__MAIN_TEXT__

Page 1


© CAPPELEN DAMM AS, 2012 ISBN 978-82-02-37911-7 2. utgave, 1. opplag 2012 Denne boken ble først utgitt i 1995 av Hjemmets bokforlag AS, Oslo. Omslagsdesign: Laila Mjøs/Blæst design Sats: Typografisk a.s Trykk og innbinding: Livonia Print Sia, Latvia 2012 Trykt på 70 g Ensolux Cream 1,6 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


Profile for Cappelen Damm AS

Fra tanke til handling av Bjørn Ringdom  

Denne boka er en videreføring av Ringoms suksessbøker Du kan hvis du vil og Tenk positivt!. Her får vi hjelp til å sette oss mål, og forfatt...

Fra tanke til handling av Bjørn Ringdom  

Denne boka er en videreføring av Ringoms suksessbøker Du kan hvis du vil og Tenk positivt!. Her får vi hjelp til å sette oss mål, og forfatt...