Page 18

I N N H O L D S F O RTE G N EL S E

17

3 Påtalemyndighetens etterforskingsansvar og -ledelse..................... 366 3.1 Etterforskingsansvar og -ledelse............................................. 366 3.2 Kvalitetskrav til etterforskingen............................................. 369 3.2.1 Krav til høy kvalitet i lov og instruks................................... 369 3.2.2 Normering i påtaleinstruksen – etterforskingsbegrensninger i bagatellsaker, tilståelsessaker og «ettårssakene». . ...................... 372 3.3 Kort om frister under etterforskingen...................................... 373 3.4 Noen begrensninger i påtalekompetansen under etterforskingen. . .. 374 4 Etterforskingens avslutning – henleggelsesbeslutningene. . .............. 375 4.1 Henleggelsesbeslutningene................................................... 375 4.1.1 Allment................................................................... 375 4.1.2 Tidspunkt for henleggelsesbeslutningene............................... 375 4.2 Henleggelsesbegrunnelser.. ................................................... 377 4.2.1 Oversikt. . ................................................................. 377 4.2.2 Henleggelser av bevisgrunner.. .......................................... 378 4.2.3 Henleggelse fordi «allmenne hensyn» ikke tilsier påtale – strpl. § 62a andre ledd............................ 379 4.2.3.1 Noen utgangspunkter. . ....................................... 379 4.2.3.2 De viktigste elementene i henleggelsesvurderingen etter strpl. § 62a andre ledd.................................. 379 4.2.4 Henleggelser av kapasitetsgrunner...................................... 383 4.2.5 Henleggelser av hensiktsmessighetsgrunner............................ 388 4.2.6 Henleggelser av lovbestemte grunner................................... 388 4.2.6.1 Påtalebegjæring tas tilbake – strpl. § 72 andre ledd....... 388 4.2.6.2 Overføring til administrativ forfølgning og sanksjon – strpl. § 71c.................................................. 388 4.2.6.3 Henleggelse av beskyttelsesgrunner. . ........................ 390 4.2.7 Henleggelsesbeslutninger og forholdet til andre begrensninger i straffeforfølgningen........................... 391 4.3 Kort om Straffeprosessutvalgets forslag til regulering av henleggelsene. . .................................... 392 5 Bruk av tvangsmidler. Etterforsking i utlandet. . ............................ 393 5.1 Bruk av tvangsmidler under etterforskingen.. ............................ 393 5.2 Etterforsking i utlandet – en kort oversikt................................. 399 5.2.1 Innledning................................................................ 399 5.2.2 Nordisk samarbeid....................................................... 401 5.2.2.1 Arrestordren – pågripelse og utlevering. . .................... 401 5.2.2.2 Etterforskingsskritt og bevissikring.......................... 402 5.2.3 Europeisk samarbeid..................................................... 402 5.2.3.1 Utlevering..................................................... 402 5.2.3.2 Etterforskingsskritt og bevissikring.......................... 403

100983 GRMAT Paatalerett 190201.indb 17

11/07/2019 10:02

Profile for Cappelen Damm AS

Påtalerett  

Påtalerett er en angivelse av det rettsområdet som omfatter rettslige prinsipper og lovfestede og ulovfestede rettsregler av særlig betydnin...

Påtalerett  

Påtalerett er en angivelse av det rettsområdet som omfatter rettslige prinsipper og lovfestede og ulovfestede rettsregler av særlig betydnin...