Page 1


AM E L IA K IN KADE

Snakk med dyrene og f책 svar! Oversatt av Kari Kahrs


Amelia Kinkade Originalens tittel: Straight From the Horse’s Mouth: How to Talk to Animals and Get Answers Text copyright © Amelia Kinkade, 2001 Foreword copyright © Bernard S. Siegel, M.D., 2001 This translation published by arrangement with Crown Publishers, a division of Random House Inc. Første gang utgitt på norsk av Hilt & Hansteen AS, 2001 Denne utgave: © CAPPELEN DAMM AS, 2013 ISBN 978-82-02-41571-6 2. utgave, 1. opplag 2013 Omslagsdesign: Ingrid Lindemann Sats: Thor Holm Grafisk as og Type-it as Trykk og innbinding: UAB PRINT-IT, Litauen 2013 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillat gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


Innhold


Forfatterens anmerkninger


Forord


Innledning


1

Den motstrebende synske


Profile for Cappelen Damm AS

Snakk med dyrene og få svar av Amelia Kinkade  

Dyrene snakker til oss når vi lærer oss dere språk: telepati! Tenk å få høre katten din fortelle om sine hemmeligheter og hunden din snakke...

Snakk med dyrene og få svar av Amelia Kinkade  

Dyrene snakker til oss når vi lærer oss dere språk: telepati! Tenk å få høre katten din fortelle om sine hemmeligheter og hunden din snakke...