Page 1

ЭНЭ БОЛ ЖИРИЙН ТОС БИШ. ЭНЭ БОЛ ШИНГЭН ИНЖЕНЕР.


ÒÀÍÛ ÕÝÐÝÃÖÝÝà ÒÓÐØËÀÃÀÀÐÀÀ ÌÝÄÍÝ. Castrol òàíä 100 ãàðóé æèëèéí òóðøëàãà, àìæèëò, äýâøèëòýт òåõíîëîãийí ¿ð àøãèéн дүнг ñàíàë áîëãîæ áàéíà. Äýëõèéí 100 ãàðóé îðîíä 100.000 ãàðóé àæèë÷èäòàéãààð ºíäºð á¿òýýìæèéã àâ÷ðàõ, òºãñ ÷àíàðòàé á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýæ áàéíà. Áèä òýýâðèéí õýðýãñýë, óóë óóðõàé, õºäºº àæ àõóéí õ¿íä ìàøèí ìåõàíèçìийí ¿éëäâýðëýëèéí ìàøèíûã òîñ òîñîëãîîíû ìàòåðèàëààð îëîí æèëèéí òóðøèä õàíãàæ èðñýí òóðøëàãòàé. Áèä òàíû áèçíåñ áîëîí ¿éë àæèëëàãààã îéëãîäîã ó÷ðààñ òàíû õýðýãöýýã õàíãàõ õàìãèéí òîõèðîìæòîé á¿òýýãäýõ¿¿íèéã ñàíàë áîëãîäîã. Áèäíèé çîðèëãî áîë òàíû òýýâðийí õýðýãñëèéг àøèãòàé байлгаж òàíд òóñëàõ ÿâäàë þì.

ЭНЭ БОЛ ЖИРИЙН ТОС БИШ. ЭНЭ БОЛ ШИНГЭН ИНЖЕНЕР.


СИНТЕТИК ÕªÄªËï¯ÐÈÉÍ ÒÎÑ

CASTROL EDGE 0W40 4 ÖÈËÈÍÄÐ ÁÎËÎÍ Ñ¯¯ËÈÉÍ ¯ÅÈÉÍ ХӨДӨЛГҮҮРТ ÒÎÕÈÐÑÎÍ ÑÈÍÒÅÒÈÊ ÒÎÑ CASTROL EDGE íü Mercedes Benz (MB 229.3 & MB229.5) гэх мэт äýëõèéí øèëäýã àâòî ìàøèí ¿éëäâýðëýã÷ нарын үзүүлэлтийг бүрэн хангадаг. CASTROL EDGE-ийн синтетик технологи нь хүнд хэцүү нөхцөлд ачаалал ихтэй ажилдаг хөдөлгүүрүүдийг дээд зэргээр хамгаалана. Îíöëîã áîëîí äàâóó òàëóóä: • Öàã àãààð áîëîí îð÷íû ÿìàð ÷ íºõöºëä хөдөлгүүр ажилахад õÿëáàð áàéíà. • Áóñàä ýíãèéí òîñûã áîäâîë ñèíòåòèê òåõíîëîãèîð õèéæ ñàéæðóóëñàí. • Áåíçèíèé çàðöóóëàëòûã áàãàñãàæ, õºäºëã¿¿ðéí õ¿÷èéã íýìýãä¿¿ëíý. • Õºäºëã¿¿ðèéí ýëýãäëýýñ õàìãààëíà. • ªâëèéí ýðñ òýñ õ¿éòýíä õºäºëã¿¿ðèéã íàéäâàðòàé õàìãààëíà.

Àøèãëàëòûí ñòàíäàðò • • • • • • • • • •

API SM/CF ACEA A3/B3/B4 VW: 502 00, 503 01, 505 00 MB:229.3/ 229.5 Porsche BMW Longlife 01 Çóíãààðàëòûí èíäåêñ 169 Íîöîõ õýì 2400Ñ Öàðöàõ õýì -570Ñ Савалгаа 1л

ЭНЭ БОЛ ЖИРИЙН ТОС БИШ. ЭНЭ БОЛ ШИНГЭН ИНЖЕНЕР.


