwde imago van Carinova!!”

*

Heb ik via Carinova ook volgend jaar recht op collectiviteitskorting op mijn ziektekostenverzekering?

Jennita Uilen, coördinator Carinova Servicepakket:

“Jazeker! Leden van het Carinova Servicepakket ontvangen korting op basis- en aanvullende ziektekostenverzekeringen. Bij Zilveren Kruis Achmea (ZKA) bedraagt die korting 5% op de basisverzekering en 10% op de aanvullende. Wie verzekerd is bij Agis ontvangt respectievelijk 4% en 7% korting. Gaat u wel eens op reis? Dan is het goed om te weten dat u 10% kunt besparen op de doorlopende reisverzekering van ZKA. Verzekeraar Agis kent speciale polissen, zoals de Gezinnenpolis en de 50+ actief polis. Overstappen is mogelijk tot en met 31 januari 2014.”

3 *

Waar kan ik hulp en steun vinden als de dagelijkse zorg even te veel wordt?

Trudy Spijkerman, manager Carinova Mantelzorgondersteuning: “Als u dagelijks voor een naaste zorgt, kunt u terecht bij het Steunpunt Mantelzorg van Carinova voor informatie en advies. Het steunpunt biedt een luisterend oor en kan u helpen bij het leren omgaan met uw eigen grenzen. Maar ook voor praktische begeleiding en bijvoorbeeld advies omtrent wet- en regelgeving kunt u bij ons terecht. We bieden specifieke aandacht voor mantelzorgers van allochtone afkomst. Aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, dementie of een chronische ziekte biedt Carinova ondersteuning via De Vrijwillige Thuiszorg. Voor mensen met een levensbedreigende ziekte, biedt Carinova buddyzorg. Ook kan een deskundige vrijwilliger gezelschap bieden of bijvoorbeeld administratieve steun of hulp bij kleine klusjes. Benieuwd wat dit alles voor u kan betekenen? Bel met Carinova via 0900 86 62.”

*

9


uit en thuis

‘Verhalen over zorg dichtbij’

Nieuwe campagne voor Carinova

Als voorbereiding op het Meerjarenbeleidplan 2013-2016 van Carinova spraken de Raad van Bestuur en directie van Carinova met allerlei mensen binnen en buiten de organisatie. Dat bleef niet beperkt tot cliënten, medewerkers en leden van het Carinova Servicepakket.

10 dichtbij

o

Ook met tal van andere doelgroepen ging Carinova om de tafel. Met verwijzers zoals huisartsen, met apothekers, met beleidsbepalers als wethouders en gemeenteraadsleden, met mensen van belangen- en ouderenorganisaties, met woningbouwverenigingen en met verzekeraars.

In deze gesprekken kwam naar voren dat het zorgconcept van Carinova, samen te vatten als ‘Vertrouwd dichtbij’, nog lang niet overal voldoende bekend is. Met kleine teams werken in de wijk, woonzorglocaties die in de buurt zijn geworteld en hulp dichtbij als het nodig is,

bleken pluspunten van Carinova die beter voor het voetlicht moeten komen. Ook wil Carinova zich nadrukkelijker profileren als een partij die een solide bijdrage levert aan het betaalbaar houden van collectief gefinancierde zorg. Werk aan de winkel dus.

‘Verhalen over zorg dichtbij’ Samen met Carinova’s communicatiebureau is een nieuwe campagne ontwikkeld met als motto: ‘Verhalen over zorg dichtbij’. Het is een eerlijke en authentieke campagne geworden, waarin cliënten, medewerkers en

11


uit en thuis

op stap

Tekst Chris von Koettlitz

De dagen worden korter, we verheugen ons op pepernoten, kaarslicht, schaatsen door bevroren winterlandschappen en stomende koppen erwtensoep bij een knapperend haardvuur. Van ijspret tot kerstmarkt, deze winter is er weer van alles te doen in de regio…

dit najaar... Jeroen Krabbé: Dum Vivimus Vivamus Zwolle, t/m 17 november

‘Laat ons leven zolang we leven’: voor deze tentoonstelling combineerde acteur en schilder Jeroen Krabbé de ongebreidelde fantasie van zijn kindertekeningen met de volwassen visie van nu. Toegang: € 9,00 www.museumdefundatie.nl

Vol verwachting… Met een glunderend (klein)kind wachten op de Sint en zijn Pieten: volop genieten en pepernotenpret! Hij komt, hij komt! 16 november: Hattem & Hardenberg, 23 november: Epe,30 november: Deventer. Informeer bij de plaatselijke VVV’s voor meer informatie en intochten in andere plaatsen.

