Page 1

Felicia Fredriksson

Kungsängsgymnasiet

Järven (Gulo gulo) Sveriges största mårddjur

Handledare: Carina Ek, Jonas Kindlund och Margareta Molin. Inlämningsdatum 2013-11-21

Na13


Abstract The purpose of this study was to write a report about an animal from Sweden. I choose the wolverine because it´s a mysterious animal that lives in the northern forests in Sweden. I asked myself three questions that I wanted an answer to and then I started searching for it. The questions were: -

What do the wolverines eat and how does the food depend on the seasons? How is the wolverines pregnancy period and how does it take care of the cubs? Why is there a problem between humans and wolverines?

In the search I found out that the wolverine is depending on reindeers for food in the winter and also on left over’s from other predators. The wolverine is not that successful when it comes to hunting and it needs benefits to be able to catch a prey. In the winter the wolverine can run upon the snow while the reindeers sink down into the snow. The wolverine mate in April – August and will have its cubs during the winter. The cubs will stays with their mom all spring and summer, while they learn how to hunt and survive. The problem between humans and wolverines depends on the fact, that the wolverine is eating and hunting the Sami-peoples reindeers. Many people are poaching wolverines for their fur. A couple of years ago poisoned cadavers were found, obviously to attract wolverines and to kill them! My discussion contains the result of my brief studies and how I would like to proceed and evolve with these studies, especially how to minimize the conflict between humans and wolverines.


Innehållsförteckning Inledning Frågeställning……………………………………………………………………………………s.1 Metod och material…………………………………………………………………………..s.1 Rapport Järvens födovanor…………………………………………………………………………….s.2 Järvens dräktighet…………………………………………………………………………….s.3 Lyan………………………………………………………………………………………………….s.3 Ungar……………………………………………………………………………………………….s.3 Konflikten mellan människan och järven………………………………………….s.4 Diskussion………………………………………………………………………………………….……...s.5 Sammanfattning………………………………………………………………………………………..s.6 Källförteckning Källor för fakta………………………………………………………………………………..s.7 Källor för bilder…………………………………………………………….…………………s.7


1

Inledning Uppgiften är att välja ett svenskt djur jag finner intressant. Jag skulle sedan skriva en rapport om frågeställningar jag har kommit fram till själv. Järven är ett väldigt underligt djur. För det första så ser den ut som någon sorts liten björn med lite blandning av grävling i sig. Jag har alltid tyckt att järven är intressant så när vi fick den här uppgiften så visste jag direkt att det var järven jag ville skriva om. De svårlösta problemen som uppstått med järven och renskötseln tar jag också upp i rapporten.

Frågeställning Här är mina frågeställningar: -

Vad har järven för födovanor och hur ändras de efter årstiderna?

-

Vad är grunden och varför uppstår konflikten mellan samerna och järven?

-

Jag vill veta mer om järvens dräktighet och hur de tar hand om sina ungar?

Metod och material Jag ska nu skriva en rapport om mina frågeställningar. Jag kommer att använda mig av internet och av tryckt fakta. Jag kommer att ta upp varje frågeställning och skriva ner fakta samt visa med illustrerat material.


2

Rapport Rike

Animalia

Stam

Chordata

Klass

Mammalia

Ordning

Carnivora

Familj

Mustelidae

Släkte

Gulo

Figur 1 visar järvens systematik.

Järvens födovannor Järven är en skicklig smådjursjägare. Vid större byten så som renar eller rådjur så är bytesdjuret antagligen redan sjukt eller skadat. Järven är en asätare och äter kadaver som t.ex. björn eller varg lämnat efter sig. På vintern så har järven en stor fördel gentemot tamrenarna. Renarna sjunker ned i snön med sina klövar medans järven springer uppe på snön med hjälp av sina stora tassar som fördelar vikten och hindrar den från att sjunka ned i snön. I figur 2 kan vi se att bilden är tagen på sommaren vilket visar att renen antagligen var sjuk eller skadad när järven dödade den. Det kan också vara så att renen blev dödad av något större djur sedan har järven hittat resterna. På sommaren så lever järven som omnivor, det betyder att den är allätare och lever på både kött och växter. Den jagar mindre djur, t.ex. fåglar och kaniner. Skulle järven lyckas få tag på ett större djur så styckar den upp bytet och gräver ner delarna i t.ex. snö.1

Figur 2 På bilden syns en järv med ett byte som tycks vara en ren.

