Page 11

10

Påta l e r e t t

Kapittel 2  Påtalespørsmål og påtaleavgjørelsene................................ 51

1 Innledning.............................................................................. 51 2 Påtalespørsmål – begrepsbruk og innhold. . ................................... 52 3 Positive og negative påtaleavgjørelser.......................................... 53 4 Beslutningsformens rettslige betydning....................................... 56 4.1 Oversikt........................................................................... 56 4.2 Beviskravet og bevisvurdering ved positive påtalevedtak.............. 58 5 Særlig om skjønnsmessige påtaleavgjørelser. . ................................ 62 5.1 Noen utgangspunkter. Skjønn ved håndheving av straffelovgivningen............................................................. 62 5.2 Tvangsmiddelskjønn........................................................... 63 5.3 Påtalemyndighetens rettsanvendelsesskjønn.............................. 63 5.4 Reaksjonsskjønn................................................................ 65 5.5 Rettsmiddelskjønn.. ............................................................ 66 Kapittel 3  Organisatoriske rammer.................................................. 67

1 Noen hovedtrekk i utviklingen av den offentlige påtalemyndighet. . . 67 1.1 Den eldre justisforvaltningen og opprettelsen av en særskilt påtalemyndighet.......................... 67 1.2 Noen hovedtrekk i nyere tid. . ................................................ 70 2 Påtalemyndighetens uavhengighet og selvstendige stilling.............. 72 3 Forholdet mellom påtalemyndighet og domstol – anklageprinsippet. 79 3.1 Anklageprinsippet som organisatorisk og funksjonell ramme........ 79 3.2 Anklageprinsippet som kompetansebegrensning for retten........... 81 3.3 Domstolenes prøving av positive påtalevedtak........................... 84 3.4 Domstolenes prøving av henleggelsesbeslutninger...................... 90 4 Påtalemyndighetens hierarki, personell og virksomhetsområde....... 92 4.1 Oversikt og rettsgrunnlag. . ................................................... 92 4.2 Påtalemyndigheten i politiet. . ................................................ 94 4.3 Statsadvokatembetene. . ........................................................ 97 4.3.1 Oversikt. . ................................................................. 97 4.3.2 De regionale statsadvokatembetene..................................... 98 4.3.3 ØKOKRIM. . ........................................................... 100 4.3.4 Det nasjonale statsadvokatembetet. Kripos og PST.................. 101 4.4 Riksadvokaten. . ................................................................. 103 4.5 Kongen i statsråd................................................................ 104 4.6 Andre offentlige etater med påtalemyndighet............................ 105 4.6.1 Spesialenheten for politisaker.. .......................................... 105 4.6.4 Generaladvokaten og krigsadvokatene................................. 107

100983 GRMAT Paatalerett 190201.indb 10

11/07/2019 10:02

Profile for Cappelen Damm AS

Påtalerett  

Påtalerett er en angivelse av det rettsområdet som omfatter rettslige prinsipper og lovfestede og ulovfestede rettsregler av særlig betydnin...

Påtalerett  

Påtalerett er en angivelse av det rettsområdet som omfatter rettslige prinsipper og lovfestede og ulovfestede rettsregler av særlig betydnin...