Een eerlijke en authentieke campagne

Kerstmarkt bij kasteel de Cannenburgh Vaassen, 13 t/m 15 december Knusse kerstmarkt met gezellige kraampjes waar van alles te vinden is van kerstversieringen tot warme sjaals, mutsen, handschoenen, potkachels en vogelhuisjes. Ook de inwendige mens komt aan z’n trekken en de Kerstman heeft ongetwijfeld een verrassing voor de kleintjes. € 2,00 p.p., gratis voor kinderen jonger dan 12. www.kerstmarktvaassen.nl / www.mooigelderland.nl

Herman Brood Steparrangement Zwolle, het hele jaar door, maandag t/m zaterdag Herman Brood had zijn roots in Hanzestad Zwolle. Tijdens deze bijzondere steptocht van 2-2 ½ uur passeren talrijke herinneringen aan het Zwolle van de rocklegende en kunstenaar de revue. Inclusief het boekje 'Ik kom uut Zwolle, vette pech' met route en achtergrondinformatie, stephuur en koffie of thee met een Broodlikeurtje. € 19,75 p.p. www.overijsseltrips.nl/nl/site/ herman_brood_steparrangement

Andere kerstmarkten: Culturele Winterfair Olst, 23 november Kerstfair Beekbergen, 7 december Kerstmarkt Hattem, 13 december Deventer Dickensfestijn & Kerstbrocante aan de IJssel, 14 & 15 december Winterfair Hardenberg, 22 t/m 24

december

Sylvestertocht 30 december 2013 Sportief het jaar uit met deze mooie fietstocht over verharde wegen en fietspaden door het winterse boslandschap ten zuiden van Apeldoorn. Vertrekpunt: parkeerplaats Dubbelbeek in Apeldoorn. www.fietsgilde-apeldoorn.nl

Epe on Ice 13 december - 6 januari It giet oan! Schaatsplezier voor jong en oud op de kunstijsbaan in het Loeffpark te Epe. www.epeonice.nl

Koffieconcert Het Bach & Hedendaags Trio 9 februari, 12 uur Kerkgebouw Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Een ware traktatie voor liefhebbers van klassieke muziek in het algemeen en van Bach in het bijzonder: Marieke Grotenhuis op accordeon, Rosanne Philipsen op viool en Sietse-Jan Weijenberg op cello spelen tijdens dit gevarieerde concert o.a. delen van Die Kunst der Fuge van Bach. Uniek! Kaarten: € 16,00 www.cultureelcentrumheerde.nl

Voor meer informatie: www.vvvdeventer.nl www.vvvzwolle.nl www.vechtdaloverijssel.nl

Bikkeltime 21 & 22 december verwijzers hun eigen verhaal vertellen over Carinova. Indringende zwart-witportretten van de geïnterviewden ‘van dichtbij’ geven de campagne opvallendheid, maar zorgen tegelijkertijd voor gepaste soberheid. Vanaf september 2013 is de campagne uitgerold, onder andere met advertenties in huis-aan-huis-

12 dichtbij

bladen in Carinova’s werkgebied, met posters, op de eigen Carinova-website (www.carinova.nl) en op Twitter en Facebook. Op deze pagina’s vindt u een aantal voorbeelden. Voor u als lezer is het best interessant om één of meerdere uitingen eens te lezen. Ze geven u een goede indruk van hoe Carinova

zorg organiseert en hoe cliënten die zorg ervaren. Immers, nu of in de toekomst kunt u mogelijkerwijs ook met die zorg, met thuiszorg of met woonzorg te maken krijgen. Of misschien is dat al zo. Ook dan is Carinova een goede keuze: Vertrouwd dichtbij!

Hartverwarmend winterfeest met knapperend kampvuur, muziek, lekkernijen, markt en entertainment in het Apeldoornse Beekpark. www.vvvapeldoorn.nl

*

13


innovatie

Tekst Ferdinand Pronk Fotografie De Beeldredaktie

Bewoners en organisaties bundelen de ‘Krimse Kracht’ Ook in de toekomst goede zorg in het dorp

Yolanda Damhuis (52), Manager Verpleging en Verzorging Carinova: “Ik ben enthousiast over het cliëntmodel waarmee we nu werken: de klant staat centraal en betaalbare zorg. In mijn vrije tijd lees ik graag. De Maskermaker van Wibe Veenbaas vind ik prachtig.”

Anouk Zwakenberg (38), bestuursdienst OmmenHardenberg/gemeente Hardenberg: “Als kwartiermaker wijkgericht werken zorg ik dat beleid wordt uitgevoerd. Samenwerken en verbinding zoeken is belangrijk. Ook in mijn vrije tijd organiseer ik graag. In mijn gezin, maar ook bij mijn volleybalvereniging, de school en de kerk.”

De verhalen over bezuinigingen in de zorg zijn niet van de lucht, maar in De Krim zitten ze niet bij de pakken neer. Tijdens de proef ‘Krimse Kracht’ kijken bewoners en organisaties hoe ze kunnen zorgen dat de inwoners prettig en veilig in het dorp kunnen blijven wonen, ook als het met hun gezondheid wat minder gaat.

m

Manager Verpleging en Verzorging bij Carinova, Yolanda Damhuis, legt uit hoe het idee voor Krimse Kracht is ontstaan: “Nederlanders worden steeds ouder en daarmee stijgt de vraag naar zorg. Omdat dat onbetaalbaar dreigt te worden wil de overheid dat mensen die hulp nodig hebben, die zoveel mogelijk zelf organiseren. Vanwege die ontwikkelingen zijn we met drie partijen creatief gaan nadenken. De Saxenburgh Groep runt in Hardenberg het Röpcke-Zweers Ziekenhuis en diverse voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De gemeente subsidieert Krimse Kracht om praktijkervaring op te doen met nieuwe vormen van zorgverlening.” Gerda Bruggeman is projectmanager bij Saxenburgh Groep en zij vult aan: “Er zijn allerlei ideeën ontstaan, bijvoorbeeld rond de dagbesteding. Bewoners van De Krim moeten daarvoor nu naar een andere plaats, terwijl gezonde ouderen twee ochtenden per week in onze buurtkamer in De Krim gezellig koffie komen drinken. Misschien kunnen we dat combineren, waarbij bezoekers elkaar helpen, met hulp van vrijwilligers en professionele ondersteuning.” Eigen mogelijkheden benutten Yolanda: “We zijn met een ruw plan naar de gemeente gegaan. Wethouder René de Vent

