Page 1



Dorina T$N$SESCU

Felicia DUMITRU

̱

̱

Marius PETRESCU

Ion CUCUI

   

POLITICI PUBLICE ÎN SPAľIUL EUROATLANTIC       

2011


Dorina T£n£sescu / Felicia Dumitru / Marius Petrescu / Ion Cucui Politici publice în spaѵiul euroatlantic ȋ…‘Ž‡…싃‡Žƒì‹‹ –‡”ƒì‹‘ƒŽ‡Ȍ

 ‘’›”‹‰Š–̹—„Ž‹•Š‹‰ǡʹͲͳͳǡ’‡–”—’”‡œ‡–ƒ‡†‹ì‹‡ ‘ƒ–‡†”‡’–—”‹Ž‡’‡–”—’”‡œ‡–ƒ‡†‹ì‹‡ƒ’ƒ”싐†‹–—”‹‹—„Ž‹•Š‹‰Ǥ ‡’”‘†—…‡”‡ƒ‹–‡‰”ƒŽ£•ƒ—’ƒ”싃Ž£ƒ–‡š–—Ž—‹•ƒ—ƒ‹Ž—•–”ƒì‹‹Ž‘”†‹ƒ…‡ƒ•–£Ž—…”ƒ”‡‡•–‡ ’‘•‹„‹Ž£—ƒ‹…—ƒ…‘”†—Ž’”‡ƒŽƒ„‹Ž•…”‹•ƒŽ†‹–—”‹‹—„Ž‹•Š‹‰Ǥ  ‡†ƒ…–‘”ǣMihaela Herbel ‡Š‘”‡†ƒ…–‘”ǡ†‡•‹‰…‘’‡”–£ǣPalkó Botond (www.palkobotond.ro) 

Descrierea CIP a Bibliotecii Naѵionale a României Politici publice în spaѵiul euroatlanticȀ‘”‹ƒ££•‡•…—ǡ ‡Ž‹…‹ƒ—‹–”—ǡƒ”‹—•‡–”‡•…—ǡ ‘—…—‹ǤǦŽ—ŒǦƒ’‘…ƒǣ —„Ž‹•Š‹‰ǡʹͲͳͳ ͻ͹ͺǦ͸Ͳ͸Ǧͻʹ͹͵͹ǦͶǦ͸ 

Ǥ££•‡•…—ǡ‘”‹ƒ

Ǥ—‹–”—ǡ ‡Ž‹…‹ƒ

Ǥ‡–”‡•…—ǡƒ”‹—•

Ǥ—…—‹ǡ ‘ ͵ͶͳǤʹͳ͹ȋͶͻͺΪͶȌ ͵͵ͻǤͻʹͶȋͶͻͺΪͶȌ        Editura CA Publishing ADRES$:Ž—ŒǦƒ’‘…ƒǡǦ†—Ž”‘‹Ž‘”͵ͶȀ͵ TEL:Ͳ͵͸ͶǦͺͲ͹Ǥ͸͵͸ EMAIL:‘ˆˆ‹…‡̷…ƒǦ’—„Ž‹•Š‹‰Ǥ”‘ WEB:™™™Ǥ…ƒǦ’—„Ž‹•Š‹‰Ǥ”‘


  

Cuprins   CAPITOLUL I

PROCESUL DE INTEGRARE ECONOMICÁ INTERSTATALÁ ÎN SPAġIUL EUROATLANTIC .................................................... 11 1.1

Definirea Ěi cauzele integr¾rii economice ......................................11

1.2

Principalele etape Ěi forme de integrare economic¾..........................................................................................................15

1.3

PiaĞa unic¾, tr¾s¾tura esenĞial¾ a integr¾rii economice .........................................................................................................18

1.4

Planul Schuman, actul de naĚtere a Comunit¾Ğii Europene.............................................................................................................22

1.5

AsociaĞia de Liber Schimb Nord American¾ (NAFTA) ...............28

1.6

Uniunea European¾ în faĞa întreb¾rilor pentru Europa secolului XXI ....................................................................................47

1.7

Procesul de l¾rgire a UE: o investiĞie pentru pace în Europa .............................................................................................................56

1.8

Principalele instituĞii ale Uniunii Europene...................................63

CAPITOLUL II

STRUCTURILE DE STAT ÎN SPAġIUL EUROATLANTIC.................... 67 2.1

Clasificarea statelor în funcĞie de structura de stat..................68


6| | Politici publice în spaĿiul euroatlantic

2.2

Structurile administraĞiei publice în statele spaĞiului euroatlantic ..................................................................................76

2.3

Sistemul de relaĞii în care sunt implicate autorit¾Ğile administraĞiei publice.......................................................80

CAPITOLUL III

POLITICA FISCALÁ ÎN SPAġIUL EUROATLANTIC ......................... 91 3.1

Diversitatea sistemelor fiscale în spaĞiul euroatlantic .......................................................................................................92

3.2

Impactul problemelor fiscale asupra celorlalte politici ................................................................................................................111

3.3

Dezvoltarea sistemului de impozitare a societ¾Ğilor comerciale în Uniunea European¾ ........................116

3.4

Mizele Ěi viitorul politicilor fiscale ale Uniunii Europene..........................................................................................................117

CAPITOLUL IV

POLITICA BUGETARÁ ÎN SPAġIUL EUROATLANTIC .................... 125 4.1

Modalit¾Ği de stabilire a bugetului Uniunii Europene..........................................................................................................126

4.2

Veniturile bugetare ale Uniunii Europene Ěi SUA ...................128

4.3

Veniturile extrabugetare în UE ...........................................................130

4.4

DestinaĞia cheltuielilor bugetare ......................................................131

4.5

ExecuĞia Ěi controlul bugetului...........................................................137

4.6

Evaluarea programelor comunitare .................................................138

4.7

Realizarea unui sistem elaborat de audit Ěi de control ...............................................................................................................139

CAPITOLUL V

POLITICI SOCIALE ÎN UNIUNEA EUROPEANÁ .......................... 141 5.1

Modalit¾Ği de aplicare a politicii sociale .......................................142

5.2

Impactul l¾rgirii competenĞelor UE asupra politicilor sociale.........................................................................................143


| 7 Politici publice în spaĿiul euroatlantic |

5.3

Strategia UE în domeniul politicii salariale .................................145

5.4

InvestiĞii în capitalul uman prin Fondul Social European ..........................................................................................................149

5.5

Modele ale politicilor de securitate social¾ ...............................160

CAPITOLUL VI

POLITICA EXTERNÁ A UE ĝI CONTRIBUġIA LA SECURITATEA EUROATLANTICÁ ........................................................... 165 6.1

Politica extern¾, de la cooperarea politic¾ la politica comun¾ ...........................................................................................166

6.2

Politica de securitate ................................................................................169

6.3

Tratatul de la Maastricht asupra Uniunii Europene................171

6.4

RelaĞiile Uniunii Europene cu celelalte оri ................................174

6.5

Politica Extern¾ Ěi de Securitate Comun¾ a UE, al doilea „pilon” al Tratatului de la Maastricht ...............................181

6.6

Securitatea Ěi ap¾rarea naĞional¾ .....................................................185

6.7

Principalele riscuri Ěi ameninоri la adresa securit¾Ğii europene..................................................................................192

6.8

România Ěi Politica European¾ de Securitate Ěi Ap¾rare ..............................................................................................................206

6.9

RelaĞiile României cu organismele internaĞionale .................224

CAPITOLUL VII

JUSTIġIA ĝI AFACERILE INTERNE ÎN UE ĝI COOPERAREA ÎN SPAġIUL EUROATLANTIC .................................................. 243 7.1

Probleme juridice Ěi de afaceri interne .........................................243

7.2

Cooperarea în domeniul JustiĞiei Ěi Afacerilor Interne ...............................................................................................................256

CAPITOLUL VIII

UNIUNEA EUROPEANÁ ĝI COMERġUL MONDIAL ...................... 265 8.1

OrganizaĞia Mondial¾ a ComerĞului (OMC)..................................266

8.2

Tariful vamal comun al UE.....................................................................267


8| | Politici publice în spaĿiul euroatlantic

8.3

InvestiĞiile str¾ine Ěi regulile multilaterale de definire cu exactitate a acestui concept.......................................283

8.4

Stabilirea cadrului internaĞional de concurenо; reguli concurenĞiale ..................................................................................284

8.5

Lupta împotriva contrabandei Ěi pirateriei .................................285

8.6

Respectul calit¾Ğii Ěi condiĞiilor tehnice de realizare a produselor ..............................................................................286

8.7

ComerĞul Ěi mediul înconjur¾tor .......................................................287

CAPITOLUL IX

SERVICII PUBLICE ÎN SPAġIUL EUROATLANTIC ........................ 289 9.1

Servicii publice – concept .....................................................................289

9.2

Tipologia serviciilor publice .................................................................290

CAPITOLUL X

POLITICI PRIVIND CALITATEA ÎN SERVICIILE PUBLICE ................ 301 10.1 Calitatea – element definitoriu, particular, al serviciilor publice .......................................................................................302 10.2 Elementele componente ale satisfacĞiei clientului ...............310 CAPITOLUL XI

POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIUL SERVICIILOR DE SÁNÁTATE ....... 321 11.1 Reforma sistemului de s¾n¾tate în România dup¾ anul 1990 ........................................................................................................323 11.2 Politicile sanitare în оrile dezvoltate economic .....................325 11.3 Centrarea pe nevoile cet¾Ğeanului, o prioritate strategic¾ pentru organizarea sistemelor de s¾n¾tate ............................................................................................................330 11.4 PerformanĞa sistemelor de s¾n¾tate...............................................335 CAPITOLUL XII

POLITICI EDUCAġIONALE ................................................. 341 12.1 Structuri ale sistemelor educaĞionale ............................................342


| 9 Politici publice în spaĿiul euroatlantic |

12.2 Autonomia instituĞiilor Ěcolare în domeniile finanоrii Ěi resurselor umane .............................................................345 12.3 Criterii esenĞiale pentru managerii instituĞiilor Ěcolare sau universitare ..........................................................................351 12.4 Accesul Ěi participarea la educaĞie Ěi formare profesional¾ iniĞial¾ Ěi continu¾ ........................................................355 12.5 e-Learning – contribuĞie la valoarea ad¾ugat¾ a educaĞiei ..........................................................................................................359 CAPITOLUL XIII

POLITICI DE ADMINISTRAġIE PUBLICÁ .................................. 365 13.1 Structura organizatoric¾ a sistemului administrativ ..............366 13.2 Modele de organizare în administraĞia public¾ european¾ .......................................................................................................373 13.3 Particularit¾Ği ale sistemelor administraĞiei publice în Canada Ěi SUA..........................................................................................378 13.4 Reforma administraĞiei publice în România ...............................381 13.5 AdministraĞia public¾, dezvoltarea durabil¾ Ěi responsabilitatea social¾ .......................................................................391

BIBLIOGRAFIE ............................................................... 397


   CAPITOLUL I

Procesul de integrare economic¾ interstatal¾ în spaĞiul euroatlantic   ƒ”ƒ…–‡”‹•–‹…ƒ ‡•‡ጔ‹ƒŽ£ ƒ ‡˜‘Ž—ጔ‹‡‹ ‡…‘‘‹‡‹ ‘†‹ƒŽ‡ †‹ ƒ †‘—ƒŒ—£–ƒ–‡ƒ•‡…‘Ž—Ž—‹ƒŽǦŽ‡ƒǡ‹–‡‰”ƒ”‡ƒ‡…‘‘‹…£‹–‡”•–ƒ–ƒŽ£ǡ ƒ†‡–‡”‹ƒ– ƒ’ƒ”‹ጔ‹ƒ —‘” ‘‹†‹‡•‹—‹ƒ–Ÿ– Á ”‡Žƒጔ‹‹Ž‡ ‡…‘‘‹…‡ †‹–”‡ ጔ£”‹ǡ …Ÿ– ç‹ Á …‘‘’‡”ƒ”‡ƒ ‡…‘‘‹…£ ‹–‡”ƒጔ‹‘ƒŽ£ ç‹ ƒ †—• Žƒ ˆ‘”ƒ”‡ƒ —‘” ‘‹ …‡–”‡ †‡ ’—–‡”‡ …ƒ”‡ ƒ— ‡š‡”…‹–ƒ– ç‹ ‡š‡”…‹–£ ‘ ‹ˆŽ—‡ጔ£ƒ”‡ƒ•—’”ƒ”ƒ’‘”–—Ž—‹†‡ˆ‘”ጔ‡†‹Ž—‡ƒ…‘–‡’‘”ƒ£Ǥ 

0.1 Definirea Ği cauzele integrÂrii economice B Ž‹–‡”ƒ–—”ƒ †‡ •’‡…‹ƒŽ‹–ƒ–‡ǡ ’‡–”— ‘ጔ‹—‡ƒ †‡ ‹–‡‰”ƒ”‡ ‡…‘‘‹…£•‡”‡‰£•‡•…†‹ˆ‡”‹–‡ƒ……‡’ጔ‹—‹ǡƒ•–ˆ‡Žǣ -

ͳ

çcoala francez£ ”‡’”‡œ‡–ƒ–£ †‡ Ǥ ƒ…‹‡ͳǡ •—•ጔ‹‡ …£ ’”‹ ‹–‡‰”ƒ”‡ ‡…‘‘‹…£ ‹–‡”•–ƒ–ƒŽ£ •‡ –”‡…‡ †‡ Žƒ ‹…”‘•’ƒጔ‹‹ Žƒ ƒ…”‘•’ƒጔ‹‹ Žƒ Ƿ…”‡ƒ”‡ƒ —‘” ƒ•ƒ„Ž—”‹ ‡…‘‘‹…‡ –‘– ƒ‹ ˜ƒ•–‡dz …ƒ”‡ •£ †‡–‡”‹‡ …”‡ç–‡”‡ƒ ’”‘†—…–‹˜‹–£ጔ‹‹ —…‹‹ ç‹ ‘ …ƒŽ‹–ƒ–‡•—’‡”‹‘ƒ”£ƒ£”ˆ—”‹Ž‘”Ǥ

ƒ…‹‡Ǥȋͳͻ͸ͶȌǡǷ…‹…Ž‘’‡†‹‡ ”ƒ…ƒ‹•‡dzǡ‘‡ ǡ’Ǥ͵͵Ǥ


12 | | Politici publice รฎn spaฤฟiul euroatlantic

Bย ย‘ย’ย‹ยย‹ยƒ ยƒย…ย‡ย•ย–ย—ย‹ ยƒย—ย–ย‘ย” วทยยƒแŒ”ย‹ย—ยย‡ยƒ ยย— ยยƒย‹ ย‘ยˆย‡ย”ยฃ ย‡ย…ย‘ยย‘ยย‹ย‡ย‹ ยย‘ย†ย‡ย”ยย‡ ย—ย ย…ยƒย†ย”ย— ย•ย—ยˆย‹ย…ย‹ย‡ยย– ย†ย‡ ย…ย”ย‡รงย–ย‡ย”ย‡วค ย—ยยƒย‹ รย ยยƒย”ย‹ยŽย‡ ย•ย’ยƒแŒ”ย‹ย‹ ย•ย‡ ย’ย‘ยƒย–ย‡ยˆย‘ยŽย‘ย•ย‹ย’ย‡ย†ย‡ย’ยŽย‹ยย…ยƒย’ยƒย…ย‹ย–ยƒย–ย‡ยƒย†ย‡ย’ย”ย‘ย†ย—ย…แŒ”ย‹ย‡วกย…ยฃย”ย‡ย‹ยƒย’ย”ย‘ย‰ย”ย‡ย•ย—ยŽย–ย‡ยŠยย‹ย… รย‹ยยฃย”ย‡รงย–ย‡ย…ย—ยˆย‹ย‡ย…ยƒย”ย‡ยœย‹ยŽย‹ยย‹ย–ย‡ยŽย‡วณวข -

รงcoala anglo-saxonยฃ ย†ยฃ ย‘ ย†ย‡ยˆย‹ยย‹แŒ”ย‹ย‡ ย’ย”ยƒย‰ยยƒย–ย‹ย…ยฃ ยƒ ย‹ยย–ย‡ย‰ย”ยฃย”ย‹ย‹ ย‡ย…ย‘ยย‘ยย‹ย…ย‡วกย‹ยย•ย’ย‹ย”ยƒย–ยฃย†ย‹ยย‹ย†ย‡ย‘ยŽย‘ย‰ย‹ยƒยย‡ย‘ยŽย‹ย„ย‡ย”ยƒยŽย‹ย•ยย—ยŽย—ย‹รงย‹ยƒยย—ยย‡ย…ยฃ ยƒย…ย‡ยƒย•ย–ยƒ ย†ย‡ยˆย‹ยย‡รงย–ย‡ วทวฅ ยƒย„ย•ย‡ยแŒ”ยƒ ย†ย‹ย•ย…ย”ย‹ยย‹ยยฃย”ย‹ยŽย‘ย” ย•ยƒย— ย‡ยŽย‹ยย‹ยยƒย”ย‡ยƒ ย’ย”ย‘ย‰ย”ย‡ย•ย‹ย˜ยฃ ยƒ ย†ย‹ย•ย…ย”ย‹ยย‹ยยฃย”ย‹ยŽย‘ย”วก รย ย”ยƒย’ย‘ย”ย–ย—ย”ย‹ยŽย‡ ย‡ย…ย‘ยย‘ยย‹ย…ย‡ รยย–ย”ย‡ ย†ย‹ยˆย‡ย”ย‹ย–ย‡แŒ”ยฃย”ย‹วณ2วข

-

definiันia โ€žsociologicยฃโ€ ย‡ย•ย–ย‡ ย‡ยšย–ย‹ยย•ยฃ ยŽยƒ ย–ย‘ย–ยƒยŽย‹ย–ยƒย–ย‡ยƒ ยˆย‡ยย‘ยย‡ยย‡ยŽย‘ย” ย‡ย…ย‘ยย‘ยย‹ย…ย‡วก รงย‹ ยƒยย—ยย‡ ย…ยฃ ยยƒย‹ ยย—ยŽย–ย‡ ย‡ยŽย‡ยย‡ยย–ย‡ ย‡ย…ย‘ยย‘ยย‹ย…ย‡ ย•ย—ยย– ย‹ยย–ย‡ย‰ย”ยƒย–ย‡ ย†ยƒย…ยฃ ย”ย‡ยŽยƒแŒ”ย‹ย‹ยŽย‡ ย†ย‹ยย–ย”ย‡ ย‡ยŽย‡ ย†ย‡ย˜ย‹ย ย•ย–ยƒย„ย‹ยŽย‡ รงย‹ ย‡ยˆย‹ย…ย‹ย‡ยย–ย‡ ย†ย‹ย ย’ย—ยย…ย–ย†ย‡ย˜ย‡ย†ย‡ย”ย‡ย‡ย…ย‘ยย‘ยย‹ย…วข - integrarea economicยฃ pe grade de adรขncime sau extindereวกยƒยŽ ย…ยฃย”ย—ย‹ยƒย—ย–ย‘ย”วก วคย‡ย‹ยŽย–ย‡ย”วกย•ย—ย•แŒ”ย‹ยย‡ย…ยฃย‡ยšย‹ย•ย–ยฃย‘ย‹ยย–ย‡ย‰ย”ยƒย”ย‡ย†ย‡ย‰ย”ยƒย†ย—ยŽ ศ‚รย ย…ยƒย”ย‡ ย•ย–ย”ย—ย…ย–ย—ย”ย‹ยŽย‡ ย’ย”ย‘ย†ย—ย…แŒ”ย‹ย‡ย‹ รงย‹ ย•ย…ยŠย‹ยย„ย—ย”ย‹ยŽย‘ย” ย•ย—ยย– ย‘ย”ย†ย‘ยยƒย–ย‡วก ยยƒย‹ ยย—ยŽย–ย•ยƒย—ยยƒย‹ย’ย—แŒ”ย‹ยย•ย’ย‘ยย–ยƒยวกย—ย”ยยƒย–ยฃย†ย‡ย‘ย‹ยย–ย‡ย‰ย”ยƒย”ย‡ย†ย‡ย‰ย”ยƒย†ย—ยŽ

ศ‚ รย ย…ยƒย”ย‡ ย‹ยย•ย–ย‹ย–ย—แŒ”ย‹ย‹ยŽย‡ ย‹ยย–ย‡ย”ย‰ย—ย˜ย‡ย”ยยƒยย‡ยย–ยƒยŽย‡ รงย‹ ยƒย—ย–ย‘ย”ย‹ย–ยฃแŒ”ย‹ยŽย‡ ย•ย—ย’ย”ยƒยยƒแŒ”ย‹ย‘ยยƒยŽย‡ยŒย‘ยƒย…ยฃย—ยย”ย‘ยŽยŠย‘ย–ยฃย”ยŸย–ย‘ย”รยย†ย‡ยœย˜ย‘ยŽย–ยƒย”ย‡ยƒรงย‹ย‘ย”ย‹ย‡ยย–ยƒย”ย‡ยƒ ย•ย…ยŠย‹ยย„ย—ย”ย‹ยŽย‘ย” รงย‹ ย†ย‡ ย‘ ย‹ยย–ย‡ย‰ย”ยƒย”ย‡ ย†ย‡ ย‰ย”ยƒย†ย—ยŽ

วก ย•ย–ยƒย†ย‹ย—ยŽ ย•ย—ย’ย”ย‡ย ย…ย‘ยย•ย‹ย†ย‡ย”ยƒย–ย…ยƒย‹ย†ย‡ยƒยŽยƒยŽย•ยˆย‡ย”ย‡ย‹ย˜ยƒยŽย‘ย”ย‹ย‹ย—ยยƒยย‡ย…ยƒย”ย‡ย”ย‡ย’ย”ย‡ยœย‹ยย–ยฃวกย†ย‡ยˆยƒย’ย–วก ย•ย’ย‹ย”ย‹ย–ย—ยŽย‹ยย–ย‡ย‰ย”ยฃย”ย‹ย‹ย‹ยย–ย‡ย”ย•ย–ยƒย–ยƒยŽย‡วค Bย ย†ย‹ย…แŒ”ย‹ย‘ยยƒย”ย—ยŽ ย†ย‡ ย‡ย…ย‘ยย‘ยย‹ย‡ ย…ย‘ยย–ย‡ยย’ย‘ย”ยƒยยฃ integrarea economicยฃ ย‡ย•ย–ย‡ ย†ย‡ยˆย‹ยย‹ย–ยฃ ย…ยƒ ย”ย‡ย’ย”ย‡ยœย‡ยย–ยŸยย† วทย”ย‡ยƒยŽย‹ยœยƒย”ย‡ยƒ ย—ยย‡ย‹ ย—ยย‹ยˆย‹ย…ยฃย”ย‹ ย…ย‘ยย’ยŽย‡ย–ย‡รยย–ย”ย‡ย‡ย…ย‘ยย‘ยย‹ย‹ยยƒย‹รยยƒย‹ยย–ย‡ย†ย‹ย•ย–ย‹ยย…ย–ย‡วกย’ย”ย‹ยยƒย…ย‡ยƒย•ย–ยƒรยแŒ”ย‡ยŽย‡ย‰ยŸยย† ยย—ยย—ยยƒย‹ย‘ย—ยย‹ยˆย‹ย…ยƒย”ย‡ย˜ยƒยยƒยŽยฃวกย†ยƒย”วกย†ย‡ยƒย•ย‡ยย‡ยย‡ยƒวกย‘ยŽย‹ย„ย‡ย”ยƒยŽย‹ยœยƒย”ย‡ยƒย–ย—ย–ย—ย”ย‘ย” ย‘ย’ย‡ย”ยƒแŒ”ย‹ย—ยย‹ยŽย‘ย” ย…ย‘ยย‡ย”ย…ย‹ยƒยŽย‡ ย•ยƒย— ยˆย‹ยยƒยย…ย‹ยƒย”ย‡วก ยƒย•ย–ยˆย‡ยŽ รยย…ยŸย– ย’ย‘ย•ย‹ย„ย‹ยŽย‹ย–ยฃแŒ”ย‹ยŽย‡ ย†ย‡ ย‹ยย‹แŒ”ย‹ยƒย–ย‹ย˜ยฃวกรยยƒยย•ยƒยย„ยŽย—ยŽย–ย‡ย”ย‹ย–ย‘ย”ย‹ย—ยŽย—ย‹วกย•ยฃยˆย‹ย‡ย’ย‡ยย–ย”ย—ยˆย‹ย‡ย…ยƒย”ย‡ย†ย‡ย…ย‘ยย’ย‡ย–ย‡ยแŒ”ยƒ แŒ”ยฃย”ย‹ยŽย‘ย” รย ย…ยƒย—ยœยฃวก ย‹ย†ย‡ยย–ย‹ย…ย‡ ย…ย— ย…ย‡ยŽย‡ ย…ยƒย”ย‡ ย‡ยšย‹ย•ย–ยƒย— ยƒยย–ย‡ย”ย‹ย‘ย” รย ยˆย‹ย‡ย…ยƒย”ย‡ ย–ย‡ย”ย‹ย–ย‘ย”ย‹ย—วณ3วค ย…ย‡ยƒย•ย–ยฃย†ย‡ยˆย‹ยย‹แŒ”ย‹ย‡ยƒย”ย‡ยยƒย‹ยย—ยŽย–ย‡ยŽย‹ยย‹ย–ย‡วกย†ย‡ย‘ยƒย”ย‡ย…ย‡วฃ โ€ข ยย— ย•ย—ย„ยŽย‹ยย‹ยƒยœยฃ ยˆยƒย’ย–ย—ยŽ ย…ยฃ ย‹ยย–ย‡ย‰ย”ยƒย”ย‡ยƒ ย‡ย…ย‘ยย‘ยย‹ย…ยฃ ย‡ย•ย–ย‡ ย—ย ย’ย”ย‘ย…ย‡ย• ย…ย‘ยย’ยŽย‡ยšย†ย‡ย†ย‡ยœย˜ย‘ยŽย–ยƒย”ย‡ยƒย‡ย…ย‘ยย‘ยย‹ย‡ย‹ยย‘ยย†ย‹ยƒยŽย‡วข อดย”ย„ย‡ย•วควกศ‹อณอปอธอธศŒศ‚วทวฏย‹ยย–ย‡ย‰ย”ยƒย–ย‹ย‘ยย‡ย…ย‘ยย‘ยย‹ย“ย—ย‡ย‹ยย–ย‡ย”ยยƒย–ย‹ย‘ยยƒยŽย‡วณวกย†วคย”ย‡ย•ย•ย‡ ยย‹ย˜ย‡ย”ย•ย‹ย–ยƒย‹ย”ย‡ย•ย†ย‡ ย”ยƒยย…ย‡วกยƒย”ย‹ย•วกย’วคอนวค อตยƒย—ย†ยŠย”ย‡ย‹ย วคศ‹อณอปอธอบศŒศ‚วทย‹ย…ย–ย‹ย‘ยยยƒย‹ย”ย‡ย†ย‡ยŽวฏย‡ย…ย‘ยย‘ยย‹ย‡ย…ย‘ยย–ย‡ยย’ย‘ย”ยƒย‹ยย‡วณวกย†วค ย‡ย”ยƒย”ย†ยƒยย† ย‘วควกย‡ย”ย˜ย‹ย‡ย”ย•วกย’วคอณอถอฒวค


| 13 Politici publice în spaĿiul euroatlantic |

• — ’‡”‹–‡ ƒ……‡•—Ž Žƒ Ž‡‰£–—”‹Ž‡ †‡ †‡’‡†‡ጔ£ ç‹ ‹–‡”†‡’‡†‡ጔ£‹–‡”•–ƒ–ƒŽ£Ǣ • — ‡˜‹†‡ጔ‹ƒœ£ ˆƒ…–‘”—Ž …ƒ”‡ ƒ ƒ˜—– — ”‘Ž ‡•‡ጔ‹ƒŽ Á ’”‘…‡•—Ž ‹–‡‰”£”‹‹Ȃ”‡˜‘Ž—ጔ‹ƒ–‡Š‹…‘Ǧ疋‹ጔ‹ˆ‹…£…‘–‡’‘”ƒ£Ǥ B Ž‹–‡”ƒ–—”ƒ ‡…‘‘‹…£ †‹ ‘Ÿ‹ƒ •‡ ƒ’”‡…‹ƒœ£ǡ …£ǡ Ƿintegrarea economic£ internaѵional£ este un proces complex de dezvoltare a economiei mondiale, care se bazeaz£ pe o treapt£ calitativ nou£, superioar£, a interdependenѵelor çi specializ£rilor între economiile diferitelor state. Este determinat£ de un ansamblu de factori, între care un rol esenѵial îl are revoluѵia tehnico-çtiinѵific£ contemporan£dz4Ǥ …Š‹„£”‹Ž‡ ’”‘ˆ—†‡ ç‹ …‘’Ž‡š‡ ’‡–”‡…—–‡ Á ‡…‘‘‹ƒ ‘†‹ƒŽ£ †—’£ …‡Ž †‡ǦƒŽ †‘‹Ž‡ƒ ”£œ„‘‹ ‘†‹ƒŽ ç‹ ƒ’ƒ”‹ጔ‹ƒ ƒŽ–‘” •–ƒ–‡ •—˜‡”ƒ‡ƒ‡…‡•‹–ƒ–•–ƒ„‹Ž‹”‡ƒ—‘”‘‹–‹’—”‹†‡”‡Žƒጔ‹‹‡…‘‘‹…‡ǡƒ —‘” ‘‹ ‹–‡”†‡’‡†‡ጔ‡ ‡…‘‘‹…‡ ç‹ ‘‹ …‡–”‡ †‡ ’—–‡”‡ ‡…‘‘‹…£Ǥ  ”‘Ž †‡–‡”‹ƒ– Á ƒ…‡•– ’”‘…‡•ǡ ŽǦƒ ƒ˜—– ”‡˜‘Ž—ጔ‹ƒ –‡Š‹…‘Ǧ疋‹ጔ‹ˆ‹…£ †‡…Žƒçƒ–£ Á ƒ‹‹ ͳͻͷͲǦͳͻͷͷǡ …ƒ”‡ ƒ †‡–‡”‹ƒ– •…Š‹„£”‹ ’”‘ˆ—†‡ Á ”‡’ƒ”–‹ጔ‹ƒ ’‡ ”ƒ—”‹ǡ Á †‹˜‹œ‹—‡ƒ ‹–‡”ƒጔ‹‘ƒŽ£ƒ—…‹‹ç‹Á…‘‡”ጔ—Ž‡š–‡”‹‘”ͷǤ ƒ—œ‡Ž‡‹–‡‰”£”‹‹‡…‘‘‹…‡•—–—Ž–‹’Ž‡ǣ ͳǤ Apariѵia çi manifestarea în forme tot mai acute a contradicѵiei între posibilit£ѵile de sporire a producѵiei çi capacitatea restrâns£ de absorbѵie a pieѵelor naѵionaleǡ…ƒ”‡ —ƒˆ‘•–”‡•‹ጔ‹–£‹‡†‹ƒ–†—’£…‡Ž†‡ǦƒŽ†‘‹Ž‡ƒ”£œ„‘‹‘†‹ƒŽǡ †‡‘ƒ”‡…‡ ”‡ˆƒ…‡”‡ƒ ‡…‘‘‹…£ — ‡”ƒ Á…Š‡‹ƒ–£ ‹ƒ” ’‘–‡ጔ‹ƒŽ—Ž –‡Š‹…‘Ǧ‡…‘‘‹…ƒ„‹ƒˆ£…‡ƒˆƒጔ£…‡”‹ጔ‡Ž‘”‹–‡”‡Ǥ—„‹ˆŽ—‡ጔƒ ”‡˜‘Ž—ጔ‹‡‹ –‡Š‹…‘Ǧ疋‹ጔ‹ˆ‹…‡ǡ ƒ…‡•– ’‘–‡ጔ‹ƒŽ •Ǧƒ ”‡ˆ£…—– ’‡ „ƒœ‡ ‘†‡”‡ ç‹ ƒ †‡–‡”‹ƒ– — —ƒ‹ †‡’£ç‹”‡ƒ ”‡Žƒ–‹˜ ”ƒ’‹†£ ƒ ‹˜‡Ž—Ž—‹ƒ–‡”‹‘”†‡†‡œ˜‘Ž–ƒ”‡‡…‘‘‹…‘Ǧ•‘…‹ƒŽ£ǡ†ƒ”狃’ƒ”‹ጔ‹ƒ —‡‹…‘–”ƒ†‹…ጔ‹‹•’‡…‹ˆ‹…‡Á–”‡’‘•‹„‹Ž‹–£ጔ‹Ž‡†‡’”‘†—…ጔ‹‡ƒ”‹ç‹ ˆ‘ƒ”–‡ƒ”‹ƒŽ‡ƒ”‹Ž‘”ˆ‹”‡ç‹…ƒ†”—ŽÁ‰—•–•ƒ—ˆ‘ƒ”–‡Á‰—•–ƒŽ ’‹‡ጔ‡Ž‘”ƒጔ‹‘ƒŽ‡Ǣ ʹǤ Gradul înalt de concentrare a producѵiei çi de centralizare a capitalurilor, pe de o parte, limitele çi restricѵiile miçc£rii ‘„”‘–£ǤȋͳͻͻͻȌȂǷ‹…ጔ‹‘ƒ”†‡‡…‘‘‹‡dzǡ†Ǥ…‘‘‹…£ǡ—…—”‡ç–‹ǡ’ǤʹͶͻǤ –‡’Š‡ Ǥ ”—•Š ȋͳͻͺͺȌǡ ǷŠ‡ ‹•–‘”› ‘ˆ ‘†‡” …‹‡…‡ǣ —‹†‡ –‘ –Š‡ ‡…‘† …‹‡–‹ˆ‹…‡˜‘Ž—–‹‘ǡͳͺͲͲǦͳͻͷͲdzǡ ‘™ƒ–ƒ–‡‹˜‡”•‹–›”‡••Ǥ

