Page 1


R IGJ ØR FORF EDR ENES KAR MA


Av samme forfatter

Bøker Earth Magic: Ancient Shamanic Wisdom for Healing Yourself, Others, and the Planet. (no. utg.: Jordens magiske språk, Cappelen Damm 2010. Foreligger også som e-bok.) Animal Spirit Guides: An Easy-to-Use Handbook for Identifying and Understanding Your Power Animals and Animal Spirit Helpers Pocket Guide to Spirit Animals: Understanding Messages from Your Animal Spirit Guides Sacred Ceremony: How to Create Ceremonies for Healing, Transitions, and Celebrations Power Animals: How to Connect with Your Animal Spirit Guide

Orakelkort Earth Magic Oracle Cards: Kortstokk med 48 kort og håndbok Messages from Your Animal Spirit Guides Oracle Cards: Kortstokk med 44 kort og håndbok Power Animal Oracle Cards: Praktisk og sterk veiledning fra dyreånder Children’s Spirit Animal Cards med Jesseca Camacho

CD-er Children’s Spirit Animal Stories, CD 1 Children’s Spirit Animal Stories CD 2 Messages from Your Animal Spirit Guide: A Meditation Journey


Steven D. Farmer

R IGJ ØR FORF EDR ENES KAR MA Om å heale din families fortid

Oversatt av Lisbeth Lyngaas


Steven D. Farmer Originalens tittel: Healing Ancestral Karma, Free Yourself from Unhealthy Family Patterns Copyright © 2014 by Hierophant Publishing. Published by arrangement with Hierophant Publishing. All rights reserved. Norsk utgave: CAPPELEN DAMM AS, 2016 ISBN 978-82-02-51571-3 1.utgave, 1. opplag Omslag og tittelside: Ingrid Lindemann Alle fotografier i boken tilhører forfatteren og er gjengitt med hans tillatelse. Enkelte navn og kjennetegn på personer er endret av hensyn til dem det gjelder. Sats: Type-it AS, 2016 Trykk og innbinding: ScandBook UAB, Litauen Satt i 11/13 pkt. Sabon og trykt på 80 g Munken Print Cream 1,5 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillat gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


For De eldre og kommende generasjoner


Mens jeg vandrer, lytter jeg til en dypere mulighet. Plutselig er alle forfedrene mine bak meg. VĂŚr stille, sier de. Se og lytt. Du er resultatet av tuseners kjĂŚrlighet. Linda Hogan


Innhold

Forord ………………………………………………… Innledning …………………………………………… Råd til leseren …………………………………………

9 13 21

Del 1 Bli kjent med forfedrene 1 Forfedrekultus …………………………………… 2 Kulturelle oppfatninger og praksis ……………… 3 De dødes hellige netter …………………………… 4 Tre typer forfedre ………………………………… 5 Jordbundne ånder …………………………………

25 27 36 40 50

Del 2 Å få kontakt med forfedrene 6 Å oppfatte åndelige budskaper ………………… 7 Hindringer for å sanse og motta ………………… 8 Nær døden-opplevelser og forfedre …………… 9 Kommunikasjon med forfedrene………………… 10 Mediumskap ……………………………………… 11 Energi, DNA og forfedre ………………………… 12 Kvantemekanikk, biosentrisme og bevissthet … 13 Besøk på foreldrenes grav ……………………… 14 Automatskrift …………………………………… 15 Spådomskunst med forfedrene ………………… 16 Dyreveiledere som budbringere ………………… 17 Sitting og vandring med forfedrene……………… 18 Forfedre, tidligere liv og reinkarnasjon …………

57 62 66 71 84 88 96 100 103 107 114 120 125


Del 3 Helbredelse av forfedrenes familiemønstre 19 Slik lager du et familiealter og et slektstre ……… 20 Traumer og posttraumatisk stressyndrom ……… 21 Familiehemmeligheter …………………………… 22 Den mørke loven ………………………………… 23 Å endre på genene ………………………………… 24 Helbred deg selv først …………………………… 25 Behandlingsformer ……………………………… 26 Avhengighet og tolvtrinnsprogrammer ………… 27 Sjamanisme og sjamansk healing ……………… 28 Retningslinjer for å helbrede forfedrekarma …… 29 Energihealing for en forfader …………………… 30 Tilgi deg selv ……………………………………… 31 Tilgi en annen …………………………………… 32 Healing mellom generasjonene ………………… 33 Skriv om historien ………………………………… 34 Å tre inn i forfedrenes kropp …………………… 35 Hvordan jeg møtte en av de eldre ……………… 36 Vi møtes igjen …………………………………… 37 Døden ……………………………………………… 38 Sjelens utvikling etter døden ……………………

