Page 1

Serge Latouche

OCCIDENTALIZAREA

LUMII Eseu despre semnificaɒia, amploarea úi limitele uniformizării planetare

PrefaĠa inedită a autorului

Traducere din franceză de

Paul Kun

2012


Serge Latouche Occidentalizarea lumii: eseu despre semnificaѵia, amploarea çi limitele uniformiz£rii planetare ‘’›”‹‰Š–̹—„Ž‹•Š‹‰ǡʹͲͳͳǡ’‡–”—’”‡œ‡–ƒ‡†‹ì‹‡ ‘’›”‹‰Š–̹†‹–‹‘•ƒ‡…‘—˜‡”–‡ǡͳͻͺͻǡͳͻͻʹǡʹͲͲͷ —„Ž‹…ƒ–’”‹Áጔ‡Ž‡‰‡”‡…—†‹–‹‘•ƒ‡…‘—˜‡”–‡ǡ ”ƒጔƒǤ ‘ƒ–‡†”‡’–—”‹Ž‡’‡–”—’”‡œ‡–ƒ‡†‹ì‹‡ƒ’ƒ”싐†‹–—”‹‹—„Ž‹•Š‹‰Ǥ ‡’”‘†—…‡”‡ƒ‹–‡‰”ƒŽ£•ƒ—’ƒ”싃Ž£ƒ–‡š–—Ž—‹•ƒ—ƒ‹Ž—•–”ƒì‹‹Ž‘”†‹ƒ…‡ƒ•–£Ž—…”ƒ”‡‡•–‡ ’‘•‹„‹Ž£—ƒ‹…—ƒ…‘”†—Ž’”‡ƒŽƒ„‹Ž•…”‹•ƒŽ†‹–—”‹‹—„Ž‹•Š‹‰Ǥ  ‡†ƒ…–‘”ǣMihaela Herbel ‡Š‘”‡†ƒ…–‘”ǡ†‡•‹‰…‘’‡”–£ǣPalkó Botond (www.palkobotond.ro)  

Descrierea CIP a Bibliotecii Naѵionale a României LATOUCHE, SERGE Occidentalizarea lumii : eseu despre semnificaѵia, amploarea çi limitele uniformiz£rii planetareȀ‡”‰‡ƒ–‘—…Š‡Ǣ–”ƒ†Ǥǣƒ—Ž—ǤǦ Ž—ŒǦƒ’‘…ƒǣ—„Ž‹•Š‹‰ǡʹͲͳͳ ͻ͹ͺǦ͸Ͳ͸Ǧͺ͵͵ͲǦͲͷǦͳ 

Ǥ—ǡƒ—Žȋ–”ƒ†ǤȌ ͵ʹ͹ǤʹȋͳͲͲȌ        Editura CA Publishing ADRES$:Ž—ŒǦƒ’‘…ƒǡǦ†—Ž”‘‹Ž‘”͵ͶȀ͵ TEL:Ͳ͵͸ͶǦͺͲ͹Ǥ͸͵͸ EMAIL:‘ˆˆ‹…‡̷…ƒǦ’—„Ž‹•Š‹‰Ǥ”‘ WEB:™™™Ǥ…ƒǦ’—„Ž‹•Š‹‰Ǥ”‘


—’”‹• 

Avertisment

9

Prefaìă la ediìia din 2005

11

Occidentalizarea lumii la ora „globaliz£rii” .............................................. 11 Singularitatea occidental£ ................................................................................ 13 Iluzia multiculturalismului ................................................................................ 17 Pledoarie pentru pluriversalism ...................................................................... 25

Introducere

29

1 Irezistibila ascensiune a Occidentului:revanúa cruciaɒilor

35

I. Fluxurile úi refluxurile arhaice .................................................. 37 De la eúecul cruciadelor la triumful conquistadorilor .................. 38 Cursa cu drapel ..............................................................................41 Falimentul celor 3 M úi criza vechii ordini ................................... 45 II. Triumful unui model universal ................................................. 51 Apoteoza planetar£ a çtiinѹei çi a tehnicii .................................................. 51 Dominaѹia economicului: piaѹa unic£ çi mitul dezvolt£rii .................. 54 Invazia „cultural£”................................................................................................. 55 Standardizarea imaginarului ........................................................................... 57

2 Occidentul intruvabil I.

61

Occidentul: un spaɒiu úi un destin ......................................... 62 De la peninsula european£ la Trilateral£. .................................................. 62 Povara omului alb.................................................................................................. 64 Sub semnul crucii ................................................................................................... 65 Mesajul etic sau filosofic al Occidentului ..................................................... 70


Occident çi capitalism........................................................................................... 73 II. Specificitatea occidentală ....................................................... 78 Cultura „cultural£” çi cultura „cult£” ............................................................ 79 Cultura contra civilizaѹiei................................................................................... 83 Occidentul ca anticultur£ ................................................................................... 86

3 Occidentalizarea ca dezrădăcinare planetară

97

I.

Deculturare úi subdezvoltare. ................................................ 98 Deculturarea çi etnocidul ................................................................................ 100 II. Agenɒii dezrădăcinării .......................................................... 109 Industrializarea ................................................................................................... 110 Urbanizarea ........................................................................................................... 112 „Naѹionalitarismul” ............................................................................................ 116 Occidentalizare, modernizare çi dezvoltare ........................................... 119

4 Limitele occidentalizării lumii

125

I. Eúecul dezvoltării ................................................................. 128 II. Criza ordinii occidentale .......................................................139 Conceptul de naѹionalitate economic£ ...................................................... 141 Criza naѹionalit£ѹii economice çi a societ£ѹilor industriale ............. 148 „Deteritorializarea” societal£ çi „transculturarea” ............................. 153 Sfârçitul societ£ѹii naѹiunilor ......................................................................... 156

5 Dincolo sau altundeva

159

I. Supravieɒuiri, rezistenɒe úi deturnări ...................................... 160 III. Ascensiunea unor noi perspective ........................................170 Criza formalului çi a semnificaѹiei sale ..................................................... 171 Societate çi socialitate informal£................................................................. 178

Concluzie generală: Babelul trebuie salvat?

181

Dincolo de dorinѹa de apocalips ................................................................... 182 Nostalgia universalului .................................................................................... 186 


   วทย—วกยย—วกย†ย‡ย‘ยย‹ย‡ย†ย‡ย‘ย”ย‹ยย—วจย—วฆยย‹ย…ย‡ย”ย‡รฌย‹ ย•ยฃวฆย‹ รยรฌย‡ยŽย‡ย‰ ย’ย‡ ยย‡ย‰ย”ย‹วค ย‹ย•ย‹ย—ยย‡ยƒ ย‘ยย—ยŽย—ย‹ ยƒยŽย„ ย‡ย•ย–ย‡ ย•ยฃ ยˆย‹ย‡ ยˆย‡ย”ยย‹ย‡ย”ย—ยŽ ยŽย—ยย‹ย‹ รจย‹ ย‡ยŽ ยย— ย–ย”ย‡ย„ย—ย‹ย‡ ย•ยฃ ย•ย‡ ย‘ย’ย”ย‡ยƒย•ย…ยฃ ยŽยƒ ยƒย…ย…ย‹ย†ย‡ยย–ย‡ ย’ย‡ ย…ยŸย–ย†ย‡ย’ย‡ย”ย‹ย…ย—ยŽย‘ยƒย•ย‡ย’ย‡ยƒย–ยŸย–ย†ย‡ย‹ยย—ย–ย‹ยŽย‡วควณ ยƒย…ยวกL'inรฉvitable Blanc ศ‹ย‘ย„ย‡ย”ย–ยƒยˆยˆย‘ยย–วกยƒย”ย‹ย•วกอณอปอบอทวกย’วคอทอนอบศŒวค


Avertisment …‡•–‡•‡—”‡‹ƒǡÁƒ—‹–‡’—…–‡ǡ‹–‡‰”ƒŽ•ƒ—’ƒ”싃ŽƒƒŽ‹œ‡ ’—„Ž‹…ƒ–‡ ƒ–‡”‹‘”Ǥ •–ˆ‡Žǡ ƒ †‘—ƒ ’ƒ”–‡ ƒ …ƒ’‹–‘Ž—Ž—‹ ͵ ƒ ˆ‘•– •…Š‹ìƒ–£ Á ƒ”–‹…‘Ž—Ž Ƿ̵±…Š‡… †‡ Ž̵‘……‹†‡–ƒŽ‹•ƒ–‹‘dzǡ ’—„Ž‹…ƒ– †‡ ”‡˜‹•–ƒ Tiers-Monde ȋ”Ǥ ͳͲͲǡ ‘…–‘„”‹‡ Ȃ †‡…‡„”‹‡ ͳͻͺͶȌǤ †‘—ƒ ’ƒ”–‡ ƒ …ƒ’‹–‘Ž—Ž—‹ Ͷ ”‡‹ƒ ‡•‡ìƒ —‡‹ ‡š’—‡”‹ ˆ£…—–‡ Žƒ •‡‹ƒ”—Ž ‡…–ƒ

 ƒŽ ƒ…—Ž–£ì‹‹ †‡ g–‹‹ì‡ …‘‘‹…‡ †‹ ‘”†‡ƒ—š ’‡ –‡ƒ ”ƒì‡‹ ˜ƒ•ƒŽ‡ è‹ ‹–‹–—Žƒ– Ƿ‡—–Ǧ‘ ‡…‘”‡ ’ƒ”Ž‡” †‡ ƒ–‹‘ƒŽ‹–± ±…‘‘‹“—‡ ’‘—” Žƒ ”ƒ…‡ǫdz ȋ ’ƒ”ƒÁ–”‡ †ƒ•‡•ƒŠ‹‡”•†‡Ž̵ ȌǤ•…Š‹ì£ƒ…ƒ’‹–‘Ž—Ž—‹ͷƒƒ’£”—–Á ”‡˜‹•–ƒ Alternative économique/Économie en questions ȋ‹—Ž‹‡ ͳͻͺ͸Ȍǡ •—„ –‹–Ž—Žǣ Ƿ‡ …Š‘… …—Ž–—”‡ŽdzǤ B ˆ‹‡ǡ ƒ Á’”——–ƒ– †‡ ‹…‹Ǧ…‘Ž‘ …Ÿ–‡˜ƒ ”‡ˆ‡”‹ì‡ Žƒ Ž—…”ƒ”‡ƒ ‘ƒ•–”£ Ƿ ƒ—–Ǧ‹Ž ”‡ˆ—•‡” Ž‡ †±˜‡Ž‘’’‡‡–ǫdz ȋ ǡ ͳͻͺ͸Ȍ è‹ Žƒ …‘–”‹„—싃 ‘ƒ•–”£ Žƒ Ž—…”ƒ”‡ƒ …‘Ž‡…–‹˜£ Ƿ Ž ±–ƒ‹– —‡ ˆ‘‹• Ž‡ †±˜‡Ž‘’’‡‡–dz ȋ‹•– ‡– ƒ„‡ŽŽ‹ǡ 2†‹–‹‘• †̵ „ƒ•ǡ ƒ—•ƒ‡ǡ ͳͻͺ͹ȌǤ ’”‹£ ˜‡”•‹—‡ ƒ ƒ…‡•–—‹ –‡š– ƒ ˆ‘•– …‹–‹–£ †‡ ’”‹‡–‡‹‹ ‡‹ Žƒ‹ ƒ‹ŽŽ±ǡ ‡ƒ Š‡•‡ƒ—šǡ Š‡– •‡Žǡ Š‹‡””› ƒ“—‘–ǡ ‘‹‹“—‡ ‡””‘–ǡ

‹Ž„‡”–‹•–Ǥ‡ƒ”…‹Ž‡è‹…”‹–‹…‹Ž‡Ž‘”ƒ—ˆ‘•–ˆ‘ƒ”–‡’”‡ì‹‘ƒ•‡ǤǦ ƒ •–”£†—‹– •£ 싐 …‘– †‡ ‡Ž‡ǡ †ƒ” „‹‡Áì‡Ž‡•ǡ ‡”‘”‹Ž‡ǡ ‹•—ˆ‹…‹‡ì‡Ž‡è‹•–Ÿ‰£…‹‹Ž‡’”‡œ‡–‡‹Ž—…”£”‹Á‹ƒ’ƒ”싐‡š…Ž—•‹˜Ǥ —Žì—‹”‡•’‡…‹ƒŽ£‡•–‡ƒ†”‡•ƒ–£†Ǧ‡‹ ‡ƒ‹‡‘—”‰‡‘‹•ǡ†‡Žƒ ‹˜‡”•‹–ƒ–‡ƒ †‹ ‹ŽŽ‡

 …ƒ”‡ǡ …— ”£„†ƒ”‡ è‹ †‡˜‘–ƒ‡–ǡ ƒ ƒ……‡’–ƒ– •£ †‡…”‹’–‡œ‡ è‹ •£ †ƒ…–‹Ž‘‰”ƒˆ‹‡œ‡ ƒ—•…”‹•—ŽǤ B ˆ‹‡ǡ ‡•–‡ †‡‘•‡„‹– †‡ ’Ž£…—– ˆƒ’–—Ž †‡ ƒ — —Žì—‹ ‹…‹ —‡‹ ˆ‹”‡ —Ž–‹ƒì‹‘ƒŽ‡ •ƒ— ‹•–‹–—ì‹‹ ƒì‹‘ƒŽ‡Ǥ ‡ˆ‹ƒìƒ”‡ƒ Ž‘” ƒ ˆ£…—– ’‘•‹„‹Ž£ ”‡ƒŽ‹œƒ”‡ƒ ƒ…‡•–‡‹ …‡”…‡–£”‹ …— –‘ƒ–£ Ž‹„‡”–ƒ–‡ƒ è‹ Á ƒ„•‘Ž—–—Ž•£”£…‹‡‹—‹˜‡”•‹–ƒ”—Ž—‹ˆ”ƒ…‡œƒ—–‡–‹…Ǥ 9


10


Prefaìă la ediìia din 2005 Occidentalizarea lumii la ora „globalizării1” Ƿ‘ƒ–‡ …£ •‘…‹‡–ƒ–‡ƒ ‘……‹†‡–ƒŽ£ǡ †‡ Žƒ ‘”‹‰‹‹ǡ ƒ –‹• …£–”‡ ƒ…‡•– ’—…– Á …ƒ”‡ ‡ƒ è‹Ǧƒ ”‡ƒŽ‹œƒ– ˜ƒŽ‘”‹Ž‡ ‹’Ž‹…‹–‡ Á •‘…‹‡–ƒ–‡ƒ „—”‰Š‡œ£ Ȃ Á –‹’ …‡ Ž—‡ƒ Á…”‡‡‹–£Ž‡ƒ†‘’–ƒǤg‹’‘ƒ–‡…£‘†ƒ–£ …—ƒ…‡•– ‰‡†‡…‡–”— ‡‰ƒ–‹˜ǡ…—ƒ…‡•– ‹‹… …‡–”ƒŽǡ †‡ Ž‘…—‹ì£ ƒ ˜‹†—Ž—‹ǡ „—”‰Š‡œ—Žƒ”£•’—•——‹ˆ‡Ž†‡†‘”‹ì£ ‹…‘è–‹‡–£ƒ‘—Ž—‹ǡ—ˆ‡Ž†‡’ƒ•‹—‡ …£–”‡’”‘’”‹ƒŽ—‹†‹•’ƒ”‹ì‹‡Ǥdz ƒ…“—‡•ʹǤ

 ……‹†‡–ƒŽ‹œƒ”‡ƒ Ž—‹‹ ƒ ƒ’£”—– Á ”ƒìƒ Á ͳͻͺͻǤ B ƒ…‡Ž ‘‡–ǡ•‡˜‘”„‡ƒ—Ž–†‡•’”‡Ƿ†‡…Ž‹—Ž‹’‡”‹—Ž—‹ƒ‡”‹…ƒdzȂ ‡”ƒ–‹–Ž—Ž——‹ˆ‹Ž†‡•—……‡•ƒŽ”‡ƒŽ‹œƒ–‘”—Ž—‹†‹—‡„‡…‡›• ”…ƒ†Ǥ ”‹–”Ǧ—ƒ †‹ ƒ…‡Ž‡ 苔‡–‡‹‹ ƒŽ …£”‘” •‡…”‡– ÁŽ †‡ì‹‡ ͳ …‡•– –‡š– ‡•–‡ ‘ ”‡Ž—ƒ”‡ ƒ —‡‹ …‘ˆ‡”‹ì‡ ’”‘—ìƒ–‡ Žƒ †‹‡ǡ ʹ ‘…–‘„”‹‡ ʹͲͲͶǡ …— ‘…ƒœ‹ƒ Á–ŸŽ‹”‹‹ ‘”‰ƒ‹œƒ–‡ †‡ Rete Radié Resch, Donne innero, Proiezione Peters et Icaroǡ •—„ ’ƒ–”‘ƒŒ—Ž …‘—‡‹ è‹ ƒ•‡•‘”ƒ–—Ž—‹ …—Ž–—”‹‹ è‹ ƒŽ ‡–”—Ž—‹ †‡ •–—†‹‹ è‹ ‹‹ì‹ƒ–‹˜‡ ’‡–”— ”‡ˆ‘”ƒ •–ƒ–—Ž—‹ †‹ ‘ƒǡ ’‡ –‡ƒ Ƿ……‹†‡–ƒŽ‹œƒ”‡ƒŽ—‹‹ͳͷƒ‹ƒ‹–Ÿ”œ‹—dzǤ—‡”ƒ˜‘”„ƒ†‡—„‹ŽƒìƒŽ–—–—”‘” •…Š‹„£”‹Ž‘”‹–‡”˜‡‹–‡Áƒ…‡•–‹–‡”˜ƒŽè‹…ƒ”‡—’‘–ˆ‹ƒ•‘…‹ƒ–‡‰Ž‘„ƒŽ‹œ£”‹‹è‹ †‡…‹ǡ Á ‘† ‹†‹”‡…–ǡ ‘……‹†‡–ƒŽ‹œ£”‹‹ǣ ‡‡”‰‡ìƒ ‡…‘‘‹…£ ƒ Š‹‡‹ǡ †‡œ˜‘Ž–ƒ”‡ƒ ƒ”ƒ–‡Ž‘” ’”‹˜ƒ–‡ǡ ‘‹…‘‡”…‹ƒŽ‹œƒ”‡ƒ Ž—‹‹ǡ „ƒƒŽ‹œƒ”‡ƒ …”‹‹ƒŽ‹–£ì‹‹‡…‘‘‹…‡ǡƒ•…‡•‹—‡ƒ•‘…‹‡–£ì‹‹”‹•…—Ž—‹è‹‹˜ƒœ‹ƒ–‡Š‘è–‹‹ì‡‹ǤǤǤ Ȃ ƒ •–—†‹ƒ– Á ƒŽ–£ ’ƒ”–‡ ƒŒ‘”‹–ƒ–‡ƒ ƒ…‡•–‘” ˆ‡‘‡‡Ǣ ˜‡œ‹ǡ Á •’‡…‹ƒŽ La Planète des naufragésǡ ƒ ±…‘—˜‡”–‡ǡ ƒ”‹•ǡ ͳͻͻͳǢ La Mégamachineǡ ƒ ±…‘—˜‡”–‡ǡƒ”‹•ǡͳͻͻͷȋ”±±†ǤǡʹͲͲͶȌǢLes Dangers du marché planétaireǤ”‡••‡• †‡ …‹‡…‡•Ǧ‘ǡ ƒ”‹•ǡ ͳͻͻͺǢ Justice sans limitesǡ ƒ›ƒ”†ǡ ƒ”‹•ǡ ʹͲͲ͵Ǥ ‹œƒ ‡”ƒ ƒ‹…—”Ÿ††‡ƒ•—„Ž‹‹ƒ–‡œƒ…‡–”ƒŽ£ƒ…£”ì‹‹ǡƒ—‡’”‘…‡•—Ž†‡‘‘‰‡‹œƒ”‡ ’Žƒ‡–ƒ”£è‹”‡ƒ…ì‹‹Ž‡ŽƒǷ–£˜£Ž—‰—Ždz—‹ˆ‘”‹œ£”‹‹•—„‡‰‹†ƒ……‹†‡–—Ž—‹Ǥ ʹ ƒ…“—‡•ŽŽ—ŽǡMétamorphose du bourgeoisǡƒƒ„Ž‡‘†‡ǡƒ”‹•ǡͳͻͻͺǡ’Ǥ͵͵ʹǤ