Ͷ ͷ


14 | | Politici publice în spaĿiul euroatlantic

libere a capitalurilor çi forѵei de munc£, ’‡ †‡ ƒŽ–£ ’ƒ”–‡ǡ †‡‘ƒ”‡…‡ǡ ’‡ £•—”ƒ ”‡ˆƒ…‡”‹‹ ’‘–‡ጔ‹ƒŽ—Ž—‹ –‡Š‹…‘Ǧ‡…‘‘‹… ȋ•—„ ‹ˆŽ—‡ጔƒ ”‡˜‘Ž—ጔ‹‡‹ –‡Š‹…‘Ǧ疋‹ጔ‹ˆ‹…‡Ȍǡ •Ǧƒ— ’”‘†—• —–ƒጔ‹‹ ’”‘ˆ—†‡ Á ”ƒ’‘”–—Ž †‡ ˆ‘”ጔ‡ ‡…‘‘‹…‡ †‹ …ƒ†”—Ž †‹ˆ‡”‹–‡Ž‘” ጔ£”‹ǡ …‡‡ƒ …‡ ƒ †‡–‡”‹ƒ– …”‡ç–‡”‡ƒ ‰”ƒ†—Ž—‹ †‡ …‘…‡–”ƒ”‡ ƒ ’”‘†—…ጔ‹‡‹ç‹†‡…‡–”ƒŽ‹œƒ”‡ƒ…ƒ’‹–ƒŽ—Ž—‹͸ǡ‡Ž‡‡–Š‘–£”Ÿ–‘”…ƒ”‡ ƒ•‹‰—”£•—……‡•—Ž’‡‘”‹…‡’‹ƒጔ£Ǣ ͵Ǥ Necesitatea capitalurilor din ѵ£rile situate într-o anumit£ zon£ de a-çi promova çi ap£ra „în comun” interesele, ameninѵate de concurenѵi internaѵionali foarte puternici. š‡’Ž—Ž …‡Ž ƒ‹ ‡˜‹†‡– ÁŽ …‘•–‹–—‹‡ ጔ£”‹Ž‡ †‹ —”‘’ƒ ……‹†‡–ƒŽ£ǡ†‡‘ƒ”‡…‡ˆ‹‡…ƒ”‡ጔƒ”£Á’ƒ”–‡•Ǧƒ•‹ጔ‹–’”‡ƒ•Žƒ„£Á ˆƒጔƒ …‘…—”‡ጔ‡‹ ç‹ ƒ ƒ’‘‹‡‹ ’‡ ’‹‡ጔ‡Ž‡ ‘†‹ƒŽ‡ ç‹ Á ˆƒጔƒ ’‡‡–”ƒጔ‹‡‹‡š–”‡†‡’—–‡”‹…‡ƒƒ”‹Ž‘”‘‘’‘Ž—”‹Ǣ ͶǤ Constituirea unor mari firme ȋ†‡ •–ƒ– •ƒ— ‹š–‡Ȍǡ …ƒ”‡ ’”‹ ƒ…–‹˜‹–ƒ–‡ƒ Ž‘” †‡’£ç‡•… ‰”ƒ‹ጔ‡Ž‡ ƒጔ‹‘ƒŽ‡ ç‹ †‡˜‹ …‘’ƒ‹‹ –”ƒ•ƒጔ‹‘ƒŽ‡ ç‹ ’”‹ £•—”‹ …‘—‡ …ƒ—–£ •£Ǧç‹ ƒ•‹‰—”‡ ˆ—…ጔ‹‘ƒ”‡ƒ ‘’–‹£ Á–”Ǧ— •’ƒጔ‹— Ž£”‰‹–Ǥ „‹‡…–‹˜—Ž ‡•‡ጔ‹ƒŽ ƒŽ ’”‘‰”‡•—Ž—‹ˆ‹”‡Ž‘”—Ž–‹ƒጔ‹‘ƒŽ‡‹–‡‰”ƒ–‡‹–‡”ƒጔ‹‘ƒŽƒˆ‘•– —‹—‡ƒ ˜ƒƒŽ£Ǥ ‡ ƒ…‡‡ƒ •Ǧƒ ’—• ’”‘„Ž‡ƒ —‹”‹‹ ጔ£”‹Ž‘” ”‡•’‡…–‹˜‡Á…ƒ†”—Ž‘—‹–£ጔ‹‹…‘‘‹…‡—”‘’‡‡ǡÁƒ…‡•–ˆ‡Ž ’—–Ÿ†•£’”‘‘˜‡œ‡Á…‘—…‡Ž‡ƒ‹‘‹…—…‡”‹”‹ƒŽ‡疋‹ጔ‡‹ç‹ –‡Š‹…‹‹ç‹•£Á˜‹‰£ÁŽ—’–ƒ†‡…‘…—”‡ጔ£Ǣ ͷǤ Interesele comune ale ѵ£rilor dezvoltate †‡ ƒ ‡ጔ‹‡ ç‹ †‡œ˜‘Ž–ƒ”‡Žƒጔ‹‹Ž‡…—ˆ‘•–‡Ž‡ጔ£”‹…‘Ž‘‹ƒŽ‡ǡ†‡˜‡‹–‡‹†‡’‡†‡–‡ǡ ˆ—”‹œ‘ƒ”‡Á…‡ƒƒ‹ƒ”‡’ƒ”–‡†‡”‡•—”•‡Ž‡ƒ–—”ƒŽ‡ç‹ƒ–‡”‹‹ ’”‹‡Ǥ 

͸ Žƒ†‹‹” †”‡ˆˆ ȋͳͻͺͶȌǡ Š‡ ‹–‡”ƒ–‹‘ƒŽ …‡–”ƒŽ‹œƒ–‹‘ ‘ˆ …ƒ’‹–ƒŽ ƒ† –Š‡ ”‡ȉ‘”†‡”‹‰‘ˆ™‘”Ž†…ƒ’‹–ƒŽ‹•ǡǷƒ’‹–ƒŽƬŽƒ••dzǡ˜‘ŽǤͺǡ”ǤͳǡͷͺǦͺͲǤ 


| 15 Politici publice รฎn spaฤฟiul euroatlantic |

1.2 Principalele etape ฤži forme de integrare economicร‚ 

ยย–ย‡ย‰ย”ยƒย”ย‡ยƒย‡ย…ย‘ยย‘ยย‹ย…ยฃยƒยƒย˜ย—ย–รงย‹ยƒย”ย‡ยˆย‘ย”ยย‡ย•ย’ย‡ย…ย‹ยˆย‹ย…ย‡รยย†ย‹ยˆย‡ย”ย‹ย–ย‡แŒ”ยฃย”ย‹ รงย‹ย”ย‡ย‰ย‹ย—ยย‹ยƒยŽย‡ยŽย—ยย‹ย‹รยยˆย—ยย…แŒ”ย‹ย‡ย†ย‡ยย‹ย˜ย‡ยŽย—ยŽยŽย‘ย”ย†ย‡ย†ย‡ยœย˜ย‘ยŽย–ยƒย”ย‡วคBยย‰ย‡ยย‡ย”ยƒยŽย•ย‡ ยƒย’ย”ย‡ย…ย‹ยƒยœยฃย…ยฃย’ย”ย‘ย…ย‡ย•ย—ยŽย†ย‡ย‹ยย–ย‡ย‰ย”ยƒย”ย‡ยƒย’ยƒย”ย…ย—ย”ย•ย—ย”ยยฃย–ย‘ยƒย”ย‡ยŽย‡ย‡ย–ยƒย’ย‡วฃ Prima etapยฃ a procesului de integrare ยƒยƒย˜ย—ย–ย‘ย‡ย˜ย‘ยŽย—แŒ”ย‹ย‡ย–ย”ย‹ย’ยŽยฃวฃ รยย—ย”ย‘ย’ยƒย’ย—ย•ย‡ยƒยยฃวกรยย—ย”ย‘ย’ยƒยฃย•ยฃย”ย‹ย–ย‡ยƒยยฃรงย‹ย’ย‡ย…ย‘ยย–ย‹ยย‡ยย–ย—ยŽยย‡ย”ย‹ย…ย‹ย‹ ย†ย‡ย‘ย”ย†วค รŽn Europa Occidentalยฃวก ย’ย”ย‹ยยƒ ย‘ย”ย‰ยƒยย‹ยœยƒแŒ”ย‹ย‡ ย…ยƒย”ย‡ ยƒ ย…ย‘ยย•ย–ย‹ย–ย—ย‹ย– ย‘ ยˆย‘ย”ยยฃ ย†ย‡ ย‹ยย–ย‡ย‰ย”ยƒย”ย‡ ย‡ย…ย‘ยย‘ยย‹ย…ยฃ ย‹ยย–ย‡ย”ยยƒแŒ”ย‹ย‘ยยƒยŽยฃ ยƒ ยˆย‘ย•ย– ย‘ยย—ยย‹ย–ยƒย–ย‡ยƒ ย—ย”ย‘ย’ย‡ยƒยยฃยƒย…ยฃย”ย„ย—ยย‡ยŽย—ย‹รงย‹ย‘แŒ”ย‡ยŽย—ยŽย—ย‹ศ‹ศŒรงย‹ย…ยƒย”ย‡ยƒยŽย—ยƒย–ยˆย‹ย‹ยแŒ”ยฃรยยƒย’ย”ย‹ยŽย‹ย‡ อณอปอทอณ ย’ย‡ ย„ยƒยœยƒ ย’ยŽยƒยย—ยŽย—ย‹ ย…ยŠย—ยยƒย ศ‹ย’ย‡ ยƒย–ย—ยย…ย‹ ยย‹ยย‹ย•ย–ย”ย— ย†ย‡ ย‡ยšย–ย‡ย”ยย‡ ยƒยŽ ย”ยƒยแŒ”ย‡ย‹ศŒวก ย’ย”ย‹ย ย•ย‡ยยยƒย”ย‡ยƒ ย”ยƒย–ยƒย–ย—ยŽย—ย‹ ย†ย‡ ยŽยƒ ยƒย”ย‹ย• ย†ย‡ ย…ยฃย–ย”ย‡ วก ย”ยƒยแŒ”ยƒวก

ย–ยƒยŽย‹ยƒวก ย‡ยŽย‰ย‹ยƒวก ยŽยƒยย†ยƒ รงย‹ ย—ยšย‡ยย„ย—ย”ย‰วค ย”ยƒย–ยƒย–ย—ยŽ ยƒ ย‹ยย–ย”ยƒย– รย ย˜ย‹ย‰ย‘ยƒย”ย‡ รย ยƒย—ย‰ย—ย•ย–อณอปอทอดวคแŒ“ยฃย”ย‹ยŽย‡ย•ย‡ยยยƒย–ยƒย”ย‡ยƒยŽย‡ยƒย…ย‡ย•ย–ย—ย‹ย–ย”ยƒย–ยƒย–รรงย‹ย’ย”ย‘ย’ย—ยย‡ยƒย—ย—ยย‹ย”ย‡ยƒ ย‡ยˆย‘ย”ย–ย—ย”ย‹ยŽย‘ย”ย’ย‡ยย–ย”ย—ย•ย…ย‘ยƒย–ย‡ย”ย‡ยƒย†ย‹ยย…ย”ย‹ยœยฃยƒย‹ยย†ย—ย•ย–ย”ย‹ย‡ย‹ย…ยƒย”ย„ย‘ยย‹ยˆย‡ย”ย‡รงย‹ยƒย…ย‡ยŽย‡ย‹ ย•ย‹ย†ย‡ย”ย—ย”ย‰ย‹ย…ย‡รงย‹ย…ย”ย‡ยƒย”ย‡ยƒย—ยย‡ย‹วทย’ย‹ย‡แŒ”ย‡ย…ย‘ยย—ยย‡วณย’ย‡ยย–ย”ย—ย”ยƒยย—ย”ย‹ยŽย‡ย”ย‡ย•ย’ย‡ย…ย–ย‹ย˜ย‡วค รŽn Europa RยฃsยฃriteanยฃวกรยอณอปอถอปวกยƒยŽย—ยƒย–ยˆย‹ย‹ยแŒ”ยฃย‘ยย•ย‹ยŽย‹ย—ยŽย†ย‡ยŒย—ย–ย‘ย” ย…ย‘ยย‘ยย‹ย… ย‡ย…ย‹ย’ย”ย‘ย… ศ‹ศŒวก ยŽยƒ ย…ยƒย”ย‡ ยƒย— ย’ยƒย”ย–ย‹ย…ย‹ย’ยƒย–วฃ ยŽย„ยƒยย‹ยƒวก ย—ยŽย‰ยƒย”ย‹ยƒวก ย‡ยŠย‘ย•ยŽย‘ย˜ยƒย…ย‹ยƒวกย‘ยŽย‘ยย‹ยƒวกย‘ยยŸยย‹ยƒวกยย‰ยƒย”ย‹ยƒรงย‹ยย‹ย—ยย‡ยƒย‘ย˜ย‹ย‡ย–ย‹ย…ยฃอนวค ย‘ยยˆย‘ย”ย ย•ย–ยƒย–ย—ย–ย—ยŽย—ย‹วก วฆย—ยŽ ย‡ย”ยƒ ย‘ ย‘ย”ย‰ยƒยย‹ยœยƒแŒ”ย‹ย‡ ย‡ย…ย‘ยย‘ยย‹ย…ยฃ ย‹ยย–ย‡ย”ยยƒแŒ”ย‹ย‘ยยƒยŽยฃย…ย—ย…ยƒย”ยƒย…ย–ย‡ย”ย‰ย—ย˜ย‡ย”ยยƒยย‡ยย–ยƒยŽ ย…ยƒย”ย‡ยƒย˜ย‡ยƒย…ยƒย•ย…ย‘ย’ย—ยย‹ย”ย‡ยƒรงย‹ ย…ย‘ย‘ย”ย†ย‘ยยƒย”ย‡ยƒ ย‡ยˆย‘ย”ย–ย—ย”ย‹ยŽย‘ย” ยย‡ยย„ย”ย‹ยŽย‘ย” ย•ยฃย‹ รย ย˜ย‡ย†ย‡ย”ย‡ยƒ ยƒย…ย…ย‡ยŽย‡ย”ยฃย”ย‹ย‹ ย’ย”ย‘ย‰ย”ย‡ย•ย—ยŽย—ย‹ย‡ย…ย‘ยย‘ยย‹ย…รงย‹ย–ย‡ยŠยย‹ย…วกย”ย‹ย†ย‹ย…ยฃย”ย‹ย‹ยย‹ย˜ย‡ยŽย—ยŽย—ย‹ย†ย‡ย‹ยย†ย—ย•ย–ย”ย‹ยƒยŽย‹ยœยƒย”ย‡ยƒยŽ แŒ”ยฃย”ย‹ยŽย‘ย” ย…ย— ย‘ ย‹ยย†ย—ย•ย–ย”ย‹ย‡ ยยƒย‹ ย’ย—แŒ”ย‹ย ย†ย‡ยœย˜ย‘ยŽย–ยƒย–ยฃ รงย‹ ย…ย”ย‡รงย–ย‡ย”ย‹ย‹ ยย‡รยย–ย”ย‡ย”ย—ย’ย–ย‡ ยƒ ย’ย”ย‘ย†ย—ย…ย–ย‹ย˜ย‹ย–ยฃแŒ”ย‹ย‹ยย—ยย…ย‹ย‹วค Pe continentul Americii de Nord ย•วฆยƒ ย”ย‡ยƒยŽย‹ยœยƒย– ย‘ ย‹ยย–ย‡ย‰ย”ยƒย”ย‡ ย‡ย…ย‘ยย‘ยย‹ย…ยฃ รยย–ย”ย‡ รงย‹ ยƒยยƒย†ยƒ ย…ยƒย”ย‡วก ย•ย’ย”ย‡ ย†ย‡ย‘ย•ย‡ย„ย‹ย”ย‡ ย†ย‡ ย…ย‡ยŽย‡ ย†ย‹ย ย—ย”ย‘ย’ยƒวกยย—ยƒยƒย˜ย—ย–ยŽยƒย„ยƒยœยฃยƒย…ย‘ย”ย†ย—ย”ย‹รยย–ย”ย‡ย•ย–ยƒย–ย‡วกย…ย‹รยย–ย”ย‡ย’ยฃย–ย”ย—ยย†ย‡ย”ย‹ยŽย‡ย—ยย‘ย” ยยƒย”ย‹ รยย–ย”ย‡ย’ย”ย‹ยย†ย‡ย”ย‹ ย†ย‹ย ย…ย‡ยŽย‡ ย†ย‘ย—ยฃ แŒ”ยฃย”ย‹ รงย‹วก รย ยย‘ย† ย†ย‡ย‘ย•ย‡ย„ย‹ย–วก ย‡ยšย–ย‹ยย†ย‡ย”ย‡ยƒ ย•ยˆย‡ย”ย‡ย‹ย†ย‡ยƒย…แŒ”ย‹ย—ยย‡ยƒย…ยƒย’ย‹ย–ยƒยŽย—ย”ย‹ยŽย‘ย”ย†ย‹ยรยยƒยยƒย†ยƒวคย…ย‡ย•ย–ย’ย”ย‘ย…ย‡ย•ยƒยˆย‘ย•ย–

อนแŒ“ยฃย”ย‹ยŽย‘ย”ยˆย‘ยย†ยƒย–ย‘ยƒย”ย‡วกย—ยŽย–ย‡ย”ย‹ย‘ย”วกยŽย‹ย•วฆยƒย—ยƒยŽยฃย–ย—ย”ยƒย–วควค ย‡ย”ยยƒยยฃรยอณอปอทอฒวกย‘ยย‰ย‘ยŽย‹ยƒรย อณอปอธอดวกย—ย„ยƒรยอณอปอนอดรงย‹วควคย‹ย‡ย–ยยƒยรยอณอปอนอบวค


16 | | Politici publice รฎn spaฤฟiul euroatlantic

ยˆยƒย…ย‹ยŽย‹ย–ยƒย– ย†ย‡ ยƒยŽย‹ยƒยแŒ”ยƒ ย…ย‡ยŽย‘ย” ย†ย‘ย—ยฃ แŒ”ยฃย”ย‹ รย ย–ย‹ยย’ย—ยŽ ย…ย‡ยŽย—ย‹ ย†ย‡วฆยƒยŽ ย†ย‘ย‹ยŽย‡ยƒ ย”ยฃยœย„ย‘ย‹ ยย‘ยย†ย‹ยƒยŽรงย‹รยย–ยฃย”ย‹ย–ย†ย‡ยŽย‡ย‰ย‹ย•ยŽยƒแŒ”ย‹ย‹ยŽย‡ยŽย‘ย”ยยƒแŒ”ย‹ย‘ยยƒยŽย‡วค A doua etapยฃ a procesului de integrare ยƒ รยย…ย‡ย’ย—ย– ย’ย”ย‹ย ย•ย‡ยยยƒย”ย‡ยƒ ยŽยƒ ย‘ยยƒวก รย ยƒยย—ยŽ อณอปอทอนวก ยƒ ย†ย‘ย—ยฃ ย–ย”ยƒย–ยƒย–ย‡ รงย‹ ยˆย‘ย”ยยƒย”ย‡ยƒ ย‘ยย—ยย‹ย–ยฃแŒ”ย‹ย‹ย—ย”ย‘ย’ย‡ยย‡ยƒ ยย‡ย”ย‰ย‹ย‡ย‹ย–ย‘ยย‹ย…ย‡ศ‹ศŒ รงย‹ย‘ยย—ยย‹ย–ยฃแŒ”ย‹ย‹ ย…ย‘ยย‘ยย‹ย…ย‡ย—ย”ย‘ย’ย‡ยย‡ศ‹ย‹ยƒแŒ”ยƒย‘ยย—ยยฃศŒวกยŽยƒย‡ยŽย‡ย’ยƒย”ย–ย‹ย…ย‹ย’ยŸยย†ยƒย…ย‡ยŽย‡ยƒรงย‹รงยƒย•ย‡ แŒ”ยฃย”ย‹ย…ยƒรงย‹รยย…ยƒย†ย”ย—ยŽวค Bย ย–ย‹ยย’ ย…ย‡ รงย‹ ย’ย”ย‹ย˜ย‡ยƒย— ย•ย‡ย…ย–ย‘ยƒย”ย‡ ย‡ยšย–ย”ย‡ย ย†ย‡ ย‹ยย’ย‘ย”ย–ยƒยย–ย‡ ย†ยƒย” ยŽย‹ยย‹ย–ยƒย–ย‡วก ย‘ยย—ยย‹ย–ยƒย–ย‡ยƒ ย…ย‘ยย‘ยย‹ย…ยฃ ย—ย”ย‘ย’ย‡ยƒยยฃ ศ‹ศŒ ย˜ย‹ยœยƒ ยƒยย•ยƒยย„ยŽย—ยŽ ย‡ย…ย‘ยย‘ยย‹ย‡ย‹ รงย‹ ย’ย‘ยŽย‹ย–ย‹ย…ย‹ย‹ ย•ย–ยƒย–ย‡ยŽย‘ย” ยย‡ยย„ย”ย‡วค ยย—ยŽ ย†ย‹ย ยˆย‘ยย†ยƒย–ย‘ย”ย‹ย‹ย‹ย‡แŒ”ย‡ย‹ย‘ยย—ยย‡วกวค ยƒยŽยŽย‡ยย•ย–ย‡ย‹ยอบวกย‘ย…ย‘ยย’ยƒย”ยƒย…ย—ย‘ย”ยƒย…ยŠย‡ย–ยฃ รย ย–ย”ย‡ย‹ ย–ย”ย‡ย’ย–ย‡วฃ อณวค ยย‹ย—ยย‡ยƒ ย˜ยƒยยƒยŽยฃวก อดวค ยย‹ย—ยย‡ยƒ ย‡ย…ย‘ยย‘ยย‹ย…ยฃ รงย‹วก อตวค ยย‹ย—ยย‡ยƒ ย’ย‘ยŽย‹ย–ย‹ย…ยฃวค ยƒ ย‘ ย”ย‡ยƒย…แŒ”ย‹ย‡ ยˆยƒแŒ”ยฃ ย†ย‡ ย…ย‘ยย•ย–ย‹ย–ย—ย‹ย”ย‡ยƒ วก ยŽยƒ อถ ย‹ยƒยย—ยƒย”ย‹ย‡ อณอปอธอฒ ยƒ ยˆย‘ย•ย– ย•ย‡ยยยƒย–ยฃ ย‘ยย˜ย‡ยแŒ”ย‹ยƒ ย†ย‡ ยŽยƒ ย–ย‘ย…ยยŠย‘ยŽยวก ย’ย”ย‹ย ย…ยƒย”ย‡ ยƒ ยŽย—ยƒย– ยˆย‹ย‹ยแŒ”ยฃ ย•ย‘ย…ย‹ยƒแŒ”ย‹ยƒ ย‡ย—ย”ย‘ย’ย‡ยƒยยฃ ยƒ ย‹ย„ย‡ย”ย—ยŽย—ย‹ ย…ยŠย‹ยย„ ศ‹ศŒวก รยย–ย”ย‡ ย—ย•ย–ย”ย‹ยƒวก ยƒยย‡ยยƒย”ย…ยƒวก ยŽย˜ย‡แŒ”ย‹ยƒวก ยƒย”ย‡ยƒ ย”ย‹ย–ยƒยย‹ย‡วก ย‘ย”ย˜ย‡ย‰ย‹ยƒวก ย‘ย”ย–ย—ย‰ยƒยŽย‹ยƒวก ย—ย‡ย†ย‹ยƒวค ยƒ ยƒย— ยยƒย‹ ยƒย†ย‡ย”ยƒย–ย—ยŽย–ย‡ย”ย‹ย‘ย”วฃ ย‹ยยŽยƒยย†ยƒศ‹อณอปอธอณศŒวก ย”ยŽยƒยย†ยƒศ‹อณอปอนอฒศŒวกย‹ย‡ย…ยŠย–ย‡ยย•ย–ย‡ย‹ยศ‹อณอปอนอตศŒ ย—ยŽย–ย‹ยย‡ยŽย‡ย†ย‘ย—ยฃยƒย˜ยŸยย†ย•ย–ยƒย–ย—ย–ย†ย‡ยƒย•ย‘ย…ย‹ยƒแŒ”ย‹อปวค ย‘ย– รย ยƒยย—ยŽ อณอปอธอฒวก ย’ย”ย‹ย ย–ย”ยƒย–ยƒย–ย—ยŽ รยย…ยŠย‡ย‹ยƒย– ยŽยƒ ย‘ยย–ย‡ย˜ย‹ย†ย‡ย‘วก ย•วฆยƒ ย…ย‘ยย•ย–ย‹ย–ย—ย‹ย– ย•ย‘ย…ย‹ยƒแŒ”ย‹ยƒ ยƒย–ย‹ยย‘วฆยย‡ย”ย‹ย…ยƒยยฃ ยƒ ย‘ยย‡ย”แŒ”ย—ยŽย—ย‹ ย‹ย„ย‡ย” ศ‹ศŒ ย…ยƒย”ย‡ ยƒ ย‰ย”ย—ย’ยƒย– ย‹ยย‹แŒ”ย‹ยƒยŽวฃ ย”ย‰ย‡ยย–ย‹ยยƒวก ย”ยƒยœย‹ยŽย‹ยƒวก ยŠย‹ยŽย‡วก ย‡ยšย‹ย…วก ยƒย”ยƒย‰ย—ยƒย›วก ย”ย—ย‰ย—ยƒย›วก ย‡ย”ย—วค ยƒ ยƒย— ยƒย†ย‡ย”ยƒย– ย—ยŽย–ย‡ย”ย‹ย‘ย” แŒ”ยฃย”ย‹ยŽย‡ ย†ย‹ย ย‹ยƒแŒ”ยƒ ย‘ยย—ยยฃ ย†ย‹ยยย‡ย”ย‹ย…ยƒย‡ยย–ย”ยƒยŽยฃวกย’ย”ย‹ยย•ย‡ยยยƒย”ย‡ยƒรยย†ย‡ย…ย‡ยย„ย”ย‹ย‡อณอปอธอฒวกยŽยƒยƒยยƒย‰ย—ยƒวกยƒ ย”ยƒย–ยƒย–ย—ยŽย—ย‹ ย‰ย‡ยย‡ย”ยƒยŽ ย†ย‡ ย‹ยย–ย‡ย‰ย”ยƒย”ย‡ ย‡ย…ย‘ยย‘ยย‹ย…ยฃ ย†ย‡ ย…ยฃย–ย”ย‡ ย—ยƒย–ย‡ยยƒยŽยƒวก ยƒยŽย˜ยƒย†ย‘ย”วก ย‘ยย†ย—ย”ยƒย•วกย‹ย…ยƒย”ยƒย‰ย—ยƒวกรงย‹รยอณอปอธอตย†ย‡ย…ยฃย–ย”ย‡ย‘ย•ย–ยƒย‹ย…ยƒวค รŽn Africaวกรยยƒยย—ยŽอณอปอธอตย•วฆยƒย…ย”ย‡ยƒย–ย‘ย”ย‰ยƒยย‹ยœยƒแŒ”ย‹ยƒยย‹ย–ยฃแŒ”ย‹ย‹ยˆย”ย‹ย…ยƒยย‡วกย…ยƒย”ย‡ ยƒ ย‹ยย’ย—ยŽย•ย‹ย‘ยยƒย– ย’ย”ย‘ย…ย‡ย•ย—ยŽ ย†ย‡ ยƒย’ย”ย‘ย’ย‹ย‡ย”ย‡ ย†ย‹ยย–ย”ย‡ แŒ”ยฃย”ย‹วก ย’ย”ย‹ย ย…ย”ย‡ยƒย”ย‡ยƒ ย‘ยย—ยย‹ย–ยฃแŒ”ย‹ย‹ย…ย‘ยย‘ยย‹ย…ย‡ยƒย–ยƒย–ย‡ยŽย‘ย”ย†ย‹ยยˆย”ย‹ย…ยƒย†ย‡ย‡ย•ย–ศ‹ศŒวกย‹ยƒย”รย อณอปอธอถยƒยย‹ย—ยย‹ย‹ยƒยยƒยŽย‡รงย‹ย…ย‘ยย‘ยย‹ย…ย‡ยƒยˆย”ย‹ย…ย‹ย‹ย‡ยย–ย”ยƒยŽย‡ศ‹ศŒวกยŽยƒย…ยƒย”ย‡ ยƒย— ยŽย—ยƒย– ย’ยƒย”ย–ย‡ ย‹ยย‹แŒ”ย‹ยƒยŽวฃ ยƒยย‡ย”ย—ยวก ย‡ย’ย—ย„ยŽย‹ย…ยƒ ยˆย”ย‹ย…ยƒ ย‡ยย–ย”ยƒยŽยฃวก วควค ย‘ยย‰ย‘วก