135 141 149 155 162 167 170 177 181 186 188 193 196 200 212 217 228 237 242 248

Forfatterens takk……………………………………… Tillegg ………………………………………………… Referanser …………………………………………… Flere ressurser ………………………………………… Om forfatteren ……………………………………… Sagt om boken…………………………………………

269 263 267 273 277 279


Forord

Forkast tanken på at folk dør. Forfedrene har sett de feiltrinnene som er blitt begått her på jorden. De har sett alt som har vært galt. De ønsker at vi skal unngå å gjøre disse feilene. De har sett fred, de kjenner fred, og de ønsker derfor å redusere kriger og sjalusi. Makhosi Petros Hezekial Mtshali, zulusjaman

F

oreldrene mine var glad i å lese. De satte stor pris på språket i en godt fortalt historie, særlig historiske romaner, og de formidlet denne kjærligheten til lesning videre til søsteren min og meg. Av og til fortalte de en historie fra sin egen barndom som en leksjon i verdier. Bestemor i Oregon likte å ta meg med ut i hagen, der jeg hjalp henne med å plukke erter eller mate høneflokken, som kaklet og krafset rundt på gårdsplassen. Jeg følte alltid at foreldrene og besteforeldrene mine, særlig mor og mormor, betraktet meg som sitt håp om en bedre fremtid. De drømte modig nye drømmer for meg i håp om å forløse gamle familiebegrensninger og mønstre i sitt eget liv. Jeg husker stunder i barndommen som var fylt med latter, tider da mor, søsteren min og jeg ble kastet ut i hysterisk latter av en uventet tabbe under en av allsangene våre, eller når vi var på familieutflukt. Vi rullet flirende rundt på gulvet! Jeg har formidlet mange av historiene til barna mine, og håper at de vil bli fortalt videre lenge etter at jeg er borte. Jeg er også pinlig klar over de mange hemmelighetene som foreldrene og besteforeldrene mine bar på. Det fin9


nes familiehemmeligheter som jeg har brukt hele livet på å avdekke, i et forsøk på å få frem de mønstrene som har vist seg i mitt eget liv. Dette er mønstre som har gjentatt seg om og om igjen i familiehistorien min. Hva var det mor skjulte, og hvorfor? Av hvilken grunn var bestemødrene mine så sinte på verden? Hvorfor hadde far mistillit til alle som kom ham for nær? Var det skam, skyldfølelse, frykt eller selvkritikk? Hvordan kan jeg endre sorgen deres til positive lekser for helbredelse, ikke bare for meg selv, men også for forfedrene og etterkommerne mine? Disse ubesvarte spørsmålene har vært en ledetråd i mitt voksne liv. De har ført meg til å utforske indre dimensjoner på en måte som jeg aldri forventet. Noe dypt inni meg presset meg fremover med en bønn om at jeg skulle bidra til å endre gamle familiemønstre mellom menn og kvinner, foreldre og barn. Innsikten om at jeg ikke kunne forandre på noen annen enn meg selv, var den største gaven jeg noen gang har fått fra det guddommelige! Hvis løsningen var å ta ansvar for handlingene mine, var jeg villig til å ta den oppgaven. Nå er jeg eldre og klokere, og den naiviteten jeg hadde da jeg la ut på denne reisen som ung mor, er blitt erstattet av dyp takknemlighet overfor og respekt for forfedrene mine og de utfordringene de sto overfor mens de levde. Min personlige reise har ført meg til fjerne indre riker som ofte føltes overveldende og farlige. Innimellom har jeg hatt lyst til å gi opp og løpe og gjemme meg. Men det fantes en annen og sterkere stemme inni meg som anmodet meg om å stoppe, samle meg og handle ut fra en ny strategi. I kjernen av reisen min lå alltid kjærligheten til forfedrene og veiledningen fra dem. De oppmuntret meg til å utvide perspektivet mitt og se den flerdimensjonale healingen som var på gang, med medfølelse med slekten og meg selv. Jeg har kjent dr. Steven Farmer som venn og kollega innenfor det sjamanske arbeidet i nesten tjue år. Da han 10


