Page 1


SYNTHIA A NDREWS

ønstre av lys

w

Lær å aktivere kroppens finstemte energier og vekke din høyere bevissthet

Oversatt av Lisbeth Lyngaas


Synthia Andrews Originalens tittel: The Path of Energy Copyright © 2011 Dr. Synthia Andrews, ND Original English language edition published by Career Press, 220 West Parkway, Unit 12, Pompton Plains, NJ 07444, USA All rights reserved Norsk utgave: CAPPELEN DAMM AS, 2013 ISBN 978-82-02-39218-5 1.utgave, 1. opplag Omslag og tittelside: Ingrid Lindemann Sats: Type-it AS, 2013 Trykk og innbinding: UAB Print-it, Litauen Satt i 10.2/12.3 pkt. Sabon og trykt på 80 g Munken Print Cream 1,5 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillat gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


Denne boken er dedisert til Johanna Sayre. Hennes vennskap er en prøvestein i livet mitt, og hennes innsikt, visdom og dype ündelighet beriker hver side i denne boken.


Innhold

Forord av Barbara Marciniak ………………………… Innledning ……………………………………………… Del I 1 2 3 4

Forvandling og kunsten

Terrenget ……………………………………………… Verktøyene …………………………………………… Mønstre av lys ………………………………………… Problemløsning ………………………………………

Del II 5 6 7 8 9

21 27 33 80

Havet av livskraft

Utvidelse av bevisstheten …………………………… 85 Hva er subtil energi? ………………………………… 92 Menneskets energisystemer ………………………… 98 Jordisk og himmelsk livskraft ……………………… 123 Å tolke energiens språk ……………………………… 138

Del III 10 11 12 13 14

9 15

Å styrke livet ditt

Utvikling av personlig kraft: ……………………… Å fornemme subtil energi …………………………… Bruk av energibeskyttelse …………………………… Rensing av rom ……………………………………… I harmoni med den levende planeten ……………… 7

155 167 180 199 208


15 Å ta utfordringer og fjerne begrensninger ………… 16 Dynamiske forhold ………………………………… 17 Å skape og manifestere en visjon…………………… 18 Utvikling av intuisjon og oversanselig persepsjon … 19 Healing: ny forbindelse og reparasjon …………… 20 Livet i en endret bevissthet ………………………… Konklusjon Å fullende sirkelen …………………………

223 241 263 276 294 316 336

Vedlegg Vedlegg A Opprinnelsen til meditasjonene …………… Vedlegg B Ressurser …………………………………… Noter ……………………………………………………… Forfatterens takk ………………………………………… Register …………………………………………………… Om forfatteren …………………………………………… Sagt om boken ……………………………………………

345 359 366 371 373 377 378


Forord av Barbara Marciniak

«

D

u skaper din egen virkelighet.» Da jeg støtte på denne setningen sent i 1970-årene i Seth-bøkene av Jane Roberts, visste jeg at den var sann. Inni meg kjente jeg intuitivt at dette utsagnet inneholdt en kraft, en frihet og et ansvar som var en viktig nøkkel til å oppleve livet i en høyere bevissthetstilstand. Med stor glød har jeg brukt mer enn tretti år på å lodde dybden i den kraften jeg har til å skape min egen virkelighet. Jeg har utforsket de mange spennende store og små veiene som fører til høyere bevissthet. I siste instans virker det som om alle veier fører til et perspektiv som er felles for oss alle: anerkjennelsen av vår indre kraft, og hvordan vi bruker den for å skape vår egen opplevelse av livet. Det virker som vi står midt oppe i en bevissthetskrise på jorden. Pålitelige systemer som vi tidligere har hatt tillit til, smuldrer vekk, og usikkerheten vokser. Det moderne samfunnet er uhyre komplisert å håndtere. Dette utfordrer oss til å vekke vår egen indre kraft og bruke den til å ta mer ansvar for oss selv og vårt eget velvære. Vi står overfor et paradigmeskifte, en skjellsettende bevissthetsendring. Stadig økende kaos og forvirring forstyrrer sansene våre og gjør det vanskelig å følge med på hvor fort forandringene skjer. Likevel driver den globale uroen oss inn på et annet territorium av sanseopplevelser der nye ideer fører sinnet inn på andre bevissthetsplan. Når vi utvider bevisstheten, innebærer det at vi blir mye mer oppmerksom på hvordan tanker, følelser og ord skaper energifrekvenser som vi sender ut i tilværelsen. Våre personlige indre 9


sanger er telepatiske uttrykk for energi som sender ut signaler om overbevisninger om virkeligheten og forventninger til den. Det er ikke alltid lett å ta ansvaret for alt vi skaper. Men når vi utvider bevisstheten så vi kan lete etter en høyere mening med og betydning av det vi møter, vil det uunngåelig åpne seg et større, flerdimensjonalt perspektiv. Flerdimensjonale opplevelser endrer definitivt på hvordan vi betrakter virkeligheten. Å få slike opplevelser er én ting, mens virkelig å forstå dem er noe helt annet. Når vi våger oss ut i flere dimensjoner, flytter vi oppmerksomheten hinsides grensene for lineær tid. Vi kommer til et sted der vi opplever at hele eksistensen er knyttet sammen. Vi blir mye mer bevisste på våre egne telepatiske evner når vi begynner å se hvor store mengder energi og ideer som utveksles mellom ulike tider og andre dimensjonale virkeligheter. Når vi har god jordforbindelse og føler oss trygge i vår egen virkelighet, vil nervesystemet etter hvert tilpasse seg slik at vi kan utforske andre bevissthetsriker. Det krever øvelse, leken besluttsomhet og svært klare intensjoner hvis vi skal greie å trene opp sinnet til å foreta meningsfulle utvidelser av bevisstheten. Kjærlighet, tillit til og respekt for kroppen er viktige nøkler til høyere bevissthet. Jeg har lært meg til å stole på at kroppen vil gi pålitelige svar på det jeg aktiverer. Kroppen er en glimrende biologisk datamaskin. Vi må verdsette den mer og føle oss mer hjemme i den for å få tilgang til den store skatten av indre kunnskap som bare venter på å bli oppdaget. Troen på at kroppen kan fungere på en sunnere og mer livsforsterkende måte, er en svært edel og sjenerøs tanke. Vi må hver for oss undersøke hvilket forhold vi har til den fysiske kroppen. Er det virkelig slik at det vi tror på og gjør, bidrar til at vi har det bra? Det høyere sinnet og den fysiske kroppen søker alltid å være i balanse. Når den indre balansen er holdt ved like, vil den ytre verden også manifestere seg på en balansert måte. Det vi har av overbevisninger og sanseoppfatninger om virkelighetens vesen, utvider seg raskt. Vi opplever nå en dyptgående prosess der vi får nye erkjennelser om hva eksistensen virkelig er. Vi er fullt klar over at hele eksistensen på en eller 10