ยƒย„ย‘ยรงย‹ย‹ยƒย†ศ‹ยƒย…ย‡ยƒย•ย–ยƒย†ย‹ยย—ย”ยยฃย’ยฃย”ยฃย•ย‹ยย†วฆย‘รยอณอปอธอปศŒวค ยƒยŽย–ย‡ย” ยƒยŽยŽย‡ยย•ย–ย‡ย‹ยศ‚ย’ย”ย‘ยˆย‡ย•ย‘ย”ย‰ย‡ย”ยยƒยวกย’ย”ย‹ยย—ยŽย’ย”ย‡รงย‡ย†ย‹ยย–ย‡ยƒยŽย‘ยย‹ย•ย‹ย‡ย‹วค ย‡ย‹ยŽยŽย—ย‰ย‡ยย–ศ‹อดอฒอณอฒศŒวกวทยŠย‡ย‰ย‘ย˜ย‡ย”ยยย‡ยย–ยƒยย†ย’ย‘ยŽย‹ย–ย‹ย…ย•ย‘ยˆย–ยŠย‡ย—ย”ย‘ย’ย‡ยƒยยย‹ย‘ยวณวกยƒยŽย‰ย”ยƒย˜ย‡ ยƒย…ยย‹ยŽยŽยƒยวกย’วคอนวฆอปวค อบ อป


| 17 Politici publice รฎn spaฤฟiul euroatlantic |

รŽn Asiaวกย’ย‡ย„ยƒยœยƒยƒย…ย‘ย”ย†ย—ยŽย—ย‹ย†ย‡ยŽยƒยƒยย‰ยย‘ยวกย†ย‹ยยƒย—ย‰ย—ย•ย–อณอปอธอนวกยƒยŽย—ยƒย– ยˆย‹ย‹ยแŒ”ยฃย•ย‘ย…ย‹ยƒแŒ”ย‹ยƒยƒแŒ”ย‹ย—ยย‹ยŽย‘ย”ย†ย‹ยย•ย‹ยƒย†ย‡ย—ย†วฆย•ย–ศ‹ศŒวกยŽยƒย…ยƒย”ย‡ยƒย—ยŽย—ยƒย– ย’ยƒย”ย–ย‡ ย”ย‡ย’ย”ย‡ยœย‡ยย–ยƒยแŒ”ย‹ ย†ย‹ย ย‹ยŽย‹ย’ย‹ยย‡วก ยย†ย‘ยย‡ยœย‹ยƒวก ยƒยŽยƒย‡ยœย‹ยƒวก ย‹ยย‰ยƒย’ย‘ย”ย‡ รงย‹ ยŠยƒย‹ยŽยƒยย†ยƒวค A treia etapยฃ ยƒ รยย…ย‡ย’ย—ย– ย’ย”ย‹ย ย•ย‡ยยยƒย”ย‡ยƒ ยŽยƒ ยƒย”ย‹ย•วก รย ยƒยย—ยŽ อณอปอนอตวก ยƒ ย—ยย—ย‹ย–ย”ยƒย–ยƒย–ย†ย‡ยˆย—ยœย‹ย—ยย‡ยƒย…ย‡ยŽย‘ย”ย–ย”ย‡ย‹ย…ย‘ยย—ยย‹ย–ยฃแŒ”ย‹ศ‹วกวกศŒวก ยƒย˜ยŸยย† ยƒย…ย‡ยŽย‡ยƒรงย‹ ย‘ย”ย‰ยƒยย‡ ย†ย‡ ย…ย‘ยย†ย—ย…ย‡ย”ย‡ รงย‹ ย—ย ย„ย—ย‰ย‡ย– ย…ย‘ยย—ยวค ย‘ย—ยŽ ยƒยย•ยƒยย„ยŽย— ย‹ยย–ย‡ย‰ย”ยƒแŒ”ย‹ย‘ยย‹ย•ย– ยƒ ยŽย—ยƒย– ย†ย‡ยย—ยย‹ย”ย‡ยƒ ย‘ยˆย‹ย…ย‹ยƒยŽยฃ ย†ย‡ ย‘ยย—ยย‹ย–ยƒย–ย‡ ย—ย”ย‘ย’ย‡ยƒยยฃวก ย…ย— ย—ย ย•ย‹ย•ย–ย‡ย ย‹ยย•ย–ย‹ย–ย—แŒ”ย‹ย‘ยยƒยŽ ย•ย’ย‡ย…ย‹ยˆย‹ย…วค ยƒย”ยƒย…ย–ย‡ย”ย‹ย•ย–ย‹ย… ยƒย…ย‡ย•ย–ย‡ย‹ ย‡ย–ยƒย’ย‡ ยƒ ย‹ยย–ย‡ย‰ย”ยฃย”ย‹ย‹ ย‡ย…ย‘ยย‘ยย‹ย…ย‡ ย˜ย‡ย•ย–วฆย‡ย—ย”ย‘ย’ย‡ยย‡ ย‡ย•ย–ย‡ ย…ย”ย‡รงย–ย‡ย”ย‡ยƒ ย…ย‘ยย•ย‹ย†ย‡ย”ยƒย„ย‹ยŽยฃยƒยย—ยยฃย”ย—ยŽย—ย‹ย†ย‡แŒ”ยฃย”ย‹วทยƒย•ย‘ย…ย‹ยƒย–ย‡วณยŽยƒวคย…ย‡ย•ย–ย‡แŒ”ยฃย”ย‹วกย†ย‡รงย‹ยย— ยƒย— ย†ย”ย‡ย’ย–ย—ย”ย‹ ย†ย‡ย’ยŽย‹ยย‡วก ยƒย— รย ย˜ย‡ย†ย‡ย”ย‡ ย…ย‘ย‘ย’ย‡ย”ยƒย”ย‡ยƒ ย…ย‘ยย‡ย”ย…ย‹ยƒยŽยฃวก ย–ย‡ยŠยย‹ย…ยฃ รงย‹ ยˆย‹ยยƒยย…ย‹ยƒย”ยฃวก รงย‹ รยย…ยŠย‡ย‹ย‡ย”ย‡ยƒ ย†ย‡ ยƒย…ย‘ย”ย†ย—ย”ย‹ ย…ย‘ยย‡ย”ย…ย‹ยƒยŽย‡ ย…ย— ยˆย‹ย‡ย…ยƒย”ย‡ แŒ”ยƒย”ยฃ ยย‡ยย„ย”ยฃอณอฒวค ย…ยƒย”ยƒย…ย–ย‡ย”ย‹ย•ย–ย‹ย…ยฃย‹ยย’ย‘ย”ย–ยƒยย–ยฃยƒย‹ยย–ย‡ย‰ย”ยฃย”ย‹ย‹ย‡ย…ย‘ยย‘ยย‹ย…ย‡วกรยย…ยƒย†ย”ย—ยŽย…ย‡ยŽย‡ย‹ ย†ย‡วฆยƒย–ย”ย‡ย‹ยƒย‡ย–ยƒย’ย‡วกยƒยˆย‘ย•ย–trecerea la sistemul de securitate economicยฃ colectivยฃ pe continentul sud-american.Bยยƒย…ย‡ย•ย–ย•ย‡ยย•วกรยยƒยย—ยŽอณอปอนอดยƒ ยˆย‘ย•ย– ย…ย”ย‡ยƒย–ยฃ ย‹ยƒแŒ”ยƒ ย…ย‘ยย—ยยฃ ย†ย‹ย ยƒย”ยƒย‹ย„ย‡ ย•วฆยƒ รยยˆย‹ย‹ยแŒ”ยƒย– ยœย‘ยยƒ ยƒย”ยƒย‹ย„ย‹ยŽย‘ย” ศ‹ ศŒ ย’ย”ย‹ย ย…ยƒย”ย‡ ย•ย‡ ย—ย”ยยฃย”ย‡ยƒ ย”ย‡ย†ย—ย…ย‡ย”ย‡ยƒ รงย‹ ย‡ยŽย‹ยย‹ยยƒย”ย‡ยƒ ย–ย”ย‡ย’ย–ยƒย–ยฃ ยƒ ย†ย‡ย…ยƒยŽยƒยŒย‡ยŽย‘ย”ย†ย‹ยย–ย”ย‡แŒ”ยฃย”ย‹ยŽย‡ยย‡ยย„ย”ย‡วค A patra etapยฃ a integrยฃrii economice interstatale ย‡ย•ย–ย‡ยยƒย”ย…ยƒย–ยฃ ย†ย‡ ย•ย…ยŠย‹ยย„ยฃย”ย‹ยŽย‡ ย’ย”ย‘ยˆย—ยย†ย‡ ย…ย‡ ยƒย— ยƒย˜ย—ย– รงย‹ ยƒย— ยŽย‘ย… รย ย’ยƒย–ย”ย— ย”ย‡ย‰ย‹ย—ยย‹ ย‹ยย’ย‘ย”ย–ยƒยย–ย‡ยƒยŽย‡ยŽย—ยย‹ย‹วฃ ยƒศŒ Bย ย—ย”ย‘ย’ยƒ ย‘ย…ย…ย‹ย†ย‡ยย–ยƒยŽยฃ ย’ย”ย‹ย ยƒย†ย‡ย”ยƒย”ย‡ยƒ ย”ย‡ย…ย‹ย‡ย‹ ศ‹อณอปอบอณศŒวก ย’ยƒยย‹ย‡ย‹ รงย‹ ย‘ย”ย–ย—ย‰ยƒยŽย‹ย‡ย‹ ศ‹อณอปอบอธศŒวก ย‹ยƒแŒ”ยƒ ย‘ยย—ยยฃ ย‡ย”ยƒ ยˆย‘ย”ยยƒย–ยฃ ยƒย…ย—ย ย†ย‹ย อณอด ยย‡ยย„ย”ย‹วคยŽย–ย‡ย”ย‹ย‘ย”วกยŽยƒอณยย‘ย‹ย‡ยย„ย”ย‹ย‡อณอปอปอตวกย’ย”ย‹ยย•ย‡ยยยƒย”ย‡ยƒย”ยƒย–ยƒย–ย—ยŽย—ย‹ ย†ย‡ยŽยƒยƒยƒย•ย–ย”ย‹ย…ยŠย–ยƒยŽย—ยƒย–ยˆย‹ย‹ยแŒ”ยฃยย‹ย—ยย‡ยƒย—ย”ย‘ย’ย‡ยƒยยฃย…ยƒย”ย‡ย†ย‹ย•ย’ย—ยย‡ย†ย‡ ยย‘ย‹ย†ย‹ยย‡ยย•ย‹ย—ยย‹ย’ย‘ยŽย‹ย–ย‹ย…ย‡รงย‹ย‡ย…ย‘ยย‘ยย‹ย…ย‡วกย’ย”ย‹ยย‹ยย–ย‡ยแŒ”ย‹ยƒย†ย‡ย’ย”ย‘ยย‘ย˜ยƒย”ย‡ ยƒย—ยย‡ย‹ย’ย‘ยŽย‹ย–ย‹ย…ย‹ย‡ยšย–ย‡ย”ยย‡ยƒย…ย–ย‹ย˜ย‡วกย…ยƒรงย‹ย‹ยย–ย”ย‘ย†ย—ย…ย‡ย”ย‡ยƒย†ย‹ยยƒยย—ยŽอดอฒอฒอดยƒ ย—ยย‡ย‹ ยย‘ยย‡ย†ย‡ ย—ยย‹ย…ย‡วก ยƒย…ย‘ย”ย†ยƒย”ย‡ยƒ ย†ย‡ ย…ย‡ย–ยฃแŒ”ย‡ยย‹ย‡ ย‡ย—ย”ย‘ย’ย‡ยƒยยฃวก ย†ย”ย‡ย’ย– ย†ย‡ ย˜ย‘ย–ย”ย‡ยœย‹ย†ย‡ยแŒ”ย‹ยŽย‘ย”ย•ย–ย”ยฃย‹ยย‹ย‡ย–ย…วคยƒย—ย”ยยƒย”ย‡ยƒย…ย‡ย”ย‡ย”ย‹ยŽย‘ย”ย†ย‡ยƒย†ย‡ย”ยƒย”ย‡ยƒยŽย‡ ย—ย•ย–ย”ย‹ย‡ย‹วก ย‹ยยŽยƒยย†ย‡ย‹ รงย‹ ย—ย‡ย†ย‹ย‡ย‹ ยย—ยยฃย”ย—ยŽ ย†ย‡ ยย‡ยย„ย”ย‹ ยƒ ยƒยŒย—ยย• ยŽยƒ อณอทวก ย—ยŽย–ย‡ย”ย‹ย‘ย”ยŽยฃย”ย‰ย‹ยย†ย—วฆย•ย‡ย…ย‘ยย–ย‹ยย—ย—ย’ย”ย‹ยยƒย†ย‡ย”ยƒย”ย‡ยƒย†ย‡ยย‘ย‹ยย‡ยย„ย”ย‹วคย‡

ย‡ย‹ยŽยŽย—ย‰ย‡ยย–วกop. cit.วกย’ย’วคอดอดวฆอดอธวค

อณอฒ


18 | | Politici publice în spaĿiul euroatlantic

ƒŽ–ˆ‡Žǡ Á…‡’Ÿ† …— ͳ ‹ƒ—ƒ”‹‡ ͳͻͻ͵ ç‹ ͳͳ ˆ‘”‡ƒœ£ —ƒ †‹–”‡ƒ”‹Ž‡’‹‡ጔ‡‹–‡‰”ƒ–‡ƒŽ‡Ž—‹‹…—‘•…—–‡•—„†‡—‹”‡ƒ †‡’ƒጔ‹—Ž…‘‘‹…—”‘’‡ƒȋȌ…ƒ”‡•‡Á–‹†‡†‡Žƒƒ”‡ƒ ‡†‹–‡”ƒ£’Ÿ£Žƒ…‡ƒ—ŽB‰Š‡ጔƒ–†‡‘”†Ǥ „Ȍ B —”‘’ƒ £•£”‹–‡ƒ£ …‡ƒ †‡Ǧƒ ’ƒ–”ƒ ‡–ƒ’£ ƒ ‹–‡‰”£”‹‹ ‡…‘‘‹…‡ •Ǧƒ …ƒ”ƒ…–‡”‹œƒ– ’”‹ †‡•ˆ‹‹ጔƒ”‡ƒ Ǥ ƒŽ‹œŸ† ‡ç‡…—Žǡ‹‘‡Ž–‘Ž±”—Ȃˆ‘•–‹‹•–”—ƒŽ’Žƒ—Ž—‹†‹ ”ƒጔƒ Ȃ ƒ”ƒ–£ …£ǡ †‡ ˆƒ’–ǡ ’”‹ †‡•ˆ‹‹ጔƒ”‡ƒ ƒ ƒ˜—– Ž‘… ƒ‹Š‹Žƒ”‡ƒ ——‹ †—„Ž— ‡ç‡… ç‹ ƒ—‡ǣ un eçec în ceea ce priveçte scopul urm£ritǣ …‘‘”†‘ƒ”‡ƒ ’Žƒ—”‹Ž‘” ƒጔ‹‘ƒŽ‡ ƒŽ‡ ጔ£”‹Ž‘” ’ƒ”–‹…‹’ƒ–‡—•Ǧƒ”‡ƒŽ‹œƒ–‹…‹‘†ƒ–£ç‹ — eçec în funcѵionareǡ …ƒ”‡•Ǧƒ…‘…‡–”ƒ–ǡÁ•’‡…‹ƒŽǡÁ†‘‡‹—Ž’”‡ጔ—”‹Ž‘”Ǥ …Ȍ ƒ”‡ƒ…ጔ‹‡Žƒ–‡†‹ጔƒ†‡‡š–‹†‡”‡ç‹…‘•‘Ž‹†ƒ”‡ƒÁ‡”‹…ƒ †‡‘”†ƒ‹–”ƒ–Á˜‹‰‘ƒ”‡Á…‡’Ÿ†…—ͳ‹ƒ—ƒ”‹‡ͳͻͻͶȂ…‘”†—Ž ‹„‡”—Ž—‹ …Š‹„ ‘”†Ǧ‡”‹…ƒ ȋȌ ˆ‘”ƒ– †‹ ǡ ƒƒ†ƒ ç‹ ‡š‹…ǡ …‡ †‹•’—‡ †‡ ’‡•–‡ ͶͲͲ ‹Ž‹‘ƒ‡ †‡ …‘•—ƒ–‘”‹Ǥ †Ȍ B •‹ƒ †‹ ”‡‰‹—‡ƒ ƒ…‹ˆ‹… ‡•–‡ Á …—”• †‡ †‡ˆ‹‹–‹˜ƒ”‡ …‡ƒ ƒ‹ ƒ”‡ ‘”‰ƒ‹œƒጔ‹‡ ‹–‡‰”ƒጔ‹‘‹•–£ ‘†‹ƒŽ£ Ȃ ‘‘’‡”ƒ”‡ƒ …‘‘‹…£ƒ•‹‡‹ƒ…‹ˆ‹…ȋȌǡˆ‘”ƒ–£’”‹–”ƒ–ƒ–—Ž•‡ƒ–Žƒ ƒƒ”–ƒÁ‘‹‡„”‹‡ͳͻͻͶǤ 

1.3 PiaĢa unicÂ, trÂsÂtura esenĢial a integrÂrii economice Ƿ‹ƒጔƒ —‹…£dz ƒ …‘•–‹–—‹– ’”‡˜‡†‡”‡ƒ ‡•‡ጔ‹ƒŽ£ Á•…”‹•£ Á –‘ƒ–‡ Áጔ‡Ž‡‰‡”‹Ž‡ǡ …‘˜‡ጔ‹‹Ž‡ •ƒ— –”ƒ–ƒ–‡Ž‡ Á…Š‡‹ƒ–‡ǡ …ƒ”‡ —”ƒ •£ ˆ‹‡ ”‡ƒŽ‹œƒ–£ –”‡’–ƒ– ç‹ Á ˆ‘”‡ ‡š–”‡ †‡ †‹ˆ‡”‹–‡Ǥ ’‘”–ƒጔƒ ç‹ •…‘’—Ž …”‡£”‹‹ ’‹‡ጔ‡‹ —‹…‡ •—– ”‡Ž‡˜ƒ–‡ †‡ —Ž–‡ ‘”‰ƒ‹œƒጔ‹‹ ‡…‘‘‹…‡ ‹–‡”ƒጔ‹‘ƒŽ‡ …ƒ”‡ ˆ‘Ž‘•‡•… Á †‡—‹”‡ƒ Ž‘” ‘ˆ‹…‹ƒŽ£ ‘ጔ‹—‡ƒ †‡ Ƿ’‹ƒጔƒ…‘—£dzǤ

ͳͳƒÁ…‡’—–—Ž‹Ž‡‹—Ž—‹ƒŽ

ǦŽ‡ƒǡ—ƒ‹…—’”‹†‡ƒ†‡…Ÿ–Ž˜‡ጔ‹ƒǡ‘”˜‡‰‹ƒǡ

•Žƒ†ƒç‹‹‡…Š–‡•–‡‹Ǥ


| 19 Politici publice în spaĿiul euroatlantic |

”‹…‹’ƒŽ‡Ž‡ƒ˜ƒ–ƒŒ‡ç‹”ƒጔ‹—‹‡…‘‘‹…‡…ƒ”‡Œ—•–‹ˆ‹…£‡š‹•–‡ጔƒ —‡‹’‹‡ጔ‡—‹…‡’‡–”—ƒ‹—Ž–‡ጔ£”‹•—–ǣ • permite o productivitate suplimentar£ a muncii sociale ç‹ǡ †‡…‹ǡ …”‡ç–‡”‡ƒ ‹˜‡Ž—Ž—‹ ‰‡‡”ƒŽ †‡ ˜‹ƒጔ£ †‡‘ƒ”‡…‡ǡ ˆ‹‹† •—’”‹ƒ–‡ ‘„•–ƒ…‘Ž‡Ž‡ Á …ƒŽ‡ƒ •…Š‹„£”‹Ž‘”ǡ ’‹ƒጔƒ —‹…£ ƒ”‡ ‘ •ˆ‡”£ƒ‹Žƒ”‰£†‡ƒ…–‹˜‹–ƒ–‡ǡ—ƒ‹ƒ”‡‹–‡”‡•‡…‘‘‹…†‡ƒ ’”‘†—…‡ƒ‹‹‡ˆ–‹ç‹ƒ‹„—Ǣ • concurenѵa este mai intens£, …‘•—ƒ–‘”‹‹ „‡‡ˆ‹…‹ƒœ£ †‡ ’”‡ጔ—”‹ƒ‹•…£œ—–‡ç‹†‡‘ƒ”‡˜ƒ”‹‡–ƒ–‡†‡„——”‹‹ƒ”’‡’‹ƒጔƒ —‹…£ ’”‘†—…£–‘”‹‹ •—– …‘•–”Ÿç‹ •£ ’”‘†—…£ ƒ‹ ‹‡ˆ–‹ ç‹ †‡ …ƒŽ‹–ƒ–‡Ǣ • permite o producѵie de serie mareǡ …‡‡ƒ …‡ †—…‡ Žƒ •…£†‡”‡ƒ …‘•–—”‹Ž‘”†‡’”‘†—…ጔ‹‡ç‹Žƒ…”‡ç–‡”‡ƒ’”‘ˆ‹–—”‹Ž‘”Ǣ • contribuie la optimizarea investiѵiilor de capital în echipamente de producѵie moderne …ƒ”‡ •£ †‡–‡”‹‡ ‘’–‹‹œƒ”‡ƒ…ƒ’ƒ…‹–£ጔ‹Ž‘”†‡’”‘†—…ጔ‹‡Ǣ • permite folosirea mai raѵional£ çi eficient£ a forѵei de munc£ǡ ‹‰”ƒ”‡ƒ Ž‹„‡”£ †‡ …ƒ’‹–ƒŽ ˆ‹‹† Á•‘ጔ‹–£ †‡ ‹‰”ƒ”‡ƒ ˆ‘”ጔ‡‹ †‡ —…£Ǥ ˜ƒ–ƒŒ‡Ž‡’‹‡ጔ‡‹—‹…‡•—–‡˜‹†‡–‡’‡–”—–‘ƒ–‡ጔ£”‹Ž‡‹–‡‰”ƒ–‡ ç‹•—–’”‹˜‹–‡†‹†‹ˆ‡”‹–‡—‰Š‹—”‹†‡˜‡†‡”‡ǤTotuçi, piaѵa unic£ are çi anumite limite determinate deǣ -

’‘•‹„‹Ž‹–ƒ–‡ƒ …ƒ ’‹ƒጔƒ ƒጔ‹‘ƒŽ£ ƒ —‘” ጔ£”‹ •£ ƒ•‹‰—”‡ •–ƒ–—Ž—‹ ƒ—‹–‡’”‹˜‹Ž‡‰‹‹’‡–”—ƒ•‡‹’—‡’‡’‹ƒጔƒ‘†‹ƒŽ£Ǣ - Ž‡‰‹•Žƒጔ‹‹Ž‡•‘…‹ƒŽ£ç‹ˆ‹•…ƒŽ£ǡ’”‡…—ç‹”‡‰Ž‡‡–£”‹Ž‡Œ—”‹†‹…‡— •—ˆ‡”£ ‹…‹ — ˆ‡Ž †‡ ˆ”ƒ…ጔ‹‘£”‹ …ƒ Á …ƒœ—Ž ‡ጔ‹‡”‹‹ ’‹‡ጔ‡‹ ƒጔ‹‘ƒŽ‡Ǣ - ˆ”‘–‹‡”‡Ž‡‡…‘‘‹…‡ƒጔ‹‘ƒŽ‡†‡–‡”‹£—…‘–”‘Ž…ƒ”‡’‘ƒ–‡ •£†—…£ǡÁˆ‹ƒŽǡŽƒ‡…‘‘‹‹†‡‡‡”‰‹‡ç‹†‡„ƒ‹Ǣ - Ž‹’•ƒ —‘” Á‰”£†‹”‹ ‡š–‡”‡ǡ ƒ•–ˆ‡Ž …£ ‘”‡Ž‡ ƒጔ‹‘ƒŽ‡ †‡ …‘’‘”–ƒ‡–‡…‘‘‹…’‘–ˆ‹ƒ‹—ç‘”—Ž–‹’Ž‹…ƒ–‡ç‹‹’—•‡Ǣ - ‡˜‹–ƒ”‡ƒ —‘” †‹˜‡”‰‡ጔ‡ Á ’‘Ž‹–‹…£ ‡…‘‘‹…£ǡ †‡‘ƒ”‡…‡ £•—”‹Ž‡—†‡’‹††‡Ž‘…†‡ƒŽጔ‹’ƒ”–‡‡”‹•–ƒ–ƒŽ‹Ǥ ƒጔ‹—‡ƒ ‡…‘‘‹…£ ƒ ’‹‡ጔ‡‹ —‹…‡ ‡•–‡ †‡ ˆƒ’– †‡•…Š‹†‡”‡ƒ ƒ‹ Žƒ”‰£ ƒ …‘…—”‡ጔ‡‹ ç‹ Ž‹„‡”ƒŽ‹œƒ”‡ƒ ’‹‡ጔ‡‹ ‘‡–ƒ”‡ …ƒ”‡ ƒ †—• Žƒ •…£†‡”‡ƒ…‘•–—”‹Ž‘”ç‹ǡÁˆ‹ƒŽǡƒ’”‡ጔ—”‹Ž‘”Ǥ