fortalte at han holdt på å skrive en bok om å helbrede forfedrekarma, ble jeg begeistret. Dette er et tema som ofte blir oversett i Vestens samfunn. Vi tenker kanskje på foreldre og besteforeldre, men vi går ofte glipp av det større perspektivet som knytter sammen hele menneskeheten gjennom våre gamle forfedre. Hvis vi kunne reise tilbake til de første forfedrene, ville vi innse at vi alle er ett. Dr. Farmer er en dyktig forfatter, sjamansk utøver og åndelig lærer. Han inviterer oss til å utforske et utvidet perspektiv på forfedrenes rike, fellestrekkene i verdens kulturer og hvordan deres nærvær i DNA-et vårt påvirker hvordan vi manøvrerer oss gjennom livets utfordringer. Vi har alle en slekt som påvirker det livet vi lever, og dr. Farmer gir oss metoder vi kan bruke for å frigjøre fortiden, slik at vi kan oppnå et mer balansert og levende liv i nåtiden og for kommende generasjoner. Når vi helbreder oss selv, helbreder vi fortiden, nåtiden og fremtiden. Den tradisjonelle healeren Makhosi Petros Hezekial Mtshali forteller oss dette: Forfedre er velvillige vesener som er glad i oss. Du er arven deres, og de ønsker det beste for avkommet sitt. Deres egen utvikling i livet etter døden avhenger av at de får ordnet opp i uavklarte saker, eller gjort bot for uvennlige handlinger eller gjerninger som de kan ha utført mens de levde. Steven Farmer inviterer oss til å utforske hvordan vi kan helbrede forfedrenes karma. Jeg håper du kan finne ut hvordan du kan fristille deg fra usunne familiemønstre som har begrenset deg, og avdekke de iboende gavene som bare venter på å bli husket! Gretchen Crilly McKay, sjamansk utøver Laguna Beach, California


Innledning

En betydelig del av livsmønstrene våre stammer fra vår genetiske arv. I mange både avanserte og primitive kulturer vier man en stor del oppmerksomhet til forfedrenes familie, for forfedrekultus er et av de mest utbredte av alle religiøse trossystemer. David Furlong, Healing Your Ancestral Patterns

F

ranskmannen Alexis de Tocqueville, som skrev Democracy in America, besøkte USA i 1830-årene. Han kom med en advarsel om at «når individualismen vokser, glemmer folk forfedrene sine. De venner seg til å tenke på seg selv som isolerte, og forestiller seg at de har hele sin skjebne i egne hender». Det skjer ikke bare i USA, men også i mesteparten av Vestens kultur, at vi godtar at vi har arvet visse karaktertrekk fra forfedrene våre. Likevel har vi en tendens til å ignorere hvordan de fortsatt påvirker livet vårt i dag. Det finnes to viktige grunner til hvorfor det er slik: den vedvarende kulturelle troen på individualisme, og en tendens til å være konsentrert om nåtiden og fremtiden, uten å tenke på den daglige påvirkningen fra forfedrene. Vi tenker heller ikke på den positive nytten vi har av at vi bevisst anerkjenner og hedrer dem som har levd før oss. Vi bærer ikke bare avtrykket fra forfedrene i DNA-et vårt og sjelen vår, men som du vil se, kan forfedrene også ha en aktiv påvirkning på dagliglivet vårt. Det krever bare en liten endring i perspektiv, og en vilje til å tenke oss at forgjengerne både kan påvirke livet vårt i dag, og faktisk gjør det, på mange flere måter enn vi kan forestille oss. 13