14 dichtbij

Meedenken reageerde enthousiast en we kregen in mei Er ontstonden allerlei ideeën, zegt Yolanda. subsidie om een proef te gaan doen. Anouk “Een onderwijzer stelde voor dat ouderen Zwakenberg (bestuursdienst gemeente op school komen voorlezen en dat kinderen Hardenberg): “De proef moet duidelijk in ruil boodschappen doen. En er zijn vast maken of het lukt om wonen, welzijn en zorg bewoners die anderen willen helpen met in de buurt op te zetten met hulp het belastingformulier of de tuin. van vrijwilligers en onderVijftien mensen hebben zich opsteund door professionals. om mee te denken. Dat vraagt inzet van de “Niet alles komt op gegeven Ook de huisarts en organisabewoners, maar ook vrijwilligers aan! ties zoals Plaatselijk Belang, een andere houding Als iemand professio- welzijnsorganisatie De Stuw van professionals. Die moeten nu mensen nele hulp nodig heeft, en woningcorporatie Beter Wonen denken mee.” stimuleren om hun eigen bieden we die!” kracht en mogelijkheden Krachtteam zoveel mogelijk te benutten. Als het goed is heeft De Krim binOok een betere samenwerking nenkort een ‘krachtteam’ met vrijwilligers tussen organisaties is belangrijk.” die inwoners helpen die het niet alleen redden. Bruggeman: “Vanuit onze organisaties Noaberschap ondersteunen we de vrijwilligers. Als ze bijGerda: “De inwoners van De Krim waren voorbeeld willen weten hoe je kunt omgaan eerst wat sceptisch, omdat ze het gevoel met iemand die dementeert, organiseren hadden voortaan alles zelf te moeten doen. we graag een training. En natuurlijk komt Maar gaandeweg zagen ze de kansen. Nu niet alles op de vrijwilligers aan. Als iemand moeten mensen met een verpleeghuisprofessionele hulp nodig heeft, bieden we indicatie bijvoorbeeld noodgedwongen die!” verhuizen uit het dorp. Maar als we het noaberschap nieuw leven inblazen, kunnen veel mensen tot en met de laatste levensfase in De Krim blijven wonen.”

*

Gerda Bruggeman (59), projectmanager Saxenburgh Groep: “Ik geniet van mijn werk: samen met anderen ontwikkel ik nieuwe dingen. Vijf jaar geleden heb ik in mijn vrije tijd het Vechtgenotenhuis in Ommen opgezet: een inloophuis waar (ex-)kankerpatiënten en hun naasten elkaar ontmoeten.”

Meer noviteiten van Carinova Virtueel Verzorgingshuis bundelt informatie

In Raalte is als proef het Virtueel Verzorgingshuis gestart. Via een veilige website kunnen mensen die aan iemand zorg verlenen informatie uitwisselen en zo samen de beste zorg bieden. De website kan onder andere worden gebruikt door familie/mantelzorg, thuiszorg, apotheek en (para)medici. Meer informatie: www.ozoverbindzorg.nl. Carinova is een van de deelnemers.

Zorgzuster Salland stimuleert ondernemerschap in de zorg

Sommige mensen willen graag als eigen baas (zzp’er) in de zorg aan de slag. En veel mensen die zorg nodig hebben, kiezen graag zelf wie ze komt helpen en op welke manier. De nieuwe organisatie Zorgzuster Salland brengt ze bij elkaar. Zorgzuster Salland bewaakt de kwaliteit door aanbieders goed te selecteren en ze te helpen bij het ondernemerschap. Zorgzuster Salland is een onderdeel van Carinova. Meer informatie: www.zorgzustersalland.nl

15


in de wijk

Tekst Conny Verweij

De meningen over de kwaliteit van zorg in Nederland lopen vaak uiteen. Dichtbij inventariseert welke opvattingen er leven ‘in de wijk’.

Carinova inDede klas invulling van een bijzondere hulpvraag

Carinova biedt zoveel mogelijk ondersteuning op maat, een uitkomst voor mensen met een bijzondere hulpvraag. Zoals de ouders van het schoolgaande jongetje met diabetes dat begeleiding nodig had bij het gebruik van z’n insulinepompje.