20 | | Politici publice รฎn spaฤฟiul euroatlantic

ย‡ยƒยŽย‹ยœยƒย”ย‡ยƒย’ย‹ย‡แŒ”ย‡ย‹ย—ยย‹ย…ย‡ยƒยƒย˜ย—ย–รยย˜ย‡ย†ย‡ย”ย‡ย†ย‘ย—ยฃย’ย”ย‹ยย…ย‹ย’ย‹ย‹วกรงย‹ยƒยย—ยย‡วฃ ยƒศŒ ย‹ยย–ย‡ย‰ย”ยƒย”ย‡ยƒ ยย— ย–ย”ย‡ย„ย—ย‹ย‡ ย•ยฃ ยˆย‹ย‡ ย‰ยŸยย†ย‹ย–ยฃ รย ย–ย‡ย”ยย‡ยย‹ย‹ ยƒย„ย‘ยŽย‹ย”ย‹ย‹ ยˆย”ย‘ยย–ย‹ย‡ย”ย‡ยŽย‘ย”ยยƒแŒ”ย‹ย‘ยยƒยŽย‡วกย…ย‹รยย…ย‡ย‹ยƒย‹ยŽยฃย”ย‰ย‹ย”ย‹ย‹วทย…ย‘ยย—ยย‹ย–ยฃแŒ”ย‹ย‹ย†ย‡ย‹ยย–ย‡ย”ย‡ย•ย‡วณวข ย„ศŒ ย‹ยย–ย‡ย‰ย”ยƒย”ย‡ยƒ ยย— ย’ย‘ยƒย–ย‡ ยˆย‹ ย‰ยŸยย†ย‹ย–ยฃ ย’ยŸยยฃ ยŽยƒ ย…ยƒย’ยฃย– รย ย–ย‡ย”ยย‡ยย‹ย‹ ย”ย‡ย‰ย‹ย‘ยยƒยŽย‹ย•ยย—ยŽย—ย‹ ย†ย‡ย‘ยƒย”ย‡ย…ย‡วก ย’ย‡ยย–ย”ย— ยƒ ยƒยŒย—ยย‰ย‡ ยŽยƒ ย”ยƒแŒ”ย‹ย‘ยยƒยŽย‹ยœยƒย”ย‡ ย‡ย…ย‘ยย‘ยย‹ย…ยฃวก ย–ย”ย‡ย„ย—ย‹ย‡ ย•ยฃ ย•ย‡ ยˆยƒย…ยฃ ยƒย’ย‡ยŽ ยŽยƒ ย’ย—ย–ย‡ย”ย‡ยƒ ย†ย‡ ย‘ย”ย‰ยƒยย‹ยœยƒย”ย‡ ยยƒแŒ”ย‹ย‘ยยƒยŽยฃวค ย”ย‘ย„ยŽย‡ยยƒยˆย—ยย†ยƒยย‡ยย–ยƒยŽยฃยƒย‹ย‡แŒ”ย‡ย‹ย—ยย‹ย…ย‡ย‡ย•ย–ย‡ย†ย‡ยƒย•ย–ยƒย„ย‹ยŽย‹ย…ยƒย”ย‡ยˆย—ยย…แŒ”ย‹ย‹ ยƒยŽย‡ย˜ย‹ย‡แŒ”ย‹ย‹ย‡ย…ย‘ยย‘ยย‹ย…ย‡ย‹ยย–ย‡ย”ยยƒแŒ”ย‹ย‘ยยƒยŽย‡ย–ย”ย‡ย„ย—ย‹ย‡ย•ยฃยˆย‹ย‡ย…ย‡ยย–ย”ยƒยŽย‹ยœยƒย–ย‡รงย‹ย…ยƒย”ย‡ย•ยฃ ยˆย‹ย‡ยŽยฃย•ยƒย–ย‡รยย…ย‘ยย’ย‡ย–ย‡ยแŒ”ยƒแŒ”ยฃย”ย‹ยŽย‘ย”วกรยย–ย”ย‡ย’ย”ย‹ยย†ย‡ย”ย‹ยŽย‘ย”รงย‹ย…ยŠย‹ยƒย”ย‹ยย†ย‹ย˜ย‹ยœย‹ยŽย‘ย”วค ย”ย‰ย—ยย‡ยย–ยŸยย† ย‘ ยƒย•ย–ยˆย‡ยŽ ย†ย‡ ย†ย‹ย•ย–ย‹ยย…แŒ”ย‹ย‡วก วค ย‹ยย„ย‡ย”ย‰ย‡ยอณอด ย…ย‘ยย•ย‹ย†ย‡ย”ยฃ ย…ยฃ ย‡ยšย‹ย•ย–ยฃย’ยƒย–ย”ย—ย…ยƒย–ย‡ย‰ย‘ย”ย‹ย‹ย†ย‡ย’ย‘ยŽย‹ย–ย‹ย…ย‹ย‡ย…ย‘ยย‘ยย‹ย…ย‡ย…ย—ย‡ยˆย‡ย…ย–ย‡ย•ย’ย‡ย…ย‹ยˆย‹ย…ย‡วฃ ยƒศŒ politici cooperatoareวกย…ยƒย”ย‡ย•ย‡ย”ย‡ยˆย‡ย”ยฃยŽยƒย‹ยย•ย–ย”ย—ยย‡ยย–ย‡ยŽย‡ย†ย‡ยƒย…แŒ”ย‹ย—ยย‡ ย‡ย…ย‘ยย‘ยย‹ย…ยฃ ย—ย–ย‹ยŽย‹ยœยƒย–ย‡ ย†ย‡ ย‘ แŒ”ยƒย”ยฃ ย…ย‡ ย’ย‘ย– ยƒย˜ย‡ยƒ efecte pozitiveวก รงย‹ ยƒย•ย—ย’ย”ยƒยƒยŽย–ย‘ย”แŒ”ยฃย”ย‹ศ‹ย†ย‡ย‡ยšย‡ยย’ยŽย—วกย’ย‘ยŽย‹ย–ย‹ย…ยƒย†ย‡ยŽย—ย’ย–ยฃย…ย‘ยย–ย”ยƒย‹ยยˆยŽยƒแŒ”ย‹ย‡ย‹ศŒวฃ ย„ศŒ politici antagoniceวก ยƒย–ย—ยย…ย‹ ย…ยŸยย† ย•ย—ยย– ยˆย‘ยŽย‘ย•ย‹ย–ย‡ ย†ย‡ ย‘ แŒ”ยƒย”ยฃวก ย’ย‘ย– ย•ยฃ ยƒย‹ย„ยฃefecte opuseยƒย–ยŸย–รยย‡ย…ย‘ยย‘ยย‹ยƒแŒ”ยฃย”ย‹ย‹ย”ย‡ย•ย’ย‡ย…ย–ย‹ย˜ย‡วกย…ยŸย–รงย‹รยยƒยŽย–ย‡ ย‡ย…ย‘ยย‘ยย‹ย‹ยยƒแŒ”ย‹ย‘ยยƒยŽย‡วข ย…ศŒ politici neutreวก ย…ยƒย”ย‡ ยย— ยƒย— ย‡ยˆย‡ย…ย–ย‡ ยย‘ย–ยƒย„ย‹ยŽย‡ รย ยƒยˆยƒย”ยƒ แŒ”ยฃย”ย‹ย‹ ย…ยƒย”ย‡ ยŽย‡ ย’ย—ยย‡รยยƒย’ยŽย‹ย…ยƒย”ย‡วข ย†ศŒ politici mixteวก ย…ย—ย ยƒย” ยˆย‹ ย†ย‡ ย‡ยšย‡ยย’ยŽย—วก ย…ย”ย‡รงย–ย‡ย”ย‡ยƒ ย…ยŠย‡ยŽย–ย—ย‹ย‡ยŽย‹ยŽย‘ย” ย’ย—ย„ยŽย‹ย…ย‡รยย–ย”วฆย‘แŒ”ยƒย”ยฃย’ย‘ยƒย–ย‡ยƒย˜ย‡ยƒefecte mixteรยย…ยƒยœย—ยŽย…ยŸยย†ยƒย…ย‡ย•ย–ย‡ยƒ ย•ย—ยย–รยย•ย‹ย–ย—ยƒแŒ”ย‹ยƒย†ย‡ย‹ยยˆยŽยƒแŒ”ย‹ย‡วค ย‡ ยƒย…ย‡ย‡ยƒวก ย‹ยย–ย‡ย‰ย”ยƒย”ย‡ยƒ ย‡ย…ย‘ยย‘ยย‹ย…ยฃ ย–ย”ย‡ย„ย—ย‹ย‡ ย†ย‡ยˆย‹ยย‹ย–ยฃ ย…ยƒ ยƒย…ย‡ยŽ ย–ย‹ย’ ย†ย‡ ย’ย‘ยŽย‹ย–ย‹ย…ยฃ ย…ย‡ ย•ย‡ ย„ยƒยœย‡ยƒยœยฃ ย’ย‡ ย‘ ย…ย‡ยย–ย”ยƒยŽย‹ยœยƒย”ย‡ ย‘ย’ย–ย‹ยยฃ รงย‹ ย…ยƒย”ย‡ ย†ยฃ ยยƒรงย–ย‡ย”ย‡ วทโ€ฆcelei mai dezirabile structuri a economiei internaัตionaleวณอณอต รŽn concluzieวฃ ยƒรงยƒ ย…ย—ย ย•ย‡ ย’ย”ย‡ยœย‹ยย–ยฃ รย ยยƒยŒย‘ย”ย‹ย–ยƒย–ย‡ยƒ ยŽย—ย…ย”ยฃย”ย‹ยŽย‘ย” ย†ย‡ ย•ย’ย‡ย…ย‹ยƒยŽย‹ย–ยƒย–ย‡ ยƒย’ยฃย”ย—ย–ย‡วก ย—ย”ย‘ย’ยƒวก ย…ยƒย”ย‡ ย‡ย•ย–ย‡ ยŽย‡ยƒย‰ยฃยย—ยŽ ย‹ย•ย–ย‘ย”ย‹ย… ยƒยŽ รงย–ย‹ย‹ยแŒ”ย‡ย‹ ยย‘ย†ย‡ย”ยย‡วกย…ย‡รงย‹วฆยƒยƒยย’ยŽย‹ยˆย‹ย…ยƒย–ย…ย‘ยย–ย‹ยย—ย—ย”ย‡แŒ”ย‡ยƒย—ยƒย†ย‡ย—ยย‹ย˜ย‡ย”ย•ย‹ย–ยฃแŒ”ย‹วกย†ย‡ย…ย‡ยย–ย”ย‡ ย†ย‡ย…ย‡ย”ย…ย‡ย–ยƒย”ย‡วกยŽยƒย„ย‘ย”ยƒย–ย‘ยƒย”ย‡ย‹ยย†ย—ย•ย–ย”ย‹ยƒยŽย‡วกย†ย‡ วควควควฆย—ย”ย‹ย‹ยย‘ย˜ยƒย–ย‘ยƒย”ย‡วกย†ย‹ย•ย’ย—ยย‡ ย†ย‡ย—ยย’ย‘ย–ย‡ยแŒ”ย‹ยƒยŽย†ย‡วทยยƒย–ย‡ย”ย‹ย‡ย…ย‡ยย—รงย‹ย‡วณย†ย‹ยย–ย”ย‡ย…ย‡ยŽย‡ยยƒย‹ย„ย‘ย‰ยƒย–ย‡ย†ย‹ยยŽย—ยย‡วก ย‹ยย„ย‡ย”ย‰ย‡ย วคศ‹อณอปอนอบศŒศ‚วทย‡ย•ย–ย”ย—ย…ย–ย—ย”ยƒย”ย‡ยƒย‘ย”ย†ย‹ยย‹ย‹ย‹ยย–ย‡ย”ยยƒแŒ”ย‹ย‘ยยƒยŽย‡วคยƒย’ย‘ย”ย–ย…ยฃย–ย”ย‡ยŽย—ย„ย—ยŽย†ย‡ ยŽยƒย‘ยยƒวณวกย†วคย‘ยŽย‹ย–ย‹ย…ยฃวกย—ย…ย—ย”ย‡รงย–ย‹วกย’วคอตอนวค อณอตย”ย„ย‡ย•ย–วคศ‹อณอปอปอธศŒศ‚วทวฏย‹ยย–ยฑย‰ย”ยƒย–ย‹ย‘ยยฑย…ย‘ยย‘ยย‹ย“ย—ย‡ย‹ยย–ย‡ย”ยยƒย–ย‹ย‘ยยƒยŽย‡วณวกย”ย‡ย•ย•ย‡ยย‹ย˜ย‡ย”ย•ย‹ย–ยƒย‹ย”ย‡ย• ย†ย‡ ย”ยƒยย…ย‡วกยƒย”ย‹ย•วกย’วคอตอณวค อณอด


| 21 Politici publice în spaĿiul euroatlantic |

†‡‘ƒ”‡…‡ ˆ‹‡…ƒ”‡ ጔƒ”£ ƒ”‡ –”ƒ†‹ጔ‹‹Ž‡ •ƒŽ‡ 疋‹ጔ‹ˆ‹…‡ǡ ˆ‘”ጔ‡Ž‡ ç‹ •’‡…‹ƒŽ‹–£ጔ‹Ž‡ •ƒŽ‡Ǥ — –‘ƒ–‡ ƒ…‡•–‡ƒǡ †‡ —Ž–‡ ‘”‹ǡ …‡”…‡–£–‘”‹‹ — •—– ƒ•…—Ž–ƒጔ‹ƒ–—…‹…Ÿ†•‡Žƒ•‡ƒœ£Á’”‘‹‡…–‡…‘—‡•ƒ—Á狃•‹‰—”£— Ž‘… Á …ƒ†”—Ž ƒ…‡•–‘”ƒǤ B…£ †‡ Žƒ Á…‡’—–—Ž ƒ‹Ž‘” ̵ͺͲǡ ’”‘‰”ƒ‡Ž‡Ǧ …ƒ†”— ƒŽ‡ ‹—‹‹ —”‘’‡‡ ƒ— ‹’—Ž•‹‘ƒ– ‘ ƒ’”‘’‹‡”‡ Á–”Ǧ— ‘— •‹•–‡ †‡ …‘‘’‡”ƒ”‡ ç‹ ƒ— …‘–”‹„—‹– Žƒ …”‡ƒ”‡ƒ —‡‹ Ƿ—”‘’‡ ƒ …‡”…‡–£”‹‹dzǤ ‡ …‘•–”—‹‡•… ƒ•–ˆ‡Ž ”‡ጔ‡Ž‡ †‡ …‡”…‡–ƒ”‡ǡ ’Ž‡…Ÿ† †‡ Žƒ ’”‹‘”‹–£ጔ‹ ”‡‹‡ç‹–‡ Á —”ƒ —‘” …‘•—Ž–£”‹ ƒ–Ÿ– …— ‹•–ƒጔ‡Ž‡ ’‘Ž‹–‹…‡ …‘’‡–‹–‹˜‡ǡ’”‹˜‹†‹•–”—‡–‡Ž‡•’‡…‹ˆ‹…‡…‡”…‡–£”‹‹疋‹ጔ‹ˆ‹…‡ǡ…Ÿ–ç‹ …— ”‡’”‡œ‡–ƒጔ‹‹ —–‹Ž‹œƒ–‘”‹Ž‘”Ǥ •’‹”Ÿ† Žƒ ’”‘‹‡…–‡ …‡ ”£•’—† •‘Ž‹…‹–£”‹Ž‘” —‡‹•‘…‹‡–£ጔ‹ƒˆŽƒ–‡ Á…‘–‹—£‹ç…ƒ”‡ǡ „—‰‡–—ŽƒŽ‘…ƒ– ƒ ˆ‘•– £”‹– Á ˆ—…ጔ‹‡ †‡ •ƒ”…‹‹Ž‡ ç‹ ‘„‹‡…–‹˜‡Ž‡ …‡”…‡–£”‹‹ 疋‹ጔ‹ˆ‹…‡Ǥ …‘’—Ž ƒ…‡•–‘” ’”‘‰”ƒ‡ ‡•–‡ †‡ ƒ ’”‘‘˜ƒ …‘‘’‡”ƒ”‡ƒ Á–”‡ ’ƒ”–‡‡”‹Á†‹ˆ‡”‹–‡ጔ£”‹ǡ’‡–”—ˆ‹ƒጔƒ”‡ƒ…‡”…‡–£”‹Ž‘”–”ƒ•ƒጔ‹‘ƒŽ‡ ç‹ ˆƒ˜‘”‹œƒ”‡ƒ …‘‘”†‘£”‹‹ ‹ˆ”ƒ•–”—…–—”‹Ž‡ 疋‹ጔ‹ˆ‹…‡ …— …‡Ž‡ –‡Š‘Ž‘‰‹…‡. ”‘‰”ƒ‡Ž‡Ǧ…ƒ†”— ƒŽ‡ •‡ ‹’— ’—ጔ‹ …Ÿ–‡ ’—ጔ‹ǡ …ƒ ‹ç–‡ ‹•–”—‡–‡†‡‡š’ƒ•‹—‡ǡ†ƒ–‘”‹–£ƒ…‘”†—”‹Ž‘”…——‡”‘ƒ•‡ጔ£”‹†‡ ’‡ƒŽ–‡…‘–‹‡–‡ǡ…ƒ”‡‘ˆ‡”£…‡”…‡–£–‘”‹Ž‘”Ž‘”ƒ……‡•Žƒ‡š’‡”–‹œ£ç‹Žƒ ‡–”‡Ž‡†‡š…‡Ž‡ጔ£†‹—”‘’ƒǤƒ”–‹œƒ‹‹‹—‹‹—”‘’‡‡•—–…‡‹ …ƒ”‡•—•ጔ‹ǡÁ—ƒ‹‹–ƒ–‡ǡ’”‘„Ž‡‡Ž‡ç‹‹œ‡Ž‡•‹–—ƒ–‡Áƒ‘–‡ç‹Á ƒ˜ƒŽ—Ž…‡”…‡–£”‹‹Ǥ ‘‡‹‹ ’”‡…— ˆ‘”ƒ”‡ƒ ç‹ ‹ˆ‘”ƒ”‡ƒǡ •‹–—ƒ–‡ Á ƒ‘–‡Ž‡ …‡”…‡–£”‹‹ǡ …‘•–‹–—‹‡ ‡Ž‡‡–‡ ‹†‹•’‡•ƒ„‹Ž‡ ’‡–”— ‘ ˜‡”‹–ƒ„‹Ž£ …—Ž–—”£ 疋‹ጔ‹ˆ‹…£Ǥ ‘˜ƒ”‡ƒǡ •‹–—ƒ–£ Á ƒ˜ƒŽ—Ž …‡”…‡–£”‹‹ǡ ˜ƒ ’‡”‹–‡ …‘–‹—ƒ”‡ƒƒ…‡•–‘”…‡”…‡–£”‹ç‹–”ƒ•ˆ‘”ƒ”‡ƒŽ‘”Á„‡‡ˆ‹…‹‹–ƒ‰‹„‹Ž‡ ’‡–”— •‘…‹‡–ƒ–‡Ǥ ƒ” ƒ…‡•–‡ ‡Ž‡‡–‡ — –”‡„—‹‡ •£ •‡ •‹–—‡œ‡ Žƒ ’‡”‹ˆ‡”‹ƒ …‡”…‡–£”‹‹ǡ …‹ •£ Œ‘ƒ…‡ — ”‘Ž …Š‡‹‡ ’‡–”— ’£–”—†‡”‡ƒ Á …ƒ†”—Ž•‘…‹‡–£ጔ‹‹…—‘ƒç–‡”‹‹…ƒ”‡•‡…‘•–”—‹‡ç–‡ç‹Á…ƒ”‡Œ‘ƒ…£— ”‘Ž‹’‘”–ƒ–Ǥ Bƒ…‡•–…‘–‡š–ǡ—˜‡”‹–ƒ„‹Ž•’ƒጔ‹—‡—”‘’‡ƒƒŽ…‡”…‡–£”‹‹Á…‡’‡ •£ •‡ ’”‘ˆ‹Ž‡œ‡ǡ Á …ƒ”‡ǡ una din cele mai preѵioase bog£ѵii este inteligenѵa omului. 


22 | | Politici publice în spaĿiul euroatlantic

1.4 Planul Schuman, actul de naĞtere a ComunitÂĢii Europene ‡ƒ ‘‡–ͳͶ ƒ’”‡…‹ƒ …£ǣ Ƿ”‘’—‡”‹Ž‡ Ž—‹ …Š—ƒ •—– ”‡˜‘Ž—ጔ‹‘ƒ”‡•ƒ——”‡’”‡œ‹–£‹‹…Ǥ”‹…‹’‹—ŽŽ‘”ˆ—†ƒ‡–ƒŽ‡•–‡ †‡Ž‡‰ƒ”‡ƒ •—˜‡”ƒ‹–£ጔ‹‹ Á–”Ǧ— †‘‡‹— Ž‹‹–ƒ–ǡ †ƒ” †‡…‹•‹˜Ǥ  ’Žƒ …ƒ”‡—’Ž‡ƒ…£†‡Žƒƒ…‡•–’”‹…‹’‹——’‘ƒ–‡ƒ†—…‡‹…‹‘…‘–”‹„—ጔ‹‡ —–‹Ž£ Žƒ •‘Ž—ጔ‹‘ƒ”‡ƒ ƒ”‹Ž‘” ’”‘„Ž‡‡ …ƒ”‡ ‡ •Ž£„‡•…Ǥ ‘‘’‡”ƒ”‡ƒ Á–”‡ ƒጔ‹—‹ǡ ‘”‹…Ÿ– †‡ ‹’‘”–ƒ–£ ƒ” ˆ‹ǡ — †—…‡ Žƒ ‹…‹ — ”‡œ—Ž–ƒ–Ǥ ‡‡ƒ …‡ –”‡„—‹‡ …£—–ƒ– ‡•–‡ ‘ ˆ—œ‹—‡ †‡ ‹–‡”‡•‡ ƒŽ‡ ’‘’‘ƒ”‡Ž‘” ‡—”‘’‡‡ç‹—†‘ƒ”‡…Š‹Ž‹„”—Žƒ…‡•–‘”‹–‡”‡•‡Ǥdz ‘”‹† †‡ Žƒ ƒ…‡•–‡ ƒ’”‡…‹‡”‹ǡ •‡ ’‘– ‡˜‹†‡ጔ‹ƒ ’”‹…‹’ƒŽ‡ ’”‘„Ž‡‡ …ƒ”‡ ƒ— •–ƒ– Žƒ „ƒœƒ …”‡£”‹‹ ‘—‹–£ጔ‹‹ —”‘’‡‡ǡ …ƒ ç‹ ’”‹…‹’‹‹Ž‡ ‘˜ƒ–‘ƒ”‡ ƒŽ‡ ƒ…‡•–‡‹ƒǤ ‡–”— ƒ –”ƒ‰‡ …‘…Ž—œ‹‹Ž‡ ’”‹˜‹† ‡‰‘…‹‡”‹Ž‡”ƒ–ƒ–—Ž—‹†‡Žƒƒ”‹•ǡ–‹’†‡ƒ’”‘ƒ’‡—ƒ•Ǧƒ—”‹†‹…ƒ–‘ •‡”‹‡ †‡ ’”‘„Ž‡‡ ˆ—†ƒ‡–ƒŽ‡ Žƒ …ƒ”‡ ‘‡– ƒ Á…‡”…ƒ– •£ †‡ƒ ”£•’—•—”‹Ž‡…‡Ž‡ƒ‹ƒ†‡…˜ƒ–‡ǡ†‡‘ƒ”‡…‡—‡”ƒ˜‘”„ƒ†‡‘‡‰‘…‹‡”‡ †‹’Ž‘ƒ–‹…£Áƒ……‡’ጔ‹—‡…Žƒ•‹…£Ǥ‡”•‘ƒŽ‹–£ጔ‹Ž‡†‡•‡ƒ–‡†‡…‡Ž‡͸ ‰—˜‡”‡ •Ǧƒ— ”‡—‹– ’‡–”— ƒ …”‡ƒ — •‹•–‡ ‘— Œ—”‹†‹…‘Ǧ’‘Ž‹–‹… †—”ƒ„‹ŽǤ ”‡ƒ„—Ž—Ž –”ƒ–ƒ–—Ž—‹ ƒ ˆ‘•– …‘•–‹–—‹– †‹ ͷ ’ƒ”ƒ‰”ƒˆ‡ •…—”–‡ …‡ …‘ጔ‹‡ƒ— –‘ƒ–£ ˆ‹Ž‘œ‘ˆ‹ƒ …ƒ”‡ ƒ ‹•’‹”ƒ– …‘–‹—— ’‡ ’”‘‘–‘”‹‹ …‘•–”—…ጔ‹‡‹ ‡—”‘’‡‡ ç‹ …‘•–‹–—‹ƒ— –‘–‘†ƒ–£ ‡Ž‡‡–‡ …ƒ”‡ƒ—•–ƒ–Žƒ„ƒœƒ…‘•–”—…ጔ‹‡‹ƒ…‡•–‡‹ƒǡ狃—‡ǣ • …‘•‹†‡”Ÿ†…£’ƒ…‡ƒ‘†‹ƒŽ£—’‘ƒ–‡ˆ‹•—’”ƒ˜‡‰Š‡ƒ–£†‡…Ÿ– ’”‹‡ˆ‘”–—”‹…”‡ƒ–‘ƒ”‡Á£•—”ƒ’‡”‹…‘Ž‡Ž‘”…ƒ”‡Ž‡ƒ‡‹ጔ£Ǣ • …‘˜‹ç‹ …£ ƒ’‘”–—Ž ’‡ …ƒ”‡ ÁŽ ƒ†—…‡ ‘ —”‘’£ ‘”‰ƒ‹œƒ–£ ç‹ ƒ‹ƒ–£ǡ ’‘ƒ–‡ •‡”˜‹ …‹˜‹Ž‹œƒጔ‹‡‹ ç‹ ‡•–‡ ‹†‹•’‡•ƒ„‹Ž ’‡–”— ‡ጔ‹‡”‡ƒ”‡Žƒጔ‹‹Ž‘”’ƒ…‹ˆ‹•–‡Ǣ • …‘ç–‹‡ጔ‹…£—”‘’ƒ•‡˜ƒ…‘•–”—‹’”‹”‡ƒŽ‹œ£”‹…‘…”‡–‡ǡ…”‡Ÿ† ƒ‹ Á–Ÿ‹ ‘ •‘Ž‹†ƒ”‹–ƒ–‡ †‡ ˆƒ’– ç‹ ƒ’‘‹ ’”‹ •–ƒ„‹Ž‹”‡ƒ „ƒœ‡Ž‘” …‘—‡†‡†‡œ˜‘Ž–ƒ”‡‡…‘‘‹…£Ǣ

‘‡– Ǥȋͳͻ͹͸ȌȂǷ±‘‹”‡•dzǡ‡•†‹–‹‘• ƒ›ƒ”†ǡƒ”‹•ǡ’Ǥ͵ʹǤ

ͳͶ


| 23 Politici publice în spaĿiul euroatlantic |

• Á‰”‹Œ‘”ƒጔ‹†‡—”£”‹Ž‡‡š’ƒ•‹—‹’”‘†—…ጔ‹‹Ž‘”Ž‘”ˆ—†ƒ‡–ƒŽ‡ ƒ•—’”ƒ …”‡ç–‡”‹ ‹˜‡Ž—Ž—‹ †‡ –”ƒ‹ ç‹ ƒ ’”‘‰”‡•—Ž—‹ Á …‡‡ƒ …‡ ’”‹˜‡ç–‡’ƒ…‡ƒǢ • Š‘–£”Ÿጔ‹ •£ ÁŽ‘…—‹ƒ•…£ ”‹˜ƒŽ‹–£ጔ‹Ž‡ •‡…—Žƒ”‡ …— ‘ ˆ—œ‹—‡ †‡ ‹–‡”‡•‡…‘—‡‡•‡ጔ‹ƒŽ‡ǡ…ƒ”‡•‡†—…£Žƒˆ‘†ƒ”‡ƒç‹‹•–ƒ—”ƒ”‡ƒ —‡‹ …‘—‹–£ጔ‹ ‡…‘‘‹…‡ ’—–‡”‹…‡ǡ ƒ‹ Žƒ”‰‹ ç‹ ƒ‹ ’”‘ˆ—†‡ Á–”‡ ’‘’‘ƒ”‡Ž‡ …ƒ”‡ ’Ÿ£ ƒ…— ‡”ƒ— ”‹˜ƒŽ‡ ç‹ •£ ’—£ „ƒœ‡Ž‡ ‹•–‹–—ጔ‹‹Ž‘”…ƒ’ƒ„‹Ž‡•£‘”‹‡–‡œ‡—†‡•–‹Á’£”–£ç‹–†‡–‘ጔ‹Ǥ Ƿƒ…‡ƒ ‘†‹ƒŽ£dzǡ Ƿ”‡ƒŽ‹œ£”‹Ž‡ …‘…”‡–‡dzǡ Ƿ•‘Ž‹†ƒ”‹–ƒ–‡ƒ †‡ ˆƒ’–dzǡ Ƿˆ—œ‹—‡ƒ ‹–‡”‡•‡Ž‘” ‡•‡ጔ‹ƒŽ‡dzǡ Ƿ…‘—‹–ƒ–‡ƒdzǡ Ƿ†‡•–‹—Ž Á’£”ጔ‹–dz •—– –‘– ƒ–Ÿ–‡ƒ …—˜‹–‡ …Š‡‹‡ …ƒ”‡ ƒ— ‹’—• ‰‡”‡—Ž •’‹”‹–—Ž—‹ ç‹ –‘–‘†ƒ–£ ‡–‘†ƒ …‘—‹–ƒ”£ …ƒ”‡ Áç‹ ’£•–”‡ƒœ£ ç‹ ƒ•–£œ‹ Á–”‡ƒ‰ƒ Ž‘” ’—–‡”‡‘„‹Ž‹œƒ–‘ƒ”‡Ǥ ƒ…£ –”ƒ–ƒ–—Ž ǡ •—•ጔ‹‡ƒ ‰‡•–‹—‡ƒ ’‹‡ጔ‡‹ …£”„—‡Ž—‹ ç‹ ‘ጔ‡Ž—Ž—‹ ç‹ — ƒ‹ ”‡’”‡œ‹–£ ƒ…‡‡ƒç‹ ‹’‘”–ƒጔ£ ’‡–”— ‡…‘‘‹ƒ ‡—”‘’‡ƒ£Áƒ‹‹̵ͷͲǡ’”‹…‹’‹‹Ž‡‹•–‹–—ጔ‹‘ƒŽ‡’‡…ƒ”‡Ž‡Ǧƒ—ˆ‘”—Žƒ–ǡ Áç‹’£•–”‡ƒœ£Á–”‡ƒ‰ƒƒ…–—ƒŽ‹–ƒ–‡Ǥ‹ƒ‹…ƒƒ…‡•–—‹–”ƒ–ƒ–— ƒÁ…‡–ƒ– •£Ǧç‹ ƒ†—…£ ”‘ƒ†‡Ž‡ ç‹ •£ ƒŽ‹‡–‡œ‡ ‘ ˜‹œ‹—‡ ’‘Ž‹–‹…£ ƒ˜Ÿ† …ƒ ‡ˆ‡…– ‡Ž‹‹ƒ”‡ƒ”‹˜ƒŽ‹–£ጔ‹Ž‘”ç‹”‡’—‡”‡ƒÁ…ƒ—œ£ƒ‡š’‡”‹‡ጔ‡‹…‘—‹–ƒ”‡Ǥ Din cele de mai sus se pot degaja patru principii reieçite din planul Schuman çi care constituie baza edificiului comunitar actual, çi anumeǣ ͳǤ Superioritatea instituѵiilor – ’”‹ ƒ’Ž‹…ƒ”‡ƒ Á ”‡Žƒጔ‹‹Ž‡ ‹–‡”ƒጔ‹‘ƒŽ‡ ƒ ’”‹…‹’‹‹Ž‘” †‡ ‡‰ƒŽ‹–ƒ–‡ǡ †‡ ƒ”„‹–”ƒŒ ç‹ †‡ …‘…‹Ž‹‡”‡ ‡š‹•–‡–‡ Á ‹–‡”‹‘”—Ž ’”‘’”‹‡‹ †‡‘…”ƒጔ‹‹ǡ …‡‡ƒ …‡ …‘•–‹–—‹‡ — ’”‘‰”‡• ƒŽ …‹˜‹Ž‹œƒጔ‹‡‹Ǥ ”‹‹‹ ˆ‘†ƒ–‘”‹ ƒ— –”£‹– ƒ…‡‡ƒç‹ ‡š’‡”‹‡ጔ£ †‡ –—Ž„—”£”‹ǡ †‡ ˜‹‘Ž‡ጔ£ ç‹ †‡ ƒ”„‹–”ƒŒ …ƒ”‡ Á•‘ጔ‡ƒ”£œ„‘‹—ŽǤ‘–‡ˆ‘”–—ŽŽ‘”–‹†‡ƒ•£…”‡‡œ‡‘…‘—‹–ƒ–‡†‡ †”‡’–ǡ—†‡Ž‡‰‡ƒ†‡˜‹‡ˆ‘”ጔ£Ǥ Ǥ‘‡–ÁŽ…‹–ƒƒ†‡•‡ƒ’‡ˆ‹Ž‘œ‘ˆ—Ž ‡Ž˜‡ጔ‹ƒ ‹‡Žǣ Ƿš’‡”‹‡ጔƒ ˆ‹‡…£”—‹ ‘ Á…‡’‡ †‹ ‘—Ǣ †‘ƒ” ‹•–‹–—ጔ‹‹Ž‡ †‡˜‹ ƒ‹ Áጔ‡Ž‡’–‡Ǣ ‡Ž‡ ƒ…——Ž‡ƒœ£ ‡š’‡”‹‡ጔƒ …‘Ž‡…–‹˜£ ç‹ †‹ ƒ…‡ƒ•–£ ‡š’‡”‹‡ጔ£ ƒ–Ÿ– †‡ Áጔ‡Ž‡ƒ’–£ ‘ƒ‡‹‹ •—’—狃…‡Ž‘”ƒç‹”‡‰—Ž‹—˜‘”˜”‡ƒ•£Ǧç‹•…Š‹„‡ƒ–—”ƒǡ…‹—ƒ‹ …‘’‘”–ƒ‡–—Žǡ Á ‘† ‰”ƒ†ƒ–dzǤ Žƒ‹ˆ‹…ƒ”‡ƒ ç‹ †‡‘…”ƒ–‹œƒ”‡ƒ ”‡Žƒጔ‹‹Ž‘” Á–”‡ •–ƒ–‡ǡ …‘Œ—‰ƒ”‡ƒ •’‹”‹–—Ž—‹ †‡ †‘‹ƒ”‡ ç‹ †‡ ƒጔ‹‘ƒŽ‹• ‡”ƒ— ‘–‹˜ƒጔ‹‹Ž‡ ’”‘ˆ—†‡ †‡ …ƒ”‡ ç‹Ǧƒ— †ƒ– •‡ƒƒ ’”‹‹‹ˆ‘†ƒ–‘”‹ƒ‹‘—‹–£ጔ‹‹—”‘’‡‡†ƒ”…‘ጔ‹—–—Ž’‘Ž‹–‹…‹Ǧ ƒ—•‹–—ƒ–ŽƒÁ£Žጔ‹‡ƒƒ”‹Ž‘””‡ƒŽ‹œ£”‹‹•–‘”‹…‡Ǥ