11


‹•–‘”‹ƒǡ—‹’‡”‹—Žƒ‡”‹…ƒƒˆ‘•–…‡Ž…ƒ”‡•Ǧƒ’”£„—è‹–ǡ…‹ǡŽ—…”— ‹…”‡†‹„‹Ž è‹ ‡’”‡˜£œ—–ǡ ‹’‡”‹—Ž •‘˜‹‡–‹…Ǥ ‹ ͳͻͺͻǡ ƒ— –”‡…—– —ƒ‹ ͳͷ ƒ‹ Ȃ è‹ Á ƒ…‡Žƒè‹ –‹’ ‘ ‡–‡”‹–ƒ–‡Ǩ £†‡”‡ƒ ‹†—Ž—‹ ‡”Ž‹—Ž—‹ ’£”‡ƒ •£ ƒ—ì‡ •ˆŸ”è‹–—Ž ‹…‹—‹‹ è‹ ƒŽ ‹Ž—œ‹‹Ž‘” –‘–ƒŽ‹–ƒ”‡Ǥ ‹’ †‡ …Ÿì‹˜ƒ ƒ‹ǡ Ž—‡ƒ ‘……‹†‡–ƒŽ£ ƒ Á…‡’—– •£ ˜‹•‡œ‡Žƒ’ƒ…‡ƒ‡–‡”£…ƒ”‡˜ƒˆ‹ƒ†—•£…—•‹‰—”ƒì£†‡‡š–‹†‡”‡ƒ ”ƒ’‹†£ Žƒ •…ƒ”£ ’Žƒ‡–ƒ”£ ƒ ‡…‘‘‹‡‹ †‡ ’‹ƒì£ǡ ƒ †”‡’–—”‹Ž‘” ‘—Ž—‹ǡ ƒ –‡Š‘è–‹‹ì‡Ž‘” è‹ ƒ †‡‘…”ƒì‹‡‹Ǥ •–£œ‹ǡ …‘菃”—Ž ƒ —”ƒ–‡˜‹†‡–˜‹•—Ž—‹Ǥ†‘—ƒœ‹†—’£ͳͳ•‡’–‡„”‹‡ʹͲͲͳǡœ‹—ƒ ƒ–‡–ƒ–—Ž—‹ …‘–”ƒ ™‹ ‘™‡”•ǡ Ǧƒ •—ƒ– — ’”‹‡–‡ …ƒ •£Ǧ‹ •’—£ǡ ”‡…‹–‹† …‘…Ž—œ‹ƒ †‹ Economia dezv£luit£ǡ ‹–‹–—Žƒ–£ ǷˆŸ”è‹–—Ž ˜‹•—Ž—‹ ‘……‹†‡–ƒŽdzǡ ‡Ž †‡•…‘’‡”‡ƒ …£ ƒƒŽ‹œƒ †‡ ƒ…‘Ž‘ ‡”ƒ ’”‘ˆ‡–‹…£͵Ǥ ‡Œƒǡ Á Occidentalizarea lumiiǡ ’—‡ƒ Á ‰ƒ”†£ Á’‘–”‹˜ƒ ‡•…ƒŽƒ†£”‹‹ ——‹ –‡”‘”‹• …‡ †‹•’—‡ †‡ ‹ŒŽ‘ƒ…‡ –‡Š‘Ž‘‰‹…‡ –‘– ƒ‹ •‘ˆ‹•–‹…ƒ–‡ǡ …Š‡ƒ– †‡ — ˜‹‹–‘” ’”‘‹ì£–‘” †‹ …ƒ—œƒ …”‡è–‡”‹‹ ‹‡‰ƒŽ‹–£ì‹Ž‘” ‘”†Ǧ—† è‹ †‡ ‡•…ƒŽƒ†ƒ”‡ƒ ˆ”—•–”£”‹Ž‘” è‹ ƒ ”‡•‡–‹‡–—Ž—‹Ǥ — –‘ƒ–‡ ƒ…‡•–‡ƒǡ ‘……‹†‡–ƒŽ‹œƒ”‡ƒ ƒ †‡˜‡‹– ‰Ž‘„ƒŽ‹œƒ”‡ è‹ ’”‡˜‹œ‹—‹Ž‡ ‡Ž‡ …‡Ž‡ ƒ‹•‹‹•–”‡ǡ†‹‡ˆ‡”‹…‹”‡ǡ•Ǧƒ—”‡ƒŽ‹œƒ–Ǥ £˜‘‹ˆ‡”‹ǡ…—–‘ƒ–‡ƒ…‡•–‡ƒ•£•’—’”‡ƒ‰”£„‹–ǡ…ƒƒŽì‹‹ǡ…£ƒ ƒ•‹•–ƒ– Á †‹”‡…– Žƒ ’”£„—è‹”‡ƒ ‹’‡”‹—Ž—‹ ƒ‡”‹…ƒǡ Žƒ …£†‡”‡ƒ ͵ …”‹ƒ ƒ…‘Ž‘ǣ Ƿ‡†—…Ÿ† ˆ‹ƒŽ‹–ƒ–‡ƒ ˜‹‡ì‹‹ Žƒ ˆ‡”‹…‹”‡ƒ –‡”‡•–”£ǡ ”‡†—…Ÿ† ˆ‡”‹…‹”‡ƒ Žƒ „—£•–ƒ”‡ƒ ƒ–‡”‹ƒŽ£ è‹ ”‡†—…Ÿ† „—£•–ƒ”‡ƒ Žƒ ǡ ‡…‘‘‹ƒ —‹˜‡”•ƒŽ£ –”ƒ•ˆ‘”£ „‘‰£ì‹ƒ ’Ž—”ƒŽ£ ƒ ˜‹‡ì‹‹ Á–”Ǧ‘ Ž—’–£ ’‡–”— ƒ…ƒ’ƒ”ƒ”‡ƒ ’”‘†—•‡Ž‘” •–ƒ†ƒ”†Ǥ ‡ƒŽ‹–ƒ–‡ƒ Œ‘…—Ž—‹ ‡…‘‘‹… …ƒ”‡ –”‡„—‹ƒ •£ ƒ•‹‰—”‡ ’”‘•’‡”‹–ƒ–‡ƒ’‡–”—–‘싐—‡•–‡ƒŽ–…‡˜ƒ†‡…Ÿ–”£œ„‘‹—Ž‡…‘‘‹…‰‡‡”ƒŽ‹œƒ–Ǥƒ ‘”‹…‡ ”£œ„‘‹ǡ ‡Ž ƒ”‡ Á˜‹‰£–‘”‹‹ è‹ Á˜‹è‹‹ •£‹Ǣ …Ÿè–‹‰£–‘”‹‹ ‰£Ž£‰‹‘è‹ è‹ ˆƒ•–—‘è‹ ƒ’ƒ”ƒ—”‡‘Žƒì‹†‡‰Ž‘”‹‡è‹†‡Ž—‹£ǢÁ—„”£ǡ—Žì‹‡ƒÁ˜‹è‹Ž‘”ǡƒ‡š…Ž—è‹Ž‘”ǡ ƒ ƒ—ˆ”ƒ‰‹ƒì‹Ž‘” †‡œ˜‘Ž–£”‹‹ǡ ”‡’”‡œ‹–£ ƒ•‡Ž‡ –‘– ƒ‹ —‡”‘ƒ•‡Ǥ ’ƒ•—”‹Ž‡ ’‘Ž‹–‹…‡ǡ ‡è‡…—”‹Ž‡ ‡…‘‘‹…‡ è‹ Ž‹‹–‡Ž‡ –‡Š‹…‡ ƒŽ‡ ’”‘‹‡…–—Ž—‹ ‘†‡”‹–£ì‹‹ •‡ Á–£”‡•…”‡…‹’”‘…è‹–”ƒ•ˆ‘”£˜‹•—Ž‘……‹†‡–ƒŽÁ…‘菃”Ǥ—ƒ‹‘”‡‹–‡‰”ƒ”‡ƒ ‡…‘‘‹…—Ž—‹è‹ƒ–‡Š‹…—Ž—‹Á•‘…‹ƒŽƒ”’—–‡ƒ•£‡’‡”‹–£•£•…£’£†‡ƒ…‡•–‡ ’‡”•’‡…–‹˜‡•—„”‡Ǥ”‡„—‹‡•£‡†‡…‘Ž‘‹œ£‹ƒ‰‹ƒ”—Ž’‡–”—ƒ•…Š‹„ƒ…— ƒ†‡˜£”ƒ– Ž—‡ƒǡ Áƒ‹–‡ …ƒ •…Š‹„ƒ”‡ƒ Ž—‹‹ •£ — ‡ …‘†ƒ‡ Žƒ ƒ…‡ƒ•–£ •—ˆ‡”‹ì£dzǤȋ‡”‰‡ ƒ–‘—…Š‡ǡ †‹”Ǥǡ L'Économie dévoilée. Du budget familial aux contraintes planétairesǡ—–”‡‡–ǡƒ”‹•ǡͳͻͻͷǡ’’ǤͳͻͶǦͳͻͷȌǤ

12


……‹†‡–—Ž—‹Ǥ ‡Ž —Ž–ǡ ’—–‡ ˜‡†‡ƒ Á ‡˜‡‹‡– ‘ £”–—”‹‡ ƒ ˆ”ƒ‰‹Ž‹–£ì‹‹ ‡‰ƒƒè‹‹‹ ‘ƒ•–”‡ –‡Š‘‡…‘‘‹…‡ ’Žƒ‡–ƒ”‡ è‹ ƒ —”‹‹ ’”‘†—•‡ †‡ ƒ”‘‰ƒìƒ ‘†—Ž—‹ ‘•–”— †‡ ˜‹ƒì£Ǥ — •‡ ˜ƒ †‡œƒ‘”•ƒ „‘„ƒ …ƒ”‡ ƒ‡‹ì£ •£ ‡ ƒ”—…‡ Á ƒ‡” è‹ — ˜ƒ ’‘–‘Ž‹ •‡–‡ƒ †‡ ”£œ„—ƒ”‡ ƒ …‡Ž‘” ƒ„ƒ†‘ƒì‹ǡ „£‰Ÿ†—Ǧ‡ …ƒ’—Ž Á‹•‹’…ƒ•–”—엎苉ƒ”‰ƒ”‹•‹†—Ǧ‡…—…—˜‹–‡ˆ”—‘ƒ•‡†‡•’”‡ ƒ’ƒ”‹ì‹ƒ —‡‹ ’”‡–‹•‡ •‘…‹‡–£ì‹ —Ž–‹‡–‹…‡ è‹ —Ž–‹…—Ž–—”ƒŽ‡ ’Žƒ‡–ƒ”‡Ǥ £”£ Á†‘‹ƒŽ£ǡ ‡ ƒ‹ „‹‡ •£ ‡˜ƒŽ—£ Ƿ‡š…‡’싃 ‘……‹†‡–ƒŽ£dz è‹ •£ Áˆ”—–£ …— Ž—…‹†‹–ƒ–‡ ’‡”‹…‘Ž—Ž ‰Ž‘„ƒŽ‹œ£”‹‹ …ƒ”‡ ƒ” ’—–‡ƒ •£ Á•‡‡ ˆƒŽ‹‡–—Ž —‹˜‡”•ƒŽ‹•—Ž—‹ ‘•–”— Ƿ–”‹„ƒŽdz è‹ •£ ‡ ”‡’”‡œ‡–£ …— •‡‹£–ƒ–‡ ÁŽ‘…—‹”‡ƒ •ƒ …— — Ƿ’Ž—”‹˜‡”•ƒŽ‹•dzƒ—–‡–‹…Ǥ 

Singularitatea occidentală 

Ž‘„ƒŽ‹œƒ”‡ƒƒ…–—ƒŽ£‡ƒ”ƒ–£…‡ƒˆ‘•–†‡œ˜‘Ž–ƒ”‡ƒè‹…‡—ƒ ˜”—–•£˜‡†‡Ǥƒ‡•–‡ǡÁˆƒ’–ǡ•–ƒ†‹—Ž•—’”‡ƒŽ‹’‡”‹ƒŽ‹•—Ž—‹ ‡…‘‘‹‡‹Ǥ £ ƒ‹–‹ ˆ‘”—Žƒ …‹‹…£ ƒ Ž—‹ ‡”› ‹••‹‰‡”ǣ Ƿ Ž‘„ƒŽ‹œƒ”‡ƒ — ‡•–‡ †‡…Ÿ– ‘—Ž —‡ ƒŽ‡ ’‘Ž‹–‹…‹‹ Š‡‰‡‘‹…‡ ƒ‡”‹…ƒ‡Ǥdzƒ”ƒ–—…‹…ƒ”‡‡”ƒ˜‡…Š‹—Ž—‡ǫ”ƒ’—”è‹•‹’Ž— †‡œ˜‘Ž–ƒ”‡ƒ ‡…‘‘‹…£ Žƒ•ƒ–£ †‡ ƒ””› ”—ƒ Á ͳͻͶͻ …ƒ •£ ’‡”‹–£ –ƒ–‡Ž‘” ‹–‡ •£ ’—£ Ÿƒ’‡ ’‹‡ì‡Ž‡ ˆ‘•–‡Ž‘” ‹’‡”‹‹ …‘Ž‘‹ƒŽ‡‡—”‘’‡‡è‹•£‡˜‹–‡…£†‡”‡ƒ‘‹Ž‘”•–ƒ–‡‹†‡’‡†‡–‡ Á‘”„‹–ƒ•‘˜‹‡–‹…£Ǥg‹Áƒ‹–‡ƒ†‡œ˜‘Ž–£”‹‹ǫ‡Žƒ‹˜‡…Š‹—‡ƒŽ ‘……‹†‡–ƒŽ‹œ£”‹‹ Ž—‹‹ ‡”ƒ ’—” è‹ •‹’Ž— …‘Ž‘‹œƒ”‡ƒ è‹ ˜‡…Š‹—Ž ‹’‡”‹ƒŽ‹•Ǥ ƒ…£ †‡œ˜‘Ž–ƒ”‡ƒǡ Á ˆƒ’–ǡ — ƒ ˆ‘•– †‡…Ÿ– …‘–‹—ƒ”‡ƒ …‘Ž‘‹œ£”‹‹ ’”‹ ƒŽ–‡ ‹ŒŽ‘ƒ…‡ǡ ‘—ƒ †‡œ˜‘Ž–ƒ”‡ …— ƒŽ–‡ ‹ŒŽ‘ƒ…‡Ǥ Ž‘„ƒŽ‹œƒ”‡ƒ è‹ ƒ‡”‹…ƒ‹œƒ”‡ƒ •—– ˆ‡‘‡‡ ‹–‹ Ž‡‰ƒ–‡ †‡ — ’”‘…‡• ƒ‹ ˜‡…Š‹ è‹ ƒ‹ …‘’Ž‡šǣ ‘……‹†‡–ƒŽ‹œƒ”‡ƒǤ ‘–‘†ƒ–£ǡ ……‹†‡–—Ž ‡•–‡ — Ž‘… ‹–”—˜ƒ„‹ŽǤ š’‡”‹‡ìƒ ‹•–‘”‹…£ —‹…£ è‹ •’‡…‹ˆ‹…£ Ž—‹‹ ‘†‡”‡ ‡˜‹†‡ì‹ƒœ£ —

13


ƒ•ƒ„Ž—†‡ˆ‘”쇔‡Žƒ–‹˜’‡”ƒ‡–‡è‹†‡†‹‡•‹—‹…‘•–ƒ–‡ •—„ˆ‘”‡’‡”ƒ‡–”‡Á‘‹–‡Ǥ•–‡†‡•–—Ž†‡ƒ–—”ƒŽ•£ƒ–”‹„—‹ ‡Ž‡‡–‡Ž‡ †—”ƒ„‹Ž‡ ƒ•–ˆ‡Ž ƒ‹ˆ‡•–ƒ–‡ ——‹ •—„‹‡…– —‹– Ƿ……‹†‡–dzǤ ‡‡ƒ …‡ ‡•–‡ †‡•‡ƒ– •—„ ƒ…‡•– –‡”‡ Á —œƒŒ—Ž …‘—ƒ…‘’‡”£Áˆƒ’–‘‡š’‡”‹‡ì£’‘Ž‹‘”ˆ£è‹‘†‡”‹˜£‹•–‘”‹…£Ǥ ‡‡ƒ…‡ ‡‹†‡‰‰‡”—‡ƒ—Ƿ†‡•–‹dzǤ ‡ …‘•–ƒ–£ …£ ‹•–‘”‹ƒ Ž—‹‹ ƒ ˆ‘•– „—Ž˜‡”•ƒ–£ †‡ ‘ ‹è…ƒ”‡ •’‡…‹ˆ‹…£ £•…—–£ Á —”‘’ƒ ……‹†‡–ƒŽ£ è‹ …£ ƒ…‡ƒ•–£ ‹è…ƒ”‡ ƒ Ž—ƒ– ˆ‘”‡Ž‡ …‡Ž‡ ƒ‹ †‹˜‡”•‡ǡ ƒ•–ˆ‡Ž Á…Ÿ– ‹è…ƒ”‡ƒ Á•£è‹ ‡•–‡ ƒ‹ •’‡…‹ˆ‹…£ ˆ‡‘‡—Ž—‹ †‡…Ÿ– ˆ‘”‡Ž‡ Á•‡Ž‡Ǥ ”‹—ˆ—Ž ƒ…–—ƒŽ ƒŽ •‘…‹‡–£ì‹‹ –‡Š‹…‹•–‡ è‹ †‡ ’‹ƒì£ •‡ ‡š’Ž‹…£ Á ’ƒ”–‡ ’”‹ …‘…‡’싃 ‰”‡ƒ…£ †‡•’”‡ phusis è‹ †‡•’”‡ tekhnéǢ †ƒ” —ƒ‹ ‘ ƒ†‡œ‹—‡ Žƒ …”‡†‹ìƒ ‡–ƒˆ‹œ‹…£ Á–”Ǧ‘ …‘–‹—‹–ƒ–‡ ƒ„•‘Ž—–£ è‹ Á–”Ǧ— †‡–‡”‹‹• •–”‹…– ƒ” ’—–‡ƒ ‡Ž‹‹ƒ Á–Ÿ’Žƒ”‡ƒǡ ƒ……‹†‡–‡Ž‡ è‹ …‹”…—•–ƒì‡Ž‡ǡ Á Ž—‰—Ž †”— …ƒ”‡ ‡ •‡’ƒ”£ †‡ ‘”‹‰‹‹Ž‡ ‘ƒ•–”‡ ‡Ž‡‹…‡ǡ ‹—†ƒ‹…‡ è‹ …”‡è–‹‡Ǥ ……‹†‡–—Ž — ƒ”‡ …‘•‹•–‡ì£ †‡…Ÿ– Á–”Ǧ‘ ‹•–‘”‹‡ ƒ—–‡–‹…£ǡ ‹…‹ …‘’Ž‡– †‡–‡”‹‹•–£ǡ‹…‹”‡–”‘†‹…–‹˜£ǡ‹…‹†‡’Ž‹‡˜‘Ž—ì‹‘‹•–£Ǥ”‡…—–—Ž Ž£—”‡è–‡ ’”‡œ‡–—Žǡ †ƒ” —‡‘”‹ ÁŽ …‘–”ƒœ‹…‡ è‹ Žƒ•£ •£ •‡ ‰Š‹…‡ƒ•…£ …‡Ž‡ŽƒŽ–‡ †‡•–‹‡ …ƒ”‡ — •Ǧƒ— ’”‘†—•Ǥ ”‡œ‡–—Ž …‘–‹—£ƒ—‹–‡–‡†‹ì‡ƒŽ‡–”‡…—–—Ž—‹ǡ†ƒ”è‹‹‘˜‡ƒœ£Á‘† ”ƒ†‹…ƒŽǤ ‹è…ƒ”‡ƒ ‹˜‡”•£ ƒ —‡‹ †‡ˆ‹‹ì‹‹ ’”‡…‹•‡ ƒ ……‹†‡–—Ž—‹ ‡•–‡ —‡š‡”…‹ì‹——Ž–ƒ‹’‡”‹…—Ž‘•ǡ†ƒ”—ƒ‹’—싐‡…‡•ƒ”Ǥ‹ì—Ž …‘— ‡ Á˜ƒì£ …£ ……‹†‡–—Ž ƒ”‡ †‡Ǧƒ ˆƒ…‡ …— ‘ ‡–‹–ƒ–‡ ‰‡‘‰”ƒˆ‹…£ǡ —”‘’ƒǡ …— ‘ ”‡Ž‹‰‹‡ǡ …”‡è–‹‹•—Žǡ …— ‘ ˆ‹Ž‘•‘ˆ‹‡ǡ

Ž—‹‹•—Žǡ …— ‘ ”ƒ•£ǡ ”ƒ•ƒ ƒŽ„£ǡ …— — •‹•–‡ ‡…‘‘‹…ǡ …ƒ’‹–ƒŽ‹•—ŽǤ — –‘ƒ–‡ ƒ•–‡ƒǡ ‡Ž — •‡ ‹†‡–‹ˆ‹…£ …— ˜”‡——Ž †‹ ƒ…‡•–‡ˆ‡‘‡‡Ǥ—‡•–‡˜‘”„ƒƒ–—…‹ǡÁ–”Ǧ—•‡•ƒ‹Žƒ”‰ǡ†‡ ‘…—Ž–—”£•ƒ—†‡‘…‹˜‹Ž‹œƒì‹‡ǫƒ”ǡ•£’”‡•—’—‡…£ƒ”‡œ‘Ž˜ƒ– –‡—–‡Ž‡ ’”‘„Ž‡‡ †‡ †‡ˆ‹‹”‡ ƒŽ‡ ƒ…‡•–‘” †‘—£ …‘…‡’–‡ǡ ”£Ÿ‡ †‡ †‡–‡”‹ƒ– •’‡…‹ˆ‹…‹–ƒ–‡ƒ ’”‘’”‹—Ǧœ‹• ‘……‹†‡–ƒŽ£ ƒ ƒ…‡•–‡‹ …—Ž–—”‹ è‹ ƒ ƒ…‡•–‡‹ …‹˜‹Ž‹œƒì‹‹Ǥ ”‹ǡ ƒ•ƒ„Ž—Ž ƒ…‡•–‘” 14


–”£•£–—”‹ •—……‡•‹˜‡ ”‡ì‹—–‡ †‡ ƒ…Š‡–ƒ ‹•–‘”‹…£ è‹ †‡ ‡šƒ‡—Ž ƒƒŽ‹–‹……‘–—”‡ƒœ£‘ˆ‹‰—”£…ƒ”‡—•‡ƒ££…—‹‹……—‘•…—–è‹ …ƒ”‡ — …‘–‡‡ç–‡ •£ ‡ —‹‡ƒ•…£ǣ ‡•–‡ ˜‘”„ƒǡ Á ˆƒ’–ǡ Žƒ †”‡’– ˜‘”„‹†ǡ †‡ — ‘•–”— Á ”ƒ’‘”– …— …ƒ–‡‰‘”‹‹Ž‡ ‘ƒ•–”‡ †‡ …Žƒ•‹ˆ‹…ƒ”‡ƒ•’‡…‹‹Ž‘”Ǥ……‹†‡–—Ž‡ƒ’ƒ”‡…ƒˆ‹‹†‘ƒè‹£ ˜‹‡ǡ Œ—£–ƒ–‡ ‡…ƒ‹•ǡ Œ—£–ƒ–‡ ‘”‰ƒ‹•ǡ ƒŽ‡ …£”‡‹ ”‘–‹ì‡ •—– ‘ƒ‡‹‹è‹…ƒ”‡‡•–‡ǡ–‘–—è‹ǡƒ—–‘‘Á”ƒ’‘”–…—…‡‹†‹…ƒ”‡Áç‹ ‡š–”ƒ‰‡ˆ‘”ìƒè‹˜‹ƒìƒǡ•‡‹è…£Á–‹’è‹•’ƒì‹—†—’£„——Ž’Žƒ…Ǥ ‡•…—”–ǡ‘Ƿ‡‰ƒƒè‹£dzǤ B ˆ‹‡ǡ …‡Ž‡ †‘—£ ƒ•’‡…–‡ …‡Ž‡ ƒ‹ ”‡ƒ”…ƒ„‹Ž‡ ƒŽ‡ •‹‰—Žƒ”‹–£ì‹‹‘……‹†‡–ƒŽ‡‹•‡’ƒ”‡…£”‡œ‹†£Á‹†‡‘Ž‘‰‹ƒ‡‹è‹Á …ƒ”ƒ…–‡”—Ž‡‹†‡‡‰ƒƒè‹£–‡Š‘Ǧ‡…‘‘‹…£Ǥ •–£œ‹ǡ ……‹†‡–—Ž ‡•–‡ ‘ ‘ì‹—‡ ƒ‹ —Ž– ‹†‡‘Ž‘‰‹…£ †‡…Ÿ– ‰‡‘‰”ƒˆ‹…£Ǥ B ‰‡‘’‘Ž‹–‹…ƒ …‘–‡’‘”ƒ£ǡ Ž—‡ƒ ‘……‹†‡–ƒŽ£ †‡•‡‡ƒœ£ — –”‹—‰Š‹ …‡ Á…Š‹†‡ ‡‹•ˆ‡”ƒ ‘”†‹…£ ƒ ’Žƒ‡–‡‹ǡ —”‘’ƒ†‡‡•–ǡ ƒ’‘‹ƒè‹–ƒ–‡Ž‡ ‹–‡Ǥ”‹ƒ†ƒ—”‘’ƒǡ ƒ’‘‹ƒ è‹ ‡”‹…ƒ †‡ ‘”†ǡ ƒ†—ƒ–£ —‡‘”‹ •—„ —‡Ž‡ †‡ ”‹Žƒ–‡”ƒŽƒǡ •‹„‘Ž‹œ‡ƒœ£ †‡•–—Ž ƒ…‡•– •’ƒì‹— †‡ˆ‡•‹˜ è‹ ‘ˆ‡•‹˜Ǥ ͺǡ ƒ…‡ƒ•–£ ”‡—‹—‡ ’‡”‹‘†‹…£ ƒ ”‡’”‡œ‡–ƒì‹Ž‘” …‡Ž‘” ͺ 죔‹ …‡Ž‡ ƒ‹ „‘‰ƒ–‡è‹…‡Ž‡ƒ‹†‡œ˜‘Ž–ƒ–‡ȋ–ƒ–‡Ž‡‹–‡ǡ‡‰ƒ–—Ž‹–ǡ ”ƒìƒǡ