СИНТЕТИК ÕªÄªËï¯ÐÈÉÍ ÒÎÑ

Castrol Magnatec 5W/40 Ò¿ëõ¿¿ð ò¿ëõýõ ìº÷ººñ ýõëýí òàíû ìàøèíûã õàìãààëíà. Castrol Magnatec тос нь ñèíòåòèê òåõíîëîãèéã õºäºëã¿¿ðèéí óõàìñàðò ìîëåêóëòàé õîñëóóëñàíû à÷ààð õ¿÷òýé õàìãààëàõ äàâõàðãèéã áèé áîëãîæ ò¿ëõ¿¿ð ò¿ëõýõ ìº÷ººñ ýõëýí õºäºëã¿¿ðèéã õàìãààëíà. Çàìûí õ¿íä øèð¿¿í íºõöºëä åðäèéí òîñ хөдөлгүүрийг бүрэн õàìãààëæ ÷àääàãã¿é тиймээс шингэн инженер болох Castrol Magnatec хэрэгтэй. Îíöëîã áîëîí äàâóó òàëóóä: Òàíû ìàøèíû бүтээмжийн дээд цэгт илүү урт хугацаанд ажилуулна. Ýíý áîë óõàìñàðт ìîëåêóë: • Õºäºëã¿¿ð àñààõ ìº÷ººñ ýõëýí óíòðààõ õ¿ðòýë õºäºëã¿¿ð äýýð íýìýëò õàìãààëàëòûí äàâõðàãà ¿¿ñãýäýã. • Õºäºëã¿¿ðèéí ìåòàëë äàâõðàãàä íààëäñàíààð óñ ба элэгдлээс бүрэн хамгаална. • Õºäºëã¿¿ðò õàìãààëàëò íýí øààðäàëãàòàé ¿å áîëîõ ìàøèí àñààõàä áóñàä òîñòîé õàðüöóóëàõàä õýä äàõèí èë¿¿. • Çàìûí ìóó , öàã àãààðûí õ¿íä øèð¿¿í íºõöºëä хºäºëã¿¿ðèéã бүрэн õàìãààëíà.

Àøèãëàëòûí ñòàíäàðò • • • • •

API SM/CF ACDE A3/B3/B4 çýðýãò õýðýãëýíý Çóíãààðàëòûí èíäåêñ 168 Íîöîõ õýì 2200Ñ Öàðöàõ õýì -37,50Ñ

• Савалгаа 1л

ЭНЭ БОЛ ЖИРИЙН ТОС БИШ. ЭНЭ БОЛ ШИНГЭН ИНЖЕНЕР.


СИНТЕТИК ÕªÄªËï¯ÐÈÉÍ ÒÎÑ

Castrol TWS 10W60 BMW х¿ëýýí çºâøººðñºí Castrol TWS òîñ íü машин үйлдвэрлэгч BMW–òýé õàìòðàí ãàðãàæ àâñàí òîñ áºãººä ýíý íü ñ¿¿ëèéí ¿åèéí ºíäºð ¿ç¿¿ëýëòòýé M ñåðèéí õºäºëã¿¿ðò õýðýãëýíý.Òîñ òîñîëãîîíû õóâüä áàéæ áîëîõ õàìãèéí ºíäºð ñòàíäàðòààð á¿òýýãäýæ, õýðýãëýã÷ îëîíä õ¿ðãýãäýæ áàéãàà òîñ þì. BMW -ийн îð÷èí ¿åèéí M3, M5, M6, Z4M ìîäåëä òîõèðîìæòîé

Îíöëîã áîëîí äàâóó òàëóóä: • Á¿ðýí ñèíòåòèê òîñ учир эдэлгээ үрэлт хоёроос бүрэн хамгаална. • Õºäºëã¿¿ðèéí áàò áºõ áàéäëûã õàдгална. • BMW õºäºëã¿¿ðò ñàíàë áîëãîñîí.

