Page 1


Hummeltofteskolen 2012 Grønnevej 218 2830 Virum Tlf.: 4585 4649 hummeltofte@ltk.dk


Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VISION: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i spil. Alle understøtter hinanden i at udfolde sig, øve sig og udvikle sig i et innovativt læringsrum.

VÆRDIER

• Vi er åbne for hinanden og ser mangfoldighed som en styrke • Vi understøtter kreativitet, nysgerrighed, undren og engagement • Vi eksperimenterer i trygge rammer • • • • •

Vi vægter glæde, humor og et godt grin Vi tager følelser og konflikter alvorligt Vi lægger vægt på fællesskab, gode relationer og ansvarlighed Vi underbygger demokratisk dannelse Vi baserer os på ordentlighed


EN ATTRAKTIV SKOLE Hummeltofteskolen er en af landets bedste skoler og en attraktiv arbejdsplads. Hummeltofteskolen arbejder kvalificeret og ambitiøst med elevernes faglighed og trivsel. Hummeltofteskolen udvikler unge mennesker, der er klar til mere uddannelse. Når eleverne går ud af 9. kl., kan de bygge videre på et fundament af faglighed og personlige og sociale kompetencer. Eleverne er dannede og uddannede til at begå sig i livet og samfundet. Hummeltofteskolen møder eleverne der, hvor de er. Lærere og pædagoger arbejder tæt sammen i team, hvor det faste omdrejningspunkt er elevers faglige læring og trivsel. Elevernes styrker og evner udfordres, og eleverne bliver klogere på, hvor de skal bringe deres kompetencer i spil. Eleverne understøttes i at træffe et valg for deres fremtid. Elever, lærere og pædagoger arbejder med kreativitet, innovation og iværksætteri i børnehøjde i undervisningen. De mange værktøjer udnyttes i et eksperimenterende læringsrum. Evaluering og tests bruges systematisk og meningsfuldt som redskab til differentiering og planlægning af undervisningen.


EN ATTRAKTIV SAMARBEJDSPARTNER Skole/hjemsamarbejdet er meningsfuldt og godt funderet på Hummeltofteskolen, hvor forældre, lærere og pædagoger er i dialog og har et engageret samarbejde både på det individuelle niveau og i fællesskab. Skolen indgår i samarbejde med lokalområdets institutioner og inddrager dem i undervisningen og fritidsdelen. Skolen bestræber sig på at lave gode overgange fra børnehaver og videre til klub, fritidstilbud og ungdomsuddannelser. Der er fokus på samarbejde med andre aktører og organisationer om et trygt nærmiljø.


EN ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS Hummeltofteskolens ambition er at være en af landets førende skoler inden for pædagogisk udvikling. Derfor vægtes efter- og videreuddannelse af hele skolens personale og ledelse. Skolen er organiseret omkring funktionelt teamsamarbejde, som giver alle medarbejdere mulighed for at bruge deres kompetencer. Den fleksible tilrettelæggelse af undervisningen er et af skolens kendetegn. Pædagogisk tænkning og indhold præger skolens struktur og elevernes skemaer samtidig med, at antallet af vikartimer mindskes. Ledelsen og medarbejderne tør udfordre den pædagogiske tænkning og skolens struktur. Det sker som en naturlig del af udviklingen af skolen frem mod 2020. Lærere, pædagoger og administrativt personale har lyst og vilje til at anvende ny viden og relevante forskningsresultater. Sammen med solide praksiserfaringer skaber det en bærende platform og afsæt for at indfri skolens vision.


Undervisning og læring – det pædagogiske grundlag Lyst til læring Hummeltofteskolen vægter, at eleverne har lyst til læring og er i stand til at sætte viden i spil. Læring sker i relationer og beror på en anerkendende, tryg og tillidsfuld atmosfære. Eleverne bliver udfordret i forhold til deres forudsætninger og potentialer.

”God anderledeshed” Hummeltofteskolen arbejder med god anderledeshed. Her guider lærerne eleverne ind i en skoleverden, hvor viden og læring er i fokus. Det er positivt at have viden og attraktivt at lære noget. Undervisningsrummet er en tydelig struktureret ramme for læring, hvor fordybelse kommer i forgrunden, og eleverne arbejder vedholdende og koncentreret. Eleverne lærer at foretage bevidste og reflekterede valg i en verden med mange valgmuligheder og forskellige normer. Det er lærernes rolle at skabe meningsfuldhed og støtte eleverne i at sætte realiserbare mål. Eleverne lærer, hvordan de hver især kan præstere og yde deres bedste.


