__MAIN_TEXT__

Page 1

Ă…rsberetning 2012

i 2012 hjalp CARe International

83 millioner 84 lande fattige mennesker i

| Foto: Mozambique / Š CARE Danmark |


83 millioner af verdens fattigste mennesker

gennem

CARE International hjalp i 2012

2

Ă…rsberetning 2012

997

84 projekter i

lande


jo før jo bedre

CARE International er en af verdens største humanitære organisationer. I 2012 styrkede CARE Internationals arbejde 83 millioner mennesker i 84 lande. CARE Danmark arbejder med langsigtede projekter i otte af landene. CARE Danmarks arbejde er fokuseret på hjælp til selvhjælp og på forebyggelse. Vores beregninger viser, at for hver krone vi investerer i at forebygge klimakatastrofer, sparer vi syv kroner i nødhjælp. Derfor sætter CARE ind, før katastrofen rammer, og skaber sammen med verdens fattigste mennesker løsninger, der holder på lang sigt. Det er rettidig omsorg.

3

Årsberetning 2011 | Foto: © CARE |


Bestyrelsens BERETNING 2012 Det var et år, hvor CARE Danmarks programland Niger for alvor kom i verdens søgelys. Islamistiske grupper besatte den nordlige del af nabolandet Mali. Grupperne forsøgte imod lokalbefolkningens ønske at indføre radikale islamistiske initiativer som sharialov. Det sendte tusindvis af flygtninge over grænsen til Niger – og trak streger i sandet helt til EU og Danmark, som formulerede et Sahel-initiativ.

Den nye islamiske politi- og efterretningstjeneste blev rekrutteret lokalt og hovedsageligt blandt de unge, som øjnede en chance for at få et job med en løn, de kan overleve for. Besættelsen skete derfor mere af økonomiske årsager end på grund af religiøs overbevisning. At bruge kræfter på antiradikalisering er derfor ikke vejen frem. Løsningen skal findes ved at investere i området og give lokalbefolkningen indflydelse og rettigheder til uddanelse, sundhed og andre basale serviceydelser. Kampen for flere rettigheder til borgerne er helt central i CARE Danmarks indsats i Niger. Den indsats blev i løbet af 2012 måske mere aktuel end nogensinde før.

Debatten om konflikten i det udsultede Sahel forholder sig oftest til det religiøse perspektiv. Men roden til konflikten findes i manglende rettigheder og investeringer i området. Det har sat den udsatte befolkning under pres – og været Midt i den politiske konflikt blev Niger årsag til de tilbagevendende oprør, som samtidig ramt af en sejlivet tørke. Den blev startskuddet til den nuværende situation. var med til at presse befolkningen ud i en Hans Kongelige Højhed Prins Joachim protektor for CARE Danmark

4

Årsberetning 2012

Niels Tofte

Generalsekretær i care danmark

Leo Bjørnskov

Fhv. departementschef formand

sultkatastrofe for tredje gang på syv år. I Niger kunne mere end seks millioner mennesker ikke skaffe mad nok, og i hele Sahel blev 18 millioner mennesker ramt af sult. At klimaets voksende udsving trækker spor af katastrofer med sig – specielt i verdens fattigste lande – vakte ikke stor genklang på FNs 18. klimakonference i Doha. COP18 var præget af mangel på ambitioner og vilje til at finde en løsning, der kan redde klimaet. De manglende resultater var igen skuffende, især for verdens fattigste som rammes hårdest, og et tegn på den klimatræthed, der har ramt den rigeste del af verden. Store ambitioner fik til gengæld CARE Internationals bestyrelse til at vedtage en resolution, som skal tegne en ny fremtid for CARE – CARE Global. Initiativet skal styre CARE væk fra at være en organisation med base i et mindre

Christian s. Nissen

freelancerådgiver næstformand

Catharina collet fil.kand.

