Page 1

CARDIFF BOOK FESTIVAL 2016

ˆ GWYL LYFRAU CAERDYDD 2016

haglen

CARDIFF BOOK FESTIVAL GŴYL LYFRAU CAERDYDD


A very warm welcome

Croeso cynnes iawn

to the Cardiff Book Festival - a three day spectacular of literature, debate and discussion in Wales’ capital city. City

i Ŵyl Lyfrau Caerdydd – tridiau ysblennydd o lenyddiaeth, dadlau a thrafod ym mhrifddinas Cymru.

National Museum Cardiff National Museum Cardiff

Hall

We’ve created a literary hub right in the heart of Cardiff, Cardiff bringing Crown together Central Library, Court Cardiff Crown Yr Hen Lyfrgell, Waterstones Court Bookstore and the iconic Angel Hotel.

City Hall

St Andrews

Crescent Rydyn ni wedi creu canolfan St Andrews Crescent yng nghalon y ddinas, lenyddol gan ddod ynghyd y Llyfrgell Ganolog, Yr Hen Lyfrgell, siop lyfrau Waterstones a’r eiconig Westy’r Angel.

Eglwys Gadeiriol Llandaf Llandaff Cathedral

Lawnt y Gadeirlan The Cathedral Green

Roald Dahl walking tour New Theatre New Theatre

St re et

Taith gerddedGreyfriars Road Greyfriars Road Hen Balas Roald Dahl yr Esgob h

Fa wr

St ry d Y

Hig

Old Bishop’s Palace

Castell Caerdydd Cardiff Castle

Yr Hen Lyfrgell, Working Street, Yr Ais, Caerdydd Yr Hen Lyfrgell, The Hayes, Cardiff CF10 1BH

Arcêd y Frenhines Queens Arcade Gwesty’r Angel The Angel Hotel

air sF te et an tre yS yS ol ar He St M

W Heo es l tg y P at o e S rth tre et

Y Lyfr Hen rge ll

reet Queen St Cardiff Queen Street Cardiff

Gwesty’r Angel, Stryd y Castell, Caerdydd CF10 1SZ The Angel Hotel, Castle St, Cardiff CF10 1SZ

s Frenhine Heol y Street Queen

Waterstones, 2A Yr Ais, Caerdydd CF10 1WB Waterstones, Dewi Sant St Davids 2A The Hayes, Cardiff CF10 1WB

Neuadd Dewi Sant St Davids Hall

Wa te

rsto nes

Ais s Yr Haye e Th

Llyfrgell Ganolog Caerdydd, Yr Ais, Caerdydd CF10 1FL Cardiff Central Library, Llyfrgell The Hayes, Ganolog Caerdydd Cardiff CF10 1FL

Stadiwm y Principality Principality Stadium

Arena Motorpoint Motorpoint Arena

ôn

yF eli n

M il

l La ne

Cardiff Central Library

L

aff r T ve Ri

All events are 60 minutes unless otherwise stated.

Gorsaf Drenau Caerdydd Canolog Cardiff Central Train Station

Welsh language events denoted by 10% discount for ticket holders at Yr Hen Lyfrgell cafe

WELSH LANGUAGE EVENT DIGWYDDIAD DRWY’R GYMRAEG

60 munud fydd hyd pob digwyddiad oni nodir yn wahanol. Dynodir digwyddiadau trwy’r iaith Gymraeg gan 10% o ddisgownt i rai â thocynnau yng nghaffi’r Hen Lyfrgell


We’re very excited to welcome you to Cardiff Book Festival. We have created a weekend of events that we hope you will find inspiring and entertaining, that celebrate Wales’ incredible literary talent, as well as bringing in exciting authors from across the UK. Our aim is to offer something for everyone. Our strong and varied programme celebrates the great power of writing, with a wonderful selection of guests. Festival topics range from politics to sport, from the short story to crime writing, and much more in between. We hope that you’ll enjoy listening to and taking part in the lively discussions, as well as exploring Cardiff’s literary offerings with our Roald Dahl walking tour.

Mae’n hynod gyffrous gallu eich gwahodd i Ŵyl Lyfrau Caerdydd. Rydyn ni wedi creu penwythnos o ddigwyddiadau a fydd gobeithio, yn eich ysbrydoli ac yn eich diddanu, yn dathlu talent lenyddol anhygoel Cymru yn ogystal â dod ag awduron cyffrous yma o bob rhan o’r DU, rhywbeth at ddant pawb, gobeithio. Mae ein rhaglen gref ac amrywiol yn dathlu grym nerthol ysgrifennu, gyda dewis ardderchog o westeion. Amrywia pynciau’r ŵyl o wleidyddiaeth i chwaraeon, o ysgrifennu storiau byrion i ysgrifennu ffuglen trosedd a llawer iawn mwy. Gobeithio y byddwch chi’n mwynhau gwrando a chymryd rhan yn y trafodaethau bywiog yn ogystal â chael cip ar dreftadaeth lenyddol Caerdydd ar ein taith gerdded Ronald Dahl.

CARDIFF BOOK FESTIVAL 2016

We’d like to thank our advisory panel and our sponsors for their dedication and support. A huge thank you also to our speakers and their publishers and to our volunteers for their time and enthusiasm. They’ve helped to make the festival possible.

