Page 1

А91 Хэрэглэгчийн гарын авлага

www.starline.ru

Автомашины олон үйлдэлт хамгаалалтын систем

www.cardoctor.mn


StarLine A91 загвар-г сонгосонд талархан, дохиоллоо хэрэглэхийн өмнө хэрэглэгчийн гарын авлагатай сайтар танилцаарай!


АГУУЛГА

Дохиоллын тухай ерөнхий мэдээлэл

А91 03

Удирдлаганы тухай болон удирдлагаар хийх үйлдлийн тухай - Удирдлаганы тухай болон товчлууруудын үүрэг - Дэлгэцэнд гарах мэдээллүүд - Удирдлаганы тохиргоо - Удирдлагаар хийх үйлдлүүдийн товч заавар

05 06 08 10

А91 Дохиоллын тухай ерөнхий мэдээлэл

А91 Дохиоллын тухай ерөнхий мэдээлэл Starline дохиолол нь сүүлийн үеийн технологи болох GPS сансрын холболт ашиглаж автомашиныхаа байршлыг тодорхойлох, гар утасны GSM сүлжээг ашиглан автомашинаа удирдах боломж олгодог технологийн төгс хослол бөгөөд таны автомашин дахь тав тухтай төгс хэрэглээг бий болгоход зориулагдсан бүтээгдхүүн юм.

StarLine А91 нь дохиолол нь өндөр нууцлал бүхий тоон хамгаалалт болон олон сувагт радио долгион ашигладаг тул гадны ямар нэгэн нөлөөлөлд саадгүй удирдах нөхцлийг хангадаг ба цахим халдлагаас илүү найдвартай хамгаалагдсан.

Дохиоллыг идэвхжүүлэх, идэвхгүй болгох горимууд - Дохиоллыг идэвхжүүлэх - Дохиоллыг дуугүй идэвхжүүлэх - Дохиолол автоматаар эргэн идэвхжих - Дохиоллыг идэвхгүй болгох

11 11 12 12

Дээд зэргийн нууцлал

Асаалтын горимыг ашиглах тухай - Удирдлагаар асаах - Цагаар асаах - Давтамжаар асаах - Температур мэдэрч асаах - Автомат асаалтыг идэвхгүй болгох болон автомашиныг унтраах - Асаалтын тохиргоонд нэвтрэх - Асаалтын тохиргооны хүснэгт

13 14 15 16 17 18 19

GSM нэмэлт төхөөрөмж суурилуулснаар гар утасны аппликейшн ашиглан автомашинаа удирдах ба тухайн үеийн аккумуляторын хүчдэл болон салон температур зэргийг гар утаснаасаа харах боломжтой. GSM холболт

Нэмэлт GPS төхөөрөмж суурилснаар дэлхийн хаанаас ч автомашиныхаа байршилыг өндөр нарийвчлалтайгаар тодорхойлох боломжтой.

Тусгай горимуудыг ашиглах тухай - Засвар үйлчилгээний горим (VALET) - Турбо амраагчийн горим - Дээрмийн эсрэг горим -Автомашин дотроос жолоочийг дуудах горим -Тусгай горимуудыг дэлгэцийн хүснэгтээр тохируулах - Автомашины тухайн їåийí тєëєâ áайдëûã шаëãаõ

20 21 24 26 28 30

GPS төхөөрөмж

Сүүлийн үеийн бүхий л автомашинууд болон ENGINE “STARTSTOP” товчлууртай, дизель болон бензин хөдөлгүүртэй бүх төрлийн автомашинуудтай зохицон хөдөлгүүрийг найдвартай асаана.

Онцгой тохиолдолд - Баталгаат хугацаа

31 Ухаалаг автомат асаалт

2

3


А91 Дохиоллын тухай ерөнхий мэдээлэл

А91

Техникийн үзүүлэлт:

Удирдлаганы радио долгионы хамрах хүрээний үелзлэл ............433,05 - 434,79мгц Үндсэн удирдлаганаас долгион дамжуулах дээд хэмжээ....................................800м* Үндсэн удирдлаганд мэдээлэл хүлээн авах дээд хэмжээ..................................2000м* Туслах удирдлаганы долгион дамжуулах дээд хэмжээ.........................................15м* Ажиллах температур......................................................................................-40 - +850С Төхөөрөмжийн тэжээл (тогтмол).......................................................................................9-18В Дохиолол идэвхтэй үед хэрэглэх гүйдэл..............................................................15мА ихгүй Үндсэн удирдлаганы тэжээл.............................................1,5В (ААА төрлийн батарей 1ш) Туслах удирдлаганы тэжээл...........................................3В (CR2450 төрлийн батарей 1ш) Үндсэн удирдлаганы батарейн ажиллах дундаж хугацаа..................................... 6 – 9 сар Туслах удирдлаганы батарейн ажиллах дундаж хугацаа.................................... 9 – 12 сар

Удирдлаганы тухай болон удирдлагаар хийх үйлдлийн тухай

Удирдлаганы тухай - Удирдлага нь төв модулд команд дамжуулах, мэдээлэл хүлээн авах үүрэгтэй төхөөрөмж юм. Товчлуур 1

Товчлуур 2

Товчлуур 3 Товчлуур 1

Товчлуур 2

LCD дэлгэцтэй пейжэртэй 3-н товчлууртай үндсэн удирдлага

Энгийн 2 товчлууртай туслах удирдлага

- LCD дэлгэцтэй үндсэн удирдлага нь дохиоллын тухайн үеийн төлөв байдал цаг, сэрүүлэг, хөдөлгүүр болон салоны температур зэргийн мэдээллийг хүлээн авдаг. - LCD дэлгэцтэй үндсэн удирдлагаар үндсэн болон нэмэлт 7 төрлийн тусгай горимуудыг тохируулж идэвхжүүлдэг. - Удирдлаганы цэнэг дуусч байгаа тохиолдолд аль нэг товчлуурыг дарахад дэлгэцэнд удирдлаганы цэнэг дуусч буйг илтгэсэн зураг гарна. - Туслах удирдлагаар зөвхөн дохиоллын үндсэн үйлдэл онгойлгох цоожлох үйлдлийг хийх ба нэмэлт үйлдлүүдийг ашиглах бол үндсэн удирдлагыг ашиглах хэрэгтэй.

