Page 16

I N N H O L D S F O RTE G N EL S E

3

4

5

6

15

2.3 Særlig om lojalitetsplikt til lovgivers intensjon for håndhevingspraksis............................................ 274 2.4 Lojalitet overfor prosessuelle rettigheter................................... 275 2.5 Lojalitet overfor domstolene. . ................................................ 276 Påtalemyndighetens objektivitetsplikt.. ........................................ 277 3.1 Noen utgangspunkter.......................................................... 277 3.2 Nærmere om objektivitetskravets innhold og rettslige forankring.. . 279 3.3 Objektivitetspliktens innhold på ulike stadier av straffesaksbehandlingen. . .................................. 281 3.3.1 Allment................................................................... 281 3.3.2 Forut for og ved innledning av etterforskingen......................... 282 3.3.3 Under etterforskingen.................................................... 283 3.3.4 Objektivitet ved vurdering av etterforskingsmaterialet på påtalestadiet. Forholdet til beviskravet.............................. 287 3.3.5 Objektivitetskrav og uskyldspresumsjonen ved uttalelser og i begrunnelser for påtalevedtak.. ...................... 289 3.3.6 Objektivitetskrav under iretteføringen.................................. 291 3.3.7 Objektivitetsplikt etter dom............................................. 295 Habilitetskrav til påtalemyndigheten. . ......................................... 295 4.1 Innledning. . ...................................................................... 295 4.2 Habilitetsreglenes anvendelsesområde.. .................................... 296 4.3 Inhabilitetsgrunnene – strpl. § 60........................................... 297 4.3.1 Inhabilitet basert på kriteriene i domstollovens regler. . ................ 297 4.3.2 Inhabilitet på grunn av «særegne forhold». . ............................ 298 4.3.3 Avledet inhabilitet – strpl. § 60 andre ledd............................ 303 4.4 Noen eksempler fra rettspraksis om «særegne forhold»................. 306 4.5 Rettsvirkningene av inhabilitet. . ............................................ 310 Krav til likebehandling............................................................. 314 5.1 Innledning og rettslige utgangspunkter. . .................................. 314 5.2 Grunner til ulik praksis og forskjellsbehandling......................... 317 5.3 Noen eksempler fra rettspraksis.............................................. 318 5.3.1 Prinsippavgjørelsen i Rt. 1976 s. 652. . ............................... 318 5.3.2 Individuell vurdering. . ................................................... 321 5.3.3 Påtalemyndighetens adgang til personutvelgelse....................... 322 5.4 Kort om likebehandling ved etterforsking og henleggelsesbeslutninger...................................................... 323 Påtalemyndighetens taushetsplikt og adgangen til å utveksle informasjon........................................ 324 6.1 Innledning. Taushetspliktens innhold. . .................................... 324 6.1.1 Regulering av ulike kryssende hensyn. . ................................ 324

100983 GRMAT Paatalerett 190201.indb 15

11/07/2019 10:02

Profile for Cappelen Damm AS

Påtalerett  

Påtalerett er en angivelse av det rettsområdet som omfatter rettslige prinsipper og lovfestede og ulovfestede rettsregler av særlig betydnin...

Påtalerett  

Påtalerett er en angivelse av det rettsområdet som omfatter rettslige prinsipper og lovfestede og ulovfestede rettsregler av særlig betydnin...