Page 1


Oversatt av Lisbeth Lyngaas


Robert Holden Originalens tittel: Loveability Copyright © 2013 by Robert Holden Published by arrangement with Ulf Töregård Agency AB. Norsk utgave: CAPPELEN DAMM AS, 2014 ISBN 978-82-02-43209-6 1. utgave, 1. opplag Omslag Hanne Kjus Sats: Type-it AS, 2014 Trykk og innbinding: UAB Print-it, Litauen Satt i 10,7/12,2 pkt. Sabon og trykt på 80 g Munken Print Cream 1,5 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillat gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

«Late Fragment» from A New Path to the Waterfall, copyright © 1989 by the Estate of Raymond Carver. Used by permission of Grove/Atlantic, Inc. Any Third party use of this material, outside of this publication, is prohibited. «The Sun Never Says,» from The Gift, © 1999. Used by permission of Daniel Ladinsky. «It Happens All the Time in Heaven,» from The Subject Tonight Is Love: 60 Wild and Sweet Poems of Hafiz, © 1996. Used by permission of Daniel Ladinsky. «I Know the Way You Can Get,» from I Heard God Laughing, © 1996. Used by permission of Daniel Ladinsky. «Only Love Can Explain Love,» fromTeaching of Rumi, by Andrew Harvey, © 1999. Used by permission of the publisher.


Til Hollie, til Bo, til Christopher og til alle


«Hvis du oppnår det svakeste glimt av hva kjærlighet betyr i dag, har du kommet deg uendelig langt i avstand, og langt hinsides antall år i tid, mot din egen frigjøring.» Et kurs i mirakler


Innhold ♥

Forord 11 Innledning 13 DEL I Din skjebne er kjærlighet 21 1 Kjærlighet er ikke et ord 27 2 Din evige elskelighet 32 3 Vår felles oppgave 35 4 Kjærlighetens fundament 43 5 Lev ut kjærligheten 49 DEL II Du er kjærlighet 59 6 Monologen om kjærlighet til en selv 68 7 Speiløvelse 74 8 Barndomsbudskaper 81 9 Kjærlighetshistorien din 90 DEL III Kjærligheten har ingen betingelser 10 Er dette kjærlighet? 105 11 Jeg er glad i deg 115 12 Vis kjærligheten din 130 DEL IV Kjærligheten frykter ingenting 143 13 Speilprinsippet 149 14 Kjærlighet og frykt 157 15 Kjærligheten gjør ikke vondt 166

99


DEL V Kjærlighet er svaret 181 16 Bare kjærligheten er virkelig 17 Et rop om kjærlighet 200 18 Kjærlighetens nærvær 211 Noter 227 Litteraturliste 239 Forfatterens takk 242 Om forfatteren 244 Sagt om boken 245

189


Forord ♥

Det finnes så mye vi kan studere – filosofi og matematikk, poesi og jus, alle kunstarter og alle vitenskaper. Men hva kan vel være viktigere enn å lære hvordan vi skal gi og ta imot kjærlighet? Hvordan ville vår verden ha vært om vi visste hvordan vi skulle vise kjærlighet på en dypere, mer grunnleggende og mer universell måte? Ville vi fortsatt ha kriger? Ville det fortsatt finnes vold? Ville det fortsatt være så mye unødvendig lidelse inni oss og rundt oss? Vi er kommet langt i vår forståelse av enkelte saker, men står ofte tilbake når det gjelder evnen til å gi og ta imot kjærlighet. I en verden der frykten har et grep om vår bevissthet, kreves det en bevisst innsats for å stå imot den. Vi lengter desperat etter kjærlighet, men motsetter oss den med alle midler. Kjærlighetsevne er en veiledning i hvordan vi kan lære å gi slipp på frykten, og heller velge kjærlighet. Det høres ut som en enkel oppgave, men den er sjelden lett. Hver gang vi prøver oss på kjærligheten, må vi våge å ta et oppgjør med den frykten som lurer dypt nede i det underbevisste sinnet. Det er derfor vi leser bøker som denne. Vi trenger noe solid å støtte oss på. Vi trenger setninger og kapitler som kan lære oss noe, mens vi beveger oss forbi vår egen frykt på vei mot kjærlighetens lys på den andre siden. Robert Holden er dyktig med ord, men enda viktigere er det at han er dyktig med mennesker. Man føler seg møtt av kjærlighet når man er sammen med ham. Han har åpenbart 11