Fe hoffen ni ddiolch i’n panel ymgynghorol ac i’n noddwyr am eu hymroddiad a’u cefnogaeth. A diolch enfawr hefyd i’n siaradwyr a’u cyhoeddwyr ac i’n gwirfoddolwyr am eu hamser a’u brwdfrydedd. Nhw sydd wedi helpu i wneud yr ŵyl yn bosibl.

cardiffbookfestival.co.uk @cardiffbookfest

We look forward to welcoming you to the Cardiff Book Festival in October. We hope you can help make it a great success and something that will become an annual fixture in the festival calendar.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i Ŵyl Lyfrau Caerdydd fis Hydref. Gobeithio y gallwch chi helpu i’w gwneud yn llwyddiant enfawr ac yn rhywbeth a ddaw yn ddigwyddiad blynyddol.

Cerith Mathias, Brian Meechan, Anna Day & Daniel Tyte.

Cerith Mathias, Brian Meechan, Anna Day a Daniel Tyte.

Unless otherwise stated, all events cost £8 for adults and £5 concessions for over 65s, children, students and people on benefits. Tickets available here: http://cardiffbookfestival.eventbrite.co.uk

Oni nodir yn wahanol, cost pob digwyddiad yw £8 i oedolion a £5 i rai dros 65, plant, myfyrwyr a phobl ar fudd-daliadau. Tocynnau ar gael yma: http://cardiffbookfestival.eventbrite.co.uk


28:10:16 FRIDAY

Economy Debate The Road to 2017 8.00am Four leading Welsh business figures including Principality Building Society Chief Executive, Graeme Yorston, reflect on 2016 and look forward to what we can expect to see in the year ahead as businesses navigate the opportunities and challenges of leaving the European Union. Chaired by Brian Meechan.

Oodles of Doodles with Huw Aaron 10.00am Cardiff Central Library Kids will love the chance to get creative with the Cardiff-based bilingual illustrator Huw Aaron. Huw is as comfortable setting his pencils to work on children’s books and comic strips, as he is as a regular contributor to Private Eye, The Oldie and The Spectator. Huw is illustrating Steve’s Dreams by Dan Anthony for Firefly. Recently, he has also written and illustrated the Welsh language comic/jokes/story/ puzzle book Llyfr Hwyl y Lolfa.

Improve your Writing Poetry, Short Story and Novel Writing workshops. 9.30am - 12.30pm Cost £60. Cardiff Central Library Meeting Room 4 A unique opportunity to write with and learn from some of the most exciting names in Welsh fiction. Let our authors guide you through the finer points of fiction, poetry and short story writing, whether you’re just starting out or have been in the world of words for year. Poetry will be taught by prize-winning Jonathan Edwards, whose work has been widely published in magazines such as Poetry Review. Dan Tyte is an acclaimed novelist and writer- he’ll guide you through getting your novel into shape. The brilliant, award-winning Rachel Trezise burst onto the literary scene at the age of 22 becoming one of the most original writers of her generation. She’ll teach you the art of the short story. Join us for a one-off event that any aspiring author will not want to miss.

Workshops: Getting Published 1.00pm - 4.00pm Cost £60. Cardiff Central Library, Meeting Room 4 Need help navigating the often complex process of publishing your work? The Getting Published masterclass covers everything you need to know

GWENER 28:10:16

Trafodaeth ar yr Economi Y Ffordd i 2017 8.00am Pedwar o arweinwyr y byd busnes yng Nghymru, gan gynnwys Prif Weithredwr Cymdeithas Adeiladu’r Principality, yn edrych yn ôl ar 2016 ac yn trafod beth allwn ni ei ddisgwyl yn y flwyddyn i ddod wrth i fyd busnes lywio’i ffordd drwy’r cyfleoedd a’r heriau o adael yr Undeb Ewropeaidd. Brian Meechan yn cadeirio.

Dwlali ar Ddwdlan gyda Huw Aaron 10.00am Llyfrgell Ganolog Caerdydd Bydd plant wrth eu bodd yn cael cyfle i fod yn greadigol gyda’r darlunydd dwyieithog o Gaerdydd, Huw Aaron. Mae Huw yr un mor gyfarwydd ar roi ei bensiliau ar waith ar lyfrau a stripiau comig i blant ag wrth gyfrannu’n rheolaidd i Private Eye, The Oldie a The Spectator. Huw sy’n darlunio Steve’s Dreams gan Dan Anthony ar gyfer Firefly. Yn ddiweddar, mae hefyd wedi ysgrifennu a darlunio llyfr comic/jôcs/ storïau/posau Llyfr Hwyl y Lolfa.

Ysgrifennu’n Well Gweithdai Ysgrifennu Barddoniaeth, Storiau Byrion a Nofelau 9.30am12.30pm. Pris £60. Llyfrgell Ganolog Caerdydd, Ystafell Gyfarfod 4 Cyfle unigryw i ysgrifennu gyda, a dysgu oddi wrth, rai o’r enwau mwyaf cyffrous mewn ffuglen yng Nghymru. Gadewch i’n hawduron ddatgelu dirgelion ysgrifennu ffuglen, barddoniaeth a storiâu byrion yn fwy caboledig, a ydych newydd ddechrau ysgrifennu neu wedi bod yn trin geiriau ers tro byd. Jonathan Edwards fydd yn dysgu am farddoniaeth; mae ei waith wedi’i gyhoeddi’n eang mewn cylchgronau megis Poetry Review. Mae Dan Tyte yn nofelydd ac yn saer geiriau o fri - bydd yn eich arwain drwy’r dryswch o gael trefn ar eich nofel. Ffrwydrodd y disglair a’r arobryn Rachel Trezise ar y sîn lenyddol yn 22 oed gan ddod yn un o ysgrifenwyr mwyaf gwreiddiol ei chenhedlaeth. Bydd yn eich hyfforddi yng nghrefft y stori fer. Ymunwch â ni mewn digwyddiad heb ei debyg na ddylai unrhyw ddarpar awdur ei golli.