Järven är en mycket uthållig löpare och kan spring 6 mil i sträck utan att stanna, vilket är till stor nytta när den jagar. Järvar är inga framgångsrika jägare när det gäller stora djur förutom på vårvintern när snön gynnar järven i jakt på renar.2 Det har först nu börjat förekomma järvar längre söderut i ren fria miljöer. Där lever de på älgjakt, människans älgjakt och resterna efter den.3

1

http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/daggdjur/skelettfrandaggdjur/daggdjurskranier/jarv.319 1.html 2 3

http://www.jarvzoo.se/jarv/ http://www.de5stora.com/OmRovdjuren/Jarv/


3

Järvens dräktighet Vid två års ålder blir järvhonorna könsmogna. Järven lever oftast ensam och söker bara upp andra järvar vid parningssäsongen vilket är i april till augusti.4 Men järven har en försenad foster utveckling, vilket betyder att det befruktade ägget inte fäster sig direkt vid livmoderväggen. På grund av detta så börjar inte fostret växa för än i slutet av december. Järven har en dräktighets tid efter parningen på ca 9-11 månader. Men fostrets utveckling tar endast ca 2 månader.5 Lyan Lyan förbereds oftast genom att den i skogsområden grävs ut under en rot eller under stenar. Lyan kan också grävas ut i snö, då grävs oftast flera gångar till en stor håla långt ner i snödrivan.6 Ungar Mitt i vintern, i februarimars, så födds ungarna i lyan. Vanligtvis födds 23 ungar men det kan förekomma upp till 5 ungar. Ungarna är ca 1213 cm stora vid födseln och väger ca 85-110 gram. De föds blinda och ögonen öppnas först efter ca 3-4 veckor. Ungarna dias i 10-12 veckor innan de börjar Figur 3 På bilden syns en järv mamma med 2 ungar som är ca 2 månader gamla. äta fast föda.7 I figur 3 så är ungarna bara 2 månader gamla och det kommer att dröja ytterligare några veckor innan de börjar förtära fast föda. Ungarna stannar med mamman hela våren och sommaren, de stannar för att skyddas mot rovdjur och för att lära sig av sin mamma hur man t.ex. jagar. Det förekommer också infanticid, det betyder att järv hannen biter ihjäl de avkommor som inte är hans.8 Vid 3-4 månader är de ca 70-80 cm stora och väger ca 9-16 kg, det är då fullvuxna men de stannar med mamman ytterligare en tid.9 4

http://jagareforbundet.se/vilt/vilt-vetande/artpresentation/daggdjur/jarv/ http://www.jarvzoo.se/jarv/ 6 http://www.jarvzoo.se/jarv/ 7 http://www.jarvzoo.se/jarv/ 8 http://jagareforbundet.se/vilt/vilt-vetande/artpresentation/daggdjur/jarv/ 9 http://www.wwf.se/vrt-arbete/arter/1125768-jrv 5