Ellis Oldehinkel, coördinerend wijkverpleegkundige Carinova team Balkbrug

“Zij vertrouwen de zorg voor hun kind aan ons toe”

“Heeft hij een toets, dan mag zijn bloedsuiker niet te laag zijn”

“Een echtpaar met een zoontje met diabetes vroeg ons of wij misschien bij hem op school konden komen om hem te helpen met z’n insulinepompje. De ouders kregen een indicatie voor deze zorg. Dus ben ik gaan uitzoeken hoe we dit konden regelen. Eerst hebben enkele collega’s uit het Technisch Verpleegkundig Team en ik van de diabetesverpleegkundige van het jongetje uitleg gekregen over de insulinepomp. Verder ben ik ingewerkt door zijn moeder. Ik heb deze kennis op mijn beurt doorgegeven aan een groepje collega’s. En natuurlijk moesten we het jongetje eerst leren kennen voordat we hem goed konden helpen. Als hij in een hypo of hyper zit, hoe herkennen we dat dan? Er is nu een vast team van zes medewerkers die ingeroosterd kunnen worden om bij hem in de klas langs te gaan. We doen dit drie keer per dag.” “Zijn ouders willen dat hij zo normaal mogelijk behandeld wordt. Dus komen we niet de klas binnen in een witte jas, maar in onze eigen kleren. We proberen dat zo onopvallend mogelijk te doen, om de les niet te storen. De klas is er al helemaal aan gewend. Het jongetje is inmiddels acht; we begeleiden hem alweer een paar jaar. Als hij wat ouder is, kan hij het zelf. Maar op dit moment doen wij het nog en we vinden het heel leuk. Het contact met het jongetje en zijn ouders is goed. En ik ben er best trots op dat zij de zorg voor hun kind aan ons toevertrouwen.”

“De insulinepomp die het jongetje heeft, is een apparaatje ter grootte van een computermuis. Het pompje geeft regelmatig een kleine hoeveelheid (kortwerkende) insuline af. Insuline is een hormoon dat ervoor zorgt dat glucose (bloedsuiker) in de cellen wordt opgenomen. Zijn moeder geeft hem een lijstje mee waarop staat hoeveel koolhydraten in de etenswaren zitten die hij bij zich heeft. Alles wat hij eet, voeren we in in de insulinepomp. Het pompje rekent vervolgens zelf uit hoeveel insuline er toegediend moet worden. Behalve het pompje draagt hij een glucose-sensor bij zich; deze meet de glucose via een naaldje in zijn bil. De sensor zendt de glucosewaarden naar de pomp. Als zijn bloedsuikerspiegel te veel afwijkt, geeft het pompje een alarmsignaal. Gebeurt dit als wij er niet bij zijn, dan grijpt de onderwijzeres in. Zij is door ons en de ouders geïnstrueerd en weet precies wat ze moet doen.” “Het is natuurlijk de bedoeling om zijn bloedsuikerspiegel zo stabiel mogelijk te houden. Wij komen voor de ochtendpauze, voor z’n tussendoortje en een halfuur voordat de school uitgaat. Is zijn bloedsuiker gezakt, bijvoorbeeld door lichamelijke inspanning tijdens de gymnastiekles, dan geven we hem iets te eten. Als zijn bloedsuikerspiegel heel erg laag is, dan kunnen we het pompje zelfs even stopzetten. Het omgekeerde gebeurt ook: dat zijn bloedsuikerspiegel te hoog is. Dan dienen we via het pompje wat extra insuline toe.”

Ellis Oldehinkel (35)

woont samen en heeft een zoontje van 3 jaar oud. Het gezin is pas verhuisd naar een hoekhuis in Hardenberg. Een van Ellis’ hobby’s is lekker (uit) eten. Ze werkt 28 uur per week. Deze foto is van een andere achtjarige jongen

16 dichtbij

Pauline Visser, Technisch Verpleegkundig Team (TVT)

Pauline Visser (52)

is getrouwd en heeft twee kinderen (23 en 25 jaar). Zij en haar man wonen in een – door haar man gebouwd – huis in Dedemsvaart. Paulines hobby zijn eten koken voor grote groepen vrienden en naar Italië gaan. Pauline werkt 20 uur per week.

Noëlle Schinkelshoek, onderwijzeres groep 5, basisschool C.N.S. Balkbrug

“Hij geeft het pompje en werkt gewoon door”

“De ouders van het jongetje hebben allebei een baan. Voor hen is het een uitkomst dat de verpleegkundigen van Carinova in de klas komen. Het is wel zo dat de ouders binnen 20 minuten aanwezig moeten kunnen zijn, als er iets gebeurt. Dus hebben we altijd hun telefoonnummers bij de hand. In de klas kijkt niemand nog gek op van de verpleegkundigen. Het gebeurt weleens dat er een nieuw kind in de klas komt dat je “In de klas ziet denken: Wat is kijkt niemand dat nou? De andere gek op van de kinderen leggen dan verpleegkundige” uit waar het insulinepompje voor dient. Ik ben ook bevoegd om de pomp te gebruiken. Als ik of iemand van Carinova ermee bezig is, kan hij gewoon doorwerken. Hij hoeft alleen maar even het pompje te geven. Ik heb ook niet de indruk dat hij het als een last ervaart. Soms is hij zo geconcentreerd bezig dat hij zelf niet eens hoort als het alarmpiepje gaat. Dat gebeurt ook weleens bij het buitenspelen. Andere kinderen wijzen hem er dan op.”

Noëlle Schinkelshoek (27)

woont met haar vriend in een oud huis uit 1896 in Zwolle. Haar hobby’s zijn reizen en tuinieren. Ze werkt vijf dagen per week.

17


aan tafel

Tekst Diana Roos

drijfveer

Tekst Marjolein Straatman

Wat motiveert de medewerkers van Carinova?

Groente uit pot of blik gezond?

