Page 1

Манай дохиололын системийг сонгосон танд баярлалаа . Энэхүү дохиололын систем нь автомашиныг гэмт халдлага, хулгайчаас хамгаалахаар бүтээгдсэн хэдий ч та машинаас буухдаа өөрийн үнэт зүйлсээ заавал биедээ авж явах нь илүү найдвартай гэдгийг санаарай . Та дохиолол хамгаалалтын системийг ашиглахын өмнө зааварчилгаатай сайтар танилцана уу .

Ашиглалтын зааварчилгаа

Тохиргоо амжилттай идэвхжисэн бол ослын гэрэл 1 удаа анивчин, дуут дохио 1 удаа дуугарч, удирдлага нэг удаа дуугарч дэлгэцэн дээр удаан дарж тохиргооны горимоос гарна уу.

Дохиолол салгах онцгой функц Таны удирдлага ажиллахгүй, удирдлагын батарей дууссан, удирдлагаа гээгдүүлсэн зэрэг  онцгой үед VALET товчлуур (салонд байрлах тохиргооны товчлуур) тусламжтайгаар дохиоллыг салгаж болно. Үүний тулд:  Жолооч талын хаалгаа онгойлгож түлхүүрээ ON байрлал руу түлхэнэ  10 сек дотор VALET (салонд байрлах) товчлуурыг 3 удаад дараад түлхүүрийг OFF байрлал руу хариулахад дохиоллын дуут дохио унтарч дохиолол ажиллагаанаас түр

Дохиололыг ажиллагаанд оруулах Товчлуурыг нэг дарахад бүх хаалганууд түгжигдэж дохиолол идэвхижнэ.  Автомашинд гадны биет хүрэхэд дуут дохио 5 удаа дуугарч ослын гэрэл анивчиж анхааруулга өгнө. Мөн энэ үед удирдлага 5 удаа дуугарч нэг удаа чичиргээ өгөх ба удирдлаганы дэлгэцэн дээр дүрс анивчина . Автомашинд хүчтэй доргилт мэдрэгдэхэд дуут дохио 30 сек-ийн турш тасралтгүй дуугарч ослын гэрэл анивчина. Удирдлага 30 сек-ийн турш тасралтгүй дуугарч 8 удаа чичиргээ өгөх ба дэлгэцэн дээр хэвийн горимд орно.

Болон

дүрс анивчина. Үүний дараа систем

гарна. Дохиололыг эргэн ажиллагаанд оруулахдаа удирдлагын товчлуурыг нэг удаа дарна. Ажиллагаанд оруулахад хүндрэл гарах болон удирдлагаа бүр гээгдүүлсэн, эвдэрсэн бол манай дохиоллын борлуулалт засварын хэсэгт хандана уу .

Valet mode горим (дохиололгүй цоожлох горим) Автомашиныг угаалгах, засвар үйлчилгээ хийлгэх, хөдөлгөөн ихтэй замын хажууд тавих  зэрэг тохиолдолуудад энэ функц маш их ач холбогдолтой. Valet mode горимын үед дохиололын систем идэвхжихгүй боловч хаалганы цоожийг түгжих \ нээх функц хэвийн ажиллана.  Дохиолол идэвхигүй үед түлхүүрийг ON руу түлхэнэ  VALET (салонд байрлах) товчлуурыг автомашины дуут дохио 1 удаа дуугарах хүртэл удаан дарна. LED анхааруулах гэрэл (Салон дээр байдаг) асч удирдлаганы

Дохиололыг дуугүй ажиллагааны горимд оруулах  Товчлуурыг 3 секундын турш удаан дарахад ослын гэрэл анивчиж дуут дохио нэг удаа дуугарч, дэлгэцэн дээр хэрээстэй дуут дохио дүрс гарч дуугүй дохиоллын горимд шилжинэ. Энэ үед автомашин гадны биет хүрэхэд дуут дохио дуугарахгүй боловч ослын гэрэл анивчиж анхааруулахаас гадна удирдлаганд дуу чичиргээгээр мэдээлнэ.

дэлгэцэн дээр дүрс гарснаар VALET горим амжилттай идэвхжисэнийг илэрхийлэх ба үүний дараагаас удирдлаганы цоожлох онгойлгох үйлдлийг хийхэд дохиолол ажиллахгүй байх болно. Дээрхи үйлдлийг давтан хийхэд VALET горимоос гарна.

