Page 4

© CAPPELEN DAMM AS 2016 Forfatterne har mottatt støtte fra Det faglitterære fond. ISBN 978-82-02-49682-1 1. utgave, 1. opplag 2016 omslag og layout: Ingrid Skjæraasen fotografer: Marius Nergård Pettersen og Mikkel Soya Bølstad Side 153–159: Knut Hunstad Trykk og innbinding: Livonia Print Sia, Latvia 2016 Satt i 9,5/14 pkt. Mercury og trykt på 120 g Multi Offset Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

102189_mikroeventyr_cc15_font erstattet.indd 2

09/02/16 11:16

Marius Nergård Pettersen og Mikkel Soya Bølstad Mikroeventyr  

To forfattere utfordrer det tradisjonelle friluftslivet såkalte mikroeventyr: korte turer basert på en (ofte ganske sprø) idé planlagt og gj...