annen måte er fylt med subtile svingningsfrekvenser av energi. Helt fra de tidligste tider har vi kalt denne energien chi, ki, prana, eter, livskraft, elektroner, protoner, partikler og bølger. Energier på ulike frekvenser er gjennomsyret med bevissthetsformer som samhandler med vår voksende oppmerksomhet, og som svarer på den. Cellene avleser energien i tankene og alt rundt oss, og svinger i samsvar med dette. Etter hvert som vi blir mer klar over hvordan vi bruker energien vår, og hva vi projiserer ut i den ytre verden, blir nervesystemet mer og mer finjustert. På en naturlig måte blir vi gradvis mer klarsynte, telepatiske og sensitive overfor omgivelsene. Dette skjer etter hvert som vi innser at hele eksistensen er fylt med en lydhør, levende og intelligent energi. Alt er levende av energi! Oppmerksomhet går hånd i hånd med en utvidelse av bevisstheten. Vi styrker oppmerksomheten når vi tar oss tid til å tenke gjennom saker, betrakte hver dag som en forlengelse av vår egen energi ut i den fysiske verden, og tar ansvaret for alt vi skaper. Når vi lærer å styre energi, fører det til at vi kan skape helse og indre fred, et sterkere energifelt og et mer produktivt, lykkelig og kreativt liv. Vi blir beskyttet mot usynlige krefter, styrker vår oversanselige oppmerksomhet, intuisjon og innsikt, og helbreder kropp, sinn og sjel/ånd. Når vi blir mer oppmerksomme på hvordan vi bruker energi, kan vi forløse blokkert energi i kroppen ved å lete etter og forstå årsakene til ubalansen og betydningen av den. Vi forandrer ideer og overbevisninger når vi ser sakene fra et annet perspektiv. Ved å utforske kroppens utallige energibaner får vi anledning til å begi oss inn på nye og spennende områder. Kroppen er fylt med visdom og høy intelligens. Kreativiteten og vitaliteten vokser sterkt når vi lærer å styre energien for å skape indre balanse. Nå som hastigheten på livet øker, må vi disiplinere oss til å sette ned farten og bli mer oppmerksomme på de energiene vi sender ut. For å utvide sanseopplevelsene må vi være bevisste på energi. Vi må lære hvordan vi skal styre og samle vår mest verdifulle oppmerksomhet over på disse udefinerbare områdene. Dette krever tid, disiplin og øvelse. Fantasiens kraft aktiverer de indre subtile energimønstrene. Når vi oppholder oss i 11


naturen, utvider sansene seg inn i det naturlige miljøet. Vi føler oss mer vitale og levende der når vi åpner oss for jordens energinettverk og de kosmiske påvirkningene fra planetene og stjernene. Dyp, rytmisk pusting beroliger kroppen og åpner sinnet for energiens riker. Ved å sette av ti minutter hver dag for å roe sinnet gjennom energimeditasjoner, vil vi bli belønnet med nye og vidunderlige opplevelser i sinnet. Bevisst samhandling med subtile energier er en særdeles virkningsfull og produktiv måte å bruke sinnet på. Idet vi utforsker hvilke nye muligheter sinnet vårt har, kan vi i en større sammenheng si at vi har en åndelig plikt til å ta styring over livet vårt, lete etter verdifull, gammel indre visdom, og bruke den til å forbedre livskvaliteten. Når vi lærer hvordan vi kan skape innenfra, sender vi ut energifrekvenser som inspirerer andre til å kople seg på og ta i bruk sin egen iboende kraft til å skape nye muligheter. Vi kan demonstrere en vakker måte å utforske flerdimensjonale virkeligheter på gjennom subtile energier. Dette gjør vi med ærbødighet overfor en storslått intelligens som vi alle er en del av. Hensikten med å være her på jorden er å aktivere indre evner og bruke dem praktisk. Strålende helse, en overflod av lykke og en trygg og harmonisk virkelighetsopplevelse er tegn på en produktiv bruk av kreativiteten som et viktig bidrag til denne oppgaven. Mine venner fra Pleiadene har sagt det slik: «Energi er som penger. Den bryr seg ikke om hvem som eier den, den sover aldri, og du står helt fritt til å styre den til deg. Subtile energier kan tilby deg mye når du lærer å kommunisere med dem. Det er ingen mangel på energi, verken kreativ eller av andre typer.» Synthia Andrews har skapt noe helt spesielt i Mønstre av lys. Hun har laget et innholdsrikt og gjennomtenkt kart som vi kan bruke til å ta oss frem gjennom den subtile energiens vidunderlige riker, og utforske dem. Jeg traff Synthia for nesten tjue år siden. Da hun utførte sin magi på meg, innså jeg raskt at hun var en svært talentfull kroppsterapeut som forsto mye om subtile energimønstre og deres virkning på kroppen. Hennes omfattende arbeid på energiens område har gitt henne en 12


