Page 1


Oversatt av Kari Kahrs


Danielle Rama Hoffman Originalens tittel: The Temples of Light Copyright © 2009 by Danielle Lynn Hoffman Photographs © 2009 by Friedemann Schaub, M.D., Ph.D. and Danielle Lynn Hoffman First published in the USA by Bear & Company, a division of Inner Traditions International, Rochester, Vermont. This edition published by arrangement with Inner Traditions International. Norsk utgave: CAPPELEN DAMM AS, 2012 ISBN 978-82-02-36427-4 1. utgave, 1. opplag Omslag: Cover illustration by Helena Nelson-Reed www.helenanelsonreed.com Typografi: Hanne Marie Kjus Sats: Type-it AS, 2012 Trykk og innbinding: ScandBook AB, Sverige Satt i 11.6/13.6 pkt. Sabon og trykt på Norbook Cream Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


Denne boken er tilegnet mamma. Jeg vil alltid vĂŚre glad i deg, jeg vil alltid like deg, i all evighet vil du vĂŚre min sjelefamilie.


Innhold Forord av Nicki Scully Slik ble boken til Innledning: Fornyelsens reise til det åpne hjertet Slik bruker du denne boken Påkalling og intensjon

11 15 22 30 39

DEL EN: Utvidelse av hjertet og oppstigningens spiral – Å bli det åpne hjertet 1

2

Memphis – overføring av kraft Reisen til Memphis 1: Ofringen Reisen til Memphis 2: Innvielse for å vekke direkte tilgang

53 60

Sakkara – hellig symbolikk Reisen til Sakkara 1: Vekk din medfødte rett til ubegrenset overflod Reisen til Sakkara 2: Vekk ditt talent for symbolikk

71

67

76 85

3

Abydos – å engasjere seg helt og fullt i livet Reisen til Abydos 1: Livets blomst – innvielse Reisen til Abydos 2: Å vekke djed

90 98 109

4

Sfinksen – uendelig nedlasting Reisen til sfinksen 1: Visdom som underbygger reisen Reisen til sfinksen 2: Uendelig nedlasting

119 121 125


5

Den store pyramiden – kosmisk enhet Den store pyramiden – innvielse: Enhetens visdom

130 135

6

Philae – guddommelig kjærlighet Philae – innvielse via lydstrømninger: Den rene kjærlighetens bevissthet Reisen til Philae: Vekk ditt mesterlige system

138

Kom Ombo – nøytral energi Reisen til Kom Ombo: Nøytral energi Kom Ombo-innvielse: Daglig praksis for å leve ut fra hjertet

153 156

7

139 145

162

DEL TO: Oppstigningens spiral i det indre tempelet – Manifester din essens 8

Dendera – instinktiv lykksalighet Dendera-innvielse: Aktivering av lykksalighet

173 178

9

Elefantøya – sjeleutvikling Reisen til Elefantøya: Sjeleutvikling

186 192

Karnak – indre gjenklang Reisen til den hellige innsjøen i Karnak: Din grunnleggende energi og hensikt Reisen til Karnak: Jakten på den vibrasjonsmessige make

198

Abu Simbel – guddommelig sinn Reisen til Abu Simbel: Å vekke sahu og det guddommelige sinn

212

10

11

12

Tempelet i Luxor – Osiris har våknet Innvielse ved tempelet i Luxor: Å vekke din flerdimensjonalitet

200 207

216 220 229


13

14

Den hellige Katarina av Alexandrias stjerneport – rytmisk fred Den hellige Katarinas stjerneport-innvielse: Å velge fred Det levende tempelet – bevisst valg o

Lystemplenes innhold Ordliste Ressurser Fotnoter Anbefalt litteratur Register

o

235 239 243

o

246 249 258 261 265 268


Om bokens fargeillustrasjoner

Dette er fotografier som er tatt i løpet av flere reiser til Egypt fra 2002 til 2009. De viser de fysiske templene (eller rester etter templene) som finnes på tretten hellige steder i Egypt – den fysiske manifesteringen bak det energimessige uttrykket for de tretten lystemplene som spiller hovedrollen i denne boken. Å betrakte bildene, fargene og symbolikken i Egypts urgamle arkitektur gir dybde, håndgripelighet og mening til din hellige pilegrimsreise. Fotografiene av hvert enkelt tempel overfører visuelt disse hellige stedenes bevissthet til deg.


Forord

D

a Danielle Rama Hoffman bega seg ut på sine to første pilegrimsreiser til Egypt sammen med meg i 2002, gjenkjente jeg en sjelefrende i henne. Hun eide en kombinasjon av ærefrykt, begeistring og en nesten forsluken entusiasme som jeg også personlig hadde opplevd på alle mine reiser til Egypt, helt fra den aller første overveldende spennende reisen dit i 1978. Jeg var blitt kjent med Danielle flere år tidligere da hun var en ivrig student som deltok i – nei, slukte – alle de kursene jeg tilbød, først i Georgia, og deretter gjennom flere år i NordvestAmerika. Hun tilførte et imponerende utvalg healingretninger som hun allerede hadde utviklet, og hun begynte å bygge opp et samfunn med likesinnede søkere og healere i Seattle. Som en del av den innvielsen hun gjennomgikk for å kunne undervise i alkymistisk healing (og de beslektede healingformene planetarisk healing og egyptiske mysterier som hun studerte hos meg), mottok Danielle overføring til en av slektslinjene til Thoth, den egyptiske guden for visdom, healing og opplyst kommunikasjon. Da den direkte forbindelsen først var opprettet, responderte Danielle på kallet fra Egypt med en lidenskap som inspirerte henne til å vende tilbake om og om igjen, både rent fysisk og i ånden. Et av de mest bemerkelsesverdige tilleggsgodene jeg kan glede 11


