Page 1


Съдържание ЗА ПРОЕКТА....................................................................................................................5 ЗА НАРЪЧНИКА........................................................................................................... 6 СТЕРЕОТИПИ................................................................................................................ 7 ПОСЛЕДИЦИ ОТ СТЕРЕОТИПИЗИРАНЕТО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА ЕФЕКТЪТ НА СТЕРЕОТИПИТЕ ВЪРХУ ЖИВОТИТЕ НИ.................... 8 РАБОТА С ПЛАТФОРМАТА...................................................................................12 ИГРАТА..............................................................................................................................17


За проекта

Проектът Шанарани се фокусира върху разработването на методи, привлекателни за младите хора, основани на филми и музика. Целта е чрез тях да ангажира в размисъл върху стереотипите за половете и свързаните с тях последици върху нашите житейски решения и условия. Името Шанарани произхожда от племената пурепетя. То обозначава обединението на „женското“ и „мъжкото“. Избрахме това име като синоним на равенството между половете, което искаме да постигнем в нашето общество. Въпреки тази цел на полова неутралност всъщност нашият живот е пълен със стереотипи за мъжественост и женственост, които сериозно засягат възможностите ни в живота ни. Чрез обмен на добри практики и споделяне на научените уроци чрез транснационалното сътрудничество Шанарани преследва следните цели: 1. Да помогне на работещите с младежи да адаптират и популяризират добри практики за тяхната работа по въпросите на равенството между половете и избягването на стереотипите. 2. Да засили участието на младите хора в разработването на иновативни мотивационни методологии за преодоляване на стереотипите в областта на пола. 3. Да включи младите хора и да подпомогне младежките работници чрез онлайн инструменти като например дигитален наръчник и онлайн платформа, разработени по време на проекта. 4. Да разпространи проектните резултати на местно, национално и международно ниво сред общностите, заинтересованите страни и лицата, отговорни за вземането на решения за повишаване осведомеността относно въпросите, свързани с равенството между половете

Партньори по проекта

• Caminos (www.asoccaminos.org) • CESIE (www.cesie.org) • SWI (www.swi-bg.org) • SIF (www.lpf.lt) • Exchange House Ireland National Travellers Service (www.exchangehouse.ie) • CARDET (www.cardet.org)

Уебсайт на проекта: http://www.shanarani.eu

5


За наръчника

Този наръчник предоставя допълнителна информация за платформата за онлайн обучение Шанарани (ИП4), като дава насоки за най-доброто ѝ прилагане и използване. Той ще бъде достъпен на всички езици на партньорите - английски, испански, италиански, гръцки, български и литовски. Наръчникът предоставя теоретичната информация за това как да се приложи и използва платформата за работа с младежта, свързана с пола и стереотипите, по най-ефективния начин и как да се включат младежите в този проблем. наръчникът ще обясни как да се следват различните стъпки на платформата, да се използват възможностите за прилагането ѝ и дава информация за продължителността ѝ и допълнителните инструменти, за да се създаде по-голяма осведоменост за значението на равните възможности и равенство между половете и намаляването на стереотипите в нашето общество. Целева група на наръчника: Наръчникът е предназначен за младежки работници, които активно работят с млади хора, за да им предостави допълнителни инструменти за работа с младите хора по отношение на повишаването на осведомеността по въпроса за стереотипите и техните последици. Младежки работник за целите на този проект е човек, чиято работа включва осигуряване на подкрепа и социални дейности за младите хора, особено на младите хора от бедни семейства. Работа с младежи за целите на този проект: Работата с младежи обикновено се разбира като средство за личностно развитие, социална интеграция и активно гражданско участие на младите хора. Младежката работа е „ключова дума“ за всички видове дейности с, за и от младите хора от социален, културен, образователен или политически характер. Той принадлежи към сферата на „извън-училищното“ образование, най-често наричано неформално обучение. Основната цел на младежката работа е да създаде възможности за младите хора да оформят собственото си бъдеще.

6


Обхватът от теми, обхванати от работата с младежта, е също толкова разнообразен, колкото и видовете хора и организации, които участват. Политическата активност, спортните дейности, социалните дейности и дейностите за свободното време могат да бъдат наречени „работа с младежи“.