24 | | Politici publice în spaĿiul euroatlantic

ʹǤ Independenѵa organismelor comunitare’‡–”—…ƒ‹•–‹–—ጔ‹‹Ž‡ •£Ǧç‹ Á†‡’Ž‹‡ƒ•…£ Á†ƒ–‘”‹”‹Ž‡, ˆƒ’– ’‡–”— …ƒ”‡ –”‡„—‹ƒ— •£ †‹•’—£ †‡ ‘ ƒ—–‘”‹–ƒ–‡ ’”‘’”‹‡Ǥ B ƒ…‡•– •‡•ǡ BƒŽ–ƒ —–‘”‹–ƒ–‡ ƒ …‘ˆ‡”‹– –”‡‹ ‰ƒ”ƒጔ‹‹ †‡ …ƒ”‡ „‡‡ˆ‹…‹ƒ— ‹•–‹–—ጔ‹‹Ž‡ …‘—‹–ƒ”‡ç‹ƒ—‡ǣ • —‹”‡ƒ ‡„”‹Ž‘” —‹ጔ‹ǡ ‡ˆ‡…–—ƒ–£ †‡ …‘— ƒ…‘”† Á–”‡ ‰—˜‡”‡Ǥ — ‡•–‡ ˜‘”„ƒ †‡ †‡Ž‡‰ƒጔ‹ ƒጔ‹‘ƒŽ‹ǡ …‹ †‡ ’‡”•‘ƒŽ‹–£ጔ‹ …ƒ”‡Á狇š‡”…‹–ƒ—’—–‡”‡ƒŽ‘”†‡Áጔ‡Ž‡‰‡”‡…‘Ž‡‰‹ƒŽ£ç‹—’—–‡ƒ— ’”‹‹ ‹•–”—…ጔ‹—‹ †‡ Žƒ •–ƒ–‡Ž‡ ‡„”‡Ǥ —…ጔ‹ƒ ’—„Ž‹…£ ‡—”‘’‡ƒ£‡•–‡•—’—•£Žƒƒ…‡‡ƒç‹ç‹—‹…£’”‘„Ž‡£…‘—‹–ƒ”£Ǣ • ‹†‡’‡†‡ጔƒˆ‹ƒ…‹ƒ”£,…‘…”‡–‹œƒ–£’”‹’ƒ”–‹…‹’ƒ”‡…—”‡•—”•‡ ’”‘’”‹‹ǡ ç‹ —ǡ …ƒ Á …ƒœ—Ž ‘”‰ƒ‹œƒጔ‹‹Ž‘” ‹–‡”ƒጔ‹‘ƒŽ‡ǡ ’”‹ ˜£”•£Ÿ–—Ž …‘–”‹„—ጔ‹‹Ž‘” ƒጔ‹‘ƒŽ‡ ȋ’”‘„Ž‡£ …ƒ”‡ ’—–‡ƒ ˆ‹ ”‡’—•£Á…ƒ—œ£ȌǢ • ”‡•’‘•ƒ„‹Ž‹–ƒ–‡ƒ BƒŽ–‡‹ —–‘”‹–£ጔ‹ ȋƒœ‹ǡ ƒ ‘‹•‹‡‹ ‘—‹–£ጔ‹‹ —”‘’‡‡Ȍǡ ‡š…Ž—•‹˜ Áƒ‹–‡ƒ †—£”‹‹ǡ ȋƒœ‹ ƒ”Žƒ‡–—Ž —”‘’‡ƒȌ …ƒ”‡ ’‘ƒ–‡ ˜‘–ƒǡ †—’£ — ˜‘– …ƒŽ‹ˆ‹…ƒ– ƒŒ‘”‹–ƒ” ç‹ …‡œ—”ƒ‡˜‡–—ƒŽ‡Ž‡’”‘„Ž‡‡…‡—•‡Á…ƒ†”‡ƒœ£Á’”‡˜‡†‡”‹Ž‡ ƒ…–—Ž—‹†‡…‘•–‹–—‹”‡Ǥ ͵Ǥ Colaborarea între instituѵii †‡‘ƒ”‡…‡ ‹†‡’‡†‡ጔƒ BƒŽ–‡‹ —–‘”‹–£ጔ‹ ‡”ƒ ’‡–”— Ǥ ‘‡–ǡ …Š‡‹ƒ „‘Ž–‡‹ ‘—Ž—‹ •‹•–‡ ’‘Ž‹–‹…‘Ǧ‡…‘‘‹…‘Ǧ•‘…‹ƒŽ ç‹ •‡ ’”‡…‘‹œƒǡ †‡Ǧƒ Ž—‰—Ž ‡‰‘…‹‡”‹Ž‘”ǡ ’‘•‹„‹Ž‹–ƒ–‡ƒ …ƒ •–ƒ–‡Ž‡ ‡„”‡ •£ ”‡—燃•…£ ƒǦç‹ ˜ƒŽ‘”‹ˆ‹…ƒ ‹–‡”‡•‡Ž‡ ƒጔ‹‘ƒŽ‡ǡ ‹ŒŽ‘…—Ž …‡Ž ƒ‹ •‹‰—” †‡ ƒ Á’‹‡†‹…ƒ…‘—‹–ƒ–‡ƒÁ†‡˜‡‹”‡•£ˆ‹‡Ž‹‹–ƒ–£Žƒ‘„‹‡…–‹˜‡’”‡ƒ –‡Š‹…‡ç‹•£’‘ƒ–£‹–‡”˜‡‹ǡÁ‘†‡‰ƒŽǡÁ•‡…–‘ƒ”‡Ž‡—†‡‡”ƒ— Ž—ƒ–‡†‡…‹œ‹‹†‡ƒ–—”£ƒ…”‘‡…‘‘‹…£…‡‹–”ƒ—Á…‘’‡–‡ጔƒ ‰—˜‡”ƒ‡–ƒŽ£ǤBƒ…‡•–ˆ‡Žƒ ͶǤ ˆ‘•–…”‡ƒ–’‡ŽŸ‰£BƒŽ–ƒ—–‘”‹–ƒ–‡ǡ—‘•‹Ž‹—Ž—‹†‡‹‹ç–”‹ǡƒŽ …£”—‹”‘Žƒˆ‘•–•–”‹…–Ž‹‹–ƒ–ǡ—–”‡„—‹ƒ•£†‡…‹†£Á—ƒ‹‹–ƒ–‡ǡ …‹ÁƒŒ‘”‹–ƒ–‡ǡ’£”‡”‡ƒ•ƒ‡ˆ‹‹†Ž—ƒ–£Á•‡ƒ£†‡…Ÿ–Á…ƒœ—”‹ Ž‹‹–£Ǥ BƒŽ–ƒ —–‘”‹–ƒ–‡ ’£•–”ƒ ‘‘’‘Ž—Ž ‹‹ጔ‹ƒ–‹˜‡‹ Ž‡‰‹•Žƒ–‹˜‡ǡ ’”‡”‘‰ƒ–‹˜£…‡‹–”£ç‹Á…‘’‡–‡ጔ‡Ž‡ƒ…–—ƒŽ‡‹‘‹•‹‹—”‘’‡‡ …ƒ”‡ƒˆ‘•–狇•–‡‡•‡ጔ‹ƒŽ£’‡–”—…£‘ˆ‡”£ƒ—‹–‡‰ƒ”ƒጔ‹‹ǡƒ•–ˆ‡Ž Á…Ÿ– ƒ•ƒ„Ž—Ž ‹–‡”‡•‡Ž‘” …‘—‹–ƒ”‡ •£ ˆ‹‡ ƒ’£”ƒ–‡Ǥ ‹ ƒ—Ž ͳͻͷͳǡ dialogul este organizat în cadrul celor patru instituѵii pe baz£ de egalitate çi colaborare, nu de subordonareǤ•–ˆ‡Ž ˆ‹‡…ƒ”‡ •–ƒ– Áç‹ ‡š‡”…‹–£ ˆ—…ጔ‹‹Ž‡ ’”‘’”‹‹ †‹ ‹–‡”‹‘”—Ž •‹•–‡—Ž—‹ †‡…‹œ‹‘ƒŽǤ


| 25 Politici publice în spaĿiul euroatlantic |

ͷǤ Egalitatea între stateǡ …ƒ”‡ ˜ƒ ‡š‹•–ƒ ƒ–Ÿ–ƒ –‹’ …Ÿ– ’”‹…‹’‹—Ž ”‡•’‘•ƒ„‹Ž‹–£ጔ‹Ž‘” Ž‘” Á …ƒ†”—Ž ‘•‹Ž‹‹Ž‘” ˜ƒ ”£Ÿ‡ǡ •‡ ‡‰‘…‹ƒœ£†‡Ž‹…ƒ–ƒ’”‘„Ž‡£ƒ’‘†‡”‹‹˜‘–—”‹Ž‘”…‡”‡˜‹ˆ‹‡…£”—‹ •–ƒ–Ǥ ጓ£”‹Ž‡ †‹ ‡‡Ž—š ç‹ –ƒŽ‹ƒ …ƒ”‡ •‡ –‡‡ƒ— †‡ ƒ ˆ‹ ’—•‡ Á ‹‘”‹–ƒ–‡Á…‡‡ƒ…‡’”‹˜‡ç–‡’‘†‡”‡ƒ’”‘†—…ጔ‹‡‹†‡…£”„—‡ç‹ ‘ጔ‡Žǡ ’Ž‡†ƒ— ’‡–”— ”‡‰—Žƒ †‡ —ƒ‹‹–ƒ–‡Ǥ ‡”ƒ‹ƒǡ ’”‡…‘‹œƒ — •‹•–‡ †‡ ”‡’”‡œ‡–ƒ”‡ ’”‘’‘”ጔ‹‘ƒŽ£ …— ’”‘†—…ጔ‹ƒ ”‡ƒŽ‹œƒ–£ …‡‡ƒ…‡†—…‡ƒŽƒÁˆ”‹…‘烔‡ƒ’ƒ”–‡‡”‹Ž‘”•£‹Ǥ Ǥ ‘‡– ‡”ƒ …‘˜‹• …£ ’”‹…‹’‹—Ž †‡ ‡‰ƒŽ‹–ƒ–‡ Á–”‡ •–ƒ–‡Ž‡ ‡„”‡†—…‡ƒŽƒ…”‡ƒ”‡ƒ—‘”‘‹‡–ƒŽ‹–£ጔ‹ǡ†ƒ”‡”ƒç‹…‘ç–‹‡–†‡ †‹ˆ‹…—Ž–ƒ–‡ƒ…‘˜‹‰‡”‹‹…‡Ž‘”͸ጔ£”‹†‡†‹‡•‹—‹†‹ˆ‡”‹–‡ǡ•£”‡—ጔ‡ Žƒ ˆƒ…‹Ž‹–£ጔ‹Ž‡ …ƒ”‡ Ž‡ †£†‡ƒ— †”‡’–—Ž †‡ ˜‡–‘Ǥ Ƿ—–‡”‡ƒ †‡ ƒ •’—‡ —ǡ ‡”ƒ——ƒ‹•‹‰—”ƒጔƒƒ”‹Ž‘”Á”ƒ’‘”–—”‹Ž‡Ž‘”Á–”‡‡‹ǡ…‹ç‹ƒ‹…‹Ž‘” …‘–”ƒ ƒ”‹Ž‘”dz Ȃ ƒ’”‡…‹ƒ Ǥ ‘‡–Ǥ ”‡ç‡†‹–‡Ž‡ …‘ˆ‡”‹ጔ‡‹ •‡ Á–ŸŽ‡ç–‡Žƒ‘ǡ’‡Ͷƒ’”‹Ž‹‡ͳͻͷͳǡ…—…ƒ…‡Žƒ”—Ž†‡ƒ—‡”’‡–”—ƒǦŽ …‘˜‹‰‡ †‡ ˜‹”–—ጔ‹Ž‡ ’”‹…‹’‹—Ž—‹ †‡ ‡‰ƒŽ‹–ƒ–‡ǡ •’—Ÿ†—Ǧ‹ǣ Ƿ— •—– ƒ—–‘”‹œƒ– •£ ˜£ ’”‘’— …ƒ ”ƒ’‘”–—”‹Ž‡ Á–”‡ ‡”ƒ‹ƒ ç‹ ”ƒጔƒ Á …‘—‹–ƒ–‡ •£ ˆ‹‡ …‘†—•‡ ’‡ ’”‹…‹’‹—Ž ‡‰ƒŽ‹–£ጔ‹‹ ‘•‹Ž‹—Ž—‹ǡ …ƒ ç‹ ƒŽ ƒ•ƒ„Ž—Ž—‹Á–‘ƒ–‡‹•–‹–—ጔ‹‹Ž‡‡—”‘’‡‡ǡƒ…–—ƒŽ‡ç‹—Ž–‡”‹‘ƒ”‡ǤǤǤǤǤ‘‹ ƒ†£—‰ƒ ’‡”•‘ƒŽǡ Á ƒ…‡•– •’‹”‹–ǡ …£ •Ǧƒ ƒ˜—– Á ˜‡†‡”‡ ‘ˆ‡”–ƒ ‹—‹‹ǡ …ƒ”‡•–£Žƒ‘”‹‰‹‡ƒƒ…‡•–—‹–”ƒ–ƒ–ǡç‹…”‡†…£ƒ…‡•–Ž—…”—ƒˆ‘•–Áጔ‡Ž‡•ǡ Á…£ †‡ Žƒ ’”‹ƒ ‘ƒ•–”£ Á–ŸŽ‹”‡Ǥ ’‹”‹–—Ž †‹•…”‹‹£”‹‹ ƒ ˆ‘•– …ƒ—œƒ —Ž–‘” ‡’Ž£…‡”‹ Á Ž—‡ǡ ‘—‹–ƒ–‡ƒ ƒ ˆ£…—– — ‡ˆ‘”– ’‡–”— ƒǦŽ †ƒ Áƒ’‘‹Ǥdz £•’—•—Ž …ƒ…‡Žƒ”—Ž—‹ ƒ ˜‡‹– ‹‡†‹ƒ–ǣ Ƿ—‡ƒ˜‘ƒ•–”£ 疋ጔ‹ …£ •—– ƒ–ƒçƒ– ‡‰ƒŽ‹–£ጔ‹‹ †‡ †”‡’–—”‹ ’‡–”— ጔƒ”ƒ ‡ƒǡ Á ˜‹‹–‘”ǡ †‡‘ƒ”‡…‡ …‘Ž—…”ƒ”‡ƒ’‡ƒ”‹Ž‡†‘‡‹‹ጔ‹‡†‹–”‡…—–Ǥ—–„—…—”‘••£˜£†ƒ— Á–”‡‰—Ž ‡— ƒ…‘”† ’”‘’—‡”‹‹ †—‡ƒ˜‘ƒ•–”£ …£…‹ ‡— — ’Ž‡†‡œ ’‡–”— ‘ ‘—‹–ƒ–‡ —†‡ •£ ˆ‹‡ ‡‰ƒŽ‹–ƒ–‡ –‘–ƒŽ£dzǤ •–ˆ‡Ž •Ǧƒ ’—• ——Ž †‹–”‡ˆ—†ƒ‡–‡Ž‡Œ—”‹†‹…‡ǡ’—”–£–‘”†‡‘”ƒŽ£ǡ…ƒ”‡ƒ†ƒ–狆£•‡• ‘ጔ‹—‹‹†‡‘—‹–ƒ–‡Ǥ ‡•–‡’”‹ƒ’‹ƒ–”£ƒ…‘•–”—…ጔ‹‡‹‡—”‘’‡‡ǤBƒ„•‡ጔƒ——‹ –”ƒ–ƒ– †‡ ’ƒ…‡ Á–”‡ ˜‡…Š‹Ž‡ ጔ£”‹ „‡Ž‹‰‡”ƒ–‡ ’”‹ƒ ‘—‹–ƒ–‡ ‡—”‘’‡ƒ£‡•–‡–‘–‘†ƒ–£—ƒ…–†‡Á…”‡†‡”‡Á–”‡ ”ƒጔƒç‹ ‡”ƒ‹ƒǡ …ƒç‹Á–”‡–‘ጔ‹’ƒ”–‡‡”‹‹Ž‘”ǡ†‡‡Ž‹‹ƒ”‡ƒ‰”‡ç‡Ž‹Ž‘”–”‡…—–‡ç‹—ƒ…– †‡…”‡†‹ጔ£Á–”Ǧ—˜‹‹–‘”…‘—ǤB…‹—†ƒ•ƒŽ–—”‹Ž‘”„”—ç–‡ƒŽ‡‹•–‘”‹‡‹ ç‹ ‘’‘œ‹ጔ‹‹Ž‘” ƒጔ‹‘ƒŽ‹•–‡ǡ Ž—…”ƒ”‡ƒ Á…‡’—–£ Á ͳͻͷͲ — ƒ ƒ‹ ˆ‘•–


26 | | Politici publice รฎn spaฤฟiul euroatlantic

ย‘ย’ย”ย‹ย–ยฃวค รงย‡ย…ย—ยŽ ย’ย”ย‘ย‹ย‡ย…ย–ย—ยŽย—ย‹ ย…ย‘ยย—ยย‹ย–ยฃแŒ”ย‹ย‹ ย‡ย—ย”ย‘ย’ย‡ยย‡ ย†ย‡ ยƒย’ยฃย”ยƒย”ย‡วก ย†ย‹ย อตอฒ ยƒย—ย‰ย—ย•ย– อณอปอทอถวก ย†ย—ย’ยฃ ย”ย‡ย•ย’ย‹ยย‰ย‡ย”ย‡ยƒ ย–ย”ยƒย–ยƒย–ย—ยŽย—ย‹ ย†ย‹ย อดอน ยยƒย‹ อณอปอทอด ย†ย‡ ย…ยฃย–ย”ย‡ ย–ย‘ยƒย–ย‡ ยยƒแŒ”ย‹ย—ยย‹ยŽย‡ ยˆย”ยƒยย…ย‘ยˆย‘ยย‡ ยย— ยƒ ย•ย’ยƒย”ย– ย‡ยŽยƒยย—ยŽ ย‹ยย‹แŒ”ย‹ยƒยŽวค ยƒ ย‹ยย‹แŒ”ย‹ยƒย–ย‹ย˜ยƒ ย‘ยƒยย‡ยย‹ยŽย‘ย”ย†ย‡ย•ย–ยƒย–ย†ย‹ยย‡ยย‡ยŽย—ยšวกยƒย—ยŽ ย‡ยย”ย‹ย’ยƒยƒยวก ย‡ยƒยย‡ย›ย‡ยรงย‹ ย‘ย•ย‡ย’ยŠ ย‡ย…ยŠวก ยŽยƒ ย‡ย•ย•ย‹ยย‡วก รย ย‹ย—ยย‹ย‡ อณอปอทอทวก ย•วฆยƒ ย†ย‡ย…ย‹ย• ย…ย‘ยย–ย‹ยย—ยƒย”ย‡ยƒ ย†ย”ย—ยย—ยŽย—ย‹ รยย…ย‡ย’ย—ย–วคยƒอดอทยยƒย”ย–ย‹ย‡อณอปอทอนวกย•วฆยƒย•ย‡ยยยƒย–Tratatul de la Roma รงย‹ยƒย•ย–ยˆย‡ยŽ ย•วฆยƒยˆย‘ย”ยยƒย–ย‘ยย—ยย‹ย–ยƒย–ย‡ยƒย…ย‘ยย‘ยย‹ย…ยฃย—ย”ย‘ย’ย‡ยƒยยฃรงย‹ย–ย‘ย–ย‘ย†ยƒย–ยฃวกย•วฆยƒย…ย”ย‡ยƒย–รงย‹ ย‘ยย—ยย‹ย–ยƒย–ย‡ยƒย—ย”ย‘ย’ย‡ยƒยยฃยƒยย‡ย”ย‰ย‹ย‡ย‹ย–ย‘ยย‹ย…ย‡ศ‹ศŒย…ยƒย—ย”ยยƒย”ย‡ยƒ ย—ยย‘ย” ย‡ย˜ย‡ยย‹ยย‡ยย–ย‡ยŽย‡ ย‡ยšย–ย‡ย”ยย‡วก ย…ย”ย‹ยœยƒ ย…ย‡ ย˜ย‹ยœยƒ ยƒยยƒยŽย—ยŽ ย†ย‡ ย—ย‡ยœ รงย‹ ย”ย‡ย’ย”ย‡ย•ย‹ย—ยย‡ยƒ ย†ย‹ย ยย‰ยƒย”ย‹ยƒวค ย‘ยƒย–ย‡ ยƒย…ย‡ย•ย–ย‡ ย‡ย˜ย‡ยย‹ยย‡ยย–ย‡ ยƒย— ย†ย‡ย–ย‡ย”ยย‹ยยƒย– ย—ย”ย‘ย’ยƒ ย…ย…ย‹ย†ย‡ยย–ยƒยŽยฃ ย•ยฃวฆรงย‹ ย•ย–ย”ยŸยย‰ยฃ ย”ยŸยย†ย—ย”ย‹ยŽย‡วค ยƒย‹ ยย—ยŽย–วก ยƒยŽยฃย–ย—ย”ย‹ ย†ย‡ ย’ย”ย‘ย„ยŽย‡ยย‡ ย…ย‘ยย—ยย‡ ยƒยย–ย‡ย”ย‹ย‘ยƒย”ย‡ ย•วฆยƒย— ยƒย†ยฃย—ย‰ยƒย– รงย‹ ย…ย‡ยŽย‡ ย’ย”ย‹ย˜ย‹ยย† ย’ย‘ยŽย‹ย–ย‹ย…ย‹ยŽย‡ ยƒย‰ย”ย‹ย…ย‘ยŽย‡วก ย…ย‘ยย‡ย”ย…ย‹ยƒยŽย‡วก ย”ย‡ย‰ย‹ย‘ยยƒยŽย‡วก ย•ย‘ย…ย‹ยƒยŽย‡วก ย†ย‡ ย…ย‡ย”ย…ย‡ย–ยƒย”ย‡ ยƒ ยย‡ย†ย‹ย—ยŽย—ย‹ รยย…ย‘ยยŒย—ย”ยฃย–ย‘ย”วก ย‡ย†ย—ย…ยƒแŒ”ย‹ย‘ยยƒยŽย‡วก ย‹ยย…ยŽย—ย•ย‹ย˜ ย…ย‡ยŽย‡ ย…ย‡ ย’ย”ย‹ย˜ย‡ยƒย— ย…ย‘ย‘ย’ย‡ย”ยƒย”ย‡ยƒ ย…ย— ยŽย—ยย‡ยƒ ยƒ ย–ย”ย‡ย‹ยƒวค Bย อณอปอนอด ยƒยย‡ยยƒย”ย…ยƒวก ย”ยŽยƒยย†ยƒ รงย‹ ย‡ย‰ยƒย–ย—ยŽ ยย‹ย– ยƒยŽ ยƒย”ย‹ย‹ ย”ย‹ย–ยƒยย‹ย‹ ย•วฆยƒย— ย‹ยย–ย‡ย‰ย”ยƒย– รย ย‘ยย—ยย‹ย–ยƒย–ย‡ รงย‹ ย—ยŽย–ย‡ย”ย‹ย‘ย” ย”ย‡ย…ย‹ยƒวก ย’ยƒยย‹ยƒ รงย‹ ย‘ย”ย–ย—ย‰ยƒยŽย‹ยƒวก ย…ย‡ย‡ยƒ ย…ย‡ ยƒ ย†ย—ย• ยŽยƒ ย…ย‘ยย’ยŽย‡ย–ยƒย”ย‡ยƒ ยˆยŽยƒยย…ย—ยŽย—ย‹ ยย‡ย”ย‹ย†ย‹ย‘ยยƒยŽ ยƒยŽ ย—ย”ย‘ย’ย‡ย‹ย…ย‘ยย—ยย‹ย–ยƒย”ย‡วค ยย‹ย—ยย‡ยƒ ย—ย”ย‘ย’ย‡ยƒยยฃ ยƒย…ย–ย—ยƒยŽยฃ ย•วฆยƒ ยยฃย•ย…ย—ย– รย ยƒยย—ยŽ อณอปอปอท ย’ย”ย‹ย ยƒย†ย‡ยœย‹ย—ยย‡ยƒ ย—ย•ย–ย”ย‹ย‡ย‹วก ย‹ยยŽยƒยย†ย‡ย‹ รงย‹ ย—ย‡ย†ย‹ย‡ย‹วก ยƒย•ย–ยˆย‡ยŽ รยย…ยŸย– ยย—ยยฃย”ย—ยŽ ย•ย–ยƒย–ย‡ยŽย‘ย” ยย‡ยย„ย”ย‡ย…ย—ย†ย”ย‡ย’ย–ย—ย”ย‹ย†ย‡ย’ยŽย‹ยย‡ย•ย‡ย”ย‹ย†ย‹ย…ยƒยŽยƒอณอทยŽยƒยƒย…ย‡ยƒย†ยƒย–ยฃวค ยŽยฃย„ย‹ย–ยฃ ย†ย—ย’ยฃ ย†ย—ย„ยŽย— รงย‘ย… ย’ย‡ย–ย”ย‘ยŽย‹ย‡ย” ย†ย‹ย อณอปอนอต รงย‹ อณอปอนอปวก ย‘ยย—ยย‹ย–ยƒย–ย‡ยƒ ย”ย‡ยœย‹ย•ย–ยฃ ย–ย‘ย–ย—รงย‹ ยˆย‘ย”แŒ”ย‡ยŽย‘ย” ย…ย‡ยย–ย”ย‹ยˆย—ย‰ย‡วก รรงย‹ ย…ย‘ยย•ย‘ยŽย‹ย†ย‡ยƒยœยฃ ย…ย‘ย‡ยœย‹ย—ยย‡ยƒ รงย‹ ย’ย”ย‹ย ย…ย‘ยย…ย”ย‡ย–ย‹ยœยƒย”ย‡ยƒ ย‡ยŽย‡ยย‡ยย–ย‡ยŽย‘ย” ย˜ย‹ย‹ย–ย‘ย”ย—ยŽย—ย‹ ย‹ย•ย–ย‡ย ย‘ยย‡ย–ยƒย” ย—ย”ย‘ย’ย‡ยƒยวก รยย…ย‡ย’ย—ย–ย†ย‹ยอณอปอนอปวคยƒย•ย‡ยย‡ยย‡ยƒย’ย‘ยŽย‹ย–ย‹ย…ยฃยƒย…ย”ย‡ยƒย–ย‰ย”ยƒย†ย—ยƒยŽย…ย‘ยย†ย‹แŒ”ย‹ย‹ยŽย‡ย—ยย—ย‹ ยŽย‡ยย–ย†ยƒย”ย‹ย”ย‡ยœย‹ย•ย–ย‹ย„ย‹ยŽย†ย”ย—ยย•ย’ย”ย‡ยย‹ย—ยย‡ยƒย…ย‘ยย‘ยย‹ย…ยฃรงย‹ย‘ยย‡ย–ยƒย”ยฃวกย…ยƒย”ย‡ยƒ ย†ย—ย• ยŽยƒ ยƒย†ย‘ย’ย–ยƒย”ย‡ยƒ วฆย—ยŽย—ย‹ รย อณ ย‹ยƒยย—ยƒย”ย‹ย‡ อดอฒอฒอด ย†ย‡ ย…ยฃย–ย”ย‡ อณอณ ย•ย–ยƒย–ย‡ ยƒยŽย‡ ยย‹ย—ยย‹ย‹วคBยยƒย…ย‡ย•ย–ย…ย‘ยย–ย‡ยšย–วกยƒยย…ยƒยƒแŒ”ย‹ย‘ยยƒยŽยฃยƒย‘ยยŸยย‹ย‡ย‹วกแŒ”ย‹ยยŸยย†ย•ย‡ยƒยยƒย†ย‡ ย…ย‘ยย†ย‹แŒ”ย‹ย‹ยŽย‡ ย‹ยย’ย—ย•ย‡ ย’ย‡ยย–ย”ย— ย…ยƒ ย‘ยยŸยย‹ยƒ ย•ยฃ ย†ย‡ย˜ย‹ยยฃ ยย‡ยย„ย”ย— ยƒยŽ รยย…ย‡ย’ยŸยย† ย…ย— ยƒยย—ยŽ อดอฒอฒอนวก ยƒ ย†ย‡ย…ย‹ย• ย…ยฃ ย†ย‡ ยŽยƒ อต ยยƒย”ย–ย‹ย‡ อดอฒอฒอตวก ยย‘ยย‡ย†ยƒ ย†ย‡ ย”ย‡ยˆย‡ย”ย‹ยแŒ”ยฃรยย•ย…ยŠย‹ยย„ย—ย”ย‹ยŽย‡ย…ย‘ยย‡ย”ย…ย‹ยƒยŽย‡ย•ยฃยˆย‹ย‡วค ย— ย–ย‘ยƒย–ย‡ ย†ย‡ยย‡ย”ย•ย—ย”ย‹ยŽย‡ ยˆยฃย…ย—ย–ย‡วก ยƒยˆยŽยƒย–ย‡ รย ย’ย‡ย”ยยƒยย‡ยย–ยฃ ย‡ย˜ย‘ยŽย—แŒ”ย‹ย‡วก ย—ย”ย‘ย’ยƒยย—ย•ย…ยƒย’ยฃย†ย‡ย—ยย‡ยŽย‡ย…ย”ย‹ยœย‡วฃอณอท

ย—ยย‹ย–ย”ย— วคศ‹อดอฒอฒอถศŒศ‚วทย‘ยย•ย–ย”ย—ย…แŒ”ย‹ย‡ย‡ย—ย”ย‘ย’ย‡ยƒยยฃวณวกย†วคย‹ย„ยŽย‹ย‘ย–ยŠย‡ย…ยƒวกยŸย”ย‰ย‘ย˜ย‹รงย–ย‡วกย’วคอณอบวค