dyp forståelse av hvordan disse kreftene bak liv og intelligens kan forandre de sanseinntrykkene og de opplevelsene vi får av fysisk og ikke-fysisk virkelighet. I Mønstre av lys gir Synthia oss en verdifull og jordnær forståelse av de kreftene som er i sving. Hun veileder leseren inn i høyere bevissthetstilstander gjennom tydelige og praktiske øvelser, og forklarer hvordan vi skal bevege oss tillitsfullt inn i sinnets og energiens nye og gamle, spennende territorium. Nå som bevisstheten endrer seg, kan boken hennes hjelpe oss til å få kontakt med de energiene vi bruker til å skape virkeligheten vår. Uansett hvilken åndelig vei vi følger, er det tegn i tiden som oppfordrer oss til å grave mye dypere i de mulighetene som ligger i menneskets energisystemer. Dette vil kunne understøtte livet vårt og gjøre det rikere og sterkere. Når vi bruker det vi lærer, bidrar vi til den oppblomstringen av bevissthet som utvider vår forståelse av hva det vil si å være menneske, og av vår plass i kosmos. Barbara Marciniak Forfatter av Budskap fra Pleiadene, Earth, Family of Light og Bringers of the Dawn


Innledning

D

u vet allerede at det ligger energi bak omstendigheter, hendelser og betingelser i livet ditt. Hvis du ikke visste dette, ville du ikke ha bladd i denne boken. For å kunne forandre på livet ditt må du først endre de energimønstrene som holder betingelsene på plass. Du har kanskje en fornemmelse av at du vet hvordan du skal få det til, men likevel er det som om du ikke helt husker det. Denne boken er et hjelpemiddel for å få deg til å huske. Den verden vi lever i, inneholder mer enn vi kan se, føle og høre med våre vanlige sanser. Den inneholder et hav av energi som livets omstendigheter og hendelser brer seg ut fra. Vi er midt i et paradigmeskifte der vi gradvis blir klar over at subtil energi er virkelighetens substans og bevissthetens formidler. Kroppen vår er laget for å navigere i dette havet av livskraft. Vi er utstyrt med alt vi trenger for å ta denne energien i bruk og endre på livet vårt. Akkurat nå begynner indre sanser å røre på seg idet folk får øynene opp for livets energimatrise. Mange opplever bevissthetsnivåer som tidligere bare var forbeholdt de innvidde. Kanskje du har opplevelser du ikke har hatt før, og som du ikke forstår helt og fullt? Kan du kjenne energi som beveger seg i kroppen din? Vet du hvem som ringer før du har løftet av røret? Tenker du på mennesker som i neste øyeblikk dukker opp rundt hjørnet? Ser du lys på himmelen og auraer rundt folk? Hensikten med denne boken er å hjelpe deg til å forstå, 15


utvikle og bruke bevisstheten om energi til å finne nye løsninger på personlige og globale problemer. I siste instans handler dette skiftet om å bli klar over en dypere forbindelse med din åndelige essens. Her gjør vi ikke noe forsøk på definere dette. Det er opp til hver enkelt å bestemme hva som er hans eller hennes åndelige kilde og forbindelse. Denne boken kan tilpasses ulike trossystemer. Alle forslag og øvelser er blitt prøvd ut i praksis og har vist seg effektive. Med åpne øyne kan du ta deg frem i den subtile energiens verden, utvide bevisstheten og kreativt skape omstendighetene i livet ditt.

Slik er boken lagt opp Del 1 (kapittel 1–4) består av 13 meditasjoner for å aktivere og håndtere energi. De utgjør kjernen i boken og omfatter veiledninger med enkle forklaringer, litt om hvilket utbytte du får, og hvordan de skal brukes. Veiledningene er svært enkle og lette å følge og forstå, og de legger opp til at du fritt kan utforske dem på egen hånd. I del 1 ser vi nærmere på prinsippene for subtil energi, og beskriver de ressursene og de hjelpemidlene du kan bruke for å aktivere energimønstrene. Her finner du også enkle retningslinjer og en liste med løsninger hvis det skulle dukke opp problemer. Del 2 (kapittel 5–9) er en utforskning av bevissthet som setter personlige erfaringer inn i en større ramme. Hvis du har vanskeligheter med å forstå enkelte av meditasjonene, kan det være nyttig å lese denne delen først. For mange vil dette være gammelt nytt, og det er helt greit å hoppe over den. Denne delen omfatter en gjennomgang av hva bevissthet er. Videre gir den en beskrivelse av energiens anatomi, utforsker forholdet mellom energi og følelser, gir hjelp til å oversette energiinformasjon, bidrar til å utvikle intuisjonen, og undersøker hvilken rolle holdninger og overbevisninger spiller når vi skaper våre erfaringer som menneske.

16


Del 3 (kapittel 10–20 og Konklusjon) byr på praktiske øvelser for daglig bruk. Jo mer du erfarer og trener på å håndtere energi, jo nyttigere vil denne delen være. Den dekker grunnleggende temaer som hvordan du jorder og sentrerer deg, setter opp beskyttelse, renser rom, manifesterer drømmer, setter opp en visjon for livet ditt, og bygger nære relasjoner. Den hjelper deg til å utvikle høyere bevissthet gjennom utvidet persepsjon, sansning på avstand, kanalisering av ditt høyere selv og annet. Denne delen gir deg en sti å følge hvis skogen av muligheter virker overveldende. Oppskriftene for å skape forandringer er bare forslag. De er eksempler på hva som er mulig. De kan brukes slik de står, du kan endre på dem, eller de kan fungere som bekreftelse på det du selv har opplevd. Vedlegg A omfatter en kort beskrivelse av opprinnelsen til meditasjonene, hvordan de så dagens lys, og hvordan de opprinnelig ble brukt. De fleste av dem er originale, eller jeg lærte dem av mentorene mine. Enkelte er endrede utgaver av tradisjonelle mønstre, som meditasjonene over chakraene og den såkalte great central channel i meridiansystemet ifølge tradisjonell kinesisk medisin. Vedlegg B er en oversikt over ressurser med en liste over bøker, nettsteder og ressurser for videre studier av energiens virkelighet. Vedlegg C inneholder en omfattende ordliste over de ordene og begrepene som er brukt i boken.


