Page 10

© CAPPELEN DAMM AS 2016 ISBN 978-82-02-50981-1 1. utgave, 1. opplag 2016 Illustrasjoner: Thomas Kirkeberg Omslagsdesign og seriedesign: Thomas Kirkeberg / Christian Hovden Bloom Sats: Ingeborg Ousland Trykk og innbinding: Livonia print, Latvia 2016 Satt i 14 pkt. New Century Schoolbook og trykt på 115 g Arctic Volume Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

KrimTeam Bok2_materie.indd 6

21.01.2016 15.39

Lars Mæhle Mesterhjernen  

Krimteam Siri & Max er tilbake, og denne saken krever alt de to har av kløkt, mot, klatreferdigheter og teft for kodeknekking! En MC-bande h...

Lars Mæhle Mesterhjernen  

Krimteam Siri & Max er tilbake, og denne saken krever alt de to har av kløkt, mot, klatreferdigheter og teft for kodeknekking! En MC-bande h...