Page 1

Ιtr wffi

Ο ýπουΠοs πüνοs σιον θιιροl{ο Οι διοφορ€τι κÝs διογνι.ιιστι κÝs

πpoσ€yyiσeιs (διοφορικÞ διüγνι'ιιση) του οξÝοs θιιροκικοý πüνου εξοκοΠουθοýν νο eivoι πρüκΠηση γιο ποΠΠοýs 9Ρρþστουs ι{οι η κοθυστÝρηση στη διüγνι.υση

ι,òοι την οντιμετþπισÞ

του

μπορεß νο οποδειχθεß οπü επιβΠοβÞs Ýιιs κοι θονοτηφüροs μßο μεΛÝτη οπü την πüßη

Σουηδßοs, μετοüßlων των μη Χειρουργικþν eισογωγþν, σε μßο ημÝρο €φημ€pios στο τοπικü νοσοκομεßο, το 200lο ουτþνγινüτονγιο θιυροκικü πüνο. Οι oιτies που μποροýννο προκοΠÝσουν πüνο στο θþροκο μηορεß νο προÝρχοντοι οπü ποΠΠü σημεßο του θþροκο κοι οηü το üργοτηs

νο ηου βρßσκοντοι μÝσο σε ουτüν, üπωs οηü την οορτΛ, την πν€υμονικÞ ορτηρßο, τον υηεζωκüτο (το χιτþνο ηου περιβüf,Πει

εσωτερικü το θþροκο), το μεσοθωρüκιο (το χþρο μετοξý των δýο πνευμüνων), τον οισοφüνο, το θωροκικü τοßχωμο κοι το υποδιοφρογμοτικü üργονο (συκþτι, χοΛÞ, στομüχι, ηüγκρεοs).¼μωs ο οξýs θωροκικüs πüνοs οποτεΠεß τοιτην κýριο

εκδÞΠωοη

τns στεφονιοßοs νüσου, τηs νüσου που προκοΠεßτοι οπü την οθηρο-

σκΠÞριυση τι.ιßν στεφονιοßιυν ορτηριþν (οθηρωμοτικÝs οΠΠοιþσειs που προι.òοΠοýν στενýσειs στον ουΠü τιυν στεφονιοß-

ων ορτηριýν κοι προδιοθÝτουν σε θρομβþσειs κι οποφρüξειs κοι τεΠικü οδηγοýν σε Ýμφρογμο τηs κορδιüs). Ο Heberden το ]8ο οιþνο ηεριÝγροψε ιον πüνο τηs κορδιüs (στεφονιοßο ηüνο

-

στηθüγχη) ωs εξÞs: «θυτοß που ηüσχουν απü στηθüγχη νιþθουν ξοφνικü κι ενý

βαδßζουν - κοι kupias üτον βοδßζουν Ýηειτο οηü γεýμα - Ýνα ηοf,ý δυσüρεστο, οf,γεινü οßσθημο στην περιοχý του στÞθous, σαν νο εηρüκειτο νο τous αφοιρ€-

ζιυý ανσυνÝχιζοντο περπüτημο ý ον επιτüχυνον το βýμο τουs. θπü τη στιγμý Ü Θei η

μαs που στομοτοýν, üf,ο αυτü

το

δυσüρε-

στο οßσθημο εξοφονßζετοι».

Οι κýριοι χοροκτÞρεs του στηθογχιτοý πüνου eivoι:

l. Η ποροξυσμικÞ εμφüνισΛ του. 2. Η βροχεßο διüρκειü του. 3. Η χοροκτηριστικÞ εντüπισÞ του 6οι

η ο-

κτινοβοf,ßο του (ο πüνοs εντοπßζετοι κυρßωs πßσω οηü το στÝρνο κι οκτινοβοΠei σε

Ýνο Þ ηερισσüτερο σημεßο, üπιυs

στο Ποιμü, την κüτω σιογþνο, το οριστερü, συχνüτερο, üνω üκρο, οΠΠü κοι το δεξιü, την πΠüτη κοι το στομüχι). 4. Η ιδιοßτερη ποιüτητü του (προκοΛεß δυ-