meg over i rollen som sjamansk reiseleder, er å opprettholde rommet for og være vitne til reaksjonene hos deltagerne idet vi beveger oss gjennom overgangsritualene våre på hvert av de hellige stedene. Det skjer spontane åpenbaringer, ofte relatert til programmet for den aktuelle mysterieskolen, ofte ganske enkelt fordi stedets energi fremdriver dyptliggende minner og bevegelser fra sjelen. Templene og monumentene i Egypt ble utformet, bygget og vigslet av et innviet presteskap bestående av mestere. Gjennom magiske ritualer er de blitt, og er fortsatt, gjennomsyret av ka, det intelligensfeltet som av og til kalles den eteriske dobbeltgjengeren hos mennesker. Vigslede statuer og templer rommer også ka, i likhet med jordiske skapninger og de hellige kraftvirvlene i naturen som templene ofte ble bygget over. Ka er bevissthet, og bevissthet er ka; det er den åndelige kraften som omgir og gjennomsyrer all materie, en kraft som rommer forfedrenes kollektive sjel. Dermed utstråler disse templene og monumentene unike, klare og håndgripelige frekvenser alt etter de intensjonene og de magiske aktiveringene skaperne ila dem, som de igjen fikk overført fra gudene, eller neteru, som veiledet dem. Hvert eneste hieroglyfisk bilde og hver eneste statue som pryder templene i Egypt, uttrykker bevisste betydninger – og energier. Så å si alle som besøker Egypt, enten de befinner seg på en seriøs åndelig reise eller de bare er på utkikk etter et «Kodakøyeblikk», blir fylt av ærefrykt over det enorme i den gamle egyptiske sivilisasjonens prestasjoner. De som i egenskap av åndelige søkende reagerer med åpent sinn på kallet fra Egypt, vil utvilsomt føle en forbindelse med disse fortidens magikere som arkiverte sin kosmologi og sine trossystemer i stein. Monumentene selv blir levende og fungerer som en katalysator for direkte samhandling med deres vitale essens, og aktiverer den forhøyede evnen til innlevelse som resulterer i vekking og utvidelse av bevisstheten. Disse søkende vil sannsynligvis føle en personlig forbindelse med ett eller flere steder, ofte i form av en uforklarlig tiltrekning. Etter hvert som hjertet fortsetter å åpne seg, er det stor sannsynlighet for at de vil oppleve spontane visjo12


ner, en utøsing av følelser, til og med nedlasting av informasjon som vedrører vekselvirkningen mellom monumentets ånd og den søkendes situasjon eller livshensikt. I nærvær av en veileder som faktisk har forbindelse og som kan formidle passende veiledning gjennom meditasjon, innvielsesriter og ritualer, kan den søkendes opplevelser virke forvandlende, oversanselige, og føre til at hele livet forandres. Danielle Rama Hoffman er en slik veileder, og lærdommen og meditasjonene i denne boken er et bevis på de forholdene hun har utviklet til mange av neteruene – gudene i den egyptiske gudeverdenen – og til de stedets ånder som holder til på forskjellige områder og i steiner, og som uttrykker seg gjennom de frekvensene som har utviklet seg fra det hun beskriver som «lystempler». En rekke egyptiske mysterieskoletradisjoner har trådt frem i denne perioden for å bistå i å vekke bevisstheten og åpne hjertet. Alle tradisjonene har sitt spesielle fokus, og i mange av retningene gis det tilbud om nye gjentagelser av urgamle ritualer som er spesielt utformet for å fornye vår forbindelse med det guddommelige. De reisene som Danielle Rama Hoffman beskriver i denne boken, gjør visse iboende egenskaper tilgjengelige som man kan få tilgang til fra de konkrete templene, i henhold til lærdommen fra de mysterieskolene som ble formidlet til Danielle via Thoth og gjennom den direkte energien i hvert enkelt tempel. I hver av innvielsene ligger en mulighet til å forandre din virkelighet og frembringe forandring, og samlet er de utformet med tanke på å kunne bevege deg inn i et vedvarende hjertesentrert perspektiv, og forbedre din evne til fullt ut å fornye minnet om deg selv som den guddommelige skapningen du er. Gjennom alkymien i oppløsningen av det som ikke lenger tjener deg, og at du derigjennom får del i templenes intelligens og kan oppleve en påfølgende gjenoppbygging av alle nivåer av ditt vesen, vil du bli inngitt med visdommens lys. Du blir gitt muligheten til å bli hel igjen, til å vende tilbake til den naturlige gledetilstanden og til å huske og oppfylle din hellige hensikt med «nåde og letthet», som Danielle påminner oss om. 13