Удирдлаганы товчлуурыг дарах хугацаа Дохиололд удирдлаганаас өгсөн үйлдлүүдийг зөв гүйцэтгэх болон таниулахад удирдлаганы товлуурыг дарах хугацаа маш чухал юм. Удирдлаганы товчлуур дарах хугацааг тодорхойлох. · Хурдан дарах – аль ч товчлуурыг 0,5 сек-с бага хугацаагаар нэг удаа дарах · Удаан дарах – товчлуурыг дохио өгөх хүртэл дарах · Хоёр дарах – нэг товчлуурыг 0,5 сек-н хугацаанд хоёр удаа дарах · Товчлууруудыг дарааллан дарах – нэг болон өөр товчлууруудыг дарааллан дарах. Эхний даралт удаан (дохио дуугартал), дараагийн даралт хурдан байх ёстой.

4

5


А91

Удирдлаганы тухай болон удирдлагаар хийх үйлдлийн тухай

Дэлгэцэнд гарах мэдээллүүд Түлхүүр түлхээтэй Хаалга

капот

багаж

онгорхой

Кардан татаагүй Хөдөлгүүр ажиллаж байна Дээрмийн эсрэг горим идэвхжсэн Цагаар хөдөлгүүр асаах горим идэвхтэй Давтамжаар хөдөлгүүр асаах горим идэвхтэй Температур мэдэрч хөдөлгүүр асаах горим идэвхтэй Засвар үйлчилгээний VALET горим идэвхтэй Турбо амраагчийн горим идэвхтэй Дохиолол автоматаар идэвхжих горим идэвхтэй Хөдөлгүүр блоклох горим идэвхтэй Удирдлаганы товчлуурыг түгжсэн 1, 2 эсвэл 3-н оронт хувийн код тохируулсан Механик кроптой автомашины тохиргоо сонгогдсон

Цэнэг дуусч байна Хөдөлгүүрийн температур GPS модул залгагдсан Сэрүүлэг ассан Таймер ассан ДАТ1 1-р түвшиний доргилтын мэдрэгчийг мэдээлэхгүй байх ДАТ2 2-р түвшиний нэмэлт доргилтын мэдрэгчийг мэдээлэхгүй байх ДАТ1 доргилтын мэдрэгчийг хоёр түвшинг алгасах ДАТ2 нэмэлт доргилтын мэдрэгчийг хоёр түвшинг алгасах SH-1 1-р түвшиний доргилт мэдрэгч ажилласан SH-2 2-р түвшиний нэмэлт мэдрэгч ажилласан

Автомашины болон дохиоллын төлөв байдлын мэдээлэл Дохиолол идэвхжсэн (дуутай)

SH-1 доргилтын мэдрэгчийн 2-р түвшин ажилласан SH-2 нэмэлт мэдрэгчийн 2-р түвшин ажилласан

Дохиолол идэвхжсэн (дуугүй)

SА-2 нэгдүгээр түвшиний нэмэлт мэдрэгч №1 ажилласан

Хаалга түгжигдсэн

SА-2 нэгдүгээр түвшиний нэмэлт мэдрэгч №2 ажилласан

Хаалга онгорхой

6

7


А91

Удирдлаганы тухай болон удирдлагаар хийх үйлдлийн тухай

Удирдлаганы тохиргоо

Удирдлаганд:

Үндсэн удирдлаганд цаг, сэрүүлэг, таймер зэргийг тохируулах боломтой.

Тохиргоог хийхийн тулд удирдлаганы товчлуурыг дэлгэцэн дээр цагийн орон анивчих хүртэл буюу 8сек орчим удаан дарснаар тохируулах хэсэгт орно.

Сэрүүлэгний минутны орон анивчина: – ихэсгэх – багасгах

товчлуурыг дахин дарахад (сэрүүлэг унтраах /асаах) цэсрүү орно Удирдлаганд:

Удирдлаганд:

Цагны орон анивчина: (цаг тохируулах цэс) – ихэсгэх – багасгах

Сэрүүлэгний орон анивчина: – горимыг асаах (ON) – горимыг унтраах (OFF)

товчлуурыг дахин дарахад ( таймер тохируулах) цэсрүү орно

Товчлуурыг дахин дарахад (минут тохируулах) цэсрүү орно Удирдлаганд:

Минутын орон анивчина: – ихэсгэх – багасгах

Удирдлаганд:

Таймерийн цагны орон анивчина: – ихэсгэх – багасгах Товчлуурыг дахин дарахад (таймерийн минут тохируулах)цэсрүү орно

Товчлуурыг дахин дарахад (сэрүүлэгний цаг тохируулах) цэсрүү орно Удирдлаганд:

Сэрүүлэгний цагны орон анивчина: – ихэсгэх – багасгах

Удирдлаганд:

Таймерийн минутны орон анивчина: – ихэсгэх – багасгах

Товчлуурыг дахин дарахад (таймер асаах/ унтраах) цэсрүү орно Удирдлаганд:

Товчлуурыг дахин дарахад (сэрүүлэгний минут тохируулах)цэсрүү орно

8

Элсэн цагны дүрс анивчина – горимыг асаах (ON) – горимыг унтраах (OFF)

9


А91 Удирдлагаар хийх үйлдлүүдийн товч заавар Үйлдэл

Дарах

Мэдээлэл

Ерөнхий тайлбар дуут дохио 2 удаа дуугартал

Тохиргооны горимд нэвтрэх

Хурдан

Сонгосон горимыг идэвхжүүлэх

Хурдан

Сонгосон горимыг идэвхгүй болгох

Хурдан

Горимуудыг идэвхжүүлэх

Дохиоллыг идэвхжүүлэх нь автомашин халдлагад өртөх үед танд автомашинаа шалгахыг сануулж, халдлагыг зогсоох боломжыг олгоно. Дохиолол идэвхжүүлэхийн өмнө машин унтарсан, кардан татсан, хаалга, багаж, капот найдвартай хаагдсан эсэхийг шалгана уу.

Удирдлаганд:

Автомашинд - Дуут дохио 1 удаа дуугарна - Ослын гэрэл нэг удаа анивчина - Хаалга түгжигдэнэ - Салоны LED гэрэл анивчиж эхэлнэ

- Дохио дуугарна Дохиолол идэвхжсэнийг илтгэх дүрс гарна

Хэрвээ хаалга, багааж, капот дутуу хаагдсан болон кардан татаагүй тохиолдолд дохиоллыг идэвхжүүлсэн бол ослын гэрэл 4 удаа анивчиж, дуут дохио 4 удаа дуугарч автомашинаа шалгахыг сануулна. Дохиоллыг идэвхжүүлсэн үед автомашин хамгаалалтын горимд шилжиж бүх хаалга цоожлогдох ба гадны биет хүрэхэд түгшүүрийн горим идэвхжиж дуут дохио дуугарч ослын гэрэл анивчина. Энэ үед удирдлаганд дуут дохио дуугарч автомашинаа шалгахыг сануулна.