‡”ƒ‹ƒǡ –ƒŽ‹ƒǡ ƒ’‘‹ƒǡ ƒƒ†ƒǡ —•‹ƒȌǡ 싐‡ Ž‘… †‡ ‡š‡…—–‹˜ ’”‘˜‹œ‘”‹—ƒŽƒ…‡•–‡‹ƒ†—£”‹Ǥ

”‡†—…–‹„‹ŽŽƒ—–‡”‹–‘”‹—ǡ……‹†‡–—Ž—‡•–‡—ƒ‹‘‡–‹–ƒ–‡ ”‡Ž‹‰‹‘ƒ•£ǡ ‡–‹…£ •ƒ— …Š‹ƒ” ‡…‘‘‹…£Ǥ ……‹†‡–—Ž …ƒ —‹–ƒ–‡ •‹–‡–‹…£ƒƒ…‡•–‘”†‹ˆ‡”‹–‡ƒ‹ˆ‡•–£”‹‡•–‡‘‡–‹–ƒ–‡Ƿ…—Ž–—”ƒŽ£dzǡ —ˆ‡‘‡†‡…‹˜‹Ž‹œƒì‹‡Ǥ‡”–‹‡ìƒƒ…‡•–—‹…‘…‡’–†‡……‹†‡– …ƒ —‹–ƒ–‡ ˆ—†ƒ‡–ƒŽ£ •—„‹ƒ…‡–£ —‡‹ Á–”‡‰‹ •‡”‹‹ †‡ ˆ‡‘‡‡ …ƒ”‡ •Ǧƒ— †‡•ˆ£è—”ƒ– Á ‹•–‘”‹‡ǡ — ’‘ƒ–‡ ˆ‹ •‡•‹œƒ–£ †‡…Ÿ– Á ‹è…ƒ”‡Ǥ •‡’ƒ”ƒ„‹Ž †‡ ‹œ˜‘”—Ž •£— ‰‡‘‰”ƒˆ‹… ‘”‹‰‹ƒ”ǡ ‡š–‹†‡”‡ƒ •ƒ è‹ †‡”‹˜‡Ž‡ •ƒŽ‡ –‹† •£ǦŽ ”‡†—…£ Žƒ — ‹ƒ‰‹ƒ”Ǥ

‡‘‰”ƒˆ‹… è‹ ‹†‡‘Ž‘‰‹…ǡ ‡•–‡ — ’‘Ž‹‰‘ …— –”‡‹ †‹‡•‹—‹ ’”‹…‹’ƒŽ‡ǣ ‡•–‡ ‹—†‡‘Ǧ‡Ž‡‹…‘Ǧ…”‡è–‹Ǥ ‘–—”—”‹Ž‡ •’ƒì‹—Ž—‹ •£— ‰‡‘‰”ƒˆ‹… •—– ƒ‹ —Ž– •ƒ— ƒ‹ ’—싐 ’”‡…‹•‡ǡ Á ˆ—…싇 †‡ 15


‡’‘…£Ǥ ”‘–‹‡”‡Ž‡ •ƒŽ‡ ƒ— †‡˜‡‹– –‘– ƒ‹ ‹†‡‘Ž‘‰‹…‡Ǥ Ž •Ǧƒ ‹†‡–‹ˆ‹…ƒ–ƒ’”‘ƒ’‡–‘–ƒŽ…—Ƿ’ƒ”ƒ†‹‰ƒdz†‡–‡”‹–‘”‹ƒŽ‹œƒ–£…ƒ”‡ŽǦƒ £•…—–Ǥ

’‘”–ƒ–Áƒ…‡•–‹ƒ‰‹ƒ”…‘—‹•‡’ƒ”‡…£‡•–‡ǡ’‡†‡‘ ’ƒ”–‡ǡ …”‡†‹ìƒǡ ‡‘„‹è—‹–£ Žƒ •…ƒ”ƒ …‘•‘•—Ž—‹ è‹ ƒ …—Ž–—”‹Ž‘”ǡ Á–”Ǧ— –‹’ …——Žƒ–‹˜ è‹ Ž‹‹ƒ” è‹ ‹•‹—‡ƒ ƒ–”‹„—‹–£ •’‡…‹‡‹ —ƒ‡†‡†‘‹ƒ”‡–‘–ƒŽ£ƒƒ–—”‹‹è‹ǡ’‡†‡ƒŽ–£’ƒ”–‡ǡ…”‡†‹ìƒ Á ”ƒì‹—‡ƒ …ƒŽ…—Žƒ–‘ƒ”‡ ’‡–”— ‘”‰ƒ‹œƒ”‡ƒ ƒ…ì‹—‹‹Ǥ …‡•– ‹ƒ‰‹ƒ” •‘…‹ƒŽ ’‡ …ƒ”‡ǦŽ †‡œ˜£Ž—‹‡ ’”‘‰”ƒ—Ž ‘†‡”‹–£ì‹‹ǡ ƒèƒ …— ‡•–‡ ‡š’Ž‹…‹–ƒ– Žƒ ‡•…ƒ”–‡•ǡ Áè‹ ‰£•‡è–‡ ‡˜‹†‡– ‘”‹‰‹‡ƒ Á ˆ‘†—Ž …—Ž–—”ƒŽ ‹—†‡—ǡ Á ˆ‘†—Ž …—Ž–—”ƒŽ ‰”‡…‡•… è‹ Á ˆ—œ‹—‡ƒ †‹–”‡ ‡Ž‡Ǥ —ƒ‹ Žƒ …ƒ’£–—Ž —‡‹ Ž—‰‹ ‘†‹•‡‹ǡ ‹†‡‘Ž‘‰‹ƒ è‹ Ƿ…—Ž–—”ƒdz ‘……‹†‡–ƒŽ‡ ˜‘” ƒŒ—‰‡ Žƒ ‡…‘‘‹œƒ”‡ƒ ˜‹‡ì‹‹Ǥ •–‡ ƒ†‡˜£”ƒ–…£ƒ…‡•–’”‘…‡•ƒˆ‘•–Á’‹•…‡Žƒ‹†‡’ƒ”–‡†‡–ƒ–‡Ž‡ ‹–‡ǡ’£Ÿ–—Ž˜‹”‰‹—†‡‰”‡—–ƒ–‡ƒ‹•–‘”‹‡‹‡”ƒ…˜ƒ•‹Ǧƒ„•‡–£Ǥ £Ÿ‡ …£ –‡œƒ ”‡†—…‡”‹‹ ……‹†‡–—Ž—‹ Žƒ ‘ ƒ—–‘Ǧƒˆ‹”ƒ”‡ ƒ ‡…‘‘‹‡‹ ‡•–‡ †‡ †‘—£ ‘”‹ ‡•ƒ–‹•ˆ£…£–‘ƒ”‡Ǥ ƒ ”—’‡ ‹•–‘”‹ƒ —”‘’‡‹ …”‡è–‹‡ è‹ ƒ ‡š’ƒ•‹—‹‹ ƒ…‡•–‡‹ƒ Á †‘—£ǣ ‘ ’ƒ”–‡ ƒ–‡”‹‘ƒ”£ ƒè–‡”‹‹ …ƒ’‹–ƒŽ‹•—Ž—‹ǡ ƒŽ …£”‡‹ †‹ƒ‹• –”‡„—‹‡ ƒ–”‹„—‹– ˆƒ…–‘”‹Ž‘” Ƿ…—Ž–—”ƒŽ‹dz †‡ ‰‡—Ž ”‡Ž‹‰‹‡‹Ǣ è‹ ‘ ’ƒ”–‡ —Ž–‡”‹‘ƒ”£ǡ ƒ …£”‡‹ ‹è…ƒ”‡ ”‡œ—Ž–£ †‹ ‡…ƒ‹•‡Ž‡ ‡…‘‘‹…‡Ǥ ‡ ƒŽ–ˆ‡Žǡ ‡ƒ ‡ƒ‰£ •’‡…‹ˆ‹…‹–ƒ–‡ƒ ……‹†‡–—Ž—‹ Á ’”‘ˆ‹–—Ž —‡‹ ƒè‹‹ƒ–—”ƒŽ‡•ƒ—ǡ…‡Ž’—싐ǡ”‡’”‘†—…–‹„‹Ž£Áƒ—‹–‡…‘†‹ì‹‹Ǣ …ƒ’‹–ƒŽ‹•—Ž — ƒ‹ ’ƒ”‡ …‘’Ž‡– ‰‡‡”ƒŽ‹œƒ„‹ŽǤ š‡’Ž—Ž ƒ’‘‹‡‹‹‡”‹ǡ…‡ŽƒŽ‘”‡‡‹†‡—†ƒ•–£œ‹è‹…‡ŽƒŽ죔‹Ž‘”‡‡”‰‡–‡ Ÿ‹‡ ȋ’”‘„ƒ„‹ŽȌ ‹Ž—•–”‡ƒœ£ ƒ…‡ƒ•–£ ”‡Žƒ–‹˜£ ”‡’”‘†—…–‹„‹Ž‹–ƒ–‡Ǥ ”‹œƒ ‡†‹—Ž—‹ Á…‘Œ—”£–‘”ǡ †‡’£è‹”‡ƒ †‡ ƒ–—…‹ ƒ ƒ’”‡–‡‹ ‡…‘Ž‘‰‹…‡ ‹†‹…£ ‹’‘•‹„‹Žƒ ‰‡‡”ƒŽ‹œƒ”‡ ƒ ‘†—Ž—‹ †‡ ˜‹ƒì£ ‘……‹†‡–ƒŽǤ ‡œ˜‘Ž–ƒ”‡ƒ ‡…‘‘‹…£ ’”‘†—…‡ •—„†‡œ˜‘Ž–ƒ”‡ƒ •ƒ— …‡Ž ’—싐 ‘ ‹’Ž‹…£Ǥ ”‘…‡•—Ž †‡ †‹•–”—‰‡”‡ …”‡ƒ–‘ƒ”‡ …ƒ”‡ Š”£‡è–‡ †‹ƒ‹…ƒ ‡…‘‘‹‡‹ †‡ ’‹ƒì£ ’”‘˜‘ƒ…£ ‘ †‡…—Ž–—”ƒŽ‹œƒ”‡’Žƒ‡–ƒ”£ǡ †‹•–”—‰‡Ž‡‰£–—”ƒ•‘…‹ƒŽ£è‹•—•…‹–£— ”‡•‡–‹‡–…”‡•…Ÿ†Ǥ 16


Iluzia multiculturalismului —’£ ͷͲ †‡ ƒ‹ †‡ ‘……‹†‡–ƒŽ‹œƒ”‡ ‡…‘‘‹…£ ƒ Ž—‹‹ǡ ‡•–‡ ƒ‹˜è‹†‡”‡ƒ…”‡†‹ì£•£Ǧ‹”‡‰”‡–£‡ˆ‡…–‡Ž‡’‡”˜‡”•‡Ǥ‡•–‡–‘– Á Ž—‡ •‡ —…‹†‡ …— —è—”‹ì£ è‹ •–ƒ–‡Ž‡ †‡ †‡•ˆƒ… Á —‡Ž‡ ’—”‹–£ì‹‹”ƒ•‡‹•ƒ—ƒ”‡Ž‹‰‹‡‹Ǥš‹•–£Ž‘…•£…”‡†‡…£Á–‘ƒ”…‡”‡ƒ ‡–‘…‡–”‹•—Ž—‹Á—†è‹•–‡•–‡ǡÁˆ‘†ǡ”‹‰—”‘•’”‘’‘”ì‹‘ƒŽ …— •‡…”‡–ƒ ˜‹‘Ž‡ì£ ‹’Ž‹…ƒ–£ †‡ ‹’—‡”‡ƒ ‘”‡‹ —‹˜‡”•ƒŽ‡ ‘……‹†‡–ƒŽ‡Ǥƒè‹…—ǡÁ•’ƒ–‡Ž‡ƒ’ƒ”‡–‡‹‡—–”ƒŽ‹–£ì‹ƒ£”ˆ‹‹ǡ ‹ƒ‰‹‹Ž‘” è‹ Œ—”‹†‹•—Ž—‹ǡ —‹‹ ƒ— Á…‡’—– •£ ‘„•‡”˜‡ Á ”‡˜‡”• ȋen creuxȌ — ‡–‘…‡–”‹• ’ƒ”ƒ†‘šƒŽǡ — ‡–‘…‡–”‹• —‹˜‡”•ƒŽ‹•–ǡ ‡–‘…‡–”‹•—Ž ‘”†—Ž—‹ è‹ ‡•–—Ž—‹ǡ …— ƒ–Ÿ– ƒ‹ †‡˜ƒ•–ƒ–‘”…—…Ÿ–…‘•–£Á–”Ǧ‘‡‰ƒ”‡‘ˆ‹…‹ƒŽ£”ƒ†‹…ƒŽ£ƒ‘”‹…£”‡‹ ’‡”–‹‡ì‡ ƒ †‹ˆ‡”‡ì‡Ž‘” …—Ž–—”ƒŽ‡Ǥ g‹ …ƒ”‡ — ˜‡†‡ Á …—Ž–—”£ †‡…Ÿ–•‡—Ž——‹–”‡…—–†‡ƒ—Žƒ–†‡ˆ‹‹–‹˜Ǥ ‡Ǧƒ Á…Š‹• ƒ•–ˆ‡Ž Á–”Ǧ— ƒ‹Š‡‹• •—•’‡…– è‹ ’‡”‹…—Ž‘•ǣ ‡–‹…‹• •ƒ— ‡–‘…‡–”‹•ǡ –‡”‘”‹• ‹†‡–‹–ƒ” •ƒ— —‹˜‡”•ƒŽ‹• …ƒ‹„ƒŽǤ …‡ƒ•–£ †‡œ„ƒ–‡”‡ †‡•’”‡ ‡–‘…‡–”‹• ‡•–‡ …— ƒ–Ÿ– ƒ‹ ƒ…–—ƒŽ£ …— …Ÿ– ’”‘„Ž‡‡Ž‡ †‡ †”‡’– †‡ ”‡œ‘Ž˜ƒ– ‡”—’ Á ˜‹ƒìƒ ‘ƒ•–”£…‘–‹†‹ƒ£ǡ†‡Žƒ˜£Ž—Ž‹•Žƒ‹…Žƒ‡š…‹œ‹‡ǡ†‡Žƒ‡•…ƒŽƒ†ƒ”‡ƒ ”ƒ•‹•—Ž—‹ Žƒ ‰Š‡––‘‹œƒ”‡ƒ ’‡”‹ˆ‡”‹‹Ž‘” —”„ƒ‡Ǥ ˜ƒŽ—ƒ”‡ƒ …”‡†‹ì‡Ž‘” ‘ƒ•–”‡ †‹ ’—…–—Ž †‡ ˜‡†‡”‡ ƒŽ …‡Ž—‹ŽƒŽ– ‡•–‡ ‹†‹•’‡•ƒ„‹Ž£†ƒ–‘”‹–£”‹•…—Ž—‹†‡ƒ’‹‡”†‡…—‘ƒè–‡”‡ƒ†‡•‹‡ǡ ’‡”‹…‘Ž…ƒ”‡ƒ’ƒ•£‰Ž‘„ƒŽ‹œƒ”‡ƒ…—Ž–—”ƒŽ£Ǥ Ƿ—Ž–‹…—Ž–—”ƒŽ‹•dz ‡•–‡ — –‡”‡ …ƒ”‡ ‡”ƒ Á…£ †‡•–—Ž †‡ ’—싐 ˆ‘Ž‘•‹–Á ƒ‹‹ ͳͻͺͲǡ…‡Ž ’—싐Á—”‘’ƒǤ ‡–”— Ž£—†£–‘”‹‹ ‰Ž‘„ƒŽ‹œ£”‹‹ˆ‡”‹…‹–‡ǡ–”‹—ˆ—Ž’Žƒ‡–ƒ”ƒŽ‡…‘‘‹‡‹†‡’‹ƒì£è‹ƒŽ ‰Ÿ†‹”‹‹ —‹…‡ǡ †‡’ƒ”–‡ †‡ ƒ Ƿ•–”‹˜‹ …—Ž–—”‹Ž‡ ƒì‹‘ƒŽ‡ è‹ ”‡‰‹‘ƒŽ‡dzǡ ƒ” ’”‘˜‘…ƒ ‘ Ƿ‘ˆ‡”–£dz ‡‡‰ƒŽƒ–£ †‡ †‹˜‡”•‹–ƒ–‡ …‡ ”£•’—†‡—‡‹…‡”‡”‹…”‡•…—–‡†‡‡š‘–‹•Ǥ‘…‹‡–ƒ–‡ƒ‰Ž‘„ƒŽ£•Ǧƒ” ’”‘†—…‡ ’£•–”Ÿ† –‘–‘†ƒ–£ ˜ƒŽ‘”‹Ž‡ ˆ—†ƒ‡–ƒŽ‡ ƒŽ‡