Дохиололыг ажиллагаанаас гаргах Товчлуурыг дарж дохиололыг ажиллагаанаас гаргаж хаалганы түгжээг нээнэ .  Алсаас хөдөлгүүрийг асаах Систем идэвхжисэн үед алсаас автомашинаа Удирдлагаар, Давтамжаар, Цагаар, Температураар гэсэн 4-н төрлөөр асааж халаах боломжтой. 1) Удирдлагаар асаах: Удирдлаганы товчлуурыг 3сек турш дарахад асаах команд идэвхжинэ. Асаах команд идэвхжимэгц дуут дохио 3-н удаа дуугарч ослын гэрэл 3-н удаа анивчих ба удирдлага 3-н удаа дуугарч дэлгэцэн дээр дүрс анивчиж эхэлнэ. Автомашин асмагц ослын гэрэл 3 удаа анивчиж, дуут дохио 3 удаа дуугарч удирдлагын дэлгэцэн дээр утааны дүрс гарч асаалт амжиллтай болсныг мэдээлнэ. Хэрэв асаалт амжилтгүй болсон бол 2 болон 3 дахь удаагаа асаах үйлдлийг автоматаар давтана. 2) Давтамжын асаалт: Энэхүү командын тусламжтайгаар автомашинаа 2цаг тутамд автоматаар асааж халааж болох ба хүснэгтний F18 тохиргоогоор асаалтыг хугацааг 3, 4, 24 цагын зайтай асахаар өөрчлөн тохируулж болно. Үйлдлийг идэвхижүүлэхдээ дараах зааврыг дагаж хийнэ үү.  F товчлуурыг 5 удаа хурдан дарж тохиргооны горимд шилжинэ.  Үүний дараа F товчлуурыг хар цагийн дүрс гартал дахин 3 удаа дарна.  Дараа нь товчлуурыг нэг удаа дарахад ON дүрс гарч тохиргоо идэвхжинэ. Тохиргоо идэвхижвэл ослын гэрэл 1 удаа анивчин, дуут дохио 1 удаа дуугарч, удирдлага нэг удаа дуугарч дэлгэцэн дээр хар цагийн дүрс асна. F товчлуурыг удаан дарж тохиргооны горимоос гарна уу. 3) Тохируулсан цагаар машин асаах: Энэхүү горимын үед таны тохируулсан цаг болоход автомашин тань автоматаар асч хөдөлгүүрийг асаалттай байлгана.  Үүний тулд F товчлуурыг 5удаа хурдан дарж тохиргооны горимд нэвтэрнэ.  Дахин F товчлуураар дэлгэцэн дээр дүрс гартал 4 удаа дарна.  товчлуураар ON дүрсийг сонгож горимыг идэвхжүүлнэ.  F товчлуурыг нэг удаа дарахад цагийн тохиргоо гарах ба , товчлуураар асаах цагаа тохируулна.  Тохиргооны горимоос гарахын тулд F товчлуур дээр 3сек турш удаан дарна. Тохиргоо идэвхжсэн бол ослын гэрэл 1 удаа анивчиж, дуут дохио 1 удаа дуугарна. Мөн удирдлага нэг удаа дуугарч дэлгэцэн дээр дүрс гарна. F товчлуурыг удаан дарж тохиргооны горимоос гарна уу. 4) Температураар асаах: Энэхүү горимын үед автомашины салон доторхи температур таны тохируулсан температурт хүрмэгц систем хөдөлгүүрийг автоматаар асааж халаана. Температурын тохиргоог тохиргооны хүснэгтийн F19 зааврын дагуу -5C~-39C хүртэл өөрчлөн тохируулж болно.  Горимыг идэвхижүүлэхдээ F товчлуурыг 5удаа дарж тохиргооны горимд шилжинэ. 

F товчлуурыг

 Үүний дараа

дүрс гартал дахин 5 удаа дарна. товчлуурыг дарж ON бичгийг сонгож горимыг идэвхижүүлнэ.

дүрс гарна. F товчлуурыг

Салоны температур болон аккумуляторын хүчдэлийг шалгах Удирдлаганы товчлуурыг 1 удаа хурдан дарахад тухайн үеийн машины салон  доторхи температурын мэдээлэл болон аккумуляторын цэнэгийн хэмжээ удирдлаганы дэлгэцэн дээр гарах болно.

Хаалганы цоож автоматаар нээгдэх\ түгжигдэх функц 

Хөдөлгүүр ассанаас хойш 15 сек-ын дараахи эхний тормозны гишгэлтээр бүх хаалганууд автоматаар түгжигдэнэ. Хөдөлгүүр унтрахад бүх хаалганы цоож автоматаар нээгдэнэ.

Систем автоматаар идэвхжих функц Удирдлаганы Товчлуурыг дарж дохиололыг ажиллагаанаас гаргаснаас хойш 25 сек ын дотор жолооч талын хаалгыг онгойгоогүй тохиолдолд систем автоматаар буцаж идэвхжин бүх хаалга цоожлогдох ба дохиолол идэвхжиж удирдлага нэг удаа дуугарна.