Etter å ha fulgt meg på to reiser til Egypt samlet Danielle sin første gruppe i 2005 og begynte å lede sine egne reiser sammen med sin mann og undervisningspartner, dr. Friedemann Schaub. Under Thoths direkte instruksjon begynte Danielle å utvikle sitt eget unike uttrykk for mysteriene slik de ble fortalt til – og gjennom – henne i hvert av templene og monumentene hun ledet deltagerne sine til. Den suksessen hun har opplevd i disse bestrebelsene, kan måles i det antall deltagere som har vendt tilbake til Egypt om og om igjen, både sammen med henne og via kraften i de ritualene hun beskriver i boken. Enten du utfører meditasjonene og aktivitetene som er skissert i denne boken hjemme hos deg selv, eller du tar Lystemplene med deg som reisehåndbok for å få mer ut av et besøk i Egypt, vil du på de følgende sidene oppdage en virkelig karakteristisk, forvandlende reise inn i essensen av Egypts templer, omsatt til en magisk mysteriereise for det tjueførste århundre. Jeg er overbevist om at du vil nyte reisen! Nicki Scully Nicki Scully har undervist i healing og sjamanisme og i de egyptiske mysterier fra 1983, da hun begynte å undervise i «egyptisk huna», som hun opprinnelig lærte av Nadia Eagles. I de påfølgende tjue årene utviklet hun, praktiserte, forsket og underviste i alkymistisk healing før hun publiserte sine oppdagelser. Hun tilhører en slektslinje i Thoths hermetiske tradisjon, og driver et læringssted i Egypts sjamanske tradisjoner. Hun er vigslet som Hathors prestinne av lady Olivia Robertson, medgrunnlegger av Fellowship of Isis. På slutten av 1980-årene grunnla Nicki Shamanic Journeys, Ltd., og har siden ledet indre reiser og åndelige pilegrimsreiser til Egypt, Peru, Hellas og mange andre hellige steder. Nickis nyeste publiserte arbeid er en serie som består av sju CD-er: Becoming an Oracle, Connecting to the Divine Source for Information and Healing. Hun har også utgitt bøkene The Anubis Oracle og Shamanic Mysteries of Egypt, som begge er skrevet sammen med Linda Star Wolf, samt Alchemical Healing og Power Animal Meditations.


Slik ble boken til

D

en informasjonen du finner i Lystemplene, er en direkte overføring av lærdom for hjertet fra Egypts portaler til hjertets visdom – lystemplene. Et lystempel er et energimessig tempel – hvert enkelt av dem utgjør den levende bevisste sjelen til et fysisk egyptisk hellig sted. Hjertets lærdom i denne boken er fremkommet som svar på spørsmål som er blitt stilt gjennom tid og rom om mysteriet omkring hvem vi er, og hvorfor vi er her. Den gir veiledning med tanke på vårt forhold til det guddommelige og forskjellige metoder for å manifestere større lykke, bedre helse, overflod og kjærlighet i tilværelsen. Denne bevisstheten er husket og født gjennom meg, Danielle Rama Hoffman, hovedsakelig gjennom mitt forhold til Thoth (den egyptiske guden for visdom og vokter av Akasha-biblioteket), mine reiser i det gamle Egypt og lystemplenes evige bevissthet. Jeg er en kanal og skriver for urgammel visdom, og min hellige hensikt er å dele denne visdommen med andre. Allikevel er jeg kun et kar for dette arbeidet; du er dets opprinnelse. Det var du som sendte din påkalling ut i universet, og lystemplene svarte. Min innvielsesreise startet i tidligere liv, mange av dem tilbrakte jeg i det gamle Egypt. Mitt nåværende liv har vært, og er, en hukommelsesprosess, en alkymistisk prosess med å erkjenne 15


mitt sahu – mitt fullt erkjente selv, min realiserte natur, min guddommelige opprinnelse. Min reise har vært som en kosmisk skattejakt der jeg finner og følger spor som leder til det å huske, til indre vekst og bevisst (av og til) utvikling. Skattejakten startet da jeg var ni år gammel, da min kjærlighet til hester for første gang ledet meg til en sommerleir som skulle vise seg å få stor betydning i min sjels utvikling. Først var jeg leirdeltager, deretter ble jeg leirleder, og til slutt ble jeg en venn av kvinnene som eide leiren. Jeg deltok i velværeopphold der og ble reikimester, og i 1996 deltok jeg på et seminar med Nicki Scully om Sekhmet, den egyptiske løvegudinnen for mot, medfølelse og healing. Det ble starten på min gjeninnføring til Egypt, og det vekket en dyp lengsel i meg. Å studere hos Nicki satte meg i stand til å bli autorisert i energimedisinteknikken alkymistisk healing* og til å ta imot en overføring til en av Thoths slektslinjer, noe som gjenforente meg direkte med den sjelelige slektslinjen jeg deler med Thoth og det gamle Egypt†. I 2002 foretok jeg min første reise i dette livet til Egypt. Da kjente jeg de egyptiske gudene og gudinnene som familiemedlemmer jeg kunne huske, og jeg henvendte meg til dem for å få veiledning, healing og visdom. Det var under denne første reisen Thoth ansporet meg til å utvikle og undervise i et kurs om den egyptiske gudeverdenen. Dette ble starten på å stå frem med mitt eget arbeid. Jeg begynte å arbeide direkte med én gud eller gudinne per måned for å skape et trettenmåneders program. Arbeidsproses*

For mer informasjon om alkymistisk healing henvises til Nicki Scully, Alchemical Healing: A Guide to Spiritual, Physical, and Transformational Medicine (Bear & Company, 2003). † Ettersom denne boken omhandler templene i Egypt, vil ikke den egyptiske gudeverdenen med dens guder og gudinner bli behandlet i dybden. De er imidlertid en viktig del av de egyptiske tempelmysteriene. For nærmere informasjon om Sekhmet, Thoth og andre medlemmer av den egyptiske gudeverdenen som er nevnt i denne boken, vennligst se Nicki Scully og Linda Star Wolf, Shamanic Mysteries of Egypt: Awakening the Healing Power of the Heart (Bear & Company, 2007).