Стереотипи: Терминът стереотип е използван за първи път от френския печатар Дидот за печатния процес, използван за създаване на репродукции. Покъсно този термин бива използван от журналиста Уолтър Липман във връзка с „картините в главата“, с други думи - с мисловни репродукции на реалността. Впоследствие терминът постепенно еволюира до сегашното си значение на “обобщения” за членовете на група, в нашия случай, членове на определен пол. Положителната страна на стереотипите е, че те са умствени преки пътища, които ни позволяват да обработваме по-бързо огромното количество информация, с което трябва да се справяме ежедневно. Но негативните страни, които не трябва да забравяме, са: • Нито едно обобщение не може да бъде валидно за 100% от членовете на групата, така че ако приложим обобщението към отделни индивиди, има шанс да грешим. • Понякога обобщенията могат да бъдат доста точни, но много често те биха били погрешни, особено ако са за група, към която не принадлежим и не познаваме много добре. • Някои от стереотипите могат да бъдат положителни, но повечето от тях са отрицателни. • Стереотипите са много „упорити” и неподатлив на промени. Стереотипите са опасни не само заради собствената си природа, но и защото водят до предразсъдъци и дискриминация. Например при предаването на опит между поколенията много деструктивен стереотип би бил да се каже, че младите хора са мързеливи, немотивирани и безотговорни, тъй като това би създало настройката, че тяхното обучение е загуба на време, като по този начин би причинило отрицателна дискриминация.

7


Един от най-често срещаните примери за стереотипи са тези за различните раси. Например, казвайки, че всички черни са добри в спорта, това е стереотип, защото групира расата, за да покаже, че всеки от тази раса е добър спортист. В този проект ние се фокусираме върху повишаване на осведомеността относно стереотипите, свързани с пола - мъжествеността и женственоста и техните последващи ефекти върху условията на живот и решенията ни. Искаме да подчертаем, че полът е само един от аспектите на дискриминацията, на която хората биват подлагани, те могат да бъдат обект и на множество други стереотипи и дискриминация. Важно е на първо време да осъзнаем какво правим, за да можем да променим тези поведения. За да разберете защо това е важно, вижте следващите глави на този наръчник:

Последици от стереотипизирането за младите хора - Ефектът на стереотипите върху животите ни Стереотипите могат да отслабят групите от хора, като ограничат потенциала им до фиксирани и често отрицателни общи черти или характеристики. Стереотипите могат да доведат до предположението, че индивидуалното поведение автоматично се определя от членството в една група или общност. Мнението или разбирането, че човек има определени способности или черти само защото принадлежи към дадена социална група, може също да доведе до това индивид, който не отговаря на стереотипа, да се чувства изключен от своята социална група или под натиск да се придържа към познатия стереотип. Тези стереотипи могат да бъдат възприети от ранна възраст в зависимост от възпитанието или социалното положение и след това да се превърнат в социална норма. Стереотипите от личния ни опит, работата, медиите, родителите, приятелите, семейството и много други външни влияния се събират и имат значително влияние върху нашето собствено възприятие за определена социална група. Точният характер на всеки стереотип и неговото въздействие зависи до голяма степен от

8


ситуацията, в която се използва. Ако хората на власт имат вредни стереотипи за една социална група, то те вероятно ще вземат решения, базирани на тези стереотипи. Това е в ущърб на тези групи и помага да се поддържат стереотипите. Стереотипите могат, разбира се, да възникнат във всеки сектор на обществото или период на живота. Един индивид може например да има отрицателен опит с друг индивид и на тази основа да премине към заключения за цяла социална група, с други думи да стереотипизира. За да могат стереотипите да имат силно въздействие, и особено негативно въздействие, върху цяла група, обикновено е необходимо то да бъде легитимирано от влиятелни групи и институции. По този начин това може да доведе до определени решения, които хората могат да смятат за свои собствени, но в крайна сметка те да се определят от влиянието на стандартите, от стереотипите и от очакванията на нашето общество. Както посочихме по-горе, опасността в тези модели е, че цели социални групи са изключени от различни области на живота, което ограничава възможностите им. В нашия случай различни навици, умения и интереси, свързани с мъжествеността и женствеността, влияят върху решенията за професия, доходите и условията на живот. Въпреки че споделяме виждането, че мъжете и жените трябва да бъдат третирани еднакво в социалните, икономическите и всички други аспекти на обществото, и не трябва да бъдат дискриминирани въз основа на техния пол. (както световните органи са определили равенството между половете по отношение на правата на човека, особено правата на жените и икономическото развитие), мъжете и жените в ежедневния живот имат различни условия на живота си в зависимост от това