henriette Frandsen-Melau Hr underdirektør


antal ilande til at blive et globalt netværk. Ved at trække på organisationens mangfoldighed, ressourcer og erfaringer vil CARE fremme innovative løsninger og gå forrest, når der skal tages et globalt ansvar. CARE Danmark ønsker at deltage konstruktivt i denne forandring. På baggrund af udviklingen i CARE International og samarbejdet med Danida har CARE Danmark udarbejdet en ny langtidsplan – Vision 2020. Planen er udviklet i en proces, hvor både CARE Danmarks daglige ledelse, CARE Danmarks personale og bestyrelsen har deltaget. I CARE Danmarks samarbejde med Danida er der blevet sat fokus på resultatrapportering, og begyndelsen har været vanskelig. Danidas retningslinjer for rammeorganisationernes rapportering om resultater på gennemførelse af civilsamfundsstrategien har været uklare. CARE Danmark har nu Anette Følsgaard

bestyrelsesmedlem

andreas hastrup godsejer

Niels Elers Koch dekan

sat en række initiativer i gang for at løse opgaven på en måde, som tager højde for CAREs egne prioriteringer. CARE Danmarks strategiske samarbejde med Coop omkring grøntsagsproduktion i Kenya bredte sig i 2012. I efteråret besøgte otte nye storytellers projektet, og i løbet af foråret 2013 turnerer de rundt på Coops årsmøder for at fortælle om det fælles projekt, CAREs arbejde og Coops Handel med Afrika-initiativ.

som CARE Danmark ser frem til at udbygge fremover. I sommer blev det tid til at sige farvel til Nørrebrogade, hvor CAREs sekretariat har holdt til i en årrække. Sekretariatet er flyttet til nye omgivelser på Jemtelandsgade på Amager. Det nye hus deles med Danish Institute for Parties and Democracy og Nordic Consulting Group. I 2003 traf CARE Danmark en beslutning om at øge arbejdet med indsamlingskampagner væsentligt. Den investering har efterhånden båret frugt, og de private indtægter er steget betydeligt siden 2003. Det har resulteret i den sunde økonomi, vi ser i CARE Danmark i dag.

Samarbejdet med Coop fik endnu et ben at stå på, da CARE Danmark sammen med organisationen Børns Vilkår vandt retten til at bestyre Velgørenhedsknappen på flaskeautomaterne i Coops butikker i de kommende to år. Der er planlagt en række Den positive udvikling betyder, at CARE aktiviteter i forbindelse med Velgørenheds- Danmark fortsat arbejder videre med indsamknappen, som skal involvere butikkernes lingsinitiativet i de kommende år. kunder. Det er blot et af de mange initiativer, Susanne Larsen

Fhv. adm. direktør

Orla Grøn Pedersen

bestyrelsesformand

Ulla Röttger direktør

Bjarne H. Sørensen

ambassadør

5

Årsberetning 2012


REGNSKAB 2012 CARE Danmark havde i 2012 en samlet indtægt på 118 millioner kroner. Heraf kom 48 millioner kroner fra rammeaftalen med Danida. CARE Danmark fik derudover projektstøtte fra EU og regeringerne i Østrig, Storbritannien og Finland. Hertil kom bidrag fra privatpersoner, virksomheder og fonde. Indsamlingsaktiviteter I 2012 lå de samlede indtægter fra privatpersoner, virksomheder og fonde lidt under niveauet i 2011. Privatindsamlingen beløb sig til 25,4 millioner kroner og udgjorde 21 procent af de samlede indtægter. Størstedelen af årets privatindsamling kom fra faste bidragydere og støttemedlemmer og beløb sig til 18 millioner kroner – heraf 3,7 millioner kroner fra medlemskontingent. Antallet af støttemedlemmer steg med 21 procent fra 12.837 i 2011 til 15.472 i 2012. Antal bidragydere steg ligeledes med 21 procent fra 20.755 i 2011 til 25.092 i 2012.