16


sen varierte alt avhengig av hvilket medlem av gudeverdenen som veiledet meg. For eksempel tilbød Hathor, gudinnen for glede, sensualitet og kjærlighet, informasjon når jeg legemliggjorde hennes egenskaper via mine egne fysiske sanser, for eksempel når jeg fikk massasje. Som en kontrast til denne kinestetiske forbindelsen med Hathor mottok jeg i mitt arbeid med Thoth informasjon gjennom meditasjon og klarhørsel. Innvielsene som skjer under de kursene jeg holder, ble innledningsvis gitt til meg i meditasjon eller gjennom automatisk skrift. Etter hvert utviklet prosessen seg til tale, avspilling og nedtegnelser. Når jeg arbeider med Sekhmet, mottar jeg informasjon visuelt. Min profetiske prosess, den prosessen der jeg bringer inn nytt arbeid direkte fra den egyptiske gudeverdenen, varierte avhengig av den karakteristiske energien, eller den arketypiske energien, hos den egyptiske guddommen jeg hadde forbindelse med. Min kjære mann, Friedemann, og jeg begynte å arrangere reiser til Egypt i 2005. Da hadde min utvidede familie fra den egyptiske gudeverdenen vokst til å omfatte et forhold til templene som forbundsfeller, veiledere og venner. Jeg kom til den erkjennelse at templene i seg selv eide en bevissthet de ønsket å dele, og Thoth ansporet meg til å innlemme templene i Egypt i arbeidet mitt. Da jeg kom hjem etter reisen, mediterte jeg og mottok veiledning om når jeg skulle opprette forbindelse med hvilket tempel. I boken presenteres templene i den rekkefølgen jeg selv fikk dem presentert. Mens jeg befant meg i en dyp meditativ tilstand, så dyp at jeg til tider ikke kunne si om jeg sov eller befant med i transe, kunne jeg høre informasjon, eller føle bevissthet, eller se bilder. Da jeg «våknet», visste jeg hva tempelet ønsket å formidle. I begynnelsen ble denne lærdommen formidlet under mysterieskoleopphold. Med tiden ledet Thoth meg til å presentere dem som en flersensorisk mysterieskole som omfatter denne boken og fotografiene i den, essensene fra Egypts templer (som inntas i likhet med blomsteressenser), og lydinnspillinger av lystemplenes innvielse*. Mysterieskolen omfatter det visuelle, lyd og *

Et sett med seks CD-er med tittelen The Temples of Light Initiations omfatter inn-

17


bevegelse, og speiler dermed de måtene jeg mottok informasjonen på. Etter hvert som jeg tilbrakte mer tid i Egypt sammen med gudeverdenen og templene, begynte bevisstheten min å forandre seg. Jeg ble mer åpensinnet, og de subtile sansene mine ble fordypet og forsterket. Jeg ble friskere og gladere, og levde i stadig større grad ut fra nøytralitetens rom, der jeg var ett med det guddommelige. I prosessen der jeg forente meg med templenes visdom og hjertelære, forvandlet jeg meg. Den personen jeg er i dag, er ikke den samme personen som la ut på denne reisen. Jeg tror at det gamle Egypts visdom også finnes i deg, at den er nedlagt i ditt DNA, og at denne innvielsesreisen gjennom Egypts templer er en prosess som vil føre til at du husker. Som et resultat av å ha fullført denne reisen vil du huske mer av din essens – din sjels uttrykk, ditt sahu, ditt fullt realiserte selv. Jeg er glad for å kunne være den broen som bringer denne hjertelæren fra Egypt til deg, glad for å kunne bistå deg i din utviklingsprosess. Det er med stor glede, kjærlighet og takknemlighet jeg deler disse egyptiske tempelmysteriene med deg.

TAKK Jeg vil gjerne takke alle som har støttet meg i dette prosjektet, både åndelige og fysiske skapninger, slik det manifesterte seg fra inspirasjon til fast form. Jeg sender kjærlighet og takknemlighet til min søster i slektslinjen, Nicki Scully, for at hun gjenforente meg med Egypt og støttet meg på min sjels reise, og introduserte meg for noen av de mest fantastiske skapninger jeg kjenner, både i legemlig og ulegemlig form. Det finnes egentlig ikke ord som kan uttrykke min takknemlighet for den bølgeeffekten ditt spillinger av alle de veiledede meditasjonene som er beskrevet i denne boken. For mer informasjon om hvordan man bestiller CD-er, laster ned MP3-filer med de veiledede meditasjonene eller bestiller essenser fra Egypts templer, se Ressurser bak i boken.