Эсвэл

Хурдан

Эсвэл

Хурдан

Температур мэдэрч асаах горимыг ON/OFF

Эсвэл

Хурдан

VALET горим ON/OFF

Эсвэл

Хурдан

Турбо амраагчийн горим ON/OFF

Эсвэл

Хурдан

товчуурыг удаан, дараа нь товчлуурыг хурдан дарна

Дохиолол автоматаар идэвхжих горим ON/OFF

Эсвэл

Хурдан

Автомашинд

Давтамжаар асаах горим ON/OFF

Хөдөлгүүрийн асаалтыг цоожлох горим ON/OFF

10

Дохиоллыг идэвхжүүлэх горим

товчуурыг дарна

Горимын сонголт шилжүүлэх

Цагаар асаах горим ON/OFF

Дохиоллыг идэвхжүүлэх, идэвхгүй болгох горимууд

Эсвэл

Дуугүй дохиоллыг идэвхжүүлэх

Хурдан

Та автомашинаа оройн цагаар нийтийн байрны ойролцоо зогсоол болон олон нийтийн газар, эсвэл харуул хамгаалалттай гараж гэх мэт дуут дохио шаардлаггүй орчинд автомашинаа орхих тохиолдолд энэхүү горимыг ашиглах нь тохиромжтой. Дуугүй дохиоллыг идэвхжүүлэхдээ:

- Ослын гэрэл 1 удаа анивчина - Хаалга түгжигдэнэ - Салоны LED гэрэл анивчиж эхэлнэ

Удирдлаганд: - Дохио дуугарна Дохиолол дуугүй идэвхжсэнийг илтгэх дүрс гарна

11


А91

Хэрвээ хаалга багааж капот дутуу хаагдсан болон кардан татаагүй тохиолдолд дохиоллыг идэвхжүүлсэн бол ослын гэрэл 4 удаа анивчиж, дуут дохио 4 удаа дуугарч автомашинаа шалгахыг сануулна. Дуугүй дохиоллыг идэвхжүүлсэн үед автомашин хамгаалалтын горимд шилжиж бүх хаалга цоожлогдох ба автомашинд гадны биет хүрэхэд түгшүүрийн горим идэвхжиж дуут дохио дуугарахгүй ба ослын гэрэл анивчина. Энэ үед удирдлаганд дохио дуугарч автомашинаа шалгахыг сануулна.

Дохиолол автоматаар эргэн идэвхжих Автомашины дохиололыг идэвхжүүлсэн үед санамсаргүй удирдлаганы товчлуур дарагдаж дохиолол идэвхгүй болсон тохиолдолд 30 секундын дотор автомашины аль нэг хаалгыг нээгээгүй бол дохиолол автоматаар эргэн идэвхжиж бүх хаалга цоожлогдох горим юм. Тухайн горимыг идэвхжүүлэхдээ урьдчилан тохируулах хэрэгтэй. (Хүснэгт 2-ыг харах) (26-р хуудас)

Асаалтын горимыг ашиглах тухай

Сүүлийн үеийн бүхий л автомашинууд болон ENGINE “START-STOP” товчлууртай, дизель болон бензин хөдөлгүүртэй бүх төрлийн автомашинуудтай зохицон хөдөлгүүрийг найдвартай асаана. Автомашиныг орчны температур мэдэрч асах, цагын давтамжаар асаах, сэрүүлгээр мөн удирдлагаар гэсэн 4 төрлөөр асаах боломжтой ба хөдөлгүүр асаалттай байх хугацааг үйлдвэрээс 10 минутаар тохируулсан байдаг бөгөөд 20, 30, , хязгааргүй гэсэн тохиргоогоор өөрчлөн тохируулж болно. (Хүснэгт 1-ийг харах) (19-р хуудас)

Удирдлагаар асаах горим Хүссэн үедээ удирдлагаараа автомашинаа асааж болох автомат асаалтын горим. товчуурыг дохио дуугартал удаан, дараа нь товчлуурыг хурдан дарна

Дохиоллыг идэвхгүй болгох Автомашинд нэвтэрхийн тулд дохиоллыг идэвхгүй болгох шаардлагатай.

- Ослын гэрэл 3 удаа анивчина - Доргилт мэдрэгчүүд унтарна - Салоны LED гэрэл асна - Автомашин асна

товчуурыг дарна

Автомашинд - Дуут дохио 2 удаа дуугарна - Ослын гэрэл 2 удаа анивчина - Хаалга онгойно - Салоны LED гэрэл унтарна

Удирдлаганд: - Дохио богиноор дуугарна - Автомашин ассаныг илтгэх дүрс дэлгэцэнд гарна. Асаалттай байх хугацааг r10, r20, r30, r99 минутын дүрсээр мэдээлнэ

Удирдлаганд: - Дохио дуугарна Дохиолол идэвхигүй болсоныг илтгэх дүрс гарна

Хэрэв дохиоллыг идэвхгүй болгож хаалга нээхэд дуут дохио 3 удаа дуугарч ослын гэрэл 3 удаа анивчвал дохиолол идэвхтэй байх үед автомашинд халдлага гарсан байж болзошгүй тул автомашинаа шалгаарай!

12

Автомашинд

Энэ горимыг идэвхжүүлхээс өмнө капот хаалттай, механик кроптой автомашин бол кардан татсан ямар нэгэн араанд хийгээгүй байх, автомат кроптой автомашин “PARK” байрлалд байгаа эсэхийг шалгана уу. Төхөөрөмж нь асаалтын 1 удаагийн командаар 4 удаа асаах оролдлого хийнэ. Хэрэв 4 дэхь оролдлогын дараа хөдөлгүүр асаагүй бол удирдлаганы дэлгэцэнд “SP” гэсэн бичиг гарч дохио 4 удаа дуугарч, ослын гэрэл 4 удаа анивчиж асаах оролдлого амжилтгүй болсоныг илтгэнэ. Мөн хөдөлгүүр халааж дуусахаас 1 минутын өмнө, удирдлаганы дэлгэцэнд r01 гэсэн бичиг гарч, дуут дохио 4 удаа дуугарч ослын гэрэл 4 удаа анивчиж мэдээлнэ. Асаалттай байх хугацаа дуусч хөдөлгүүр унтрахад ослын гэрэл 4 удаа анивчиж дуут дохио 4 удаа дуугарч удирдлаганы дэлгэцэнд r00 гэсэн бичиг гарч хөдөлгүүр унтарсныг мэдээлнэ.