Når du åpner deg for påvirkningen fra forfedrene, vil du oppdage at de kan undervise deg, veilede deg, beskytte deg og hjelpe deg til å helbredes. De oppmuntrer uten at de nødvendigvis gir påvirkningen sin til kjenne. De lytter til oss og hører at vi kaller på dem, og de forstår oss på en dyp og medfølende måte. Når en person går over til den andre siden, bevarer han sjeleminnene om hvordan det var å være menneske, med alt som det innbefatter av fryd, hjertesorg, gleder og skuffelser – bare fra et mye større åndelig perspektiv. Du vil også se ikke bare hvordan forfedrene dine kan hjelpe deg, men hvordan du i din tur kan hjelpe dem. Når en forfader går over til den åndelige verden, kan hun fortsatt bære med seg rester av følelsesmessige, mentale og fysiske sår som hun fikk i løpet av livet, og som ikke ble helbredet. Du kan bidra til å helbrede ekkoet av disse sårene i forfedrenes sjel, slik at de kan fortsette utviklingen sin i livet etter døden uten disse byrdene. Når du gjør dette, vil du oppdage hvordan det kan få en positiv påvirkning ikke bare på deg selv, men også på etterkommerne dine, slik at senere generasjoner ikke lenger trenger å bære på disse dysfunksjonelle familiemønstrene. Du vil også oppdage at din vilje til å bli helbredet også vil hjelpe forfedrene dine til å bevege seg lettere og raskere gjennom sin åndelige utvikling i livet etter døden, og forløse alt forfedrekarma de bærer på. Ordet karma stammer fra sanskrit og betyr «handling» eller «gjerning». I hinduismen og buddhismen har det etter hvert kommet til å bety alle handlinger som fører til positive eller negative resultater, enten i dette livet eller i en reinkarnasjon. Det har også fått betydningen «skjebne» eller «lagnad». I denne sammenhengen betyr forfedrekarma de fysiske, følelsesmessige, atferdsmessige og mentale egenskapene og karaktertrekkene, både positive og negative for livet, som du har arvet fra 14


forgjengerne dine, og som du bærer i DNA-et og sjelen. Forfedrekarma er ikke noe som er nedlagt i deg én gang for alle. Med en omhyggelig innsats kan det endres og helbredes. Det kreves bare at du er aktiv og jobber målbevisst med helbredelsen. I Et kurs i mirakler står det: «Når jeg blir helbredet, helbredes jeg ikke alene» (leksjon 137). Og som du vil få se, er det slik at når du helbreder deg selv ved hjelp av de metodene som er beskrevet her, går denne helbredelsen forover til etterkommerne dine, og bakover til forfedrene dine. Både gamle og moderne sjamanske og innfødte kulturer, og mange andre moderne kulturer, innlemmer helt naturlig forfedrene i sin åndelige praksis og tro. Her vil du finne eksempler på hvordan ulike kulturer forholder seg til forfedrene sine, og hvordan disse samvittighetsfullt blir regnet med og vevet inn i dagliglivet. Disse eksemplene vil sikkert vise deg at livet ditt vil bli beriket når du får et dypere forhold til forfedrene. Du vil også se hvordan du kan dra nytte av forfedrenes visdom og veiledning. Den gamle troen på at forfedrene skulle hedres og behandles som en åndelig kraft i de levendes liv, ble undertrykt av religiøse doktriner. Forfedrekultus (og andre gamle tradisjoner som vi ironisk nok kaller «New Age»), stred imot den læresetningen som gikk ut på at alt annet enn direkte kommunikasjon med Gud var blasfemi eller djevelens verk. Å gjøre noe annet var også betraktet som usivilisert og slikt som mer «primitive» mennesker ville foreta seg. I Vestens kultur har man derfor trukket et glemselens slør over ideen om forfedrene som en levende og nærværende åndelig kraft i dagliglivet. Det er viktigere enn noen gang – til og med livsviktig – at vi får øynene opp for og utvikler forholdet til forfedrene i vår tid. På dette punktet i utviklingen blir vi kallet til å åpne øyne, sinn og hjerte for å sette mer pris på 15


