Page 1


-,


л┐ ли


(.шАхтБР{ донец!(. 9г<раина

,':$ 3:ът;"**. :нтн:.1';!:ж;

'-.} -\-/)-

ш::*

Ф

1]ж:*

<)

;"3:*:1;1.,,.

н:т$:::"^

@ !

*;**#"н"*;,-\}' $::!]?"..,,,,,

6-:,}фж:,

1} (,


а, .{*

Ё5ч;{{жч-ч,

п (/'

Ё\

Ё#ы

{,

ЁЁн!Ё;й.'".

с1 ч,

з

в


.-с}

/1

{,-

п

;:".". ]]"^ " [ ,.1 ;;н;н,"" 3;;Ё** :'";..о".. 1 а Ё :;::! .\.} .:"" \-,,| '

*::пт}Ён;,. .

6\

-\./-

1. #{

з

:

@ э

';


7. _ъь ё '-. 1у ^

]'_ -

',

з,\1{

1

А!

,[

ч

з


@\гт-ы


... ! !''{'|:.-т

,9

(} *,ч *-ы

1

=лсм}


"1-''1

д\

]т':: !

Ё (-)

}

{-}

]!

.^:\

п

{-) г\ "".:. \ '.1:::1: : ,1:!:|1:

'


д п:,;;''.'' < - ь

|;'_:: '

.,:

з1

Ё***"

{ }

,( ",*т* { ь

:..!...',|

ш

-+\ !,4! , ;

; ",1;;,:

:, .

{-}

.'.

'

!,|;":,."

т!:;п'."

<:)


;-*:.:.

/\

ъ{:.''.., || г ь :::;;"'''"

:н:::11[:}"""''' :;:#!1;,,"" """,,...".

-

)

о (-

)


Ё* {'щ

,'','н \

,*


"ЛЄла


те- с |(е|и мь] встре.{ё/\'1с:

щ}

ашшш:зшшт

€,

$

;,;д, ,Р

ашшгр эшш*

^ ..шд \Ф/

5 (ф.9 тшп:,'ашг.;;,:

д;ц

_.ш

@

д;--гг::'

@

{

{

-

Ф

'Бп,


группа "в''

группа "А''

*марсё^ь"

си...

(/5].

"порц"

_"^иверпу^ь"

^учо

"че^си" - "Русен6орг"

-_Бешикташ"

Родр|ге.

ьнса^е.

10

_^иверпу^{

(9о]

]].койт

'ша^ьке" -''ва^ёнсия-

' "марсе^Ё'

"БеФиктаФ" '*порту"

о]] "Ру.€н6орг-

дхо!с _Бешикташ''

- "^иверпу^#

хФ'. я 1].вт.г!]^] ьоо.[н2 ''мвр.ё^ь'

_

''порту"

!иаЁг .7!1 ънза^ез.79 . '^иверпу^в'

_

"Б€шиквш''

_порч" _ "марсе^ь" ''6ешикташ" "^ивеоп!^Ё'_

"м.р.€^ь" "порту''

-

-_ша^ьке к!оа|ьи |в9)

|Б2).

"русёнбор-'

_

"

ва^енсия'

фне|5])'Рисе1

|Б1]

"че^си" -"шв^ькё' м.^уда |а]' "ва^енсия"ша^ьке"

^..'ба

[.,7)

--Русенборг" -"че^си"

_марсе^ь"

"пооту,

- "^иверпу^ы -

"6ешикташ"

о:

1]7

"че^.и" -"ва^ёнси(' "ша^ь(е" _'Русен6о!г"

о


группа "с''

группа "0''

з 1 о 2

|Фёмфгермн'4

46

2

!.!|ь(16]. Ёавн,.т.10о' 'о^импиакос"

-

.^^!тт''5:

_^в!!и{

]ё!и.77] макманус |Б2]. мак!о' на^ьА(9о] к!ё{63.]

па.дев(]2 75) ваннист.^'

"верде''

''о^импиакос"

А^мрйд.(]2) сто^тидис (/!)' па!а0ог^! (в2]. к.ваче'

з

'Бвнфика"

-'шАхт€Р"

''6енфик'' _''се^ти("

"вёр^е,'' ' '^ацио" санц ]|2в]

А^||]0й|а

;;:]

"Реа'' -"о^импиаюс" р_:!^.' {2] РоФ]Р5.

"ми^ан" _"шАхтеР" а] ]еее ^хи^.:!иь!.|6

(5в' в]].

1].^о.а|90] ъ^^етти|7]

'о^импиа(ос"

_^а!!и{

_

_Реё''

'"о^импиакос"

''о^импиако."

_

*вёо^ео"

_шАхтР"

_''венфика'


|-руппа "Ё''

"г''

группа

Ф Ф

^6.м

|з2].^ар1!.ви^ь 17ч п]

з

о'*"Б*.прц,-*:

к^е.|2 .вт..о^] п1!..и1в'] "^ион"

-'рёйн^хер."

0 2

]ь|ти(7о)

лер!отта(9),

_спортинг"

_Барсе^она" __^ион"

!

_манчестер

-

"манчесер юнайтф"

|'аккё^^ох (2з], коусин (.3]' Биз^и(5]]

"ш0тгарт"

_

"Барсе^она-

п!йо^ъ |5з]' месси (67)

рицй

г]4].

Ф.|^и[.!^

^Рейнджерс"

- "Барсе^она"

_Рома"

х!.1

|

ч1

Б.1гур. |79] Ру!и !3]

(1с]

-"спортияг" н!! и' ич /0)./\и

"манчестёр

юнай{

_манчестер ювайте8

"Рейндхерс"_}ион" *6ар.е^он."

__шпгарт-

"Ромы'_ "манчестео "спортинг"

_'АинАмо"

з4


группа

"с"

{м|лани1алия)

з

(с1амул'турци4

3

(эйндховен.ълландия)

з

группа "н''

2 о 1

'

4-2

2 0

з'

1 1

!

|москва Россия)

псв.эйндховен'' цскА \':з0айч

чч]' .р..(8!]

"Фенёрбаячё_

.\.в

т)ао:'!га. |27] ваЁ пе!.и [59]

_'интер'' 1.|кепи!

"инте/

-

|,з] ь9^.и^|ь]]

псв"эйнмовён'

иорагимович!51'.

]1]

цс!<А_"Фенер6ахче"

"севи^ь'" '''с^ввия"

краг,ч;.9]'в.|ср^ёв{5].1

ка'1!те(е.5в] ФабиаРо(2/] Фне{69)'1уди^(1!] кё^'во

/{^.< (9] дейвид{3Б1

''севи^ья"

)к]][];] [ре.г1[!2)' псв _эйн^ховен"

-

'Фенер

[90] -

"стяуа"

ка !ъ1.].().би.Ё.16]

о:0

211 1)ет

Б]]

'Арсена^" _"с^ави'"

Ф.0рег..]] !ь].х!1а Ё{(]! вэ||отт|!].!!] 1ео

]втог.^]

;ь1] Бенд.н€р

в!]

0скА_ псв"эйнцовея" "иятео"

_

"Фенёо6ахчР'

5 псв _айнмовев" "ФенербахчР"

_

"инте9" цс!<А

з


-,/+--..*

Shahter-Milan 07  

Magazine on football. Very interesting, with set of statistics and articles. There is an interview and photos.

Shahter-Milan 07  

Magazine on football. Very interesting, with set of statistics and articles. There is an interview and photos.