Gweithdai: Cael eich Cyhoeddi 1.00pm - 4.00pm Pris £60. Llyfrgell Ganolog Caerdydd, Ystafell Gyfarfod 4 Angen help i dreiddio drwy’r ddrysfa o gael eich gwaith wedi’i gyhoeddi? Bydd y dosbarth meistr hwn yn trafod popeth y dylech ei wybod ynghylch


28:10:16 FRIDAY to get into print. From exploring self-publishing options, how to find an agent and a publisher, building an author profile and platform, tips on how to get your book to sell and much more. With advice from industry experts including Hazel Cushion, the founder and managing director of Accent Press and Richard Davies, director of Parthian, this masterclass is a one stop shop for all your publishing needs.

Owen Sheers On Life, In Words. 6.00pm Yr Hen Lyfrgell From Zimbabwe (The Dust Diaries), to the war torn fields of Pink Mist, or the rugby pitch in his non-fiction work, Calon, wherever his writing takes him, Owen Sheers’ heart is still in Wales. His latest book, I Saw a Man, is a gripping and stylish novel and he’s now renowned as one of the best contemporary writers. Owen’s novels, poetry and screenwriting are known all across the world and we’re delighted he’s joining us to discuss his life and words. Chaired by Felicity Evans.

Is Football the New Welsh National Sport? 7.30pm Yr Hen Lyfrgell

GWENER 28:10:16 cael eich gwaith mewn print. O ymchwilio’r dewisiadau o hunan gyhoeddi, sut i ganfod asiant a chyhoeddwr, adeiladu proffil a llwyfan awdur, awgrymiadau ar sut i gael eich llyfr i werthu a llawer iawn mwy. Gyda chynghorion gan arbenigwyr y diwydiant, gan gynnwys Hazel Cushions, sylfaenydd a chyfarwyddwr rheoli Accent Press a Richard Davies, cyfarwyddwr Parthian, bydd y dosbarth meistr hwn yn siop un stop ar gyfer eich holl anghenion cyhoeddi.

Owen Sheers Ar Fywyd, Mewn Geiriau. 6.00pm Yr Hen Lyfrgell O Zimbabwe (The Dust Diaries), i gaeau gwaedlyd rhyfel y Pink Mist, neu’r maes rygbi yn ei waith ffeithiol, Calon, lle bynnag y bydd ei ysgrifennu’n ei ddenu, mae calon Owen Sheers yn dal yng Nghymru. Mae ei nofel ddiweddaraf, I Saw a Man, yn nofel afaelgar, gain, ac erbyn hyn mae’n cael ei gydnabod fel un o’n hysgrifenwyr cyfoes gorau. Mae nofelau, barddoniaeth a sgriptiau sgrîn Owen yn adnabyddus dros y byd i gyd ac rydyn ni wrth ein bodd ei fod yn ymuno â ni i drafod ei fywyd a’i waith. Felicty Evans fydd yn cadeirio.

Ai pêl-droed yw gêm genedlaethol newydd Cymru? 7.30pm Yr Hen Lyfrgell

Rugby has long been the national sport of Wales as the oval ball delivered success on Ers blynyddoedd maith, rygbi yw gêm Photography © James Davies the field that Welsh football fans could only genedlaethol Cymru wrth i’r bêl hirgron dream of. But after the team’s heroic performance at ddenu llwyddiant ar y maes na allai dilynwyr y bêl Euro 2016, has football become the new national sport gron ond breuddwydio amdano. Ond ar ôl perfformiad of Wales? Two of the Western Mail’s finest, football arwrol y tîm yn Euro 2016, a ddaeth pêl-droed correspondent, Chris Wathan, and rugby fanatic, Carolyn yn gem genedlaethol newydd Cymru? Bydd dau o Hitt, go head to head. Let battle commence. newyddiadurwyr gorau’r Western Mail, y gohebydd pêldroed Chris Wathan a Carolyn Hitt, sydd wedi gwirioni ar rygbi, yng ngyddfau’i gilydd. I’r gâd!

29:10:16 SATURDAY

Jon Blake Stories and Fun! 10.00am Cardiff Central Library Jon Blake is the author of more than 100 books for children, including the brilliant Sticky Fingers series, You’re A Hero, Daley B and Little Stupendo (shortlisted for the Children’s Book Award). His latest novel is Thimble Monkey Superstar, the funniest book ever written for children (say his legion of fans!). Join Jon for an hour of excitement and laughs as he brings his books to life.

