Page 20

KAPITTEL 1

Innledning

1 Påtalerett og påtalemyndighet Påtalerett er en angivelse av det rettsområdet som omfatter rettslige prinsipper og lovfestede og ulovfestede rettsregler av særlig betydning for den offentlige påtalemyndighetens rolle og oppgaver i straffeprosessen. De påtale­ rettslige reglene omfatter etatens organisasjon og kompetanse, de reglene som normerer virksomheten og tjenestepersonellets myndighetsutøvelse, og de konkrete saksbehandlingsreglene som gjelder for påtalemyndighetens behandling av straffesaker. I de fleste moderne rettssystemer er det en offentlig og statlig oppgave å avdekke og straffeforfølge lovbrudd. Det å iverksette straffeforfølgning, anklage noen for et straff bart forhold og fremme krav om straffereaksjon, innebærer et betydelig ansvar som ikke kan anses som et rent privat anliggende eller være avhengig av privat initiativ. Krav om straff anses derfor først og fremst som statens krav. Slik er det også hos oss. Norsk strafferett og straffeprosessrett bygger på det offentlige forfølgningsprinsipp og statsanklageprinsippet; det er staten som har rett til straffeforfølgning og det er en offentlig oppgave å forfølge straff bare forhold. Den offentlige interessen i å oppklare lovbrudd og reagere med straff er sterkere enn for andre krav som behandles i domstolene. Når staten opptrer som anklager, utføres straffeforfølgningen av offentlige myndigheter. I noen land er oppgaven lagt til domstolene. Hos oss er forvaltningen av det offentliges anklagemyndighet lagt til et eget statlig håndhevingsorgan; Den offentlige påtalemyndighet, som kun har oppgaver i anledning straffeforfølgning. I praksis er påtalejuristene fordelt i tre kategorier, som også angir etatens tre nivå; politijuristene, statsadvokatene og riksadvokaten. Det statsrettslige maktfordelingsprinsippet forutsetter et skille mellom den lovgivende, den dømmende og den utøvende myndighet. Samtlige tre statsmakter – hver på sitt myndighetsområde – må ha lagt grunnlaget for at en straffeforfølgning skal avsluttes med at noen straffes. Et utslag av maktfordelingsprinsippet er straffeprosessens anklageprinsipp, som bl.a. innebærer at påtalemyndigheten er organisatorisk adskilt fra domstolene, og at domstolene ikke kan behandle straffesaker uten etter begjæring fra påtalemyndigheten.

100983 GRMAT Paatalerett 190201.indb 19

11/07/2019 10:02

Profile for Cappelen Damm AS

Påtalerett  

Påtalerett er en angivelse av det rettsområdet som omfatter rettslige prinsipper og lovfestede og ulovfestede rettsregler av særlig betydnin...

Påtalerett  

Påtalerett er en angivelse av det rettsområdet som omfatter rettslige prinsipper og lovfestede og ulovfestede rettsregler av særlig betydnin...