Ikke bare ville Wilma

Page 1


© CAPPELEN DAMM AS, 2011 ISBN 978-82-02-35969-0 1. utgave, 1. opplag 2011 Illustrasjoner: Lene Ask Sats: Grandt Grafisk, Cecilie Cappelen Grandt Trykk og innbinding: UAB Balto Print, Litauen, 2011 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

www.cappelendamm.no


Innhold 1. Ville Wilma feirer bryllup 9 2. Ville Wilma på Gran Canaria 25 3. Ville Wilma blir storesøster («Bla bla baby bla bla») 53