18


liv har hatt på mitt. Takk for at du har åpnet dører, påskyndet min vekst og delt av din visdom. Jeg sender en dyptfølt takk til min egyptiske familie ved Quest Travel for at de har ønsket meg velkommen hjem. Mohamed Nazmy – takk for at du tror på meg, og takk for din godhet, din uklanderlige omsorg, og for at du fungerer som rådgiver i det åpne hjertets måter, inkludert å skape et dyptgripende forhold til den guddommelige egenskapen tillit. Emil Shaker – takk for at du deler din hellige viten om egyptologi med meg, en viten som har formet min forbindelse med Egypt og sidene i denne boken. Takk for at du deler din kjærlighet til livet og Egypts magi, og for at du alltid gjør hver eneste reise til den aller beste. Hatem Ali – takk for ditt lys og din kjærlighet. Jeg føler meg alltid velsignet i ditt nærvær. Takk til Egypt, som alltid overgår alle våre djerve reisendes forventninger, mine egne inkludert, og for at du er dette magiske lerretet med uendelige muligheter. Takk til Bo Clark, Nancy Jones og Valley View Ranch, som spiller en så viktig rolle i utviklingen av min sjel. Jeg er evig takknemlig mot alle dem som har deltatt i finjusteringen av dette arbeidet gjennom kurs, private seanser og reiser til Egypt sammen med meg. Den tilliten dere viser, gjør meg i sannhet ydmyk. Takk også til mitt «redaktørråd» – Jeni Miller, Sharlyn Hidalgo, Laura Bailey, Tallulah Bleu, Kelly Malone, Amy Parks, Jonny Hahn, Irene Ingalls, Courtney White, Dream Weaver, Kay Armstrong og Sahaj Kaur Khalsa (takk også for utskriving av de første kapitlene) – som alle har lest og redigert et kapittel av det første utkastet til boken for å klargjøre det for oversendelse til forlegger. Takk, Denise Maroney, for alle dine timer med utskriving, for at du har fungert som fødselshjelper ved dette skaperverket fra det talte ord og over i skrevet form, og mest av alt takk for din kjærlighet, støtte og den sjeleforbindelsen vi deler. Til Sandy Travis vil jeg uttrykke min store takknemlighet for at du har støttet meg i å huske min sjels overenskomst når det gjelder å dele hjertets visdom, og for at du har hjulpet meg med å skape den strukturen og disiplinen som var nødvendig for at boken skulle bli til. 19


Jeg er dypt takknemlig for den ekspertisen jeg har møtt hos hele staben ved Inner Traditions • Bear & Company. Takk til Jon Graham, innkjøpsredaktør, som var den første som sa ja til å utgi boken, og til alle dem som sa seg enig i hans anbefaling. Livet mitt er forandret for alltid. En dyptfølt takk til omslagsdesigner Peri Ann Swan som har valgt den utsøkte illustrasjonen av den talentfulle kunstneren Helena Nelson-Reed, som fremstiller den skjønnheten, gleden og styrken den innviede opplever som et resultat av å legemliggjøre hjertelæren. Takk også til Jeanie Levitan, sjefredaktør, som har fungert som brobygger og har hatt oversikt over de mange aspekter som utgjør skapelsesprosessen av denne boken. Min dype takknemlighet og anerkjennelse til Abigail Lewis, tekstredaktør, for mesterlig ordbehandling i denne hellige teksten. En spesiell takk til prosjektredaktøren min, Laura Schlivek, som har tilført prosjektet elementet jord, og har ansporet meg til å videreutvikle bokens struktur, dette tempelets legeme, for å frembringe en klar sammenheng for leseren som gjør det enklere å forene seg med essensen, hjertet og sjelen i materialet. Ord kommer til kort når jeg skal uttrykke den kjærligheten og støtten jeg mottar fra mor, Nancy Thomas, og min kjære mann, Friedemann. Takk til dere begge for at dere er mine aller største støttespillere, og for at dere inspirerer meg til å være den aller beste utgaven av meg selv. Takk, Friedemann, for at du hjelper meg med å jorde og klargjøre den visdommen som kommer til uttrykk i boken, for at du leder reiser til Egypt sammen med meg, og for dine fabelaktige fotografier av templene. Mest av alt takker jeg deg for den glederike velsignelsen vår hellige forening er, for den dype åndelige forbindelsen vi deler, for den gaven din kjærlighet er, og for den æren det er å få dele ditt liv. Takk, mamma, for at du fungerer som klangbunn for meg, for at du har lest og bidratt med redigeringsforslag til hele boken på alle utviklingsstadiene, og for at du ser min essens. Båndet oss imellom er i sannhet en velsignelse for meg. Jeg sender min dype takknemlighet og kjærlighet til det guddommelige i alle dets magiske former, til Thoth, gudeverdenen, 20


lystemplene, Egypts templer og åndeenglene mine, Ease og Grace, for all den visdommen, kjærligheten og nåden dere har delt med meg. Og til deg, kjære leser: Takk for at du har kalt denne boken til konkret form, for at du har besvart kallet fra Egypt og følger din sjels reise.