Àøèãëàëòûí ñòàíäàðò • • • • • •

BMW áîëîí îð÷èí ¿åèéí M3, M5, M6, Z4M ìîäåëä òîõèðîìæòîé API SJ/CF Çóíãààðàëòûí èíäåêñ 179 Íîöîõ õýì 2000Ñ Öàðöàõ õýì -510Ñ

• Савалгаа 1л

ЭНЭ БОЛ ЖИРИЙН ТОС БИШ. ЭНЭ БОЛ ШИНГЭН ИНЖЕНЕР.


СИНТЕТИК ÕªÄªËï¯ÐÈÉÍ ÒÎÑ

Castrol SLX PROFESSIONAL LONGTEC 0W40 Castrol SLX Profession Longtec тос нь машин үйлдвэрлэгч нартай хамтран зохиосон бүрэн синтетик тос юм. Castrol SLX Profession Longtec тос нь Turbo болон Super Turbo-той хөдөлгүүртэй машинд тохиромжтой. Òîñ òîñîëãîîíû õóâüä áàéæ áîëîõ õàìãèéí ºíäºð ñòàíäàðòààð á¿òýýãäýæ, õýðýãëýã÷ îëîíä õ¿ðãýãäýæ áàéãàà òîñ þì. Castrol SLX Profession Longtec тос нь Mercedes Benz-ийн 229,5 шаардлагыг хангасан MB AMG машинуудад тохиромжтой. Îíöëîã áîëîí äàâóó òàëóóä: • Áåíçèíèé çàðöóóëàëòûã áàãàñãана. • Хөдөлгүүрийг удаан хугацааны турш хамгаална. • BMW-ийн сонголт Castrol SLX.

Àøèãëàëòûí ñòàíäàðò • • • • • • • • • •

API SL/CF ACEA A3/B3/B4 BMW Longlife 01 VM 503 01/ 505 00 / 502 00 MB Approval 229.3 / 229.5 Porsche (except Cayenne V6) Зунгааралтын индекс 167 Царцах хэм -570C Ноцох хэм 2120C Савалгаа 1л

ЭНЭ БОЛ ЖИРИЙН ТОС БИШ. ЭНЭ БОЛ ШИНГЭН ИНЖЕНЕР.


БЕНЗИН ÕªÄªËï¯ÐÈÉÍ ÒÎÑ

Castrol GTX 5W30 Îð÷èí ¿åèéí õºäºëã¿¿ðèéí ýäýëãýýã óðòàñãàíà. Castrol GTX íü ñ¿¿ëèéí ¿åèéí áåíçèí õºäºëã¿¿ð¿¿äýä íèéöñýí API SM/ ILSAC GF-4 ñòàíäàðòûã õàíãàñàí öàã àãààðûí ñýð¿¿í íºõöºëä õºäºëã¿¿ðèéí õýâèéí áàéäëûã õàíãàõ чадвартай тос юм.

Îíöëîã áîëîí äàâóó òàëóóä: • Castrol GTX: îð÷èí ¿åèéí õºäºëã¿¿ðèéí ýäýëãýýã óðòàñãàíà. • Ñ¿¿ëèéí ¿åèéí ìàøèíóóäûí òîñ íººöëºõ ñàâ íü æèæãýðñýí áà òîñ ñîëèëòûã óäààøðóóëàõûí òóëä íýìýëò ã¿éöýòãýëûã õèéæ ºãñºí. • Ñ¿¿ëèéí ¿åèéí ºíäºð òåìïåðàòóðò à÷ààëàëòàé àæèëдаг хөдөлгүүрнүүдийг бүрэн хамгаалж чаддаг. • API ñòàíäàðòûí үзүүлэлтээс 50% илүү õàìãààëàíà. • Îëîí êëàïàíò ñèñòåì òóðáî õºäºëã¿¿ð çýðãèéã äýýä çýðãýýð õàìãààëàíà. • Ò¿ëøèíä õýìíýëòòýé. • Öàã óóðûí ýðñ òýñ íºõöºëä хөдөлгүүрийн àñàëòанд тусалдаг.