9


колко стереотипи за пола са налице в нашите общества. Въпреки че полът на човека като мъж или жена стои като биологичен факт, съществуват различни концепции за социалния пол на човек като жена или мъж в различни общества, при които варира в културно отношение това кое се счита за мъжко или женско. До голяма степен сме наясно, че степента на това влияние и наличието на стереотипите се различават съществено от държава до държава, дори от регион до регион и дори от социална среда до социална среда, дори и поколението има влияние. Трябваше да осъзнаем, че има тенденции да се връщаме към старите стереотипи в нашите общества. Понякога дори подчертаваме съществуващи стереотипи и ги възпроизвеждаме в нашите инструменти, за да повишим осведомеността за тях, тъй като понякога вече сме свикнали да ги игнорираме, като ги възприемаме за даденост. Този факт направи голямо предизвикателството да се разработят инструменти, които отразяват положението във всички страни партньори. Но дискусиите в рамките на партньорството обогатиха изводите и резултатите от проекта и в крайна сметка искахме да създадем: Дискусия и размисъл за това доколко искаме животът ни да се определя от стереотипите, да ги възпроизвеждаме в ежедневните си решения или докъде можем да си позволим да живеем без тях. We consider fostering gender sensitivity and awareness on the effects of gender stereotyping as one of the most important issues in order to achieve a modification for the better of each individual, so that they can reflect on real interests and skills and not being determined by societies gender roles. Считаме, че насърчаването на чувствителността към пола и осведомеността относно ефектите от стереотипите за половете е един от най-важните въпроси, за да се постигне промяна за по-доброто на всеки индивид, така че те да могат да отразяват реалните интереси и умения и да не се определят от обществените роли за пола.

10


Примери са стереотипи за пола, които срещаме в ежедневния живот:

11


Работа с платформата

Начална страница Влезте на www.shanarani.eu и ще видите, че имате опциите да се движите по пътя си през платформата или с помощта на мишката или със стрелките на клавиатурата. Първо ще намерите обща информация за проекта, неговите цели и партньорите.

12


Чрез навигирането на страницата първо ще посетите раздела за партньори с информация за всяка страна, участваща в проекта. Всяка страна партньор има линк към официалния си уебсайт. Caminos Caminos е испанска неправителствена организация, ситуирана в Андалусия, работеща в областта на образованието. Чрез действията си тя цели да подобри индивидуалните възможности за обмен, развитие и социално включване. CESIE CESIE е европейски център за изследвания и инициативи ситуиран в Палермо, Сицилия. Той е неправителствена, неполитическа, гражданска организация с членове от над 8 европейски държави.

13


SWI Югозападна Инициатива е сдружение, създадено с цел участие и съдействие за прогрес, интеграция и коопериране на Благоевград и региона в регионални, национални, европейски и световни структури и общества. SIF Социалния иновационен фонд (SIF, www.lpf.lt) е неправителствена организация, основана през 1994 да съдейства на хората с помалко възможности и в неравностойно положение да направят положителни промени в техния живот чрез създаване на обучителни възможности, социална подкрепа, информация и съвети. Exchange House Ireland Exchange House, Ирландия е най-голямата организация, предоставяща услуги на първа линия на Traveller обществото в Ирландия. Организацията работи с индивиди и семейства от Дъблин и от цялата страна. Четирите основни услуги, които предоставяме са Образование и обучение, Работа с младежи, Ментално здраве и превенция на самоубийства и Подкрепа за семействата и интервенция при кризи. CARDET CARDET е една от най-големите организации в Кипър работеща за социална справедливост със значителен опит разработване и изпълнение на програми за подкрепа и интегриране на бежанци 

14


Придвижвайки се през платформата, ще стигнете в раздела за ресурси. Кликнете върху всяка кутийка, за да намерите наръчника за всяка тема.