og ta kontakt med den livskraften som gir liv til denne fysiske verden, og å oppleve direkte den nære forbindelsen til alle vesener, både synlige og usynlige. Vi blir påvirket til å endre forholdet vårt til naturens verden, og gi slipp på holdninger og atferd som ikke lenger tjener sjelens hensikt, eller er til nytte for det større globale samfunnet av mennesker, dyr og planter – alle moder jords barn. Mens vi beveger oss gjennom dette raske skiftet i menneskets bevissthet og de dramatiske forandringene som finner sted på jorden, kan vi lære av dem som har vandret på jorden før oss. Det er på tide å omfatte og innlemme bevisst kontakt med forfedrearven, uansett hvilken bestemt åndelig filosofi eller praksis man har. Forgjengerne våre kan hjelpe oss til endelig å gjenopprette balansen i forholdet til jorden. De ønsker å hjelpe oss, for de er bekymret for etterkommerne sine. Vi må nære og ta godt vare på barna av de kommende generasjonene, for de vil sørge for at vi finner igjen balansen. Forfedrene våre ønsker å hjelpe. Vi trenger bare å vie dem den oppmerksomheten de fortjener, og ta imot hjelp fra dem. Enkelt. Og som du vil se, er det ikke så vanskelig å få til. Jeg vokste opp midt i hjertet av Amerika, spesielt i delstaten Iowa. Da jeg var tolv år, flyttet foreldrene mine og jeg til California. Jeg fikk ingen sterk religiøs indoktrinering, men vi gikk av og til i kirken. Som de fleste av oss som vokste opp i vår vestlige kultur, tenkte jeg ikke engang over hva en forfader var, eller hva ordet betydde, i den første delen av livet mitt. Selv etter at besteforeldrene og foreldrene mine døde, tenkte jeg ikke på dem som forfedre. Jeg tenkte heller ikke at oldeforeldrene mine, eller endog fjernere slektninger som jeg var biologisk og sjelelig knyttet til, var forfedre. De var rett og slett døde slektninger. Borte. Ikke særlig relevante for livet mitt på den tiden. Jeg studerte på universitetet og ble etter hvert utdan16


net som ekteskaps- og familierådgiver, og fikk da tillatelse fra delstaten til å arbeide med psykoterapi. Jeg drev en blomstrende privat psykoterapipraksis i mange år, og tidlig i utdanningen og praksisperioden gikk det tydelig opp for meg at mange av klientenes problemer delvis var et resultat av familiedynamikker. Jeg skuet likevel ikke særlig mye lenger enn til klientens nærmeste familie. Det var åpenbart at vi måtte regne med klientens første grunnleggende år, og hvordan oppvekstvilkårene var i familien, hvis det skulle bli noen følelsesmessig og psykisk healing. Jeg fortsatte å utdanne meg innenfor familiesystemer, hypnoterapi, gestaltterapi, kognitiv atferdsterapi, EMDR (eye movement desensitization and reprocessing), pustearbeid (spesielt Vivation-metoden), Somatic Experiencing og mange andre psykoterapeutiske metoder. I tillegg fortsatte jeg med mitt eget arbeid for å helbrede problemer som hindret meg i å uttrykke fullt ut den jeg var. Jeg var opptatt av å forstå og utforske så mange veier som mulig innenfor atferdsmessig, følelsesmessig og psykisk healing. Etter hvert trakk jeg den slutningen at den dypeste healingen var åndelig healing – å helbrede de sårene som stammet fra illusjonen om at man er atskilt fra det åndelige. Denne forståelsen endret perspektivet mitt og praksisen min som psykoterapeut. Når klienter nå la frem sine eksistensielle og åndelige spørsmål, kunne jeg snakke åpent med dem og hjelpe dem til å utforske sine åndelige og religiøse filosofier uten å tvinge på dem mine egne overbevisninger. I 1990 ble jeg innført i sjamanismen av en kar som het Jade Wah’oo Grigori, som vekte en dyp, men bortgjemt følelse av noe velkjent. Jordsjamanen Wah’oo Grigori dukket opp som gjest hos et av medlemmene av Toastmastersgruppen min. Han hadde flettet bart, svært langt hår, røff skinnvest prydet med alle slags symboler, og dyptliggende øyne med den spesielle hudfolden man ser hos mongolske folk. Jeg syntes han var ganske merkelig, men jeg ble 17