Del I

Forvandling og kunsten 책 flytte energi

Livets sirkel


Hvis du er som folk flest, ønsker du å endre på visse sider ved livet ditt. Du er kanskje på jakt etter mer glede eller en mer givende jobb, du søker en større åndelig tilknytning, eller du ønsker deg dypere og mer forpliktende forhold. Kanskje du jakter på bedre helse, eller lengter etter å forstå hensikten med livet ditt og hvor du skal. Kanskje du ser etter bedre løsninger på livets problemer, eller ganske enkelt lengter etter et mer ekte liv. Vi har alle lyst til å kvitte oss med de selvpålagte begrensningene som hindrer oss i å oppleve indre frihet og selvrealisering. Denne boken gir deg det du mangler for å få det til: verktøy for å aktivere energikroppen og gi drivkraft til drømmene. Denne boken med tretten energimeditasjoner er en ressurs for forandringer. Når du aktiverer energifeltet ditt, vil du kunne rense ut gamle mønstre, finne nye løsninger på livets problemer, og vekke ukjente indre ressurser og evner. Forvandling krever ofte at du gir slipp på det gamle for å la det nye vokse frem. Det er ikke alltid enkelt. Når du trener på de aktiverende meditasjonene, vil du kunne oppleve en mykere overgang. Det viktigste punktet er at meditasjonene kan gjøre den indre reisen dypere og styrke forbindelsen med ditt sanne jeg. De bistår deg i å få dyp kontakt med det åndelige, slik at du kan leve helt og fullt i øyeblikket. Du har allerede alt du trenger. Energimeditasjonene hjelper deg til å få tilgang til det.


1

Terrenget

Energi, materie og bevissthet Einsteins banebrytende likning E = MC2 (energi er lik materie ganget med lysets hastighet i andre potens) forklarer at energi og materie er samme stoff. Det eneste som skiller dem, er hastigheten på svingningene. Energi og materie lever i en evig forvandlingens dans. Energi går over til materie, og materie frigis tilbake til energi. Denne omfattende utvekslingen danner hele den verden du kjenner – alt du kan se, føle, høre, smake, berøre og sanse. Denne verdenen utforsker og erfarer du gjennom kroppssinnet. Du er utrustet med alle nødvendige sanser og utvidede sanser for å kople deg fullt ut til universet. Du er biologisk utrustet til å få alle de opplevelsene du får. Du kan ikke oppleve noe du ikke er skapt for å erfare. Du kan ikke fysisk se de frekvensene som ligger utenfor øyets rekkevidde. Du kan ikke fysisk høre frekvenser utenfor det øret er bygd for. På den annen side er det slik at alle de erfaringene du faktisk får, kommer fordi du er skapt for det. Uansett hvor merkelig det kan virke, kan åndelige og oversanselige hendelser som visjoner, astralreiser, telepati og energiprojeksjoner forekomme fordi alle mennesker har de nødvendige utvidede sansene til å kople seg på dette virkelighetsplanet. Mesteparten av tiden ignorerer vi den informasjonen som kommer til oss fra dette riket. Men vi er alle i stand til mye mer enn vi tillater oss å oppleve. Vi er blitt så siviliserte at vi har mistet kontakten med sansene våre! 21


Eventyret Moderne vitenskap sier at energifasen av dansen er den kreative fasen, og at materie holdes sammen av energi. For at materien skal kunne bli organisert, må det først foreligge en energimessig «støpeform» eller energimatrise. Du kan få tilgang til energimatrisene gjennom bevisstheten din. Dette gjør vitenskapen om sinnet til det nye forskningsfeltet. Tanker, følelser og overbevisninger er energi. Gamle mystikere har sagt at energien i sinnet og hjertet til sammen skaper den virkeligheten du opplever. For å kunne forandre på din egen verden må du først forandre på sinnet ditt. For å kunne forandre på sinnet ditt må du endre på de holdningene og de overbevisningene som styrer tankene dine. Er du klar for et eventyr? Du har alle de redskapene du trenger. Kroppssinnet er utstyrt med alt du har bruk for. Den energien som holder kroppen sammen, er tilgjengelig. Du vet hvordan du skal gjøre det. Du har bare glemt det. Energiaktiveringene i denne boken kan vekke hukommelsen din. Du trenger ikke mer teori – ingen filosofi, ikke noe historisk perspektiv, ingen advarsler om hva som kan gå galt, og ingen retningslinjer for den «riktige opplevelsen». Du ble ikke født med en bruksanvisning for hvordan du skal bruke din levende energikropp, og ingen kan gi deg en. Du kan bare huske/lære dette ved å erfare det. Dette er din opplevelse. Uansett hva andre har å si, også jeg, er det bare du som vet hva som er sant for deg. Disse meditasjonene er et kart. Du står helt fritt til å endre dem når du kartlegger ditt eget territorium.

Energinøkler: En rask oppsummering Hvis energiens verden er et nytt område for deg, kan du gjerne lese del II i denne boken for å gjøre deg kjent med energiens anatomi, begreper og den slags. De følgende ideene danner grunnlaget for meditasjonene. Du kan være enig i disse 22


ideene eller ikke. Det vil uansett ikke påvirke kraften i arbeidet. I siste instans blir opplevelsen din påvirket av det du tror. Men du trenger ikke å tro det samme som meg for at meditasjonene skal være effektive. Folk leser stort sett informasjon for å bekrefte sin indre sannhet. Hvis den indre sannheten din blir bekreftet, vil det føre til at du vil forplikte deg sterkere til arbeidet. Hvis overbevisningene dine blir satt på prøve, kan det føre til at du får enda mer lyst til å utforske og oppdage. Hvis du reagerer med skepsis og latterliggjøring, vil du sannsynligvis ikke prøve meditasjonene.