Тук ще намерите три наръчника, разработени за проекта: • Наръчник за преподаватели Европейски факти за половете - Изследване на статуквото по отношение на равенството на половете в 6 различни европейски държави. Сравнително изследване на основната информация относно статуквото по отношение на равенството между половете и използването на стереотипи във връзка с пола в Европа. Информацията събирана от партньорството цели да се покажат различни “картини” на партньорските държави в областта на образованието, заетостта, икономическото положение и медийната индустрия. Това помага на обучителите да разполагат с “факти за половете” за страната на обучението.

15


• Филм и актьорска игра (Нови методи за младежки работници чрез използване на филми, актьорска игра и театър) Как младежките работници могат да използват в работата си филми, актьорска игра и театър. Наръчникът ще изследва приложението на методите, използващи актьорска игра за създаване и преживяване на собствената ни индивидуалност и на нови ролеви модели в нашето общество. Всички методологии ще бъдат изпробвани по време на работилницата за Обучение на обучители, която ще се проведе в Палермо през юни 2018. • Наръчник Музика Нов начин да се работи с младите хора чрез музика Музиката като начин да бъде показано как се възпроизвеждат стереотипите в медиите и в обществото. Наръчникът ще изследва медийната индустрия и ще предостави практическа и иновативна информация за това как да открием собствената си индивидуалност и да създадем нови ролеви модели в обществото. Наръчникът е разделен на теоретична част, пример за график на обучението с времеви рамки и разяснение на отделните упражнения. По този начин обучителите могат да решат да проведат цялото обучение или просто да използват определени упражнения, които изглеждат подходящи за тях в работния им контекст. Както вече споменахме, тези инструменти са създадени, за да се насърчи процесът на повишаване на осведомеността и дискусията сред младите хора. Те не предлагат предварително готови решения, нито казват какво е добро и какво е лошо. Те трябва да доведат до размисъл и да дадат на младите хора възможност за самостоятелни решения за живота им.

16


Играта

В нашите различни общества в Европа имаме определени възприятия за това кое е приемливо поведение за мъжете и за жените, които варират в зависимост от културата, възрастта, религията, социалното положение и т.н. Тези възприятия оказват влияние върху живота ни и решенията, които вземаме, дори и не винаги да го осъзнаваме. Още в дискусиите по време на разработването на проекта разбрахме, че дори в рамките на партньорските страни възприятията за мъжкото и женското са различни и по този начин и въздействието върху живота на мъжете и жените е различно. Но има и сходства, които могат да бъдат открити във всички европейски страни. Използвайки този симулатор, можете да получите представа за това как специфичните житейски избори могат да отварят или затварят пътища, да ни дават или да ни отказват възможности и да оказват влияние върху нашия живот. Понякога това може да се счете за стереотипизиране, но това са факти, базирани на научни открития и на нашия опит, работейки в областта на равенството между половете.

17


• За начало Първо, време е да изберете вашия герой! Можете да изберете мъжки или женски герой, за да можете да преживеете някои от му житейските решения. Можете да изберете как изглежда вашият герой, въпреки че това няма ефект върху резултатите. В истинския живот красотата, расата, възрастта ще имат друг ефект върху възможностите, които имате, както вече споменахме в параграфа за стереотипите, но поради ограничения в бюджета не е възможно да се интегрира тази многостранна дискриминация в симулатора. Поне изборът на външния вид на вашия герой ви дава усещането за индивидуалност и идентификация.