SADWRN 29:10:16

Jon Blake Storïau a Hwyl! 10.00am Llyfrgell Ganolog Caerdydd Mae Jon Blake yn awdur mwy na 100 o lyfrau i blant, gan gynnwys y gyfres Sticky Fingers, You’re A Hero, Daley B a Little Stupendo (a oedd ar restr fer y Children’s Book Award). Ei nofel ddiweddaraf Thimble Monkey Superstar, yw’r llyfr doniolaf erioed a ysgrifennwyd i blant (yn ôl ei lu o edmygwyr). Ymunwch â Jon am awr o gyffro a chwerthin wrth iddo ddod â’i lyfrau’n fyw.


29:10:16 SATURDAY

Laura Powell and Dan Tyte The Debuts 11.00am Cardiff Central Library, 5th Floor Creative Suite They say everyone has one good book in them. Few ever get round to writing it, far less getting it published. Telegraph journalist, Laura Powell, traded fact for fiction with her debut novel, The Unforgotten, a thriller featuring forbidden love and a serial killer. Dan Tyte’s debut, Half Plus Seven, sees a jaded PR man in search of some sort of meaning in a book described as “a coming of age novel snorting with energy”. Chaired by ITV Wales political editor Adrian Masters.

Roald Dahl Walking Tour 11.00am and 2.00pm Cost £12 per session The City Cross at Cathedral Green, Llandaff A hunt for what remains of one of the finest writers Wales has produced with author and poet Peter Finch. Dahl was born here in 1916 and left for boarding school when he was 10. In that time he managed to live in three different houses and to move around Cardiff enough for the city to seep into his creative consciousness. We visit his birthplace and take in other places of historical significance. This two-hour walk is aimed at adults but children are welcome.

Rachel Trezise and Thomas Morris Short Stories 12.30pm Cardiff Central Library, 5th Floor Creative Suite “A short story is a love affair, a novel is a marriage,” according to Lorrie Moore. Two Welsh masters of the art of short story writing share their thoughts on what makes the form so enduring. Rachel Trezise won the Dylan Thomas prize for her first collection, Fresh Apples, which was followed up by the eagerly awaited, Cosmic Latte. Thomas Morris won the Wales Book of the Year 2016 with his debut, We Don’t Know What We’re Doing. Chaired by ITV Wales political editor Adrian Masters.

SADWRN 29:10:16

Laura Powell a Dan Tyte Y Dechreuwyr 11.00am Llyfrgell Ganolog Caerdydd, Creative Suite 5ed Llawr Maen nhw’n dweud fod yna lyfr da ym mhob un ohonom ni. Ychydig sy’n trafferthu i’w ysgrifennu, heb sôn am ei gyhoeddi. Cyfnewidiodd newyddiadurwraig ar y Telegraph, Laura Powell, ffeithiau am ffuglen gyda’i nofel gyntaf, The Unforgotten, nofel gyffro o gariad gwaharddedig a llofrudd toreithiog. Yn nofel gyntaf Dan Tyte, Half Plus Seven, mae dyn PR llawn syrffed yn chwilio am ryw fath o synnwyr mewn llyfr a ddisgrifiwyd fel “nofel dod i i oed sy’n gyforiog o ynni”. Gydag Adrian Masters, Golygydd Gwleidyddol ITV Cymru, yn cadeirio.

Taith Gerdded Roald Dahl 11.00am a 2.00pm Pris £12 y sesiwn Croes y Ddinas, Lawnt y Gadeirlan, Llandaf Helfa am olion un o’r ysgrifenwyr gorau a gynhyrchodd Cymru erioed gyda’r awdur a’r bardd Peter Finch. Ganed Dahl yma ym 1916 a gadael am ysgol breswyl yn 10 oed. Yn ystod y cyfnod hwn, llwyddodd i fyw mewn tri gwahanol dŷ a symud digon o gwmpas Caerdydd i’r ddinas dreiddio i’w ymwybyddiaeth greadigol. Byddwn yn ymweld â’i fan geni ac yn galw heibio mannau eraill o nodwedd hanesyddol. Taith gerdded i oedolion yn bennaf yw hon ond mae croeso i blant.

Rachel Trezise a Thomas Morris Storïau Byrion 12.30pm Llyfrgell Ganolog Caerdydd, Creative Suite 5ed Llawr “Caru dros dro yw’r stori fer, mae’r nofel yn briodas,” yn ôl Lorrie Moore. Bydd dau feistr o Gymru ar gelfyddyd y stori fer yn rhannu eu syniadau ynghylch beth sy’n peri i’r stori fer fod mor hirhoedlog. Enillodd Rachel Trezise wobr Dylan Thomas am ei chasgliad cyntaf, Fresh Apples, a bu disgwyl mawr am ei hail, Cosmic Latte. Enillodd Thomas Morris wobr Llyfr y Flwyddyn Cymru gyda’i gasgliad cyntaf, We Don’t Know What We’re Doing. Gydag Adrian Masters, Golygydd Gwleidyddol ITV Cymru, yn cadeirio.


29:10:16 SATURDAY

Ifor ap Glyn and clare e. potter Poems in Welsh and English. 1.45pm Yr Hen Lyfrgell

SADWRN 29:10:16

WELSH LANGUAGE EVENT DIGWYDDIAD DRWY’R Poetry holds a special place in Welsh culture with a strong tradition in both Welsh and in English. GYMRAEG National Poet of Wales, Ifor ap Glyn, and poet, clare e.potter, explore the form in both languages, performing complementary work in Welsh and in English. The poets address the value of bilingualism, joining together the languages and cultures of Wales to make the written word in all its forms accessible to all.