INNLEDNING

Fornyelsens reise til det åpne hjertet

D

in reise inn i innvielsesritualene i denne boken er en prosess der bevisstheten utvikles, en prosess som kan klassifiseres som en oppadstigende spiral til det åpne hjertet. Reisen begynner der du befinner deg i dette øyeblikk, og den leder deg gjennom de tretten lystemplene i Egypt. Et lystempel rommer det guddommeliges bevissthet og er en energimessig portal til hjertets visdom. Hvert lystempel vil bistå deg i prosessen med å skille mellom de oppdelte, fragmenterte og atskilte delene i deg selv, og vil hjelpe deg med å erindre ditt fullt realiserte selv i en tilstand av helhet, enhet og kjærlighet. Det er en prosess som handler om fornyelse, forvandling, personlig vekst og utvidelse. Pilegrimsreisen din foregår på de egyptiske lystemplenes arena, og den er uløselig knyttet til myten om Isis, gudinnen for kjærlighet, fruktbarhet og skapelse, og hennes mann Osiris, guden for fornyelse. Set, Osiris’ bror og guden for kaos, drepte og parterte sin bror i rasende sjalusi, og spredte Osiris’ parterte legeme for alle vinder. «Isis seilte over hele Egypt på leting etter Osiris’ deler. Overalt der Isis fant en del – en fot, en arm, en legg, et lår, hjertet hans, deler av ryggraden hans, ørene hans, tungen hans, kjeven hans – ropte hun ut i glede: ‘Han lever! Han oppstår! Guden er funnet på nytt!’ I hver eneste by der hun fant en del av ham, bygget hun et tempel til hans ære.»1 22


Da Isis hadde samlet alle fragmentene av Osiris, satte hun dem sammen, erindret og gjenskapte hans helhet og hans evne til fullt ut å tre inn i etterlivet. I likhet med Isis kommer også du til å seile på Nilen i søken etter tapte og fragmenterte deler av din essens. Gradvis vil du huske ditt totalt fornyede selv som et levende tempel og en portal til hjertets visdom – et lystempel. Å utforske det gamle Egypts kosmologi og dets templer gir dybde og liv til reisen din, selv om mange av de urgamle templene befinner seg i ulike stadier av ruin, noe som er et symbol på den parterte Osiris, det gamle selvet og den demonterte bevisstheten. Ettersom mange av de større templene i Egypt er bygget over eldre templer, vil de templene du besøker, være rester etter kun de senest bygde templene. Hvert tempel er en portal til det overordnede guddommelige hjertets visdom. I The Complete Temples of Ancient Egypt forklarer Richard Wilkinson det slik: «Ifølge det egyptiske verdenssynet var tempelet plassert i sammenheng med de tre sfærene himmel, jord og underverdenen. Det tjente dermed som en slags portal som gudene og menneskene kunne passere gjennom fra det ene riket til det andre.»2

OM TEMPLENE Templene er og var vakre konstruksjoner, men på denne reisen forener du deg med templene som levende kilder til visdom. Hvert enkelt tempel er bygget over en leylinje, en portal eller en virvelstrøm, som har direkte tilgang til informasjon og visdom. Hvert av templene har tilgang til en bevissthet som ligger hinsides et bestemt historisk øyeblikk eller en æra. Derfor kaller vi dem lystempler. Hvert lystempel er en åpning, eller et tilgangspunkt, til høyere bevissthetsriker. Denne boken gir tilgang til den bevisstheten som hvert tempel har å formidle i egenskap av levende forbundsfeller og veiledere på reisen din. Etter hvert som du bygger opp et forhold til templene gjennom din egen erfaring, kan du påkalle deres støtte i din overgang fra ditt gamle selv til 23


ditt fullt ut våkne selv, slik at reisen din kan skride frem i letthet og nåde. Templene er hologrammer. Hver enkelt del rommer helhetens visdom. Derfor er en kort utforsking av historien deres, av mytene, festivalene, symbolikken, gudene og gudinnene tatt med i denne boken for å forenkle tilgangen til hvert av lystemplenes hjertelære. Selv om selve stedet ligger i ruiner, vil du være i stand til å koble deg til visdommen. Når du oppretter forbindelse med en stein eller du vandrer på området, vil du ha tilgang til alt som noensinne har vært, eller som vil bli, på dette stedet. Derfor kan det være gunstig å utforske templenes omgivelser: hvor de ble bygget, og i hvilken hensikt. Alle templene du møter på reisen din gjennom Egypt, ble bygget langs Nilen, med unntak av den hellige Katarinas stjerneport. Den nøyaktige plasseringen for hvert enkelt tempel gjenspeiler ikke bare myten om Isis og Osiris, men også påvirkningene fra stjernene, solen, månen og det miljøet som var av betydning for de gamle egypterne. Nilen var så integrert i tilværelsen i det gamle Egypt at forfatter Robert Bauval har en teori om at egypterne betraktet Nilen som en gjenspeiling av Melkeveien.3 Hvert av templene er orientert mot en naturlig vannkilde, for eksempel Nilen eller en kilde (se fargeillustrasjon 7), som symbolsk representerer skapelsesmyten om livet som oppstår fra vann. Templenes konstruksjon var i mange tilfeller påvirket av solens, månens og stjernenes sykluser, og åpnet for at solens stråler, månens lys og stjernenes skinn fikk lyse opp statuer av en bestemt gud eller gudinne til bestemte tider på kalenderen, for eksempel ved solvervene og jevndøgnene.4 Månetallet 14, som representerer antall dager i månens ny- og ne-sykluser, er integrert i mange av templenes grunntrekk, blant annet i de fjorten søylene i en tempelsøylegang. Tallet 14 er også innebygget i myten om Osiris, ettersom kroppen hans ble oppdelt i fjorten deler.5 Denne Osiris-syklusen med demontering og gjenoppbygging av bevisstheten gjenspeiles i byggingen, demonteringen og gjenoppbyggingen av templene i Egypt. Et tempel ble bygget med et 24