Àøèãëàëòûí ñòàíäàðò • • • • •

API SM/ ILSAC GF-4 Çóíãààðàëòûí èíäåêñ 161 Íîöîõ õýì 2160Ñ Öàðöàõ õýì -42.50Ñ Савалгаа 4л

ЭНЭ БОЛ ЖИРИЙН ТОС БИШ. ЭНЭ БОЛ ШИНГЭН ИНЖЕНЕР.


ДИЗЕЛЬ ХӨДӨЛГҮҮРИЙН ТОС

Castrol CRB Turbo 10W30 Õºäºëã¿¿ðèéí ýäýëãýýã óðòàñãàíà. Castrol CRB Turbo Multigrade õºäºëã¿¿ðèéí òîñ íü бага даацын ачааны машинууд болон дизель хөдөлгүүртэй машинд тохиромжтой. Castrol CRB Turbo нь ñ¿¿ëèéí ¿åèéí òåõíîëîãèйг хэрэглэж өндөр темпартурт ажилдаг хөдөлгүүрийн үрэлтийг багасгаж хөдөлгүүрийн эдэлгээг уртасгана. Ýíýõ¿¿ CRB Turbo íü Òóðáîòîé áîëîí òóðáîã¿é CRDi äèçåëь õºäºëã¿¿ð¿¿äýä òîõèðîìæòîé.

Îíöëîã áîëîí äàâóó òàëóóä: • Õºäºëã¿¿ðèéí õàëàëòûã áóóðóóëäàã. • Õºäºëã¿¿ðèéí äóóã áàãàñãàäàã. • Õºäºëã¿¿ðò ¿¿ñýõ èë¿¿äýë òóíàäàñûã áàãàñãàäàã. • Òîñíû áîõèðäîëûã áàãàñãàäàã.

Àøèãëàëòûí ñòàíäàðò • • • • •

API CF-4 Çóíãààðàëòûí èíäåêñ 145 Íîöîõ õýì 2220Ñ Öàðöàõ õýì -37.50Ñ Савалгаа 6л

ЭНЭ БОЛ ЖИРИЙН ТОС БИШ. ЭНЭ БОЛ ШИНГЭН ИНЖЕНЕР.


АВТОМАТ КРОПНЫ ШИНГЭН

Castrol TQ DIII Castrol TQ DIII òîñ íü автомат кропонд зориулагдсан бөгөөд, Dexron® IIIH, Ford Mercon® and Allison C4 хөдөлгүүрүүдийн øààðäàëãыã á¿ðýí õàíãасан. Dexron® III õýðýãëýõèéã çºâëºñºí àâòîìàò êðîïîíä íýí òîõèðîìæòîé. Өмнөх төрлийн Dexron® áîëîí Mercon® òºðëèéí êðîïíû øèíãýí äýýð íýìæ õýðýãëýõ ýñâýë á¿ðýí ñîëèõ áàéäëààð õýðýãëýж болно. Castrol TQ DIII íü óëààí ºíãºòýé òóë ìîòîðûí òîñíîîñ õÿëáàðõàí ÿëãàãäíà. Castrol TQ DIII нь ихэнх õ¿÷ äàìæóóëàõ àíãè, áîëîí ãèäðò õýðýãëýæ áîëíî. Îíöëîã áîëîí äàâóó òàëóóä: • Үрэлтийг сайн тэсдэг учир хүч дамжуулах үйл ажиллагааг тогтвортой байлгадаг. • Ýëýãäëýýñ á¿ðýí õàìãààëíà. • Èñýëòèéã ýñýðã¿¿öýõ ÷àäâàðòàé. • Çýâðýëòýýñ áîëîí ýëýãäëýýñ á¿ðýí õàìãààëíà. • Êðîïíû áîõèðäëûã õàìãààëñíààð ýäýëãýýã óðòàñãàíà. • Хүйтэн нөхцөлд тосны зунгааралт бага байдаг тул араа солих ажиллагаанд тохирсон.