Patrick McGuinness and Holly Müller Historical events in fiction 2.00pm Yr Hen Lyfrgell Some of the greatest novels place fictional characters in historical events. Patrick McGuinness and Holly Müller are two of the finest recent examples. Patrick’s thriller, The Last Hundred Days, evokes the paranoia and fear of living through the collapsing totalitarian regime of Ceaușescu in Romania. Holly’s My Own Dear Brother introduces us to a teenage girl coming-of-age in the dangerous world of Nazicontrolled Austria. Chaired by Brian Meechan.

Iolo Williams Wild Places in Wales 3.15pm The Angel Hotel 2016 is the Year of Adventure in Wales and who better to get you off the sofa and out exploring the stunning Welsh landscape than writer and broadcaster, Iolo Williams. Hot off the presses in October, Wild Places: Wales’ Top 40 Nature Sites, gives an insight into some of the most inspiring parts of the country that everyone should see for themselves. This is an English language event.

Ifor ap Glyn a clare e. potter Barddoniaeth yn Gymraeg a Saesneg? 1.45pm Yr Hen Lyfrgell

Mae lle arbennig i farddoniaeth yn niwylliant Cymru, gyda thraddodiad cryf yn y Gymraeg a’r Saesneg. Bydd Bardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn, a’r bardd clare.e.potter yn trafod barddoniaeth yn y ddwy iaith gan berfformio gwaith sy’n cydfynd â’i gilydd, hefyd yn y ddwy iaith. Bydd y ddau’n trafod gwerth dwyieithrwydd gan uno ieithoedd a diwylliannau Cymru i roi’r gair ar bapur ar gael i bawb.

Patrick McGuinness a Holly Müller Digwyddiadau hanesyddol mewn ffuglen 2.00pm Yr Hen Lyfrgell Mae rhai o’r nofelwyr gorau’n gosod eu cymeriadau mewn digwyddiadau hanesyddol, gyda Patrick McGuinness a Holly Müller yn ddau o’r enghreifftiau gorau yn ddiweddar. Mae nofel gyffro Patrick, The Last Hundred Days, yn dwyn ar gof y paranoia a’r dychryn o fyw drwy gwymp y teyrn Ceaușescu yn Romania. Mae nofel Holly, My Own Dear Brother, yn ein cyflwyno i ferch yn harddegau sy’n dod i oed ym myd peryglus Awstria dan ormes y Natsiaid. Brian Meechan fydd yn cadeirio.

Iolo Williams Mannau Gwyllt yng Nghymru 3.15pm Gwesty’r Angel 2016 yw Blwyddyn Antur Cymru a phwy well i’ch cael oddi ar y soffa ac i’r awyr iach i fwynhau gogoniant cefn gwlad Cymru na’r ysgrifennwr a’r darlledwr, Iolo Williams. Newydd ei gyhoeddi fis Hydref, mae Wild Places: Wales’ Top 40 Nature Sites, yn rhoi cipolwg ar rai o rannau mwyaf ysbrydoledig y wlad y dylai pawb eu gweld â’u llygaid eu hunain. Digwyddiad drwy gyfrwng y Saesneg yw hwn.


29:10:16 SATURDAY

SADWRN 29:10:16

Miranda Sawyer Mid-Life Moments 4.30pm The Angel Hotel

Martin Williams Who do our politicians work for? 6.00pm The Angel Hotel Think the MPs expenses scandal put paid to politicians lining their own pockets? Think again. Investigative journalist, Martin Williams, exposes the greed and corruption that remain at the heart of our democracy in Parliament Ltd. His work has appeared in the Guardian and Private Eye and the latest revelations in his book are guaranteed to shock and anger people.

Sophie Hannah Queen of Crime 7.30pm The Angel Hotel If anybody could bring the beloved Hercule Poirot back to life in a series of new books, it had to be Sophie Hannah. One of the best known writers in the UK, the doyenne of darkness has revived Agatha Christie’s best loved character, staying true to the wit and style of the original, but putting on a fresh spin with new stories - much to the delight of Christie fans new and old. She joins us to read from her new Poirot title, Closed Casket, and as an extra treat, to discuss her latest crime novel, The Narrow Bed. Chaired by actress Kimberley Nixon, best known for her roles in Fresh Meat and Cranford.

Beth yn union yw argyfwng canol oes a beth sy’n digwydd pan fydd un yn cyrraedd? Mae’r newyddiadurwraig a’r darlledydd uchel ei pharch, Miranda Sawyer, yn taclo’r cyfnod mwyaf heriol hwn gyda ffraethineb a chraffter gonest yn ei llyfr Out of Time. I Sawyer, cyrhaeddodd ei hargyfwng canol oes pan oedd yn 44 oed. Yma, mae’n trafod sut mae ein chwaeth a’n cyrff yn newid wrth i ni fynd yn hŷn a’r pleserau newydd, annisgwyl, y mae ail ran bywyd yn ei gallu ei gynnig. Gydag Adrian Masters, Golygydd Gwleidyddol ITV Cymru, yn cadeirio.