Een andere blik op blik

We weten allemaal dat je minimaal 200 gram groenten per dag moet eten om aan de benodigde voedingstoffen te komen. Wat nu, als u niet elke dag tijd heeft om verse groenten in huis te halen?

v

Groentecurry 1 rode ui, in ringen 2 el rode currypasta 400 g kikkererwten uit blik, uitgelekt 400 g flespompoen, in blokjes

Veel mensen eten nog te weinig groenten. Zeker in de winter, als er minder soorten verse groenten beschikbaar zijn. En als u dan geen zin heeft in weer een of andere kool, maar wel asperges wilt eten, kunt u dan verantwoord een pot of blik gebruiken? In het algemeen wordt gezegd dat blancheren, invriezen, inblikken, ontdooien en bereiden afbreuk doet aan de vitaminen. Maar is vers veel gezonder? Nee dus! Inmiddels is het tegendeel bewezen. Onderzoek heeft uitgewezen dat het proces om groenten in te vriezen of in te blikken zó snel na de oogst plaatsvindt, dat het verlies aan vitaminen enorm meevalt. Zeker in vergelijking met verse groenten, die er minimaal een week over doen om in het schap van de supermarkt te belanden. U kunt gerust blikgroenten of ingevroren groenten eten om aan uw dagelijkse portie vitaminen te komen. Zorg dus dat u diverse blikken groenten in de voorraadkast heeft staan en een aantal recepten om lekker mee te variëren, dan komt u deze winter niets te kort.

*

18 dichtbij

TIPS

1.

Bewaar restjes van de groenten uit blik nooit in het blik in de koelkast, maar doe het over in een plastic bewaardoosje. De wand van het blik gaat namelijk oxideren.

2.

Gescheiden afval is goed voor het milieu, maar stop geen ander afval in een leeg blik, dat maakt het juist veel moeilijker te recyclen.

3.

Haal bij het openen van het blik de scherpe bovenkant er helemaal af, dit voorkomt nare snijwonden aan de handen.

400 g sperziebonen, uit blik 1 blik kokosmelk 1 groentebouillonblokje

Verhit de olie in de pan. Voeg ui en currypasta toe. Fruit ongeveer 2 minuten tot de ui zacht wordt. Voeg kikkererwten, pompoen, kokosmelk en bouillonblokje toe. Eventueel water toevoegen. Doe de sperziebonen erbij als de pompoen zacht is. Garneer eventueel met basilicum en serveer met rijst.

Annemiek Boot, coördinerend wijkverpleegkundige:

“Ik houd ervan om dingen te regelen”

w

Wat doet een coördinerend wijkverpleegkundige precies? “In het gebied Epe-Heerde ben ik eindverantwoordelijk voor alle zorg die ons team levert. Ik werk zowel voor als achter de schermen. Dat betekent dat ik op kantoor de zorg coördineer, maar ook bij de mensen thuis kom en soms aan het bed sta. In maart 2012 is Carinova voor het eerst gestart met dit team, in het nieuwe werkgebied in Gelderland.” Waarom heb je gekozen voor dit beroep? “Vanwege de afwisseling. Ik houd ervan om dingen te regelen, maar vind het ook leuk om cliënten te bezoeken en zo goed mogelijk zorg te verlenen. Omdat we in een klein team werken is

Annemiek Boot (23)

is verloofd; de bruiloft vindt plaats in mei 2014. Ze is een sportief type en volleybalt zo’n drie keer per week. Wegens een blessure is wielrennen er even niet bij, maar normaliter klimt ze ook nog op de fiets. Daarnaast doet ze graag leuke dingen met vrienden.

de communicatie onderling optimaal. Dat is gunstig voor de cliënt. Ik kan me bovendien richten op mijn eigen ontwikkeling en meer managementtaken in de toekomst.” Wat betekent het voor je werk nu men meer een beroep gaat doen op de zelfstandigheid van mensen? “Er komt meer op het bordje van de verpleegkundigen terecht als mensen langer thuis blijven wonen. Ik verwacht dat de taken ook zwaarder worden. Een voorbeeld is de zorg voor bedlegerige cliënten. Dat is wel een uitdaging.”

Is er een cliënt aan wie je nog weleens terugdenkt? “Ja, aan een meneer die inmiddels overleden is. Hij wilde tot op het laatst, op hoge leeftijd, nog alles zelf doen. Gelukkig hebben we hem goed kunnen helpen en het mede mogelijk gemaakt dat hij uiteindelijk thuis afscheid kon nemen. Dat was wel pittig, maar het gaf ook voldoening.”

“Ik werk zowel voor als achter de schermen”

*

19


document

Tekst Sarah Saarberg

De Carinova cliëntenraad

Onderzoek wijst uit:

Wat kan deze voor u betekenen?

Ouderen worden gezonder Het imago van negentigplussers staat niet altijd in lijn met het zogenoemde ‘Zwitserlevengevoel’. Ouderen zijn niet meer productief, kwakkelen met hun gezondheid en leiden aan dementie en cognitieve achteruitgang. Dat is althans het beeld. Recent onderzoek heeft echter uitgewezen dat het in de praktijk heel anders zit. Prof. dr. Marcel Olde Rikkert, geriater van het UMC St Radboud, geeft uitleg.