E = MC2 Denne likningen betyr at energi og materie er av samme stoff. Den eneste forskjellen mellom dem er hastigheten på svingningene. Lys er den første graden av målbar materie når vi går nedover fra ren energi. Lys er både en partikkel (materie) og en bølge (energi). Energi og materie uttrykker seg langs en sammenhengende elektromagnetisk akse. Den lavere enden av spekteret har langsommere svingninger enn den høyere enden. Langsommere svingninger gir et mer fysisk uttrykk. Energi og materie befinner seg i en evig utveksling. Når vi påvirker den ene, gir det seg utslag i den andre. Du kan handle i begge ender av spekteret, både i det fysiske og det energetiske. Alt som eksisterer i den materielle verden, har en «støpeform» av energi, også kroppen. Menneskets støpeform, eller energimatrise, opprettes før fødselen og inneholder en oversikt over karma og den opprinnelige utformingen av perfekt helse og helhet. Den inneholder 23


også instrukser om hensikten, livsveien og livsplanen din. Du kan få tilgang til matrisen gjennom bevisstheten. Energimatrisen kalles en aura. Matrisen viser seg som en utstråling rundt kroppen og kalles auraen. Den organiserer den fysiske formen og gir den liv. Alt har en aura: mennesker, dyr, planter, steiner, planeten. Du kan hente informasjon i auraen for å skape helse, vekst, bevissthet og utvidelse, slik at du kan leve et mer ekte liv. Det foregår en dialog mellom sinn, kropp, ånd og aura. Auraen inneholder nedtegnelsen av fortiden og retningen på fremtiden. Det du tenker, føler og opplever, ligger i auraen og påvirker hvordan du uttrykker den du opprinnelig er utformet som. Utvekslingen mellom den opprinnelige utformingen av deg og det du opplever i livet, er vekstpunktet ditt. Den energien vi snakker om her, kalles livsenergi eller livskraft. Alle kulturer har en forestilling om denne energien og et navn på den. Noen av navnene er prana, chi, ki, pneuma, mana, ruan og orgon. Noen viktige beskrivelser av livsenergien og dens egenskaper og funksjoner: • Den er det organiserende prinsippet bak materien. • Den er sammenhengende og binder materien til form. • Den forener og danner et nettverk som binder sammen alt liv. • Den er kodet med informasjon, som den bærer og overfører. • Den er et redskap for bevissthet. Energi flyter gjennom materien i organiserte kanaler. Livsenergi flyter gjennom jorden i kanaler som kalles energilinjer (leylinjer). Den flyter gjennom kroppen i kanaler som kalles meridianer. Informasjon blir kodet på den energien som flyter gjennom disse kanalene. Vi kan samhandle med energi24


linjer og meridianer for å oppnå bedre likevekt, harmoni og helse. Det oppstår energisentre der energibaner krysser hverandre. Energisentre er områder med høyere svingninger, eller frekvens. I jorden kalles disse sentrene knutepunkter eller hellige steder. I kroppen kalles de chakraer. Chakraer og hellige steder samler og forsterker energi. De omformer også energi fra én frekvens til en annen. Energien er skapt for å bevege seg. Energi i bevegelse fremmer og opprettholder liv. Når energi stagnerer, kan det føre til sykdom, følelsesmessige forstyrrelser, smerter, manglende motivasjon, motløshet, frykt og alle former for plager. Stagnert jordenergi skaper et helsefarlig miljø. Det finnes ikke noe slikt som negativ energi. Energi kan bindes i mønstre som gir «negative» virkninger. Den kan rettes mot noen ut fra onde hensikter, den kan flyte bakover eller stagnere og skape begrensninger. Men mønsteret kan bli brutt, avsenderen med onde hensikter kan bli opplyst, livskraften kan bli gjenopprettet, og energien kan igjen flyte uhindret. Når dette skjer, vil den energien som blir frigitt, ganske enkelt være energi. Vi er alle ansvarlige for vårt eget rom. Ingen andre skapte det, og ingen andre kan forandre det. Energiflyten avhenger av hva et menneske tenker, føler og forestiller seg. Energi styres med sinnet ved hjelp av oppmerksomhet, tanker, følelser og emosjoner. I Østens medisin lyder det slik: Blod følger chi, chi følger sinnet, sinnet følger shen, shen følger tao.

25


Det betyr at fysiologien (blodet) reagerer på livsenergien (chi), som styres av sinnet. Når sinnet følger den indre ånden (shen), lever man et ekte liv i harmoni med hensikten (tao). I en perfekt verden er sinnet i harmoni med ånden. I en slik perfekt verden tar du valg som støtter ditt høyeste og beste gode. En perfekt verden finnes ikke. På den annen side vil alle valgene dine stimulere til vekst, uansett hvor vanskelig det kan virke å vokse. Vi er den totale summen av valgene våre. Vi er født inn i bestemte omstendigheter, men vi kan velge hvordan vi vil reagere, og hva vi vil gjøre. For å endre på livet ditt må du først forandre på tankene dine. Dette krever to ting: oppmerksomhet og disiplin. Vi er åndelige skapninger som høster menneskelige erfaringer. Gjennom sjelen og ånden har du tilgang til åndelige riker. Du er biologisk skapt for disse opplevelsene. Kroppen og sinnet er de hjelpemidlene du har for å ta deg frem i disse rikene. Du har tilgang til veiledning, som du kan motta på utallige måter. Alle mottar veiledning på sin måte. Alle måter er riktige. Bare kjærlighet er virkelig. Ubetinget kjærlighet er den mektigste og mest forvandlende kraft i universet. Du er aldri alene. Vi lever i et åndelig univers og er knyttet sammen med alle andre levende vesener. Du har alltid tilgang på støtte.