bestemt formål, og når dette formålet var fullført eller ble avbrutt av en ny leder, et nytt regime eller en ny kultur, ble det demontert, ødelagt eller glemt. Et nytt tempel ble bygget på grunnlag av kjernen i det forrige tempelet. Luxor-tempelet er et godt eksempel på et tempel i flere lag – det inneholder både en moské og en kirke som er bygget på samme sted som den urgamle tempelstrukturen (se fargeillustrasjon 22). På Elefantøya har arkeologene oppdaget tjuetre lag med bygninger, inkludert rester etter jødiske, kristne, muslimske og gammelegyptiske bygg for tilbedelse på samme sted (se fargeillustrasjon 17). Dagliglivet i tempelet i tidligere tider omfattet ikke bare innvielsesritualer og utdannelse av yppersteprester, det omfattet også hverdagslivets rutiner. Alle templene ble bygget i tett befolkede områder, og mange av lystemplene i denne boken har fått navn etter den byen de var plassert i. Tempelbyen fylte administrative, militære, forsvarsmessige, religiøse og politiske funksjoner. Hvert tempel hadde en dyp åndelig betydning og gjenspeilet de gamle egypternes matematiske og astronomiske beherskelse og presisjon.6 Din reise gjennom lystemplene vil lede deg inn i de egyptiske mysterieskolenes hjertelære. De egyptiske mysterieskolene omfatter hellig kunnskap som leder den som skal innvies, gjennom overgangsritualer og urgamle krafthandlinger til høyere tilstander av bevissthet eller opplysthet. I det gamle Egypt var prestene og prestinnene voktere av denne kunnskapen, som de delte med kongen og de innviede. Legpersoner ble nektet inngang til templenes indre rom og de hellige stedene for denne sakrale kunnskapen. Tidligere tiders hieroglyfer avbilder aktiveringsritualer som blir utført av en prest, med en overføring av kraft fra guden til den innviede gjennom aktiveringsstenger, for eksempel en ankh, som er symbolet på evig liv, eller det evige livets stav. Kunnskapen om det de innviede utrettet i det gamle Egypt, eksisterer både i flerdimensjonale bevissthetsgrupper og i lystemplenes indre hellige rom. Det finnes ingen bøker i fysisk form i templene, men visdommen og lærdommen er symbolsk vevet inn 25


i energien i disse hellige stedene. Egentlig kan man si at templene i seg selv er bøker i fysisk form, ettersom veggene er dekket med hellige tekster. For å koble seg til de egyptiske mysterieskolenes visdom og huske hva som befinner seg der, må vi ta i bruk den innviedes iboende ferdigheter. En av de ferdighetene som trengs – å vekke de subtile sansene – er avbildet på tempelveggene i Kom Ombo (se fargeillustrasjon 15). Gjennom innvielsene i denne boken vil du få åpnet de fem sansene dine: øynene (inkludert det tredje øye, eller det indre synet), ørene (inkludert klarhørsel – evnen til å høre ånder og visdommens stemmer), luktesansen, berøringssansen (evnen til å føle ånd og de subtile riker) og smak, samt den sjette sansen for indre viten (evnen til å ha kunnskap uten å ha vært nødt til å lære eller bevise noe for deg selv, du bare vet). De egyptiske mysterieskolene underviste også i evnen til å innstille seg på bevisstheten – å opprette et direkte forhold til bevisstheten slik at man kunne bevege seg fra en tilstand av ikke-viten til viten. Den innviede lærte hvordan man åpner oversanselige dører og kobler seg til høyere bevissthetstilstander, hvordan man vekker iboende evner som evnen til healing, fornyelse, å heve bevisstheten, og magi. Når du benytter disse iboende evnene og sansene – syn, hørsel, berøring, følelse, smak og viten – basert på den kunnskapen du tilegner deg gjennom innvielsene, skaper du en dypere forbindelse med de åndelige riker og en økt forståelse av bevisstheten. Dette vil lede deg til å leve ditt liv ut fra det flerdimensjonale perspektivet til ditt guddommelige selv som husker alt. Den innviede våkner til en forståelse av de lagene i bevisstheten som eksisterer i et hvilket som helst øyeblikk. Som innviet har du evnen til å få tilgang til visdommen hos befolkningen og lystemplene i det gamle Egypt, og til å anvende denne visdommen i ditt eget liv. De ferdighetene du tilegner deg gjennom innvielsene, utvikler seg i en stadig oppadstigende spiral; den ene ferdigheten åpner for at den neste blir husket, noe som i sin tur åpner for at enda en blir husket, og så videre.