Een cliëntenraad praat namens de cliënt mee over bepaalde (beleids)zaken en geeft advies. Het hebben van een eigen raad is verplicht volgens de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Dichtbij is in gesprek met Gerard Scheffers, Gerard Scheffers (65) de bevlogen voorzitter van de is vader van ‘drie mooie mannen’ en grootvader van een prachtige kleindochter, op Carinova cliëntenraad. wie hij een dag in de week past. Hij heeft zijn

w

Wat is een cliëntenraad? “Carinova heeft cliëntenraden op twee niveaus. Op elke plek waar zorg wordt verleend door Carinova bestaat een lokale cliëntenraad. Dat zijn er negen, want Carinova heeft acht woonzorglocaties en een grote thuiszorgorganisatie. Elke lokale cliëntenraad levert een vertegenwoordiger aan de centrale cliëntenraad en ik ben een onafhankelijke voorzitter. De lokale cliëntenraden houden zich vooral bezig met de lokale vraagstukken. De centrale cliëntenraad zit juist op het beleidsmatige niveau. Onze gesprekspartner is dus de Raad van Bestuur.”

Welke bevoegdheden heeft de cliëntenraad? “Volgens de wet hebben wij ‘adviesrecht’ en ‘verzwaard adviesrecht’. We kunnen voorstellen doen over alle onderwerpen die

20 dichtbij

leven lang in de zorg gewerkt, onder meer als zorgmanager en regiomanager. Zijn hobby is fotografie en hij houdt zich bezig met yoga en meditatie; in Zwolle is hij ook voorzitter van een stichting op dit gebied.

voor de cliënten van Carinova van belang zijn. De Raad van Bestuur van Carinova slaat onze adviezen gelukkig niet in de wind. Dat siert Carinova: er wordt goed geluisterd naar de cliëntenraad, en dus naar de cliënten.”

Hoe kan ik, als cliënt, de cliëntenraad inschakelen? “Met de meeste zaken komt een cliënt terecht bij de lokale cliëntenraden. Als zij er niet uitkomen of als het een centrale vraag betreft, komt het probleem of de opmerking bij ons terecht. Dan gaan wij ermee aan de slag.”

Wat kan een cliëntenraad nog doen als er zoveel moet worden bezuinigd? “Juist nu is het belang van de cliëntenraad heel groot. Door de bezuinigingen van de

overheid gaan er dingen veranderen die rechtstreeks van invloed zijn op de cliënten. Carinova probeert daar oplossingen voor te verzinnen en wij denken dan mee. Natuurlijk kunnen we geen ijzer met handen breken en is ook het voortbestaan van de organisatie van belang. Maar soms kunnen we alternatieven bedenken of iets op een andere manier oplossen. Daar wordt door Carinova goed naar geluisterd.”

Zijn er nieuwe leden nodig voor de cliëntenraad? “Omdat we met de centrale cliëntenraad op beleids- en strategisch niveau meedenken, zijn er vooral mensen nodig die goed ingevoerd zijn op het gebied van onder meer zorg, vastgoed, HR en financiën. Deskundigheid is ook voor de vrijwillige leden van een cliëntenraad van belang. Daar letten we dus op als er een vacature komt.”

*

d

Deens-Amerikaanse wetenschappers hebben een uitgebreid onderzoek gedaan bij grote groepen Deense ouderen die in 1905 en in 1915 zijn geboren. Het blijkt dat de groep uit 1915 op ongeveer dezelfde leeftijd aanmerkelijk beter functioneert dan de negentigplussers uit 1905. Olde Rikkert: “Het onderzoek begon twaalf jaar geleden met de groep uit 1905: toen hadden deze wetenschappers al de vooruitziende blik om de juiste meting te kiezen. Zowel wat betreft de cognitieve gezondheid als bij de dagelijkse bezigheden blijken de negentigplussers uit 1915 aanzienlijk beter te functioneren.” De geriater is niet verrast door de uitslag van het onderzoek, omdat het spoort met wat hij zelf in de praktijk waarneemt. Wat hij niet verwachtte, is dat het in zo’n korte tijd dit verschil zou zijn.

Anticiperen met zorgaanbod “Er wordt veel gesproken over hoe we tegen deze bevolkingsgroep moeten aankijken. Vooral op het gebied van de zorg is het belangrijk te weten hoe het met de gezondheid van ouderen is gesteld, omdat we daarop moeten anticiperen met ons zorgaanbod. De gezondheid op oudere leeftijd blijkt dus veel beter te worden dan we doorgaans denken. Dat er al in een decennium zo’n verschil ontstaat, maant tot grote voorzichtigheid met voorspellingen. Want op de voorspellingen worden onder meer politieke beslissingen genomen. Het nu heersende doemscenario, dat ouderen alleen maar geld kosten en dat er veel

handen nodig zullen zijn om ze te verzorgen, is dus niet helemaal kloppend. Mensen worden niet alleen ouder, ze worden ook nog eens gezonder ouder. Dat is natuurlijk goed nieuws.” Het brein trainen Om gezond te blijven is het volgens Olde Rikkert heel belangrijk om zoveel mogelijk in beweging te blijven, zowel fysiek als mentaal. “Het brein is vergelijkbaar met een spier die, net als andere spieren, voortdurend getraind moet worden. Als mensen fysiek en mentaal in beweging blijven, is de kans groter dat ze gezond ouder worden.” Toch is Olde Rikkert geen voorstander van de doorsnee-tip ‘u moet meer bewegen’. “Dat werkt niet”, weet hij uit ervaring. “Het is belangrijk dat ouderen een goed advies krijgen dat past bij hun levensstijl.” De ene oudere maakt graag een wandelingetje, de ander gaat liever zwemmen. Ook voor het brein zijn er diverse mogelijkheden. Puzzelen, een boek lezen, op de kleinkinderen passen, computeren; het zijn slechts voorbeelden waarbij het brein in beweging blijft. Olde Rikkert: “Het is in elk geval belangrijk om daar vroeg mee te beginnen en zo de cognitieve reserves te vergroten. Preventief is er meer succes te boeken dan bij behandelingen.”