midlerne blev 3,8 millioner kroner. De går til arbejdet med børn, som voksede op under borgerkrigen i Norduganda. Det er tilfredsstillende, at det igen er lykkedes for CARE Danmark at holde et samlet højt niveau på indsamlingsresultatet. Den stabilt voksende opbakning og støtte fra private danskere er central for CARE Danmarks arbejde og fremtid. Årets resultat og forventninger til 2013 Det afsluttende regnskab for 2012 fremviser et overskud på 447.000 kroner og per 31. december 2012 udgjorde egenkapitalen i alt 10,4 millioner kroner. CARE Danmark fortsætter dermed de senere års økonomiske vækst. Årets resultat er tilfredsstillende i forhold til CARE Danmarks langsigtede mål om opbygning af egenkapitalen. Administrationsprocenten er gået ned fra 15 i 2011 til 12 procent i 2012. Det skyldes et fald i de administrative udgifter på sekretariatet. Samtidig har de samlede indtægter fra de offentlige institutioner været stigende i 2012. Det er forventningen, at indtægterne fra offentlige institutioner i 2013 vil være på samme niveau som i 2012, og at administrationsprocenten fastholdes på 12 procent.

Samarbejde med virksomheder er en vigtig del af CARE Danmarks indsamlingsstrategi. I 2011 etablerede CARE Danmark et strategisk samarbejde med FDB/Coop, og i 2012 lykkedes det at vinde retten til Velgørenhedsknappen på pantautomaterne i Coops supermarkeder. Resultatet af dette samarbejde vil fremgå af regnskaberne i 2013 og CARE Danmark forventer et positivt resultat på i alt 2 millioner kroner 2014. Samlet set modtog CARE Danmark i 2012 fire millioner kroner for 2013 til en yderligere konsolidering af egenkapitalen. Rammefra virksomheder og fonde, hvilket er mindre end i 2011. bevillingen med Danida er på 48 millioner kroner, og der forventes at være mulighed for supplerende enkeltprojekter fra Danida. Samtidig CARE Danmark var også i 2012 en del af Danmarks Indsamling, forventes det gode samarbejde med EU og udenlandske institutionelle hvor 88 millioner kroner blev samlet ind. CARE Danmarks andel af donorer at fortsætte i 2013.

6

Årsberetning 2012


Indtægter 2012

am

Private bidrag og gaver Øvrige

2011

88.365 30.128

76.851 27.415

118.493

104.266

112.761

118.063

83.836 28.478

88.706 26.953

112.314

115.659

447

2.404

1.650 -1.203

462 1.942

2012

2011

Danida-ramme 2.737 41.084

1.565 37.056

Indtægter

Formålsbestemte indtægter Andre indtægter

21%

Danida-ramme

41%

5%

Andre institutionelle donorer

2012

Indtægter i alt

Udgifter

13% 10% EU

Anvendt af formålsbestemte midler Anvendt af andre midler

10% Danida enkeltprojekter

Vietnam

Administration Information og indsamling

Globale aktiviteter Andre projektaktiviteter (inklusiv Tanzania og Kenya)

12%

13%

7%

Nepal

9%

Udgifter i alt

Årets resultat

14%

7%

6% 6%

13%

Uganda Niger

13%

Mozambique Ghana

Se hele årsregnskabet på www.care.dk/regnskab

bidrag balance �Private og gaver per 31. december 2012

Aktiver

(t.kr.)

-5.732

Periodisering af formålsbestemte indtægter

Årets resultat er disponeret således: Overført til disponibel kapital Overført til kapitalkonto for formålsbestemt kapital

Udgifter 2012

da

� Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2012-31. december 2012

(t.kr.)

21%

Øvrige Anlægsaktiver Omsætningsaktiver 5% Andre institutionelle Aktiver donorer i alt

41%

43.821

13%

(t.kr.)

13.797

(t.kr.)