13


А91 Цагаар асаах горим (удирдлагаар идэвхжинэ) Цагаар асаах горимыг идэвхжүүлснээр тохируулсан цаг болоход жолоочийн оролцоогүй хөдөлгүүр автоматаар асна. Үйлдлийг ашиглахын тулд дараах 3 тохиргоог хийх шаардлагатай. - Удирдлаганы сэрүүлэгний цагийг автомашинаа асаахыг хүссэн цагт тохируулах - Удирдлаганы сэрүүлгийг идэвхжүүлэх - Цагаар асаах горимыг идэвхжүүлэх Удирдлаганы сэрүүлэг тохируулах болон сэрүүлгийг идэвхжүүлэх дэлгэрэнгүй зааврыг удирдлаганы тохиргоо хэсгээс харна уу! (Хуудас 8)

Үйлдлийг идэвхжүүлэхийн тулд:

Асаалтын горимыг ашиглах тухай

Давтамжаар асаах горим (удирдлагаар идэвхжинэ) Давтамжаар асаах горимыг идэвхжүүлснээр урьдчилан тохируулсан хугацааны давталттайгаар хөдөлгүүр автоматаар асна. Асаахыг хүссэн цагын давтамжаа 2, 3, 4, 24 цагийн сонголтуудаас өөрчлөн тохируулж болох ба үйлдвэрээсээ 2 цаг тутамд нэг удаа асахаар тохируулсан байдаг. Цагийн тохиргоог өөрчлөх бол (Хүснэгт 1-ийг харах) (19-р хуудас)

Үйлдлийг идэвхжүүлэхийн тулд: Товчлуурыг дохио 2 удаа дуугартал буюу 5 сек орчим удаан дарахад удирдлаганд анивчиж тохиргооны горимд нэвтэрнэ. Товчлуурыг дахин 1 удаа дарахад дэлгэцэнд

Товчлуурыг дохио 2 удаа дуугартал буюу 5 сек орчим удаан дарахад цагаар асаах горимд шилжиж дэлгэцэнд анивчина

дүрс анивчина

Товчлуурыг нэг удаа дарж горимыг идэвхжүүлнэ

Товчлуурыг дарж горимыг идэвхжүүлнэ

Удирдлаганд:

Автомашинд Ослын гэрэл 1 удаа анивчина

- Дохио дуугарна Цагаар асаах горим идэвхжсэнийг илтгэх дүрс гарна

Автомашинд - Ослын гэрэл 1 удаа анивчина - Салоны LED гэрэл 2 удаагийн давтамжтай анивчиж эхэлнэ

Удирдлаганд: - Дохио дуугарна Цагаар асаах горим идэвхжсэнийг илтгэх дүрс гарна

Үйлдлийг идэвхгүй болгохын тулд: Үйлдлийг идэвхгүй болгохын тулд: Товчлуурыг дохио 2 удаа дуугартал буюу 5 сек орчим удаан дарахад цагаар асаах горимд шилжинэ товчуурыг нэг удаа дарж горимыг идэвхгүй болгоно

Автомашинд Ослын гэрэл 2 удаа анивчина

14

Товчлуурыг дохио 2 удаа дуугартал буюу 5 сек орчим удаан дарахад удирдлаганд дүрс анивчиж тохиргооны горимд нэвтэрнэ Товчлуурыг дахин 1 удаа дарахад дэлгэцэнд товчлуурыг нэг удаа дарж горимыг идэвхгүй болгоно

Удирдлаганд: - Дохио дуугарна Автомашин унтарсаныг илтгэнэ

дүрс анивчина

Удирдлаганд:

Автомашинд Ослын гэрэл 2 удаа анивчина

- Дохио дуугарна Дүрс унтарна

15


А91 Температур мэдэрч асаах горим (удирдлагаар идэвхжинэ) Энэхүү горимыг идэвхжүүлснээр урьдчилан тохируулсан температурт хүрэхэд жолоочийн оролцоогүй хөдөлгүүр автоматаар асна. Асах температурын сонголт нь – 5 С, – 10 С, – 18 С, – 25 С байх ба урьдчилан тохируулах хэрэгтэй. Тохиргооны зааврыг Хүснэгт 1-ээс харна уу!

Асаалтын горимыг ашиглах тухай

Үйлдлийг идэвхгүй болгохын тулд:

Товчлуурыг дохио 2 удаа дуугартал буюу 5 сек орчим дарахад удирдлаганд анивчиж тохиргооны горимд нэвтэрнэ Товчлуурыг дахин 2 удаа дарахад дэлгэцэнд

Дохиолол нь тохируулсан температурын дагуу автоматаар асаах үйлдлийг 1 цаг тутамд 1 шалгаж шаардлагатай тохиолдолд хийнэ. Энэ нь дохиолол автомашины температурыг 1 цаг тутамд нэг удаа шалгаад тохируулсан температурт хүрээгүй тохиолдолд хөдөлгүүрийг асаахгүй гэсэн үг юм.

дүрс анивчина

Товчуурыг нэг удаа дарж идэвхгүй болгоно

Үйлдлийг идэвхжүүлэхийн тулд:

Товчлуурыг дохио 2 удаа дуугартал буюу 5 сек орчим удаан дарахад удирдлаганд анивчиж тохиргооны горимд нэвтэрнэ Товчлуурыг дахин 2 удаа дарахад дэлгэцэнд

Товчлуурыг дарж горимыг идэвхжүүлнэ

Автомашинд - Ослын гэрэл 2 удаа анивчина

Удирдлаганд: -Дохио дуугарна дүрс унтарна

дүрс анивчина

Автомат асаалтыг идэвхгүй болгох, автомашиныг унтраах Автомашиныг удирдлагаар болон тусгай горимоор асаасан үед унртаах бол:

Автомашинд - Ослын гэрэл 1 удаа анивчина Салоны LED гэрэл 3 удаагын давтамжтайгаар анивчина

Удирдлаганд:

товчуурыг удирдлаганы дуут дохио дуугартал буюу 2сек орчим удаан дарна, дараа нь товчлуурыг 1 удаа хурдан дарна

Дохио дуугарч дэлгэцэнд температур мэдэрч асаах горим идэвхжсэн дүрс, хөдөлгүүр асах температурын хэм гарна Автомашинд - Ослын гэрэл 4 удаа анивчина - Автомашин унтарна

16

Удирдлаганд: - Дохио дуугарна

17


А91 Асаалтын үндсэн тохиргоог өөрчлөх Асаалтын үндсэн үйлдвэрийн тохиргоог удирдлага болон тохиргооны товчлуураар өөрчилж болно. Дараах алхамын дагуу тохируулаарай.

