Page 1

‘WijThorbecke’

Waar lopen we tegen aan?


PBI 2.0

“WijThorbecke”

Het politiek-bestuurlijke systeem nu

Stad

Provincie

Land

Europese Unie

Onze traditionele politieke, bestuurlijke en financiële systemen lopen vast en grote

Koningin

Bestuurders

College van Burgemeester en Wethouders

maatschappelijke, economische Regering

Geduputeerde staten

Ministers

Europese Commissie Kabinet

en ecologische problemen kom op ons af. Veel burgers (dat zijn wij) hebben

Staatssecretarissen

het vertrouwen in de politiek verloren. En dat in een tijdperk vol bedreigingen, maar ook vol

Tweede Kamer Volksvertegenwoordigers

Gemeenteraad

Provinciale staten

Parlement Eerste Kamer

gote kansen! De maatschappij Europees Parlement

barst van de denkkracht en mooie initiatieven. Die stranden echter te vaak op een verouderd en log politiek systeem.


PBI 2.0

“WijThorbecke”

WijThorbecke heeft een pittige

Wat is WijThorbecke?

WijThorbecke is het project waarin jij en wij

ambitie: via een burgerinitiatief het politiek-bestuurlijke systeem van ons land vernieuwen. Wat begon

samen een politiek-bestuurlijk systeem uitvinden.

met het initiatief van één man, moet in fases uitgroeien tot een brede beweging van iedereen.

Een systeem dat voldoet aan de eisen van nu.

WijThorbecke wil dat bereiken in vier golven:

WijThorbecke is een initiatief zonder politieke

Golf 1: Doe mee De aanloop naar de startbijeenkomst op 12-12-12 Golf 2: Denken in oplossingen Drie denktanks ontwikkelen

kleur. Wij zoeken naar oplossingen voor concrete problemen, niet naar nieuwe ideologieën.

drie voorstellen Golf 3: De burger bepaalt

Welke problemen en welke vraagstukken vormen

Maatschappelijk debat en een referendum over de voorstellen

de grondslag voor het ontwikkelen van een nieuw

Golf 4: Burger als opdrachtgever Burgeninitiatief naar de Tweede Kamer.

politiek-bestuurlijk systeem?


PBI 2.0

“WijThorbecke”

Wij zijn klant en financier

uitgaven

Rijksambtenaren

Ambtenaren EU Lidstaten EU

Overheidsuitgaven

Andere EU Lidstaten

Rente, Staatsschuld Import

Koningin Regering Bestuurders

Ministers

Europese Commissie

Uitvoeringsinstanties

Kabinet Staatssecretarissen

Tweede Kamer Volksvertegenwoordigers

Parlement

Europees Parlement

Eerste Kamer

Goederen- en dienstenstroom

Financiënstroom Wij bedrijven

Goederen infrastructuur, etc. Diensten regulering, handhaving, zorg, onderwijs, defensie,

Belastingen Accijns Heffingen overige inkomsten van de overheid: export en aardgasbaten

Wij burgers

sociale zekerheid etc.


PBI 2.0

“WijThorbecke”

Onze invloed: wie draagt maatschappelijke, economische en ecologische vraagstukken aan?

Rijksambtenaren

?

Belangenverenigingen en lobbygroepen

Europese Unie

Koningin

?

?

?

overheid. Maar dragen wij ook de vraagstukken aan? Is de burger

Ministers

opdrachtgever? De vraag is:

Kabinet Staatssecretarissen

Politieke adviseurs Sociale partners

?

Tweede Kamer Volksvertegenwoordigers

?

Politieke partijen

Wij d.m.v. stemmen 1x in de 4 jaar

Hoe krijgen wij invloed op het aandragen van maatschappelijke, economische en ecologische

Parlement Eerste Kamer

Media

vraagstukken worden aangedragen uit veel richtingen. Maar wat is onze invloed? Wij zijn klant en financier van de Nederlandse

Regering Bestuurders

Maatschappelijke, economische en ecologische problemen en

Financiële sector

?

?

Belangenverenigingen en lobbygroepen

Aandragen van problemen en vraagstukken

?

?

?

problemen en vraagstukken?