38.621

Passiver Egenkapital 10% Bunden kapital EUkapital Disponibel

10%

200 10.213

200 9.766

Egenkapital i alt

10.413

9.966

Gæld i alt

33.408

28.655

43.821

38.621

Passiver i alt

Danida enkeltprojekter


OM CARE

CARE International CARE er politisk og religiøst uafhængig og består af 12 selvstændige organisationer i Australien, Canada, Danmark, Frankrig, Holland, Japan, Norge, Storbritannien, Thailand, Tyskland, USA og Østrig. Organisationerne arbejder selvstændigt med hver deres specialer inden for udvikling og nødhjælp, men ude på CAREs landekontorer koordineres arbejdet tæt. Internationalt er CARE en af verdens største humanitære organisationer med programmer i 84 lande, der i 2012 nåede ud til mere end 83 millioner mennesker. Kernen i CAREs udviklingsprogrammer er, at verdens fattigste og mest udsatte mennesker skal have hjælp til selv at kunne forbedre deres eget og familiens liv.

CARE Danmark CARE Danmark fokuserer på langsigtet udviklingsarbejde i otte lande i Afrika og Asien ud fra princippet om hjælp til selvhjælp. Derfor opererer organisationen også i tæt samarbejde med lokalsamfundene. CAREs arbejde i udviklingslandene varetages af lokalt ansatte, der udgør 97 procent af alle ansatte i CARE. Det sikrer en bæredygtig og effektiv lokalforankret drift. CARE Danmark arbejder derudover gennem lokale partnerorganisationer og NGOer. På den måde støtter CARE Danmark græsrødderne i samarbejdslandene, så de får en stærkere stemme og kan øve indflydelse på deres regeringer og sikre deres ret til mad, vand, jord, sundhed, medbestemmelse og ligebehandling.

Læs mere om CARE Danmarks arbejde på www.care.dk/det-gor-vi

8

Årsberetning 2012

niger ghana

uga


uganda

care Danmark struktur

nepal

CARE Danmark blev oprettet i 1987 som en selvstændig fond. Derfor har CARE Danmark en fondsbestyrelse, der vælges af CARE Danmarks repræsentantskab.

CARE Danmark har derudover en støtteforening, der vietnam repræsenterer organisationens medlemmer.

Kenya tanzania mozambique

CARE INTERNATIONAL MEDLEMMER CARE INTERNATIONAL PROGRAMLANDE CARE DANMARK PROGRAMLANDE

På det faglige niveau giver et programudvalg sparring og rådgivning til CARE Danmarks programafdeling. Hans Kongelige Højhed Prins Joachim er protektor for CARE Danmark. CARE Danmark har derudover en række frivillige tilknyttet som ambassadører og storytellers. De rejser for og med CARE og holder foredrag eller stiller op på andre måder for CARE i Danmark.

Læs mere om CARE Danmarks organisation på www.care.dk/organisationen

9

Årsberetning 2012


care takker Institutionelle donorer

ADA – det østrigske udenrigsministerium, Danida, Den Nordiske Udviklingsfond, Det finske udenrigsministerium, EU, FN, ICCO Holland, UKaid - Department of International Development

Fonde

Alice og Torben Frimodts Fond, Augustinus Fonden, Civilingeniør H.C. Bechgaard og Hustru Elly Mary Bechgaards Fond, Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, Erik Thunes Legat af 1954, Fabrikant Mads Clausens Fond, Fonden af 24. december 2008, Frimodt-Heineke Fonden, Grosserer Andreas Collstrop og Søn Rudolf Collstrops Mindelegat, Henry Donsruds Fond, Hesse-Ragles Fond, Medarbejdernes Honorarfond i Novogruppen, Nikolai og Felix Fonden, Novo Nordisk Fonden, Oticon Fonden, Snedkermester Axel Wichmann og fru Else Wichmanns Fond, Solar Fonden af 1978, STGs Gavefond, Svend Chr. Olsens Familiefond, Toyota-Fonden

Projektudvalg

Niels Elers Koch (formand), dekan Thomas Augustinus, NRM Consultant Signe Marie Cold-Ravnkilde, ph.d. internationale udviklingsstudier Jens Dragsted, docent dr.agro Hanne Hübertz, konsulent Søren Mark Jensen, sektionsleder Marianne Wiben Jensen, Afrika-programkoordinator Karen Lauterbach, Assistant Professor Søren Lund, lektor Svend Kaare Jensen (orlov), Managing Partner Hans Paakjær (orlov), administrations- og finanschef