2

Verktøyene Meditasjon, visualisering, oppmerksomhet og disiplin: bevissthetens viktigste nøkler Meditasjonene i boken aktiverer mønstre av energiflyt i kroppen, og dette stimulerer frem bestemte bevissthetstilstander. Energien er dynamisk og interaktiv. Den flyter gjennom deg langs presise baner (meridianer), blir samlet og omformet i identifiserbare sentre (chakraer), og stråler gjennom energifeltet (auraen). Energi i form av svingninger flyter gjennom disse strukturene og skaper en evig foranderlig mosaikk av geometriske mønstre. Hvert mønster er en bestemt reaksjon på en individuell hendelse. Det blir styrt av tanker, følelser, holdninger og overbevisninger. Måten du håndterer energien på, gjenspeiler kvaliteten på ditt vesen. Kvaliteten på ditt vesen tiltrekker seg livet ditt. Når du aktiverer disse energistrømmene, kan det forandre livet ditt.

Å aktivere energi Kroppen og sinnet er de hjelpemidlene du har til å utforske det havet av livskraft vi lever i. De er fullt utrustet for denne reisen. Sammensetningen av den indre energiflyten din avgjør nivået av bevissthet, mens tanker, holdninger, følelser og oppmerksomhet påvirker sammensetningen av energien. Når du bruker energiaktiveringer, påvirker det to viktige områder: De forsterker følsomheten din for energi, og de styrker evnen til å handle bevisst i energiens rike. Forestill deg energibanene som motorveier med avkjørsels27


ramper og sideveier. Du kan ta flere veier for å komme til et bestemt sted. Energien tar ulike veier som en reaksjon på forskjellige stimuli. Du kan for eksempel forestille deg hvordan energien kan flyte i det øyeblikket det skjer noe grusomt. Kanskje energien mobiliserer seg langs nyre- og blæremeridianen for å gi deg et påfyll av fysisk styrke. Samtidig kan du tenke deg en strøm inn i rotchakraet for å få aktivert overlevelsesinstinktene, og et oppsving i det tredje øye-chakraet for å få aktivert klarsynet. Auraen stråler kanskje ut et beskyttende skjold. Så mye vital livskraft som mulig vil bli styrt inn i disse strukturene, slik at det dannes en sammensatt energistrøm som sørger for at du overlever. Hvis du kunne fryse bildet av energien akkurat der og da, ville du se et svært presist aktiveringsmønster. Så skal vi se på hvordan energien kan reagere på en annen hendelse. Tenk deg at du deltar i en viktig seremoni, som et bryllup. I dette tilfellet kan energien mobilisere seg langs hjertemeridianen idet du får kontakt med det åndelige. Harachakraet for kreativ seksualenergi og lidenskap blir fylt, og det blir også hjertechakraet og kronechakraet. Auraen gløder i de ytre lagene av høyfrekvent kjærlighetsenergi. Når du fryser bildet av dette mønsteret, ser du et helt annet nivå av aktivering sammenliknet med det foregående eksemplet. Dette innbyr til et helt annet bevissthetsnivå. Hvis du er som folk flest, er du ikke klar over energiens bevegelse og mønster til enhver tid. Men energi beveger seg hele tiden, og den reagerer på ditt følelsesmessige og mentale fokus. Av den grunn forflytter den seg gjerne i det samme mønsteret hele tiden, akkurat som tankene dine. Tankene og forventningene blir stående fast i mønstre, og det gjør også energistrømmen. Jo mer man bruker en energibane, jo mer sannsynlig er det at den blir brukt i fremtiden også. Energi skaper virkelighet, så når vi bruker det samme mønsteret, skaper vi det samme resultatet. Mange mennesker står for eksempel fast i overlevelsesmønstre selv når det ikke foreligger noen fare. De betrakter alle situasjoner som truende, så de utvikler den samme sammensetningen og tiltrekker seg de 28


samme livsbetingelsene. Når du blir stående fast i et mønster, går du glipp av muligheter. Meditasjonene i denne boken hjelper deg til å komme deg ut av fastlåste, reaktive mønstre og over på høyere plan.

Meditasjon Meditasjon handler om å roe ned sinnet. I denne stillheten kan du høre de dypere tankene som ligger under sinnets bakgrunnsstøy. Den uopphørlige skravlingen av overflatiske tanker som de fleste mennesker opplever, inneholder en evig syklus av tilbakeblikk på fortiden og frykt for fremtiden. I denne tilstanden er det lett å miste oppmerksomheten her og nå. Kraftpunktet ligger alltid i det nåværende øyeblikket. Når vi er helt til stede i øyeblikket, får vi et sterkere fokus, og vi kan utvide bevisstheten. For å kunne roe ned sinnet må vi vie mindre oppmerksomhet til vanemessige tanker, og fristille oppmerksomheten så vi får en dypere opplevelse av det nåværende øyeblikket. Nøkkelen til meditasjon ligger i pusten. Ved å vie oppmerksomhet til hvordan pusten flyter, flytter du bevisstheten dypere inn i kroppen, slik at det oppstår en indre ro. Når du senker pusterytmen, endrer hjernebølgene seg. Du får da bedre tilgang til det ubevisste sinnet. I denne bevissthetstilstanden kan du få kontakt med energistrukturene og vurdere flyten av livskraft og se hvor vital den er. Den frie oppmerksomheten du oppnår i meditasjon, kan sette deg i forbindelse med det som er, og det du virkelig føler og tror. Denne kunnskapen kan veilede deg i valgsituasjoner, slik at det passer med den du egentlig er, og det du virkelig ønsker. Ulike bevissthetstilstander forekommer ved ulike hjernebølger. Helt enkelt sagt styrer betabølger hverdagsbevisstheten. Når sinnet roer seg, beveger du deg inn i alfa-, theta- og deltahjernebølger. Alfatilstander fremmer kreativitet og fantasi, mens thetatilstander fremmer dyp meditasjon og intuisjon. Deltatilstander er stort sett forbundet med søvn, men i meditasjon kan de fremkalle nøytral oppmerksomhet. Deltahjernebølger 29


brukes av tibetanske munker og utgjør den beste porten til den guddommelige intelligens. Solide meditasjonsferdigheter er grunnlaget for kunsten å håndtere energi. Hvis du ikke mediterer så dypt som du skulle ønske, finnes det mange hjelpemidler du kan bruke for å komme inn i ulike tilstander. Spesiell meditasjonsmusikk eller såkalt hemisync-lyd kan være nyttig. Hemisync-lyd synkroniserer høyre og venstre hjernehalvdel og endrer på hjernebølgenes tilstand. Den ble utviklet av Monroe Institute i Virginia og kan kjøpes fra deres nettsted (www.monroeinstitute.org).