• Ниво 1 – ИГРАЧКИ Дори ако никога не сме мислили за това, дори изборът (или поскоро предоставените опции) за играчки може да има силно въздействие върху човек. Играта вече позволява на детето да формира интереси и да развива определени основни умения, които могат да бъдат формиращи за по-късните житейски решения. Също както има очаквания за това, какво е “подходяща дейност” за всеки пол, такива очаквания съществуват и за това, какво е “подходяща играчка” за момче или момиче, и те помагат за възпроизвеждане на стереотипите за пола. По този начин, чрез насърчаване на децата да играят с определени играчки, може да се оформи мнението им за по-късните подходящи занимания и интереси. Като избягват определени игри или

18


ги класифицират като за другия пол, децата научават, че тези умения не са подходящи за тях. Обикновено децата предпочитат да играят с неща, за които получават положителна обратна връзка, така че не можем винаги да говорим за собствени избори без влияние от „отвън“.

Възможни избори: Те са синонимни на цели видове детски играчки. Това не показва цялата гама играчки, ние просто се опитахме да идентифицираме различни играчки, свързани с определени умения, за да направим въздействието видимо и да доведем до размисъл. Технически комплект (Космос) Репрезентира придобиването на разнообразен набор от технически умения, които позволяват да се изследват интереси и нови преживявания в техническата област. Техническите комплекти (с дизайн за момчета) насърчават визуалното въображение, техническото разбиране и постоянството в търсенето и прилагането на решения, като по този начин подобряват техническите умения и визуалното въображение. Области, в които момчетата често се считат за по-добри поради техния пол. Игра с русалки Играта с русалки се счита за синоним на женски “приключенски” игри. Няма много приключения за преживяване. В сравнение с приключенските игри за момчета те са дефинирани от по-

19


меки форми, ярки цветове и герои от филми, което позволява възпроизвеждане на сцени или създаване на нови сцени. Така че е повече за преоткриване на сцени от филми, може би за засилване на въображението и творчеството. Техническата експертиза се пренебрегва. Пъзел Това е класическа игра, считана за подходяща и за двата пола. Децата могат да развият око за детайлите и да упражняват своето визуално въображение. Технически в пъзелите има разлика за половете само в тематичния избор за картинката. Размерът на частите и трудността зависят от възрастта. По отношение на ролите, свързани с пола, може би е по-важно да се види кой пол наистина си играе с тях. Кукла Също така избрахме куклата като типична играчка за придобиване на компетенции в сектора на грижите и развиване на интереси в конкретни задачи, тъй като куклите насърчават интереса към грижата за хората. Ние не ги стереотипизираме полово, тъй като изборът на кукла е предоставен и на мъжките, и на женските герои. Стереотипизирането спрямо пола се случва в нашия ум, чрез взимането на определени решения и чрез някои възприятия. В ежедневния живот куклите все още се използват предимно от момичета и от ранна възраст те вече насочват момичетата към майчинството и да се грижат за своите близки. Навън / Игра сред природата Тази възможност беше избрана като синоним за подобряване чувството за ориентацията на тялото в пространството и контролът върху него, което има по-голямо влияние върху живота ни, отколкото си мислим. За съжаление, по време на нашите проучвания стигнахме до извода, че децата в съвременното общество имат все по-малко умения в тази сфера, тъй като им се предоставят по-малко възможности да играят навън. Заради това децата имат по-лошо чувство за ориентацията на

20


тялото в пространството и контрол върху него. Това се вижда и при ниската продуктивност и липсата на увереност на младежите. Влакче Тази възможност беше избрана, за да покаже развитието на техническото разбиране за движението, простата механика и интереса към пътуванията. Играта с автомобили и влакчета не е статична. Играчите трябва да се движат повече, отколкото при компютърни игри. Също така по-сложните комплекти спомагат за подобряване на техническата експертиза.

• Ниво 2: Образование Също както играчките учебните предмети могат да подобрят определени умения и да помогнат за понататъшното задълбочаване на определени интереси на учениците. Обучението подготвя за професионалния живот, като дава подходяща квалификация. Така изборът на образование определя по-пряко от предишния избор евентуалните пътища за кариера, отворени за индивида, макар че често се влияе и от формираните преди това интереси. Отново не оценяваме решенията, нито ги стереотипизираме спрямо пола, ние просто казваме какви квалификации можете да придобиете. Стереотипното поведение и очаквания се случват в нашите глави от нашите възприятия и от това кой пол кое избира.