Marcel Olde Rikkert (51 jaar)

is getrouwd en heeft drie kinderen en een Spaanse waterhond. Hij werkt als hoogleraar geriatrie aan het UMC St Radboud in Nijmegen en is directeur van het Alzheimer Centrum in Nijmegen. Hij blijft in beweging doordat zijn hond houdt van rennen en als co-leider en grensrechter van het voetbalteam van een van zijn twee zoons.

*

21


puzzel

lezersaanbieding

Tekst Chris von Koettlitz

column

Woordzoeker

decorum

De gegeven woorden zijn -in alle richtingenin het diagram verborgen. Sommige letters zijn meer dan een keer gebruikt. Plaats de resterende letters in het oplossingsbalkje voor de oplossing van deze puzzel. APOTHEKER

SINT

AWBZ

SJAAL

B&B

TAKEN

BEGELEIDING

THUISZORG

BEZUINIGEN

TRAINEN

BREIN

VERGOEDINGEN

BUDGET

VERPLEEGHUIS

CLIENTENRAAD

VERS

COMPUTEREN

VERSCHUIVING

DIABETES

VRIJWILLIGER

DOUCHEN

WATERHOND

GEHANDICAPTEN

WEERSTAND

GEMEENTES

WINTER

GEZONDHEID

WINTERSCHILDER

GROENTEN

WIJKTEAMS

HUISARTS

ZORGBELEID

HYPO

ZORGKANTOREN

INNOVATIES

ZORGSPAREN

INSULINE

ZWEMMEN

Bij de cliëntvertrouwenspersoon worden zeer uiteenlopende klachten gemeld. Hieronder een kijkje in de praktijk. Om de privacy te waarborgen is de hier beschreven klacht ontleend aan een vergelijkbare zorginstelling buiten Overijssel.

Speciale prijs voor Dichtbij-lezers:

€ 180,-

Vintage gezelligheid in de mooiste boerderij van Salland

INTRAMURAAL KERSTMARKT KLANTGERICHTHEID LEZEN MENTAAL MUTS

2ee en 3 prijs

OUDEREN OVERHEID PIET

2 Jaarabonnementen Plus Magazine

POMPJE SALLAND SERVICEPAKKET

Wat moet u doen?

Stuur de oplossing met uw naam en adres voor 15 januari 2014 in naar Dichtbij, Postbus 6030, 2001 HA Haarlem of stuur een e-mail naar dichtbij@brandingmedia.nl.

De uitgever neemt contact op met de prijswinnaars. De prijzen worden beschikbaar gesteld door de genoemde bedrijven.

22 dichtbij

1e prijs Een BuitenOosten Boerenbuiten-

arrangement voor 2 personen

Slapen in een bedstee, lekker bij het gaskacheltje zitten, de krant lezen, wat eten of drinken in de zondagse kamer: het kan allemaal in de mooiste boerderij van Salland! Er zijn drie gastenkamers met allemaal een fraai uitzicht op de mooie Sallandse heuvels. Ook in de wintermaanden een aanrader! www.buitenoosten.nl

Plus Magazine wordt door ruim 1 miljoen mensen gelezen. Dat is niet voor niets. Elke maand brengt Plus Magazine ruim 200 pagina’s met betrouwbare en praktische informatie over uw gezondheid, geldzaken en rechten, mens en samenleving, cultuur, reizen en vrije tijd. www.plusonline.nl

De juiste oplossing van de vorige puzzel was: ‘Carinova biedt vierentwintig uur per dag zorg aan huis’ De winnaars zijn: 1e prijs (Een 3-daags Landgoedarrangement voor 2 personen in hotel De Witte Bergen in Epe) Klaas Luisman, Mariënberg, 2e en 3e prijs (2 boeken “Ik zal handhaven”: Beatrix, koningin in een veranderd land) Jenny Buitenhuis, Rouveen (2e prijs) en R. van Ouwerkerk, Schalkhaar (3e prijs)

Aan de voet van de Sallandse Heuvelrug pronkt trots het Spyckerhuys. Ooit was deze monumentale hoeve in het groene weideland de grootouderlijke woonstee van Jenny Neppelenbroek, die er een paar jaar geleden samen met vriend Stefan Kleine Toereers een bijzondere Bed & Breakfast opende. ‘BuitenOosten’ heeft drie knusse gastenkamers met fraai uitzicht op het omliggende boerenland waarin onder andere Shetlandpony’s, schapen en kippen rondlopen. Het interieur is

een sfeervolle combinatie van vintage uit de jaren ’50-’70 en authentieke 18e-eeuwse elementen. Voor de liefhebbers is er zelfs een extra comfortabele bedstee en een keukentje om zelf te koken. Naast de B&B hebben Stefan en Jenny ook een retro-meubelatelier en organiseren ze werkprojecten voor mensen met beperkingen. In elk jaargetij is er van alles te doen in de buurt, van paardenmelkerij tot klompenmaker, het Pieterspad en een ‘Happ Stapp Trapp’-uitje. Inspirerend!