Visualisering Visualisering handler om å lage bilder for sitt indre øye. Her brukes en meditativ sinnstilstand til å forsterke oppmerksomheten og evnen til å skape klare intensjoner. Enkelte vil kanskje betrakte visualisering som ren fantasering, men kroppen reagerer på alle tanker du tenker. Hvis du tenker på noe skremmende, vil energien gå inn i et overlevelsesmønster. Musklene strammer seg, og kjemiske stoffer strømmer ut i kroppen for å forberede deg på å flykte eller kjempe. Dette er en svært reell reaksjon. Hvis du på den annen side tenker på noen du er glad i, åpner energisentrene dine seg, ansiktet åpner seg, kroppen blir mykere, og energien flyter i oppløftende mønstre. Dit tankene går, følger energien etter, og fysiologien reagerer tilsvarende. Dette er grunnen til at visualisering brukes av vellykkede mennesker på alle områder, herunder idrettsfolk, bedriftsledere og vitenskapsfolk, for å oppnå økt kreativitet og ytelse. Når du håndterer energi for ditt indre øye, flytter du energi i kroppen og auraen, og du samhandler med energi i universet. Visualisering sender en strøm av energi fra øyeblikkets kraftpunkt til den fremtiden vi velger. Hvor spennende er den fremtiden du ser for deg? Hvor godt forankret er det nåværende øyeblikket som fremtiden din vokser frem fra? De tretten meditasjonene du snart skal få lære, er bygd på visualisering for å aktivere ulike typer energiflyt. Meditasjon 30


roer sinnet, og visualisering aktiverer energiflyten. Kroppen gir deg tilbakemelding om du lykkes i å bevege energi eller ikke. Det du føler, fornemmer og opplever, blir veiledningen din underveis.

Bli kjent med energien Det første trinnet i utviklingen av energibevissthet er å legge merke til kroppen. Den oversetter hele tiden energiflyten i deg og rundt deg til kroppslige reaksjoner som muskelspenninger, pustemønstre, følelser, intuitive treff, sanseopplevelser, tanker, minneassosiasjoner og en hel rekke andre former for kommunikasjon (se kapittel 9). Etter hvert som du blir mer bevisst på energibevegelsen i kroppen, vil du merke tydelige sansefornemmelser. Alle føler energi på hver sin måte. Du har kanskje bare én av disse sansefornemmelsene, alle eller ingen av dem. Når du begynner å trene, vil du lære energispråket til ditt eget kroppssinn. Det finnes ingen feilaktige erfaringer. Enkelte mennesker føler små bevegelser, som om kroppen vibrerer. Andre beskriver en følelse av å bli mykere idet muskelspenninger løser seg opp. Mange har en fornemmelse av åpning, av og til ledsaget av en følelse av at det strømmer varmt vann, varm honning eller lava gjennom kroppen. For noen virker det som om kroppen utvider seg og tar inn flere og flere sanseinntrykk. Folks opplevelser kan omfatte et «rush» gjennom kroppen, elektrisk kribling, varme, trykk, magnetisme, elektriske støt og en rekke andre fornemmelser. Noen ser lysglimt eller opplever bevissthetsendringer. Uansett hva du opplever, er det viktig å notere sansefornemmelsene dine (kanskje ved å skrive dem inn i en journal). Da kan du begynne å gjenkjenne når det skjer energiforandringer rundt deg, og hva det betyr.

31


Oppmerksomhet og disiplin Det kan være ganske krevende å skulle oppleve verden ut fra et energiperspektiv. Du leter etter noe som er svært subtilt, mens all din tidligere opplæring trolig gikk ut på å legge merke til det åpenbare. Mange mennesker er ikke engang såpass til stede i kroppen at de kan merke om de har stramme muskler eller puster helt ned i mellomgulvet. Hvor mange ganger har du fått beskjed om å slappe av når du trodde du gjorde det? Når du disiplinerer deg til å legge merke til informasjon fra kroppssinnet, og du handler ut fra den, åpner du døren til energibevisstheten. Disiplin krever at du holder litt oppmerksomhet på kroppen til enhver tid. Dette er noe av det som menes med å «være til stede», med andre ord å være i kroppen for å erfare det som skjer. Øv deg på å kjenne etter. Hvor er du anspent akkurat nå, i dette øyeblikket? Hvor er du avslappet? Hva føler du annet enn bare «bedre» når du gir slipp på en muskelspenning? Hvor dypt puster du? Ved å bli helt til stede tar du vare på øyeblikket.

Å være ekte Du kan utvikle energibevissthet ved å bruke meditasjon og visualisering som felles redskaper. Observer hvordan energien din reagerer både på den ytre verden med hendelser og forhold, og på den indre verden med tanker, overbevisninger, holdninger og følelser. Du kan da begynne å bli mer bevisst på de valgene som former livet ditt. Gjennom meditasjon kan du bli klar over dine dypere overbevisninger, hvor de kommer fra, og hvorvidt de er til det beste for ditt sanne jeg. Når du legger merke til hvordan energien flyter, kan du observere hvordan overbevisningene styrer valgene dine og skaper omstendighetene i livet ditt. Ved å bruke visualisering skaper du en forbindelse mellom ditt sanne jeg og det du tenker, velger og gjør. På denne måten begynner verden å bli et speilbilde av din indre kjerne.


