Page 43

42

Påta l e r e t t

Europarådet har siden rek. 2000/19 inntatt en sentral posisjon på dette feltet. Se bl.a. Budapest guidelines 2005 European guidelines on ethics and conduct for public prosecutors (CPGE) (2005) 05), vedtatt på Europarådets Conference of Prosecutors General of Europe 6th session, Strasbourg 31. May 2005. I 2009 utarbeidet Europarådets Consulting Council of European Judges (CCJE) og Consulting Council of European Prosecutors (CCPE) den såkalte Bordeauxdeklarasjonen on «Judges and prosecutors in a democratic society». Erklæringen består av Opinion No. 12 (2009) fra CCJE og Opinion No. 4 (2009) fra CCPE. CCPE, som ble opprettet i 2005, har som sin oppgave å uttale seg om hvordan Rek. 2000/19 bør gjennomføres og har avgitt en lang rekke uttalelser; Opinion No. 10 (2015) «The role of prosecutors in criminal investigations» (20. november 2015), Opinion No. 11 (2016) «The quality and efficiency of the work of prosecutors, including when fighting terrorism and serious and organised crime» (18. november 2016), Opinion No. 12 (2017) «The role of prosecutors in relation to the rights of victims and witnesses in criminal proceedings» (13. november 2017) og Opinion No. 13 (2018) «Independence, accountability and ethics of prosecutors» (23. november 2018). CCPE (og CCJE) gir også spesielle merknader til rettstilstanden i enkeltstater (se nærmere på https://www.coe.int/en/ web/ccpe/opinions/adopted-opinions). Europarådet har også et eget rådgivende organ for konstitusjonelle spørsmål; «The European Commission for Democracy through Law», den såkalte Venice Commission. Av særlig betydning for påtalemyndigheten er Venice Commission report 3. January 2011 «on European standards as regards the independence of the judicial system: part II – The prosecution service» (CDL-AD(2010)040).

Europarådet har etter hvert innsett at «the need for an update and a synthesis of relevant principles has become obvious», og Consulting Council of European Prosecutors (CCPE) utarbeidet derfor i 2014 «the Rome Charter», som samler og oppsummerer de gjeldende europeiske «norms and principles concerning public prosecutors» og gir ytterligere anbefalinger om implementering.68 Et fellestrekk ved alle disse er at de fremhever at påtalemyndigheten skal utøve sin myndighet «fairly», «consistently», «objectively» og «expeditiously», og ivareta grunnleggende rettigheter for alle som er involvert i en straffesak.69 Men som det fremgår, omhandles både regler om påtalemyndighetens «duties and rights», «conduct» og «ethics», uten at det ses noe helt klart skille mellom dem. I den foreløpig siste uttalelsen fra CCPE, heter det at respekt for «ethical rules is a fundamental duty that should guide the activities of prosecutors.» Uttalelsen definerer «ethics» som «all guidelines setting out standards of conduct and practices …»70 Flere av kravene til påtalemyndigheten som oppstilles må likevel anses som prosessuelle grunnkrav som allerede følger direkte eller forutsetningsvis av nasjonale profesjonskrav og tjenesteplikter i straffeprosessloven, påtaleinstruksen, politilovgivningen og instrukser og direktiver fra overordnet påtalemyndig68 69 70

CCPE Opinion No. 9 (2014) «European norms and principles concerning prosecutors» (the Rome Charter), Strasbourg, 17. desember 2014. Se bl.a. Rek. 2000/19 pkt. 24 a–c (gjengitt like ovenfor), FN Guidelines pkt. 12, IAP Standards pkt. 1 og 4.1 og Budapest guidelines 2005 pkt. I. Se CCPE Opinion No. 13 (2018) «Independence, accountability and ethics of prosecutors» (23. november 2018), i pkt. II/20 og 21 (se også pkt. V «Ethics of prosecutors»).

100983 GRMAT Paatalerett 190201.indb 42

11/07/2019 10:02

Profile for Cappelen Damm AS

Påtalerett  

Påtalerett er en angivelse av det rettsområdet som omfatter rettslige prinsipper og lovfestede og ulovfestede rettsregler av særlig betydnin...

Påtalerett  

Påtalerett er en angivelse av det rettsområdet som omfatter rettslige prinsipper og lovfestede og ulovfestede rettsregler av særlig betydnin...