Кой предмет избирате? Езици Чрез изучаването на езици учениците подобряват умението си да общуват с хора от чужбина. Те не

21


дават определена квалификация, но в много сектори се изискват като квалификация, за да може да се работи в тях. На световния или Европейския пазар езиците винаги са предимство, особено в управлението и търговията... или дори в личния живот, ако искате да пътувате и да опознаете други култури. Изкуство Изкуството също е интересен избор, но не ви помага да придобиете определена квалификация, за която да ви се плаща. Развивате креативността си и знанията си за изкуството. Това може да ви помогне в артистична професия, можете да работите в галерия или в музей, или като туристически гид. Изкуството е също начин да изразите себе си и се използва при терапия и социална работа. Спорт Същото важи и за спорта. На лично ниво ще подобри чувството ви за ориентация на тялото в пространството и контролът върху него и издръжливостта ви. Може да е от съществено значение дори за самоувереността и изграждането на екипния дух. Така че не трябва да подценяваме въздействието му. Но това не ви помага много на професионално ниво, освен ако не станете спортна звезда, професионалист или треньор. Природни науки Задълбочавате техническите си познания. Това ще бъде полезно за бъдеща техническа или научна професия, учителство, разбиране на научни факти, може би също поправка на вещи, според специфичното съдържание на учебния материал. Администрация Развивате уменията си в организацията и предоставянето на услуги (сектора на услугите). Организационните умения, пресмятането винаги ще са ви в полза при организирането на работата ви, дори ако работите независимо. Осигуряването на добро обслужване на клиентите е важно в много професии. Но това са умения, които се считат за основни и няма да бъдат заплатени специално.

22


Готварство Учениците подобряват креативността си и уменията си за готвене, което може би е предимство в по-късния професионален живот, ако някой иска да стане готвач или да работи в ресторант или хотелски мениджмънт.

• Ниво 3: Професия Професията на човека оформя живота му, тъй като определя финансовите средства, с които той разполага. В нашия свят различните професии печелят различни доходи. Това не зависи само от степента на квалификация, която длъжността изисква, но може да зависи и от сектора на икономиката, към който принадлежи професията и обикновено се регулира от национални тарифи и колективни споразумения. Проблемът е, че секторите, доминирани от мъже (напр. металообработвателния или научния) са много по-добре платени от секторите, доминирани от жени (напр. социалните грижи). Различните доходи често се базират на различните отговорности или умения, нужни за работата. Смятате ли, че шофьор на автобус, превозващ 25 възрастни, носи повече отговорност от учителка в детската градина, грижеща се за 23 деца, по-малки от 3 години. Оправдано ли е, че шофьор на камион, който трябва да пренася 80 килограмови чанти, изкарва повече пари от медицинска сестра, която придвижва болни хора в болницата? Образование В различните страни тези работни места са различно ценени и удовлетворяващи. Интересно е да се

23


види кои области в образованието са доминирани от мъже и кои от жени във всяка страна. Понякога можем да приемем, че основното образование е повече доминирано от жени, докато мъжете работят повече в гимназията и техническото обучение. Кой е директорът, кой е в преподавателския състав. Тези подробности показват доколко наистина сме постигнали равенство между половете в страната. Според това за коя част от образованието се отнася, тези професии често дават възможност да имате семейство, така че от него често се интересуват хора с деца. Доходът зависи от от областта на образование. Работата в този сектор често идва с дълго работно време, но също и с дълги ваканции/отпуски, които обикновено се засичат с ученическите ваканции. Доходът зависи от позицията, на която сте, институцията, в която работите, и държавата. Много от професиите се финансират от публичната администрация, така че осигуряват „повече“ сигурност. Туризъм В туризма съща има множество различни професии, от рецепционист, до готвач, до сервитьор, до екскурзовод. Работното време варира в зависимост от сезона (като често има дълги почивки между сезоните) и обикновено включва уикенди, празници и вечери. Това може да е идеално за млади хора, но става трудно, когато човек иска да създаде семейство. Трудно е да се създаде семейство с такова работно време. За определяне на равнището на равнопоставеност на половете във вашата страна препоръчваме също така да проучите в кой сектор и на кое ниво професиите са доминирани от мъже или от жени. Продажби & Обслужване на клиенти Също в този сектор, в зависимост от страната, може да се наблюдава по-малка или по-голяма сегрегация на пола в зависимост от вида продажби (храна, дрехи, технически продукти). Това може да се разглежда и като фактор за равенството между половете в този сектор. Избрахте да работите в сектор, който замира заради онлайн продажбите и др., и който изисква комуникационни умения. Много жени все още