1-р алхам: Тохиргооны горимд нэвтрэх:

1. Тохиргооны товчлуурыг 6 удаа дарна (Салон дотор байрлах товчлуур) 2. Түлхүүрээ ACC байрлалд түлхэж байрлуулна. Энэ үед дуут дохио 6 удаа дуугарч тохиргооны горимд шилжсэнийг илтгэнэ. 2-р алхам: Тохиргоо хийх мөрийг сонгох: Тохиргооны хүснэгтээс тохируулах мөрийн дугаарын тоогоор тохиргооны товчлуурыг дарна. Жишээ нь 4-р мөрний горимыг сонгож 4 удаа дарахад дуут дохио 4 удаа дуугарч тохиргооны горимд шилжсэнийг илтгэнэ. Удирдлаганы дэлгэцэнд сонгосон тохиргооны мөрийн тоо гарна. ( 4 – 1 ) 3-р алхам: Хүснэгтээс тохиргоо хийх босоо баганыг сонгох: 3 сек дотор

болон

товчлуураар тохиргоогоо хийнэ.

Жишээ: Хэрэв та температур мэдэрч асаах горимыг -18 С асдаг байхаар буюу 4-р горимын 3-г идэвхжүүлэх бол:

1. Тохиргооны товчлуурыг 6 удаа дарна 2. Түлхүүрээ ACC байрлалд байрлуулна. Энэ үед дуут дохио 6 удаа дуугарна 3. Тохиргооны товчлуурыг дахин 4 удаа дарна 4. Товчлуурыг нэг удаа дарна 5. Түлхүүрийг OFF байрлалд байрлуулна. Энэ үед дуут дохио 4 удаа дуугарч тухайн горим идэвхжсэнийг илтгэнэ. Тохиргоог хийхдээ товчлуур дарах хоорондын хугацааг 3сек ихгүй хугацаанд гүйцэтгэх шаардлагатай ба энэ хугацаанд тохируулж амжаагүй бол тохиргооны горимоос автоматаар гарах ба дахин тохируулах шаардлагатай бол түлхүүрээ OFF байрлалд байрлуулаад үйлдлээ эхнээс нь хийнэ.

Асаалтын горимыг ашиглах тухай

Хүснэгт 1

Тохируулах горим

№1 – турбо амраагчийн ажиллах хугацаа №2 – хөдөлгүүр асаалттай байх хугацаа №3 – давтамжаар асаах асаалтын хугацаа №4 – Температур мэдэрч асаах асаалт №5 – хөдөлгүүр асаах горим

Товчлуур удаан+хурдан дарах Дуут дохио 4 удаа

Товчлуур 1 дарах

Товчлуур 1 дарах

Товчлуур 1 дарах

Дуут дохио 1 удаа

Дуут дохио 2 удаа

Дуут дохио 3 удаа

1 мин

2 мин

3 мин

10 мин

20 мин

30 мин

Хязгааргүй

2 цаг тутамд

3 цаг тутамд

4 цаг тутамд

24 цаг тутамд

-5 С

-10 C

-18 C

-25 C

Дохиололтой хамт

Дохиололгүй Дохиололгүй

4 мин

Дохиололгүй

№6 – хөдөлгүүр ажиллаж байх үеийн ослын гэрлийн анивчилт

Анивчина

Тогтмол асна

Унтарсан

Унтарсан

№7 – дохиолол идэвхтэй үед хөдөлгүүр унтарахад, хаалга түгжигдэх

Идэвхгүй

Идэвхгүй

Идэвхгүй

Идэвхгүй

Хувилбар 1 = АСС

Хувилбар 2 =IGN 1

Хувилбар 3 start/stop товчлуурын горим

Хувилбар 4 нэг импульс

№9 – стартер эргүүлэх хугацаа

0,8 сек

1,4сек

2,0 сек

3,6 сек

№10 – хөдөлгүүрийн төрөл

Бензин

Дизель Дизель (хувилбар 1) (хувилбар 2)

Дизель (хувилбар 3)

Хүчдэлээр

Генератораар Генератораар (+) (-)

Тахир голын эргэлтийн датчикаар

№8 – гаралтын холболт (хөх утас утас 6-р залгуур)

№11 – хөдөлгүүрийн ажиллагааг хянах №12 – хөдөлгүүр ажиллаж байх үед дохиолол идэвхжих

Автоматаар

Удирдлаганаас

Удирдлаганаас

Удирдлаганаас

Тохиргооны хүснэгтээс өөрийн шаардлагатай хэсгийг тохируулан сонгоно уу

Хүснэгтэд саарал өнгөөр үйлдвэрийн тохиргоог заав.

18

19


А91 Асаалтын горимыг ашиглах санамж -

-

-

Тусгай горимуудыг ашиглах тухай

Үйлдлийг идэвхгүй болгохын тулд:

Капот хаалга онгорхой, кардан татаагүй, механик кроптой автомашинд ямар нэгэн араанд хийсэн бол автомашин асахгүйг анхаар! Асаалтын 1 үйлдлийн турш 4 удаа асаах оролдлого хийх ба хэрэв 4 дэхь оролдлогын дараа автомашин асаагүй бол удирдлаганы дэлгэцэнд “SP” гэсэн бичиг гарч дуут дохио 4 удаа дуугарч ослын гэрэл 4 удаа анивчиж хөдөлгүүр асаах оролдлого амжилтгүй дууссаныг илтгэнэ. Дохиолол суурилуулах үед стартер эргүүлэх хугацааг 0,8; 1,2; 1,8; 3,6 сек-р тохируулж болно. Стартер эргүүлэх оролдлого нэг үйлдлийн туршид автоматаар 0,2 секундээр нэмэгдэх болно. Стартер эргүүлэх тохируулсан хугацаанаас өмнө хөдөлгүүр асвал стартер автоматаар сална. Хэрэв хөдөлгүүр асаалттай байх үед тохируулсан хугацаанаас өмнө ямар нэгэн шалтгаанаар унтарвал асаах оролдлого дахин автоматаар хийгдэнэ. Температур мэдэрч асаах горим нь цагаар давтамжаар хөдөлгүүр асаах горимоос үл хамааран автоматаар идэвхжинэ.