อณอท


| 27 Politici publice în spaĿiul euroatlantic |

• …”‹œƒ ‹•–‹–—ጔ‹‘ƒŽ£ †‹ ͳͻ͸ͷǡ …Ÿ† — •–ƒ– ‡„”— –‹†‡ •£ ”‡’—£Á…ƒ—œ£˜‘–—ŽƒŒ‘”‹–ƒ”Ǣ • …”‹œƒ ˆ‹ƒ…‹ƒ”£ǡ ƒ”…ƒ–£ †‡ ‹ƒ†ƒ’–ƒ”‡ƒ ”‡•—”•‡Ž‘” ’”‘’”‹‹ Žƒ ’—–‡”‹…‡Ž‡ £”‹”‹ †‡ …Š‡Ž–—‹‡Ž‹ǡ Ž‡‰ƒ–‡ †‡ †‹‡•‹—‡ƒ ‘‹Ž‘” ’‘Ž‹–‹…‹ç‹…‘•–—”‹Ž‘”…‡˜‹œƒ—’‘Ž‹–‹…ƒƒ‰”‹…‘Ž£…‘—£‡–…Ǥ — –‘ƒ–‡ ’”‘„Ž‡‡ ƒ’£”—–‡ ˆ‹‡…ƒ”‡ •–ƒ– ‡„”— ”‡ƒ…ጔ‹‘‡ƒœ£ Žƒ ‡š‹‰‡ጔ‡Ž‡…‘—‹–£ጔ‹‹ç‹—ƒ”‡Á˜‡†‡”‡’£”£•‹”‡ƒƒ…‡•–‡‹ƒǤ B ͳͻͺͶǡ ƒ”Žƒ‡–—Ž —”‘’‡ƒ ƒ†‘’–£ — ’”‘‹‡…– †‡ –”ƒ–ƒ– ƒ•—’”ƒ …ƒ”‡ ’”‘’—‡ ‹•–‹–—ጔ‹‹Ž‘” •£ ‡ˆ‡…–—‡œ‡ — •ƒŽ– …ƒŽ‹–ƒ–‹˜ ’‡–”—‹–‡‰”ƒ”‡ƒŽ‘”Ǥ‡Ÿ†…–—Ž—‹…ǡÁͳͻͺ͸ǡ•–ƒ–‡Ž‡‡„”‡ƒ— ƒ˜—–…ƒ•—”•£†‡‹•’‹”ƒጔ‹‡‡–‘†ƒ‹•–‹–—ጔ‹‘ƒŽ£ƒ’Žƒ—Ž—‹…Š—ƒǤ Bƒ…‡•–ˆ‡Žǡ•Ǧƒ…‘’Ž‡–ƒ––”ƒ–ƒ–—Ž†‡ Žƒ‘ƒ…—‘•‡”‹‡†‡‘„‹‡…–‹˜‡ ’”‡…‹•‡ǡ …‘”‘„‘”ƒ–‡ Á Œ—”—Ž ‘„‹‡…–‹˜—Ž—‹ ƒŒ‘” ƒŽ …”‡£”‹‹ ƒ”‹‹ ’‹‡ጔ‡ ˆ£”£ ˆ”‘–‹‡”‡ǡ ˆƒ’– ’‡–”— …ƒ”‡ •Ǧƒ Á–‘…‹– — …ƒŽ‡†ƒ” ’‡–”— ”‡ƒŽ‹œƒ”‡ƒ ƒ…‡•–‘”ƒ ç‹ •Ǧƒ— ”‡˜‹œ—‹– ’”‘…‡•‡Ž‡ †‡…‹œ‹‘ƒŽ‡ǡ †‡…‹œ‹‹Ž‡ –”‡„—‹† •£ ˆ‹‡ Ž—ƒ–‡ ƒ…— †‡ …£–”‡ ‘ ƒŒ‘”‹–ƒ–‡ …ƒŽ‹ˆ‹…ƒ–£Ǥ •–ˆ‡Žǡ •Ǧƒ ”‡†ƒ–•’‡”ƒጔƒƒ‹Ž‹‘ƒ‡†‡…‡–£ጔ‡‹‡—”‘’‡‹’‡–”——˜‹‹–‘”…‘— ç‹Ž‹•Ǧƒ—‘ˆ‡”‹–狏‹ŒŽ‘ƒ…‡†‡ƒ†ƒ’–ƒ”‡Žƒ‘‹Ž‡…‘†‹ጔ‹‹Ǥ B –‹’ …‡ ‹•–‹–—ጔ‹‹Ž‡ ‡—”‘’‡‡ †‡•£˜Ÿ”燕… ’‹ƒጔƒ ‹–‡”£ ç‹ £”‡•… †‹‡•‹—‡ƒ ‡…‘‘‹…£ ç‹ •‘…‹ƒŽ£ ƒ —”‘’‡‹ …‘—‹–ƒ”‡ǡ ‹•–‘”‹ƒ‡…‘‘‹…£ç‹•‘…‹ƒŽ£ƒ—”‘’‡‹…‘—‹–ƒ”‡”‡ƒç–‡‹’”‡˜‹œ‹„‹Ž ç‹ –‡•–‡ƒœ£ …ƒ’ƒ…‹–£ጔ‹Ž‡ ‡—”‘’‡‹Ž‘” †‡ ƒ •‡ ƒ†ƒ’–ƒ ‘‹Ž‘” …‘†‹ጔ‹‹ ƒ’”‘„ƒ–‡Ǥ ”£„—ç‹”‡ƒ œ‹†—Ž—‹ ‡”Ž‹—Ž—‹ —”ƒ–£ †‡ ”‡—‹—‡ƒ ‰‡”ƒ£ Žƒ ‘ †‹ ͳͻͺͻǡ …ƒ ç‹ †‡‘…”ƒ–‹œƒ”‡ƒ ጔ£”‹Ž‘” ‡–”ƒŽ ç‹ •– —”‘’‡‡ ‡Ž‹„‡”ƒ–‡ †‡ –—–‡Žƒ ‹—‹‹ ‘˜‹‡–‹…‡ǡ …‘ˆ”—–ƒ–£ …— ’”‘’”‹ƒ •ƒ †‹œ‘Ž˜ƒ”‡ Á †‡…‡„”‹‡ ͳͻͻͳ –”ƒ•ˆ‘”£ ’”‘ˆ—† •–”—…–—”ƒ ’‘Ž‹–‹…£ ƒ …‘–‹‡–—Ž—‹Ǥ B…£ ‘†ƒ–£ •–ƒ–‡Ž‡ •—– …‘ˆ”—–ƒ–‡ …— ‘ †‹Ž‡£ǡ ˆ‹‡ ƒ†‘’–ƒ”‡ƒ…‘†—‹–‡‹’‘Ž‹–‹…‡ƒጔ‹‘ƒŽ‡…ƒ”‡’”‹˜‹Ž‡‰‹ƒ‹–‡”‡•—Ž‹‡†‹ƒ–ǡ ˆ‹‡‘ƒ”‡˜‹œ‹—‡ç‹‰‡•–‹—‡ǡ…‘…‡–”ƒ–‡’‡–”——Á˜‹‹–‘”…‘—Ǥ ‡–”—”‡•’‡…–ƒ”‡ƒƒ‰ƒŒƒ‡–—Ž—‹Ž‘”‡—”‘’‡ƒç‹…Žƒ”˜£œ£–‘”ƒ•—’”ƒ ‡…‡•‹–£ጔ‹‹ ‹–‡‰”£”‹‹ ƒ”‹Ž‘” –”ƒ•ˆ‘”£”‹ Á ’‡”•’‡…–‹˜ƒ …‘—£ǡ •–ƒ–‡Ž‡ ‡„”‡ •Ǧƒ— ƒ‰ƒŒƒ– — ’”‘…‡• †‡ ƒ’”‘ˆ—†ƒ”‡ ƒ ç‹ ƒ— ‡‰‘…‹ƒ– — ‘— –”ƒ–ƒ–ǡ ƒŽ‡ …£”—‹ Ž‹‹‹ †‹”‡…–‘ƒ”‡ •—– ƒ†‘’–ƒ–‡ †‡ ‘•‹Ž‹—Ž —”‘’‡ƒ †‡ Žƒ ƒƒ•–”‹…Š–ǡ †‹ ͻǦͳͲ †‡… ͳͻͻͳǤ ”ƒ–ƒ–—Ž ‹—‹‹—”‘’‡‡ȋȌǡ‹–”ƒ–Á˜‹‰‘ƒ”‡Žƒͳ‘‹‡„”‹‡ͳͻͻ͵ǡˆ‹š‡ƒœ£ •–ƒ–‡Ž‘”‡„”‡—’”‘‰”ƒƒ„‹ጔ‹‘•ǣ


28 | | Politici publice în spaĿiul euroatlantic

• —‹—‡ƒ ‘‡–ƒ”£ …ƒ”‡ •£ Á…‡ƒ’£ Á ƒ—Ž ͳͻͻ͵ ç‹ …ƒ”‡ •Ǧƒ ˆ‹ƒŽ‹œƒ–‘†ƒ–£…—‹–”‘†—…‡”‡ƒ‘‡†‡‹—‹…‡Žƒͳ‹ƒ—ƒ”‹‡ ʹͲͲʹǢ • ‘‹’‘Ž‹–‹…‹…‘—‡Ǣ • …‡–£ጔ‡‹‡‡—”‘’‡ƒ£Ǣ • …”‡ƒ”‡ƒ—‡‹’‘Ž‹–‹…‹‡š–‡”‡ç‹†‡•‡…—”‹–ƒ–‡…‘—£Ǣ • •‡…—”‹–ƒ–‡ƒ‹–‡”£Ǥ ”ƒ–ƒ–—Ž †‡ Žƒ ƒƒ•–”‹…Š– ƒ †‡–‡”‹ƒ– •–ƒ–‡Ž‡ ‡„”‡ •£ ‡‰‘…‹‡œ‡ — ‘— –”ƒ–ƒ– …ƒ”‡ ƒ ˆ‘•– •‡ƒ– Žƒ •–‡”†ƒ Žƒ ʹ ‘…–‘„”‹‡ͳͻͻ͹ǡ’”‹…ƒ”‡•—–†‡ˆ‹‹–‡’‘Ž‹–‹…‹Ž‡ç‹‹ŒŽ‘ƒ…‡Ž‡‹—‹‹ǡ ƒ‹ƒŽ‡•Á†‘‡‹‹…‡˜‹œ‡ƒœ£…‘‘’‡”ƒ”‡ƒÁŒ—•–‹ጔ‹‡ǡŽ‹„‡”ƒ…‹”…—Žƒጔ‹‡ƒ ’‡”•‘ƒ‡Ž‘”ǡ ’‘Ž‹–‹…ƒ ‡š–‡”£ ç‹ †‡ •££–ƒ–‡ ’—„Ž‹…£Ǥ ƒ”Žƒ‡–—Ž —”‘’‡ƒǡ ‡š’”‡•‹‡ †‡‘…”ƒ–‹…£ †‹”‡…–£ ƒ ‹—‹‹ —”‘’‡‡ǡ ƒ”‡ Á ƒ–”‹„—ጔ‹‡‘‹…‘’‡–‡ጔ‡ǡ…‡‡ƒ…‡…‘ˆ‹”£”‘Ž—Ž•£—…‘Ž‡‰‹•Žƒ–‘”Ǥ 

1.5

AsociaĢia de Liber Schimb Nord American (NAFTA)

 …‘”†—Ž ’”‹˜‹† ˆ‘”ƒ”‡ƒ ‘”‰ƒ‹œƒጔ‹‡‹ ‹–‡”ƒጔ‹‘ƒŽ‡ NAFTA – Acordul Nord American de Comerѵ Liber (North American Free Trade Agreement) ƒ ˆ‘•– •‡ƒ– Žƒ ͳ͹ †‡…‡„”‹‡ ͳͻͻʹ Á–”‡ ǡ ƒƒ†ƒ ç‹ ‡š‹…Ǥ  ƒ…‘’‡”£ ‘ ’‹ƒጔ£ †‡ ͵͹ͷ ‹Ž‹‘ƒ‡ †‡ …‘•—ƒ–‘”‹ǡ…—’‡”•’‡…–‹˜ƒ‡š–‹†‡”‹‹ç‹ƒ‹•’”‡•—†—Ž…‘–‹‡–—Ž—‹ ƒ‡”‹…ƒǡç‹‘•—’”ƒˆƒጔ£†‡ʹͳǡ͵‹Ž‹‘ƒ‡;Ǥ…‘’—Žƒ…‡•–—‹ƒ…‘”†ƒ ˆ‘•– Ž‹„‡”ƒŽ‹œƒ”‡ƒ Á ͳͲ ƒ‹ ƒ …‘‡”ጔ—Ž—‹ …— ’”‘†—•‡ ç‹ •‡”˜‹…‹‹ǡ ’”‹ ‡Ž‹‹ƒ”‡ƒ „ƒ”‹‡”‡Ž‘” –ƒ”‹ˆƒ”‡ ç‹ ‡–ƒ”‹ˆƒ”‡ Á–”‡ ’£”ጔ‹ ç‹ ’”‹ Ž‹„‡”ƒŽ‹œƒ”‡ƒ‹˜‡•–‹ጔ‹‹Ž‘”‹–”ƒǦœ‘ƒŽ‡Ǥ ˜‹œ‡ƒœ£—”£–‘ƒ”‡Ž‡†‘‡‹‹†‡ƒ…–‹˜‹–ƒ–‡‡…‘‘‹…£ǣ ƒȌ ‘‡”ጔ—Ž…—„——”‹ƒ–‡”‹ƒŽ‡ǣ B †‡…—”• †‡ ͳͲ ƒ‹ǡ —”ƒ— ƒ ˆ‹ ÁŽ£–—”ƒ–‡ –‘ƒ–‡ –ƒš‡Ž‡ ˜ƒƒŽ‡ ƒ’Ž‹…ƒ„‹Ž‡ ’”‘†—•‡Ž‘” …‘•‹†‡”ƒ–‡ …ƒ Ƿ‘”†Ǧƒ‡”‹…ƒ‡dzǡ Á …‘ˆ‘”‹–ƒ–‡…—”‡‰—Ž‹Ž‡†‡‘”‹‰‹‡ǡƒ•–ˆ‡Ž…ƒÁƒ—ŽʹͲͲͶ•£•‡ˆ‘”‡œ‡ ‘˜ƒ•–£’‹ƒጔ£Ž‹„‡”£Ǥ


| 29 Politici publice în spaĿiul euroatlantic |

„Ȍ ‘‡”ጔ—Ž…—•‡”˜‹…‹‹ǣ ‡”˜‹…‹‹Ž‡ †‡ጔ‹ — Ž‘… ‹’‘”–ƒ– Á …‘‡”ጔ—Ž †‹ œ‘£ Ȃ •—’—• –”ƒ–ƒ‡–—Ž—‹ƒጔ‹‘ƒŽǤ …Ȍ ˜‡•–‹ጔ‹‹Ž‡†‹”‡…–‡†‡…ƒ’‹–ƒŽȂŽ‹„‡”ƒŽ‹œƒ”‡Ǥ †Ȍ Ž–‡ †‹•’‘œ‹ጔ‹‹ •‡ ”‡ˆ‡”£ Žƒ —”£–‘ƒ”‡Ž‡ǣ ”‡‰—Ž‹Ž‡ †‡ …‘…—”‡ጔ£ǡ ’”‘’”‹‡–ƒ–‡ƒ ‹–‡Ž‡…–—ƒŽ£ǡ •‡Œ—”—Ž –‡’‘”ƒ” ƒŽ ‘ƒ‡‹Ž‘” †‡ ƒˆƒ…‡”‹ǡƒ—‹–‡ƒ•’‡…–‡’”‹˜‹–‘ƒ”‡Žƒ’”‘–‡…ጔ‹ƒ‡†‹—Ž—‹Ǥ …‡ƒ•–£ˆ‘”£†‡‹–‡‰”ƒ”‡‡…‘‘‹…£—ƒ”‡‘„‹‡…–‹˜‡†‡ƒ–—”£ ’‘Ž‹–‹…£Ǥ  ‡•–‡ — ƒ…‘”† †‡ Ž‹„‡” •…Š‹„ †‡ ƒ”‡ ƒ˜‡”‰—”£ǡ ‘†‡Ž †‡ …‘‘’‡”ƒ”‡ †‡ –‹’ ‹–‡”‰—˜‡”ƒ‡–ƒŽǡ ˆ£”£ ‘”‰ƒ‹•‡ •—’”ƒƒጔ‹‘ƒŽ‡Ǥ

•–‘”‹ƒ”‡Žƒጔ‹‹Ž‘”‹–”ƒǦ‘”†Ǧƒ‡”‹…ƒ‡‡˜‹†‡ጔ‹ƒœ£…£ ‡•–‡ǡ Á–”Ǧ— ˆ‡Žǡ ‘ —”ƒ”‡ ˆ‹”‡ƒ•…£ ƒ …”‡†‹ጔ‡‹ ‡•–”£—–ƒ–‡ Á ˆ‘”ጔƒ …‘‡”ጔ—Ž—‹ç‹‹˜‡•–‹ጔ‹‹Ž‘”Ž‹„‡”‡Ǥ ƒ’ƒ”‡…ƒ‘ƒ„‘”†ƒ”‡‘†‡”£ ç‹ ‘ …‘–‹—‹–ƒ–‡ ƒ †”——Ž—‹ †‡•…Š‹• Á ’‡”‹‘ƒ†ƒ ’‘•–„‡Ž‹…£ ƒ †‘‹ ’”‡…—”•‘”‹…‡Ž‡„”‹ǣ—–‘’ƒ…–ç‹ Ǥš’‡”ጔ‹‹…‘•‹†‡”£—–‘’ƒ…–†”‡’– —‘†‡Ž’‡–”——ƒ…‘”†•‡…–‘”‹ƒŽ†‡…‘‡”ጔŽ‹„‡”Ǥ—–‘’ƒ…–ǡ•‡ƒ– Á ͳͻ͸ͷ Á–”‡ ƒƒ†ƒ ç‹ ǡ ƒ ‡Ž‹‹ƒ– –ƒš‡Ž‡ ˜ƒƒŽ‡ ’‡–”— ƒ—–‘–—”‹•‡Ž‡ ˆƒ„”‹…ƒ–‡ Á —ƒ †‹ …‡Ž‡ †‘—£ ጔ£”‹ ç‹ ‡š’‡†‹ƒ–‡ Á …‡ƒŽƒŽ–£ ጔƒ”£Ǥ …‡ƒ•–ƒ ƒ ’‡”‹• ’”‘†—…£–‘”‹Ž‘” †‡ ƒ—–‘–—”‹•‡ †‹ ƒ„‡Ž‡ጔ£”‹•£Ǧç‹’”‘‰”ƒ‡œ‡ƒ‹„‹‡’”‘†—…ጔ‹ƒǤ ”ƒ‹ጔƒ†‹–”‡ç‹ ƒƒ†ƒ ƒ Á”‡‰‹•–”ƒ– Á ͳͻͻͷ — ˆŽ—š ”‡…‹’”‘… †‡ •…Š‹„—”‹ …— ƒ—–‘˜‡Š‹…—Ž‡ ç‹ …‘’‘‡–‡ ƒ—–‘ †‡ …‹”…ƒ ͹Ͳ Ž†Ǥ ͳ͸Ǥ ”ƒ…–‹…ǡ — •ˆ‡”– †‹ •…Š‹„—”‹Ž‡ ‹–”ƒǦ‘”†Ǧƒ‡”‹…ƒ‡ ȋ‡š…Ž—•‹˜ ‡š‹…Ȍ •—– ”‡’”‡œ‡–ƒ–‡Á’”‡œ‡–†‡•…Š‹„—”‹Ž‡†‡ƒ—–‘˜‡Š‹…—Ž‡ç‹…‘’‘‡–‡ ƒ—–‘Ǥ œ‹‡Ž‡ …ƒƒ†‹‡‡ ƒ— ƒ˜—– ’‘•‹„‹Ž‹–ƒ–‡ƒ †‡ ƒ •‡ •’‡…‹ƒŽ‹œƒ Á …Ÿ–‡˜ƒ ‘†‡Ž‡ †‡ ƒ—–‘–—”‹•‡ǡ …‡ƒ ƒ‹ ƒ”‡ ’ƒ”–‡ ƒ ’”‘†—…ጔ‹‡‹ Ž‘” ˆ‹‹†–”‹‹•£ÁÁ•…Š‹„—Ž—‘”‘†‡Ž‡…ƒ”‡—•‡’”‘†—…‡ƒ—Á ƒƒ†ƒǤ—Žͳͻͺͷƒƒ”…ƒ–‹‹ጔ‹‡”‡ƒ‹ˆ‘”ƒŽ£ƒ‡‰‘…‹‡”‹Ž‘”ƒƒ†ƒ Ȃ’‡–”——ƒ…‘”†‰‡‡”ƒŽ†‡…‘‡”ጔŽ‹„‡”Ǥ…‡•–ƒƒ…‘”†ƒ‹–”ƒ–Á ˜‹‰‘ƒ”‡Á…‡’Ÿ†…—ͳ‹ƒ—ƒ”‹‡ͳͻͻͳǤ —‘•…—– •—„ †‡—‹”‡ƒ •‹’Ž£ †‡ ȋƒƒ†ƒǦ‹–‡† –ƒ–‡• ”‡‡”ƒ†‡‰”‡‡‡–Ȍǡ…‘”†—Ž†‡…‘‡”ጔŽ‹„‡”Á–”‡…‡Ž‡†‘—£ጔ£”‹ƒ ȗȗȗȂŠ––’ǣȀȀ™™™Ǥƒˆ–ƒ‘™Ǥ‘”‰Ȁ

ͳ͸


30 | | Politici publice în spaĿiul euroatlantic

†‡…‹• ‡Ž‹‹ƒ”‡ƒ –‘–ƒŽ£ ƒ –ƒš‡Ž‘” ˜ƒƒŽ‡ Á •…Š‹„—”‹Ž‡ ”‡…‹’”‘…‡Ǥ Ž‹‹ƒ”‡ƒ•‡’—–‡ƒˆƒ…‡ˆ‹‡‹‡†‹ƒ–ǡˆ‹‡’‡’‡”‹‘ƒ†‡†‡ͷ•ƒ—ͳͲƒ‹ǤB ͳͻͻ͸ǡ –ƒš‡Ž‡ ˜ƒƒŽ‡ ƒ— †‹•’£”—– Á …‘‡”ጔ—Ž ”‡…‹’”‘… …— ƒç‹‹ ç‹ —–‹ŽƒŒ‡ǡ …ƒŽ…—Žƒ–‘ƒ”‡ǡ ‘„‹Ž£ǡ ŠŸ”–‹‡ǡ ጔ‹ጔ‡‹ǡ ’‡–”— …ƒ Á ͳͻͻͺ •£ ˆ‹‡ ‡Ž‹‹ƒ–‡ç‹”‡•–—Ž–ƒš‡Ž‘”˜ƒƒŽ‡†‡Žƒ‘•‡”‹‡†‡’”‘†—•‡…‘•‹†‡”ƒ–‡ ƒ‹ •‡•‹„‹Ž‡ …ƒǡ †‡ ‡š‡’Ž—ǡ …‘ˆ‡…ጔ‹‹ǡ ‡†‹…ƒ‡–‡ǡ ’”‘†—•‡ ƒŽ‹‡–ƒ”‡Ǥ …‘”†—Ž ƒ ‹…Ž—• ç‹ ƒŽ–‡ ’”‡˜‡†‡”‹ ’”‹˜‹† ˆƒ…‹Ž‹–ƒ”‡ƒ ƒ……‡•—Ž—‹ £”ˆ—”‹Ž‘” …ƒƒ†‹‡‡ ’‡ ’‹ƒጔƒ ǡ ƒ‡Ž‹‘”ƒ”‡ƒ –”ƒ–ƒ‡–—Ž—‹ ‹˜‡•–‹ጔ‹‹Ž‘” •–”£‹‡ ”‡…‹’”‘…‡ǡ ”‡‰Ž‡‡–ƒ”‡ƒ •…Š‹„—”‹Ž‘” †‡ ‡‡”‰‹‡Ǥ ƒƒ†ƒ ƒ ’”‹‹– ƒ•‹‰—”ƒ”‡ƒ …£ ‹†—•–”‹ƒ ƒ‡”‹…ƒ£ — ˜ƒ ƒ‹ ˆ‘Ž‘•‹ ‹‡…Š‹–ƒ„‹Ž Ž‡‰‹Ž‡ †‹ ’‡–”— ƒ •‡ ’”‘–‡Œƒ†‡£”ˆ—”‹Ž‡…ƒƒ†‹‡‡…ƒ”‡ƒ—’”‡ጔ—”‹ƒ‹•…£œ—–‡Ǥƒƒ†ƒƒ ÁŽ£–—”ƒ–‘•‡”‹‡†‡”‡•–”‹…ጔ‹‹’”‹˜‹†‹˜‡•–‹ጔ‹‹Ž‡ƒ‡”‹…ƒ‡ǡ‹˜‡•–‹–‘”‹‹ ƒ‡”‹…ƒ‹‡ƒ‹ƒ˜Ÿ†‘„Ž‹‰ƒጔ‹ƒ’”‘…—”£”‹‹†‡‹’—–—”‹†‹ƒƒ†ƒ•ƒ— ƒ‡ˆ‡…–—£”‹‹—‘”ƒ—‹–‡ƒ…–‹˜‹–£ጔ‹†‡…‡”…‡–ƒ”‡—–‹Ž‹œŸ†…ƒ’ƒ…‹–£ጔ‹Ž‡ †‹ƒƒ†ƒǤB…‘‡”ጔ—Ž…—‡‡”‰‹‡ǡƒ’”‹‹–ƒ•‹‰—”£”‹…£Ž‹˜”£”‹Ž‡ …ƒƒ†‹‡‡ †‡ ጔ‹ጔ‡‹ — ˜‘” ˆ‹ †‹‹—ƒ–‡ ç‹ …£ ’”‡ጔ—Ž ƒ…‡•–‘”ƒ — ˜ƒ ˆ‹ £”‹–Á’‡”‹‘ƒ†ƒ†‡†‡ˆ‹…‹–†‡‡‡”‰‹‡ǡÁ–‹’…‡•Ǧƒƒ‰ƒŒƒ–•£— ‹’—£–ƒš‡Žƒ‹’‘”–—Ž†‡ጔ‹ጔ‡‹ǡ‰ƒœ‡ç‹‡‡”‰‹‡‡Ž‡…–”‹…£‹’‘”–ƒ–‡†‹ ƒƒ†ƒǤ ‡Ž‡ ƒ‹ —Ž–‡ …‘’ƒ”ƒጔ‹‹ ƒŽ‡ œ‘‡‹ †‡ Ž‹„‡” •…Š‹„ †‡ ’‡ …‘–‹‡–—Ž‘”†ƒ‡”‹…ƒ•‡ˆƒ……—‹—‡ƒ—”‘’‡ƒ£Ǥ„•‡”˜ƒ–‘”‹‹ ’”‘…‡•—Ž—‹‡—”‘’‡ƒç‹ǡÁ•’‡…‹ƒŽǡ…”‹–‹…‹‹ ǡ•—•ጔ‹…£‡š’‡”‹‡ጔƒ ‡—”‘’‡ƒ£ ƒ ˆ‘•– —ƒ †‡ Ž—‰£ †—”ƒ–£ ç‹ †‡Ž‹„‡”ƒ–£ǡ ‘ˆ‡”‹† ˆ‹‡…£”—‹ ‡„”— –‹’—Ž ‡…‡•ƒ” ƒ†‘’–£”‹‹ —— •‡– †‡ ‘†‹ˆ‹…£”‹ Áƒ‹–‡ †‡ ƒ –”‡…‡Žƒ—”£–‘”—ŽǤƒŽ–£†‹ˆ‡”‡ጔ£‹’‘”–ƒ–£Á–”‡ 狐‹—‡ƒ —”‘’‡ƒ£‡•–‡Ž‹’•ƒ‡…ƒ‹•‡Ž‘”…‘’‡•ƒ–‘”‹‹Á…ƒ†”—Žƒ…‘”†—Ž—‹ ǤB—”‘’ƒǡˆ‘†—”‹Ž‡ƒ—ˆ‘•–†‡•–‹ƒ–‡’‡–”—ƒƒŒ—–ƒ’‡…‡‹…ƒ”‡ •—ˆ‡”‡ƒ— Á —”ƒ …”‡£”‹‹ ‘—‹–£ጔ‹‹ …‘‘‹…‡ —”‘’‡‡ ȋȌ ç‹ ’‡–”—ƒ…‘•–”—‹‹ˆ”ƒ•–”—…–—”ƒ‡…‡•ƒ”£Áጔ£”‹Ž‡‡„”‡ƒ‹’—ጔ‹ †‡œ˜‘Ž–ƒ–‡Ǥƒ…£Á…ƒ†”—Ž‘—‹–£ጔ‹‹…‘‘‹…‡—”‘’‡‡ǡÁˆ‹‡…ƒ”‡ ƒ †—’£ ͳͻͺ͸ ƒ— ˆ‘•– …Š‡Ž–—‹–‡ Á ƒ…‡•–‡ •…‘’—”‹ ’‡•–‡ ͷǡͶ ‹Ž‹ƒ”†‡ ǡ  — ƒ ’”‡˜£œ—– ƒ…‡•–‡ ˆ‘†—”‹Ǥ ƒŽ–£ †‹ˆ‡”‡ጔ£ ‡•–‡ …‡ƒ ’‘Ž‹–‹…£Ǥ‹—‡ƒ…‘‘‹…£—”‘’‡ƒ£‡•–‡—’ƒ•‹–‡”‡†‹ƒ”…£–”‡ —‹–ƒ–‡ƒ’‘Ž‹–‹…£Ǥ‡ƒ•‡‡‡ƒǡ‹—‡ƒ—”‘’‡ƒ£…‡”‡…ƒƒጔ‹—‹Ž‡•£ ˆ‹‡‹ç–‡†‡‘…”ƒጔ‹‹•–ƒ„‹Ž‡Áƒ‹–‡†‡ƒ‹–”ƒÁ…‘—‹–ƒ–‡Ǥ — —”£”‡ç–‡ ƒ…‡•– Ž—…”—ǡ — ‡š‡’Ž— Á ƒ…‡•– •‡• ˆ‹‹† ‡ƒŒ—•—”‹Ž‡