3

Mønstre av lys

D

e tretten energimeditasjonene i dette kapitlet aktiverer bestemte energistrømmer som åpner ulike bevissthetsnivåer. Når du bruker dem, åpnes det kraftlinjer mellom deg og hensikten med mønstrene. De er inndelt i tre typer: fundamenter, utforskning av lys og mesteraktiveringer. Den første gruppen, fundamentene, består av meditasjonene 1 til 4. Sammen åpner de energikroppen og danner grunnlaget for resten av meditasjonene. De gir deg en innføring i de grunnleggende energistrukturene i menneskets aura, chakraer, haralinje og meridianer, og hvordan disse forholder seg til det større universet. Første skritt mot en utvidet bevissthet er å forstå disse strukturene og arbeide med dem. Den andre gruppen, utforskning av lys, omfatter meditasjonene 5 til 10. De åpner nye mønstre av energiflyt for å endre sansefornemmelsene dine. Når du arbeider med dem, kan du bevisst begynne å skape omstendigheter og opplevelser i livet ditt. Den siste gruppen, mesteraktiveringer, omfatter meditasjonene 11 til 13 og setter opp farten på både din egen og planetens vekst. De fungerer på et større plan enn personlig utvikling, og åpner dører inn til universell bevissthet. Den siste meditasjonen, dans med elementene, er ikke noen aktivering. Det er en bevegelsesøvelse for å integrere energisansene. Den er til ære for Louisa Poole, som var min første energilærer. Hvis du har mye erfaring med meditasjon, visualisering og 33


håndtering av energi, vil du kanskje gå rett på sak og utforske mønstrene. Men hvis dette er nytt for deg, finner du her noen retningslinjer for å komme i gang. Du har kanskje problemer med å visualisere meditasjonene fordi du ikke vet hva de forskjellige energistrukturene dreier seg om. Du kan da gå til del II for å få en grunnleggende innføring. Lag i stand et behagelig rom. Det er nyttig å øve på et rolig og komfortabelt sted der du ikke blir forstyrret. Når du er dyktig i dette, vil du kunne endre energimønstrene dine hvor som helst og når som helst. For å bruke meditasjonene som et redskap for bevissthet kreves det faktisk at du kan få tilgang til dem når du trenger det, når som helst, og i en hvilken som helst situasjon. Åpne sesjonene med den første meditasjonen, spiralsøylen av lys, og hold den aktiv gjennom hele sesjonen. Dette skaper et hellig rom og oppretter en intensjon som er preget av ubetinget kjærlighet. Det holder også din egen energi på plass, slik at du hele tiden kan ha oppmerksomheten samlet. Bruk pusten til å flytte energi langs den banen du bestemmer deg for. Under bevisst pusting bruker vi mellomgulvet til å trekke pusten dypt ned i underlivet. Bruk innpusten til å bygge opp energi, og utpusten til å kvitte deg med energi. Forestill deg at den banen du ønsker å aktivere, blir fylt av pusten din når du puster inn. Se for deg pusten som lys. Du vil kanskje se at lyset endrer farger for å aktivere ulike aspekter av en meditasjon. Du trenger ikke å trene på mønstrene i en bestemt rekkefølge. De fire første meditasjonene er laget slik at de utfyller hverandre og danner grunnlaget for resten. Hvis du er nybegynner, kan det være nyttig å trene på dem først. De bidrar til å åpne for sanseopplevelser som du kan bruke gjennom hele øvelsen. Meditasjonene kan derimot utføres i en hvil34


ken som helst rekkefølge. De ble utviklet i en annen rekkefølge enn de står i her i denne boken, så bare utforsk dem helt fritt. Stol på deg selv. Hvis et mønster ikke føles riktig for deg, kan du endre det. Bruk kroppen til å føle eller fornemme om et bestemt mønster virker rett. Hvis det ikke føles riktig, kan du utforske det og finne ut hvordan det ønsker å være annerledes for deg. Øvelsen virker begge veier. Energi har bevissthet, og når du arbeider med den, vil dere sammen lage de mønstrene som passer til bestemte behov i livet ditt. Du kan aktivere disse energimønstrene på en brøkdel av et sekund. I begynnelsen trenger du å bruke retningslinjene for å aktivere mønstrene. Etter hvert vil du kunne aktivere mønsteret ved ganske enkelt å se for deg banen. Senere trenger du bare å tenke på navnet på mønsteret, eller føle behov for et, så vil det aktiveres automatisk. Før en journal over det du opplever. Det er lurt å skrive en journal og notere ned hva du følte, så, fornemmet og opplevde når meditasjonen er over. Du lager deg et bibliotek av energiopplevelser som du kan bruke som veiledning i energibevissthet. Denne boken er en veiledning, ikke en autoritet. Hver og en av oss har tilgang til vår egen inspirasjon og indre autoritet. Dette er din egen nedtegnelse av reisen din som du kan bruke til å kartlegge din egen vei, og som du kan navigere etter. Det er ditt bibliotek av energiinformasjon. Vær på utkikk etter beskjeder fra indre veiledning Beskjeder kan komme i form av drømmer, synkronitet, sterke intuitive fornemmelser, en følelse av å vite noe, plutselige og nye tanker samt uvanlige følelser og kroppsfornemmelser. De kan også dukke opp gjennom mer direkte midler som telepati, klarhørsel, klarsyn eller besøk av energier. Ikke for35


kast det ene fremfor det andre. Det 책ndelige snakker til oss p책 en unik og personlig m책te. Kos deg! Stikkordet er glede.

Mønstre av lys av Synthia Andrews  

Synthia Andrews lærer deg å samhandle med lysmønstrene, de finstemte energiene i din egen kropp for å oppnå kontakt med en høyere bevissthet...

Mønstre av lys av Synthia Andrews  

Synthia Andrews lærer deg å samhandle med lysmønstrene, de finstemte energiene i din egen kropp for å oppnå kontakt med en høyere bevissthet...