Тусгай горимуудыг ашиглах тухай

Товчлуурыг дохио 2 удаа дуугартал буюу 5 сек орчим удаан дарахад удирдлаганд дүрс анивчиж тохиргооны горимд нэвтэрнэ Товчлуурыг дахин 3 удаа дарахад дэлгэцэнд

Товчлуурыг дарж идэвхгүй болгоно

Удирдлаганд:

Автомашинд - Ослын гэрэл 1 удаа анивчина

Засвар үйлчилгээний горим (VALET)

дүрс анивчина

Дохио дуугарна Засвар үйлчилгээний горим идэвхгүй болсоныг илтгэнэ

Машиныг засвар үйлчилгээнд оруулах болон угаалгах шаардлагатай үед дээрмийн эсрэг болон бусад горимуудыг түр идэвхгүй болгох зориулалттай горим юм. Үйлдлийг идэвхжүүлэхийн тулд: Товчлуурыг дарж дохиоллыг идэвхгүй болгоно Товчлуурыг дохио 2 удаа дуугартал буюу 5 сек орчим удаан дарахад удирдлаганд дүрс анивчиж тохиргооны горимд нэвтэрнэ Товчлуурыг дахин 3 удаа дарахад дэлгэцэнд

4

Товчлуурыг дарж горимыг идэвхжүүлнэ

Автомашинд - Ослын гэрэл 1 удаа анивчина

20

Удирдлаганд:

дүрс анивчина

Турбо амраагч горимын тухай Турбо дизель хөдөлгүүртэй автомашинуудад зориулсан турбо амраах зориулалттай горим юм. Энэ горимыг идэвхжүүлснээр автомашиныг унртаахад турбо амраагч ажиллаж автомашин тохируулсан хугацааны дагуу үргэлжлэн ажиллаж байдаг. Горимыг идэвхжүүлэхээс өмнө капот хаалттай, автомат кроптой автомашин бол PARK байрлалд, механик бол ямар нэгэн араанд хийгээгүй зэргийг шалгана уу.

- Дохио дуугарна Засвар үйлчилгээний горим идэвхжсэнийг илтгэх дүрс гарна

21


А91

Тусгай горимуудыг ашиглах тухай

Турбо амраагч горимыг зөв ашиглах дараалал:

Үйлдлийг идэвхжүүлэхийн тулд: Товчлуурыг дохио 2 удаа дуугартал буюу 5 сек орчим удаан дарахад удирдлаганы зүүн доод булангийн зураг анивчиж тохиргооны горимд нэвтэрнэ Товчлуурыг дахин 4 удаа дарахад дэлгэцэнд

Кардан татна

дүрс анивчина Түлхүүрийг сугалж, автомашинаас гараад бүх хаалгыг хаана

Товчлуурыг дарж горимыг идэвхжүүлнэ

Удирдлаганд:

Автомашинд - Ослын гэрэл 1 удаа анивчина Машин асаалттай хэвээр байна

Удирдлаганд:

Автомашинд

- Дохио дуугарна Турбо амраах горим идэвхжсэнийг илтгэх дүрс гарна

- Салоны LED гэрэл асна - Ослын гэрэл нэг удаа анивчина

“ТУРБО” дүрс дэлгэцэнд ассан тохиолдолд Турбо амраагчийн горим автоматаар идэвхжиж байх болно.

- Дохио дуугарч дэлгэцэнд r01, r02, r03, ба r04 дүрс гарна

Товчуурыг дарна

Үйлдлийг идэвхгүй болгохын тулд: Товчлуурыг дохио 2 дахь удаа дуугартал буюу 5 сек орчим дарахад удирдлаганы зүүн доод булангийн зураг анивчиж тохиргооны горимд нэвтэрнэ Товчлуурыг дахин 4 удаа дарахад дэлгэцэнд

- Ослын гэрэл 2 удаа анивчина

22

Автомашинд - Дуут дохио 1 удаа дуугарна - Ослын гэрэл 1 удаа анивчина - Доргилтын болон нэмэлт мэдрэгчүүд идэвхгүй болно Хаалга түгжигдэнэ

Товчуурыг дарж идэвхгүй болгоно

Автомашинд

дүрс анивчина

Удирдлаганд: - Дохио дуугарна - Дохиолол идэвхтэй хөдөлгүүр ажиллаж байгаа дүрс гарна

Удирдлаганд: - Дохио дуугарна Турбо амраах горим идэвхгүй болсныг илтгэсэн ТУРБО дүрс унтарна

23


А91 Дээрмийн эсрэг горимыг удирдлагаар идэвхжүүлэх Дээрмийн эсрэг горим нь зөвшөөрөлгүйгэээр автомашины хаалгыг онгойлгож хөдөлгүүр асаах тохиолдолд хөдөлгүүрийн ажиллагааг түр хугацааг хязгаарлах үйлдэлтэй тусгай горим юм. Дээрмийн эсрэг горимыг 27-р хуудасны хүснэгтийн 8-р тохиргоог зөв тохируулсан тохиолдолд идэвхжихийг анхаараарай. Үйлдлийг идэвхжүүлэхийн тулд: болон

Тусгай горимуудыг ашиглах тухай

Дээрмийн эсрэг горимыг удирдлагагүйгээр идэвхгүй болгох Дээрмийн эсрэг горимыг удирдлагагүйгээр идэвхгүй болгохдоо хөдөлгүүр унтарсан хаалга хаалттай үед дараах дарааллаар хийнэ. 1.Автомашины хаалгыг түлхүүрээр нээнэ. Энэ үед ослын гэрэл анивчиж дуут дохио дуугарч эхэлнэ. 2.Автомашиндаа сууж хаалгаа хаана 3.Түлхүүрийг ON байрлалд түлхэж тохиргооны товчлуурыг 3 секундын турш дарна 4.Түлхүүрийг OFF байрлалд байрлуулна. Энэ үед дуут дохио 2 удаа дуугарч дээрмийн эсрэг горим мөн дохиолол идэвхгүй болно.

товчлуурыг зэрэг дарна

Дохиолол автоматаар идэвхжих горим Удирдлаганд:

Автомашинд - Дохиолол идэвхжинэ - Ослын гэрэл 1 удаа анивчина - Дуут дохио 1 удаа дуугарна

-Дохио дуугарна -Чичиргээт мэдээлэл өгнө - Дэлгэцэнд дээрмийн эсрэг горим идэвхжсэн дүрс гарна

Энэ горим нь автомашин унтарч бүх хаалга хаагдсанаас хойш 10 секундын дараа хаалга түгжигдэж дохиолол автоматаар идэвхжих горим юм. Горимыг идэвхжүүлхийн өмнө урьдчилан тохируулах хэрэгтэй. Хүснэгт 2-ыг харах. Энэ горимыг нэг удаа тохируулахад хангалттай ба цаашид уг горим автомашин унтарч, хаалга хаагдсан үед автоматаар идэвхжиж байх болно. Горимыг идэвхжүүлсэн үед автомашинаа унтрааж бүх хаалгаа хаана.