17


ยย‘ย†ย‡ย”ยย‹ย–ยฃรฌย‹ย‹วฃ ย†ย”ย‡ย’ย–ย—ย”ย‹ยŽย‡ ย‘ยย—ยŽย—ย‹ รจย‹ ย†ย‡ยย‘ย…ย”ยƒรฌย‹ยƒวค gย‹วก รย ยˆยƒย’ย–วก รย ยยƒย”ย‹ยŽย‡ยย‡ย–ย”ย‘ย’ย‘ยŽย‡วกย…ย‡ย–ยฃรฌย‡ยƒยย—ยŽยŽย‹ย„ย‡ย”ย’ย‘ยƒย–ย‡วกย†ย—ย’ยฃย˜ย‘ย‹ย‡วกย•ยฃย†ย‡ย‰ย—ย•ย–ย‡รย ย”ย‡ย•ย–ยƒย—ย”ยƒยย–ย‡ยŽย‡วทย‡ย–ยย‹ย…ย‡วณย–ย‘ยƒย–ย‡ย„ย—ย…ยฃย–ยฃย”ย‹ย‹ยŽย‡ยŽย—ยย‹ย‹วกย•ยฃยƒย•ย…ย—ยŽย–ย‡ยย—ยœย‹ย…ย‹ยŽย‡ ย…ย‡ยŽย‡ ยยƒย‹ ย†ย‹ย˜ย‡ย”ย•ย‡ ศ‹ยˆย‘ยŽยวก ยƒยˆย”ย‘วฆย…ย—ย„ยƒยย‡ยœยฃวก ยƒยˆย”ย‘วฆยƒยย‡ย”ย‹ย…ยƒยยฃวควควคศŒวก ย•ยฃ ย’ยƒย”ย–ย‹ย…ย‹ย’ย‡ ยŽยƒ ย…ย‡ย”ย‡ยย‘ยย‹ย‹ยŽย‡ ย”ย‡ยŽย‹ย‰ย‹ย‘ยƒย•ย‡ ยƒยŽย‡ ย—ยย‘ย” ย…ย—ยŽย–ย‡ ยˆย‘ยƒย”ย–ย‡ ย†ย‹ยˆย‡ย”ย‹ย–ย‡วก ย•ยฃวฆรจย‹รยย…ย”ย—ย…ย‹รจย‡ยœย‡ย†ย”ย—ยย—ยŽย…ย—ย’ย‡ย”ย•ย‘ยƒยย‡ย†ย‡ย–ย‘ยƒย–ย‡ย…ย—ยŽย‘ย”ย‹ยŽย‡วกย—ยย‡ยŽย‡ย…ย— รฌย‹ยย—ย–ย‡ย˜ย‡ย•ย–ย‹ยย‡ยย–ยƒย”ย‡ย•ย’ย‡ย…ย‹ยˆย‹ย…ย‡วค ย…ย‡ยƒย•ย–ยฃ วทยย‘ย—ยฃวณ ย†ย‹ย˜ย‡ย”ย•ย‹ย–ยƒย–ย‡ ย…ย—ยŽย–ย—ย”ยƒยŽยฃ ย‰ยŽย‘ย„ยƒยŽย‹ยœยƒย–ยฃ ย‡ย•ย–ย‡ รยย„ย‘ย‰ยฃรฌย‹ย–ยฃ รจย‹ ย†ย‡ ยŠย‹ย„ย”ย‹ย†ยฃย”ย‹ยŽย‡ รจย‹ ยย‡ย–ย‹ย•ยƒยŒย‡ยŽย‡ ย…ย‘ยย–ย‹ยย—ย‡ ย’ย‡ ย…ยƒย”ย‡ ยŽย‡ ย’ย”ย‘ย†ย—ย…ย‡ ยˆย—ยœย‹ย—ยย‡ยƒ ย†ย‹ยˆย‡ย”ย‡ยรฌย‡ยŽย‘ย”วค ย‡ ยƒย‹ย…ย‹ ย”ย‡ยœย—ยŽย–ยฃ ยƒย’ยƒย”ย‹รฌย‹ยƒ ย—ยย‘ย” ยย‘ย‹ วทย’ย”ย‘ย†ย—ย•ย‡วณวคย‘ย–ย—ยŽรยยƒย…ย‡ย•ย–ย…ยŽย‹ยยƒย–ย†ย‡ยยƒย”ย‡ย–ย‘ยŽย‡ย”ยƒยรฌยฃย†ย‡ย’ย”ย‹ยย…ย‹ย’ย‹ย—ย’ย‡ ย…ยƒย”ย‡วฆยŽย˜ยƒย‰ยƒย”ยƒยย–ยƒย—ยย•ย–ยƒย–ย†ย‡ย†ย”ย‡ย’ย–ยŽยƒย‹ย…วควทย‹ย…ย‹ย‘ย†ยƒย–ยฃวกย’ย”ย‘ย…ยŽยƒยยƒ ย‡ยƒยวฆ ยƒย”ย‹ย‡ ย‡ย•ย•ย‹ย‡ย”วก รย ย˜ย”ย‡ยย‡ยƒ ย‰ยŽย‘ย”ย‹ย‡ย‹ ย•ยƒยŽย‡วก ย…ยŸยย† ย‡ย”ยƒ ย„ย—ยŽย‹ยย‹ย…ย—ยŽ ย”ย‡ย’ย”ย‡ยœย‡ยย–ยƒยย– ยƒยŽ ย–ย”ยƒยย•ยยƒรฌย‹ย‘ยยƒยŽย‡ยŽย‘ย” ย†ย‹ย ยย—ยŽย–ย‹ยย‡ย†ย‹ยƒวก ย‘ยˆย‡ย”ย–ยƒ ย…ย—ยŽย–ย—ย”ยƒยŽยฃยย—ยƒยˆย‘ย•ย–ยƒย–ยŸย–ย†ย‡ยŽยƒย”ย‰ยฃรจย‹ย†ย‡ย†ย‹ย˜ย‡ย”ย•ยฃวณวควทย”ย‹ยœย‘ยย–ย—ยŽวกย’ย‡ยย–ย”ย— ย‰ย‡ยย‡ย”ยƒรฌย‹ย‹ยŽย‡ ย˜ย‹ย‹ย–ย‘ยƒย”ย‡วก ย…ย‘ยย–ย‹ยย—ยƒ ย‡ยŽวก ยย— ย˜ยƒ ยˆย‹ ย…ย‡ยŽ ยƒยŽ ยŠย‹ย’ย‡ย”ย†ย‘ยย‹ยยƒรฌย‹ย‡ย‹ ยƒยย‡ย”ย‹ย…ยƒยย‡วก ยย‹ย…ย‹ ย…ย‡ยŽ ยƒยŽ ย‡ยšย…ย‡ย’รฌย‹ย‡ย‹ ย…ย—ยŽย–ย—ย”ยƒยŽย‡ ย†ย‡ ย–ย‹ย’ ยˆย”ยƒยย…ย‡ยœวก ย…ย‹ ย…ย‡ยŽ ยƒยŽ 1 ย†ย‹ยˆย‡ย”ย‡ยรฌย‡ย‹ยƒย…ย…ย‡ย’ย–ยƒย–ย‡รจย‹ย”ย‡ย•ย’ย‡ย…ย–ยƒย–ย‡ยƒย…ย—ยŽย–ย—ย”ย‹ยŽย‘ย”วณวค Bย ยย‘ย† ย…ย—ย”ย‹ย‘ย•วก ยƒย…ย‡ยƒย•ย–ยฃ ย’ย‘ยœย‹รฌย‹ย‡ mediaticยฃ ย’ยƒย”ย‡ ย•ยฃ ย•ย‡ รยย–ยŸยŽยย‡ยƒย•ย…ยฃ ย…ย— ย…ย‡ยƒ ยƒ ย—ยย‘ย” ยƒยย–ย”ย‘ย’ย‘ยŽย‘ย‰ย‹วก ย…ยƒ ย‡ยƒยวฆย‘ย—ย’ ยย•ย‡ยŽยŽย‡วก ย’ย‡ยย–ย”ย— ย…ยƒย”ย‡ วทยยƒย‹ ย†ย‡ย‰ย”ยƒย„ยฃ ย†ย‡ย…ยŸย– ย•ยฃ ย’ย”ย‘ย–ย‡ย•ย–ยฃย ย…ย‘ยย–ย”ยƒ ย†ย‘ยย‹ยยƒรฌย‹ย‡ย‹ ยƒยย‡ย”ย‹ย…ยƒยย‡ รจย‹ ย•ยฃ ย”ย‡ย…ยŽยƒยยฃย ย‘ ย•ย–ยƒย”ย‡ ย†ย‡ ย‡ยšย…ย‡ย’รฌย‹ย‡ ย…ย—ยŽย–ย—ย”ยƒยŽยฃ ยƒย•ย‹ย•ย–ยƒย–ยฃ ย†ย‡ย…ย‘ยย†ย‹รฌย‹ย‘ยยƒยŽย‡วกยƒย”ยˆย‹ย’ย”ย‡ยˆย‡ย”ยƒย„ย‹ยŽย•ยฃยƒย”ยฃย–ยฃยย†ย‡ย…ย‡ย…ย—ยŽย–ย—ย”ยƒยˆย”ยƒยย…ย‡ยœยฃ ย…ย‘ยย–ย‡ยย’ย‘ย”ยƒยยฃวกย•ย‡ยยย‹ยˆย‹ย…ยƒย–ย—ยŽย‡ย‹วกยย—ย•ย‡ย’ย‘ยƒย–ย‡ย‡ยšย’ย”ย‹ยยƒย†ย‡ย…ยŸย–รยย–ย”วฆย—ย 2 ย•ย‡ยยย‹ยˆย‹ย…ยƒยย– ย’ยŽยƒยย‡ย–ยƒย” ย‰ยŽย‘ย„ยƒยŽย‹ยœยƒย–วก ย…ย‡ยŽ ยƒยŽ ย…ย—ยŽย–ย—ย”ย‹ย‹ ยƒยย‡ย”ย‹ย…ยƒยย‡วณ วค ย…ย‡ยƒย•ย–ยƒ ยƒ ย†ย‡ย˜ย‡ยย‹ย– ย—ย operator de universalizare รย ย…ยƒย”ย‡ ย•ย’ย‡ย…ย‹ยˆย‹ย…ย‹ย–ยฃรฌย‹ยŽย‡ ยย‘ยƒย•ย–ย”ย‡ ย•ย‡ ย’ย‘ย– ย”ย‡ยˆย‘ย”ยย—ยŽยƒ ยˆยฃย”ยฃ ย•ยฃ ย•ย‡ ย’ย‹ยƒย”ย†ยฃวค ย†ย‡ย˜ยฃย”ยƒย–ย—ยŽย’ย‡ย”ย‹ย…ย‘ยŽวกยƒย–ย—ยย…ย‹วกยย—ยƒย”ยˆย‹ย—ยย‹ยˆย‘ย”ยย‹ยœยƒย”ย‡ยƒวกย…ย‹ยยƒย‹ย…ย—ย”ยŸยย† balcanizarea ย‹ย†ย‡ยย–ย‹ย–ยฃรฌย‹ยŽย‘ย”วค ย•ย–ยˆย‡ยŽวก ย†ย‹ย ย…ย‘ยย•ย–ยƒย–ยƒย”ย‡ยƒ ย‹ยย…ย‘ยย–ย‡ย•ย–ยƒย„ย‹ยŽยฃ อณ ย‡ยƒยวฆยƒย”ย‹ย‡ ย‡ย•ย•ย‹ย‡ย” ศ‹ย’ย”ย‡รจย‡ย†ย‹ยย–ย‡วฆย†ย‹ย”ย‡ย…ย–ย‘ย” ย‰ย‡ยย‡ย”ยƒยŽ ยƒยŽ ย‹ย˜ย‡ยย†ย‹ ยย‹ย˜ย‡ย”ย•ยƒยŽศŒวก วทย‹ย˜ย”ย‡

ยŽยƒย†ย‹ย˜ย‡ย”ย•ย‹ย–ยฑย…ย—ยŽย–ย—ย”ย‡ยŽยŽย‡วณวกLe Mondeวกอณอฒยƒย’ย”ย‹ยŽย‹ย‡อดอฒอฒอณวค Anthropologie de lโ€™universalitรฉ des culturesวก ยŽยƒยยยƒย”ย‹ย‘ยวกยƒย”ย‹ย•วกอดอฒอฒอณวกย’วคอณอตวค

อด ย‡ยƒยวฆย‘ย—ย’ยย•ย‡ยŽยŽย‡วกBranchements.

18


…£…—Ž–—”‹Ž‡—•—–‹…‹‘†ƒ–£Ƿ’—”‡ǡ‹œ‘Žƒ–‡è‹Á…Š‹•‡dzǡ…‹–”£‹‡•… ƒ‹…—”Ÿ††‹•…Š‹„—”‹è‹Á’”——–—”‹…‘–‹—‡ǡ…ƒ”‡†‡ƒŽ–ˆ‡Žǡ ˆƒ……ƒ‘americanizare–‘–ƒŽ£•£ˆ‹‡•‘”–‹–£‡è‡…—Ž—‹ǡ…ƒǡ…Š‹ƒ”Á–”Ǧ ‘ Ž—‡ ƒ‰Ž‹…‹œƒ–£ è‹ Ƿƒ…†‘ƒŽ‹†‹œƒ–£dzǡ †‹ˆ‡”‡ì‡Ž‡ †‡ Ž‹„ƒŒ è‹ †‡ „—…£–£”‹‡ •£ ”‡ƒ’ƒ”£ǡ —Žì‹ –”ƒ‰ …‘…Ž—œ‹ƒ Ȃ ‰”£„‹–£ǡ †—’£ ’£”‡”‡ƒ ‘ƒ•–”£ Ȃ …£ –‡ƒƒ †‡ —‹˜‡”•ƒŽ‹œƒ”‡ƒ ’Žƒ‡–ƒ”£ ‡•–‡ 3 Ž‹’•‹–£ †‡ ˆ—†ƒ‡– Ǥ ˜‡–ƒ”‡ƒ ‘‹Ž‘” •—„…—Ž–—”‹ Ž‘…ƒŽ‡ è‹ ‡‡”‰‡ìƒ Ƿ–”‹„—”‹Ž‘”dz Á ’‡”‹ˆ‡”‹‹Ž‡ —”„ƒ‡ ƒ” 薇”‰‡ ‡ˆ‡…–‡Ž‡ ‹’‡”‹ƒŽ‹•—Ž—‹…—Ž–—”ƒŽǤ …‡ƒ•–£’‘œ‹ì‹‡ˆƒì£†‡‘•‹–—ƒì‹‡‘—£•‡”‡‰£•‡è–‡Á’ƒ”–‡è‹ Á …£”ì‹ ”‡…‡–‡ǡ ‹…Ž—•‹˜ ƒŽ‡ —‘” ƒ—–‘”‹ †‡ …ƒ”‡ £ •‹– 4 ƒ’”‘’‹ƒ– Ǥƒ–ƒ”‡’—…–†‡˜‡†‡”‡—’‘ƒ–‡ˆ‹•—•ì‹—–†‡…Ÿ–…— …‘†‹ì‹ƒ†‡ƒ…‘ˆ—†ƒ–‡†‹ì‡Ž‡‰”‡Ž‡ƒŽ‡•‹•–‡—Ž—‹†‘‹ƒ– …—”‡œ‹•–‡ì‡Ž‡’‡…ƒ”‡Ž‡–”‡œ‡è–‡ǡ†‡ƒ†‹•‘…‹ƒÁƒ‹‡”£ƒ‰Ž‘Ǧ •ƒš‘£ ‡…‘‘‹ƒ †‡ …—Ž–—”£ è‹ †‡ ƒ ”‡ˆ—œƒ •£ ˜‡œ‹ …£ ‡…‘‘‹ƒ ‡•–‡’‡…ƒŽ‡†‡ƒÁ‰Š‹ì‹ǡÁ……‹†‡–ǡ–‘ƒ–‡ƒ•’‡…–‡Ž‡˜‹‡ì‹‹Ǥ £ ’‘–”‹˜‹ …‡ƒ•—”‹Ž‡Ǥ ‡’ƒ”–‡ †‡ ƒ ’”‘†—…‡ ˆ‡”–‹Ž‹œƒ”‡ƒ Á…”—…‹èƒ–£ƒ†‹˜‡”•‡Ž‘”•‘…‹‡–£ì‹ǡ‰Ž‘„ƒŽ‹œƒ”‡ƒ‹’—‡•‡‡—Ž—‹ ‘ƒ—‹–£˜‹œ‹—‡ǡ…‡ƒƒ……‹†‡–—Ž—‹è‹ǡÁ’Ž—•ǡ…‡ƒƒ‡”‹…‹‹†‡ ‘”†Ǥ  ˆ‘•– ”‡•’‘•ƒ„‹Ž ƒŽ ƒ†‹‹•–”ƒì‹‡‹ Ž‹–‘ǡ ƒ˜‹† ‘–Š‘’ˆǡ †‡…Žƒ”ƒ …— ”£…‡ƒŽ£ Á ͳͻͻ͹ǣ Ƿ‡–”— –ƒ–‡Ž‡ ‹–‡ǡ ‘„‹‡…–‹˜—Ž…‡–”ƒŽƒŽ’‘Ž‹–‹…‹‹‡š–‡”‡Á‡”ƒ‹ˆ‘”ƒì‹‡‹–”‡„—‹‡•£ ˆ‹‡…‡Ž†‡ƒ…Ÿè–‹‰ƒ„£–£Ž‹ƒ‹ˆ‘”ƒì‹‡‹‰Ž‘„ƒŽ‡ǡ…‘–”‘ŽŸ†—†‡Ž‡ǡ Žƒ ˆ‡Ž …— ƒ”‡ƒ ”‹–ƒ‹‡ …‘–”‘Žƒ ƒŽ–£ †ƒ–£ £”‹Ž‡dzǤ g‹ ƒ†£—‰ƒǣ Ƿš‹•–£‹–‡”‡•—Ž‡…‘‘‹…è‹’‘Ž‹–‹…ƒŽ–ƒ–‡Ž‘”‹–‡†‡ƒ˜‡‰Š‡ƒ …ƒǡ†ƒ…£Ž—‡ƒƒ†‘’–£‘Ž‹„£…‘—£ǡƒ…‡ƒ•–ƒ•£ˆ‹‡‡‰Ž‡œƒǢ…ƒǡ †ƒ…£ •‡ ‘”‹‡–‡ƒœ£ …£–”‡ ‘”‡ …‘—‡ Á ƒ–‡”‹‡ †‡ ͵ — …”‡† …£ ƒ…‡ƒ•–ƒ ƒ” ˆ‹ ’‘œ‹ì‹ƒ Ž—‹ ‡ƒǦ‘—’ •‡ŽŽ‡ǡ †ƒ” ‡•–‡ …‡ƒ ’‡ …ƒ”‡

‹…‘Ž‡ƒ’‹‡””‡ǡÁ”‡…‡œ‹ƒ’‡…ƒ”‡‘ˆƒ…‡…£”ì‹‹‹Ǧ‘ƒ–”‹„—‹‡ȋ‹…‘Ž‡ ǡ Ƿ̵‹ŽŽ—•‹‘†‡•…—Ž–—”‡•’—”‡•dzǡ‡‘†‡ǡͶƒ‹ʹͲͲͳȌǤ Ͷ£‰Ÿ†‡•…ŽƒEccessi di cultureƒŽ—‹ƒ‹…‘‹‡ȋ ‹—Ž‹‘‹ƒ—†‹ǡ—”‹ǡʹͲͲͶȌ è‹ Žƒ La Fin de l'occidentalisation du monde ƒ Ž—‹ ‡”› ƒŠ—›•ǡ …— •—„–‹–Ž—Ž ‡šƒ…–ǣǷ‡Žƒ——Žƒ—Ž–‹’Ž—dzȋ̵ ƒ”ƒ––ƒǡƒ”‹•ǡʹͲͲͶȌǤ

19


ย–ย‡ยŽย‡ย…ย‘ยย—ยย‹ย…ยƒรฌย‹ย‹วก ย†ย‡ ย•ย‡ย…ย—ย”ย‹ย–ยƒย–ย‡ รจย‹ ย†ย‡ ย…ยƒยŽย‹ย–ยƒย–ย‡วก ยƒย…ย‡ย•ย–ย‡ ยย‘ย”ยย‡ ย•ยฃ ยˆย‹ย‡ ยƒยย‡ย”ย‹ย…ยƒยย‡วขย…ยƒวกย†ยƒย…ยฃย†ย‹ยˆย‡ย”ย‹ย–ย‡ยŽย‡ย‡ย‹ย’ยฃย”รฌย‹ย•ย—ยย–ย”ย‡ย—ยย‹ย–ย‡ย†ย‡ย–ย‡ยŽย‡ย˜ย‹ยœย‹ย—ยย‡วก ย”ยƒย†ย‹ย‘ รจย‹ ยย—ยœย‹ย…ยฃวก ย’ย”ย‘ย‰ย”ยƒยย‡ยŽย‡ ย•ยฃ ยˆย‹ย‡ ยƒยย‡ย”ย‹ย…ยƒยย‡วข รจย‹ ย…ยƒวก ย†ยƒย…ยฃ ย•ย‡ ย‡ยŽยƒย„ย‘ย”ย‡ยƒยœยฃ ย˜ยƒยŽย‘ย”ย‹ ย…ย‘ยย—ยย‡วก ยƒย…ย‡ย•ย–ย‡ยƒ ย•ยฃ ยˆย‹ย‡ ย˜ยƒยŽย‘ย”ย‹ยŽย‡ รย ย…ยƒย”ย‡ ยƒยย‡ย”ย‹ย…ยƒยย‹ย‹ ย•ย‡ ย”ย‡ย…ย—ยย‘ย•ย…วควณ ยŽ ย…ย‘ยย…ยŠย‹ย†ย‡ยƒ ยƒยˆย‹ย”ยยŸยย† ย…ยฃ ย…ย‡ย‡ยƒ ย…ย‡ ย‡ย•ย–ย‡ ย„ย—ยย’ย‡ยย–ย”ย—ย–ยƒย–ย‡ยŽย‡ยย‹ย–ย‡ย‡ย•ย–ย‡วควควคย„ย—ยย’ย‡ยย–ย”ย—ย‘ยย‡ยย‹ย”ย‡วฃวทยย‡ย”ย‹ย…ยƒยย‹ย‹ ยย— ย–ย”ย‡ย„ย—ย‹ย‡ ย•ยฃ ยย‡ย‰ย‡ ยˆยƒย’ย–ย—ยŽ ย…ยฃ ย†ย‹ยย–ย”ย‡ ย–ย‘ยƒย–ย‡ ยยƒรฌย‹ย—ยย‹ยŽย‡ ย†ย‹ย ย‹ย•ย–ย‘ย”ย‹ยƒ ยŽย—ยย‹ย‹วก ยƒ ยŽย‘ย” ย‡ย•ย–ย‡ ย…ย‡ยƒ ยยƒย‹ ย†ย”ย‡ยƒย’ย–ยฃวก ย…ย‡ยƒ ยยƒย‹ ย–ย‘ยŽย‡ย”ยƒยย–ยฃวก ย…ย‡ยƒ ยยƒย‹ ย†ย‘ย”ย‹ย–ย‘ยƒย”ย‡ ย•ยฃ ย•ย‡ ย”ย‡ย’ย—ยยฃ รย ย…ยŠย‡ย•ย–ย‹ย—ยย‡ รจย‹ ย•ยฃ ย•ย‡ รยย„ย—ยยฃย–ยฃรฌย‡ยƒย•ย…ยฃ รย 5 ย’ย‡ย”ยยƒยย‡ยรฌยฃรจย‹ย‡ย•ย–ย‡ย…ย‡ยŽยยƒย‹ย„ย—ยยย‘ย†ย‡ยŽย’ย‡ยย–ย”ย—ย˜ย‹ย‹ย–ย‘ย”วณ วค ย…ย‡ย•ย– ย‹ยย’ย‡ย”ย‹ยƒยŽย‹ย•ย ย…ย—ยŽย–ย—ย”ยƒยŽ ยƒยŒย—ยย‰ย‡ ย…ย‡ยŽ ยยƒย‹ ย†ย‡ย• ย•ยฃ รยยŽย‘ย…ย—ย‹ยƒย•ย…ยฃ ย˜ย‡ย…ยŠย‡ยƒ ย„ย‘ย‰ยฃรฌย‹ย‡ ย†ย‡ ย•ย‡ยย• ย…ย— ย—ย ย˜ย‹ย† ย–ย”ยƒย‰ย‹ย…วค ย…ย‡ยƒย•ย–ยฃ ย†ย‡ยœย˜ย”ยฃยŒย‹ย”ย‡ ยƒ ยŽย—ยย‹ย‹ ยƒ ยˆย‘ย•ย– ยƒยยƒยŽย‹ยœยƒย–ยฃ ยˆย‘ยƒย”ย–ย‡ ย„ย‹ยย‡ ย†ย‡ ยƒยš ย‡ย„ย‡ย”วฃ วทย”ยƒยย˜ยƒย‹ย—ยŽ ยย‡ย”ย‰ย‡วก ยƒยย—ยย‹ย–ย‡ ย…ยƒย—ยœย‡ ย’ย”ย‘ย†ย—ย… ยƒยย—ยย‹ย–ย‡ ย‡ยˆย‡ย…ย–ย‡วก ย†ยƒย” ยย— ยยƒย‹ รจย–ย‹ย 6 ย…ยƒย”ย‡ย‡ย•ย–ย‡ย†ยƒย–ย‘ย”ย‹ยƒยย‘ยƒย•ย–ย”ยฃวกย†ย‡ย…ย‡ย–ย”ยฃย‹ยวกย†ย‡ย…ย‡ยย—ย”ย‹ยวณ วค ย‡ย—รจย‹ย–ย‡ยŽย‡ยย‡ย–ย‹ย•ยƒยŒย‡ยŽย‘ย”ย…ย—ยŽย–ย—ย”ยƒยŽย‡ย•ย—ยย–วกยƒย•ย–ยˆย‡ยŽวกยยƒย‹ย…ย—ย”ยŸยย†ยˆย‡ย”ย‹ย…ย‹ย–ย‡ ย‡ยšย…ย‡ย’รฌย‹ย‹วกยƒย†ย‡ย•ย‡ยƒยˆย”ยƒย‰ย‹ยŽย‡รจย‹ย’ย”ย‡ย…ยƒย”ย‡วคยŽย‡ย”ย‡ยœย—ยŽย–ยฃยยƒย‹ยย—ยŽย–ย†ย‹ยย”ย‡ยƒย…รฌย‹ย‹ ย’ย‘ยœย‹ย–ย‹ย˜ย‡ ยŽยƒ ย‡ย˜ย‘ยŽย—รฌย‹ย‹ยŽย‡ รย ย…ย—ย”ย• ย†ย‡ย…ยŸย– ย†ย‹ย ยŽย‘ย‰ย‹ย…ยƒ ย‰ยŽย‘ย„ยƒยŽยฃวค ย”ย—ย’รฌย‹ยƒ ย”ย‡ย˜ย‡ยย†ย‹ย…ยฃย”ย‹ยŽย‘ย” ย‹ย†ย‡ยย–ย‹ย–ยƒย”ย‡วก ย†ย‹ยย’ย‘ย–ย”ย‹ย˜ยฃวก ย”ย‡ย’ย”ย‡ยœย‹ยย–ยฃ ย‘ รยย–ย‘ยƒย”ย…ย‡ย”ย‡ ยƒ ย”ย‡ยˆย—ยŽยƒย–ย—ยŽย—ย‹วค ย‡ย‰ยƒยยƒรจย‹ยยƒ ย‰ยŽย‘ย„ยƒยŽยฃ ย”ยƒย†ย‡ ย–ย‘ย– ย…ย‡ย‡ยƒ ย…ย‡ ย‡ย•ย–ย‡ ย†ย‡ยƒย•ย—ย’ย”ยƒ ย•ย‘ยŽย—ยŽย—ย‹วก ย†ยƒย” ย‡ยƒ ย†ยฃย”ยŸยยฃ ย•ย—ย’ย”ยƒย•ย–ย”ย—ย…ย–ย—ย”ย‹ยŽย‡ รจย‹ ย’ยฃย•ย–ย”ย‡ยƒยœยฃ ย’ย‡ยย–ย”ย— ย‡ยƒ ยˆย—ยย†ยƒรฌย‹ย‹ยŽย‡วกรยย‘ย”ย‹ย…ย‡ย…ยƒยœยƒย…ย‡ยƒย•ย–ยฃยƒย•ย’ย‹ย”ยƒรฌย‹ย‡ย‹ยย†ย‡ย•ย–ย”ย—ย…ย–ย‹ย„ย‹ยŽยฃวฃยƒย•ย’ย‹ย”ยƒรฌย‹ยƒ ยŽยƒ ย‘ ย‹ย†ย‡ยย–ย‹ย–ยƒย–ย‡วค ย—ย„ ย—ยย‹ยˆย‘ย”ยย‹ยœยƒย”ย‡ยƒ ย’ยŽยƒยย‡ย–ยƒย”ยฃวก ย•ย‡ ย’ย‘ย– ย”ย‡ย‰ยฃย•ย‹ ย”ยฃย†ยฃย…ย‹ยย‹ยŽย‡ ย…ย—ยŽย–ย—ย”ย‹ยŽย‘ย” ย—ยย‹ยŽย‹ย–ย‡ ย…ยƒย”ย‡ ยย— ยƒรจย–ย‡ยƒย’ย–ยฃ ย†ย‡ย…ยŸย– ยย‘ยย‡ยย–ย—ยŽ ยˆยƒย˜ย‘ย”ยƒย„ย‹ยŽย’ย‡ยย–ย”ย—ยƒย”ย‡ยƒย’ยƒย”ย‡วกย—ยย‡ย‘ย”ย‹ย†ย‡ยˆย‘ย”ยยƒย–ย‡รจย‹ยย‘ยย•ย–ย”ย—ย‘ยƒย•ย‡วคBย ยŽย‹ย’ย•ยƒ ย—ยย—ย‹ ยŽย‘ย… ยย‡ย…ย‡ย•ยƒย” รจย‹ ยƒ ย—ยย‡ย‹ ย”ย‡ย…ย—ยย‘ยƒรจย–ย‡ย”ย‹ ยŽย‡ย‰ย‹ย–ย‹ยย‡วก ย…ย—ยŽย–ย—ย”ย‹ยŽย‡ ย”ย‡ย•ย’ย‹ยย•ย‡ย•ย‡รยย–ย‘ย”ย…ย’ย‡ย•ย–ย‡ย–ย‘ย–ย•ยƒย—ย•ย‡ย”ย‡ย‹ยย˜ย‡ยย–ย‡ยƒยœยฃรยยย‘ย†ย‡ยšย’ยŽย‘ยœย‹ย˜วก ย’ย‡ย”ย‹ย…ย—ยŽย‘ย•ย•ยƒย—ย˜ย‹ย‘ยŽย‡ยย–วคย‡ยย–ย”ย—ย…ยฃย—ยย‹ย˜ย‡ย”ย•ยƒยŽย‹ย•ยย—ยŽย—ยย‹ยย‹ยŽย‘ย”ยย—ย‡ย•ย–ย‡ ย†ย‡ย…ยŸย– ย’ยƒย”ย–ย‹ย…ย—ยŽยƒย”ย‹ย•ยย—ยŽ วทย–ย”ย‹ย„ย—ยŽย—ย‹ ย‘ย…ย…ย‹ย†ย‡ยย–ยƒยŽวณวก ย‡ยŽ ยŽยƒย•ยฃ รย ย—ย”ยยฃ อทยƒย˜ย‹ย† วกวท ยย’ย”ยƒย‹ย•ย‡ย‘ยˆย…ย—ยŽย–ย—ย”ยƒยŽย‹ยย’ย‡ย”ย‹ยƒยŽย‹ย•ยวซวณวกForeign Policyวกยฮนอณอฒอนวก ยƒย•ยŠย‹ยย‰ย–ย‘ยวกย˜ยƒย”ยƒอณอปอปอนวค อธ ย‡ยœย—ยยƒย– ยˆย‘ยƒย”ย–ย‡ ย„ย‹ยย‡ ย†ย‡ ยŠย”ย‹ย•ย–ย‹ยƒย วก L'Ambition sociologiqueวก ยƒ ยฑย…ย‘ย—ย˜ย‡ย”ย–ย‡ศ€วกยƒย”ย‹ย•วกอดอฒอฒอดวกย’วคอถอดอนวค