σüρεστο συνοßσθημο, συνοßσθημο eπικεßμενου θονüτου). 5. Η πρüκΛησÞ του ýστερο

οπü προσπü-

Θeιo κοι η υποχþρησÞ του με την ονü-

Πουση


ΙΠ tr Ο

ΠογÞ υγροý στο περικüρδιο) χοροκτη-

οξýs θωροκικüs πüνοs οποτ€R€ß κυριο τηs

oιos

ρßζετοι οπü θωροκικü πüνο, εντονüτερο μ€ τη βοθιü εισπνοÞ. Ο πüνοs διορκεß ποΠΠÝs

ýρεs

Þ κοι ημÝρεs, συνυ-

πüρχει πυρετüs κοι η διüγνωση γßνετοι

Ι

*

μ€ το υπ€ρηχογρüφημο. Ο ουτüμοτοs πνευμονοθþροκοs (eισβοΛΛ οÝρο στην κοιΠüτητο του υπεζιυκüτο Ýπειτο οηü ρÞξη κυψεdßδων του

πνεýμονο) διογιγνþσκετοι με την κΠινικÞ εξÝτοση οπü το γιοτρü κοι με μßο ο-

.;+

Ι

κτινογροφßο θþροκο.

Ο Ýρπηs ζωστÞροs οφεßΠετοι σε ιü, προκοΠεß Ýντονο πüνο στο θþροκο, ι<upiωs κοτü μÞκοs των πΠευρþν. Ωpxr κü, η διüγνιυση μπορεßνο μην eivoι εμφονΛs, üμιιs üτον εμφονισθεß το εξüνθημο του Ýρπητο, η διüγνωση eivoι εý-

\r

-Ιτ

Ι

χι στον

με οξý θιυροκιτü ηüνο ηου εισÞχθησον στο νοσοκομ€ßο, εßχε στεφονιοßο νüσο

πüνο πορüμοßο με εκεßνο τηs στεφονιοßos νüσου. ΠοΠΠÝs φüρεs, στιs κοτοστü-

οπü ουτοýs οξý Ýμφρογμο του μυοκορδßου. Στην ßδιο μεδÝτη δεν διοκοι το

σeιs ουτÝs, η διοφορικÞ διüγνωση

80/ο

γνþσθηκε

το

Ýμφρογμο στο

2,

Ι

Ο/ο

ορρþστιι.ιν στο τμÞμο των επειγüντιυν ne-

Ι

ποΠý μεγοΠýτερη οηü την ονομενüμενη

Το ηΠεκτροκορδιογρüφημο (ΗΙ4Γ) οποτε-

κοι με οιμüφυρτο πτýεΠο. Η πνευμονικÞ εμβοΠÞ eivoι δυνητικü θονοτηφü-

σηουδοßο μÝσο γιο τη διüγνωση του εμφρüγμοτοs τηs κορδιüs.¼μωs, ποΠΠÝs Πεß

pos νüσοs. Η διüγνωση θο yiveι kupiωs

φορÝs, κοι ιδιοßτερο τιs πρþτεs þρεs του εμφρüγμοτοs, το ΗΙζΓ μπορεß νο eivoι ορ-

με οξονικÞ τομογροφßο στουs πνεýμο-

Ι

þρεs, μπορεßνο eivoι κι οι βιοχημικοß δεßκτεs (τροπονßνη, κρεοτινοφωσφορι κÞ

τεs

κινüση - Cl4). Θιυροκικü πüνο, πÝρο οπü τη στεφονιοßο νüσο, μπορεß νο προκοΠÝσουν κι üΠΠεs ποθÞσe Η

ιs.

γαστροοισοφογικιß

ηοf,

ινδρüμηση

(ποΠνδρüμηση τροφþν οπü το στομü-

'βου

νετοι με Ýντονο θιυροκικü πüνο, δýσπνοιο, τοχýπνοιο,,τοχυκορδßο κι ßσωs

θνηιüτητο.