Үйлдлийг идэвхгүй болгохын тулд: Товчлуурыг дохио дуугартал удаан дарна

Автомашинд

Автомашинд - Ослын гэрэл анивчина - Салоны LED гэрэл анивчиж эхэлнэ

- Ослын гэрэл 1 удаа анивчина - Дуут дохио 1 удаа дуугарна Хаалга түгжигдэнэ

Товчлуурыг дахин 1 удаа дарна

Автомашинд - Дохиолол идэвхгүй болно - Хөдөлгүүрийн түгжээ тайлагдана

24

Дохиолол 10 секундын дараа автоматаар идэвхжинэ.

Удирдлаганд: - Дохио 2 удаа дуугарна Дээрмийн эсрэг горим идэвхгүй болсны илтгэж дүрс унтарна.

Удирдлаганд: - Дохио дуугарна Дохиолол идэвхжсэн дүрс гарна

Хэрэв хаалга дутуу хаагдсан эсвэл онгорхой бол дохиолол автоматаар идэвхжихгүйг анхаарна уу. Хэрвээ кардан татаагүй, капот эсвэл багаж нээлттэй бол дохиолол идэвхжсэний дараа дуут дохио 4 удаа дуугарч, ослын гэрэл 4 удаа анивчиж анхааруулна.

25


А91 Автомашин дотроос жолоочийг дуудах горим Салон дотор байрласан антенн дээрх товчлуурыг дарж жолоочийг дуудна. .

Товчлуур дээр дарах

Тусгай горимуудыг ашиглах тухай

Дохиоллын үндсэн тохиргоог өөрчлөх Үндсэн үйлдвэрийн тохиргоог удирдлага болон тохиргооны товчлуураар өөрчилж болно. Дараах алхамын дагуу тохируулаарай.

1-р алхам: Тохиргооны горимд нэвтрэх: Автомашинд - Ослын гэрэл 3 удаа анивчина

Удирдлаганд: - Дохио 20сек турш дуугарна - Дэлгэцэнд CALL дүрс гарна

2-р алхам: Тохиргоо хийх мөрийг сонгох: Тохиргооны хүснэгтээс тохируулах мөрийн дугаарын тоогоор тохиргооны товчлуурыг дарна. Жишээ нь 7-р мөрний горимыг сонгож 7удаа дарахад дуут дохио 1 удаа уртаар 2 удаа богиноор дуугарах ба уртаар дуугарч байгаа нь 5-ын тоог 2 удаа богиноор дуугарч байгаа нь 2-ын тоог зааж байгаа юм. Удирдлаганы дэлгэцэнд сонгосон тохиргооны мөрийн тоо гарна. ( 7 – 1 )

-г дарж дуут дохиог зогсооно

Хөдөлгүүр түгжих горим Товчлуурыг дохио 2 удаа дуугартал буюу 5 сек орчим удаан дарахад удирдлаганы зүүн доод булангийн зураг анивчиж тохиргооны горимд нэвтэрнэ

3-р алхам: Хүснэгтээс тохиргоо хийх босоо баганыг сонгох:

Товчлуурыг дахин 6 удаа дарахад дэлгэцэнд

Жишээ: Хэрэв та хаалга нээлттэйг ослын гэрлээр 20сек турш мэдээллэх буюу тохиргооны 7-р горимын 2-ыг идэвхжүүлэх бол:

дүрс анивчина

Товчлуурыг дарж горимыг идэвхжүүлнэ

Автомашинд - Ослын гэрэл 2 удаа анивчина

Удирдлаганд: - Дохио дуугарна Хөдөлгүүр түгжих горим идэвхжсэнийг илтгэх дүрс унтарна

Хөдөлгүүр түгжих горим нь нэг удаа идэвхжүүлэхэд хангалттай ба цаашид автоматаар идэвхжиж байх болно.

26

1. Тохиргооны товчлуурыг 5 удаа дарна (Салон дотор байрлах товчлуур) 2. Түлхүүрээ ACC байрлалд түлхэж байрлуулна. Энэ үед дуут дохио 6 удаа дуугарч тохиргооны горимд шилжсэнийг илтгэнэ.

3 сек дотор

болон

товчлуураар тохиргоогоо хийнэ.

1. Тохиргооны товчлуурыг 5 удаа дарна 2. Түлхүүрээ ACC байрлалд байрлуулна. Энэ үед дуут дохио 5 удаа дуугарна 3. Тохиргооны товчлуурыг дахин 7 удаа дарна 4. Товчлуурыг нэг удаа дарна 5. Түлхүүрийг OFF байрлалд байрлуулна. Энэ үед дуут дохио 4 удаа дуугарч тухайн горим идэвхжсэнийг илтгэнэ. Тохиргоог хийхдээ товчлуур дарах хоорондын хугацааг 3сек ихгүй хугацаанд гүйцэтгэх шаардлагатай ба энэ хугацаанд тохируулж амжаагүй бол тохиргооны горимоос автоматаар гарах ба дахин тохируулах шаардлагатай бол түлхүүрээ OFF байрлалд байрлуулаад үйлдлээ эхнээс нь хийнэ. Тохиргооны хүснэгтээс өөрийн шаардлагатай хэсгийг тохируулан сонгоно уу