20


†‡•–—Ž‡ •—’”ƒ˜‹‡ì—‹”‹ǡ •—•…‹–£ †‡•–—Ž‡ ”‡œ‹•–‡ì‡ǡ ˆƒ˜‘”‹œ‡ƒœ£ ”‡…‘’—‡”‹ è‹ ’”‘†—…‡ ˆ‘”ƒì‹—‹ „ƒ•–ƒ”†‡ …‹—†ƒ–‡ •ƒ— ’‡”‹…—Ž‘ƒ•‡Ǥ ‡ƒ…ì‹‹Ž‡ †‡ˆ‡•‹˜‡ Á ˆƒìƒ ‡è‡…—Ž—‹ †‡œ˜‘Ž–£”‹‹ǡ †‘”‹ìƒ †‡ ƒˆ‹”ƒ”‡ ‹†‡–‹–ƒ”£ǡ ”‡œ‹•–‡ì‡Ž‡ Žƒ ‘‘‰‡‹œƒ”‡ƒ —‹˜‡”•ƒŽ£ ˜‘” Ž—ƒ ˆ‘”‡ †‹ˆ‡”‹–‡ǡ ƒ‹ —Ž– •ƒ— ƒ‹ ’—싐 ƒ‰”‡•‹˜‡ •ƒ— ƒ‹ —Ž– •ƒ— ƒ‹ ’—싐 …”‡ƒ–‹˜‡ è‹ ‘”‹‰‹ƒŽ‡Ǥ B •‘…‹‡–£ì‹Ž‡…‡Ž‡ƒ‹†‡…—Ž–—”ƒ–‡ǡ…—•—–—”ƒ‡”‹…ƒǡ…—Ž–—”ƒ•‡ ”‡†—…‡ Žƒ ”‡…‹…Žƒ”‡ƒ †‡ ’‹ƒì£ ƒ •—’”ƒ˜‹‡ì—‹”‹Ž‘” ‹ƒ‰‹ƒ”‡ è‹ ƒŽ‡ ƒ•’‹”ƒì‹‹Ž‘”Áè‡Žƒ–‡Ȃ…‡‡ƒ…‡ ƒ…“—‡• —•–”—›—‡è–‡Ƿ‹—–‹Ž—Ž 7 Á’£”–£è‹–dz Ǥ …‡•–‡ •—’”ƒ˜‹‡ì—‹”‹ …—Ž–—”ƒŽ‡ •‡”˜‡•… è‹ǡ †‹ ‡ˆ‡”‹…‹”‡ǡ …ƒ Ƿ„£…‹ †‡ †ƒ–‡dz ’‡–”— ƒŽ‹‡–ƒ”‡ƒ …‘ˆŽ‹…–‡Ž‘” Ƿ‡–‹…‡dz ‡šƒ…‡”„ƒ–‡ …ƒ”‡ ƒ’ƒ” ’‡ „ƒœƒ ‡†‹ˆ‡”‡ì‹‡”‹‹ è‹ ƒ ’‹‡”†‡”‹‹ •‡•—Ž—‹Ǥ ‡’Ž‹‡”‹Ž‡ ‹†‡–‹–ƒ”‡ ’”‘˜‘…ƒ–‡ †‡ —‹ˆ‘”‹œƒ”‡ƒ ’Žƒ‡–ƒ”£ è‹ ’—‡”‡ƒ Á …‘…—”‡ì£ ‡šƒ…‡”„ƒ–£ ƒ •’ƒì‹‹Ž‘” è‹ ‰”—’—”‹Ž‘” •—– …— ƒ–Ÿ– ƒ‹ ˜‹‘Ž‡–‡ …— …Ÿ– „ƒœƒ ‹•–‘”‹…£ è‹ …—Ž–—”ƒŽ£ ‡•–‡ ƒ‹ ˆ”ƒ‰‹Ž£ ȋ˜‡œ‹ ‹‡š‹•–‡–£ Á …ƒœ—Ž 8 Ž‹‹–£ƒŽƒ†ƒ‹‡‹Ȍ 

†‡–‹–ƒ–‡ƒ …—Ž–—”ƒŽ£ ‡•–‡ ‘ ƒ•’‹”ƒì‹‡ Ž‡‰‹–‹£ †ƒ”ǡ ”—’–£ †‡ ‡…‡•ƒ”ƒ…‘è–‹‡–‹œƒ”‡ƒ•‹–—ƒì‹‡‹‹•–‘”‹…‡ǡ‡ƒ†‡˜‹‡’‡”‹…—Ž‘ƒ•£Ǥ ƒ—‡•–‡—…‘…‡’–‹•–”—‡–ƒŽ‹œƒ„‹ŽǤƒ‹Á–Ÿ‹ǡƒ–—…‹…Ÿ†‘ …‘Ž‡…–‹˜‹–ƒ–‡ Á…‡’‡ •£ †‡˜‹£ …‘è–‹‡–£ †‡ ‹†‡–‹–ƒ–‡ƒ ‡‹ …—Ž–—”ƒŽ£ǡ ’—–‡ …‘•‹†‡”ƒ …£ ‡š‹•–£ •—ˆ‹…‹‡–‡ ‘–‹˜‡ •£ …‘•‹†‡”£ …£ ƒ…‡ƒ•–ƒ ‡•–‡ †‡Œƒ ‹”‡‡†‹ƒ„‹Ž …‘’”‘‹•£Ǥ

†‡–‹–ƒ–‡ƒ…—Ž–—”ƒŽ£‡š‹•–£Á•‹‡Á‰”—’—”‹Ž‡˜‹‹Ǥ–—…‹…Ÿ†‡ƒ †‡˜‹‡ ’‡–”— •‹‡ǡ ‡ƒ ‡•–‡ †‡Œƒ •‡—Ž —‡‹ ”‡’Ž‹‡”‹ Áƒ‹–‡ƒ ——‹’‡”‹…‘ŽǢ‡ƒ”‹•…£•£•‡‘”‹‡–‡œ‡…£–”‡Á…Š‹†‡”‡Á•‹‡ǡƒ†‹…£ …£–”‡‹’‘•–—”£Ǥ”‘†—•ƒŽ‹•–‘”‹‡‹ǡ’”‡’‘†‡”‡–‹…‘è–‹‡–£ǡ‡ƒ ͹ ƒ…“—‡• ǡ Le

Scandale du développementǡ ͳͻ͸ͺǡ ”±±†Ǥ Žƒ‹”…ˆ‘–ƒ‹‡ǡ

‡°˜‡Ǧƒ”‹•ǡͳͻͺ͹Ǥ ͺ …‡ƒ•–£ ”‡‰‹—‡ †‹ …Ÿ’‹ƒ ˆŽ—˜‹—Ž—‹ Ø …ƒ”‡ •‡”˜‡è–‡ †”‡’– ”‡ˆ‡”‹ì£ ’‡–”— ‹è…ƒ”‡ƒ’‘Ž‹–‹…£‹–ƒŽ‹ƒ£ƒ‹‰‹‹‘”†—Ž—‹ƒŽ—‹„‡”–‘‘••‹ǡ…ƒ”‡•‡”‡˜‡†‹…£ •‹—Ž–ƒ †‡ Žƒ ‘ ‹†‡–‹–ƒ–‡ …‡Ž–£ ’”‘„Ž‡ƒ–‹…£ è‹ Žƒ ”‡ˆ‡”‹ìƒ ‹•–‘”‹…£ ƒ Ž‹‰‹Ž‘” Ž‘„ƒ”†‡†‹˜—Ž‡†‹—Ǥ

21


ย‡ย•ย–ย‡ รยย–ย”วฆย‘ ย…ย‘ยย—ยย‹ย–ยƒย–ย‡ ย˜ย‹ย‡ รยย–ย‘ย–ย†ย‡ยƒย—ยยƒ ย†ย‡ย•ย…ยŠย‹ย•ยฃ รจย‹ ย’ยŽย—ย”ยƒยŽย‹ย•ย–ยฃวค ย‹ยย’ย‘ย–ย”ย‹ย˜ยฃวก ย‹ยย•ย–ย”ย—ยย‡ยย–ยƒยŽย‹ยœยƒย–ยฃวก ย‡ยƒ ย•ย‡ รยย…ยŠย‹ย†ย‡ รย ย•ย‹ยย‡วก ย†ย‡ย˜ย‹ยย‡ ย‡ยšย…ยŽย—ย•ย‹ย˜ยฃวก ยย‘ยย‘ยŽย‹ย–ย‹ย…ยฃวก ย‹ยย–ย‘ยŽย‡ย”ยƒยย–ยฃวก ย–ย‘ย–ยƒยŽย‹ยœยƒยย–ยฃวก รย ย’ย‡ย”ย‹ย…ย‘ยŽ ย†ย‡ ยƒ ย†ย‡ย˜ย‡ยย‹ ย–ย‘ย–ยƒยŽย‹ย–ยƒย”ยฃวค ย—ย”ย‹ยˆย‹ย…ยƒย”ย‡ยƒ ย‡ย–ยย‹ย…ยฃ ยย— ย‡ย•ย–ย‡ ย†ย‡ย’ยƒย”ย–ย‡วค ย‡ ย†ย”ย‡ย’ย– ย…ย—ย˜ยŸยย–วกยƒยšย‹ยย‡ย‘ย†ย‹ยย•ย‘ยยƒย’ย—ย–ย—ย–ย•วฆย‘ย•ย–ย‹ย‰ยยƒย–ย‹ยœย‡ยœย‡ย†ย”ย‡ย’ย–วทย…ย‹ย—ยยฃ 9 ย…ย‘ยย—ยย‹ย–ยƒย”ยฃวณ วค iยฃย”ย‹ยŽย‡ ยย—ย•ย—ยŽยยƒยย‡ ยŽยƒ ย…ยƒย”ย‡ ยย— ย’ย—ย–ย‡ย ย•ยฃ ยย— ยย‡ ย‰ยŸยย†ย‹ยวก ยย—ยŽย–ยฃ ย˜ย”ย‡ยย‡ยƒย–ย”ยƒย•ย‡ย†ย‡ย’ย”ย‘ย‹ย‡ย…ย–ย—ยŽยยƒรฌย‹ย‘ยยƒยŽย‹ย•ย–วกย•ย—ยย–ยƒย•ย–ยฃยœย‹ศ‚รจย‹ย•ย‡ย’ยƒย”ย‡ย–ย‘ย– ยยƒย‹ ยย—ยŽย– ศ‚ ยƒย–ย”ยƒย•ย‡ ย†ย‡ ยˆย—ยย†ยƒยย‡ยย–ยƒยŽย‹ย•ยวค Bย ยย‘ย† ย’ยƒย”ยƒย†ย‘ยšยƒยŽวก ย†ย‡ย…ย—ยŽย–ย—ย”ยƒย”ย‡ยƒ ย’ย”ย‘ย†ย—ย•ยฃ ย†ย‡ ย…ย…ย‹ย†ย‡ยย– ศ‹ย‹ยย†ย—ย•ย–ย”ย‹ยƒยŽย‹ยœยƒย”ย‡วก ย—ย”ย„ยƒยย‹ยœยƒย”ย‡วก ยยƒรฌย‹ย‘ยยƒยŽย‹ย–ยƒย”ย‹ย•ยศŒ ย‘ยˆย‡ย”ยฃ ย…ย‘ยย†ย‹รฌย‹ย‹ยŽย‡ ยย‡ย•ย’ย‡ย”ยƒย–ย‡ ย’ย‡ยย–ย”ย— ยƒย…ย‡ยƒย•ย–ยฃ ย”ย‡รยยย‘ย‹ย”ย‡ย”ย‡ยŽย‹ย‰ย‹ย‘ยƒย•ยฃวค ยย†ย‹ย˜ย‹ย†ย—ยƒยŽย‹ย•ยย—ยŽวกย•ยƒย—ยยƒย‹ย‡ยšยƒย…ย–ย‹ยย†ย‹ย˜ย‹ย†ย—ยƒย”ย‡ยƒวก ยยƒย‹ย†ย‡ยœยŽยฃยรฌย—ย‹ย–ยฃย…ยƒย‘ย”ย‹ย…ยŸยย†วกย†ยฃย•ย‡ยย•ย’ย”ย‘ย‹ย‡ย…ย–ย—ยŽย—ย‹ย†ย‡ย”ย‡ย…ย‘ยย’ย—ยย‡ย”ย‡ยƒ ย…ย‘ย”ย’ย—ยŽย—ย‹ ย•ย‘ย…ย‹ยƒยŽ ยย—ยยƒย‹ ย’ย‡ ย„ยƒยœยƒ ยŽย‡ย‰ยฃย–ย—ย”ย‹ย‹ ย”ย‡ยŽย‹ย‰ย‹ย‘ยƒย•ย‡ ยƒย„ย•ย–ย”ยƒย…ย–ย‡ รจย–ย‡ย”ย‰ยŸยย† ย‘ย”ย‹ย…ย‡ ยƒยŽย–ยฃ รยย•ย…ย”ย‹ย‡ย”ย‡ ย–ย‡ย”ย‹ย–ย‘ย”ย‹ยƒยŽยฃวค ย•ย–ย‡ ย˜ย‘ย”ย„ยƒ ย†ย‡ ย—ย ย‹ย•ยŽยƒย ย’ย‘ยŽย‹ย–ย‹ย…วก ย–ย‡ย‘ย”ย‡ย–ย‹ยœยƒย– ย†ย‡ ยƒย•ย•ยƒย ยŽวฆยƒยยƒวก ยˆย‘ยย†ยƒย–ย‘ย”ย—ยŽ Fraันilor musulmani. ย‡ยŽย‹ย‰ย‹ยƒ ย†ย‡ย˜ย‹ยย‡ ย„ยƒยœยƒ ย—ยย—ย‹ ย’ย”ย‘ย‹ย‡ย…ย– ย†ย‡ ย”ย‡ย…ย‘ยย•ย–ย”ย—ย…รฌย‹ย‡ ยƒ ย…ย‘ยย—ยย‹ย–ยฃรฌย‹ย‹วค ยƒ รรจย‹ ยƒย–ย”ย‹ย„ย—ย‹ย‡ ย”ย‘ยŽย—ยŽ ย†ย‡ ยƒวฆรจย‹ ยƒย•ย—ยยƒ ย–ย‘ย–ยƒยŽย‹ย–ยƒย–ย‡ยƒ ยŽย‡ย‰ยฃย–ย—ย”ย‹ย‹ย•ย‘ย…ย‹ยƒยŽย‡วค ย‹รจย…ยฃย”ย‹ยŽย‡ ย‹ย•ยŽยƒยย‹ย…ย‡ ยˆย—ยย†ยƒยย‡ยย–ยƒยŽย‹ย•ย–ย‡ ยƒย–ย‹ยย‰ รยยƒย‹ยย–ย‡ ย†ย‡ ย–ย‘ยƒย–ย‡ ย‘ย”ยƒรจย‡ยŽย‡ รจย‹ ย’ย‡ย”ย‹ยˆย‡ย”ย‹ย‹ยŽย‡ ย†ย‹ย รฌยฃย”ย‹ยŽย‡ รย ย…ยƒย”ย‡ ย–ย”ยƒย†ย‹รฌย‹ยƒ ยƒ ย•ย—ยˆย‡ย”ย‹ย– ย…ย‡ยŽ ยยƒย‹ ยย—ยŽย– รย ย—ย”ยยƒ ย’ย”ย‘ย‹ย‡ย…ย–ย‡ยŽย‘ย” ย†ย‡ ย‹ยย†ย—ย•ย–ย”ย‹ยƒยŽย‹ยœยƒย”ย‡วฃ ย”ยƒยย—ยŽ ย”ย‡ย˜ย‘ยŽย—รฌย‹ย‡ย‹ ยƒยŽย„ย‡วก ย‰ย‹ย’ย–ย—ยŽ ย’ย‘ย•ย–วฆยยƒย•ย•ย‡ย”ย‹ยƒยวก ยŽย‰ย‡ย”ย‹ยƒ วทย•ย‘ย…ย‹ยƒยŽย‹ย•ย–ยฃวณวก ยƒยย‹ย•ย–ยƒยย—ยŽ ย•ยƒย—