| 31 Politici publice รฎn spaฤฟiul euroatlantic |

ย•ย‹ย•ย–ย‡ยย—ยŽย—ย‹ ย’ย‘ยŽย‹ย–ย‹ย… ยย‡ยšย‹ย…ยƒยวค ย”ยƒย–ยƒย–ย—ยŽ ย‹ยย•ย–ย‹ย–ย—ย‹ยย†  ย’ย”ย‡ย˜ย‡ย†ย‡ยƒ ย…ยƒ ย”ย‡ย†ย—ย…ย‡ย”ย‡ยƒย–ยƒย”ย‹ยˆย‡ยŽย‘ย”ย˜ยƒยยƒยŽย‡ย…ยฃย–ย”ย‡ยœย‡ย”ย‘ย•ยฃย•ย‡ย”ย‡ยƒยŽย‹ยœย‡ยœย‡รยย–ย”วฆย‘ย’ย‡ย”ย‹ย‘ยƒย†ยฃย†ย‡ อณอฒ ยƒยย‹วก ย‹ยƒย” ย…ย‘ย–ย‡ยŽย‡ ย•ยฃ ยˆย‹ย‡ ย‡ยŽย‹ยย‹ยยƒย–ย‡ รยย–ย”วฆย‘ ย’ย‡ย”ย‹ย‘ยƒย†ยฃ ย†ย‡ อณอท ยƒยย‹วค ย‡ยย–ย”ย— ย‡ยšย‹ย…วกยƒย‰ย”ย‹ย…ย—ยŽย–ย—ย”ยƒยƒย”ย‡ย’ย”ย‡ยœย‡ยย–ยƒย–ย—ยย†ย‘ยย‡ยย‹ย—ย•ย‡ยย•ย‹ย„ย‹ยŽรงย‹วกย†ย‡ยƒย…ย‡ย‡ยƒวกยƒยˆย‘ย•ย– ยย‡ย‰ย‘ย…ย‹ยƒย–ย—ยยƒย…ย‘ย”ย†ย•ย‡ย’ยƒย”ยƒย–ย…ย—รงย‹ย—ยยƒยŽย–ย—ยŽย…ย—ยƒยยƒย†ยƒวค ย”ย‡ย‰ยŽย‡ยย‡ยย–ย‡ยƒยœยฃย„ยƒย”ย‹ย‡ย”ย‡ยŽย‡ย–ยƒย”ย‹ยˆยƒย”ย‡วกยย‡ย–ยƒย”ย‹ยˆยƒย”ย‡รงย‹ย‹ยย˜ย‡ย•ย–ย‹แŒ”ย‹ย‹ยŽย‡วค ย‡ย•ย’ย‡ย…ย‹ยˆย‹ย…ยฃยˆยƒย’ย–ย—ยŽย…ยฃยยฃย”ยˆย—ย”ย‹ยŽย‡ย†ย‡ย‹ยย’ย‘ย”ย–ย’ย”ย‘ย˜ย‡ยย‹ย–ย‡ย†ย‹ยย…ย‡ยŽย‡ยŽยƒยŽย–ย‡ย†ย‘ย—ยฃ ยยƒแŒ”ย‹ย—ยย‹ ย˜ย‘ย” ยƒย˜ย‡ยƒ ยƒย…ย‡ยŽยƒรงย‹ ย”ย‡ย‰ย‹ย ย…ยƒ รงย‹ ย„ย—ยย—ย”ย‹ยŽย‡ ยยƒแŒ”ย‹ย‘ยยƒยŽย‡วค ย‹ย‡ย…ยƒย”ย‡ ยย‡ยย„ย”ย—  ย˜ยƒ ย‡ยšย…ย‡ย’ย–ยƒ ย—ยย‡ยŽย‡ ยƒย…ย–ย‹ย˜ย‹ย–ยฃแŒ”ย‹ ย†ย‡ ยŽยƒ ยƒย’ยŽย‹ย…ยƒย”ย‡ยƒ ยƒย…ย‡ย•ย–ย—ย‹ ยƒย…ย‘ย”ย†วคยƒยยƒย†ย‹ย‡ยย‹ย‹วกยƒรงยƒย…ย—ยยƒยˆย‘ย•ย–ย•ย–ย‹ย’ย—ยŽยƒย–รงย‹รยย˜ย‡ย…ยŠย‹ย—ยŽย…ย‘ย”ย†ย†ย‡ย‘ยย‡ย”แŒ” ย‹ย„ย‡ย”รยย–ย”ย‡ยƒยยƒย†ยƒรงย‹วกย˜ย‘ย”ย‡ยšย…ย‡ย’ย–ยƒย†ย‡ยŽยƒยƒย’ยŽย‹ย…ยƒย”ย‡ยƒ ย†ย‘ยย‡ยย‹ย—ยŽ ย’ย—ย„ยŽย‹ย…ยƒแŒ”ย‹ย‹ยŽย‘ย”วค Bย ยƒยยƒย†ยƒ ย‡ยšย‹ย•ย–ยฃ ย•ย‡ยย–ย‹ยย‡ยย–ย—ยŽ ย…ยฃ ยˆยฃย”ยฃ ย—ย ย…ย‘ยย–ย”ย‘ยŽ ย•ย’ย‡ย…ย‹ยƒยŽ ยƒย•ย—ย’ย”ยƒ ย’ย”ย‘ย’ย”ย‹ย‡ย–ยฃแŒ”ย‹ย‹ รงย‹ ยƒย…ย‘ย”ย†ยŸยย† ยยƒย•ย•วฆยย‡ย†ย‹ย‡ย‹ ย…ยƒยยƒย†ย‹ย‡ยย‡ ย„ย‡ยย‡ยˆย‹ย…ย‹ย‹ ย’ย”ย‹ย ย–ยƒยšย‡วกยƒย…ย‡ยƒย•ย–ยƒย˜ยƒยˆย‹ยƒย…ยƒย’ยƒย”ยƒย–ยฃย†ย‡ยย‡ย†ย‹ยƒย†ย‹ยวคย‡ย”ย‡ย”ย‡ยƒยƒยˆย‘ย•ย–ย…ยƒ ยย‹รงย…ยƒย”ย‡ยƒ ยŽย‹ย„ย‡ย”ยฃ ยƒ ย’ย‡ย”ย•ย‘ยƒยย‡ยŽย‘ย”วก ย…ย— ย‡ยšย…ย‡ย’แŒ”ย‹ยƒ ย’ย”ย‘ยˆย‡ย•ย‹ย‘ยย‹รงย–ย‹ยŽย‘ย” รงย‹ ยยƒยยƒย‰ย‡ย”ย‹ยŽย‘ย”วกย•ยฃยย—ยˆย‹ย‡ย’ย‡ย”ยย‹ย•ยฃวคย…ย‡ย•ย–ยŽย—ย…ย”ย—ย‡ย•ย–ย‡ย”ย‡ยœย—ยŽย–ยƒย–ย—ยŽย–ย‡ยย‡ย”ย‹ย‹ ย…ยฃย˜ยƒยˆย‹ย…ย‘ย’ยŽย‡รงย‹ย–ยฃย†ย‡ยย‹ยŽย‹ย‘ยƒยย‡ย†ย‡ย•ยฃย”ยƒย…ย‹ย†ย‹ยย‡ยšย‹ย…วค ย—ย˜ย‡ย”ยย—ยŽยย‡ยšย‹ย…ยƒยรรงย‹ ย”ย‡ยœย‡ย”ย˜ยฃ ย†ย”ย‡ย’ย–ย—ยŽ ย†ย‡ ยƒ ย…ย‘ยย–ย”ย‘ยŽยƒ ย•ย‹ย•ย–ย‡ยย—ยŽ ย†ย‡ ย…ยฃย‹ ยˆย‡ย”ยƒย–ย‡วก ย‡ยŽย‡ย…ย–ย”ย‹ย…ย‹ย–ยƒย–ย‡ยƒวก ย’ย‡ย–ย”ย‘ย…ยŠย‹ยย‹ยƒย†ย‡ย„ยƒยœยฃรงย‹ย‹ยย†ย—ย•ย–ย”ย‹ยƒย’ย‡ย–ย”ย‘ยŽย‹ย‡ย”ยฃวค ย‹ย‡ย…ยƒย”ย‡ย’ยƒย”ย–ย‡ย†ย‹ยยƒย…ย‘ย”ย†ย—ยŽ  ย„ย‡ยย‡ยˆย‹ย…ย‹ยƒยœยฃ ย†ย‡ ยƒยย—ยย‹ย–ย‡ ยƒย˜ยƒยย–ยƒยŒย‡วค รงย‹ ยƒยยƒย†ยƒ ย…ยŸรงย–ย‹ย‰ยฃ ยƒย•ย–ยˆย‡ยŽ ยƒย…ย…ย‡ย•ย—ยŽยŽยƒย’ย‹ยƒแŒ”ยƒยย‡ยšย‹ย…ยƒยยฃวกย‘ย’ย‹ยƒแŒ”ยฃย…ย—ย’ย‡ย•ย–ย‡อบอฒย†ย‡ยย‹ยŽย‹ย‘ยƒยย‡ย†ย‡ย‘ยƒยย‡ยย‹วค ย‘ย–ยˆย‹ย•ย’ย‡ย…ย‹ยˆย‹ย…ยƒย–ย‡รงย‹ย„ย‡ยย‡ยˆย‹ย…ย‹ย‹ยŽย‡ยย‡ย‡ย…ย‘ยย‘ยย‹ย…ย‡ย’ย‡ยย–ย”ย—วกยˆย‹ย‹ยย†ย˜ย‘ย”ย„ยƒย†ย‡ รยย„ย—ยยฃย–ยฃแŒ”ย‹ย”ย‡ยƒ ย”ย‡ยŽยƒแŒ”ย‹ย‹ยŽย‘ย” ย‡ยšย–ย‡ย”ยย‡ ยƒยŽย‡ ย‡ยšย‹ย…ย—ยŽย—ย‹ รงย‹ ย†ย‡ ย‘ ย’ย‘ย•ย‹ย„ย‹ยŽยฃ ย•ย–ยƒย„ย‹ยŽย‹ย–ยƒย–ย‡ ย‹ยย–ย‡ย”ยยฃวก ย—ย”ยยฃย”ย‹ยย†ย—วฆย•ย‡ ย‘ ยยƒย‹ ย„ย—ยยฃ ย…ย‘ย‘ย’ย‡ย”ยƒย”ย‡ รย ย†ย‘ยย‡ยย‹ย—ยŽ ย†ย”ย‘ย‰ย—ย”ย‹ยŽย‘ย”วกย‡ยย‹ย‰ย”ยฃย”ย‹ย‹รงย‹ย’ย‘ยŽย—ยฃย”ย‹ย‹วค ยย’ยƒย…ย–ย—ยŽย…ย”ย‡ยฃย”ย‹ย‹ ย‡ย•ย–ย‡ยย—ยŽย–ยยƒย‹ ย‹ยย’ย‘ย”ย–ยƒยย–ย’ย‡ยย–ย”ย—ย‡ยšย‹ย…ย†ย‡ย…ยŸย–ย’ย‡ยย–ย”ย—วกย†ย‡ย‘ยƒย”ย‡ย…ย‡ย‡ยšย‹ย…ย—ยŽย‡ย•ย–ย‡ยย—ยŽย– ยยƒย‹ยย‹ย…ย†ย‡ย…ยŸย–วคย”ย‡ยƒย”ย‡ยƒย†ย‡ยŽย‘ย…ย—ย”ย‹ย†ย‡ยย—ยย…ยฃรงย‹ย†ย‘ยย‡ยย‹ย—ยŽย•ยฃยยฃย–ยฃแŒ”ย‹ย‹ ย‡ย•ย–ย‡ยŽยƒยˆย‡ยŽย†ย‡ย‹ยย’ย‘ย”ย–ยƒยย–รยย…ยƒรงย‹รยย‡ยšย‹ย…วคอณอน 

Canada ยƒยยƒย†ยƒย‡ย•ย–ย‡ย—ยย•ย–ยƒย–ย•ย‹ย–ย—ยƒย–รยย‡ยšย–ย”ย‡ยย‹ย–ยƒย–ย‡ยƒยย‘ย”ย†ย‹ย…ยฃยƒย…ย‘ยย–ย‹ยย‡ยย–ย—ยŽย—ย‹ ยƒยย‡ย”ย‹ย…ยƒยวค ยƒ ย•ย—ย’ย”ยƒยˆยƒแŒ”ยฃวก ยƒยยƒย†ยƒ ย‡ย•ย–ย‡ ยƒ ย†ย‘ย—ยƒ แŒ”ยƒย”ยฃ ยƒ ยŽย—ยย‹ย‹ ย…ยƒ รยย–ย‹ยย†ย‡ย”ย‡ ย†ย—ย’ยฃย—ย•ย‹ยƒวกย–ย‡ย”ย‹ย–ย‘ย”ย‹ย—ยŽย•ยฃย—ยˆย‹ย‹ยย†ย‘ย”ย‰ยƒยย‹ยœยƒย–ยƒย•ย‡ยย‡ยย‡ยƒย—ยย—ย‹ย•ย–ยƒย–ยˆย‡ย†ย‡ย”ยƒยŽวกรย ศ—ศ—ศ—ศ‚ยŠย–ย–ย’วฃศ€ศ€ย™ย™ย™วคยยƒยˆย–ยƒยย‘ย™วคย‘ย”ย‰ศ€

อณอน


32 | | Politici publice รฎn spaฤฟiul euroatlantic

ยœย‡ย…ย‡ย’ย”ย‘ย˜ย‹ยย…ย‹ย‹รงย‹ย–ย”ย‡ย‹ย–ย‡ย”ย‹ย–ย‘ย”ย‹ย‹วคย•ย–ย‡ยยฃย”ย‰ย‹ยย‹ย–ยฃยŽยƒย‡ย•ย–ย†ย‡ย…ย‡ยƒยย—ยŽย–ยŽยƒยย–ย‹ย…วก ยŽยƒ ยย‘ย”ย† ย†ย‡ ย…ย‡ยƒยย—ยŽ ย”ย…ย–ย‹ย…วก ย‹ยƒย” ยŽยƒ ย˜ย‡ย•ย– ย†ย‡ ย…ย‡ยƒยย—ยŽ ยƒย…ย‹ยˆย‹ย…วค ยƒ ย•ย—ย†วก ย•ย‡ รยย˜ย‡ย…ย‹ยย‡ยƒยœยฃย…ย—ย–ยƒย–ย‡ยŽย‡ยย‹ย–ย‡ยƒยŽย‡ยย‡ย”ย‹ย…ย‹ย‹วค ย‘ย’ย—ยŽยƒย–ยฃ ยŽยƒ รยย…ย‡ย’ย—ย– รย ยย‘ย† ย‡ยšย…ยŽย—ย•ย‹ย˜ ย†ย‡ ย’ย‘ย’ย—ยŽยƒแŒ”ย‹ย‡ ยƒย„ย‘ย”ย‹ย‰ย‡ยยฃวก ยƒยยƒย†ยƒยƒยˆย‘ย•ย–ยˆย‘ยย†ยƒย–ยฃย•ย—ย„ยˆย‘ย”ยยƒย—ยย‡ย‹ย—ยย‹ย—ยย‹ย†ย‡ย…ย‘ยŽย‘ยย‹ย‹ย„ย”ย‹ย–ยƒยย‹ย…ย‡วกย—ยย‡ยŽย‡ ย†ย‹ยย–ย”ย‡ ย‡ยŽย‡ ย–ย”ยƒยย•ยˆย‘ย”ยยƒย–ย‡ ย†ย‹ย ยˆย‘ย•ย–ย‡ ย…ย‘ยŽย‘ยย‹ย‹ ยˆย”ยƒยย…ย‡ยœย‡วค ยƒ ยˆย‘ย”ยยฃ ย†ย‡ ย‘ย”ย‰ยƒยย‹ยœยƒย”ย‡ย•ย–ยƒย–ยƒยŽยฃวกยƒยยƒย†ยƒย‡ย•ย–ย‡วกย†ย‹ยอณอบอธอนวกย—ยย†ย‘ยย‹ยย‹ย‘ยย„ย”ย‹ย–ยƒยย‹ย…วกย†ย‡ย…ย‹ย‘ ยย‘ยยƒย”ยŠย‹ย‡ย…ย‘ยย•ย–ย‹ย–ย—แŒ”ย‹ย‘ยยƒยŽยฃวค Bยย”ย‡ยƒยŽย‹ย–ยƒย–ย‡วกยƒยยƒย†ยƒรงย‹วฆยƒย‘ย„แŒ”ย‹ยย—ย–ย‹ยย†ย‡ย’ย‡ยย†ย‡ยแŒ”ยƒย†ย‡ยƒย”ย‡ยƒย”ย‹ย–ยƒยย‹ย‡ รย ยย‘ย† ย’ยƒรงยย‹ย…วก ย’ย”ย‹ยย–ย”วฆย—ย ย’ย”ย‘ย…ย‡ย• ย‰ย”ยƒย†ย—ยƒยŽ รยย…ย‡ย’ย—ย– ย…ย— รยย–ย‡ยย‡ย‹ย‡ย”ย‡ยƒ รย อณอบอธอน รงย‹ ย†ย‡ยˆย‹ยย‹ย–ย‹ย˜ยƒย– รย อณอปอบอดวก ย…ยŸยย† ยƒ ย‘ย„แŒ”ย‹ยย—ย– ย†ย”ย‡ย’ย–ย—ยŽ ย†ย‡ ยƒวฆรงย‹ ยย‘ย†ย‹ยˆย‹ย…ยƒ ย’ย”ย‘ย’ย”ย‹ยƒย…ย‘ยย•ย–ย‹ย–ย—แŒ”ย‹ย‡วค ยƒยยƒย†ยƒ ย‡ย•ย–ย‡ ย‘ ยยƒแŒ”ย‹ย—ยย‡ ย„ย‹ยŽย‹ยย‰ย˜ยฃ รงย‹ ยย—ยŽย–ย‹ย…ย—ยŽย–ย—ย”ยƒยŽยฃวค ยย‰ยŽย‡ยœยƒ รงย‹ ยˆย”ยƒยย…ย‡ยœยƒย•ย—ยย–ยƒยย„ย‡ยŽย‡ยŽย‹ยย„ย‹ย‘ยˆย‹ย…ย‹ยƒยŽย‡วคยƒรยย…ย‡ย’ย—ย–ย—ยŽยƒยย‹ยŽย‘ย”อณอปอนอฒวกยƒยยƒย†ยƒ รยย…ย‡ย’ย‡ย•ยฃยƒย†ย‘ย’ย–ย‡ย…ย‘ยย…ย‡ย’ย–ย‡ย†ย‡ย†ย‹ย˜ย‡ย”ย•ย‹ย–ยƒย–ย‡ย…ย—ยŽย–ย—ย”ยƒยŽยฃรงย‹ยย—ยŽย–ย‹ย…ย—ยŽย–ย—ย”ยƒยŽย‹ย•ยวก ย…ย‘ยย…ย‡ย’ย–ย‡ ย’ย‡ ย…ยƒย”ย‡ ยย—ยŽแŒ”ย‹ ย…ยƒยยƒย†ย‹ย‡ยย‹ ยŽย‡ ย…ย‘ยย•ย‹ย†ย‡ย”ยฃ ยƒย•ย–ยฃยœย‹ ย…ยƒ ย—ยย‡ยŽย‡ ย†ย‹ยย–ย”ย‡ ย’ย”ย‹ยย…ย‹ย’ยƒยŽย‡ยŽย‡ย…ยƒย”ยƒย…ย–ย‡ย”ย‹ย•ย–ย‹ย…ย‹ยƒยŽย‡แŒ”ยฃย”ย‹ย‹วค แŒ“ยƒย”ยฃ ย‹ยย†ย—ย•ย–ย”ย‹ยƒยŽย‹ยœยƒย–ยฃ รงย‹ ยƒย˜ยƒยย•ยƒย–ยฃ ย–ย‡ยŠยย‘ยŽย‘ย‰ย‹ย…วก ยƒยยƒย†ยƒ ย‡ย•ย–ย‡ ย—ย ย‡ยšย’ย‘ย”ย–ยƒย–ย‘ย” ยย‡ย– ย†ย‡ ย‡ยย‡ย”ย‰ย‹ย‡ ย†ยƒย–ย‘ย”ย‹ย–ยฃ ย”ย‡ยœย‡ย”ย˜ย‡ยŽย‘ย” ย…ย‘ยย•ย‹ย†ย‡ย”ยƒย„ย‹ยŽย‡ ย†ย‡ ย…ย‘ยย„ย—ย•ย–ย‹ย„ย‹ยŽย‹ยˆย‘ย•ย‹ยŽย‹รงย‹ยƒย‰ย‡ยย‡ย”ยฃย”ย‹ย‹ย†ย‡ย‡ยย‡ย”ย‰ย‹ย‡ยย—ย…ยŽย‡ยƒย”ยฃรงย‹ยŠย‹ย†ย”ย‘ย‡ยŽย‡ย…ย–ย”ย‹ย…ยฃวค ย…ย‘ยย‘ยย‹ยƒ ย†ย‹ย˜ย‡ย”ย•ย‹ยˆย‹ย…ยƒย–ยฃ ย•ย‡ ย„ยƒยœย‡ยƒยœยฃ ยย—ยŽย– ย’ย‡ ยƒย„ย—ยย†ย‡ยแŒ”ยƒ ย”ย‡ย•ย—ย”ย•ย‡ยŽย‘ย” ยยƒย–ย—ย”ยƒยŽย‡ รงย‹ ย’ย‡ ย…ย‘ยย‡ย”แŒ”ย—ยŽ ย‡ยšย–ย‡ย”ยวก รย ย•ย’ย‡ย…ย‹ยƒยŽ ย…ย— ย–ยƒย–ย‡ยŽย‡ ยย‹ย–ย‡วก ย”ย‡ยŽยƒแŒ”ย‹ย‡ ย…ย‘ยย’ยŽย‡ยšยฃรงย‹ย†ย‡ยŽย—ยย‰ยฃย†ย—ย”ยƒย–ยฃวกย…ยƒย”ย‡ย’ย‘ยƒย–ย‡ยˆย‹ย†ย‡ย•ย…ย”ย‹ย•ยฃย…ยƒย…ย‡ยŽยยƒย‹ย•ย–ย”ยŸยย•รงย‹ ยยƒย‹ย˜ยƒย•ย–ย’ยƒย”ย–ย‡ยย‡ย”ย‹ยƒย–ย…ย‘ยย‡ย”ย…ย‹ยƒยŽย†ย‹ยย‹ย•ย–ย‘ย”ย‹ย‡วค ยƒยยƒย†ยƒ ย‡ย•ย–ย‡ ย‘ ยย‘ยยƒย”ยŠย‹ย‡ ย…ย‘ยย•ย–ย‹ย–ย—แŒ”ย‹ย‘ยยƒยŽยฃ รงย‹ ย‘ ย†ย‡ยย‘ย…ย”ยƒแŒ”ย‹ย‡ ย’ยƒย”ยŽยƒยย‡ยย–ยƒย”ยฃ ย…ย— ย—ย ย•ย‹ย•ย–ย‡ย ยˆย‡ย†ย‡ย”ยƒยŽ ย†ย‡ ย‰ย—ย˜ย‡ย”ย ย’ยƒย”ยŽยƒยย‡ยย–ยƒย”วก ย„ยƒยœยƒย– ย’ย‡ ย–ย”ยƒย†ย‹แŒ”ย‹ย‹ ย†ย‡ยย‘ย…ย”ยƒย–ย‹ย…ย‡ ย•ย‘ยŽย‹ย†ย‡วค ย‹ย•ย–ย‡ยย—ยŽ ย’ย‘ยŽย‹ย–ย‹ย… ย…ยƒย”ย‡ ย‘ย’ย‡ย”ย‡ยƒยœยฃ รย ยƒยยƒย†ยƒ ย‡ย•ย–ย‡ย†ย‡ย”ย‹ย˜ยƒย–ย†ย‹ยยย‘ย†ย‡ยŽย—ยŽย‡ย•ย–ยย‹ยย•ย–ย‡ย”ยˆย‘ยŽย‘ย•ย‹ย–รยยƒย”ย‡ยƒย”ย‹ย–ยƒยย‹ย‡วค Constituันia Canadei ย…ย”ย‡ย‡ยƒยœยฃ ย•ย–ย”ย—ย…ย–ย—ย”ยƒ ยŽย‡ย‰ยƒยŽยฃ ยƒ แŒ”ยฃย”ย‹ย‹ รงย‹ ย…ย‘ยย•ย–ยฃ ย†ย‹ย ย–ย‡ยšย–ย—ยŽ ย•ย…ย”ย‹ย•วก ย’ย”ย‡ย…ย—ย รงย‹ ย†ย‹ย ย…ย‘ยย˜ย‡ยแŒ”ย‹ย‹ รงย‹ ย–ย”ยƒย†ย‹แŒ”ย‹ย‹ ยย‡ย•ย…ย”ย‹ย•ย‡วค ย—ย˜ย‡ย”ยย—ยŽ ยˆย‡ย†ย‡ย”ยƒยŽรงย‹ย‰ย—ย˜ย‡ย”ยย‡ยŽย‡ยƒยย‘ย—ยฃย’ย”ย‘ย˜ย‹ยย…ย‹ย‹ยƒย—ยƒย‰ย”ย‡ยƒย–วทย’ยƒย–ย”ย‹ย‡ย”ย‡ยƒวณย…ย‘ยย•ย–ย‹ย–ย—แŒ”ย‹ย‡ย‹วก ย’ย‡ย”ยย‹แŒ”ยŸยย† ย’ย”ย‘ยย—ยŽย‰ยƒย”ย‡ยƒ ย†ย‡ ยƒยย‡ยย†ยƒยย‡ยย–ย‡ ย…ย‘ยยˆย‘ย”ย ย—ยย‡ย‹ ยˆย‘ย”ยย—ยŽย‡ ย…ยƒยยƒย†ย‹ย‡ยย‡วก ยย— ย’ย”ย‹ย ย‹ยย–ย‡ย”ยย‡ย†ย‹ย—ยŽ ยƒย”ยŽยƒยย‡ยย–ย—ยŽย—ย‹ ย„ย”ย‹ย–ยƒยย‹ย… ย†ย‡ ยŽยƒ ย‡ย•ย–ยย‹ยย•ย–ย‡ย”วค ย…ย‡ยƒย•ย–ยฃ ย†ย‡ย…ย‹ยœย‹ย‡วก ยŽย—ยƒย–ยฃ ยŽยƒ ย‘ รยย–ย”ย—ยย‹ย”ย‡ ยƒ ย’ย”ย‡ยย‹ย‡ย”ย‹ยŽย‘ย” ย’ย”ย‘ย˜ย‹ยย…ย‹ยƒยŽย‹ ย…ย— ย’ย”ย‹ยวฆยย‹ยย‹ย•ย–ย”ย—ยŽ ยƒยยƒย†ย‡ย‹วก รย ยย‘ย‹ย‡ยย„ย”ย‹ย‡ อณอปอบอณ ยย— ยƒ ยˆย‘ย•ย– ยƒย‰ย”ย‡ยƒย–ยฃ ย†ย‡ ย‰ย—ย˜ย‡ย”ยย—ยŽ ย’ย”ย‘ย˜ย‹ยย…ย‹ยƒยŽ ยƒยŽ ย—ย‡ย„ย‡ย…ย—ยŽย—ย‹วก ย‹ยƒย” ยยƒแŒ”ย‹ย‘ยยƒยŽย‹รงย–ย‹ย‹ ย†ย‹ย


| 33 Politici publice รฎn spaฤฟiul euroatlantic |

ย—ยฑย„ย‡ย…ย…ย‘ยย–ย‹ยย—ยฃย•ยฃย•ย‡ย”ย‡ยˆย‡ย”ย‡ยŽยƒยย‘ยƒย’ย–ย‡ยƒยˆย‹ยยƒยŽยฃยƒรยย–ย”ย—ยย‹ย”ย‹ย‹ย…ยƒวทย‘ยƒย’ย–ย‡ยƒ ย—ยยยƒยŽย‡ยŽย‘ย”ย—ยย‰ย‹วณวค ยƒย–ย”ย‹ย‡ย”ย‡ยƒ ย‘ยย•ย–ย‹ย–ย—แŒ”ย‹ย‡ย‹ ยƒ ย‹ยย…ยŽย—ย• รงย‹ ยƒย†ย‘ย’ย–ยƒย”ย‡ยƒ ยƒย”ย–ย‡ย‹ ยƒยยƒย†ย‹ย‡ยย‡ ยƒ ย”ย‡ย’ย–ย—ย”ย‹ยŽย‘ย” รงย‹ ย‹ย„ย‡ย”ย–ยฃแŒ”ย‹ยŽย‘ย”วก ย…ยƒย”ย‡ ย‰ยƒย”ยƒยย–ย‡ยƒยœยฃ ย†ย”ย‡ย’ย–ย—ย”ย‹ รงย‹ ยŽย‹ย„ย‡ย”ย–ยฃแŒ”ย‹ ยˆย—ยย†ยƒยย‡ยย–ยƒยŽย‡ รงย‹ ย…ยƒย”ย‡ ยย— ย’ย‘ย– ยˆย‹วก รย ยย‘ย† ยย‘ย”ยยƒยŽวก ย‹ย‰ยย‘ย”ยƒย–ย‡ ย†ย‡ ยย‹ย…ย‹ ย—ยย—ยŽ ย†ย‹ยย–ย”ย‡ย‘ย”ย‰ยƒยย‹ย•ยย‡ยŽย‡ยŽย‡ย‰ย‹ย•ยŽยƒย–ย‹ย˜ย‡ย…ยƒยยƒย†ย‹ย‡ยย‡วคยƒย”ย–ยƒย…ย‘ยแŒ”ย‹ยย‡วกย–ย‘ย–ย—รงย‹วกย‘ย…ยŽยƒย—ยœยฃ ย…ยƒย”ย‡ ย’ย‡ย”ยย‹ย–ย‡ ย’ยƒย”ยŽยƒยย‡ยย–ย‡ยŽย‘ย” ยˆย‡ย†ย‡ย”ยƒยŽ รงย‹ ย’ย”ย‘ย˜ย‹ยย…ย‹ยƒยŽย‡ ย•ยฃ ย’ย”ย‘ยย—ยŽย‰ย‡ ยŽย‡ย‰ย‹ ย…ย‘ยย–ย”ยƒย”ย‡ ย—ยย‘ย”ยƒ ย†ย‹ยย–ย”ย‡ ยƒย”ย–ย‹ย…ย‘ยŽย‡ยŽย‡ ยƒย”ย–ย‡ย‹วก รย ยย‘ย† ย–ย‡ยย’ย‘ย”ยƒย”วก ย’ย‡ยย–ย”ย— ย’ย‡ย”ย‹ย‘ยƒย†ย‡ย†ย‡ย…ยŸย–ย‡ย…ย‹ยย…ย‹ยƒยย‹วค ยƒยยƒย†ยƒ ย‡ย•ย–ย‡ ย‘ ยย‘ยยƒย”ยŠย‹ย‡ ย…ย‘ยย•ย–ย‹ย–ย—แŒ”ย‹ย‘ยยƒยŽยฃ รงย‹ ย‘ แŒ”ยƒย”ยฃ ยƒ ย‘ยยย‘ยย™ย‡ยƒยŽย–ยŠวฆย—ยŽย—ย‹ ย…ยƒย”ย‡ ย‘ ย”ย‡ย…ย—ยย‘ยƒรงย–ย‡ รย ยย‘ย† ยˆย‘ย”ยยƒยŽ ย’ย‡ ย‡ย‰ย‹ยยƒ ยŽย‹ย•ยƒย„ย‡ย–ยƒยƒ

วฆยƒยƒย‡ย‰ยƒย–ย—ยŽย—ย‹ยย‹ย–ย…ยƒย‡ย‰ย‹ยยฃยƒยƒยยƒย†ย‡ย‹วกยƒยŽย‡ย…ยฃย”ย‡ย‹ยˆย—ยย…แŒ”ย‹ย‹ย†ย‡ ยœย‹ย…ย—ยœย‹ย•ย—ยย–รยย†ย‡ย’ยŽย‹ยย‹ย–ย‡ย†ย‡ย…ยฃย–ย”ย‡ย—ย ย—ย˜ย‡ย”ยยƒย–ย‘ย” ย‡ยย‡ย”ยƒยŽยŽยƒยย‹ย˜ย‡ยŽยˆย‡ย†ย‡ย”ยƒยŽ รงย‹ย†ย‡ย…ยŸย–ย‡ย—ยย‘ย…ย‘ย–ย‡ยย‡ยย–วฆ ย—ย˜ย‡ย”ยยƒย–ย‘ย”ยŽยƒยย‹ย˜ย‡ยŽย—ยŽยˆย‹ย‡ย…ยฃย”ย‡ย‹ย’ย”ย‘ย˜ย‹ยย…ย‹ย‹วคยŠย‹ยƒย” ย†ยƒย…ยฃ ย—ย˜ย‡ย”ยยƒย–ย‘ย”ย—ยŽ ย‡ยย‡ย”ยƒยŽ ยƒ ย’ย”ย‡ยŽย—ยƒย– ยย—ยŽย–ย‡ ย†ย‹ยย–ย”ย‡ ยˆย—ยย…แŒ”ย‹ย‹ยŽย‡ รงย‡ยˆย—ยŽย—ย‹ ย•ย–ยƒย–ย—ยŽย—ย‹วก ยย‘ยยƒย”ยŠย—ยŽ ย”ยฃยยŸยย‡ ย†ย‹ย ย’ย—ยย…ย– ย†ย‡ ย˜ย‡ย†ย‡ย”ย‡ ย…ย‘ยย•ย–ย‹ย–ย—แŒ”ย‹ย‘ยยƒยŽ รงย‡ยˆย—ยŽ ย•ย–ยƒย–ย—ยŽย—ย‹ย…ยƒยยƒย†ย‹ยƒยวคย•ย–ยˆย‡ยŽวกยˆย—ยย…แŒ”ย‹ย‹ยŽย‡ย‘ยˆย‹ย…ย‹ยƒยŽย‡ยƒยŽย‡ย‰ย—ย˜ย‡ย”ยย—ยŽย—ย‹รงย‹ย…ยŠย‡ยยฃย”ย‹ยŽย‡ยŽยƒ ย—ย”ยย‡ย•ย—ยย–ย‡ยšย‡ย”ย…ย‹ย–ยƒย–ย‡วกย‹ยƒย”ยŽย‡ย‰ย‹ยŽย‡ย•ย—ยย–ย’ย”ย‘ยย—ยŽย‰ยƒย–ย‡วกรยยย—ยย‡ยŽย‡ย—ย˜ย‡ย”ยƒยย—ยŽย—ย‹วค ย‡ย‰ย‹ยยƒยŽย‹ย•ยƒย„ย‡ย–ยƒยƒ

