Page 1


587+:+,7(

'XRJ VMHOHQGLQ Kanalisert fra forfatterens 책ndelige veileder

2YHUVDWWDY.DUL.DKUV


Ruth White Originalens tittel: Working with Your Soul © 2007 by Ruth White Published in Great Britain in 2007 by Piatkus Books Norsk utgave: © CAPPELEN DAMM AS, 2010 ISBN 978-82-02-30640-3 1. utgave, 1. opplag Omslagsdesign: Kristin Stephansen-Smith Sats: Type-it AS, 2010 Trykk og innbinding: ScandBook AB, Sverige Satt i Sabon og trykt på Ensolux Cream Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


Til minne om min bror Philip, i kjĂŚrlighet og med takk for alt du ga og alt du lĂŚrte meg.


Innhold

Forfatterens takk Innledning 1 2 3 4 5 6 7

Sjel og ånd Din sjels reise Sjelearbeid Tolking av din sjels hensikt Å lære av personlige forhold og livets lærere Virkemidler for dypere forståelse Arketyper som redskaper for sjelearbeid og sjeletjeneste 8 Sykdom og sjelens mørke natt 9 Å lytte til sin sjel 10 Sjelens utvikling Ordforklaringer Anbefalt litteratur Register

9 11 19 28 40 63 84 113 145 170 209 228 233 242 245


Forfatterens takk

J

eg takker mine forleggere og redaktører for all hjelp og støtte. De gruppene jeg underviser, bidrar med uvurderlig hjelp og stor begeistring i mitt arbeid og gir meg stor inspirasjon fordi de stiller de rette spørsmålene til rett tid. I de personlige historiene du kan lese i denne boken er navn og detaljer forandret, men de av mine klienter og venner som jeg forteller om, har gitt meg sin sjenerøse tillatelse til å ta historiene med i boken. Min jack russell-terrier, Jackson, som jeg har takket i andre bøker fordi han alltid er ved min side når jeg skriver, døde dessverre for to år siden. Nå har jeg en tispe av jack russell-krysning som heter Bracken. Hun er fortsatt ung, men hun liker også å sitte ved min side når jeg arbeider. Men mest av alt takker jeg selvfølgelig min velkjente og høyt elskede åndelige veileder, Gildas. Ingen av mine bøker kunne ha blitt skrevet uten hans lære, visdom og tålmodighet.


Innledning

I

årenes løp har jeg skrevet en rekke bøker om ånd og sjel (se Anbefalt litteratur), og i hver eneste bok har jeg tatt med detaljer fra min egen livshistorie fordi de i alt vesentlig forteller om det arbeidet jeg utfører og de trossystemene jeg etterlever. For hver bok har jeg forsøkt å gi denne personlige historien en litt annerledes vektlegging eller perspektiv, ikke bare fordi jeg ønsker å unngå gjentagelser, men også fordi forskjellige deler av min egen historie kan gi en spesiell resonans til det temaet jeg bearbeider. Når det gjelder denne innledningen, vil jeg gjerne forklare hva jeg mener det innebærer å «arbeide med sin sjel», og jeg vil bruke mine personlige erfaringer for å sette bokens innhold inn i en sammenheng. Mitt liv har hatt en spesiell fremdrift, og det tok en retning som jeg ikke kunne ignorere. Dette har ført til at jeg til tider har klaget over at jeg har hatt få valgmuligheter og liten frihet når det gjaldt å forme livets retning. I hvert fall fra jeg var 19 år gammel, har jeg følt at jeg har hatt en klart definert sjeletjeneste eller -hensikt som har bestemt og formet den veien jeg vandrer. Det har vært som om veiskilt jeg ikke har kunnet overse, har vært plassert langs min vei på forhånd. På mange måter har livet mitt vært eiendommelig. Så 11


