Page 1

mez i nár odní t ur naj vmal ék opané pol i c ej ní c hs l ož ek VI . ROČNÍ K 1 7 . 1 9. 1 0.201 3 Spor t c ent r umSmi l ov i c e


PROGRAM: Čt v r t ek1 7 . 1 0. 201 3PŘÍ J E Z D 1 8: 00–př í j ez ddel ega c í , s et k á ní sor ga ni z á t or y , v eč eř e

Pát ek1 8. 1 0. 201 3ME MORI ÁLZ DE ŇKAJ UROŠE 8: 00–z a há j ení t ur na j e–Spor t c ent r umSmi l ov i c e 1 6: 00–v y hodnoc ení t ur na j e

Sobot a1 9. 1 0. 201 3SL AVNOST NÍ VE ČE R 9: 00–ex k ur z eMuz eumT ř i nec k ý c hž el ez á r en 1 4 : 00–s pol eč ens k áa k c ek1 0. v ý r oč í z a l ož ení I P AT ř i nec 1 4 : 30–pr ez ent a c eč i nnos t i I P Ač . 2 1 5T ř i nec 1 5: 00–s l a v nos t ní oběd 1 6: 00–v ol náz á ba v as poj enás r a ut em, k   pos l ec huž i v áhudba !


I NF ORMACE : St a r t uj ema x i má l ně8duž s t ev . Sy s t émt ur na j es t a nov í poř a da t el dl epoč t upř i hl á š ený c h. P oč et hr á č ůnahř i š t i 4 +1 , ma x i má l ně1 0os obv dr už s t v u. Hr a j es edl epr a v i del F I F A. St a r t ov né1 . 000, Kčz adr už s t v o. Úč a s t nas pol eč ens k éa k c i dne1 9. 1 0. 2 01 32 00, k čz aos obu. Cenaz auby t ov á ní bude2 50, Kčz aos obu/nocv č et něs ní da ně Z á v a z népř i hl á š k yj enut néz a s l a t do1 5. 9. 2 01 3naní ž euv edené k ont a k t y .

Dal š í i nf or mac e: I ng. P et rChl oň T el . : 606 34 6  51 5 E ma i l : p. c hl on@s ez na m. c z

Kont ak t : I P AÚSč . 2 1 5T ř i nec 1 . Má j e1 2 4 7 3961T ř i nec www. i pa t r i nec . c z

I ng. P a v el T i l eč ek T el . : 7 31 4 1 77 4 2 E ma i l : pa v el . t i l ec ek @s ez na m. c z


I NT E RNAT I ONAL POL I CEASSOCI AT I ON, CZ E CHSE CT I ON,

úz emní s k upi nač . 21 5T ř i nec

Memoriál Zdeňka Juroše  

Mezinárodní turnaj v malé kopané policejních složek, VI. ROČNÍK

Memoriál Zdeňka Juroše  

Mezinárodní turnaj v malé kopané policejních složek, VI. ROČNÍK

Advertisement