Àøèãëàëòûí ñòàíäàðò • Dextron III, Mercon áîëîí Allison çýðýãò õýðýãëýíý • • • •

Çóíãààðàëòûí èíäåêñ 186 Íîöîõ õýì 2040Ñ Öàðöàõ õýì -42.50Ñ Савалгаа 1л

ЭНЭ БОЛ ЖИРИЙН ТОС БИШ. ЭНЭ БОЛ ШИНГЭН ИНЖЕНЕР.


АВТОМАТ КРОПНЫ ШИНГЭН

ATF ADVANCED MULTI- VEHICLE Castrol äýâøèëòýò óíèâåðñàë ATF íü ñèíòåòèê , JASO 1A øààðäëàãûã õàíãàñàí äýâøèëòýò òåõíîëîãèîð á¿òýýãäñýí ãýäãýýðýý èë¿¿ äàâóó òàëòàé. Castrol äýâøèëòýò óíèâåðñàë ATF íü àðàà ñîëèõîä ÿìàð÷ ñààäã¿é áà àâòîìàò õóðäíû õàéðöàãíы õýñýã á¿ðèéã òîñëоæ ýäýëãýýã óðòàñãàíà. Ýíýõ¿¿ ãàíö øèíãýíýýð Toyota, Honda , Nissan гэх мэт брэндүүдийн автомат кроптой ìàøèíóóäàä õýðýãëýíý. Castrol äýâøèëòýò óíèâåðñàë ATF íü ìºí ò¿¿í÷ëýí Aisin, Jatco, ZF , General motors çýðýã ñ¿¿ëèéí äýâøèëòýò òåõëîãèéí àâòîìàò õóðäíû õàéðöàã ¿éëäâýðëýã÷äèéí øààðäëàãыг á¿ðýí õàíãàäàã.

Àøèãëàëòûí ñòàíäàðò • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Honda acura ATF – Z1 / CVT -ýýñ áóñàä/ Allson c-4 Audi G-055-025-A2 BMW LA2634, LT71141 Chrysler ATF +3 , ATF+2 , ATF+ Ford Mercon V ( license # M5080101) General motors DEXRON –IIIH, IID , II General motors 9986195 and Type A , Suffix A( TASA) Mitsubishi , Hyundai @KIA SPII, SPIII Infiniti Matic-D, Matic-J , Matic-K Isuzu BESCO II/III Land rover Texaco N402 Lexus /Toyota Type T, T-III, T-IV MAN 339 Type V1, Z1, Z2 MB sheet 236.3/5/7/9 Nissan Matic-D , Matik-J, Matic-K Subaru most ATF Specifications Voith 55.633532 Volvo Dexron IIIH, JWS 3309 Volkswagen TL52162 Aisin Warner JWS 3309 ZF TE-ML 03D,04D,14B,17C Савалгаа 1л

ЭНЭ БОЛ ЖИРИЙН ТОС БИШ. ЭНЭ БОЛ ШИНГЭН ИНЖЕНЕР.


МЕХАНИК КРОПНЫ ШИНГЭН

Front Gear Oil 75W85 Ìåõàíèê êðîïíû òîñ API GL4 òîñ òîñîëãîîã õýðýãëýõ ¸ñòîé ìåõàíèê êðîïòîé ñóóäëûã ìàøèí Front Gear 75W85 òîñûã õýðýãëýíý. Ачаалал ихтэй өндөр темпартурт ажилдаг хүч дамжуулах эд ангид тохиромжтой.

Îíöëîã áîëîí äàâóó òàëóóä: • ¯ðýëòèéã òýíöâýðæ¿¿ëñíýýð øèëæèõ õºäºë㺺íèéã ñàéæðóóëæ áóñàä òîñ òîñîëãîîíû ìàòåðèàëààñ èë¿¿ ò¿ëøèíий çàðöóóëàлтыг õýìíýнэ. • Õ¿éòýíä àðàà øèëæ¿¿ëýõýä íýãýí æèãä áàéíà. • Çóíãààðàëòûã òîãòìîë áàéëãàñíààð ýä àíãèéí ýäýëãýýã óðòàñãàæ, ¿ç¿¿ëýëòèéã нэмэгдүүлнэ. • Êðîïûã öýâýð áàéëãàæ, ñýãñðýõ ¿éë àæèëëàãààã íü íýìýãä¿¿ëíý. • Хүнд даацын нөхцөлд машины эд ангийг бүрэн хамгаална.