Martin Williams I bwy mae ein gwleidyddion yn gweithio? 6.00pm Gwesty’r Angel Ydych chi’n meddwl fod sgandal treuliau Aelodau Seneddol wedi atal gwleidyddion rhag llenwi eu pocedi eu hunain? Meddyliwch eto. Mae’r newyddiadurwr ymchwil, Martin Williams, yn datgelu’r gwanc a’r llygredd sy’n dal yng nghanol democratiaeth yn Parliament Ltd. Mae ei waith wedi ymddangos yn y Guardian a Private Eye a bydd ei ddadleniadau diweddaraf yn sicr o ddychryn a chodi gwrychyn pobl. Photography © Philippa Gedge

What exactly is a mid-life crisis, and what happens when one arrives? The respected journalist and broadcaster, Miranda Sawyer, tackles this most challenging of times with humour and candid insight in her book Out of Time. For Sawyer, her mid-life crisis made its presence felt when she was 44. Here she discusses how our tastes and our bodies change as we get older; and the unexpected new pleasures the second half of life can offer. Chaired by ITV Wales political editor Adrian Masters.

Miranda Sawyer Cyfnodau Canol Oes 4.30pm Gwesty’r Angel

Sophie Hannah Brenhines Trosedd 7.30pm Gwesty’r Angel

Os yw unrhyw un yn gallu atgyfodi’r poblogaidd Hercule Poirot mewn cyfres o lyfrau newydd, Sophie Hannah yw honno. Daeth tywysoges y tywyllwch, sy’n un o ysgrifenwyr mwyaf adnabyddus y DU, ag un o gymeriadau amlycaf Agatha Christie yn ôl, gan gadw at ffraethineb ac arddull y gwreiddiol ond gyda thro newydd ar y storïau – ac mae dilynwyr Christie, yn hen ac ifanc, wrth eu bodd. Mae’n ymuno â ni i ddarllen o’i llyfr Poirot newydd, Closed Casket ac, yn bleser ychwanegol, bydd yn trafod ei nofel trosedd ddiweddaraf, The Narrow Bed. Yr actores Kimberley Nixon, sydd fwyaf adnabyddus am ei rhannau yn Fresh Meat a Cranford, fydd yn cadeirio.


SUL 30:10:16

Belonging A Sense of Place with Jonathan Edwards and Caroline Smith 10.00am Yr Hen Lyfrgell What does it mean to belong somewhere? Jonathan Edwards and Caroline Smith search for the answer to this question through their poetry. Jonathan has received widespread acclaim including winning the Costa poetry prize for his funny, thoughtful collection, My Family and Other Superheroes. Caroline Smith draws from her experience as a caseworker in London to tell the poignant and often heart-breaking stories of those trying to belong in the topical The Immigration Handbook.

Elliw Gwawr The Sweet Life 11.30am Yr Hen Lyfrgell BBC Cymru Wales’ Westminster Correspondent Elliw Gwawr swaps politics for puddings as she discusses her passion for baking. Gwawr has enjoyed cooking since she was a child, and following the success of ‘Paned a Chacen’ the first ever Welsh language baking blog, has gone on to publish two hugely popular books ‘Paned a Chacen’ and ‘Pobi.’ Filled with her favourite recipes for puddings, cakes and biscuits, Gwawr’s books are enough to satisfy any sweet tooth.

Scrabble Sunday 12.00pm Yr Hen Lyfrgell Hey literary legends, we have just the thing for you.... Pit your wits against your friends at the world’s favourite word game. We bring the boards (and laminated two-letter word lists like the cool guys we are), you bring the brains. You can be as competitive or relaxed as you like. We won’t judge, though we will provide a referee (with an official Scrabble dictionary, of course) to rule on any arguments. So whether it’s your first time or you’re a seasoned pro, come and join us for wordplay, tea and custard creams.

Photography © Mark Wright

30:10:16 SUNDAY

Perthyn Synnwyr o Le gyda Jonathan Edwards a Caroline Smith 10.00am Yr Hen Lyfrgell

Beth mae’n ei olygu i berthyn i rywle? Bydd Jonathan Edward a Caroline Smith yn chwilio am ateb i’r cwestiwn drwy eu barddoniaeth. Denodd gwaith Jonathan ganmoliaeth eang, gan gynnwys ennill gwobr barddoniaeth Costa am ei gasgliad doniol, meddylgar, My Family and Other Superheroes. Mae Caroline Smith yn tynnu ar ei phrofiadau fel gweithiwr achos yn Llundain i adrodd storïau, ingol a thorcalonnus yn aml, am y rhai sy’n ceisio perthyn, yn ei llyfr amserol The Immigration Handbook.

WELSH LANGUAGE EVENT DIGWYDDIAD DRWY’R GYMRAEG

Elliw Gwawr Y Bywyd Melus 11.30am Yr Hen Lyfrgell Mae gohebydd San Steffan BBC Cymru Wales, Elliw Gwawr, yn gadael gwleidyddiaeth am bwdinau ac yn trafod ei hangerdd dros goginio. Mae wedi mwynhau coginio ers yn blentyn ac, ar ôl llwyddiant ‘Paned a Chacen’, y blog coginio cyntaf erioed yn y Gymraeg, mae wedi cyhoeddi dau lyfr hynod boblogaidd ‘Paned a Chacen’ a ‘Pobi.’ Yn llawn o’i hoff ryseitau gorau am bwdinau, teisennau a bisgedi, mae ei llyfrau’n ddigon i fodloni’r ysfa felys yn unrhyw un.