lenge jeg kan huske, har jeg vært bevisst på at det er et annet nærvær eller en skapning hos meg som ikke er inkarnert, men som kommer fra en subtil verden som griper inn i vår kjente fysiske verden. Allerede fra treårsalderen fornemmet jeg en høy, hvit, skinnende skapning som jeg i mange år mente måtte være en engel. Da jeg var 18 år gammel, innså jeg at dette nærværet var en veileder fra åndeverdenen som jeg kunne kommunisere med. Han ba meg kalle ham «Gildas» og sa at jeg skulle lære å bli en kanal for lærdom og sammenhenger som han ønsket å kommunisere fra sin ulegemlige, eller åndelige, dimensjon. Den gangen utdannet jeg meg for å bli lærer for småbarn, og jeg hadde problemer med å se hvordan jeg skulle klare å kombinere undervisningsjobben med det å stå til tjeneste for Gildas og de subtile verdener (dimensjoner som ligger utenfor vår synlige verden, der veiledere, engler og etterlivet eksisterer). Det virket imidlertid som om jeg ikke hadde noe annet valg enn å forsøke, og det var ganske utrolig hvordan jeg fant frem til de rette kontaktene, og hvordan dører åpnet seg som et resultat av min vilje til å arbeide med denne andre dimensjonen av livet. Etter en rekke utfordringer og synkroniteter begynte jeg å utdanne meg til lærer ved The City of Leicester Teacher Training College, men jeg var en student med et desperat behov for hjelp på det psykiske plan. Selv om vi i dag er vant til at det er rådgivere tilgjengelig for studenter, fantes det bare to slike banebrytende rådgivningstjenester for studenter i 1956: Den ene var ved London School of Economics, den andre, dr. Mary Swainson, holdt tilfeldigvis til ved University of Leicester. Dr. Swainson var jungiansk psykoterapeut, men, som hun fortalte meg senere, hun tilhørte også den innerste kretsen i en esoterisk gruppe – The White Eagle Lodge. Hun var derfor vel bevandret i åndelige og sjelelige spørsmål, 12


samt i fenomenet kanalisering – noe som var et ganske nytt territorium for meg. Hun ble min rådgiver og tillitsperson i lang tid, og etter hvert skrev vi bøker sammen og har holdt kontakten hele tiden etterpå. Mary hjalp meg med å forstå mer av meg selv og mitt forhold til Gildas og det arbeidet vi kunne utføre sammen. Da perioden med min hardt tiltrengte terapi var over og mitt samarbeid med Gildas vokste og utviklet seg, arbeidet Mary og jeg ofte sammen. Gildas’ lære ble viden spredt, og en forlegger inviterte oss til å skrive om hvordan læren hadde utviklet seg. Til slutt skrev vi tre bøker sammen for denne forleggeren (se Anbefalt litteratur: Gildas Communicates, Seven Inner Journeys og The Healing Spectrum). Senere skrev jeg flere bøker på egen hånd og ble invitert til å lede seminarer og grupper i Storbritannia og utenlands. Å undervise barn var aldri mitt foretrukne valg, så senere omskolerte jeg meg til transpersonell psykoterapeut. Jeg fortsatte å kanalisere Gildas, og driver fortsatt praksis for personer som ønsker healing, kanalisering og psykoterapi. Med den sjenerøse tillatelse som mennesker så å si alltid er villige til å gi, har jeg hele tiden hatt mulighet til å bruke mine erfaringer fra grupper og enkeltpersoner og har fått tillatelse til å gjengi pasienthistorier, blant annet dem du kan lese i denne boken. Navn og visse detaljer er naturligvis forandret for å sikre anonymitet. Det hender jeg klager over at jeg stadig treffer på veiskilt som er litt for klare for min smak og mitt temperament, men i løpet av mitt virke har jeg truffet mange som opplever det motsatte dilemmaet. De føler at det er altfor mange valgmuligheter og ingen klare veiskilt. En vanlig uttalelse fra personer som oppsøker meg for å få terapi eller konsultasjoner, er denne: «Om bare noen hadde kun13


net fortelle meg hva jeg skal gjøre med livet mitt, slik at jeg kunne komme i gang og få gjort det.» Selv har jeg vært så heldig at jeg har funnet og fulgt min sjeletjeneste, og med denne boken håper jeg å kunne være til hjelp for alle som har stilt dette spørsmålet, men som ennå ikke har funnet svaret. Du og sjelen din vil hjelpe deg med å definere din sjels hensikt og sette deg i stand til å følge den veien du er ment å vandre i dette livet. Søken etter større mening i livet handler ofte om et ønske om å tjene en klar hensikt eller finne en bestemt type arbeid å utføre. I dette ønsket, enten det har kommet til uttrykk i slike ordelag eller ikke, ligger det en lengsel etter å vite hvorfor man er her og hvilken hensikt sjelen har for oss når den har ført oss til et liv på jorden. Sjelen er en del av vår søken etter integritet og mening, men det finnes stunder når man kan ha behov for hjelp for å kunne lese de tegnene i livet som vil hjelpe oss med å arbeide mer bevisst med dem, og det er her denne boken og mitt arbeid kommer inn. Når jeg skriver en bok med tittelen Du og sjelen din, er det vel ganske opplagt at jeg har en oppfatning av eller en tro på at noe som kalles «sjel», både har en plan for og en oversikt over hvert eneste menneskes liv, og det er det som er grunnen til at jeg ønsker å bidra til at du finner frem til det som gjelder deg. Dette «noe» ligger utenfor den personligheten som lever sitt liv på jorden. Ved bruk av uttrykket «sjelens kode» påpeker James Hillman (se Anbefalt litteratur) at vi for å få vite mer om hvordan man kan arbeide med sjelen, også må klare å tolke dens budskap. En søken etter mening og hensikt vil helt sikkert berøre oss alle på et eller annet tidspunkt i livet, og kan lede til religiøs, åndelig eller psykisk utforsking – eller kanskje en kombinasjon av disse. Utforskingen kan beskrives som en fase med «sjelegransking». 14