24


избират този сектор. Тук предимство е възможността за работа на непълен работен ден, която позволява повече време за семейство. За сметка на това, защото доходите в него са ниски, възможностите за повишение и удължаване на работното време са малко, този сектор изобщо не изглежда толкова перфектен отблизо. Мениджмънт Статистиката показва, че момчетата имат повече увереност в себе си, за да кандидатстват за ръководни постове, за които се получават високи доходи, но също така имат и дълго работно време, като по този начин не прекарват много време със семейството си у дома. За да има семейство се изисква партньор, който си седи у дома, или достатъчно висок доход, за да се наеме домашен помощник. В случай, че партньорът няма собствени приходи, трябва да се има предвид какво означава да бъдеш единственият човек, осигуряващ прехраната на семейството. Здраве & Грижа Има различни опции за кариера в този разширяващ се сектор, изискващи както техническа експертиза, така и социални умения. Доходът зависи от конкретната работа и целевата група (в много държави жените управляват грижите за други хора, докато мъжете работят в мениджмънта). Това също е свързано със стереотипите и способността за създаване на семейтво. Техническа професия Този сектор е доминиран от мъже, но до каква степен варира в различните държави. Доходът за различните сектори на пазара на труда обикновено се базира на колективни споразумения. Този фиксиран доход често е по-висок за сектори, доминирани от мъже, отколкото за сектори, доминирани от жени. Техническите професии изискват определени научни знания и интерес към материята, но заради стереотипи, те се провокират и разпространяват много повече сред момчетата, отколкото сред момичетата.  

25


• Ниво 4: Семейство Семейното планиране е друг ключов аспект на планирането на живота. Много хора в течение на живота си ще трябва да решат дали искат да създадат семейство или по-скоро да го избегнат. Отглеждането на деца струва пари и изисква много усилия. Освен ако нямат достъп или не могат да си позволят детска градина или други грижи за децата през деня, това често означава, че един или двамата партньори трябва да останат у дома, за да се грижат за децата. Очевидно е, че да нямаш деца носи финансови ползи, но може да носи собствени рискове от социална стигма. Понякога нашите коментари са леко провокативни, но имайте предвид, че те не трябва да поучават, те трябва да засилят дискутирането и критичното мислене сред участниците. Деца & партньор у дома 34,5% от жените в ЕС (20163q) си стоят у дома. Това означава, че те нямат собствен доход, нито пък право на пенсия по-късно в живота. Финансовата им стабилност зависи от партньора им - модел, който работи, докато са заедно. В замисимост от националното законодателство при развод, а в някои случаи дори при смърт на партньора, това може да доведе до съсипващи финансови разултати. Колкото по-дълго човек остане извън пазара на труда, толкова потрудно е да се включи отново в него, ако не е и невъзможно без точните квалификации. Затова в по-късни години е трудно да се разреши проблема и може да хване жените в капан в някоя връзка, по финансови причини. За разлики в доходите вижте нашия ИП1 Наръчник за обучители Европейски факти за половете, или Eвропейските статистики за разликите в заплащането. Деца & работа на непълен работен ден Периодите прекарани извън пазара на труда намаляват шансовете на жените за успешна кариера и по този начин влияят негативно на техния доход.

