Page 48

k a pi t t e l 1 : inn l e dning

47

vanlig og grov overtredelse, jf. strl. 1902 § 162/strl. §§ 231–232.88 Men også i andre saker trekkes påtalepraksis inn som argument for en lovforståelse,89 for å utfylle ulovfestede spørsmål,90 eller for å fastlegge påtalemyndighetens plikter i ulike sammenhenger.91 Autoritetsverdien er selvsagt stor innad i etaten, fordi det er en tjenesteplikt å følge instruks. Innad i påtalemyndigheten vil direktiver fra overordnede, som nevnt, ofte være av avgjørende betydning for løsning av rettsspørsmål. Det gjelder særlig når direktiver normerer skjønnsmessige kriterier i loven i spørsmål som regelmessig ikke forelegges domstolene til avgjørelse. Riksadvokatens rundskriv fra 1999 om forståelsen av strpl. § 224; «rimelig grunn» til å iverksette eller fortsette en etterforsking, blir rent faktisk avgjørende.92 Dette direktivet har da også hatt en betydelig autoritets- og argumentasjonsverdi, ved at departementet har gitt sin tilslutning til vesentlige sider ved riksadvokatens fortolking av rammene for etterforskingsplikten i strpl. § 224.93 Men direktiv fra overordnet myndighet blir ikke mer styrende og virksom enn adressatens evne og vilje til å absorbere innholdet og følge opp i den retning de peker. I praksis er ansvaret for å formidle disse til underliggende nivå (politijurister og etterforskere) og å følge opp etterlevelsen, lagt til statsadvokatene og politimestrene som et vesentlig element i fagledelsen (jf. pkt. 2.6 ovenfor). En undersøkelse fra 2017 viser likevel at det er utfordringer knyttet til både formidling, implementering og oppfølgning av faglige føringer og krav som gis, herunder direktiv gitt av riksadvokaten.94 Riksadvokaten og Politidirektoratets pågående arbeid med etablering av et fagforvaltnings- og fagutviklingsapparat, vil her formentlig være et virksomt tiltak.95 88

Slik bl.a. HR-2019-281-A avsnitt 27-28 (reaksjon for innførsel av khat), Rt. 2012 s. 1120 avsnitt 15 (kvantum GHB og GBL) og Rt. 1999 s. 1008, på s. 1010 (kvantum amfetamin). I sistnevnte nedsubsumerte Høyesterett, med henvisning til at grensen for grov overtredelse var hevet av riksadvokaten rundskriv fra 1998, som ledd i en «harmonisering av påtalepraksis». 89 Slik f.eks. Rt. 2008 s. 549 avsnitt 41 (om «rusutløst psykose»), Rt. 2012 s. 313 avsnitt 22 (grensen primærlovbrudd og handlinger som anses som «selvvask», dvs. hvitvasking av utbytte fra egne straff bare handlinger) og Rt. 2015 s. 1142 avsnitt 31 og 73 (om fremstillingsfristen for fengsling og bruk av isolasjon). 90 Se bl.a. Rt. 1984 s. 1076 og Rt. 1998 s. 407 om de rettslige rammene for politiets bruk av provokasjonsliknende etterforskingsmetoder. 91 Slik Rt. 2013 s. 588 avsnitt 56 (erstatningsanvar for staten pga. konvensjonskrenkelse, bl.a. ved mangelfull håndheving av brudd på besøksforbud, i strid med riksadvokatens rundskriv). Se også Rt. 2015 s. 1142. 92 Se R nr. 3/1999 Etterforsking. I noen grad gjelder det samme for rundskriv om rammene for skjønnsutøvelsen ved utferdigelse av påtaleunnlatelse, jf. R nr. 6/1989 Påtaleunnlatelse og for henleggelsesbeslutninger etter strpl. § 62a andre ledd, jf. bl.a. R nr. 2/2015 Ny straffelov. 93 Se Ot.prp. nr. 60 (2004–2005) Om lov om endringer i straffeprosessloven og politiloven (romavlytting og bruk av tvangsmidler for å forhindre alvorlig kriminalitet) s. 42–44. Se også Prop. 105 L (2010–2011) Endringar i straffeprosesslova mv. (etterforskingsplikt mv) s. 8 flg. 94 Se Politiets internrevisjon, POD Revisjon nr. 2017/1 Formidling av faglige føringer og krav, hvor det bl.a. påpekes at det ikke er tilstrekkelig effektive systemer og rutiner for formidling og oppfølgning av faglige føringer og krav i politiet. 95 Se Riksadvokatens brev av 5. februar 2019 Etableringen av forvaltnings- og utviklingsapparat for etterforskingsfeltet – riksadvokatembetets rolle som fagmyndighet.

100983 GRMAT Paatalerett 190201.indb 47

11/07/2019 10:02

Profile for Cappelen Damm AS

Påtalerett  

Påtalerett er en angivelse av det rettsområdet som omfatter rettslige prinsipper og lovfestede og ulovfestede rettsregler av særlig betydnin...

Påtalerett  

Påtalerett er en angivelse av det rettsområdet som omfatter rettslige prinsipper og lovfestede og ulovfestede rettsregler av særlig betydnin...