også nysgjerrig på denne fyren med det praktfulle utseendet. Noen uker senere deltok jeg på en sjamanseremoni som han ledet. Jeg var ikke helt bekvem, men jeg ble enda mer nysgjerrig. Interessen min for sjamanismen vokste, og Jade er nå blitt en nær venn. Et par år senere deltok jeg på mitt første ordentlige kurs, som ble kalt Core Shamanism, med Michael Harner ved Foundation for Shamanic Studies (FSS). Rett etter dette var jeg helt hektet og skaffet meg så mye opplæring som mulig i ulike sjamanske tradisjoner, så som keltisk, tibetansk, hawaiisk (huna) og flere kurs fra FSS, så som et treårig kurs i avansert sjamanisme. I 1995 opplevde jeg en intens sjamansk innvielse i Big Sur på kysten av California. Dette endret livet mitt og satte meg bestemt ut på den sjamanske veien. I praksisen min med sjamanisme og sjamansk healing bygde jeg gradvis inn disse ideene om forfedre og den aktive rollen de spiller i livet vårt. Det er selvfølgelig ikke nødvendig å følge en sjamansk vei for å høste alle de mange fordelene som du, familien din og etterkommerne dine kan få gjennom et aktivt og bevisst forhold til forfedrene. Jeg har tillit til at du når du har lest denne boken, vil oppdage at arbeidet med forfedrene blir et viktig tilskudd til din åndelige praksis, og et kjærkomment tilskudd til alle andre åndelige veiledere du påkaller. Veiledning fra den åndelige verden kan komme fra mange ulike kilder, så lenge du er åpen for å ta imot – gjennom erkeengler, oppstegne mestere, dyreånder, planteånder og på mange andre måter. Uansett hvordan du mottar åndelig veiledning, vil du oppdage at spesielt forfedrene kan hjelpe deg til å helbrede sårene dine, slik at du kan ferdes med større letthet og tillit på livsveien. De husker hvordan det var å være menneske, men nå har de et mye større åndelig perspektiv å by på. Om du noen gang har hatt en fornemmelse av at en av 18


dine avdøde kjære har prøvd å få kontakt med deg, eller du noen gang har lurt på hva som skjer når noen dør, vil du finne det som er skrevet her, svært utfordrende og nyttig. Jeg er sikker på at denne boken vil hjelpe deg til å føle deg mye mer avslappet når det gjelder døden og sjelens videre liv. Den vil også bidra til å fordype og utvide den åndelige veien din. Du vil også kunne vite og føle at forfedrene dine er nær deg. Du finner mange øvelser som er utformet for å etablere forholdet ditt til forfedrene, og gjøre det enklere. Jeg foreslår at du først leser gjennom hele boken i sammenheng, og at du gir deg god tid mens du gjør det. Underveis kan du notere deg hvilke øvelser du ønsker å gjøre, og deretter gå tilbake og utføre dem én for én. Skriv ned tankene og følelsene dine i en notatbok mens du arbeider deg gjennom disse sidene, og noter deg særlig hva du opplever med de øvelsene du fullfører. Når du tar kontakt med forfedrene gjennom bønn og praksis, kan du skrive ned disse erfaringene også. Det er ikke absolutt nødvendig, men jeg foreslår at du fører notatboken for hånd. Håndskrift er litt mer direkte og håndfast.


Råd til leseren

D

enne boken er ment som en informativ veiledning, og skal ikke brukes til å stille diagnoser, behandle eller skrive ut resepter. Når det gjelder alle medisinske eller psykologiske lidelser eller symptomer, må du alltid ta kontakt med lege eller en passende helseutøver. Verken forfatteren eller forlaget tar noe ansvar for helsen din, eller hvordan du velger å bruke den informasjonen som legges frem i denne boken.


Del 1

Bli kjent med forfedrene

Vi vender tilbake til livet til dem som har gått før oss, et forvirrende møbiusbånd, inntil vi til slutt kommer hjem til oss selv. Colum McCann, TransAtlantic

I del 1 skal vi se på hvordan forfedre betraktes som en integrert del av livet til mange mennesker over hele verden. Vi skal snakke om ulik kulturell praksis som er utformet for å hedre forfedrene, så som en velkjent helligdag i Vesten. Vi skal lære om tre typer forfedre, og også de ulike formålene de har. På slutten av denne delen vil du kunne bli mer klar over ditt eget forhold til forfedrene dine, og lære hvordan du kan ha kontakt med dem daglig. Du finner øvelser som er utformet for å ta bevisst kontakt med forfedrene, så bruk god tid på hver enkelt, og se hva du opplever.

Profile for Cappelen Damm AS

Steven D. Farmer Frigjør forfedrenes karma  

Har slekten gjennomgått de samme prøvelsene i generasjon etter generasjon? Dere kan ha arvet uforløste negativ energi – karma – fra familien...

Steven D. Farmer Frigjør forfedrenes karma  

Har slekten gjennomgått de samme prøvelsene i generasjon etter generasjon? Dere kan ha arvet uforløste negativ energi – karma – fra familien...