PBI 2.0

“WijThorbecke�

Het besluitvormingsproces nu

6

Rijksambtenaren

5

Koningin

4

Regering

wet officieel

Regering

1 regeerakkoord

Bestuurders

2

aansturing uitvoering

Ministers

4

Kabinet Staatssecretarissen aanmaak wetsvoorstel (debat)

Eerste Kamer Volksvertegenwoordigers

Kabinet

Parlement 2

Tweede Kamer

3

wetsvoorstel en evt. wetsaanname Parlement 3

uitvoering


PBI 2.0

“WijThorbecke”

Wie hebben invloed op en zeggenschap over het besluitvormingsproces?

6

BelangenRijksambtenaren

5

verenigingen en lobbygroepen

Europese Unie

Koningin

1

4

zijn betrokken bij de besluitvorming of hebben er invloed op. Maar wat is onze invloed? Wij zijn klant en financier van de Nederlandse

Regering 2 Ministers

Bestuurders

overheid. Maar hebben wij ook invloed op de besluitvorming? Is de

4

burger opdrachtgever? De vraag is:

Kabinet Staatssecretarissen

Politieke adviseurs Sociale partners

Tweede Kamer Volksvertegenwoordigers

besluitvormingsproces? 3

Financiële sector

2

BelangenMedia

Politieke partijen

verenigingen en lobbygroepen

Wij d.m.v. stemmen 1x in de 4 jaar

Hoe krijgen wij meer invloed op en meer zeggenschap over het

3

Parlement Eerste Kamer

Diverse partijen, sectoren, groeperingen, mensen en ook de media

Invloed en zeggenschapspijl


PBI 2.0

“WijThorbecke”

Wat zijn de vraagstukken van ‘WijThorbecke’ ?


PBI 2.0

“Wij Thorbecke”

Hoe creëren wij een passend en duurzaam politiek-bestuurlijk systeem voor Nederland?

Hoe krijgen wij meer invloed op en meer zeggenschap over het besluitvormingsproces? De burger, wij dus, als initiatiefnemer? De burger, wij dus, als opdrachtgever?

Hoe krijgen wij invloed op het

Hoe zorgen we ervoor dat het

aandragen van maatschappelijke,

internet en onze kenniseconomie

economische en ecologische

meer aandeel krijgen in en

problemen en vraagstukken?

onderdeel worden van politieke besluitvorming? In 1839 (bijna 200 jaar geleden) publiceerde Thorbecke onze huidige Nederlandse grondwet. Deze grondwet is verouderd en sluit niet meer aan bij de wensen en de (technologische) mogelijkheden van onze moderne samenleving.


PBI 2.0

“WijThorbecke”

Wat gaan we doen? Denken in oplossingen

Drie denktanks met daarin betrokken burgers, ondernemers, experts, ondernemers, jongeren en (oud-)politici, gaan drie voorstellen ontwikkelen om het Nederlandse politiek-bestuurlijke systeem te vernieuwen en worden daarin ondersteund door het speciaal ontwikkelde digitale platform ‘WijWiki’.

Mei Mei 20132013

Start van werkbijeenkomsten voor de drie denktanks. denktank 1

2 3 4

November 20132013 November

1

2

‘Nieuwbouw’ van het politiekbestuurlijke systeem

NL denkt online mee

1

‘Renoveren’ van het politiekbestuurlijke systeem

denktank 3

NL denkt online mee

Werkbijeenkomst Werkbijeenkomst Seats2meet Seats2meet

NL denkt online mee

‘Herinrichten’ van het politiekbestuurlijke systeem

denktank 2

‘WijWiki’ Online platform voor de ontwikkeling van een nieuw politiek-bestuurlijk systeem. Toegankelijk voor alle inwoners van Nederland.

3 4

Drie voorstellen voor nieuwe politiek-bestuurlijke modellen klaar Burger bepaalt

Wij presenteren de drie vernieuwende voorstellen aan het groter publiek via het web en (sociale) media. Daarna begint het grote debat. Een online referendum over de oplossingen bepaalt welk voorstel doorgaat naar de finale: een burgerinitiatief!


PBI 2.0

“WijThorbecke�

Ga mee naar Den Haag

Koningin Regering Bestuurders

Ministers Kabinet Staatssecretarissen

Tweede Kamer Volksvertegenwoordigers

Parlement Eerste Kamer

Media

Politieke partijen

Wij

Internet en Sociale Media

Burgerinitiatief


Jij  Thorbecke ? Doe mee | Denk mee | Doneer | www.wijthorbecke.nl

WijThorbecke  

WijThorbecke is het project waarin jij en wij samen een politiek-bestuurlijk systeem uitvinden. Een systeem dat voldoet aan de eisen van nu....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you