gjort et indre arbeid for å bryte ned sine egne forsvarsverker. Dermed har han laget et rom i hjertet sitt slik at andres kjærlighet kan få komme inn. Når han gjør dette – når vi alle gjør dette – skjer det mirakler. Det kommer gjennombrudd. Innsikter dukker opp. Frykt løser seg opp. Og dette er formålet og det positive ved denne boken. Som en myk og mild massasje av hjertet bryter den seg gjennom barrierer og inn til vår kjærlighetsevne. Der lager den plass for at nytt liv kan få komme inn. Det er slik du vil føle deg når du har lest ferdig Kjærlighetsevne. Mye lettere … mye kjærligere … og garantert mye lykkeligere. Marianne Williamson


Innledning ♥

Forestill deg dette: En dag vil barna våre lære om kjærlighet på skolen. De vil bli undervist i kjærlighet og selvaktelse, undersøke meningen av ordene «jeg er glad i deg», lære å lytte til hjertet, og bli oppmuntret til å gå inn for det som skaper glede. Det vil være normalt for foreldre å hjelpe barna sine til å lære hvordan de skal gi og ta imot kjærlighet. De voksne vil ikke være tilfreds med bare å lese romantiske bøker eller se romantiske filmer. De vil finne seg venner og kjærester som er interessert i ekte kjærlighet, og som ønsker å bli kjærligere menn og kvinner. En dag vil alle verdens samfunn legge stor vekt på kjærlighetens betydning. Politikk uten kjærlighet vil høre fortiden til. Ledere som legger vekt på kjærlighetsbaserte verdier som service og medfølelse, vil bli valgt på bakgrunn av vidsyn, mot og karakterstyrke. Økonomer vil fortelle verden at penger ikke virker uten kjærlighet. De vil tilby oss kjærlighetsbaserte økonomiske virkemidler som utraderer fattigdom og sult, og som hjelper oss til å oppleve ekte overflod og frihet. En dag vil alle de viktige yrkene omfatte kjærlighet i undervisningspensum og kjerneverdier. Leger vil behandle pasientene med kjærlighet, og psykologer vil lære pasientene om kjærlighet. Fysikere vil fortelle oss at atskillelse er en «optisk illusjon», og at enhet er det virkelige. Biologene vil fortelle oss at artene er avhengige av samarbeid, og ikke konkurranse, for å overleve. Arkitekter og advokater vil 13


hjelpe oss til å bygge et samfunn basert på kjærlighet. Og økologene vil vise oss hvordan vi skal bli enda mer glad i kloden vår. En dag vil de store religionene anerkjenne en gud som står for ubetinget kjærlighet, og de vil slutte å lære opp folk til å frykte Gud. Aldri mer vil vi gå til krig i Guds navn. Teologer og filosofer, humanister og ateister vil bilegge uenighetene sine for kjærlighetens skyld. De vil fortelle oss at kjærlighet er sterkere enn frykt, at bare kjærligheten er virkelig, og at kjærligheten i siste instans er nøkkelen til opplysning og utvikling. Underveis vil dagens kunstnere synge serenader for oss og underholde oss med skuespill om kjærlighet. Forestill deg alt dette. Jeg vet at det ikke er slik ennå. Jeg tror likevel at det vil skje. Verden må utvikle seg i retning av kjærligheten hvis den skal ha en fremtid. Hver og en av oss blir kallet til å gjøre noe i kjærlighetens navn. Vi må sørge for at menneskeheten vil kunne forstå seg selv, og klare å velge kjærlighet fremfor frykt. Ordet kjærlighetsevne er kanskje nytt for deg. Det finnes ikke noen definisjon på det i en vanlig ordbok. I hvert fall ikke ennå. Språket utvikler seg hele tiden, akkurat som oss, så en dag vil du kunne finne en ordbok med en definisjon av kjærlighetsevne. Og hvis jeg blir bedt om en beskrivelse av dette ordet, vil jeg anbefale noe enkelt som «evnen til å gi og ta imot kjærlighet». Kjærlighetsevne er en «Det viktigste du noen gang meditasjon over kjærligvil lære, er ganske enkelt heten. Den tar for seg det å gi kjærlighet og viktigste du noensinne vil å få kjærlighet tilbake.» lære. All den lykke, helse eden ahbez og overflod du opplever i livet, utspringer direkte fra evnen til å gi og ta imot kjærlighet. Denne evnen er medfødt, og ikke noe du tilegner deg. Du trenger ikke å lære noe på nytt, slik du kanskje lærer en ny algebrateori eller pugger replikker fra Romeo og Julie. Dette er en naturlig evne 14