Dannelse Hummeltofteskolen lægger vægt på dannelse, der fordrer, at eleverne lærer et givent stof, både fagligt og socialt - samtidig med, at de lærer forskellige metoder og gode arbejdsvaner (lærer at lære). Da mængden af stof, både fagligt og socialt, er meget stor, underviser lærerne ud fra gode eksempler, som åbner for grundlæggende anderledes viden end elevernes hverdagsverden. Undervisningen leder frem mod, at eleverne lærer god omgangstone i et demokratisk fællesskab.

Styrkebaseret læring Hummeltofteskolen har fokus på styrkebaseret læring ved, at lærerne understøtter eleverne i at blive bevidste om at bruge deres styrker både fagligt, socialt og praktisk. Læring får de bedste forudsætninger, når eleverne er i trivsel og flow – en tilstand af fuldt engagement, hvor udfordringer og kompetencer er afstemt med hinanden. Der er fokus på værdier og på, at eleverne skaber identitet gennem arbejde med refleksion og dialog i fællesskabet.


Praktisk-musisk dimension Hummeltofteskolen vægter og understøtter den praktisk-musiske dimension i alle fag. Her får eleverne mulighed for at arbejde praktisk, innovativt og håndværksmæssigt. De lærer at kommunikere med æstetiske og visuelle virkemidler. Det sker også som en naturlig del af de praktisk-musiske fag.

Bevægelse Hummeltofteskolen har fokus på at øge elevernes bevægelse og lyst hertil. Lærere og pædagoger lægger vægt på at igangsætte fysisk aktivitet, som fremmer læring ved at være udfordrende, varieret og indebære succesoplevelser.

Undervisningsdifferentiering og holddannelse Hummeltofteskolen benytter undervisningsdifferentiering som et bærende pædagogisk princip med afsæt i fællesskabet og med fokus på varierede undervisningsformer. Lærerne inddrager eleverne i undervisnings- og læringsmål og giver feedback til eleverne og forældrene. Det åbner for refleksion hos eleverne over egen læring. Lærerne benytter holddannelse som et organisatorisk princip, når det er hensigtsmæssigt for optimal læring. Holddannelse foregår i klassen, på årgangen eller andre hold ud fra forskellige kriterier, herunder det faglige niveau.


Visionstemaer

I

NTERNATIONALISERING, INDBLIK OG UDSYN Alle elever er fortrolige med grundlæggende demokratiske værdier i egen hverdag og vores samfund. Det danner grundlag for et globalt udsyn, der gør det muligt at møde andre mennesker og kulturer med åbent sind og forståelse. Undervisningen leder frem mod viden om andre lande, sprogfærdigheder og international kultur- og samfundsforståelse. Der er fokus på at opnå interkulturel kompetence forstået som evnen til at kommunikere og agere i et globalt samfund både verbalt, skriftligt og via medier. Ligeledes er der fokus på evnen til selvstændigt at samarbejde om opgaver og udvikling med mennesker med en anden baggrund.

I

NNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI Alle elever på Hummeltofteskolen har lyst til, viden om og metoder til at arbejde innovativt i styrede, kreative processer. Undervisningen leder frem mod, at eleverne får erfaringer med iværksætteri i børnehøjde: Eleverne skaber nye ideer i en kreativ fase. Ideen omsættes i egen dagligdag i en innovative fase, så den giver værdi for andre og omsættes i praksis. Skolen inspirerer og inspireres af omverdenens institutioner og virksomheder.


I

NKLUSION OG TALENTARBEJDE Alle elever på Hummeltofteskolen anerkendes og deltager i et socialt og demokratisk fællesskab, hvor der er rum for social og kulturel forskellighed. Vi vil inklusion, både når det gælder elever med særlige behov og talentfulde elever. Alle skal anerkende, inkludere og udfordre hinanden både i klassen, på årgangen, på relevante hold og i fællesskabet.

I

DRÆT OG SUNDHED Alle elever på Hummeltofteskolen indgår i et aktivt og inspirerende miljø hver dag i og omkring skolen, som motiverer til fysisk aktivitet og understøtter den enkeltes læring og livsglæde. Skole og SFO fremmer idrætstraditioner, lege og bevægelse og sikrer, at eleverne får mulighed for at tilegne sig kompetencer, der skaber grundlag, færdigheder og vaner for at agere hensigtsmæssigt i forhold til sundhed, livsstil og livskvalitet.

I

T OG MEDIER Alle elever på Hummeltofteskolen bruger digitale medier på kompetent vis som kommunikationsmiddel og som en integreret del i undervisningen i alle fag. Fokus er rettet mod at udnytte den teknologiske udvikling til at understøtte informationskompetence og læring. Eleverne lærer at reflektere over og udvælge relevant information og dele denne viden med andre.


Hummeltofteskolens vision  

Hummeltofteskolens vision 2012 Hummeltofteskolen Grønnevej 218 DK 2830 Virum Tlf.:45854649 hummeltofte@ltk.dk