Sul y Sgrabl 12.00pm Yr Hen Lyfrgell Chi, y llewod llenyddol, dyma’r union beth i chi... Dewch i gystadlu â’ch ffrindiau yn y gêm eiriau fwyaf poblogaidd yn y byd. Ni fydd yn dod â’r byrddau (a rhestr wedi’i lamineiddio o eiriau dwy lythyren gan ein bod mor gymwynasgar), chi fydd yn dod a’ch doniau. Gallwch fod mor gystadleuol neu mor hamddenol ag y dymunwch. Fyddwn ni ddim yn beirniadu, er y byddwn yn darparu canolwr (gyda geiriadur swyddogol Scrabble, wrth gwrs) i dorri unrhyw ddadl. Felly, os mai hwn fydd eich tro cyntaf neu os ydych yn hen law, dewch i ymuno â ni wrth drin geiriau ac am de a bisgedi cwstard.


Jasmine Donahaye Memory and Memoir 12.45pm Yr Hen Lyfrgell Poet and author Jasmine Donahaye discusses the life-changing events that became her award-winning memoir Losing Israel. In 2007, after a chance conversation with her mother, a kibbutznik, Donahaye stumbled upon the collusion of her family in the displacement of Palestinians in 1948. When she set out to learn the story of what happened, what she discovered challenged everything she thought she knew about the country and her family, and transformed her understanding of the place, and of herself. Winner of the 2016 Wales Book of the Year Creative Non-Fiction Award, Losing Israel is a moving and candid work, which spans travel writing, nature writing and memoir.

Dr. Who 1.00pm Yr Hen Lyfrgell Cardiff has become the home to Dr. Who since it re-emerged on TV screens across the world, winning over another generation of young fans in the process. This event takes us to the heart of this enduring programme.

Deborah Moggach The Best Exotic Writer in Wales 2.15pm Yr Hen Lyfrgell The Best Exotic Marigold Hotel was a smash when it hit the silver screen, cementing Deborah Moggach’s place at the top of the writing tree - it was her book, These Foolish Things, that the film was based on. Now living and writing in Wales, she is the author of sixteen other books - including best seller Tulip Fever - and several screenplays, such as the blockbuster Pride and Prejudice starring Keira Knightley. She joins us to read from and discuss her new novel, Something to Hide, which she’s adapting for the BBC. Spanning continents, it follows characters as they uncover secrets. “It turns out that no matter where you are in the world, everyone has something to hide.”

SUL 30:10:16

Photography © Keith Morris

30:10:16 SUNDAY

Jasmine Donahaye Cof a Chofiant 12.45pm Yr Hen Lyfrgell

Bydd y bardd a’r awdur, Jasmine Donahaye, yn trafod digwyddiadau sy’n newid bywyd a esgorodd ar ei chofiant arobryn, Losing Israel. Yn 2007, ar ôl sgwrs ffwrdd â hi gyda’i mam, oedd wedi bod mewn kibbutz, digwyddodd Donahaye ddod ar draws hanes ei theulu yn ystod cyfnod symud y Palesteiniaid ym 1948. Pan aeth ati i ganfod beth ddigwyddodd, daeth ar draws rhywbeth a newidiodd bopeth roedd yn ei feddwl oedd yn ei wybod am ei gwlad a’i theulu a thrawsnewid ei dealltwriaeth o’r lle ac ohoni hi ei hunan. Enillodd Losing Israel Wobr Llyfr Ffeithiol Creadigol y Flwyddyn, mae’n waith teimladwy a gonest sy’n pontio ysgrifennu taith, ysgrifennu natur a chofiant.

Dr. Who 1.00pm Yr Hen Lyfrgell Daeth Caerdydd yn gartref i Dr Who ers iddo ail ymddangos ar sgriniau teledu ledled y byd gan ennill cenhedlaeth newydd o ddilynwyr ifanc. Daw’r digwyddiad â ni at galon y rhaglen hirhoedlog hon.

Deborah Moggach Yr Ysgrifennwr Ecsotig Gorau yng Nghymru 2.15pm Yr Hen Lyfrgell Roedd The Best Exotic Marigold Hotel yn llwyddiant ysgubol pan ffrwydrodd ar y sgrîn, gan sodro Deborah Moggach yn gadarn ar frig y goeden ysgrifennu – ar ei llyfr hi y seiliwyd y llyfr These Foolish Things, Yn byw ac yn ysgrifennu yng Nghymru erbyn hyn, mae’n awdur un ar bymtheg o lyfrau eraill – gan gynnwys yr hynod boblogaidd Tulip Fever - a nifer o sgriptiau’r sgrin, megis y ffilm lwyddiannus Pride and Prejudice gyda Keira Knightley. Hae hi’n ymuno â ni i ddarllen o, ac i drafod, ei nofel newydd Something to Hide, y mae hi’n ei addasu ar gyfer y BBC. Yn ymestyn dros gyfandiroedd, mae’n dilyn cymeriadau wrth iddyn nhw’n ddod â chyfrinachau i’r amlwg. “Mae’n edrych yn debyg, waeth ble byddwch chi yn y byd, fod gan bawb rywbeth i’w guddio”


Cynan Jones and Tom Bullough Place and People 3.30pm Yr Hen Lyfrgell We bring together two unique Welsh voices to read from and discuss their work. Cynan Jones will read from Cove, which will be released in November, a story of a man struck by lightning; A taut narrative and its wincingly visceral portrait of a man locked in an uneven struggle with the forces of nature. Tom Bullough’s Addlands has won critical acclaim as a sweeping and unforgettably beautiful novel set in the heart of the Welsh borders. It tells the story of a farming family, following the rhythms of the changing seasons and years.