du har. Alt det du lærer, oppleves mer som å huske noe du alltid har visst.

Kjærlighetsevne består av fem deler. Del I er kalt Din skjebne er kjærlighet. Her oppfordrer jeg deg til å undersøke hvilket forhold du har til kjærligheten, og hva den betyr for deg. Jeg ber deg om å tenke over at målet for livet ditt ikke bare er å finne kjærlighet, men å være kjærlighet. Kjærligheten er den virkelige oppgaven i livet ditt. Den er din åndelige vei. Den er nøkkelen til din vekst og utvikling. Jeg understreker også at du er forutbestemt til ikke bare å være glad i ett menneske, men i alle mennesker. Dette er den sanne betydningen av kjærlighet. Jeg tror det er dette John Lennon mente da han sa: Det spiller ingen rolle hvem du gir kjærlighet til, hvor du gjør det, hvorfor du gjør det, når du gjør det, eller hvordan du gjør det. Det eneste som betyr noe, er at du gir kjærlighet.

Del II heter Du er kjærlighet. Her hjelper jeg deg med å undersøke det grunnleggende indre dramaet som du spiller ut i dine forhold til andre mennesker. Dette grunnleggende dramaet foregår mellom det ubetingede jeget (den ekte deg) og det tillærte jeget (selvbildet ditt). Den grunnleggende sannheten er: «Jeg er verdig å bli elsket», og den grunnleggende frykten er: «Jeg er ikke verdig å bli elsket.» Å være glad i seg selv handler om å vite hvem man er. Det dreier seg om å identifisere seg med kjærligheten. Å være glad i seg selv handler også om å akseptere seg selv, og å oppgi motstanden mot kjærlighet. Poenget er at ekte kjærlighet til deg selv er bra for deg, for familien din, for vennene dine og for jorden. I del III, Kjærligheten har ingen betingelser, viser jeg noen øvelser som jeg lærer bort på det tredagerskurset mitt som 15


jeg kaller Kjærlighetsevne. Enkelte mennesker tenker bare på kjærlighet som «å være glad i andre», mens andre er mest opptatt av «å bli elsket». Hva med deg? Kjærlighetens kunst må selvfølgelig omfatte både å kunne gi og ta imot kjærlighet. Det er først når du tillater deg å gi og motta kjærlighet helt fritt, at du innser at kjærlighet ikke er en vare man utveksler. Det er en måte å leve på. Hvorfor skaper kjær«Å gi kjærlighet og å motta lighet så mye smerte hvis kjærlighet er å kjenne solen den er så vidunderlig? Og fra begge sider.» hvorfor er den så vanskelig hvis den er ment å david viscott skulle være så naturlig? Og hvorfor varer den ikke hvis den er ment å skulle være så mektig? I del IV, Kjærligheten frykter ingenting, setter jeg søkelyset på noen av de vanligste blokkeringene mot kjærligheten, som forventninger og regler, uavhengighet og offer, og forsøket på å endre eller kontrollere hverandre. Jeg presenterer også sjekklisten for ekte kjærlighet, som vil hjelpe deg til å gjenkjenne kjærligheten, og også dyrke frem flere kjærlige forhold i livet ditt. I del V, Kjærlighet er svaret, hevder jeg at uten tilgivelse vil du ikke kunne virkeliggjøre evnen til å gi og ta imot kjærlighet. Tilgivelse er den siden ved kjærligheten som setter deg i stand til å ta et grunnleggende valg mellom kjærlighet og frykt, kjærlighet og smerte, kjærlighet og skyldfølelse, og så videre. Her påpeker jeg også at kjærligheten er intelligent, og at kjærlighet er vår sanne kraft. Hvis vi bare anvender nok kjærlighet i enhver utfordring, enten den er personlig eller kollektiv, vil vi komme frem til en positiv løsning. Den sterkeste påvirkningen du kan ha i en gitt situasjon, er å representere kjærligheten. Kjærlighetsevne er basert på et helt liv av erfaringer og samtaler med foreldrene mine, brødrene mine, vennene mine, kona min, og nå nylig de to små barna mine. I årenes løp har jeg diskutert kjærlighet med filosofer, biologer, pres16


