Page 23

Ац,ге[аг!аРгесваеп1е

Ё! раг{!6о 6е |6а еп [4озсЁ:

|-аз

[ !ауез

гг|о ех(гепо' рего по [ш1о

Б| 3о! {е ||сег йпп1а|п 3еп!а1]ш3а0а |п0!й0ца] е]аБота0а 5115ае!а {це е1 рте1ш01о 0с! тап1о ае! ае]ап1его |ш|п-1агта, чше зпршзо 1а пегес!0а гесопрепва а1 пе'|ог й:Бо1 0с! 1-1па

рог ма'(е!

А1ъ1е1;с с1шь а||гап1е 1оз

рг!пегоз 45 п!

п0!о5 ае] сьочце ае !аа еп

сар11а| гп5а.

Ацпчце еп йзретаз 0е1 рай!0о ве }:аБ!ап уа1!с1паёо 1епрега1ц-

таз сегсапаз а 1оз _3о 8таёов' !_ па1пеп!е е[ шегсцЁо по Ба'1'6 0е 1ов -тэо. Ё,во з!,1а г6р|0а вцрейс!е ёе1 сапро .|ш96 ы8!па рава0а а 1ов 1еопев, сошо еп е1 2-1 1е осцтЁ6 а Алотеь1е1а.

п'а

оо5 сага5 в| сопроЁш|еп1о ае

|оБ

то'|1Б1шсов ф6т16 шцфо еп сдаа рейоао. м1еп1та$ цше еп 1а рг!пега п1иё е1 Ат!1ет|с 0ош!ц6 е1 едсцепшо у апш6 а] 1юкопо1!ч 1га$ 1а геапцаас16п

ипБ!атов

Ать!1га]е са5его €а!се6о зе ег|д!6 еп рто1а8оп!51а а1 {ог:аг е1 0!всот!Б1е репа11| чпе оЁ61п6 :-:, соп 9о1 0е 61ш5ьа!оу, у апо1аг е1 3о1 9пе ропе етт {тапчш1а а зш ечп!ро.

е!

1опав.

.,це8о у сеа1его! а 1оз |оса]ез.

с 0ь !еьеп 2а!|ап ь! <а1п аг1{0 7еп |07ьо|](; {0|ьо 7е!а!ап' е|а ьоггеп опао1!о7' м0п!а пе( 9о}а 5аг[0 ?0еп 505ае{агеп ]о(а]6! !|ага9агг1аг; е5(е. 1с,пеап, в!9а1 |о[опо|'!е]< 2е!а;ега!]<о <оп!го!а ьаг!0 :0еп е1а, 1еьепеп9о 6!!511.!оус!(, са!се6ог! е91п0а!<о ?а ап12а?[о репа!| ьа[еп ь;|а(е?, е|а 9его а!р.1!!1[оа0ггеа! е!(0а0ог!агга(, 2-!е[<оа]а(| 20{еп паг(а9а!!!ап' А!ь е| с

1ав

}о-

6е чше ве ршв1егоп еп 0евтеп1а]а, 1оз 1еопев вц{г|егоп цп сог|ос!гсш1о еп $ц е1

соц1то1

Atletik-Loko 12  

Magazine on football. Very interesting, with set of statistics and articles. There is an interview and photos.

Atletik-Loko 12  

Magazine on football. Very interesting, with set of statistics and articles. There is an interview and photos.