ยย†ย‘ยย‡ยœย‹ยƒ ย†ย—ย’ยฃ ย—ยยƒย”ยย‘ รจย‹ ย—ยŠยƒย”ย–ย‘วค ยย‹ยยƒย–ย‘ย”ย‹ย‹ ยย— ย•ย—ยย– ยย‘ย–ยƒย„ย‹ยŽย‹ย–ยฃรฌย‹ยŽย‡ ย”ย—ย”ยƒยŽย‡ ย•ยƒย— ย•ย’ย‹ย”ย‹ย–ย‡ยŽย‡ ย”ย‡ย–ย”ย‘ย‰ย”ยƒย†ย‡วก ย…ย‹ ย‹ยย‰ย‹ยย‡ย”ย‹วก ยย‡ย†ย‹ย…ย‹วก ย•ยƒย˜ยƒยรฌย‹ ยˆย‘ย”ยยƒรฌย‹ รย ย—ยย‹ย˜ย‡ย”ย•ย‹ย–ยฃรฌย‹วค ย‡ยŽย‹ย‰ย‹ยƒวก ย…ยƒย”ย‡ ย…ยƒยยƒยŽย‹ยœย‡ยƒยœยฃ ยˆย”ย—ย•ย–ย”ยฃย”ย‹ยŽย‡ ย‡ยšย…ยŽย—รจย‹ยŽย‘ย” ยย‘ย†ย‡ย”ยย‹ย–ยฃรฌย‹ย‹ รจย‹ ยƒ ย†ย‡ย…ย‡ย’รฌย‹ย‘ยยƒรฌย‹ยŽย‘ย” ย†ย‡ ย’ย”ย‘ย‹ย‡ย…ย–ย‡ยŽย‡ยย‘ย†ย‡ย”ยย‹ย•ย–ย‡ยƒยŽย‡ยยƒย•ย•ย‡ย”ย‹ย•ยย—ยŽย—ย‹วกยƒยŽย‡ย’ยƒย”ย–ย‹ย†ย—ยŽย—ย‹ยƒยƒย•ย•ยƒย— ยƒยŽย‡ ย•ย‘ย…ย‹ยƒยŽย‹ย•ยย—ยŽย—ย‹ ยƒย”ยƒย„วก ย‡ย•ย–ย‡ ย‘ ย…ย”ย‡ย†ย‹ยรฌยฃ ยƒย„ย•ย–ย”ยƒย…ย–ยฃวก ย”ย‹ย‰ย—ย”ย‘ยƒย•ยฃวก ย—ยย‹ย˜ย‡ย”ย•ยƒยŽย‹ย•ย–ยฃวค ยย‹ย˜ย‡ย”ย•ยƒยŽย‹ย•ยย—ยŽ ย‘ย…ย…ย‹ย†ย‡ยย–ยƒยŽ ย‡ย•ย–ย‡วก ยƒย•ย–ยˆย‡ยŽวก ย…ย‘ยยˆย”ย—ยย–ยƒย– ย…ย—ย—ยย—ยย‹ย˜ย‡ย”ย•ยƒยŽย‹ย•ยย’ย‡ย…ยŸย–ย†ย‡ย’ย—ย–ย‡ย”ยย‹ย…วกย’ย‡ยƒย–ยŸย–ย†ย‡ย”ย‡ยƒย…ย–ย‹ย˜วค อปยƒยšย‹ยย‡ วกวทยƒย’ย‡ย•ย–ย‡ย…ย‘ยยย—ยยƒย—ย–ยƒย‹ย”ย‡วณวกLe

22

Mondeวกอณย†ย‡ย…ย‡ยย„ย”ย‹ย‡อณอปอบอปวค


— ‡•–‡ ˜‘”„ƒǡ –‘–—è‹ǡ †‡ ‘ …ƒŽ‡ …— ƒ†‡˜£”ƒ– †‹ˆ‡”‹–£ǣ ƒ–‹Ǧ ‘……‹†‡–ƒŽ‹•—Žƒ…‡•–—‹…—”‡–‡•–‡ˆ‘ƒ”–‡ƒˆ‹èƒ–ǡ†ƒ”‡Ž—‡”‰‡ ’Ÿ£ Žƒ ‘ ”‡’—‡”‡ ”ƒ†‹…ƒŽ£ Á …ƒ—œ£ ƒ …ƒ’‹–ƒŽ‹•—Ž—‹Ǥ —…ì‹‘ƒ”‡ƒ –‡‘…”ƒ–‹…£ ƒ •–ƒ–—Ž—‹ ‡•–‡ ƒ‹ —Ž– ‘ ’‡”˜‡”–‹”‡ ƒ ‘†‡”‹–£ì‹‹†‡…Ÿ–—’”‘‹‡…–”ƒ†‹…ƒŽ†‹ˆ‡”‹–Ǥƒ‹’Ž‹…£ǡ†‡•‹‰—”ǡ ‘ ”‡•’‹‰‡”‡ ƒ ‡–ƒˆ‹œ‹…‹‹ ƒ–‡”‹ƒŽ‹•–‡ ƒ ……‹†‡–—Ž—‹ǡ †ƒ” ƒ”‡ ‡˜‘‹‡ •£ ’£•–”‡œ‡ Ƿ„ƒœƒ ƒ–‡”‹ƒŽ£dz è‹ Á •’‡…‹ƒŽ ƒè‹ƒǤ …‡•–‡ ‹è…£”‹ƒ–‹Ǧ‘……‹†‡–ƒŽ‡•‡ƒ…‘‘†‡ƒœ£ˆ‘ƒ”–‡„‹‡…—–‡Š‹…ƒè‹ǡ …‡Ž ƒ‹ †‡•ǡ …— ‡…‘‘‹ƒ †‡ ’‹ƒì£ ȋ‘†‡”‹œƒ”‡ ˆ£”£ ‘†‡”‹•ȌǤ £”£•£ˆ‹‡–‘–ƒŽ‰‘Žǡ…‘ì‹—–—Ž•’‡…‹ˆ‹…ƒ…‡‡ƒ…‡•‡ —‡è–‡ ‡…‘‘‹‡ ‹•Žƒ‹…£ ”£Ÿ‡ ˆ‘ƒ”–‡ Ž‹‹–ƒ–ǣ „£…‹Ž‡ è‹ ˆ‹ƒìƒ ‹•Žƒ‹…‡ è‹ — ˜‘Ž—–ƒ”‹• ‡–‹… †‡•–—Ž †‡ ˜ƒ‰Ǥ ƒ — ‡š…Ž—†‡ …Š‹ƒ” — Ž‹„‡”ƒŽ‹• …˜ƒ•‹Ǧ–‘–ƒŽǤ ‡‘ǦŽ‹„‡”ƒŽ‹•—Žǡ †‡ ’ƒ”–‡ƒ Ž—‹ǡ •‡ ƒ…‘‘†‡ƒœ£ †‡•–—Ž †‡ „‹‡ …— …‘—‹–ƒ”‹•‡Ž‡ …ƒ”‡ ƒ……‡’–£ …”‡†‹ìƒ Á Ž‹„‡”—Ž •…Š‹„ǡ Ž‹„‡”ƒ ƒ–”‡’”‹œ£ è‹ ’”‘’”‹‡–ƒ–‡ƒ ’”‹˜ƒ–£Ǥ Ƿ‡‰‡ƒ ’‹‡ì‡‹ ’‘ƒ–‡ ˆ‹ †‡…Ž‹ƒ–£ǡ ‘–‡ƒœ£

‡‡˜‹°˜‡œƒǡÁˆ—…싇†‡†‹ˆ‡”‡ì‡Ž‡…—Ž–—”ƒŽ‡ƒ„•‘Ž—–‹œƒ–‡ǡ ‹•–”—‡–ƒŽ‹œƒ–‡è‹ƒ”胐†‹œƒ–‡Ǥ‡˜‡†‹…£”‹Ž‡‹†‡–‹–ƒ”‡…ƒ”‡ †‡…—”‰ †‡ ƒ‹…‹ Á–£”‡•… …Š‹ƒ” †‹•…—”•—Ž ‡‘Ž‹„‡”ƒŽǣ Áƒ‹–‡ƒ ˆ”ƒ…–—”‹Ž‘” ’—•‡ …ƒ ƒ„•‘Ž—–‡ǡ —ƒ‹ ”‡‰—Ž‹Ž‡ ‘„‹‡…–‹˜‡ è‹ ‡—–”‡ ƒŽ‡ Ž‹„‡”—Ž—‹Ǧ•…Š‹„ è‹ ƒŽ •…Š‹„—Ž—‹ †‡ £”ˆ—”‹ ’‘– ƒ•‹‰—”ƒ 10 ’ƒ…‡ƒdz Ǥ ‡‹ìƒ”‡ƒ —‡‹ †‡”‹˜‡ –‘–ƒŽ‹–ƒ”‡ ƒ ƒ…‡•–‘” ‹è…£”‹ †‡ƒ‰‘‰‹…‡è‹–‡‘…”ƒ–‹…‡—–”‡„—‹‡ǡ–‘–—è‹ǡ‡‰Ž‹Œƒ–£Ǥ B ˆƒ’–ǡ ƒ…‡•– ’”‘‹‡…– —‹˜‡”•ƒŽ‹•– ’‘ƒ–‡ ˆ‹ …‹–‹– …ƒ ˆ‹‹† ’”‘‹‡…–—Ž—‡‹ƒŽ–‡‰Ž‘„ƒŽ‹œ£”‹ǡ‰Ž‘„ƒŽ‹œƒ”‡ƒ‹•Žƒ‹…£ǤB…ƒ”–‡ƒ•ƒ Pân£ la cap£tul credinѹeiǡ ƒ‹’ƒ—Ž †‡•…”‹‡ †‡•–—Ž †‡ „‹‡ ƒ…‡•– 11 ’”‘‹‡…– †‡ ‹•Žƒ‹œƒ”‡ ƒ ‘†‡”‹–£ì‹‹ Ǥ ƒ ˆ‡Ž …— ‡‹ †‡ˆ‹‡ƒ •‘…‹ƒŽ‹•—Ž …— •Ž‘‰ƒ—Ž Ƿ•‘˜‹‡–‡Ž‡ ’Ž—• ‡Ž‡…–”‹ˆ‹…ƒ”‡ƒdzǡ ‹‰‹‡”‹‹ ‹•Žƒ‹è–‹ǡ‹†‘‡œ‹‡‹•ƒ—’ƒ‹•–ƒ‡œ‹ǡÁ苆‡ˆ‹‡•…’”‘‹‡…–—Ž’”‹

ͳͲ ‡‡˜‹°˜‡ ǡ Ƿ‹„±”ƒŽ‹•‡ ‡– …‘—ƒ—–ƒ”‹•‡dzǡ ‘Ž‹–‹•ǡ ʹͲ ‘‹‡„”‹‡ǡ

ʹͲͲ͵Ǥ ͳͳ‹†‹ƒ†Šƒ”—”ƒŒ’”ƒ•ƒ† ǡJusqu'au

23

bout de la foiǡŽ‘ǡƒ”‹•ǡͳͻͻͺǤ


’”‘‰”ƒ—Ž –‡Š‘Ǧ‡…‘‘‹‡‹ †‡ ˜Ÿ”ˆǡ ’Ž—• shariaǤ ƒ” ˜‡†‡ ‹‡†‹ƒ– …£ ƒ…‡ƒ•–£ ’”‘’‘œ‹ì‹‡ — ‘ˆ‡”£ †‡…Ÿ– ‘ ˆƒŽ•£ ƒŽ–‡”ƒ–‹˜£Ǥ Ƿ‡‘ˆ—†ƒ‡–ƒŽ‹è–‹‹ǡ”‡ƒ”…£Ž‹˜‹‡”‘›ǡ•—–…‡‹…ƒ”‡ƒ—薋—– •£ ‹•Žƒ‹œ‡œ‡ ‰Ž‘„ƒŽ‹œƒ”‡ƒǡ ˜£œŸ† Á ƒ…‡ƒ•–ƒ ’”‡‹œ‡Ž‡ ”‡…‘•–‹–—‹”‹‹—‡‹…‘—‹–£ì‹—•—Žƒ‡—‹˜‡”•ƒŽ‡ǡ…—…‘†‹ì‹ƒǡ †‡•‹‰—”ǡ†‡–”‘£”‹‹…—Ž–—”‹‹†‘‹ƒ–‡ǣ‘……‹†‡–ƒŽ‹•—ŽÁˆ‘”ƒ Ž—‹ ƒ‡”‹…ƒ£Ǥ ƒ”ǡ ˆ£…Ÿ† ƒ•–ƒǡ ‡‹ — …‘•–”—‹‡•… †‡…Ÿ– — —‹˜‡”•ƒŽÁ‘‰Ž‹†£ƒŽ‡”‹…‹‹ǡ˜‹•Ÿ†Žƒƒ‹—Ž–‡”‡•–ƒ—”ƒ–‡ …‘ƒŽ††‡…Ÿ–Žƒ‘Á–‘ƒ”…‡”‡Žƒƒ”‡ƒ„—…£–£”‹‡ƒ˜‡”‹–ƒ„‹Ž‹Ž‘” …ƒŽ‹ˆ‹ †‡ ƒŽ–£†ƒ–£Ǥ ȏǥȐ Umma ‹ƒ‰‹ƒ”£ ƒ ‡‘ˆ—†ƒ‡–ƒŽ‹è–‹Ž‘” ‡•–‡ †‡•–—Ž †‡ …‘…”‡–£ǣ ‡•–‡ …‡ƒ ƒ Ž—‹‹ ‰Ž‘„ƒŽ‡ǡ —†‡ —‹ˆ‘”‹œƒ”‡ƒ…‘’‘”–ƒ‡–‡Ž‘”•‡”‡ƒŽ‹œ‡ƒœ£ˆ‹‡†—’£‘†‡Ž—Ž †‘‹ƒ– ƒ‡”‹…ƒ ȋ‡‰Ž‡œ£ è‹ ƒ…Ǧ—”‹Ȍǡ ˆ‹‡ †—’£ ”‡…‘•–”—…싃 12 ——‹‘†‡Ž†‘‹ƒ–‹ƒ‰‹ƒ”ȋdjellaba ƒŽ„£ǡ„ƒ”„£è‹‡‰Ž‡œ£ ȌdzǤ

‹ƒ ‰Ž‘„ƒŽ‹œ£”‹‹ — ‡•–‡ ’—•£ Á †‹•…—싇 è‹ †‹‡•‹—‡ƒ …—Ž–—”ƒŽ£ …ƒ”‡ Á‹ ‡•–‡ ƒ†£—‰ƒ–£ — ‡•–‡ †‡Ž‘… …ƒ’ƒ„‹Ž£ •£ ’Žƒ…£ –—–—”‘”ǡ Žƒ ˆ‡Ž …ƒ ˜ƒŽ‘”‹Ž‡ ‘ƒ•–”‡ ‘……‹†‡–ƒŽ‡Ȁ…”‡è–‹‡Ǥ ‡–”— Ƿ‡‘ˆ—†ƒ‡–ƒŽ‹è–‹‹dz —•—Žƒ‹ǡ …‡ƒŽƒŽ–£ ‰Ž‘„ƒŽ‹œƒ”‡ •‘…‹ƒŽǦ †‡‘…”ƒ–£’”‡…‘‹œƒ–£†‡ǷƒŽ–‡”‰Ž‘„ƒŽ‹è–‹dz‡•–‡Žƒˆ‡Ž†‡‹Ž—œ‘”‹‡ǡ …Š‹ƒ”ƒ‹—Ž–†‡…Ÿ–…‡ƒƒŽ—‹—•ŠǤ Ž‘„ƒŽ‹œƒ”‡ƒ†‹ˆ‡”‹–£ȋƒŽ–‡”Ȍ —‡•–‡—ƒ‹—”‹˜ƒŽ’‡–”—‹•Žƒǡ†ƒ”è‹‹•Žƒ—Ž‡•–‡—”‹˜ƒŽƒŽ 13 ƒ…‡•–‡‹ƒ ǤǤǤ

ͳʹŽ‹˜‹‡”ǡǷ̵‹•Žƒƒ—’‹‡††‡ŽƒŽ‡––”‡dzǡLe

Monde diplomatiqueǡƒ’”‹Ž‹‡ʹͲͲʹǤ

ͳ͵B‘†…‹—†ƒ–ǡƒ…‡ƒ•–£‰Ž‘„ƒŽ‹œƒ”‡‹•Žƒ‹…£’ƒ”‡•£ˆ‹‡‹‰‘”ƒ–£†‡ƒŒ‘”‹–ƒ–‡ƒ

ǷƒŽ–‡”‰Ž‘„ƒŽ‹è–‹Ž‘”dzǤ ˜‹–ƒ”‡ƒ ƒ–Ÿ– †‡ …‘–”‘˜‡”•ƒ–£ Žƒ ‘”——Ž •‘…‹ƒŽ ‡—”‘’‡ƒ †‡ Žƒ ƒ‹–Ǧ‡‹•ǡ Á ʹͲͲ͵ǡ ƒ ‹–‡Ž‡…–—ƒŽ—Ž—‹ —•—Žƒ ƒ”‹“ ƒƒ†ƒǡ — —”£”‡ƒ•£†‡•…‘’‡”‡ƒ…‡ƒ•–£‰Ž‘„ƒŽ‹œƒ”‡†‹ˆ‡”‹–£è‹‹…‹•£†‹ƒŽ‘‰Š‡œ‡‡˜‡–—ƒŽ …—‡ƒǤ”ƒ˜‘”„ƒǡ’—”è‹•‹’Ž—ǡ†—’£‹‡ǡ†‡ƒ—Ž£•ƒ’‡ƒ”‰‹‡ƒ†”——Ž—‹ …‘–‡•–ƒ”‹‹ —•—Žƒ‹ ƒ‹ ‘”†—Ž—‹ è‹ †‡ ƒ Á…‡”…ƒ ‘ ‹–‡‰”ƒ”‡ ƒ Ž‘” Á ƒŽ–‡”‰Ž‘„ƒŽ‹œƒ”‡ƒ‘ƒ•–”£Ǥ

24


Pledoarie pentru pluriversalism •–‡ — ˆƒ’– …£ –”‹—ˆ—Ž ‹ƒ‰‹ƒ”—Ž—‹ ‘†‹ƒŽ‹œ£”‹‹ ƒ ’‡”‹• è‹’‡”‹–‡‘‡š–”ƒ‘”†‹ƒ”£ƒ…ì‹—‡†‡†‡Ž‡‰‹–‹ƒ”‡ƒ†‹•…—”•—Ž—‹ ”‡Žƒ–‹˜‹•–ǡ …Š‹ƒ” è‹ ƒ …‡Ž—‹ ƒ‹ ‘†‡”ƒ–Ǥ †ƒ–£ …— †”‡’–—”‹Ž‡ ‘—Ž—‹ǡ †‡‘…”ƒì‹ƒ è‹ǡ †‡•‹‰—”ǡ ‡…‘‘‹ƒ ȋ’”‹ ‰”ƒì‹ƒ ’‹‡ì‡‹Ȍǡ ‹˜ƒ”‹ƒì‹‹ –”ƒ•…—Ž–—”ƒŽ‹ ƒ— ‹˜ƒ†ƒ– •…‡ƒ è‹ — ƒ‹ •—– …Š‡•–‹‘ƒ„‹Ž‹Ǥ •‹•–£ Žƒ ‘ ˜‡”‹–ƒ„‹Ž£ ǷÁ–‘ƒ”…‡”‡ ƒ ‡–‘…‡–”‹•—Ž—‹dz ‘……‹†‡–ƒŽ è‹ ƒ–‹Ǧ‘……‹†‡–ƒŽǤ ”‘‰ƒìƒ ƒ’‘–‡‘œ‡‹ ’‹‡ì‡‹ ‘‹’”‡œ‡–‡ ‡•–‡ ‡ƒ Á•£è‹ ‘ ˆ‘”£ ‘—£ †‡ ‡–‘…‡–”‹•Ǥ †˜‡”•ƒ”‹‹‰Ž‘„ƒŽ‹œ£”‹‹Ž‹„‡”ƒŽ‡ƒ……‹†‡–—Ž—‹•ƒ—ƒ •Žƒ—Ž—‹ ƒ” –”‡„—‹ •£ Á˜‡ì‡ ƒ…‡ƒ•–£ Ž‡…싇 è‹ •£ ‡˜‹–‡ •£ …ƒ†£ Á …ƒ’…ƒƒ ‡–‘…‡–”‹•—Ž—‹…ƒ”‡Á‹’ƒè–‡Ǥ”–”‡„—‹•£Á…‡ƒ’£•£薋‡…£— ‡š‹•–£ ˜ƒŽ‘”‹ …ƒ”‡ •£ ˆ‹‡ –”ƒ•…‡†‡–‡ ’Ž—”ƒŽ‹–£ì‹‹ …—Ž–—”‹Ž‘”ǡ ’‡–”—•‹’Ž—Ž‘–‹˜…£‘˜ƒŽ‘ƒ”‡—‡š‹•–£…ƒƒ–ƒ”‡†‡…Ÿ–Á–”Ǧ— …‘–‡š– …—Ž–—”ƒŽ †ƒ–Ǥ ”‹ǡ …Š‹ƒ” …”‹–‹…‹Ž‡ …‡Ž‡ ƒ‹ Á˜‡”藐ƒ–‡ ƒŽ‡ ‰Ž‘„ƒŽ‹œ£”‹‹ •—– ‡Ž‡ Á•‡Ž‡ǡ Á ƒŒ‘”‹–ƒ–‡ǡ Á‰Š‡•—‹–‡ Á —‹˜‡”•ƒŽ‹œƒ”‡ƒ ˜ƒŽ‘”‹Ž‘” ‘……‹†‡–ƒŽ‡Ǥ ƒ”‡ •—– …‡Ž‡ …ƒ”‡ Á…‡ƒ”…£ •£ •…ƒ’‡Ǥ g‹ –‘–—è‹ǡ — •‡ ˜‘” ‡˜‹–ƒ ‡‘”‘…‹”‹Ž‡ Ž—‹‹ —‹…‡ƒ£”ˆ‹‹†ƒ…£”£Ÿ‡Á…Š‹è‹Á’‹ƒìƒ—‹…£ƒ‹†‡‹Ž‘”Ǥ•–‡ǡ ˆ£”£Á†‘‹ƒŽ£ǡ‡•‡ì‹ƒŽ£’‡–”—•—’”ƒ˜‹‡ì—‹”‡ƒ—ƒ‹–£ì‹‹Ȃ–‘…ƒ‹ ’‡–”— ƒ –‡’‡”ƒ ‡š’Ž‘œ‹‹Ž‡ ƒ…–—ƒŽ‡ è‹ ’”‡˜‹œ‹„‹Ž‡ †‡ ‡–‹…‹• Ȃ ƒ’£”ƒ”‡ƒ–‘Ž‡”ƒì‡‹è‹ƒ”‡•’‡…–—Ž—‹ˆƒì£†‡…‡Ž£ŽƒŽ–ǡ—Žƒ‹˜‡Ž—Ž ’”‹…‹’‹‹Ž‘”—‹˜‡”•ƒŽ‡˜ƒ‰‹è‹ƒ„•–”ƒ…–‡ǡ…‹Á–”‡„Ÿ†—Ǧ‡ƒ•—’”ƒ ˆ‘”‡Ž‘” ’‘•‹„‹Ž‡ †‡ ‘”‰ƒ‹œƒ”‡ ƒ —‡‹ ˜‹‡ì‹ ‘‡‡è–‹ ’Ž—”ƒŽ‡ Á–”Ǧ‘Ž—‡‡š–”‡†‡Á‰—•–ƒ–£Ǥ — ‡•–‡ ˜‘”„ƒǡ †‡…‹ǡ †‡ ƒ ‹ƒ‰‹ƒ ‘ …—Ž–—”£ ƒ —‹˜‡”•ƒŽ—Ž—‹ǡ …ƒ”‡—‡š‹•–£ǡ…‹†‡ƒ’£•–”ƒ‘†‹•–ƒì£…”‹–‹…£•—ˆ‹…‹‡–£’‡–”— …ƒ …—Ž–—”ƒ …‡Ž—‹ŽƒŽ– •£ †‡ƒ •‡• …—Ž–—”‹‹ ‘ƒ•–”‡Ǥ ‡•‹‰—”ǡ ‡•–‡ ‹Ž—œ‘”‹—•£’”‡–‹†‡…£•…£’£†‡ƒ„•‘Ž—–—Ž’”‘’”‹‡‹…—Ž–—”‹è‹ †‡…‹ †‡ — ƒ—‹– ‡–‘…‡–”‹•Ǥ …‡•–ƒ ‡•–‡ Ž—…”—Ž …‡Ž ƒ‹