ter, bedriftsledere, fysikere og mystikere. Jeg har også vært så heldig å ha personlige mentorer og lærere som Tom Carpenter, Chuck Spezzano, Russ Hudson, Louise L. Hay og Marianne Williamson, bare for å nevne noen. Når du leser Kjærlighetsevne, vil du få øye på to andre store inspirasjonskilder. Den første er arbeidet mitt med tredagerskurset Kjærlighetsevne. Jeg har undervist i dette kurset i noen år nå, og også holdt andre kurs som Love and the Enneagram og Love and Fear (basert på læren i Et kurs i mirakler). Den andre er at jeg har tatt med mange historier og samtaler fra min private praksis med enkeltmennesker og par (alle navn er blitt endret for å overholde taushetsplikten). Skrivingen av Kjærlighetsevne var først og fremst inspirert av det jeg best kan beskrive som en prosess med indre lytting. Hver gang jeg satte meg ved pulten for å skrive, begynte jeg med noen minutters stillhet, og ba deretter kjærligheten om å undervise meg om kjærlighet. Jeg var underveis helt bevisst på at jeg ikke «snakket» med noe utenfor meg selv. Det dreide seg om en indre samklang med noe. Jeg forteller dette for å understreke at man ikke egentlig kan lære kjærlighetsevne gjennom bøker, kurs eller rådgivningstimer (hvor nyttig det enn er). Du lærer det ved å la den kjærligheten som er din sanne natur, få undervise deg i hvordan du skal gi og ta imot kjærlighet. Robert Holden London, oktober 2012


DEL I ♥


Din skjebne er kjærlighet ♥

«Jeg er på jakt etter kjærlighet,» sa Evelyne idet hun flyttet seg rundt i stolen og prøvde å finne en god sittestilling. «Hvordan går det?» spurte jeg. «Ikke så bra,» svarte hun. «Hvor lenge har du vært på jakt?» spurte jeg. «Omtrent fire år nå,» sa hun og prøvde å smile. «Men det føles som mye lenger enn det.» «Hvor mye lenger?» «Altfor lenge,» sukket hun mens blikket flakket rundt i kontoret mitt. «Det var virkelig lenge for å jakte på kjærligheten.» «Ja.» «Evelyne, har du noen gang tenkt på å gi opp jakten?» «Å, mange ganger,» lo hun. Samtalene med Evelyne var preget av tvekamp og lek. Hun hadde en stoisk sans for humor som jeg likte godt, men jeg valgte å la være å le sammen med henne denne gangen. Det vi snakket om, var altfor viktig til at vi kunne løpe fra det. Så jeg stirret Evelyne inn i øynene og spurte bestemt på nytt: «Evelyne, har du noen gang tenkt på å gi opp jakten?» «Hva mener du?» spurte hun. «Jeg ser det slik,» sa jeg, «at når du leter etter kjærligheten, blir du blokkert så du ikke finner den.» «Kan du gjenta det?» sa hun. «Når du leter etter kjærligheten, blir du blokkert så du ikke finner den.» 21