BuitenOosten Boerenbuiten-arrangement:

•3  x overnachting met ontbijt voor 2 personen* •W  elkomstdrankje • L euk streekpakket met diverse lekkernijen •G  ebruik van wandel- en fietsroutekaarten (* Ook beschikbaar voor 1 nacht voor 6 personen in 3 kamers) Wanneer: deze aanbieding is geldig van november 2013 t/m eind 2014. Waar: BuitenOosten – Looweg 17 – 8105 SL Luttenberg - Tel. (0572) 36 66 49 E-mail: welkom@buitenoosten.nl – www.buitenoosten.nl Vermeld bij uw boeking dat het om een lezersaanbieding van Dichtbij gaat.

Meneer Voorthuizen heeft alzheimer. Sinds twee jaar woont hij in het verpleeghuis. Zijn vrouw was hem het liefst thuis blijven verzorgen, maar dat ging gewoon niet meer. Mevrouw Voorthuizen heeft contact opgenomen met de cliëntvertrouwenspersoon. Zij vindt dat er niet goed genoeg voor haar man wordt gezorgd. Als ze op bezoek komt, heeft hij zijn trui verkeerd om aan en soms is hij helemaal vies. Haar man was altijd iemand die het belangrijk vond om er verzorgd uit te zien. Als ze ziet hoe hij er nu soms bij zit, dan breekt haar hart. De cliëntvertrouwenspersoon vraagt, na overleg met mevrouw Voorthuizen, aan de zorgcoördinator om contact met haar op te nemen. Zij legt mevrouw Voorthuizen uit dat de medewerkers hun best doen om meneer Voorthuizen zo goed mogelijk te verzorgen. Maar op het moment dat zij andere bewoners gaan helpen, kleedt meneer Voorthuizen zichzelf weer uit. Zijn kleren komen daarbij overal terecht, op de stoelen, de vloer of soms in de planten. De verzorgenden proberen hem zoveel mogelijk aangekleed te houden, maar zonder hem te fixeren op een vaste plaats lukt dat niet. En dat laatste is niet wenselijk, omdat het belangrijk is dat meneer Voorthuizen veel blijft bewegen. Mevrouw Voorthuizen ziet zelf ook dat haar man zichzelf uitkleedt en besmeurt. Ook begrijpt ze dat het voor de medewerkers niet mogelijk is om dat altijd te voorkomen. De medewerkers zal gevraagd worden er nog alerter op te zijn. Met de evv’er zal mevrouw Voorthuizen nadenken over welke kleding voor haar man het geschiktst is. Het gesprek met het afdelingshoofd heeft de situatie waarin meneer Voorthuizen zit niet veranderd. Maar het helpt mevrouw Voorthuizen wel bij het accepteren van die situatie en bij het loslaten van de zorg voor haar man. Wanneer het niet lukt om uw probleem op te lossen samen met een medewerker van Carinova kunt u contact opnemen met Roel de Leeuw, de cliëntvertrouwenspersoon voor Carinova, die samen met u kan proberen het probleem op te lossen. U kunt hem bereiken op 06 23 10 01 26 of cvpcarinova@quasir.nl.

23


servicepakket

Leden-werven-leden-actie! Carinova maakt het mogelijk om langer plezierig zelfstandig thuis te blijven wonen. Leden van het Carinova Servicepakket kunnen gebruikmaken van verschillende diensten aan huis, zoals de kapper, de pedicure en de maaltijdservice, maar ook van kortingen op zorgverzekeringen of de personenalarmering.

Word lid voor maar € 13,75 per jaar*

Aanbieding

personenalarmering Leden van het Carinova Servicepakket die zich voor 31 december 2013 aanmelden voor de personenalarmering betalen geen aansluitkosten à € 60,-.

Kortingsplatform Naast het bestaande dienstenpakket biedt Carinova ook een kortingsplatform voor alle leden. Kijk op servicepakket.carinova.nl (dus zonder www) of de bijgesloten flyer voor het actuele aanbod!

*vanaf 2014 € 15,00. Zie voor de algemen e voorwaa rden www.ca

rinova.n l

Speciale Aanbieding Maak iemand in uw omgeving lid van Carinova en ontvang

het boekje Fluitend door het leven a via 0900 86 62 Bel voor meer informatie naar Carinov

Wilt u iemand lid maken van het Carinova Servicepakket? Gegevens bestaand lid Naam en voorletters  M

/V

Adres Postcode en woonplaats Lidnummer

Nieuw lid Naam en voorletters  M

/V

Geboortedatum Adres Postcode en woonplaats Telefoon E-mailadres

Wat moet u doen? Wilt u ook iemand in uw omgeving laten profiteren van de kortingen en services aan huis? Vul de bon hiernaast in en stuur hem voor 31 december 2013 naar: Carinova, Antwoordnummer 447, 7400 VB Deventer.

Dichtbij 3 2013  

Magazine van Carinova. Nummer 3, najaar 2013.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you