4

Konflikten mellan människan och järven Att järven dödar samernas tamrenar har skapat många konflikter, under bra jaktförhållanden kan en järv fånga många renar på väldigt kort tid. Under renarnas kalvnings säsong är järven också ytterst effektiv i sin jakt. Många samer vill ha jakträtt på järven, men järven har varit fridlyst i Sverige sedan 1969.10 Järven finns förutom i Skandinavien även i Nord Amerika och den sibiriska taigan. Den utgör inte några större problem i Nord Amerika eftersom ingen renskötsel förekommer där. Men i Skandinavien så har vi mycket frigående boskap så som renar och får. År 2012 så beräknades det att ca 7500 får hade dödats av järven.11 Det hittas regelbundet spår av trebenta järvar som har fastnat i illegala saxar och förlorat benet. Man fann för några år sedan kadaver med gifter i sig. De var utplacerade för att locka rovdjur och döda dem för att t.ex. använda deras päls.12 De växande rovdjursstammarna dödar fler renar än det går till slakt och detta leder till att samerna förlorar mer än den ersättning de får från staten på 60 miljoner kronor. Professor i renskötsel Öje Danells har beräknat att rennäringen är nära att kollapsa på grund av kostnaderna för de ökande rovdjursskadorna.13 Järven kan orsaka förödande skador på renarna. Ofta händer det att järven misslyckas med att döda och istället skadar renen. Järven biter renen i nacken så att nerverna går av och renen blir förlamad. Då kan järven döda renen i ”lugn och ro”. Många Figur 4 Bilden visar en skadad ren som har blivit attackerad av en järv. Renen lever men är förlamad och kan inte röra sig. gånger så hittar samerna skadade renar som på figur 4. De kan fortfarande leva men det går inte att hjälpa dem och samerna måste avliva dem.14

10

http://jagareforbundet.se/vilt/vilt-vetande/artpresentation/daggdjur/jarv/ http://www.de5stora.com/omrovdjuren/jarv/ochManniskan/ 12 http://www.wwf.se/vrt-arbete/arter/1125768-jrv 13 http://www.samer.se/1173 14 http://www.samer.se/1173 11


5

Diskussion Järvens födovannor och reproduktion påverkar förhållandet mellan samerna och järven. Om fler järvar föds så kommer inom några år antagligen fler tamrenar att dödas och samerna kommer gå med större förlust. Men järven är beroende av renen som föda på vintern och det gör att de inte kommer att ändra sina födovannor om de inte behöver. Detta leder till att samerna antagligen alltid kommer ha en förlust av renar så länge det finns järvar och andra rovdjur i Sverige. Det går inte att lösa detta problem utan att behöva utrota järven. Även om man utrottar järven så kommer problemet kvarstå eftersom det finns många andra rovdjur som har tamrenar som sin huvudsakliga föda. Samerna har i många år haft problemet med järven när det gäller renskötseln. Innan 1969 fick de skjuta järven men nu har de inte den möjligheten. Men är det rätt att upphäva fridlysningen på järven? Populationen av järvar är inte stor och om det var tillåtet att jaga järv så skull den sjunka ännu mer. Om fridlysningen upphävs så skulle det innebära att samerna kan försvara sina renar mot järven och de skulle kunna ha en större framgång inom renskötseln. Detta kan lätt leda till att järven blir utrotningshotad igen och kan dö ut i Sverige. Järven är en viktig konsument i våra svenska skogars ekosystem och om den skulle försvinna skulle det innebära förändringar i skogen till de bättre för samerna men till det sämre för andra djur som förslitar sig på järven för t.ex. sin föda. Järven utgör en del av en näringsväv där den är av stor vikt. Om järven skulle försvinna från Sverige så skulle det bli ett tomt hål i näringsväven och de djur som förlitar sig på järven kommer behöva utveckla andra sätt att överleva eller så kommer de att tvingas flytta dit där de kan leva utan järven. Därmed inte sagt att ekosystemet inte skulle fungera utan järven. De djur som skulle påverkas av det skulle i framtiden utveckla ett system för att överleva utan järven. Men om man tänker sig de svenska skogarnas ekosystem som en mur. Det går att ta bort en sten här och där, men när för många stenar försvinner så kommer muren att falla. Precis så är det med de svenska skogarna. Alla djur utgör en speciell del av ekosystemet och tar man bort för många av dem så kommer systemet krascha. Järven är en del av muren och tas den delen bort så lämnas ett hål som kommer att försvaga muren och gör att den lättare faller. En lösning på problemet skulle vara att samerna skulle får större ersättning från staten för sina skadade eller dödade renar. Det skulle göra att de kan fortsätta leva till viss del genom sin renskötsel och de ekonomiska skadorna skulle minimeras. Men för att det ska fungera så måste de övertyga staten om att få högre ersättning. Utan denna så kan det leda till att samerna kommer att behöva sluta med renskötsel som livsnäring och då skulle vi i Sverige förlora en stor del av vår nordiska kultur. Det skulle vara intressant att forska vidare och observera de fåtal järvar som har börjat migrera söderut i landet och se vad som har gjort att de flyttar från de norra skogarna. Stora delar av Sverige ingår i Taigan det norra barrskogsbältet vilket utgör järvens huvudsakliga hemvist. Detta betyder att järven skulle kunna leva i hela landet. Men järven lever framförallt i de norra skogarna på grund av