25


…‘— †‹ Ž—‡Ǥ …‘Ž‘ —†‡ Ž—…”—”‹Ž‡ Á…‡’ •£ †‡˜‹£ ‡Ž‹‹è–‹–‘ƒ”‡ǡ‡•–‡ƒ–—…‹…Ÿ†‡•–‡‹‰‘”ƒ–苇•–‡‡‰ƒ–ǡ’‡–”— …£ƒ…‡•–ƒ„•‘Ž—–‡•–‡ǡ†‡•‹‰—”ǡÁ–‘–†‡ƒ—ƒ”‡Žƒ–‹˜Ǥ — ’‡”•ƒ‹‹ •£‹ǡ ‘–‡•“—‹‡— Á…‡”…ƒ •£ ƒŒ—–‡ —”‘’ƒ •£ †‡˜‹£ …‘è–‹‡–£ †‡ ”‡Žƒ–‹˜‹–ƒ–‡ƒ ˜ƒŽ‘”‹Ž‘” •ƒŽ‡Ǥ B–”Ǧ‘ Ž—‡ —‹…£ǡ †‘‹ƒ–£ †‡ ‘ ‰Ÿ†‹”‡ —‹…£ǡ ƒ…‘Ž‘ — ‡š‹•–£ ’‡”•ƒ‹Ǩ ‡ •…—”–ǡ — ƒ” –”‡„—‹ •£ ˜‹•£ Žƒ ÁŽ‘…—‹”‡ƒ ˜‹•—Ž—‹ —‹˜‡”•ƒŽ‹•–ǡ …Š‹ƒ” ‡’—”ƒ– †‡ †‡”‹˜‡Ž‡ •ƒŽ‡ –‘–ƒŽ‹–ƒ”‡ •ƒ— –‡”‘”‹•–‡ǡ …— — Ƿ’Ž—”‹˜‡”•ƒŽ‹•dz ‡…‡•ƒ”‡–‡ ”‡Žƒ–‹˜ǡ ƒ†‹…£ …— ƒ†‡˜£”ƒ–£ Ƿ†‡‘…”ƒì‹‡ƒ…—Ž–—”‹Ž‘”dzÁ…ƒ”‡–‘ƒ–‡Áè‹’£•–”‡ƒœ£Ž‡‰‹–‹‹–ƒ–‡ƒǡ †ƒ…£ — è‹ Ž‘…—Žǫ —”‘’ƒ ƒ”‡ †‡ Œ—…ƒ– — ”‘Ž Á ƒ…‡•– ’”‘‹‡…–ǫ ‘ƒ–‡ ‡ƒ •£ ˆƒ…£ ˆƒì£ •ˆ‹†£”‹‹ǫ ……‹†‡–ƒŽ‹œƒ”‡ƒ Ž—‹‹ ƒ•–£œ‹ ‡•–‡ ƒ‹ —Ž– ‘ ƒ‡”‹…ƒ‹œƒ”‡ †‡…Ÿ– ‘ ‡—”‘’‡‹œƒ”‡Ǥ ‹ˆ‘”‹œƒ”‡ƒ ’Žƒ‡–ƒ”£ •‡ ˆƒ…‡ •—„ •‡—Ž american way of lifeǤ ƒŒ‘”‹–ƒ–‡ƒ •‡‡Ž‘”‡š–‡”‹‘ƒ”‡ƒŽ‡Ƿ…‡–£ì‡‹‡‹dz‘†‹ƒŽ‡•—–made in USAǤ –ƒ–‡Ž‡ ‹–‡ •—–ǡ –‘–—è‹ǡ —‹…ƒ •—’‡”’—–‡”‡ ‘†‹ƒŽ£Ǥ ‡‰‡‘‹ƒ Ž‘” ’‘Ž‹–‹…£ǡ ‹Ž‹–ƒ”£ǡ …—Ž–—”ƒŽ£ǡ ˆ‹ƒ…‹ƒ”£ è‹ ‡…‘‘‹…£‡•–‡‹…‘–‡•–ƒ„‹Ž£Ǥ”‹…‹’ƒŽ‡Ž‡ˆ‹”‡–”ƒ•ƒì‹‘ƒŽ‡ •—– ‘”†Ǧƒ‡”‹…ƒ‡Ǥ Ž‡ …‘•‡”˜£ …‘–”‘Ž—Ž ƒ•—’”ƒ ‘‹Ž‘” –‡Š‘Ž‘‰‹‹ è‹ ƒ•—’”ƒ •‡”˜‹…‹‹Ž‘” †‡ ˜Ÿ”ˆǤ —‡ƒ ‡•–‡ ‘ ˜ƒ•–£ ƒ—ˆƒ…–—”£ǡ †ƒ” ’”‘‰”ƒƒ”‡ƒ ȋsoftǦ—ŽȌ ”£Ÿ‡ ƒ‡”‹…ƒ£ǤǤǤƒ‹ —Ž–†‡…Ÿ–„£–”Ÿƒ—”‘’£ǡ‡”‹…ƒ‹…ƒ”‡ƒœ£”‡ƒŽ‹œƒ”‡ƒ…˜ƒ•‹Ǧ ‹–‡‰”ƒŽ£ƒ’”‘‹‡…–—Ž—‹‘†‡”‹–£ì‹‹Ǥ‘…‹‡–ƒ–‡–Ÿ£”£ǡƒ”–‹ˆ‹…‹ƒŽ£è‹ ˆ£”£ ”£†£…‹‹ǡ ‡ƒ •Ǧƒ …‘•–”—‹– †‹ ˆ—œ‹—‡ƒ …‘–”‹„—ì‹‹Ž‘” …‡Ž‘” ƒ‹†‹˜‡”•‡Ǥ”‰ƒ‹œƒ”‡ƒ”ƒì‹‘ƒŽ£ǡˆ—…ì‹‘ƒŽ£è‹—–‹Ž‹–ƒ”£…ƒ”‡ƒ ’”‡œ‹†ƒ– …‘•–‹–—‹”‡ƒ ‡‹ ‡•–‡ …— ƒ†‡˜£”ƒ– —‹˜‡”•ƒŽ‹•–£ è‹Ǧ‹ ˆ—†ƒ‡–‡ƒœ£ —‹Žƒ–‡”ƒŽ‹•—ŽǤ —”‘’ƒ Áè‹ ’‘ƒ–‡ ”‡‡‰ƒ ’”‘‰‡‹–—”ƒ è‹ •‡ ’‘ƒ–‡ †‡•‘Ž‹†ƒ”‹œƒ †‡ Ƿ‘•–”—Ždz ’‡ …ƒ”‡ ŽǦƒ £•…—–ǫ B …‹—†ƒ ”‹˜ƒŽ‹–£ì‹Ž‘” è‹ ƒ ƒ–ƒ‰‘‹•‡Ž‘” †‡ –‘– ˆ‡Ž—Ž …ƒ”‡ Ž‡ ‘’—ǡ‡ƒ”£Ÿ‡’”‘ˆ—†…‘’Ž‹…‡è‹•‘Ž‹†ƒ”£Ǥ‡–”—ƒƒˆ‹”ƒè‹ ƒǦè‹ Á–£”‹ †‹ˆ‡”‡ìƒǡ ƒ” –”‡„—‹ •£ ”‡Á‘ƒ†‡ Ž‡‰£–—”‹Ž‡ …— ”£†£…‹‹Ž‡ •ƒŽ‡ ’”‡‘†‡”‡ è‹ ’”‡…ƒ’‹–ƒŽ‹•–‡ǡ …— ƒ” ˆ‹ ˜‹œ‹—‡ƒ 26


‡†‹–‡”ƒ‡ƒ£ǡ è‹ •£Ǧè‹ ”‡‰£•‡ƒ•…£ Á”—†‹”‡ƒ …— ˜‡”•ƒ–—Ž ‡‹ ‘”‹‡–ƒŽ è‹ ‘”–‘†‘š ’‡”ƒ‡– ‡ì‹—– Žƒ ’‡”‹ˆ‡”‹‡Ǥ ‡Ž‡ †‘—£ǡ —”‘’ƒ†‡—†è‹†‡•–ǡÁˆƒ’–ǡ•—–ŽƒŽ‹‹–‡Ž‡‡Ž—‹ŽƒŽ–ǣ”‹‡–—Ž ƒ’”‘’‹ƒ–ǡ ‹ŒŽ‘…‹— è‹ ‡š–”‡Ǥ g‹ ƒ‹ Á–Ÿ‹ǡ Ž—‡ƒ —•—Žƒ£ Á †‹˜‡”•‹–ƒ–‡ƒ ‡‹ Ȃ –—”…£ǡ ’‡”•ƒ£ǡ ‘‰‘Ž£ǡ „‡”„‡”£ •ƒ— ƒ”ƒ„£Ǥ …Š‹„—”‹Ž‡ ‡Á–”‡”—’–‡ǡ …‘’Ž‹…‹–£ì‹Ž‡ †‡ –‘– ˆ‡Ž—Žǡ Ž‡Ǧƒ— ’£œ‹– ’‡”ƒ‡–Ȃ•ƒ—Á‘”‹…‡…ƒœǡ—Ž–£˜”‡‡Ȃ†‡ƒ—–‹•—Ž—”‘’‡‹ ƒ–Žƒ–‹…‡ …‡ ƒ †‡„—胖 Á Ž‹’•ƒ †‡ £•—”£ ƒ‡”‹…ƒ£Ǥ …‡•– ’”‘‹‡…– ƒŽ —‡‹ …£‹ ‡—”‘’‡‡ ‘”‹‰‹ƒŽ‡ǡ ƒ …£”‡‹ •…Š‹ì£ †‡ ‘•–‹–—싇 ‡—”‘’‡ƒ£ †‹ ʹͲͲͶ — ’‘ƒ–‡ ˆ‹ǡ †‹ ‡ˆ‡”‹…‹”‡ǡ …‘•‹†‡”ƒ–£ †”‡’– ‘ ‡–ƒ’£ǡ ‡•–‡ —–‘’‹…£ ˆ£”£ Á†‘‹ƒŽ£ǡ †ƒ” ‡•–‡ ‡…‡•ƒ”£ ’”‘„ƒ„‹Ž ’‡–”— ˜‹‹–‘”—Ž ……‹†‡–—Ž—‹ è‹ …‡Ž ƒŽ Ž—‹‹Ǥ —’£ …— •’—‡ –‡‘Ž‘‰—Ž è‹ ˆ‹Ž‘•‘ˆ—Ž ‹†‘Ǧ…ƒ–ƒŽƒǡ ƒ‹‘ ƒ‹ƒ”ǣ Ƿ—”‘’ƒ ‡•–‡ …‡ƒ …ƒ”‡ –”‡„—‹‡ •£ …‘Žƒ„‘”‡œ‡ Žƒ †‡œ‘……‹†‡–ƒŽ‹œƒ”‡ƒŽ—‹‹Ǣè‹…Š‹ƒ”—‡‘”‹ǡ‡—”‘’‡‹‹•—–…‡‹…ƒ”‡ –”‡„—‹‡ •£ ‹ƒǡ Á ‘† ’ƒ”ƒ†‘šƒŽǡ ‹‹ì‹ƒ–‹˜ƒ ’‡ ŽŸ‰£ ‡Ž‹–‡Ž‡ ‘……‹†‡–ƒŽ‹œƒ–‡ƒŽ‡ƒŽ–‘”…‘–‹‡–‡…ƒ”‡ǡŽƒˆ‡Ž…ƒ‘‹‹Á„‘‰£ì‹ì‹ǡ •‡ ƒ”ƒ–£ •ƒ ˆ‹ ƒ‹ …ƒ–‘Ž‹…‹ †‡…Ÿ– ’ƒ’ƒǤǤǤ—”‘’ƒǡ ƒ˜Ÿ† ‡š’‡”‹‡ìƒ …—Ž–—”‹‹ •ƒŽ‡ è‹ †—’£ …‡ è‹Ǧƒ …—‘•…—– Ž‹‹–‡Ž‡ǡ ‡•–‡ Á–”Ǧ‘ ’‘œ‹ì‹‡ ƒ‹ „—£ ’‡–”— ƒ ”‡ƒŽ‹œƒ ƒ…‡ƒ•–£ ‡–ƒ‘‹ƒ ȋ”‡‰”‡•Ȁ”‡‰”‡–Ȍ †‡…Ÿ– …‡‹ …ƒ”‡ ƒ” ˜”‡ƒ •£ ƒŒ—‰£ •£ •‡ „—…—”‡ †‡ „——”‹Ž‡ 14 …‹˜‹Ž‹œƒì‹‡‹‡—”‘’‡‡dz Ǥ

ͳͶ

ƒ‹‘ ǡ Ƿ±†‹–ƒ–‹‘ ‡—”‘’±‡‡ ƒ’”°• — †‡‹Ǧ‹ŽŽ±ƒ‹”‡dzǡ Á ͳͶͻʹǦͳͻͻʹǡ Conquête et Évangile en Amérique latine. Questions pour l'Europe aujourd'hui. Actes du colloque de l'université catholique de Lyonǡ ”‘ˆƒ…ǡ ›‘ǡ ͳͻͻʹǡ’ǤͷͲǤ

27


28


Introducere Ƿ”‹˜‡è–‡ǡ •–”£œ‹Ž‡ •‡ ‰‘Ž‡•…ǡ ‡ ‘”ƒ ƒŽŽƒ•Ǧ—Ž—‹dzǡ …‘•–ƒ–ƒ — ’”‹‡–‡ƒŽ‰‡”‹ƒ…—…ƒ”‡£’Ž‹„ƒÁ–”Ǧ‘†—’£Ǧƒ‹ƒœ£ƒƒ—Ž—‹ ͳͻͺͷ Á Ž‰‡”Ǥ –”‹‰ƒ–ǡ ƒ ’‘˜‡•–‹– ƒ…‡ƒ•–£ ƒ‡…†‘–£ —‘” •–—†‡ì‹ ƒˆ”‹…ƒ‹ …ƒ”‡ Ǧƒ— ƒ•‹‰—”ƒ– ˆ£”£ ‡œ‹–ƒ”‡ǣ Ƿg‹ Žƒ ‘‹ ‡ Žƒ ˆ‡ŽǤdz Bͳͻ͸ͷǡÁ–‹’—Ž’”‹‡‹‡Ž‡…£Ž£–‘”‹‹Áˆ”‹…ƒǡ£‰£•‡ƒ Žƒ•‹ƒ’ƒǡ’‡ƒ–—…‹…ƒ’‹–ƒŽƒ‹—‹‹ƒ••ƒ‹‡‡ǡ—ƒ†‹…‡Ž‡ ʹͳ †‡ ’”‘˜‹…‹‹ ƒŽ‡ ˆ‘•–—Ž—‹ ‘‰‘ „‡Ž‰‹ƒ ˆ”ƒ‰‡–ƒ–ǡ ƒ ƒ˜—– …—”‹‘œ‹–ƒ–‡ƒ •£ ˜‹œ‹–‡œ ‹‹•–‡”—Ž †‡ •–ƒ–‹•–‹…£Ǥ  ‹–”ƒ– Á–”Ǧ‘ …‘Ž‹„£†‹…Š‹”’‹…‹ǡ…—’£Ÿ–’‡Œ‘•ǡÁ’£”ì‹–£Á†‘—£†‡‘…Ÿ”’£ ƒ–Ÿ”ƒ–£ †‡ ‘ •ˆ‘ƒ”£Ǥ B–”Ǧ——Ž †‹ …‡Ž‡ †‘—£ Ƿ„‹”‘—”‹dzǡ ƒ 1 Á–”‡„ƒ–Ǧ‘ ’‡ …—…‘ƒƒ …ƒ”‡ Á…‡”…ƒ ‹—–‹Ž •£ Á–‹†£ — wax ȋǷ’ƒ‰‡dzȌ •…Ž‹’‹–‘”ǡ †ƒ…£ •—– †‹•’‘‹„‹Ž‡ †‘…—‡–‡ è‹ ‹ˆ‘”ƒì‹‹Ǥ  ƒ—œ‹– ”£•’—•—Žǣ Ƿ— Á…£ǡ ƒè–‡’–£ …ƒŽ…—Žƒ–‘ƒ”‡Ž‡dzǤ …— ͶͲ †‡ ƒ‹ǡ …Ÿ† 죔‹Ž‡ †‡ …—Ž‘ƒ”‡ ‡”ƒ— ‘ˆ‹…‹ƒŽ‡Ž‹„‡”ƒ–‡†‡’”‡œ‡ìƒƒŽ„‹Ž‘”ǡ‘……‹†‡–ƒŽ‹œƒ”‡ƒ’—–‡ƒƒ˜‡ƒ Á…£ƒ…‡•–’ƒ”ˆ—†‡ˆƒ”•£‹•‘Ž‹–£ǡ…ƒÁˆ‘–‘‰”ƒˆ‹‹Ž‡…£’‡–‡‹‹Ž‘” ƒ‡”‹†‹‡‡…‡’—”–ƒ——Œ‘„‡Á’‘†‘„‹–…—’‡‡Ǥƒ”ǡ†‹ƒ‹‹ ͳͻͺͲ Á…‘ƒ…‡ǡ Ž—‡ƒ ƒ ˆ‘•– …Š‡ƒ–£ •£ –”£‹ƒ•…£ Á ƒ‹‡”£ —‹ˆ‘”£Ǥ ƒ–‡Ž‹ì‹‹ †‡ –‡Ž‡…‘—‹…ƒì‹‹ ƒ— ˆ‘•– Žƒ•ƒì‹Ǥ

–‡”…‘‡š‹—‹Ž‡ ƒ— ˆ‘•– ˆ£…—–‡Ǥ ‡Ž‡‡Ž‡ ƒ— ˆ‘•– ƒ•‹‰—”ƒ–‡ ’‡–”— …ƒ ’‹‡ì‡Ž‡ ˆ‹ƒ…‹ƒ”‡ …ƒ”‡ •‡ •—……‡† Á Œ—”—Ž ’Žƒ‡–‡‹ †—’£ ˜‘‹ƒ ˆ—•—”‹Ž‘”‘”ƒ”‡•£ˆ—…ì‹‘‡œ‡…ƒ‘’‹ƒì£—‹…£†‡•…Š‹•£ʹͶ†‡‘”‡ ͳ ‡ —‡•… ’ƒ‰‡ •ƒ— pagne

waxǡ 쇕£–—”‹Ž‡ ‹’”‹ƒ–‡ ˆ‘Ž‘•‹–‡ Á •’‡…‹ƒŽ Á ˆ”‹…ƒ †‡ ‡•–ǡ ‹…Ž—•‹˜ Á ‡’—„Ž‹…ƒ ‡‘…”ƒ–‹…£ ‘‰‘ è‹ ƒ …£”‘” –‡Š‹…£ •‡ ‹•’‹”£†‹BatiksŒƒ˜ƒ‡œ‡ǡ”‡ƒŽ‹œƒ–‡…—…‡ƒ”£Š‹†”‘ˆ‘„£ȋwaxÁ•‡ƒ£Ƿ…‡ƒ”£dz Á‡‰Ž‡œ£ȌǤȋNota trad.Ȍ