Ι

πüνου.

Η'ηνευμονικÞ εμβσθÞ (εμβοΛÞ θρüμ-

οßμοτοs, συνÞθψs οηü τιs φΠÝβεs τιυν ποδιþν, στουs πνεýμονεs) εκδηΛþ-

poneio, Οι üρριυστοι ουτοß €ßχον τ€Αικü

νητικü γιο Ýμφρογμο, Το ßδιο ορνητικοß, γιο Ýμφρογμο τηs hορδιüs, τιs Πiyes πρþ-

τηs οιτßοs του

Ι

διüγνωση του θωροκικοý πüνου. θρ γüτερο üμωs, üτον εκδηßωθοýν üΠο

τουs το συμπτþμοτο, η διüγνωσÞ τουs

εßνοι

δýσκοΛη κοι μπορεß νο χρειοσθεß νο γßν€ι στ€φονιογροφßο γιο τη διευκρßνιση

των

ριστοτικþν κοι, συνεπþs, οι üρρωστοι δεν εισÞχθησον στο νοσοκομεßο γιο θε-

δο κι η πογκρεοτßτιδο ορχικü μπορεß νο προκοf,Ýσουν σýγχυση στη διοφορικÞ

οισοφüγο) κοι ο σποσμüs του οισοφüγου μπορεß νο προκοΠÝσουν

Σε μιο κf,ινικÞ μεΠÝτη των 9ope JH κοι συνεργοτþν, στιs ΗΠθ, το Ι7Olο τιυν οτüμων

κοΠη. Το ÝΠκοs του στομüχου, η χοΠοκυστßτι-

Ι

γßνετοι εýκοΛη, Στην

οσιεοχονδρßυδο (μυοσκεΠετικοß θþροκο γßνετοι e-

πüνοι), ο πüνοs στο

ντονüτεροs με την ηßεση των οστþν κοι με τιs kιvÞσeιs του

Ι'θΠΠη οιτßο,

θþροκο, μπορεßνο προθþροκο eivoι η κο-

τÝΠοs, που

κοΠÝσει «πüνο» στο

τüθßΙιψη.'θτομο «ευοßσθητο» ποροπα νοýντοι συνεχþs γιο οßσθημο βüρουs στο θþροκο, χωρßs ιδιοßτερουs χοροκτÞρεs κοι xωpis κθινικü hoι €ργοστη-

ριοκü ευρÞμοτο. ΠοΠΠÝs üßΠes κοιοστüσeιs, σπüνιes Þ Πι-

τÞs (σχßσιμο των χιτþνιυν τηs οορτηs) ei-

γüτερο σnüvιes, μπορεß νο προκοδοýν κοι κüποιο eiδos θωροκικοý πüνου,'θμε-

νοι δυνητικü θονοτηφüρο κοτüστοση,

ση προτεροιüτητο θο πρÝπει νο δοθεß στη

εκδηΠþνετοι με ποΠý Ýντονο θωροκικü πüνο, πιο Ýντονο κι οπü τον πüνο του

διοφορικÞ διüγνιυση μετοξý των ποθÞσειυντων οπειΠητικþνγιο τη ζωÞ των ορ

εμφρüγμοτοs κοι διογιγνþσκξτοι μ€ υπερηχογρüφημο κι οξονικΛ τομογρο-

ρþστων κοι κυρßιυs μετοξý του οξÝοs εμφρüγμοτοs τηs κορδιüs (το συχνüτερο οß-

φßο τηs οορτÞs,

τιο), του

Το διοχωριστικü ονεýρυσμα τηs

Η

οοΡ

περικορδßτýα (φΠεγμονþδηs συf,-

διοχιυριστικοý ονευρýσμοτοs τηs εμβοΠÞs. *

οορτÞs κοι τη5 πν€υμονκΛs

chestpain  

chestpain,how can we prevent fron heart attack

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you