Хаалга бүрэн хаагдаагүйг анхааруулах функц 

Дохиолол идэвхжсэн үед хаалга бүрэн хаагдаагүй бол 8 сек-ын дараа дуут дохио 3 удаа дуугарч ослын гэрэл 3 удаа анивчина. Удирдлага 3 н удаа дуугарч 3 удаа чичиргээ өгнө. Мөн дэлгэц дээр дүрс гарч арын фон ногоон өнгөтэй болж хувирна. 15 сек-ын дараа дохиолол тасралтгүй дуугарч ослын гэрэл ойр ойрхон анивчина.

Удирдлагаар буюу автоматаар машин асаасан үед хөдөлгөөн эхлэх 

Автомашин тань удирдлагаар буюу автоматаар асаалтаар хөдөлгүүр асаалттай байх үед автомашинаа удирдлагаараа онгойлгоод түлхүүрээ ON байрлал руу түлхээд тоормосны педалийг гишгэмэгц хөдөлгөөнийг шууд эхлэж болно. Үйлдлийг хийсэн ч ослын гэрэл анивчиж байвал удирдлаганы товчлуурыг 2 сек турш удаан дарж автомат асаалтыг зогсоосноор хөдөлгөөнийг шууд үргэлжлүүлэх боломжтой.

Санамж: Дохиололын үйлдвэрийн гэмтэл худалдан авагчийн санамсаргүй үйлдэл, ашиглалтын заавар зөрчигдсөн зэрэгээс шалтгаалан орчин тойрны хөрөнгөд шууд болон шууд бусаар учирсан хохиролыг тус компани хариуцахгүй болно.


     

Тус бүтээгдэхүүнийг болон удирдлага гарыг газар унгаахгүй, норгохгүй байх . Энэхүү дохиололын системийг зөвхөн мэргэжлийн хүнээр автомашинд суурилуулах Удирдлагын батарей дуусахад зөвхөн оригинал цэнэглэгчээр цэнэглэх Автомашины шилэнд наасан гэрэл бууруулагч хальс удирдах зайг багасгана. Энэхүү систем нь 3000 метрийн зайнаас удирдах чадвартай боловч цаг агаарын байдал ойролцоох радио долгионууд машины ойролцоох саад болон бусад нөхцөлүүдээс шалтгаалан удирдах зай нь багасдаг. Тус систем нь зөвхөн автомашины дохиолол хамгаалалтанд зориулагдсан болно.

Баталгаа 

Дохиолол хамгаалалтын системийг суурилуулсанаас хойш 2 жилийн баталгаат засварын хугацааг олгож байгаа бөгөөд ашиглалтын дагуу зөв хэрэглэсэн тохиолдолд хичнээн ч жил хэрэглэх боломжтой. Хэрэв баталгаат хугацаанд гэмтэл илэрвэл манай компани засвар үйлчилгээг үнэ төлбөргүй хийж өгөх болно.

Дараахи тохиолдолд баталгаат хугацаа хүчингүй болох мэргэжилтэнүүд зохих ажлын хөлстэйгөөр засах болно.  Ашиглалтын заавар зөрчсөн Баталгаат хугацааны карт бүрэн бөглөгдөөгүй байх  Баталгааны хуудсыг үрэгдүүлсэн  Лац гэмтсэн  Бусад авто сервисүүдэд засвар үйлчилгээ хийлгэсэн  Системийн үзүүлэлтийг дур мэдэн өөрчилсөн  Тэжээлийн хэлбэлзлээс гарсан гэмтэл  Ус чийг орсон 

бөгөөд

манай

компанийн

АВТОМАШИНЫ ДОХИОЛОЛ ХАМГААЛАЛТ Модель : 988W2 Автомат асаалтын функцтэй дохиололын системийн зааварчилгаа

Нэмэлт үйлчилгээ Дохиололд ямарваа нэгэн гэмтэл гарсан үед та 318375, 98103103 дугаарын утаснуудаас зөвлөгөө авч болно. Хэрэв та дуудлага өгөхийг хүсвэл 9:00-19:00 цагын хооронд 20,000 төгрөгний тарифаар бид танд үйлчилнэ. Таны дуудлага өгсөн газар нилээд хол бол км-ийн нэмэлт төлбөр тооцогдохыг анхаарна уу.

Баталгааны тэмдэглэл Бүртгэлийн дугаар:..........................

Суурилуулсан:

.......он .....сар .....өдөр

Машины марк дугаар :…................ Суурилуулсан механик:................

Тамга :

Хаяг : Намнансүрэнгийн гудамж ½ Докторын лавлах 1937

Web site: www.cardoctor.mn

S 988w2 mongolian smart manual  

S988W2 дохиоллын гарын авлага user manual of S988W2 alarm

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you