Page 13

1 }таБ!1!0оэо

пеа!осапр!51а ае1 Рс 1ю[опо1|у

е5

1о5 ь1ьо1151а5 соп п1з ргоуесс!6п 6е1 ра|в. ог16епев па0а Ёепеп чпе тет соп е| с!цБ '{еггойат1о' ро1чце соп арепав опсе абов ве а]|516 а1 с5кА ае мо3с|!, рего 5ц ауеп{цта [:е еЁпега у пагсь6 а| поае5{о гк ш|!€, 1апь1ёп ае |а сар!{а1 шва, соп е1 цое асаБ6 разап6о еп е1 рго{ез!опа!!зпо. А}тота, €1пв}:а[оу ео е!'а1па па1ег' 6е] !о[опо1|у еп е1 сеп1го 0е1 сапро. 5|епрге опп|рге5еп1е е:: вц .1це8о, '61цзБа[' ез цп 11е3а0ог соп

цпо ае

!/5пз

пшсБо ре1|6го рог вв 01эрато, а0еп6з 0е ёе5{асат рот 5ц засг|!с1о еп 1а гесшретас|6о 0е1 Ба16п. Ёп зо::, бе е1е9!ао сопо е1 'гц1ьо1|51а ае1 Айо' еп кц51а рот зшз 9гап0ев рто9гезоз (е1 ргеп|о а] 'ме]от ;цвааог ]оуеп' гесау6 еп е] 1апБ|ёп пеё!о 0е 1оэ {еггойаг!ов, 1т{а9опе0 Фа06ует) у 5ц арог|ас!6п еп е5{а сапрапа ьа 51ао ае{е!п1пап|е рага чше е1 '1о[<о' 1о3тага пе1егве еп е1 ос1о8опа1 ро! е1 1{!ц1о1|8цето, чце $е а|Ёп1г1 арап!т 0е паРо. вп 6ц5 26 рап10ов 0е 1а рт|пета {аве ёе 1а Б3а, е1 сеп1госапр;51а ёе э5 айов патс6 ос!о 8о|е5, в!п о1йааг о.тоз 0ов чпе }:а апо1аао еп вцгора. 5а1уап6о 1ас 0|в1апс!ав, зп ев{11о 0е ;'ше6о зе азепе]а а1 6е] пе6|о 0е] €1те1веа, Ргап! 1апраг0. [а ето1шс|6п 0е} шБ!о уо1ап{е, соп е1 '8' а зшв езра[0ав, по }та раэа0о ёезаретс|Б!0а рага е1 ве1есс|опааог ае &во1а, е1 Бо1ап3ёз )!е! Аауосаа1, чце ргоьаБ1епеп!е 1е !пс1ц!га еп 1а соп9оса{ояа рата 1а {а5е лпа1 0е 1а Ёцтосора чше зе се1еБтаг6 ео!е а6о еп Ро1оп|а у |1стап!а.

оеп!5 вог]5оу|сь 6

!5ьа!(оу

м;!]его!оп ([гг!5а) ]ао 2еп 19в7[о !г[агг!]агеп 27ап веге

а!|0ега ,82 пе{го!оа аа е{а

8! <!о р;5а12еп а[!. Ёга5ога ]о оь! а!еп егс|!аг| ьоле[ 7а? р' а]а!2 ]ока!! 60 па2;овг[еап ьеге 5е ек2;оаге]( п' е[а а0г{еп 9о Ё0го<орап раг1е ьаг12е[о а0[ега ьапа!а[

о]|! мо5!!1(о

с5 <А-п е9]п 2||!еп ьеге !енеп 0(а{5а[ ьапа;!(а 0г|е 71[!е1а,

е|а ьапа!!(' Ё.г0з|а <о ь|г;ь0г0ко г!< ш1ка 1а!6ега |9аго 2еп. вег {ап на5! 7еп рго[е51опа па|]ап' 2оо5еап !о(опо(1уега пе!а0 а0гге1|](. 6егоа9о' 5!(А по5!о уеп е{а 2уе?аа !а<0{5(еп !а9а_ {! 9 5а ]о|а[! 20еп, е{а 2оо7ап '[о<о!га |12!!] 2еп

|

Atletik-Loko 12  

Magazine on football. Very interesting, with set of statistics and articles. There is an interview and photos.

Atletik-Loko 12  

Magazine on football. Very interesting, with set of statistics and articles. There is an interview and photos.