Page 21

20

Påta l e r e t t

Den offentlige påtalemyndigheten har, sammen med politipersonellet som utfører etterforskingsoppgavene, som sin hovedoppgave å håndheve straffelovgivning. Strafferettshåndheving består i å vurdere og avgjøre om et oppdaget eller anmeldt forhold skal etterforskes, lede etterforskingen, foreta en påtalemessig vurdering og oppfølging, og – om det er bevismessig grunnlag for det – sørge for at den som anses skyldig ilegges en adekvat strafferettslig reaksjon. Det kan skje enten ved at vedkommende tiltales for domstolene, som avsier dom, eller ved bruk av strafferettslige reaksjoner som påtalemyndigheten selv har adgang til å ilegge (f.eks. bøter). Det følger av strpl. §§ 224–225 og påt.instr. §§ 7-4 og 7-5 at etterforsking iverksettes og utføres av politiet, men etter påtalemyndighetens beslutning og under påtalemyndighetens ansvar. Etter disse bestemmelsene har altså politiog påtalemyndigheten i utgangspunktet både en ubetinget etterforskings- og påtalerett og et etterforskings- og påtalemonopol, som i grove trekk innebærer at hele det offentlige straffeforfølgningsinitiativ ligger hos politi- og påtalemyndighet. I hvilken utstrekning den offentlige påtalemyndighet har en etterforskingsog påtaleplikt i alle saker, er mer usikkert. I strpl. § 62a første ledd heter det at: «Den offentlige påtalemyndighet skal påtale straff bare handlinger …», men allerede i bestemmelsens andre ledd oppstilles det – som vi skal se senere – nokså omfattende unntak fra dette håndhevingspåbudet. Den offentlige påtalemyndigheten er som nevnt organisert i flere nivåer, med ulike roller, ansvarsområder og oppgaver. Sammen med politiet utøver de helt sentrale funksjoner i strafferettssystemet, først og fremst ved å ha initiativet og primæransvaret for å gripe inn mot lovovertredelser, med bruk av etterforsking og straffeprosessuelle virkemidler for å avdekke hva som har skjedd. I tillegg har disse etatene en viktig rolle i saksbehandlingen av straffesakene både forut for og under domstolsbehandlingen. De rettslige rammene for hvordan påtalemyndigheten utøver etterforskings- og påtaleretten (straffeforfølgningsretten), har således avgjørende betydning for hvilke straff bare forhold som blir etterforsket, oppklart, sanksjonert og iretteført. Den påtalerettslige reguleringen og påtalerettens kilder er nært forbundet med, og griper på flere punkt inn i, strafferetten, straffeprosessen, forvaltningsretten, menneskerettighetene og andre konvensjonsforpliktelser. Straffeforfølgning er et redskap for å styre bruken av straff og et middel til å realisere straffansvaret. Innholdet i de rettsreglene som er styrende for påtale­ myndighetens rett, plikt og kompetanse, er derfor viktige elementer for å håndheve straffetruslene og oppnå straffens formål. Det er et visst begrepsmangfold på dette rettsfeltet. Uttrykket påtalemyndigheten (eller anklage-/åklagarmyndigheten, som benyttes i våre naboland) er en generell betegnelse på hele den etaten som har rett til å utøve slik myndighet (Den offentlige påtalemyndighet). I ubestemt form, påtalemyndighet, er det et uttrykk for den retten som påtalemyndighetens tjenestepersoner har

100983 GRMAT Paatalerett 190201.indb 20

11/07/2019 10:02

Profile for Cappelen Damm AS

Påtalerett  

Påtalerett er en angivelse av det rettsområdet som omfatter rettslige prinsipper og lovfestede og ulovfestede rettsregler av særlig betydnin...

Påtalerett  

Påtalerett er en angivelse av det rettsområdet som omfatter rettslige prinsipper og lovfestede og ulovfestede rettsregler av særlig betydnin...