Neil M C Sinclair Tiger Bay Remembered 4.45pm Yr Hen Lyfrgell Afro-Celtic author and Cardiff historian, Neil M. C. Sinclair, is a native of Tiger Bay, the oldest multi-ethnic community in Wales. He has written extensively on the history of his unique hometown, providing an insider’s view of life in old Tiger Bay. Drawing on personal memories, family history and a lifetime’s worth of connections within the community, Sinclair’s humorous and thought-provoking journey through the old streets of Tiger Bay and Cardiff Docks in their heyday delves into the real heart of one of Cardiff’s most celebrated communities.

Feminism Debate Do We Still Need Feminism in 2016? 6.00pm Yr Hen Lyfrgell The UK has its second ever female Prime Minister and the USA could elect the first ever female President this November. With women securing positions at the top in public life and in business too, do we still need feminism in 2016? A panel including writers, journalists and commentators discuss the issues facing women today: at work; at home and online and examine to what extent barriers to gender equality have been broken down. Chaired by BBC broadcaster Felicity Evans.

SUL 30:10:16 Photography © Alice Fiorilli

30:10:16 SUNDAY

Cynan Jones a Tom Bullough Lle a Phobl 3.30pm Yr Hen Lyfrgell

Daw dau lais Cymreig unigryw at ei gilydd i ddarllen o, ac i drafod, eu gwaith. Bydd Cynan Jones yn darllen o’r Cove, a fydd yn cael ei ryddhau fis Tachwedd, hanes dyn a gafodd ei daro gan fellten. Mae’n bortread tynn a chignoeth o ddyn wedi’i gloi mewn brwydr anwastad gyda grymoedd natur. Cafodd Addlands gan Tom Bullough ei chanmol gan y beirniaid fel nofel bellgyrhaeddol a bythgofiadwy o hardd wedi’i lleoli yng nghanol gororau Cymru. Mae’n adrodd hanes teulu o ffermwyr, gan dilyn y rhythmauwrth i’r tymhorau a’r blynyddoedd newid.

Neil M C Sinclair Cofio Tiger Bay 4.45pm Yr Hen Lyfrgell Cafodd yr awdur Affro-Geltaidd a’r hanesydd o Gaerdydd Neil M C Sinclair ei fagu yn Tiger Bay, cymuned aml ethnig hynaf yng Nghymru. Mae wedi ysgrifennu’n helaeth ar hanes ei ardal enedigol unigryw, gan ddangos sut roedd rhywun oedd yn byw yr hen Tiger Bay yn gweld pethau. Gan dynnu ar atgofion personol, hanes teuluol ac oes o gysylltiadau yn y gymuned, mae ei daith ysmala, ac sy’n procio’r meddwl, trwy hen strydoedd pan oedd Tiger Bay a Dociau Caerdydd yn eu hanterth yn treiddio i ganol calon un o gymunedau enwocaf Caerdydd.

Trafodaeth Ffeministaidd A Ydym yn Dal Angen Ffeministiaeth yn 2016? 6.00pm Yr Hen Lyfrgell Mae’r ail fenyw yn Brif Weinidog y DU a gallai menyw gael ei hethol am y tro cyntaf yn Arlywydd yr UDA fis Tachwedd. Gyda merched yn llwyddo i gyrraedd y brig mewn bywyd cyhoeddus yn ogystal ag ym myd busnes, a oes dal angen ffeministiaeth yn 2016? Mae’r panel yn cynnwys ysgrifenwyr, newyddiadurwyr a sylwebwyr a fydd yn trafod y problemau sy’n wynebu merched heddiw: yn y gwaith; yn y cartref ac ar lein ac yn ystyried i ba raddau y mae’r rhwystrau i gydraddoldeb rhwng y ddau ryw wedi’u dymchwel. Gyda’r darlledwr Felicity Evans o’r BBC yn cadeirio.


Special thanks to Tim Haughton at Working Word. Thanks to our sponsors, partners and advisory panel. Thank you also to our speakers, their publishers and to our volunteers. We couldn’t have done it without you. Diolch yn arbennig i Tim Haughton yn Working Word. Diolch i’n noddwyr, ein partneriaid a’n panel ymgynghorol. Diolch hefyd i’n siaradwyr, eu cyhoeddwyr ac i’n gwirfoddolwyr. Ni fyddai’r w yˆ l wedi bod yn bosib hebddoch chi. workingword

www.cardiffbookfestival.co.uk @cardiffbookfest

CARDIFF BOOK FESTIVAL GŴYL LYFRAU CAERDYDD

Profile for Cardiff Book Festival

Cbf programme 2016 issu  

Cardiff Book Festival 2016 Programme/ Gwyl Lyfrau Caerdydd 2016 Rhaglen

Cbf programme 2016 issu  

Cardiff Book Festival 2016 Programme/ Gwyl Lyfrau Caerdydd 2016 Rhaglen

Advertisement