29


†‹ ʹͶǤ ˆ‘”ƒì‹‹Ž‡ǡ •’‡…–ƒ…‘Ž‡Ž‡ǡ ‘†‡Ž‡ǡ ‘”†‹‡Ž‡ è‹ –‘ƒ–‡ …‘ì‹—–—”‹Ž‡…‹”…—Ž£‹•–ƒ–ƒ‡—†‡Žƒ‘”†Žƒ—†è‹†‡Žƒ‡•–Žƒ •–Ǥ‘”–‹‡Ž‡†‡ˆ‹‡”è‹…‡Ž‡†‡„ƒ„—•—ƒ—”‡œ‹•–ƒ–Ǣ•£”£…‹ƒè‹ †‡œ‘Žƒ”‡ƒ –”‘’‹…ƒŽ£ — ƒ— ’—–—– •£ Ž‡ ‘’”‡ƒ•…£Ǥ Ƿƒ…£ •‡ ˆƒ…‡ ‹•–‘”‹ƒŽ—’–‡Ž‘”ǡ•…”‹‡Ǥƒ—”‡Žǡ…‘Ž‘‹ƒŽ‹•—Žƒ‡è—ƒ–Ǥ†‡•–—Ž•£ ˆƒ…‹ ‹•–‘”‹ƒ ‡–ƒŽ‹–£ì‹Ž‘” …ƒ •£ ‘„•‡”˜‹ …£ ‡•–‡ …‡ƒ ƒ‹ ƒ”‡ ”‡—è‹–£ ƒ –—–—”‘” –‹’—”‹Ž‘”Ǥ ‡Ž ƒ‹ ˆ”—‘• ‘”ƒ‡– ƒŽ …‘Ž‘‹ƒŽ‹•—Ž—‹‡•–‡ˆƒ”•ƒ†‡…‘Ž‘‹œ£”‹‹ǤǤǤŽ„‹‹ƒ—–”‡…—–Á…—Ž‹•‡ǡ 2 †ƒ”‡‹”£Ÿ’”‘†—…£–‘”‹‹•’‡…–ƒ…‘Ž—Ž—‹ Ǥdz ƒ‹’‘ƒ–‡ˆ‹˜‘”„ƒ†‡‘……‹†‡–ƒŽ‹œƒ”‡ǫ……‹†‡–—Ž—ƒ‹‡•–‡ ……‹†‡–ǢŽ„—Ž—ƒ‹‡•–‡ƒŽ„Ǥ”‡„—‹‡•£Ǧ‹˜‡†‡…ƒ‘……‹†‡–ƒŽ‹ ’‡ ƒ…‡è–‹ ‘‹ ˜‡‹ì‹ Á ‡’‘’‡‡ƒ ‹†—•–”‹ƒŽ£ …ƒ”‡ •—– Œƒ’‘‡œ‹‹ǡ ƒ‹ Á–Ÿ‹ǡ è‹ ƒ’‘‹ ‹‹–ƒ–‘”‹‹ Ž‘” ˆ‡”‹…‹ì‹ †‹ —†Ǧ•–ǫ ƒ‰‡”‹ƒ ‡†‹ƒ–‹…£ ‹Ǧ‹ ’”‡œ‹–£ …ƒ ˆ‹‹† ‹—ƒ–‡ ‡…ƒ‹…‹ —ƒ‡ …ƒ”‡ …—…‡”‡•… ’£”ì‹ †‡ ’‹ƒì£ è‹ ˆƒ… ƒè‹ƒ –‡Š‹…£ •£ •‡ Á˜Ÿ”–£ ƒ‹ „‹‡ †‡…Ÿ– ˜‡…Š‹‹ Ž‘” •–£’Ÿ‹ è‹ ‹Ǧ‹ ’”‘’—‡ …ƒ ‘†‡Žǡ ”‡Á‘†Ÿ†Ž‡‰£–—”ƒ…—ˆƒ–ƒ•ƒ…‘Ž‘‹ƒŽ£ƒ’‡”‹…‘Ž—Ž—‹‰ƒŽ„‡Ǥ g‹ …ƒ”‡ ‡•–‡ ’”‘ˆ—œ‹‡ƒ –”‹—ˆ—Ž—‹ ……‹†‡–—Ž—‹ǫ ‡‰ƒˆ‘ƒ‡Ž‡ ’—–‡”‹…‡ǡ —Ž–‹—Ž ”£…‡– ƒŽ –‡Š‹…‹‹ǡ ƒ‰£ìƒ–‡ †‡ ‹ƒ”‡–‡ǡ — …Š‡ƒ£ ‡Ž‡ Žƒ ”—‰£…‹—‡ è‹ — Žƒ …—’£”ƒ”‡ƒ †‡ †‡–‡”‰‡ì‹ǫ ƒ…£ †‘”‹ìƒ †‡ ƒ ƒŒ—‰‡ Žƒ …‘•——”‹Ž‡ ‡–”‘’‘Ž‡Ž‘”„‘‰£ì‹‡‹‡•–‡—‹˜‡”•ƒŽÁ’£”–£è‹–£ǡƒ…‡ƒ•–£†‘”‹ì£ •‡ •’”‹Œ‹£ ’‡•–‡ –‘– ’‡ ‘–‹˜‡ ‹†‡–‹…‡ǫ •–‡ ‡ƒ Á•‘ì‹–£ †‡ ‘ ƒ•‹‹Žƒ”‡ Á ’”‘ˆ—œ‹‡ ƒ ‘†—”‹Ž‘” †‡ ‘”‰ƒ‹œƒ”‡ •‘…‹ƒŽ£ǡ ƒ Ž‘‰‹…‹Ž‘” †‡ ’”‘†—…싇 è‹ †‡ ”‡’”‘†—…‡”‡ǫ ……‹†‡–ƒŽ‹œƒ”‡ƒ •ƒ— ‰Ž‘„ƒŽ‹œƒ”‡ƒ •‘…‹‡–ƒŽ£ǡ ’”‘…‡•—Ž †‡ —‹˜‡”•ƒŽ‹œƒ”‡ ƒ Ž—‹‹ è‹ ƒŽ ‹˜‡Ž—Ž—‹ †‡˜‹ƒì£ ’‘ƒ–‡ •£ …‘–‹—‡ ˆ£”£ Ž‹‹–‡ǡ •£ £–—”‡ –‘ƒ–‡ ‘„•–ƒ…‘Ž‡Ž‡ è‹ •£ ƒŒ—‰£ Žƒ ‘ ˜‡”‹–ƒ„‹Ž£ —‹ˆ‹…ƒ”‡ ƒ Ž—‹‹ǫ ƒ…£ ‘„•–ƒ…‘Ž‡Ž‡ •Ǧƒ” †‘˜‡†‹ ‹•—”‘–ƒ„‹Ž‡ǡ Á–£”‹† …‘–”ƒ†‹…ì‹‹Ž‡ Á•‡è‹ ƒŽ‡ ’”‘‹‡…–—Ž—‹ —‹˜‡”•ƒŽ‹•–ǡ ƒ” ’—–‡ƒ ˆ‹ ‡˜ƒŽ—ƒ–‡ …£‹Ž‡ ƒŽ–‡”ƒ–‹˜‡ǫ g‹ǡ ƒ‹ Á–Ÿ‹ǡ …‡ ‡•–‡ ……‹†‡–—Žǫ B–”‡„ƒ”‡ƒ — •‡ ʹŠ”‹•–‹ƒǡL'Exotisme

colonialǤ‘„‡”–ƒˆˆ‘–ǡƒ”‹•ǡͳͻͺͷǡ’ǤͳͷǤ

30


’—‡ƒ ƒ–—…‹ …Ÿ† …”—…‹ƒì‹‹ǡ …‘“—‹•–ƒ†‘”‹‹ǡ …‘Ž‘‹œƒ–‘”‹‹ £˜£Ž‡ƒ—ƒ•—’”ƒŽ—‹‹Ǥ–—…‹…Ÿ†…”‡†‹ìƒƒ”—…ƒ…”‡è–‹£–ƒ–‡ƒ ƒˆƒ”£†‹‡ƒÁ•£è‹ǡƒ–—…‹…Ÿ†…‘˜‹‰‡”‡ƒ†‡ƒ’—”–ƒ—‹‹Ž‡Á‹ Á’‹‰‡ƒ ’‡ …—…‡”‹–‘”‹‹ †‡ ‹’‡”‹‹ …£–”‡ ‹•‹—‡ƒ Ž‘” …‹˜‹Ž‹œƒ–‘ƒ”‡Ǥ‹…‹‘•–ƒ”‡†‡•’‹”‹–ǡ‹…‹‘Á†‘‹ƒŽ£Á…‡”–‹–—†‹‡ƒ †‡‡…Ž‹–‹–ƒŒ—•–‡ì‹‹è‹…Š‹ƒ”ƒ†ƒ–‘”‹‡‹•ƒŽ‡Ǥ……‹†‡–—Ž‡š‹•–ƒǡÁ ”‡ƒŽ‹–ƒ–‡ǡÁ•‹‡è‹’‡–”—•‹‡ǡƒ‹Á–Ÿ‹…ƒ—”‘’£…”‡è–‹£ǡƒ’‘‹ …ƒ —”‘’ƒ —‹‹Ž‘”Ǥ ”‰‹ƒ •Ÿ‰‡”‘ƒ•£ǡ ”ƒ’ƒ…‹–ƒ–‡ƒ ’”£†£–‘ƒ”‡ — ‡”ƒ— †‡…Ÿ– …‘•–—”‹Ž‡ ƒ”è—Ž—‹ –”‹—ˆƒŽ ƒŽ …ƒ”—Ž—‹ ‹•–‘”‹‡‹ •–”‹˜‹† …Ÿ–‡˜ƒ ˆŽ‘”‹ ‡˜‹‘˜ƒ–‡Ǥ ƒ‡‹‹ ‘‡è–‹ †‡’ŽŸ‰‡ƒ— ‡š…‡•‡Ž‡ǡ†ƒ”—…‘–‡•–ƒ—†‡Ž‘…Œ—•–‡ì‡ƒ‡š’ƒ•‹—‹‹‘……‹†‡–ƒŽ‡Ǥ …‡ƒ•–£ ‡’‘…£ ƒ …‡”–‹–—†‹‹Ž‘” ‡Ž‡‡–ƒ”‡ ƒ –”‡…—–Ǥ B†‘‹ƒŽƒ •Ǧƒ ‹•‹—ƒ–ǡ …”‡†‹ìƒ ƒ ˆ‘•– …Ž£–‹ƒ–£Ǥ ’‘‹ ƒ ˜‡‹– ’”£„—è‹”‡ƒ ‹’‡”‹‹Ž‘”…‘Ž‘‹ƒŽ‡Ǥ•–‡ƒ…‡•–ƒ•ˆŸ”è‹–—Ž……‹†‡–—Ž—‹’”‘ˆ‡ì‹–†‡ ‘ƒ‹‘ŽŽƒ†Á’‡”‹‘ƒ†ƒ‹–‡”„‡Ž‹…£ǫ Ƿ‡‡ƒ …‡ ˜‡†‡ ƒ•–£œ‹ǡ ‡•–‡ ‹‡•ƒ ˆ‡”‡–ƒ”‡ ƒ Ž—‹‹ǡ ”‹†‹…ƒ”‡ƒ –—–—”‘” …‹˜‹Ž‹œƒì‹‹Ž‘” ‘’”‹ƒ–‡ …‘–”ƒ …‹˜‹Ž‹œƒì‹‡‹ ƒŽ„‡Ǥ —’–ƒ ˜ƒ ˆ‹ Ž—‰£ è‹ Áˆ‹‘”£–‘ƒ”‡Ǥ ”‡† …£ …‹˜‹Ž‹œƒì‹ƒ ƒŽ„£ — ˜ƒ •—’”ƒ˜‹‡ì—‹Ǥ g‹ ˜‘ ƒ•‹•–ƒ Žƒ — ‘— ˜ ‡†‹—ǡ Á …ƒ”‡ •‡ ˜‘” ”‡ˆ‘”ƒ Á •‡…‘Ž‡ †‡ –‡‡„”‡ ‹Ž—‹ƒ–‡ †‡ ˆ—Ž‰‡”‡ǡ ˜‹‹–‘ƒ”‡Ž‡ 3 ‡’‘…‹…Žƒ•‹…‡ƒŽ‡”ƒì‹—‹‹è‹‘’”‡•‹—‹‹Ǥdz  ˜‡‹– †‡…‘Ž‘‹œƒ”‡ƒǡ ”‡Žƒ–‹˜ ’ƒè‹…£ǡ Á ‘”‹…‡ …ƒœ ˆ£”£ …ƒ–ƒ…Ž‹•‡Ǥ ˆŸ”è‹–—Ž ‹…‘–‡•–ƒ„‹Ž ƒŽ •—’”‡ƒì‹‡‹ ƒŽ„‡ — ƒ ˆ‘•– •ˆŸ”è‹–—Ž …‹˜‹Ž‹œƒì‹‡‹ ‘……‹†‡–ƒŽ‡Ǥ ‘ƒ”–‡ƒ ……‹†‡–—Ž—‹ ’‡–”— •‹‡—ƒˆ‘•–苏‘ƒ”–‡ƒ……‹†‡–—Ž—‹Á•‹‡Ǥ ‡”•‹•–‡ìƒ ——‹ ’”‘…‡• Ƿ…‹˜‹Ž‹œƒ–‘”‹—dz Á”£†£…‹ƒ– Á ‹•–‘”‹ƒ ƒ–‡”‹‘ƒ”£ •‡ „ƒœ‡ƒœ£ ’‡ ’”‘„Ž‡ƒ •‡•—Ž—‹ è‹ ƒ Ž‘…—Ž—‹ ……‹†‡–—Ž—‹Ǥ Ž‘„ƒŽ‹œƒ”‡ƒ …‘–‡’‘”ƒ£ ƒ ’”‹…‹’ƒŽ‡Ž‘” †‹‡•‹—‹ ƒŽ‡ ˜‹‡ì‹‹ — ‡•–‡ — ’”‘…‡• Ƿƒ–—”ƒŽdz ’”‘†—• †‡ ‘ ˆ—œ‹—‡ƒ…—Ž–—”‹Ž‘”è‹‹•–‘”‹‹Ž‘”ǤB…£‡•–‡˜‘”„ƒ†‡†‘‹ƒì‹‡…— ͵‘ƒ‹ǡCorrespondances à E. Blschǡ…‘ŽŽǤǷ‡––”‡•dzǡƒ›‘–ǡƒ—•ƒ‡Ǥ ͳͻͺͶǡ’Ǥͳͷ͵Ǥ

31


…‘’Ž‡‡–‡Ž‡•ƒŽ‡ǡÁ”‘„‹”‡ƒǡ‡†”‡’–ƒ–‡ƒǡ†‹•–”—‰‡”‡ƒǤB–‹’ …‡ ……‹†‡–—Ž ’‡–”— •‹‡ ƒ ‡š’Ž‘†ƒ– Á „—…£ì‹ǡ ‹†‡–‹ˆ‹…ƒ”‡ƒ ƒ…‡•–—‹ ’”‘…‡• ‡•–‡ ‘ ’”‘„Ž‡£ ‹’‘”–ƒ–£Ǥ ‹‡ ‡•–‡ ”£•’—œ£–‘” †‡ —‹ˆ‘”‹œƒ”‡ƒ ‘†—”‹Ž‘” †‡ ˜‹ƒì£ǡ †‡ •–ƒ†ƒ”†‹œƒ”‡ƒ‹ƒ‰‹ƒ”—Ž—‹ǫ ƒ”‡ ’—–‡”‡ „—£ •ƒ— ”‡ƒ ‹’—‡ —‹†‹‡•‹‘ƒŽ‹–ƒ–‡ƒ ‡š‹•–‡ì‡‹ è‹ …‘ˆ‘”‹•—Ž …‘’‘”–ƒ‡–‡Ž‘” †‡ƒ•—’”ƒ ”££è‹ì‡Ž‘” …—Ž–—”‹Ž‘” ƒ„ƒ†‘ƒ–‡ǫ ……‹†‡–—Ž — ƒ‹ ‡•–‡ —”‘’ƒǡ ‹…‹ ‰‡‘‰”ƒˆ‹…£ǡ ‹…‹ ‹•–‘”‹…£Ǣ — ƒ‹ ‡•–‡ ‹…‹ £…ƒ” — ƒ•ƒ„Ž—†‡…”‡†‹ì‡Á’£”–£è‹–‡†‡—‰”—’—ƒ”£–£…‹–‘”’‡ ’Žƒ‡–£Ǣ’”‘’—‡•£ǦŽ…‹–‹…ƒˆ‹‹†‘ƒè‹£‹’‡”•‘ƒŽ£ǡˆ£”£ •—ˆŽ‡– è‹ …— –‘ƒ–‡ ƒ•–‡ƒ ˆ£”£ •–£’Ÿǡ …ƒ”‡ è‹Ǧƒ •—„Œ—‰ƒ– ‘‡‹”‡ƒǤ ƒ…‹’ƒ–£ †‡ ‘”‹…‡ ’—–‡”‡ ‘‡‡ƒ•…£ …ƒ”‡ •Ǧ‘ ’‘ƒ–£ ‘’”‹ǡ ƒè‹ƒ Ž‹’•‹–£ †‡ ”ƒì‹—‡ Áè‹ —”‡ƒœ£ ‘’‡”ƒ †‡ †‡œ”£†£…‹ƒ”‡ ’Žƒ‡–ƒ”£Ǥ—Ž‰Ÿ†‘ƒ‡‹‹†‹’£Ÿ–—ŽŽ‘”ǡ…Š‹ƒ”Á…‘Žì—”‹Ž‡ …‡Ž‡ ƒ‹ Á†‡’£”–ƒ–‡ ƒŽ‡ ‰Ž‘„—Ž—‹ǡ ƒè‹ƒ Á‹ ’”‘‹‡…–‡ƒœ£ Á †‡è‡”–—Ž œ‘‡Ž‘” —”„ƒ‹œƒ–‡ ˆ£”£ •£Ǧ‹ ‹–‡‰”‡œ‡ †‡ ƒ…‡‡ƒ Á ‹†—•–”‹ƒŽ‹œƒ”‡ƒǡ„‹”‘…”ƒ–‹œƒ”‡ƒè‹–‡Š‹…‹œƒ”‡ƒˆ£”£Ž‹‹–‡’‡…ƒ”‡ Ž‡ ’”‘’—Ž•‡ƒœ£Ǥ ‘‰£ì‹ƒǡ …— –‘ƒ–‡ ƒ…‡•–‡ƒ Ž‹’•‹–£ †‡ •‡‹ˆ‹…ƒì‹‡ǡ •‡ †‡œ˜‘Ž–£ Žƒ ‹ˆ‹‹– Á ‹‹ƒ ‘”ƒè‡Ž‘” ˆ£”£ ˆ”‘–‹‡”‡Ǥ —’£ †‘”‹ìƒ…‘•–”—…–‘”‹Ž‘”•£‹ǡƒè‹ƒ—’”‘†—…‡†‹ˆ‡”‡ì‹‡”‡†‡…Ÿ– ’”‹ †‹•–”—‰‡”‡ƒ 쇕—–—Ž—‹ •‘…‹ƒŽǤ …‡ƒ•–£ †‡•–”£ƒ”‡ •‘…‹‡–ƒŽ£ ˆ”Ÿ‡ƒœ£Á‘†•‡”‹‘•’‘•‹„‹Ž‹–£ì‹Ž‡…‘…”‡–‡†‡—‹˜‡”•ƒŽ‹œƒ”‡ƒ ‘”‹…£”—‹ ‘†‡Ž ’•‡—†‘Ǧ•‘…‹ƒŽ ”‡’”‡œ‡–ƒ„‹ŽǤ ‹è…ƒ”‡ƒ †‡ ‘……‹†‡–ƒŽ‹œƒ”‡ ‡•–‡ ‘ ˆ‘”ì£ –‡”‹ˆ‹ƒ–£Ǥ ƒ ƒ—Ž‡ƒœ£ …Š‹ƒ” è‹ †‹ˆ‡”‡ì‡Ž‡ †‹–”‡ ‰‡—”‹Ǥ ƒ…£ ‡ƒ…‹’‡ƒœ£ Ž‡‰£–—”‹Ž‡ –”ƒ†‹ì‹‡‹ǡ ”ƒì‹—‡ƒ’‡…ƒ”‡’”‡–‹†‡…£•‡ˆ—†‡ƒœ£ƒ”‡†‡…‡•£†‡ƒƒ‡ì‡Ž‹Ǥ ‹’•ƒ ‡‹ †‡ £•—”£ …‘’”‘‹–‡ •—’”ƒ˜‹‡ì—‹”‡ƒ ‘—Ž—‹ è‹ ƒ 4 ’Žƒ‡–‡‹Ǥ Ͷ •—’”ƒ ƒ…‡•–‘” —Ž–‹‡ ’—…–‡ ȋǷƒ•‡š—ƒŽ‹œƒ”‡ƒdzǡ •–ƒ–—–—Ž ˆ‡‡‹‹ǡ ’‡”‹…‘Ž—Ž ‡…‘Ž‘‰‹…Ȍǡ –”‡„—‹‡ ƒ†—•‡ Ž‹’‡œ‹”‹ǡ ƒ’”‘ˆ—†£”‹ †‡ ˆ£…—–Ǥ  Á…‡”…ƒ– •£ †‹•…—– —‡Ž‡ †‹ ƒ…‡•–‡ ’”‘„Ž‡‡ Á La Planète des naufragésǡ ƒ ±…‘—˜‡”–‡ǡ ƒ”‹•ǡ ͳͻͻʹǤ

32


—„–£˜£Ž—‰—Ž‘……‹†‡–ƒŽ‹œ£”‹‹ǡ–‘–—Ž’ƒ”‡•£ˆ‹ˆ‘•–†‡Œƒ†‹•–”—•ǡ ‹˜‡Žƒ–ǡ•–”‹˜‹–Ǣè‹–‘–—è‹ǡÁƒ…‡Žƒè‹–‹’ǡ”‡Ž‹‡ˆ—”‹Ž‡—•—–ƒ†‡•‡ƒ †‡…Ÿ– †‹‹—ƒ–‡ǡ ‡Ž‡ ”‡œ‹•–£ —‡‘”‹ è‹ •—– ‰ƒ–ƒ •£ ”‡ƒ’ƒ”£ Žƒ •—’”ƒˆƒì£Ǥ š…Ž—è‹‹ †‡ Žƒ „‡‡ˆ‹…‹‹Ž‡ ƒ–‡”‹ƒŽ‡ è‹ •‹„‘Ž‹…‡ ƒŽ‡ Ƿ‘†‡”‹œ£”‹‹dzǡ –‘– ƒ‹ —‡”‘è‹ǡ ’‘– è‹ –”‡„—‹‡ǡ ’‡–”— ƒ •—’”ƒ˜‹‡ì—‹ …ƒ •’‡…‹‡ è‹ …ƒ ‘‡‹”‡ǡ •£ ‹˜‡–‡œ‡ •‘Ž—ì‹‹ ‘‹Ǥ …‡•–‡†‹ˆ‡”‹–‡’”‘‹‡…–‡•—–…£—–ƒ–‡Á’”ƒ…–‹…£Á‹’”‘˜‹œƒì‹‡è‹ „”‹…‘ŽƒŒǤŽ‡’‘–†ƒƒè–‡”‡—‘”‘è–”‹ǡ•ƒ—’‘–ˆ‹”‡…—’‡”ƒ–‡†‡ ƒè‹£ǡ †ƒ” ‡Ž‡ Š”£‡•… •’‡”ƒìƒ …£ „Ž‘…ƒ”‡ƒ ƒè‹‹‹ — ˜ƒ Á•‡ƒ •ˆŸ”è‹–—Ž Ž—‹‹ǡ …‹ œ‘”‹‹ —‡‹ ‘‹ …£—–£”‹ ƒ —ƒ‹–£ì‹‹ ’Ž—”ƒŽ‡Ǥ

33

Occidentalizarea lumii (preview)  
Occidentalizarea lumii (preview)  
Advertisement