26


EN INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV OVERGANG TIL HJERTESENTERET Reisen mot fornyelse frembringer en endring i bevisstheten din og er en personlig prosess og et personlig valg. Din individuelle reise der du strekker deg hinsides de fragmenterte, oppstykkede, usammenhengende delene av deg selv mot å erindre og gjenforene ditt fullt ut realiserte selv, gjenspeiles i det kulturelle paradigmeskiftet vi nå opplever. Din reise mot å oppstykke og samle dine integrerte oversanselige elementer og din guddommelige natur skjer på jorden, som nå gjennomgår en kollektiv overgang i bevisstheten under overgangen fra Fiskenes tidsalder til Vannmannens tidsalder. Astronomisk sett kommer dette av «jevndøgnenes presesjon».7 Jorden roterer mot øst, men samtidig skjer det en nesten udefinerbar bevegelse mot vest i jorden på dens roterende akse. På litt over to tusen år fører denne gradvise bevegelsen til at jorden går bakover fra det ene soltegnet til i siste instans å stige opp i et nytt soltegn. Denne forandringen som skjer på himmelen, gjenspeiles i vår personlige fornyelsesreise. På tilsvarende måte som templene i Egypt ble bygget i henhold til kosmos og utformet nøyaktig slik at de skulle fange lyset fra solen og stjernene for at de skulle belyse statuer av guddommene, ble du – i egenskap av lystempel – født i en unik tid da energien i Vannmannens tidsalder aktiverer jordens overgang til dens hjertesenter, der den nok en gang forener seg med himmelen. Ett tempel – Fiskenes tidsalder, som er assosiert med separasjon, dualitet og oppstykket bevissthet – blir nå avviklet, og et annet tempel – Vannmannens tidsalder, som er assosiert med enhet og hjertesentrert bevissthet – blir bygget på den forutgående bevisstheten. Lystemplenes hjertelære underbygger din personlige endring og den kollektive bevissthetsendringen. Disse hellige stedene har bestått gjennom tidligere overganger i Dyrekretsen, og forfedrenes konstruksjon av templene indikerer en mesterlig bevissthet om astronomiske påvirkninger. Ved tempelet i Dendera, for eksempel, finnes et relieff av Nut, himmelgudinnen, med stjer27


netegnet Krepsen like i nærheten av benet hennes, som om hun sparker det bort (se fargeillustrasjon 16). I et annet eksempel antyder Graham Hancock og Robert Bauval at sfinksen med sin løvekropp kan ha blitt bygget da det astrologiske tegnet Løven var dominerende.8 Dette paradigmeskiftet er en oppadstigende spiral på bevissthetens stige fra solar plexus-chakraet (som er assosiert med Fiskenes tidsalder) til hjertechakraet (som er assosiert med Vannmannens tidsalder). Overgangen til hjertesenteret akselererer jordens vibrasjonsfrekvens slik at den blir tilpasset hjertesenteret. Din oppstigningsspiral til hjertet akselererer din individuelle frekvens til en høyere vibrasjon, slik at når du beveger deg inn i det åpne hjertets energi, vil hver eneste del av deg også bevege seg inn i en høyere vibrasjon. Denne gjenforeningen av alle dine tilsynelatende vesensforskjellige aspekter – kroppen din, sinnet, følelsene, ånden, fornemmelsene og til og med din guddommelige opprinnelse – er en opplysningsprosess, der du blir lettere etter hvert som du beveger deg fra en lavere til en høyere vibrasjon. Ditt gamle selv og Fiskenes tidsalder er ikke noe du trenger å flykte fra eller avvise som å være av mindre betydning enn ditt nye selv og Vannmannens tidsalder. Å ta imot gavene fra ditt gamle selv og Fiskenes tidsalder, og erkjenne at de har vært et naturlig skritt i utviklingen av din bevissthet, åpner for at endringen i det selvet du husker, og Vannmannens tidsalder vil bli mer inkluderende og holistisk. Alt du trenger for å våkne og bli opplyst, finnes i deg. Det som skjer, er at du ganske enkelt oppstykker og gir slipp på det gamle mens du minnes og føder det nye. Etter hvert som denne prosessen utvikler seg, vil det som har vært aktivt (atskilthetsbevisstheten), legges i dvale, og det som har ligget i dvale (enhetsbevisstheten), vil bli aktivt. Lystemplenes hjertelære vil støtte deg i overgangsprosessen slik at overgangen til en høyere vibrasjon og et åpent hjerte, enhetsbevissthet, kan fylles med glede, letthet og nåde. Lærdommens mål er å gi deg støtte mens du, den innviede, oppstykker 28


ditt gamle selv fra Fiskenes tidsalder og erindrer ditt hjertesentrerte selv fra Vannmannens tidsalder. Reisen mot fornyelse, utvidelse og hukommelse vil lede deg gjennom tretten templer, tretten deler av Osiris, og tretten bevissthetstrinn. I myten om Isis og Osiris ble Osiris’ kropp oppdelt i fjorten deler, men Isis fant aldri flere enn tretten. Ifølge de fleste beretninger var den manglende delen fallosen hans, symbolet pü skapelsens livgivende kraft. I din oppstigelsesreise fornyes, erindres og gjenopplives det fjortende lystempelet, som er deg, det aspektet av det guddommelige som erfarer denne reisen. Du er det levende lystempelet, den fullt ut erindrede og gjenoppbygde Osiris, det manglende leddet, den skapende livskraften som knytter hele den hjertesentrerte bevisstheten sammen.

Profile for Cappelen Damm AS

Lystemplene av Danielle Rama Hoffman  

Danielle Rama Hoffmann er en kanal for den urgamle egyptiske mysterievisdommen, og hennes kall er å dele kunnskapen hun tilegner seg med and...

Lystemplene av Danielle Rama Hoffman  

Danielle Rama Hoffmann er en kanal for den urgamle egyptiske mysterievisdommen, og hennes kall er å dele kunnskapen hun tilegner seg med and...