Àøèãëàëòûí ñòàíäàðò • • • • •

API GL-4 Çóíãààðàëòûí èíäåêñ 188 Íîöîõ õýì 2180Ñ Öàðöàõ õýì -450Ñ Савалгаа 1л

ЭНЭ БОЛ ЖИРИЙН ТОС БИШ. ЭНЭ БОЛ ШИНГЭН ИНЖЕНЕР.


ТОРМОЗНЫ ШИНГЭН

ÑÈÍÒÅÒÈÊ ÒÎÐÌÎÇÍÛ ØÈÍÃÝÍ DOT 4 Үзүүлэлт: Òîðìîçíû øèíãýí DOT 4 íü ºíäºð ÷àíàðòàé, á¿òýí ñèíòåòèê òîñ áºãººä SAE J1703, FMVSS116, DOT 3 áîëîí DOT 4, ISO 4925 , JIS K2233 çýðýã ¿ç¿¿ëýëòèéí øààðäëàãûã õàíãàñàí, èë¿¿ ñàéæðóóëñàí ÷àíàðòàé òîðìîçíû øèíãýí.

Хэрэглээ: Òîðìîçíû øèíãýí DOT 4 íü ñ¿¿ëèéí ¿åèéí ìàøèí, òåõíèêèéí тормоз консены системийн øààðäëàãûã á¿ðýí õàíãàñàí. Õýäèéãýýð FMVSS116, DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 øèíãýí¿¿ä õîîðîíäîî òààð÷ òîõèðäîã ÷ DOT 4-ийг зөвхөн хэргэлвэл илүү сайн. Бүх òºðëèéí òîðìîçíû øèíãýí ашиглагдаж байхдаа èñýëäýæ ìóóäñàí áàéäàã. Ìàøèí ¿éëäâýðëýã÷äèéí çºâëºñºí õóãàöààíä òîðìîçíû øèíãýíýý ñîëèõ øààðäëàãàòàé áºãººä õýðâýý ñîëèõ ¸ñòîé õóãàöààãàà ìýäýõã¿é áàéâàë õî¸ð æèë òóòàìä ñîëèîä áàéæ áîëíî.

Àøèãëàëòûí ñòàíäàðò • • • • •

SAEJ1703 FMVSS116DOT4 Çóíãààðàëò @–40îC 1200 Çóíãààðàëò @100îC 2.3 Савалгаа 1л

ЭНЭ БОЛ ЖИРИЙН ТОС БИШ. ЭНЭ БОЛ ШИНГЭН ИНЖЕНЕР.


ХӨРГӨЛТИЙН ШИНГЭН

ÕªÐêËÒÉÈÍ ØÈÍÃÝÍ COOLANT Õýðýãëýý: • Ìàøèí ¿éëäâýðëýã÷äèéí үйлдвэрт хэрэглэгддэг. ( KIA, HYUNDAI, DAEWOO, SAMSUNG, SSANGYOUNG, DAEWOO Public Motor Co., Ltd. ã.ì) • ¯éëäâýðëýëèéí áîëîí îíãîöíû õºðãºëòèéí ñèñòåìä õýðэгëäýã. • Ãèäð төхөөрөмж áîëîí òºìºð ç¿ñýõ ìàøèíä õýðýãëýíý. Îíöëîã áîëîí äàâóó òàëóóä: • Ýä àíãèéí ýäýëãýýã óðòàñãàíà • Òºìðºí õºäºëã¿¿ð áîëîí õºíãºí öàãààí õºäºëã¿¿ðò ãîéä òîõèðäîã áºãººä õºäºëã¿¿ðèéí ýä àíãèéí õºíäèéä ¿¿ñäýã çýâðýëò, èñýëäýëòýýñ õàìãààëæ ýäýëãýýã óðòàñãàíà. • Õºíãºí öàãààí, ãóóëü, ñàéæðóóëñàí òºìºð, çýñýýð õèéãäñýí õºäºëã¿¿ðèéí ýä àíãèéã õàìãààëíà. • Óñíû öýâýð áàéäëûã 30% õ¿ðòýë õàäãàëæ, 2 æèë ñîëèëã¿é õýðýãëýãäýæ áîëíî. • KS M 2142, JIS K 2234, ASTM ñòàíäàðòòàé á¿ðýí çîõèöîíî. • ×èéã, òóíàäàñ áîëîí õàòóó óñíààñ ¿¿ñýõ çýâðýëòýýñ õàìãààëíà.