วฆยƒย‡ย•ย–ย‡ย•ย—ย˜ย‡ย”ยƒยย—ยŽยƒยยƒย†ย‡ย‹ย†ย‹ยอธยˆย‡ย„ย”ย—ยƒย”ย‹ย‡อณอปอทอดวค ย‡ย’ย”ย‡ยœย‡ยย–ยƒยย–ย—ยŽยย‘ยยƒย”ยŠย—ยŽย—ย‹รยยƒยยƒย†ยƒย‡ย•ย–ย‡ ย—ย˜ย‡ย”ยยƒย–ย‘ย”ย—ยŽ ย‡ยย‡ย”ยƒยŽวก ย…ยƒย”ย‡ ย‡ย•ย–ย‡ ยƒย†ย‡ย•ย‡ยƒ ยย—ยย‹ย– ย†ย‹ย ย”ยŸยย†ย—ยŽ ย’ย‘ยŽย‹ย–ย‹ย…ย‹ย‡ยย‹ยŽย‘ย” ย”ย‡ย–ย”ยƒรงย‹ ย†ย‹ย ย˜ย‹ยƒแŒ”ยƒ ย’ย‘ยŽย‹ย–ย‹ย…ยฃวก ยƒ ยŽย‹ย†ย‡ย”ย‹ยŽย‘ย” ยย‹ยŽย‹ย–ยƒย”ย‹ รงย‹ ยƒ ยยƒย•ย•วฆยย‡ย†ย‹ย‡ย‹ ย•ยƒย— ยƒ ยƒยŽย–ย‘ย” ย…ย‡ย–ยฃแŒ”ย‡ยย‹ ย…ยƒยยƒย†ย‹ย‡ยย‹ยย‘ย–ยƒย„ย‹ยŽย‹วค ย—ย˜ย‡ย”ยยƒย–ย‘ย”ย—ยŽ ย‡ยย‡ย”ยƒยŽย‡ย•ย–ย‡ยย—ยย‹ย–รยยย‘ย†ย‘ยˆย‹ย…ย‹ยƒยŽย†ย‡ ย…ยฃย–ย”ย‡ย‡ย‰ย‹ยยฃยŽยƒย•ยˆยƒย–ย—ยŽย”ย‹ยวฆยย‹ยย‹ย•ย–ย”ย—ยŽย—ย‹ยƒยยƒย†ย‡ย‹รงย‹ย‡ย•ย–ย‡ย—ยย”ย‡ย’ย”ย‡ยœย‡ยย–ยƒยย– ยย‡ย’ยƒย”ย–ย‹ยœยƒย ย…ยƒย”ย‡ รยย†ย‡ย’ยŽย‹ยย‡รงย–ย‡ ยย—ยŽย–ย‡ ย†ย‹ยย–ย”ย‡ ย”ย‘ยŽย—ย”ย‹ยŽย‡ ย…ย‘ยย•ย–ย‹ย–ย—แŒ”ย‹ย‘ยยƒยŽย‡วก ย…ย‡ย”ย‡ยย‘ยย‹ยƒยŽย‡ รงย‹ ย•ย‹ยย„ย‘ยŽย‹ย…ย‡ ยƒยŽย‡ ยย‘ยยƒย”ยŠย—ยŽย—ย‹วก ย‹ยย…ยŽย—ย•ย‹ย˜ ยƒย…ย‘ย”ย†ยƒย”ย‡ยƒ ย…ย‘ยย•ย‹ยแŒ”ยฃยยŸยย–ย—ยŽย—ย‹ย’ย‡ยย–ย”ย—ย’ย”ย‘ยย—ยŽย‰ยƒย”ย‡ยƒยŽย‡ย‰ย‹ยŽย‘ย”ย‡ยŽยƒย„ย‘ย”ยƒย–ย‡รยยƒย”ยŽยƒยย‡ยย–วก ย…ย‹ย–ย‹ย”ย‡ยƒ ย‹ย•ย…ย—ย”ย•ย—ยŽย—ย‹ ย†ย‡ ยŽยƒ ย”ย‘ย ศ‹ย†ย‡ ยˆยƒย’ย–วก ย’ย”ย‘ย‰ย”ยƒยย—ยŽ ย†ย‡ ย‰ย—ย˜ย‡ย”ยยƒย”ย‡ ยƒยŽ ย’ย”ย‹ยย—ยŽย—ย‹วฆยย‹ยย‹ย•ย–ย”ย—ศŒวก ย’ย”ย‹ยย‹ย”ย‡ยƒ ย‘ยˆย‹ย…ย‹ยƒยŽยฃ ยƒ ย†ย‡ยยย‹ย–ยƒย”ย‹ยŽย‘ย” ย•ย–ย”ยฃย‹ยย‹วก ย’ย”ย‡ยœย‡ยย–ยƒย”ย‡ยƒ ย†ย‡ ย†ย‡ย…ย‘ย”ยƒแŒ”ย‹ย‹วก ย•ย‡ยยยƒย”ย‡ยƒ ย–ย”ยƒย–ยƒย–ย‡ยŽย‘ย”วก ย†ย‡ย•ย…ยŠย‹ย†ย‡ย”ย‡ยƒ ย‘ยˆย‹ย…ย‹ยƒยŽยฃ ยƒ ย•ย‡ย•ย‹ย—ยย‹ยŽย‘ย”ย’ยƒย”ยŽยƒยย‡ยย–ยƒย”ย‡วกย’ย”ย‡ย…ย—ยรงย‹ย†ย‹ยœย‘ยŽย˜ยƒย”ย‡ยƒยƒย”ยŽยƒยย‡ยย–ย—ยŽย—ย‹รยยƒย‹ยย–ย‡ยƒ ยƒยŽย‡ย‰ย‡ย”ย‹ยŽย‘ย”วค ย…ย–ย—ยƒยŽยย‡ยย–ย‡วก ย—ย˜ย‡ย”ยยƒย–ย‘ยƒย”ย‡ยƒ ย‡ยย‡ย”ยƒยŽยฃ ยƒ ยƒยยƒย†ย‡ย‹ ย‡ย•ย–ย‡ ย‹ย…ยŠยƒยดยŽยŽย‡ ย‡ยƒยวค ย‘ยœย‹แŒ”ย‹ยƒ ย†ย‡ ย’ย”ย‹ยวฆยย‹ยย‹ย•ย–ย”ย—วก รงย‡ยˆย—ยŽ ย‰ย—ย˜ย‡ย”ยย—ยŽย—ย‹ ย…ยƒยยƒย†ย‹ยƒยวก ยƒย’ยƒย”แŒ”ย‹ยย‡ ยŽย‹ย†ย‡ย”ย—ยŽย—ย‹ ยƒย…ย‡ยŽย—ย‹ ย’ยƒย”ย–ย‹ย† ย’ย‘ยŽย‹ย–ย‹ย… ย…ย‡ ย”ย‡ย—รงย‡รงย–ย‡ ย•ยฃ ย‘ย„แŒ”ย‹ยยฃ รยย…ย”ย‡ย†ย‡ย”ย‡ยƒ ยยƒยŒย‘ย”ย‹ย–ยฃแŒ”ย‹ย‹ รย ยƒยย‡ย”ยƒ ย‘ยย—ยย‡ยŽย‘ย”วค ย”ย‹ยย—ยŽวฆย‹ยย‹ย•ย–ย”ย— รงย‹ ย…ยƒย„ย‹ยย‡ย–ย—ยŽ ย•ย—ยย– รยย˜ย‡ย•ย–ย‹แŒ”ย‹ ย‘ยˆย‹ย…ย‹ยƒยŽ ย†ย‡ ย—ย˜ย‡ย”ยยƒย–ย‘ย”ย—ยŽ ย‡ยย‡ย”ยƒยŽวค Bย ย’ย”ยƒย…ย–ย‹ย…ยฃวก ยย‡ยย„ย”ย‹ย‹


34 | | Politici publice รฎn spaฤฟiul euroatlantic

ย…ยƒย„ย‹ยย‡ย–ย—ยŽย—ย‹ ย•ย—ยย– ยƒยŽย‡รงย‹ ย†ย‡ รงย‡ยˆย—ยŽ ย‰ย—ย˜ย‡ย”ยย—ยŽย—ย‹วก ย‹ยƒย” ย—ย˜ย‡ย”ยยƒย–ย‘ย”ย—ยŽ ย‡ยย‡ย”ยƒยŽวก ย’ย”ย‹ย ย…ย‘ยย˜ย‡ยแŒ”ย‹ย‡วก ย”ย‡ย•ย’ย‡ย…ย–ยฃ ย‘ย’แŒ”ย‹ย—ยย‹ยŽย‡ ยƒย…ย‡ย•ย–ย—ย‹ยƒวค ยƒย„ย‹ยย‡ย–ย—ยŽ ย‡ย•ย–ย‡ รย ยย‘ย† ย–ย”ยƒย†ย‹แŒ”ย‹ย‘ยยƒยŽยƒยŽย‡ย•ย†ย‹ยย”ยŸยย†ย—ย”ย‹ยŽย‡ย’ยƒย”ยŽยƒยย‡ยย–ยƒย”ย‹ยŽย‘ย”ย’ยƒย”ย–ย‹ย†ย—ยŽย—ย‹ยŽยƒย’ย—ย–ย‡ย”ย‡ย†ย‹ย ยƒยย„ย‡ยŽย‡ ย…ยƒยย‡ย”ย‡วก ย†ยƒย” ย•ย—ยย– ยย‡ยย„ย”ย‹ ยƒย‹ ยƒยย‡ย”ย‡ย‹ ย‘ยย—ยย‡ยŽย‘ย” ยƒย’ย”ย‘ยƒย’ย‡ รย ย—ยยƒยย‹ยย‹ย–ยƒย–ย‡วค ย—ย–ย‡ย”ย‡ยƒ ย‡ยšย‡ย…ย—ย–ย‹ย˜ยฃ ย‡ย•ย–ย‡ ย‡ยšย‡ย”ย…ย‹ย–ยƒย–ยฃ ย†ย‡ ย’ย”ย‹ยวฆยย‹ยย‹ย•ย–ย”ย— รงย‹ ย…ยƒย„ย‹ยย‡ย–วกยƒย…ย‡รงย–ย‹ยƒย†ย‡ย˜ย‡ยย‹ยย†ยย‹ยย‹รงย–ย”ย‹ย‹ยƒย‹ย‘ย”ย‘ยƒยย‡ย‹วคย”ย‹ยย—ยŽวฆยย‹ยย‹ย•ย–ย”ย—ยƒย”ย‡ย‘ ย’ย—ย–ย‡ย”ย‡ย’ย‘ยŽย‹ย–ย‹ย…ยฃย•ย‡ยยย‹ยˆย‹ย…ยƒย–ย‹ย˜ยฃวกยยƒย‹ยƒยŽย‡ย•รยย…ย‡ย‡ยƒย…ย‡ย’ย”ย‹ย˜ย‡รงย–ย‡ยย—ยย‹ย”ย‡ยƒยƒยŽย–ย‘ย” ย‘ยˆย‹ย…ย‹ยƒยŽย‹ ย†ย‹ย ย…ยƒย†ย”ย—ยŽ ย‰ย—ย˜ย‡ย”ยย—ยŽย—ย‹ รงย‹ ยƒยŽ ยƒย†ยย‹ยย‹ย•ย–ย”ยƒแŒ”ย‹ย‡ย‹ ย’ย—ย„ยŽย‹ย…ย‡วค ย–ย‡ย’ยŠย‡ย ยƒย”ย’ย‡ย”วก ยŽย‹ย†ย‡ย”ย—ยŽ ยƒย”ย–ย‹ย†ย—ยŽย—ย‹ ย‘ยย•ย‡ย”ย˜ยƒย–ย‘ย”วก ยƒ ย†ย‡ย˜ย‡ยย‹ย– ย”ย‹ยวฆยย‹ยย‹ย•ย–ย”ย— ย’ย‡ ย†ยƒย–ยƒย†ย‡อธยˆย‡ย„ย”ย—ยƒย”ย‹ย‡อดอฒอฒอธวค ยƒย”ยŽยƒยย‡ยย–ย—ยŽ ยˆย‡ย†ย‡ย”ยƒยŽ ย‡ย•ย–ย‡ ยƒยŽย…ยฃย–ย—ย‹ย– ย†ย‹ย ย‡ย‰ย‹ยยฃ รงย‹ ย†ย‘ย—ยฃ ย…ยƒยย‡ย”ย‡ ย’ยƒย”ยŽยƒยย‡ยย–ยƒย”ย‡วฃยƒยย‡ย”ยƒย‘ยย—ยย‡ยŽย‘ย”วกย…ย—ยย‡ยย„ย”ย‹ยƒยŽย‡รงย‹วกรงย‹ย‡ยยƒย–ย—ยŽวกยƒย‹ย…ยฃย”ย—ย‹ ยย‡ยย„ย”ย‹ ย•ย—ยย– รย ย‰ย‡ยย‡ย”ยƒยŽ ยย—ยย‹แŒ”ย‹วค ย‹ย‡ย…ยƒย”ย‡ ยย‡ยย„ย”ย— ยƒยŽ ย‘ยย—ยย‡ยŽย‘ย” ย‡ย•ย–ย‡ ยƒยŽย‡ย•ย†ย‹ยย–ย”วฆย‘ยƒยย—ยย‹ย–ยฃย…ย‹ย”ย…ย—ยย•ย…ย”ย‹ย’แŒ”ย‹ย‡ย‡ยŽย‡ย…ย–ย‘ย”ยƒยŽยฃวกย’ย”ย‹ยย•ย‹ย•ย–ย‡ยย—ยŽวทยˆย‹ย”ย•ย–ย’ยƒย•ย– ย–ยŠย‡ ย’ย‘ย•ย–วณวก ยœย‹ย• รงย‹ วทย–ยŠย‡ ย™ย‹ยยย‡ย” ย–ยƒยย‡ย• ย‹ย– ยƒยŽยŽวณ ย•ยƒย— วทย’ยŽย—ย”ยƒยŽย‹ย–ยƒย–ย‡ ย•ย‹ยย’ยŽยฃวณ ศ‚ ย…ยƒยย†ย‹ย†ยƒย–ย—ยŽ ย…ย— ย…ย‡ยŽ ยยƒย‹ ยยƒย”ย‡ ยย—ยยฃย” ย†ย‡ ย˜ย‘ย–ย—ย”ย‹ รยย–ย”วฆย‘ ย…ย‹ย”ย…ย—ยย•ย…ย”ย‹ย’แŒ”ย‹ย‡ ย…ยŸรงย–ย‹ย‰ยฃยยƒยย†ยƒย–ย—ยŽวคยƒย–ยƒยƒยŽย‡ย‰ย‡ย”ย‹ยŽย‘ย”ย‰ย‡ยย‡ย”ยƒยŽย‡ย‡ย•ย–ย‡ย†ย‡ย…ย‹ย•ยฃย†ย‡ ย—ย˜ย‡ย”ยยƒย–ย‘ย”ย—ยŽ

ย‡ยย‡ย”ยƒยŽวกยŽยƒย•ยˆยƒย–ย—ยŽย’ย”ย‹ยย—ยŽย—ย‹วฆยย‹ยย‹ย•ย–ย”ย—วคย‘ยยˆย‘ย”ยย…ย‘ยย•ย–ย‹ย–ย—แŒ”ย‹ย‡ย‹วกยƒยŽย‡ย‰ย‡ย”ย‹ยŽย‡ยƒย— ยŽย‘ย… ย‹ยย–ย‡ย”ย˜ยƒยŽย‡ ย†ย‡ ยยƒยšย‹ย ย…ย‹ยย…ย‹ ยƒยย‹วค ย‡ยยƒย–ย‘ย”ย‹ย‹วก ยƒยŽย‡ ย…ยฃย”ย‘ย” ยŽย‘ย…ย—ย”ย‹ ย•ย—ยย– รยย’ยฃย”แŒ”ย‹ย–ย‡ย’ย‡ย…ย”ย‹ย–ย‡ย”ย‹ย‹ย”ย‡ย‰ย‹ย‘ยยƒยŽย‡วกย•ย—ยย–ยƒยŽย‡รงย‹ย†ย‡ย’ย”ย‹ยย—ยŽวฆยย‹ยย‹ย•ย–ย”ย—รงย‹รยย˜ย‡ย•ย–ย‹แŒ”ย‹ ย‘ยˆย‹ย…ย‹ยƒยŽย‹ย†ย‡ ย—ย˜ย‡ย”ยยƒย–ย‘ย”ย—ยŽ ย‡ยย‡ย”ยƒยŽวกย•ย‡ย”ย˜ย‹ยย†ย’ยŸยยฃยŽยƒย˜ยŸย”ย•ย–ยƒย†ย‡อนอทย†ย‡ยƒยย‹วค Economia Canadei ยƒยยƒย†ยƒย‡ย•ย–ย‡ย—ยยƒย†ย‹ยย–ย”ย‡ย…ย‡ยŽย‡ยยƒย‹ย„ย‘ย‰ยƒย–ย‡ยยƒแŒ”ย‹ย—ยย‹ยƒยŽย‡ยŽย—ยย‹ย‹วกยย‡ยย„ย”ยฃ ยƒ ย”ย‰ยƒยย‹ยœยƒแŒ”ย‹ย‡ย‹ ย’ย‡ยย–ย”ย— ย‘ย‘ย’ย‡ย”ยƒย”ย‡ ย…ย‘ยย‘ยย‹ย…ยฃ รงย‹ ย‡ยœย˜ย‘ยŽย–ยƒย”ย‡ ศ‹ศŒ รงย‹

อบวคยƒยˆย‡ยŽย…ยƒรยยƒยŽย–ย‡แŒ”ยฃย”ย‹ย†ย‡ยœย˜ย‘ยŽย–ยƒย–ย‡วกย‡ย…ย‘ยย‘ยย‹ยƒย…ยƒยยƒย†ย‹ยƒยยฃย‡ย•ย–ย‡ย†ย‘ยย‹ยยƒย–ยฃ ย†ย‡ ย•ย‡ย…ย–ย‘ย”ย—ยŽ ย†ย‡ ย•ย‡ย”ย˜ย‹ย…ย‹ย‹วก รย ย…ยƒย”ย‡ ยŽย—ย…ย”ย‡ยƒยœยฃ ย–ย”ย‡ย‹ ย•ยˆย‡ย”ย–ย—ย”ย‹ ย†ย‹ย ย’ย‘ย’ย—ยŽยƒแŒ”ย‹ย‡วค ย‘ย–ย—รงย‹วก ยƒยยƒย†ยƒ ย‡ย•ย–ย‡ ยย‡ย‘ย„ย‹รงยย—ย‹ย–ยฃ รยย–ย”ย‡ แŒ”ยฃย”ย‹ยŽย‡ ย†ย‡ยœย˜ย‘ยŽย–ยƒย–ย‡ รย ย…ย‡ย‡ยƒ ย…ย‡ ย’ย”ย‹ย˜ย‡รงย–ย‡ย‹ยย’ย‘ย”ย–ยƒยแŒ”ยƒย‹ยย†ย—ย•ย–ย”ย‹ย‹ยŽย‘ย”ย’ย”ย‹ยยƒย”ย‡วกย’ย”ย‹ยย–ย”ย‡ย…ยƒย”ย‡ย…ย‡ยŽย‡ยˆย‘ย”ย‡ย•ย–ย‹ย‡ย”ยฃรงย‹ ย‡ยšย–ย”ยƒย…ย–ย‹ย˜ยฃ ย†ย‡ แŒ”ย‹แŒ”ย‡ย‹ ย•ย—ยย– ย†ย‘ย—ยฃ ย†ย‹ยย–ย”ย‡ ย…ย‡ยŽย‡ ยยƒย‹ ย‹ยย’ย‘ย”ย–ยƒยย–ย‡ ย”ยƒยย—ย”ย‹ ย‹ยย†ย—ย•ย–ย”ย‹ยƒยŽย‡วค ยƒย”แŒ”ย‹ยƒยŽ ย†ยƒย–ย‘ย”ย‹ย–ยฃ ยƒย…ย‡ย•ย–ย—ย‹ ยˆยƒย’ย–วก ยƒยยƒย†ยƒ ย‡ย•ย–ย‡ ย†ย‡ย’ย‡ยย†ย‡ยย–ยฃ ย†ย‡ ย…ย‘ยย‡ย”แŒ”ย—ยŽ ย‡ยšย–ย‡ย”ย‹ย‘ย”วก รย ย•ย’ย‡ย…ย‹ยƒยŽ ย…ย— ย–ยƒย–ย‡ยŽย‡ ยย‹ย–ย‡วค ย•ย–ยˆย‡ยŽวก ยย‡ยแŒ”ย‹ยย‡ย”ย‡ยƒ ย‹ยย†ย‡ย’ย‡ยย†ย‡ยแŒ”ย‡ย‹ ยˆยƒแŒ”ยฃ ย†ย‡ ย–ยƒย–ย‡ยŽย‡ ยย‹ย–ย‡ ยƒ ย”ย‡ย’ย”ย‡ยœย‡ยย–ยƒย– รยย–ย‘ย–ย†ย‡ยƒย—ยยƒ ย‘ ย…ยŠย‡ย•ย–ย‹ย—ยย‡ ย’ย‘ยŽย‹ย–ย‹ย…ยฃ ย†ย‡ ย…ย‡ยƒ ยยƒย‹ ยยƒย”ย‡ ย‹ยย’ย‘ย”ย–ยƒยแŒ”ยฃวค ยƒยยƒย†ยƒ ย†ย‡แŒ”ย‹ยย‡ ย‘


| 35 Politici publice în spaĿiul euroatlantic |

‹†—•–”‹‡ ’”‘†—…£–‘ƒ”‡ ƒ…–‹˜£ǡ …— …‡–”—Ž Á •—†—Ž ’”‘˜‹…‹‡‹ –ƒ”‹‘ǡ —†‡‹†—•–”‹ƒ†‡ƒ—–‘˜‡Š‹…—Ž‡‡•–‡’”‹–”‡…‡Ž‡ƒ‹†‡œ˜‘Ž–ƒ–‡Ǥ •‘…‹‡–ƒ–‡‹†—•–”‹ƒŽ£ƒˆŽ—‡–£ç‹–‡Š‘Ž‘‰‹…£ǡƒƒ†ƒ†‡ƒ•–£œ‹•‡ ƒ•‡ƒ££Á†‡ƒ’”‘ƒ’‡…—–ƒ–‡Ž‡‹–‡Á…‡‡ƒ…‡’”‹˜‡ç–‡‘”‹‡–ƒ”‡ƒ •’”‡‡…‘‘‹ƒ†‡’‹ƒጔ£ǡ‡–‘†‡Ž‡†‡’”‘†—…ጔ‹‡ç‹‹˜‡Ž—Ž†‡–”ƒ‹”‹†‹…ƒ–Ǥ B —Ž–‹—Ž •‡…‘Žǡ …”‡ç–‡”‡ƒ ‹’”‡•‹‘ƒ–£ ƒ ‹†—•–”‹‡‹ ’”‘†—…£–‘ƒ”‡ǡ ‹‡”‹–—Ž—‹ ç‹ ƒ •‡…–‘”—Ž—‹ †‡ •‡”˜‹…‹‹ ƒ –”ƒ•ˆ‘”ƒ– ƒጔ‹—‡ƒ †‹–”Ǧ‘ ‡…‘‘‹‡ ‡‹ƒ‡–‡ ”—”ƒŽ£ Á–”Ǧ—ƒ ’”‡†‘‹ƒ– —”„ƒ£ ç‹ ‹†—•–”‹ƒŽ£Ǥ ƒƒ†ƒ ƒ”‡ †‡’‘œ‹–‡ ˜ƒ•–‡ †‡ ‰ƒœ‡ ƒ–—”ƒŽ‡ ’‡ …‘ƒ•–ƒ †‡ ‡•–ç‹Á˜‡•–ǡç‹‘—Ž–‹–—†‹‡†‡ƒŽ–‡”‡•—”•‡ƒ–—”ƒŽ‡…ƒ”‡…‘–”‹„—‹‡ Žƒ‹†‡’‡†‡ጔƒ‡‡”‰‡–‹…£Ǥ ƒƒ†ƒ ‡•–‡ ‘ ‡…‘‘‹‡ †‡ ’‹ƒጔ£ǡ Á …ƒ”‡ ‹–‡”˜‡ጔ‹‹Ž‡ ‰—˜‡”ƒ‡–ƒŽ‡ •—– …‡˜ƒ ƒ‹ ’”‡œ‡–‡ †‡…Ÿ– Á –ƒ–‡Ž‡ ‹–‡ǡ †ƒ” •‡‹ˆ‹…ƒ–‹˜ ƒ‹ ”‡†—•‡ †‡…Ÿ– Á ƒŒ‘”‹–ƒ–‡ƒ ƒጔ‹—‹Ž‘” ‡—”‘’‡‡Ǥ B ‘† –”ƒ†‹ጔ‹‘ƒŽǡ ƒƒ†ƒ ƒ”‡ — per capita ƒ‹ ‹… †‡…Ÿ– …‡Ž ƒŽ ˜‡…‹—Ž—‹ •—†‹…ǡ †ƒ” ƒ‹ ”‹†‹…ƒ– †‡…Ÿ– ƒŽ ’”‹…‹’ƒŽ‡Ž‘” ጔ£”‹ ˜‡•–Ǧ ‡—”‘’‡‡Ǥ B —Ž–‹—Ž †‡…‡‹—ǡ —”Ÿ† ‘ ’‡”‹‘ƒ†£ †‡ –—”„—Ž‡ጔ‡ǡ ‡…‘‘‹ƒƒƒ†‡‹•Ǧƒ†‡œ˜‘Ž–ƒ–”ƒ’‹†ǡ’‡ˆ‘†—Ž——‹瑏ƒŒ•…£œ—–狃Ž —‘”‡š…‡†‡–‡„—‰‡–ƒ”‡Á…”‡ç–‡”‡Žƒ‹˜‡Žˆ‡†‡”ƒŽǤ ƒƒ†ƒ ‡•–‡ ’‘’—Žƒ–£ Á ƒŒ‘”‹–ƒ–‡ †‡ …ƒƒ†‹‡‹Ǧ‡—”‘’‡‹ǡ …ƒ”‡ …‘’— ͻͲǡͶͷΨ †‹ ’‘’—Žƒጔ‹‡Ǥ ƒŒ‘”‹–ƒ–‡ƒ ƒ…‡•–‘”ƒ •—– †‡ ‘”‹‰‹‡ ‡‰Ž‡œ£ •ƒ— ˆ”ƒ…‡œ£ǡ †‡ç‹ •—– ‹‘”‹–£ጔ‹ ‹’‘”–ƒ–‡ †‡ •…‘ጔ‹‡‹ǡ ‹”Žƒ†‡œ‹ ç‹ ‰‡”ƒ‹Ǥ †‘—ƒ …‡ƒ ƒ‹ ƒ”‡ ‰”—’ƒ”‡ ‡–‹…£ ‡•–‡ …‡ƒ …Š‹‡œ£ǡ…‘’—Ÿ†͵ǡ͸ͻΨ†‹’‘’—Žƒጔ‹‡Ǥƒ–‹˜‹‹ƒ‡”‹…ƒ‹ǡ’‘’—Žƒጔ‹ƒ ‹†‹‰‡£ ƒ ƒƒ†‡‹ǡ ”‡’”‡œ‹–£ ͵ǡ͵ͺΨ †‹ ’‘’—Žƒጔ‹‡Ǥ Ž–‡ ‹‘”‹–£ጔ‹ ‹…Ž—†ǣ ‹†‹‡‹ ȋʹǡͶͳΨȌǡ ƒˆ”‘Ǧƒ‡”‹…ƒ‹ ȋʹǡʹ͵ΨȌǡ ‡˜”‡‹ ȋͳǡͳͺΨȌǡ ”—ç‹ ȋͳǡͳͶΨȌ ç‹ ˆ‹Ž‹’‹‡œ‹ ȋͳǡͳͳΨȌǤ ƒŒ‘”‹–ƒ–‡ƒ ˆ”ƒ…‡œ‹Ž‘” †‹ ƒƒ†ƒ –”£‹‡•… Á ’”‘˜‹…‹ƒ —±„‡…Ǥ ’ƒ”–‡ †‹–”‡ ‡‹ †‘”‡•… •£ ˆ‹‡ ‹†‡’‡†‡ጔ‹ ç‹ ƒ— ‘”‰ƒ‹œƒ– †‘—£ ”‡ˆ‡”‡†——”‹ Á ƒ…‡•– •…‘’ǡ ’‹‡”œŸ†ŽƒŽ‹‹–£ÁͳͻͻͷǤͳͺ ͹͹Ψ †‹ ’‘’—Žƒጔ‹ƒ ƒƒ†‡‹ ‡•–‡ …”‡ç–‹£ǡ ƒŒ‘”‹–ƒ–‡ƒ ”‘ƒ‘Ǧ …ƒ–‘Ž‹…‹ǡ †‡ç‹ ‡š‹•–£ — —£” ‹’‘”–ƒ– †‡ ƒ‰Ž‹…ƒ‹ ç‹ „ƒ’–‹ç–‹Ǥ —•—Žƒ‹‹”‡’”‡œ‹–£ʹΨ†‹’‘’—Žƒጔ‹‡ǡ‹ƒ”‡˜”‡‹‹ͳǡͳΨǡ‹ƒ”ͳ͸Ψ†‹ ’‘’—Žƒጔ‹‡—‡•–‡ƒˆ‹Ž‹ƒ–£‹…‹—‡‹”‡Ž‹‰‹‹Ǥ ȗȗȗȂŠ––’ǣȀȀ”‘Ǥ™‹‹’‡†‹ƒǤ‘”‰Ȁ™‹‹Ȁƒƒ†ƒ

ͳͺ

Politici publice (preview)  
Politici publice (preview)  
Advertisement