10

Årsberetning 2012

Erhvervsudvalg

Catharina Collet (formand), fil.kand. i psykologi og sociologi

Leo Bjørnskov, fhv. departementschef Henriette Frandsen-Melau, HR underdirektør Susanne Larsen, fhv. adm. direktør Peter Buch Lorentzen, regionschef Orla Grøn Pedersen, bestyrelsesformand Ulla Röttger, direktør

Støtteforeningens bestyrelse

Andreas Hastrup (formand), godsejer Orla Grøn Pedersen (næstformand), bestyrelsesformand Leo Bjørnskov, fhv. departementschef Søren Elkrog Friis, journalist Signe Markussen Christensen, jurist Morten Søgaard, cand.scient.soc. Jesper Steen Andersen (suppleant), cand.theol. Ellen Lindskov Plesner (suppleant), fhv. overlærer

Storytellers og ambassadører Emilia van Hauen, sociolog Jacob Holdt, fotograf Louise Lehrmann, redaktør Karen Mukupa, sangerinde Marianne Kemp, filmproducent Jan Lund, operasanger Mikael Melbye, billedkunster og operainstruktør Hans-Georg Møller, journalist og tv-vært Flemming Pless, præst og regionspolitiker Kirsten Vaupel, operasanger Luna Christine Christensen, studerende og skuespiller Jacob Christensen, cand.soc.

Udvalgte virksomheder, der har støttet CARE i 2012

Trine Mortensen Didriksen, cand.scient. Claire Dungey, ph.d.-studerende Christina Elisabeth Gadiel, freelancejournalist Maja-Louise Heiberg, udviklingskonsulent Søren Engbjerg Jensen, gymnasielærer Stefan Steen Jensen, kampagnemedarbejder Anders Kern Kernel, cand.scient.soc. Pernille Rosenbæk, studerende

CARE Danmarks repræsentantskab Formand

Søren Haslund-Christensen, fhv. hofmarskal

Næstformand

Anette Reenberg, professor

Kollektive medlemmer

Annelise Bastholm, overtandlæge, Tandlægernes Nye Landsforening Niels Dabelstein, chefrådgiver, Ingeniørforeningen i Danmark Eva Maria Olhoff, Dansk Kvindesamfund Lise Warren Pedersen, repræsentant, DGI Danske Gymnastik & Idrætsforeninger Kirsten Holst Sørensen, formand, Jordbrugsakademikernes Forbund Johannes Østergaard, chefkonsulent/manager, Landbrugsraadet

Personlige medlemmer Stig Andersen, direktør Dorthe Arnoldi, direktør


Thomas Augustinus, NRM Consultant Leo Bjørnskov, fhv. departementschef Jannik Boesen, forskningsleder Hans Henrik Brydensholt, landsdommer Klaus Bustrup, fhv. adm. direktør Jens N. Christiansen, direktør Signe Marie Cold-Ravnkilde, ph.d. internationale udviklingsstudier Catharina Collet, fil.kand. i psykologi og sociologi Sophie Vedel Dalgaard, PR- og marketingchef Bjerne Ditlevsen, skovrider Frans Dolberg, lektor Jens Dragsted, docent dr. agro. Pia Olsen Dyhr, handels- og investeringsminister Charlotte Dyremose, cand.scient.pol. Henning Dyremose, fhv. adm. direktør Jørgen Egelund, galleriejer Flemming Frandsen, fhv. prorektor Henriette Frandsen-Melau, HR underdirektør Steen Frederiksen, rådgivende ingeniør Søren Elkrog Friis, journalist Jan O. Frøshaug, adm. direktør Anette Følsgaard, bestyrelsesmedlem Steen Gade, MF, Socialistisk Folkeparti Martine Cardel Gertsen, lektor Susanne Grubb, oversætter Henrik Grüttner, miljøchef Carl Gyllenhoff, tekstforfatter Christian Gylstorff, markedsdirektør Jan Hassing, forsker Andreas Hastrup, godsejer Hans Henningsen, forstander Per Holten-Andersen, dekan ERAORA Logo Brunt.pdf 1 07-03-2012 11:31:00