Тосолыг заавал устай дараах харьцаагаар хольж хэргэлнэ Тосол (%)

30

40

50

60

Ус (%)

70

60

50

40

-16 -26

-37

-53

Хөлдөх хэм (C ) 0

• Савалгаа 3,2л

ЭНЭ БОЛ ЖИРИЙН ТОС БИШ. ЭНЭ БОЛ ШИНГЭН ИНЖЕНЕР.


МОТОЦИКЛ

CASTROL POWER1 R4 Racing 10W50 Castrol Power1 R4 нь 4 такттай мотоциклд зориулсан бүрэн синтетик тос юм. Castrol Power1 R4 нь хөдөлгүүрийг бүрэн хамгаалж хөдөлгүүрийг ажиллагааны дээд цэгт байлгана. Îíöëîã áîëîí äàâóó òàëóóä: • Үрэлтээс хөдөлгүүр, кроп хоёрыг бүрэн хамгаална. • Араа солиход хурдан. • Хөдөлгүүрийг цэвэрхэн байлгана. • Цаг агаарын хүйтэн нөхцөлд асалтанд тусалдаг. • Савалгаа 1л

CASTROL POWER1 TTS Racing 2T Castrol Power1 TTS Racing 2T тос нь бүрэн синтетик тос бөгөөд сүүлийн үеийн өндөр хүч чадалтай 2 такттай хөдөлгүүртэй мотоциклд таарсан. Castrol Power1 TTS Racing 2T тос нь хөдөлгүүрийг бүрэн хамгаалж хөдөлгүүрийг дээд цэгт хүртэл ажиллуулна.

Îíöëîã áîëîí äàâóó òàëóóä: • Мотор цохилтоос хамгаална. • Хөдөлгүүрийг цэвэрхэн байлгана. • Хурд авалт сайн. • Тос шахдаг, тос холидог системд тохиромжтой. • Савалгаа 0,5л

ЭНЭ БОЛ ЖИРИЙН ТОС БИШ. ЭНЭ БОЛ ШИНГЭН ИНЖЕНЕР.


ÁªªÍÈÉ ÕÓÄÀËÄÀÀÍÛ ÒªÂ¯¯Ä 1. Óëààíáààòàð õîò, Ñ¿õáààòàð ä¿¿ðýã 3-ð õîðîî “ÁÐÈÊËÀÍÄ“ ÕÕÊ Óòàñ: 7010-0757, Ôàêñ: 7010-0757, È-ìýéë: kholboo@brikland.mn 2. ӨГӨӨМӨР ЗАХ Контайнер №84 3. Дархан хот ÃÀÖÓÓÐÒ ÀÃÐÎ ÕÕÊ Óòàñ: 9926-3129

ЭНЭ БОЛ ЖИРИЙН ТОС БИШ. ЭНЭ БОЛ ШИНГЭН ИНЖЕНЕР.


ЭНЭ БОЛ ЖИРИЙН ТОС БИШ. ЭНЭ БОЛ ШИНГЭН ИНЖЕНЕР.

Castrol oil  

Castrol энэ бол жирийн тос биш, энэ бол шингэн инженер.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you