Page 9

с!цьеп ьег.!акшо1!с|а5 ае! с!0ь 1|| со|с:9|а4<; Ро!ас1) Раше! (}|| зе с:тсаг3аг1: 0с (|г181г с1 раг(|4о ае ьоу е|11ге с1 (|т:Б 1'с| [о!с<лпто|;! (!е р1о$с(| ^.ь|с[!с Раше| 61|, пас10о е1 э8 0е.)шп!о 0е т976, !а агБ|

1гаао 1ге5 рап!ао5 ас 1а ас{ца] еа!с|6п ае 1а ['вгА вцгора [еа8це. сопсте{апеп1е, ]о5 сьочце5 5рот-

1!п8 вга8а-уо1п18 воу5 (о-о)' ма]пое-Ац5!г!а !|ет:а (т-а) у 2шг!с}т-ьа2;о (1-1). оеьц|6 еп ]а Рг| тттета 0!йз!6п 6е вп ра|5 еп 2оо5 у, сца!го а6о5 тп6в 1аг0е, ]о }т|ао еп 1ш ра*!ао 1п1етпас!опа]. Регтта::<[<>,\!11()геь|е1а.!о[а!аг!а

ае|!ц {!ц уепс|21!е-

[1!!(о |.'!!.|)(}! [;е0сгаа|оа[с 015;||!а1ге|1 29ап ма1а8а!1 !]5ра|п1агет: атш'!<а.!<;}га[:е[о А1ае1аг1 ашт|8огг!а[ 'йпо1!п1о:[оек!п 1ац раг!1аа ]о!Фш а11! ]а4а. !е1тепетт6оап, [а1е ев|п 2пеп Ат9еп1||1агеп ац1*а ]а8ц11аг1е[оьа1еап (1-о), ьа!:та !вгтетт3о Б|гтте1ап е|11а112а опа} ]о|1ц 5а11ка|2е-1а5еа11. 2!1!ел 2о14}о мцпацко варе1]<е1ага.]оа1е[о уепе12!|е]а& 1-о !таьа2! 7!о|1 Ат8еп1|пат! А!о|'еь!е1агеп 8о1аг! е5!ег, е1а 8етоа8о о!хе1![ }апро (о1опБ!аге[!|1 ьапа апа!1ц 2еп рай|а21. нцггеп8оап, во]!у|а 1-о ьа|1ц ?це11 пепаеа|1. |.]] с]с{опьа.'()11 А1!г1е|1е1хе. ая! сс>::т<> е! с1е1а:т|его Бгаэ!!е;_то |-о[о!1)о!|\'. |\1:||соп' !1о |)оаг.1|!]ц8аг с1 1)аг|1а() ас ь0у а1 ])аьег ![5!о 1а |егсега {:!!'.,с1а ап1аг1!|а е|} |,ц7!1п!};

(1е1

!1.]ш3а6от 6е Аптогеь!е1а у!о ]а саг|ц1!па а:пат!11а, чше 1е |тт:р!0е.]ш9аг ]е по51г6 1а!'.,е1а е|1 1а еп ]а е5!а {агае ро! 5апс;6п. в1 5оьте е] ае]ап{е|з есца1ог1апо 'ть;|то чое ртомос6 е| ацао5о репа11; 'ц8аааге1;ре са1сеао у ч!е 5црц5о е1 епра1е а цпо ра|а ]о5 гц5о5 {га5 |патсаг 0еп;5 61пз}та}сот 0е рспа1т|. [а:ттросо ро0г1 ва11аг Боу а| 1еггепо 0е)ше6о е1 ьга5!]ебо ма|соп, р|саа с1ате еп 1аз.]в3ааа5 ае соп1та8о1ре ае] соп.;цп1о

по5сой1а.

с111ь п'|!5с()|1гс!1 !т:гггсга 3е!атт :тг3:п:[!!::г!:ггс:: !пп: а!ра3а. гг;спа|( |!ц5|с[о 2!тт[сга 0ачо ,!|ап г1ог 19941!к по6ш рто{ев!опа1еап ат! 0а аг' 3:т:}с!1аг!|аап, е1а 2о1оеап [!го!аге:т \1[оп заг1а ^|]1!('!!с !'!('г ,ва!!

2!еп п1{е ьете]<о [,1штт6ш&о 1харе1[е1агетт 6']а9о па|еат: 1тт1ев1а.]о[а1аг!аг, а1е!а1ако аг8а?к|а8а1|[. Ротлтта1ц }тапё![о 13 |ап а!1г[е2{еп а|п' А1ь1е1!с €1шБеп |та9ап [тогБ!]а 8о8ога ека]12еп а|?}<'8ц1еп атдаа}с!а[ 0!га е1а 6оа|1 1[ц5 аа!1е2ке.

Atletik-Loko 12  

Magazine on football. Very interesting, with set of statistics and articles. There is an interview and photos.

Atletik-Loko 12  

Magazine on football. Very interesting, with set of statistics and articles. There is an interview and photos.