Hanne Hübertz, konsulent Aase Jensen, husmoder Hans Jørgen Jensen, fhv. generaldirektør Svend Kaare Jensen, Managing Partner Henrik Toft Jensen, lektor, cand.mag. Marianne Wiben Jensen, Afrika-programkoordinator Søren Mark Jensen, sektionsleder Jørn Jespersen, konsulent Ole M. Jung, direktør Anne-Lise Klausen, partner Henning Klestrup, direktør Niels Elers Koch, dekan Susanne Larsen, fhv. adm. direktør Karsten Lauritzen, MF, Venstre Karen Lauterbach, Assistant Professor Henning Lehmann, professor, dr.phil. Peter Buch Lorentzen, regionschef Christian Lund, forsker og professor Søren Lund, lektor Mogens Lykketoft, Folketingets formand Henrik Secher Marcussen, professor Birgit Meister, redaktør Charlotte Münter, direktør Kjeld Møllgård, professor, med.dr. Christian S. Nissen, freelancerådgiver Per Nørhaven, direktør Knud Overø, direktør Orla Grøn Pedersen, bestyrelsesformand Bitten Petersen, husmoder J.C. Briand Petersen, statsskovrider Ellen Lindskov Plesner, fhv. overlærer Michael Schultz Rasmussen, Chief Project Manager Mogens Munk Rasmussen, fhv. koncernchef

Helle Munk Ravnborg, seniorforsker Karin Riis-Jørgensen, cand.jur. Ulla Röttger, direktør Anders Samuelsen, MF, Liberal Alliance Hans-Otto Sano, leder af forskningsafdeling Bent Schmidt-Nielsen, fhv. rektor Gunhild Lange Skovgaard, speciallæge Carsten Smith-Hall, lektor Jørgen Stubgaard, naturvejleder Morten Søgaard, cand.scient.soc. Bjarne H. Sørensen, ambassadør Lars Toksvig, skovrider Steen Uhrskov, fhv. direktør Jens Vestgaard, afdelingsleder Anna Vinding, kommunikationschef Nicolai Wammen, europaminister Christian Wedell-Neergaard, godsejer Lars Øgaard, direktør

CARE Danmark Prisen

Hvert år gives CARE Danmark Prisen til en person, organisation eller virksomhed, der har ydet en ekstraordinær indsats for at støtte CARE Danmarks arbejde. I 2012 gik prisen til Hans-Georg Møller – kendt som hele Danmarks ’Gorm’. Som ambassadør og storyteller for CARE Danmark har Gorm siden 2003 holdt en lang række foredrag om CAREs arbejde for flere tusinde danskere. Han har åbnet udstillinger og stillet op som auktionarius, og han har rejst i flere af CAREs programlande, hvor han blandt andet har rapporteret hjem til CAREs medier. Gorm har lagt mange timer og stor energi i sit frivillige arbejde for CARE. Derfor modtog Gorm CARE Danmark Prisen i 2012.

11

Årsberetning 2012


CARE Danmark Jemtelandsgade 1 2300 København S Tlf: + 45 35 200 100 E-mail: care@care.dk

12

Årsberetning 2012

www.care.dk

Profile for CARE Danmark

CARE Danmarks årsberetning 2012  

CARE Danmarks årsberetning 2012 indholder bladt andet bestyrelsens beretning, en kort regnskabsberetning og årets regnskab i tal.

CARE Danmarks årsberetning 2012  

CARE Danmarks årsberetning 2012 indholder bladt andet bestyrelsens beretning, en kort regnskabsberetning og årets regnskab i tal.

Advertisement