Page 1

e j k e o b e i t a m r info


Kinderopvang Het Kuikentje Het Kuikentje is een kleinschalige particuliere kinderopvang met twee locaties in Arnhem-Noord. Wij geven uw kind aandacht, warmte en geborgenheid, zodat het zich op een positieve manier kan ontwikkelen. Uw kind staat centraal en kan tussen zijn of haar leeftijdsgenootjes zijn sociale vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van onze goed gekwalificeerde pedagogisch medewerkers. Dit doen wij door dagelijks te werken volgens onze visie en ons pedagogisch beleidsplan. Met zeer enthousiaste en capabele medewerkers zorgen wij ervoor dat uw

kind na iedere opvangdag blij naar huis gaat en een positieve ervaring rijker is. Het Kuikentje biedt hoge kwaliteit kinderopvang en zal als een tweede thuis zijn voor uw kind. Om de individuele behoefte en de juiste aandacht die uw kind nodig heeft te bieden hebben wij bewust voor een leeftijdsgebonden groepsindeling gekozen. Beide kinderdagverblijf-locaties kennen drie horizontale groepen (baby-, dreumes,- en peutergroep). Op deze wijze kunnen de activiteiten en het speelgoed goed worden aangepast aan het ontwikkelingsniveau van de kinderen.


6 8

elk kind is

k e i un

groepen 12

dagindeling 14

spelen

16

18

slapen

eten

20

k j i l e d n zi

inhoud


22

24

feesten

ng i l e k k ontwi

com

mun

28

t

icat

& ru

ilen ie

hema’s

ind k t e h &

30

32

veiligheid 36

ziek

34

hygiën e t•

contac

ijden

gst openin

38


Pedagogisch Beleid In dit informatieboekje vindt u kort en helder hoe de dagelijkse gang van zaken in kinderopvang Het Kuikentje geregeld is. De belangrijkste peilers van ons pedagogisch beleid zijn: • het rekening houden met de • individuele behoefte van elk kind: • ieder kind is uniek • een positieve benadering, in • iedere situatie. Een compliment bij • gewenst gedrag, positieve • bijsturing bij ongewenst gedrag. • rust, reinheid en regelmaat • het ontwikkelingsgericht werken In het complete pedagogisch beleidsplan staan onze doelstellingen tot in detail beschreven. Als u het complete pedagogisch beleidsplan wilt lezen, kunt u een exemplaar opvragen bij ons kantoor of via e-mail: info@hetkuikentje.nl

6


k e ni s

elk

k

i ind

u

7


Horizontale groepen Bij Het Kuikentje werken wij met horizontale groepen: een baby-, dreumesen peutergroep. De overgang van de ene naar de andere groep is niet strikt afhankelijk van de leeftijd van uw kind. Soms is het beter als een kindje iets langer in de oude groep blijft, soms kan het juist wat sneller naar een nieuwe groep. Het belang van de kinderen staat hierbij voorop.

8


Baby’s Uw kindje blijft in de babygroep tot het ongeveer 1,5 jaar oud is. In deze groep ligt de nadruk op rust, aandacht en individuele regelmaat. De regelmaat die uw kindje van huis uit gewend is wordt door ons zo veel mogelijk aangehouden. Zo verkleinen we de overgang van thuis naar Het Kuikentje en zal uw kind snel wennen aan de nieuwe situatie.

Volgens ons kunnen baby’s niet teveel verwend worden. Elke baby krijgt zoveel mogelijk aandacht: een knuffel, kleine spelletjes en er worden liedjes gezongen. De pedagogisch medewerkers praten veel tegen de baby’s en bij de verzorging vertellen we uw kleintje wat er allemaal gebeurt. Als u uw kindje komt ophalen, kan de pedagogisch medewerker u vertellen wat uw baby die dag allemaal heeft gedaan en meegemaakt.

groepen

9


Spelen Spelen is voor een kind het belangrijkste wat er is. Spelend leert een kind bewegen en omgaan met anderen. Elke dag zijn er georganiseerde activiteiten voor de kinderen samen, vaak rondom een thema. Natuurlijk kunnen de kinderen ook dagelijks samen vrij spelen. Wij vinden het vanzelfsprekend dat een kind ook de ruimte krijgt om af en toe alleen te spelen als hij of zij daar zin in heeft.