27


А91

Тусгай горимуудыг ашиглах тухай

Дохиоллын үндсэн тохиргоог өөрчлөх Хүснэгт 2

нэг дарах

нэг дарах

нэг дарах

удаан+хурдан дарах

дохио 1 удаа дуугарна

дохио 2 удаа дуугарна

дохио 3 удаа дуугарна

дохио 4 удаа дуугарна

№7 Хаалга нээлттэйг ослын гэрлээр мэдээлэх

10 сек турш

20 сек турш

№8 Дээрмийн эсрэг горим асахад хөдөлгүүр блоклох горим

Тормос гишгэхэд

Дохиолол идэвхжихэд

№9 Дохиоллыг удирдлаггүйгээр идэвхгүй болгох горим

Пин кодгүйгээр

1 оронтой пин код ашиглан

2 оронтой пин код ашиглан

3 оронтой пин код ашиглан

№10 Хөдөлгүүрийн түгжээ тайлах

Н3

НP

Н3, DRR релейний хамт

НР, DRR релейний хамт

Идэвхгүй

Тохируулах горим

Тохируулах горим

№1 Хаалга түгжигдэх хугацаа

нэг дарах

нэг дарах

нэг дарах

удаан+хурдан дарах

дохио 1 удаа дуугарна

дохио 2 удаа дуугарна

дохио 3 удаа дуугарна

дохио 4 удаа дуугарна

онгойх 0,8 сек цоожлох 0,8 сек

3,6/3,6 сек

0,8/0,8 сек 2 удаа

Тав тух 30/0,8 сек

30 сек турш

Идэвхгүй

Дээрмийн эсрэг горим идэвхгүй

Тормос гишгэхэд хаалга цоожлогдоно/ түлхүүр хариулахад нээгдэнэ

Түлхүүр түлхэснээс 10сек дараа хаалга түгжигдэнэ/ түлхүүр хариулахад нээгдэнэ

Түлхүүр хариулахад хаалга нээгдэх

идэвхгүй

№3 Дохиолол идэвхжихэд мэдрэгчийн идэвхжих хугацаа

60 сек дараа идэвхжинэ

Шууд идэвхжинэ

30 сек дараа идэвхжинэ

45 сек дараа идэвхжинэ

№11 Хөдөлгүүрийн түгжээ 2 шатлалаар идэвхгүй болгох

№4 Дохиолол автоматаар идэвхжих үед

Хаалга түгжигдэнэ

Хаалга түгжигдэнэ

Хаалга түгжигдэхгүй

Хаалга түгжигдэхгүй

№12 4-р Нэмэлт сувгийн тохиргоо (хөх утас)

Автомашин унтарсан дохиолол идэвхтэй үед 1-60 сек

Дохиолол идэвхтэй үед 13 сек

Дохиолол идэвхтэй үед 1-60 сек

№5 Дохиолол автоматаар эргэн идэвхжих үед

Хаалга түгжигдэнэ

Хаалга түгжигдэхгүй

№13 1-р Нэмэлт сувгийн тохиргоо №1 (шар/хар утас)

Багаж нээх 0,7 сек

Дуут дохионд 100мс

Дуут дохионд 50мс

1-60 сек (доргилтын мэдрэгч идэвхгүй)

1-60 сек (доргилтын мэдрэгч салгахгүйгээр)

№14 2-р Нэмэлт сувгийн тохиргоо (шар/улаан утас)

0,7 сек цоожийг 2 шатлалаар нээх

1-60 сек (доргилтын мэдрэгч идэвхгүй)

1-60 сек Түгжээ (доргилтын (удирдлагаар мэдрэгч асааж/унтраах) салгахгүйгээр)

№15 3-р сувгийн нэмэлт тохиргоо (шар/ цагаан утас)

0,7 сек

№2 Хаалга автоматаар түгжигдэх/нээгдэх

№6 Дуут дохионд хүрэх урт

идэвхгүй

Сигналд 50мс

Сигналд 20мс

Хүснэгтэд саарал өнгөөр үйлдвэрийн тохиргоог заав.

28

Ассан

1-60 сек (доргилтын мэдрэгч идэвхгүй)

Дохиолол идэвхтэй үед 13 сек

Түгжээ (удирдлагаар асааж/унтраах)

1-60 сек Түгжээ (доргилтын (удирдлагаар мэдрэгч салгахгүйгээр) асааж/унтраах)

29


А91 Автомашины тухайн үеийн төлөв байдлыг шалгах Хэрвээ хаалга, багаж, капот дутуу хаагдсан капот, багаж, хаалганы мэдрэгчийн аль нэг гэмтэлтэй кардан татаагүй бол дохиоллыг идэвхжүүлэхэд

Автомашинд

Удирдлаганд: - Дохио богиноор 4 удаа дуугарна - Тохирох дүрс гарч мэдээлэл өгнө

- Дуут дохио 4 удаа дуугарч - Ослын гэрэл 4 удаа анивчина

Карданаа татна, бүх хаалга, багаж, капотыг шалгаж дутуу хаагдсан бол хаана Удирдлаганд: - Дохио богиноор 1 удаа дуугарна - Мэдрэгч ажилласан хэсэг харагдахгүй болно

Автомашинд - Хаалга түгжигдэнэ - Дохиолол идэвхжинэ

Онцгой тохиолдолд Удирдлагагүйгээр дохиоллыг идэвхгүй болгох Удирдлага ажиллахгүй болсон удирдлаганы батарей дууссан эсвэл гэнэт дохиолол автоматаар идэвхжиж гэмтэл гарсан тохиолдолд дохиоллыг яаралтай арга хэмжээ авч идэвхгүй болгоно. Дохиоллыг удирдлагагүйгээр идэвхгүй болгох арга нь зөвхөн салон дотор суурилагдсан тохиргооны товчлуураар дараах дарааллаар гүйцэтгэгдэнэ. Автомашины хаалгыг түлхүүрээр нээнэ

Автомашинд - Дохиолол идэвхжиж дуут дохио дуугарна - Ослын гэрэл анивчина

Салоны болон хөдөлгүүрийн температур харах 20 секундын дотор түлхүүрийг ON байрлалд түлхэж, тохиргооны товчлуурыг 3 удаа дарна

товчлуурыг 1 удаа дарна

Дохиолол идэвхгүй болно Удирдлаганд: - Дохио дуугарна Салоны температур дэлгэцэнд харагдана

Автомашинд - Дуут дохио 2 удаа дуугарна

товчлуурыг 2 удаа дарна

Автомашинд - Дуут дохио 6 удаа дуугарч - Ослын гэрэл 6 удаа анивчина

30

Удирдлаганд: - Дохио дуугарна - Хөдөлгүүрийн температур дэлгэцэнд харагдана

31


А91

Баталгаат хугацаа Дохиолол суурилуулсан хугацаанаас хойш 3 жилийн баталгаат хугацаатай байна. Дохиололд ямар нэгэн гадны нөлөөтэй гэмтэл учирсан мөн баталгааны дэвтэр байхгүй тохиолдолд баталгаат хугацаа хүчингүй болохыг анхаарна уу!

Баталгааны бүртгэл Бүртгэлийн дугаар Автомашины марк Улсын дугаар Он, сар, өдөр Суурилуулсан механик

ÒÀÌÃÀ

2-р төрөх ñàëáàð Äîêòîð Àâòî Ñ¿ëæýý

Óëààíáààòàð èõ äýëãүүðèéí баруун урд талд

32

Starline A91 дохиоллын гарын авлага  

Доктор Авто Сүлжээ www.cardoctor.mn

Advertisement