26


Големината на дохода и продължителността на времето, в което е получаван, влияят не само на текущото финансово положение, но и на пенсията в бъдеще. Колкото повече време човек прекара без работа, колкото по-малко часове работи, толкова по-малко пари изкарва (потенциално също поради това, че работи в по-зле платен сектор), толкова по-голям е риска да живее в бедност на стари години. В ЕС има разлика от 40% между пенсиите на мъжете и жените, което на практика означава, че жените, които не могат да разчитат на партньор, който да им осигури стандарт на живот, са в голям риск да бъдат бедни заради ниски пенсии. За разлики в доходите вижте нашия ИП1 Наръчник за обучители Европейски факти за половете, или Eвропейските статистики за разликите в песиите. Работата на непълно работно време често изглежда като идеалното решение за съчетаване на работа със семейство. Досега предимно жените избират този вариант, но сега вече и все повече мъже избират този модел, за да съчетаят семейството и работата. Деца & двамата партньори да работят на пълен работен ден Все повече жени продължават да работят, когато имат деца, защото не искат да рискуват спад в дохода и професионалното си развитие. За да имат тази въможност те се нуждат от едно от следните: • подкрепата на партньора си, който да остане у дома (обикновено той би го направил, ако изкарва) • подкрепата на семейството си (баба и дядо) • достъп до детски градини и ясли на достъпни цени • висок доход, за да си позволи честен/на детегледач/ка В много държави/региони няма детски градини и ясли, които да покриват нужното работно време. Понякога цената на наличните детски центрове и детегледач(к)и е голяма част от общия доход, особено при повече от едно дете. Без деца Все повече млади хора решават да нямат деца или да имат на по-късен етап в живота си, за да не рискуват отсъствие от работа, спад в доходите и стрес със семейни задачи. Те предпочитат да си осигурят собствен стабилен доход и да се посветят на професионалното си развитие.

27


Секция новини

В този раздел ще намерите информация и новини за срещи, събития, бюлетин и прессъобщения.  

Заключение

Платформата е средство, което ще помогне на младежките работници да достигнат до младите хора, за да ги осведомят за стереотипите за пола в нашето общество и за въздействието му върху житейските ни решения, но и върху условията ни на живот. Колкото повече жени се сблъскват с половите стереотипи и правят решения, базирани на тях, толкова повече те са изложени на риск от бедност в по-късна възраст и колкото повече мъже са подложени на стереотипизиране, толкова повече те се оказват в ролята на човека, който издържа семейството. Стереотипизирането започва с начина, по който мъжете и жените са представени във филмовата и музикалната индустрия. Това са интересни теми за младите хора, затова решихме чрез тях да ги запознаем

28


със стеретопизирането на половете. В наръчниците младежките работници могат да намерят подробна информация за теоретичната основа, график и описание на упражненията, които може да са им полезни. Налични са и за Фактите за половете (Наръчник 1), Филм и актьорска игра (Наръчник 2) и Музикалната индустрия (Наръчник 3). Поради наличния бюджет на проекта, симулаторът е само опростена версия, която иска да запознае потребителите с въздействието на стереотипите върху личните решения в живота. Не оценяваме тези решения, просто искаме да обърнем внимание, че те могат да имат по-голямо въздействие, отколкото си мислим на пръв поглед. С този инструмент ние искаме да подобрим чувствителността, разсъжденията, критическото мислене и дискусията сред младите хора и в по-голяма степен да дадем възможност за вземане на собствените им решения, независимо от съществуващите стереотипи в обществото около тях. Играта насърчава определени умения и интереси в зависимост от това какво избирате. Изборът на образование води до различни компетенции, които могат да определят по-късно професионалния избор и свързаните с него доходи (тъй като работните места и браншове не се заплащат еднакво). Приходите не само определят действителния стил на живот, но по-късно и пенсията. Жените са изложени на много по-голям риск от бедност, отколкото мъжете. Децата могат да окажат влияние върху личните доходи и кариерата, в зависимост от избрания семеен модел, наличните и достъпни грижи за деца и свързаните с тях субсидии на местоживеенето. Това е и причината, поради която симулаторът може да се разглежда само като опростен вариант. Крайното ниво на влияние винаги се определя от националните условия, които се различават в различните европейски страни. Затова, ако желаете да научите повече, просто се информирайте за ситуацията във вашата страна в нашата ИП1 или във вашата национална статистика. Можете също да повторите симулатора, като вземете други роли и решения, за да получите повече информация.

29


30


31


Profile for cardet

Shanarani-Flipbook_Bulgarian  

Shanarani-Flipbook_Bulgarian  

Profile for cardet
Advertisement