«Så hva foreslår du?» «Slutt å lete etter kjærligheten.» Evelyne hadde vanligvis et raskt svar på alt, men ikke denne gangen. Hun sa ikke et ord. Hun gikk dypt i seg selv. Jeg ventet på henne. Bølger av følelser begynte å bre seg over ansiktet hennes. Jeg så frustrasjon, sinne og en underliggende tristhet. «Er du ikke sliten av å lete etter kjærligheten?» spurte jeg. «Jo, selvfølgelig,» svarte Evelyne og strakte seg etter et papirlommetørkle. «Min oppfordring til deg er at du slutter å lete.» «Ja, og så finne meg en ordentlig jobb?» svarte hun, idet hun gjorde sitt beste for å spe på med litt humor. «Bare stopp,» sa jeg. «Men hva skjer da?» Dette var bare andre gangen vi møttes, men jeg fornemmet at Evelyne var åpen for å betrakte saker på en ny måte. Så jeg fortalte Evelyne at hennes «jakt på kjærlighet» etter mitt skjønn var et forsøk på å få til en avtale med Gud. Jeg sa: «Det er som om egoet ditt har gitt Gud et ultimatum som lyder slik: ‘Jeg vil bare begynne å leve igjen når jeg finner kjærligheten’, eller heller: ‘når DU (Gud) finner kjærligheten for meg.’ Det høres fornuftig ut for egoet ditt, men det er ikke slik Gud fungerer. Det er heller ikke slik livet fungerer. Du finner ikke kjærligheten ved å lete etter den.» «Så hvordan finner man kjærligheten?» spurte Evelyne. «Vel, først må du erkjenne at du er det du leter etter,» sa jeg. Evelyne sa ingenting, noe som i hennes tilfelle betydde: «Bare snakk videre.» «Du er fortsatt på jakt etter kjærlighet fordi du føler at ingen kan være glad i deg,» fortsatte jeg. «Du har glemt hvor lett det er å være glad i deg, og det er denne glemselen som gjør at du leter etter kjærlighet uten å finne den.» «Jeg tror ikke at noen kan være glad i meg,» sa Evelyne stille. 22


«Kjærlighetsevne begynner med at du må se på deg selv og finne kjærlighet der,» fortalte jeg. Evelyne satt helt stille i stolen. Jeg så at hun vurderte det jeg hadde sagt, opp imot sin egen logikk. En dom lå rett rundt hjørnet. Om et øyeblikk ville jeg vite om vi kunne fortsette eller ikke. Jeg kunne merke motstanden hennes, men jeg så også at hun var blitt mykere i ansiktet, og at hun så yngre, lysere og klarere ut. Evelyne dukket frem igjen fra sitt indre og åpnet seg helt og fullt. «Greit, jeg skal slutte å lete etter kjærligheten,» sa hun og tok en ørliten pause. «Men jeg har fortsatt lyst til å finne kjærligheten. Så hvordan gjør jeg det?» «Vel, først må du godta at du er skapt av kjærlighet,» forklarte jeg. «Dette er viktig, for likt tiltrekker likt. Hvis du vet at du er kjærlighet, vil du synes det er greit å tiltrekke kjærlighet inn i livet ditt.» «Fint, jeg skal jobbe med det,» sa hun. «Men kan du gi meg noe mer praktisk å gjøre i mellomtiden?» «Ja,» sa jeg. «Men bare hvis du lover at du ikke overhører det jeg akkurat sa.» «Det er greit,» svarte hun og sperret opp øynene for å få samtalen til å gå videre. «Måten å finne kjærlighet på, er å være et mer elskelig menneske,» sa jeg. «Jeg er et elskelig menneske,» protesterte hun. «Jeg ber deg om å være et mer elskelig menneske,» svarte jeg. «Hvordan gjør jeg det?» «Begynn med å være mer glad i alle.» «Alle!» utbrøt hun. «Alle.» «Er du sikker?» «Jeg ber deg ikke om å gå på stevnemøte med alle,» sa jeg. «Bra.» «Å være glad i alle er ekte kjærlighet,» forklarte jeg. «Det er også nøkkelen til å klare å være glad i noen.» 23