6

till gången på föda genom tamrenarna. När studierna visar på att järven har börjat vandra söderut i landet så tillför det många problem genom att den kommer att komma till den mer tätbefolkade delen av landet. Detta kommer med säkerhet att leda till fler problem mellan järven och människan. Det skulle också leda till att järven har mindre fördelar i jakten under vintern t.ex. att kunna springa uppe på snön. Detta kan dock kompenseras av den rikligare tillgången på småvilt i landets södra delar. Jag skulle väldigt gärna vilja forska vidare om den nordamerikanska järven. Anledningen till att jag skulle vilja forska vidare i Nordamerika är att där finns det ett institut som specialiserat sig på järven. Där märker de järvar med sändare och följer dem i sin naturliga miljö. De följer hanarna när de försvarar sina revir, de följer med på jakt och de följer honorna med sina ungar. De får se järven i sin naturliga miljö och de forskar om järvstammen. Allt de som vi inte vet om järven försöker de ta reda på och jag skulle väldigt gärna vara en del av den forskningen. Organisationens namn är The Wolverine Foundation och här är länken till deras hemsida: http://wolverinefoundation.org/

Sammanfattning Jag bestämde mig för att skriva min rapport om järven då jag finner den väldigt intressant. Jag hade frågor som jag ville ha svar på som handlade om järvens föda, reproduktion och konflikten med rennäringen. Järven är ett rovdjur som i Sverige lever i skogarna i landets norra hälft. På sommaren så lever järven som omnivor det vill säga att den äter både kött och växter. Vad köttet beträffar så är järven både asätare och jägare. På vintern så har järven en fördel då den jagar. Med sina stora tassar tar den sig med lätthet fram uppe på snön till skillnad från dess byten som är framför allt renar. Järven dödar oftast renarna med ett bett i nacken. Järven har försenad foster utveckling och tidsrymden mellan parning och födsel uppgår till cirka nio månader. Ungarna föds mitt i vintern i lyan som honan berett och där ungarna tillbringar sina första månader. Ungarna stannar hos mamman över sommaren. Konflikten med samerna handlar om att rovdjur, bland annat järven skadar och dödar hundratals tamrenar per år. Vilket innebär en betydande ekonomisk förslust för rennäringen.


7

Källförteckning Källor för fakta Hämtade 11/11 http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/daggdjur/skelettfrandaggdjur/daggdjurskranier /jarv.3191.html http://www.jarvzoo.se/jarv/

Hämtade 13/11 http://www.de5stora.com/OmRovdjuren/Jarv/ http://jagareforbundet.se/vilt/vilt-vetande/artpresentation/daggdjur/jarv/ http://www.jarvzoo.se/jarv/ http://www.jarvzoo.se/jarv/ http://www.jarvzoo.se/jarv/ http://jagareforbundet.se/vilt/vilt-vetande/artpresentation/daggdjur/jarv/ http://www.wwf.se/vrt-arbete/arter/1125768-jrv http://jagareforbundet.se/vilt/vilt-vetande/artpresentation/daggdjur/jarv/

Hämtade 17/11 http://www.de5stora.com/omrovdjuren/jarv/ochManniskan/ http://www.wwf.se/vrt-arbete/arter/1125768-jrv

Hämtad 18/11 http://www.samer.se/1173

Källor för bilder Hämtade 18/11 http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/djur-och-natur/rovdjur/stora-rovdjur-idalarna/jarv/Pages/default.aspx Framsida http://www.samer.se/1173 s.2 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=3625481 s.3 http://blogg.vk.se/annelikraik/2012/04/18/den-blodiga-verkligheten/ s.4

Jarvenff  

rapportdjur3013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you