e p

s 14

n le


Buiten spelen Wij vinden het belangrijk dat kinderen buiten komen. Al is uw kindje nog zo klein, bij mooi weer kan het heerlijk van de buitenlucht genieten in de schaduw van de bomen of op het gras van onze buitenspeelplaats. De dreumesen en de peuters hoeven niet te wachten op een stralende dag. Als het weer het maar even toelaat spelen we buiten. Op beide locaties hebben we een zandbak, een plein en een grasveldje voor de kleine kinderen. Daar kunnen de kinderen fietsen op de driewielers, met loopauto’s rijden, glijden, klimmen, zandtaartjes bakken en zandkastelen bouwen. Ook stoepkrijten, bellenblazen en bewegingsspelletjes zoals: ‘schipper mag ik over varen’ en ‘Annemaria koekoek’ spelen.

15


Zindelijkheidstraining Het tempo van zindelijk worden is bij ieder kind anders. Wij houden rekening met het persoonlijke tempo van Ăşw kind. In de peutergroep beginnen wij met de zindelijkheidstraining. Tijdens de standaard verschoontijdstippen worden alle peuters meegenomen voor een toiletbezoek. Ook de kinderen die nog niet zindelijk zijn worden dan gestimuleerd om het toilet te proberen. Â Indien een kind er al eer

der aan toe is om zindelijke te worden, of als thuis de zindelijkheidstraining al is ingezet, dan zal Het Kuikentje actief hieraan meewerken en het kind tijdens de standaard verschoontijdstippen meenemen naar het toilet. Wilt u zorgen voor reservekleertjes? Een ongelukje is snel gebeurd maar als uw kind dan zijn/haar eigen droge broek aan kan is er niets aan de hand.

zindelij

k

20


21


s ’ a m the

Werken met thema’s Om uw kind in alle ontwikkelingsgebieden te stimuleren, werkt Het Kuikentje met thema’s. Elke maand wordt een nieuw thema gekozen, zoals ‘op reis’, ‘onder water’, ‘circus’, etc. De thema’s worden heel divers gekozen en zijn bedoeld om uw kind te helpen in zijn of haar ontwikkeling. Activiteiten, kringgesprekjes, liedjes en verhaaltjes staan dan in het teken van dit onderwerp. Op speelse wijze wordt zo hun leefwereld vergroot.

28


Kijken naar het kind De ontwikkeling van het individuele kind staat bij het Kuikentje altijd centraal. Hiervoor maken wij gebruik van een speciale observatiemethode, het ‘kindvolgsysteem’. De leidsters observeren de kinderen tijdens de dagelijkse bezigheden, en op vaste ijkmomenten kijken zij met behulp van gerichte observatielijsten waar het kind staat in zijn ontwikkeling. Er wordt geobserveerd op sociaal-emotionele, taal-spraak en motorische ontwikkeling. Dit gebeurt elke vijf tot zes maanden, tot uw kind naar de basisschool gaat. Zo houden we een vinger aan de pols: loopt alles naar wens? Waar heeft uw kind behoefte aan? Zo kunnen we spelletjes aanbieden die speciaal bij uw kind passen.

d n i k het 10-minuten gesprek Elk jaar wordt u door Het Kuikentje uitgenodigd voor een 10-minuten gesprek over uw kind. In alle rust, zonder afleiding, kunnen u en de pedagogisch medewerker elkaar vragen stellen en ervaringen uitwisselen. Samen met de pedagogisch medewerker bespreekt u de ontwikkeling van uw kind in de afgelopen periode.

De bevindingen van de leidsters worden vastgelegd in drie verschillende observatieboekjes. Deze boekjes dienen als leidraad tijdens de jaarlijks terugkerende 10-minutengesprekken. Wanneer uw kind naar de basisschool gaat, krijgt u de observatieboekjes mee.

29


elk kind is

k e i un

ontwik

keling

l ng

aginde i

d spelen

slapen

eten communicatie

Infoboekje kuikentje def portfolio  

kinderopvang het kuikentje