«Så hvordan begynner jeg å være glad i alle?» spurte Evelyne. «Trinn én er å tilby deg å være litt imøtekommende,» sa jeg. «Greit, det skal jeg klare. Og hva er trinn to?» «Trinn to er å være åpen for å la kjærligheten vise deg hvordan du skal være glad i alle. Du er laget av kjærlighet, og den vil vise deg hvordan du gjør det, bare du lar den få lov.» Å jakte på kjærligheten er et helvete. Alle har vært der. Vi har alle gjort det. Dette er en tankegang du identifiserer deg med når du glemmer hvem du er, og hva kjærlighet er. Det er dette du gjør når du opplever å falle i unåde, og er redd for at kjærligheten har forlatt deg. I dette helvetet leter du etter kjærlighet utenfor deg selv. Letingen får deg til å tro at du eksisterer utenfor kjærligheten. Du handler som om du og kjærligheten er to atskilte vesener. Du tror at hele verdens hensikt er å finne kjærligheten, og ikke miste den igjen når du først har funnet den. Det er skremmende å jakte på kjærligheten. Det er fordi dette er en strategi som blir brukt for å skjule en forferdelig frykt som du helst ikke vil konfrontere. Dette er frykten for at «jeg ikke er verdig å bli elsket». Jeg omtaler denne frykten som den grunnleggende frykten, for alle opplever den, og den forårsaker all annen form for frykt. Denne frykten er ikke ekte, men du vet ikke dette hvis du er for redd for å se på den. Så du bestemmer deg for å forlate deg selv, og du begynner å lete etter noen som vil kunne bli glad i deg. Dette er like skremmende. Hvor kan du finne dette mennesket? Er han fortsatt ledig? Finnes han i det hele tatt? Greit, kanskje han finnes, men hva er sjansene for at han kan bli glad i deg hvis du ikke er glad i deg selv? Å jakte på kjærligheten er smertefullt. Du leter etter kjærlighet fordi du har felt en dom om at ingen kan være glad i deg. Før du endrer syn på deg selv, har du ikke noe annet håp enn å finne noen som kan oppheve denne dommen. Så du prøver å skape et behagelig bilde av deg selv som dek24


ker over den smerten du føler ved at ingen kan være glad i deg. Dette bildet vet hvordan det skal være forførende, tiltrekke seg oppmerksomhet og vinne beundring, men fordi det ikke er det ekte deg, tiltrekker det seg ikke ekte kjærlighet. Du fortsetter derfor å lete, men fordi du ikke endrer mening om deg selv, finner du bare din egen mangel på kjærlighet. Det er vanskelig å tro på kjærligheten når du leter etter den. Jo mer du leter, jo mer føler du at du ikke er verdig å bli elsket. Når dette skjer, tror du ikke det er mulig at noen kan være glad i deg. Til slutt begynner du å tvile på at kjærligheten i det hele tatt eksisterer. Det er den verste smerten som finnes. Det er umulig å fortsette å leve hvis du tror dette. Nå er du bare en skygge av deg selv. Du har havnet i en blindgate. Jakten på kjærligheten har ikke fungert. Så nå er det på tide å prøve noe annet. Og det er positivt. De som går på jakt etter kjærlighet, viser bare sin egen mangel på kjærlighet, og de kjærlighetsløse finner aldri kjærlighet, bare de som elsker, finner kjærlighet, og de trenger aldri å lete etter den. d.h. lawrence 1

Veien ut av helvete er ikke å lete etter kjærlighet, men å legge merke til hvordan du blokkerer den. Du begynner med å undersøke hva som i det hele tatt får deg til å jakte på kjærligheten. For det «For å finne den elskede må første må du kaste vrak du bli den elskede.» på alle de kjærlighetsløse bildene du har laget av rumi deg selv. Å se etter kjærlighet handler egentlig ikke om å finne en annen. Det dreier seg om å finne igjen deg selv. Du må også være villig til å forkaste de teoriene du har om kjærlighet, å tømme hodet for tillærte ideer, å gi slipp på gamle historier, og – som poeten William Blake sa det – å «rense sansningens dører» 25


slik at du kan la kjærligheten vise seg som den egentlig er.2 Kjærlighet er en indre reise hjem. Du kommer dit ved å starte her, akkurat der du er nå. Målet for reisen er ikke å finne kjærlighet, men å vite hva kjærlighet er. Kunnskapen har du i deg allerede. Jeg kaller denne kunnskapen kjærlighetsevne.

Profile for Cappelen Damm AS

Kjærlighetsevne av Robert Holden  

"Kjærlighet til deg selv er det du er ment å skulle føle for deg selv," sier Robert Holden. Når du tenker at noe mangler i et forhold, er de...

Kjærlighetsevne av Robert Holden  

"Kjærlighet til deg selv er det du er ment å skulle føle for deg selv," sier Robert Holden. Når du tenker at noe mangler i et forhold, er de...