Page 14

[ггеРог!а;апеРог(а.!е

гс

А гт!|!его: оп|1г! 1ю5[оу. еп ас[!\0 а -/\,пв 38 айоз, ев е| пауог 3о|еа0ог 6е

1о6оэ 1оэ 1|епров ёе1 с1ць. 11еуа 128 1ап1о5 (:7 еп !цтора) у!а в1ёо'р!с[т!с}т!'еп эооо у 2оо3. в! '!о' е5 |оао цп !сопо еп кц5!д. 0Атв: 5! пауог 9о1еа6а еп вшгора -!)(:-7) зе 1а !л0!3!6 а| ечш|ро 6е 3ог|зом еп шпа топ0а 0е ]а {]вРА еп 1999. Ааепа$, 1е 9ап6 еп са5а рог 5-о. 5ц пауог аетго1а [00е еп 1995 соп е1 вауегп йцп!с[: (о-5).

]_!ошсе|го' )оэё:

Ё! 1ёсп!со 1шзо, чше бе 1о), е5

\:зе]есс|опа6ог 6е [||цап!а (2оо8-

цп {ап 6ес1ата0о ае! 5рог|;п8 ае Ропц8а1, с1шБ еп е1 чше ]ш66 эп 1|о-аБше1о, е1 1е3епааг!о гегпапао РеР'о1ео. т\|г!веп!е: Ф!яа 5пого0в|<ауа ргев|6е -|,-|е!'[о[о'6ез0! эо:о. Рг1пегп у т]п!са пц]ет ч!е а1т;8е пп с1цБ 4е {цтБо! гцво. псца{ог!апо: (-|па 6е ]аз Баааз о{еп-]-)з|уаз ез Ёе1!ре €а|се0о, ех.!ш3а0от 0е1 й61а6а у ш6-х1по апо!ааог ае 1а ь!5!ог!а ае1 !еуап1ееп цпасапраба еп Рт|пега соп |!есе 8о|е5 (2о1о/11).

Бш|ьо||5!а ае1 А;о: в! пе0!о !п!ег!'пас!опа| )еп!з 6|шз}:а|<оу,0е э5 аЁоз, яап6 е5!е |1|ц]о е] аЁо рава0о еп вш ра1з.

1-1ааъаем, !а!егу: Ё1

(-]'гопо' у 0ев0е ао:т

е1

ехзе1есс|опа6ог

Аап!а

ех.]ш3а6ог 0е1

шзо ргез!0е

!!аё|}<ау1саа. вчц]ро ас1ша] 6е1 езсосёз

!]1Бегп|ап:

-| _|сагц Ф'[оппог.

г]п!со Бг!!6п|со чше ьа п|1!1аао еп е} сца0го повсой1а. 1у1агс6

е! 8о1 ае1 {т!вп{о еп ]а Ёпа1 0е 6ора еп :оо7 ап1е е! Брапак ае мозс6 еп !а рг6гго3а'

!||с. Бгш}о:

!!шяа0о еп е]

Ё] 0е{епза ез]оуепо |а

ве|!5. о1го5 ]цяа0огев 0е]

|_о|<огпо{!ч '[о!о'

чпе [тап рава0о рог !а [|8а е5райо1а 5оп е1 п18ейапо ФБ!опа (1у161а8а), 2аратет (7ата3оаа') у €а|сеёо (ма]а8а у [еуап1е). та||кац5ка5, вавшаэ: Б| ех]ш3а0ог 6е |! |а &еа| 5ос{е0а6 ( 1999|2оооу 2оо\/ о2) еэ е1 а1ъ0апте 0е1 тёсп!со соцсе!го у, а 5ц теа' }тасе 1аз 1аБогев 0е 1о1ёФ1е1е. т7 Ётле й:пёаёо сопо €1цБ 0е 1а ^7^пка| \леуо]шс{оп 0е Фсш!эге (рог ]а геуо1цс!6п гшва) у (евршёз 5е 11ап6 ка7ап[а. вп :9з6 а6ор16 вц ас1тта1 0епоп|пас|6п. в1 зш0ай1сапо.9ше т еи8'ейо. _|:соптг!Бшу6 'асоь: еп |оз |![ц|о5 ае [!8а ае 2оо2 у аоо4, пшг|6 0е 5|)А еп 2оо8. Раг!1с!р6 соп 1ов'8а|апа 8а1апа'еп е1 1у1цп0!а!'оа. '1| ,/[ цз!1п. 51ау('!ць: вп 2оо6 5е сопеп ет рг;_пег |ёсп|со [ог6пео еп 1а ь;Б1ог!а поаегпа ае1 с1шБ (еп :937 1о 0| г!3!6 е1 {тапсо-[:т!п3ато .!ц1е5 |-!пьес[). в| эегБ|о бе [па1!в{а 6е 1а сора ае 1а {'вгА еп :979 сшап0о.]ш3аБа ец е1 !51ге}1а ко]а.

1}!ип;о

\']о!аБ!ез:

1\

о!5|1пс1оп ге5епааа рага уа!епт;п 8пБп[|п у йаё1п|т йав1а-

с}теп[о, 6п!соз 0е1 '[о1со' соп '!ш9аёотев !о1о еогорео: 1а Бптосора ёе :96о.

*!

.|'\а<!оеу, &!аяопе0: в! пеа;о ае |9 |(,|аЁоз 3ап6 еп-эот: е! ргеп!о а!.]ш3а6ог п6в ргопе1е0ог 6е

1а !16а гшва. |)по 6е вшв аро0оз 0осопо|огаз 0е марог).1апБ]ёп ве !еэ сопосе рот 1ов [еггом1аг|оз у 1оэ то!|метёез. /\ш1п1е1о: йп;зст! асоее а с|псо с1цБез

0агоуо2у: _|-

!ц.|"', Б*!с!о

зо1".а. Ё1з!ог1сйепге. е! '!-о!<о'

ргор|е6ас1 ае! м!п!51ег!о 5ойё!!со ае тап5ропе а 1тауё5 ае 1ов {етгэсагг11ео шзов; е1 65(А ега 6е1 е.]ёгс11о; е1 5ра(а}<

Atletik-Loko 12  

Magazine on football. Very interesting, with set of statistics and articles. There is an interview and photos.

Atletik-Loko 12  

Magazine on football. Very interesting, with set of statistics and articles. There is an interview and photos.