Page 33

32

Påta l e r e t t

318 617 (i 2017) og 336 423 (i 2016).33 Omkring halvparten av disse sakene ble avsluttet med en henleggelsesbeslutning, først og fremst fordi bevisene i saken ikke var tilstrekkelige til å fortsette straffeforfølgningen. Tall fra SSB viser at av 288 837 ferdig etterforskede lovbrudd i 2017, endte (kun) 58 691 med «tiltale» og en rettslig behandling, se SSB «Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse, oppklaringsprosent og type lovbrudd. Absolutte tall». Litt over halvparten av de anmeldte sakene (146 114) ble registrert som oppklart, hvilket gir en oppklaringsprosent på 51 %. Av de 142 723 uoppklarte sakene, ble omkring 130 000 henlagt av bevisgrunner. Se nærmere i kap. 9/4.2 om henleggelsesbegrunnelsene og hvilke henlagte saker som anses som oppklart.

Henleggelsesbeslutningene vil i stor grad bli tatt av påtalemyndigheten i politiet (se kap. 6/8). Straffesaker som ikke henlegges, avgjøres enten av påtalemyndigheten selv, eller de fremmes for domstolene til avgjørelse, ved påtalemyndighetens beslutning om tiltale, siktelser og begjæring om tilståelsesdom, forelegg, påtaleunnlatelser eller overføring til konfliktråd. Også de forenklede foreleggene hører reelt sett med her.34 Også hovedvekten av de positive avgjørelsene (særlig tiltalebeslutninger og forelegg) tas av påtalemyndigheten i politiet. Et utvalg har anslått at mer enn 90 % av saker hvor påtalemyndigheten selv konstaterer straffeskyld og ilegger reaksjon, eller påstår straff eller annen strafferettslig reaksjon, ble tatt av påtalemyndigheten i politiet, for året 1999.35 Tallet er nok vesentlig høyere i dag, pga. en betydelig utvidelse av politiets påtalekompetanse i 2004 (se nærmere i kap. 6/2.2.).

4 Påtalerettens kilder 4.1

Overordnede rettslige normer – Grunnloven og menneskerettighetene Straffeforfølgning og bruk av straff har tradisjonelt vært ansett som en trussel mot eller et angrep på utøvelse av menneskerettigheter. Men i dag er innretting av straffelovgivningen og de prosessuelle reglene i stor grad også et statlig virkemiddel for å beskytte og sikre menneskerettighetene og et virkemiddel for å oppfylle kravene som etter praksis følger av Menneskerettskonvensjonen (EMK). De individuelle rettighetene i EMK håndheves av EMD, som har utviklet og konkretisert rettighetsvernet gjennom en svært omfattende praksis. Konvensjonsstatenes plikt til både å respektere og å sikre rettighetene i EMK (sikringsplikten) følger av EMK art. 1. 33 34 35

SSB «Anmeldte lovbrudd». Trafikklovbrudd og tollovertredelser som avgjøres med forenklede forelegg, regnes ikke som «anmeldte saker» i disse tallene. Forenklede forelegg på bot ilagt av politi- eller tolltjenestepersonell utenfor påtalemyndigheten etter særlige lovhjemler, men med etterfølgende påtalemessig kontroll, se kap. 6/8.3. Sluttrapport fra Prosjekt hurtigere straffesaksbehandling – Arbeidsgruppe I ( Jahre-utvalget) av 20. juni 2000 på s. 13.

100983 GRMAT Paatalerett 190201.indb 32

11/07/2019 10:02

Profile for Cappelen Damm AS

Påtalerett  

Påtalerett er en angivelse av det rettsområdet som omfatter rettslige prinsipper og lovfestede og ulovfestede rettsregler av særlig betydnin...

Påtalerett  

Påtalerett er en angivelse av det rettsområdet som omfatter rettslige prinsipper og lovfestede og ulovfestede rettsregler av særlig betydnin...