Ettersom jeg har hatt muligheten til å arbeide med Gildas, har min sjelegransking vært klart definert. Jeg har arbeidet med ham som hans kanal eller assistent i 50 år og kommer til å fortsette med det så lenge jeg er i stand til det. Sjelearbeid, eller det å arbeide med sin sjel, er imidlertid langt mer enn en konkret oppgave eller et kall. Mens sjeletjeneste kan defineres klart som for eksempel et kall eller en vilje til å undervise, pleie eller praktisere jus, for eksempel, omfatter sjelearbeid hele livet og måten man lever livet på. Det er de samlede oppgaver, utfordringer og erfaringer som livet bringer for at vi skal formes og utvikles. Når arbeidet med sjelen blir en erkjent eller identifiserbar faktor, får livet større mening og danner en mer harmonisk og sammenhengende vev. Dermed er det en forbindelse mellom sjeletjeneste og mer generalisert sjelearbeid, men det er ikke én og samme sak. Sjeletjeneste er en livsretning, sjelearbeid skaper forandring i måten man lever på og foretar valg og beslutninger på, og forholder seg til måten man vokser på. Min sjeletjeneste med Gildas har ikke krevd mye tolking. Den har mer vært avhengig av en vilje til å samarbeide og til en viss grad sette seg selv i en prekær situasjon. Jeg vil beskrive denne delen av mitt liv som «eksepsjonell». I én forstand er det snakk om et kall. Kanskje har du selv i ditt personlige liv – eller kanskje ikke – et kall til en konkret definert eller utpekt tjeneste på vegne av din sjel. Mange av klientene mine søker etter dette kallet, noe jeg er overbevist om er tilfellet også for mange andre. Men kall mot og definisjon av en bestemt karriere eller retning i livet er ikke svaret på spørsmålet om å forstå sitt sanne sjelearbeid. Dette kommer fra en dypere forståelse og tolking av sjelens mening som rommes i livets hverdagslige, vanlige eller verdslige aspekter. Når denne tolkingen skjer, 15


kan vi dra større nytte av sjelens dimensjon og perspektiv og lære å kjenne dens støtte på alle livets områder. De ordinære og de eksepsjonelle aspektene i alle menneskers liv viser sjelens intensjoner som strålende refleksjoner fra en finslipt juvel. I mange liv, eller i visse perioder i livet, er det eksepsjonelle så komplisert sammenvevd med det ordinære at det er helt nødvendig å lære hvordan man kan få lyset til å finne frem til fasettene i ens egen juvel slik at vi selv, og alle andre, kan se den glansen som helt sikkert er der, og gi den en mulighet til å stråle. Jeg kaller meg «åndelig rådgiver» og fortsetter samtidig med mitt arbeid som rådgiver innenfor transpersonell psykologi og psykoterapi. Den transpersonelle psykologien har som mål å tilføre det psykologiske arbeidet sjelens og åndens dimensjoner, slik at livet kan oppleves som en reise som står under sjelens omsorg. I det første kapitlet vil jeg forsøke å definere sjel litt klarere – helt sikkert er det at den er et styrende og evig aspekt av vårt vesen. Når vi blir mer bevisst på og kommer i kontakt med sjelen, vil meningen med det nåværende livet, og beskaffenheten og meningen med den lærdommen vi møter, bli lettere tilgjengelig. Jeg mener at vårt nåværende liv i seg selv er helt, samtidig som det er et kapittel i en bredere utviklingssammenheng. Vi er derfor ambassadører for vår egen sjels kontinuerlige utvikling. Jeg tror også på reinkarnasjon og en bestemt organisering av sjelen, noe jeg går nærmere inn på i kapittel 2. Kort sagt sier Gildas at reinkarnasjon er mer komplisert enn at én personlighet lever om og om igjen. Det større bildet består av forskjellige personligheter som inkarnerer for å tilføre balanse, samsvar og kontinuitet til sjelens erfaringer. Derfor er hver enkelt inkarnert personlighet en ambassadør for sjelen, eller et ledd i en kontinuerlig histories kjede. Å lære å avdekke mer om 16


hva som har gått forut for vårt spesielle ledd i kjeden, er et viktig aspekt ved sjelearbeidet (se kapittel 3). Det er min erfaring at det å se livet i sammenheng med dette større bildet kan være meningsfylt og spennende. Dette er egenskaper jeg håper å kunne bidra til å tilføre den reisen du kommer til å foreta etter hvert som du leser teorien og alle de personlige historiene i denne boken. Det er øvelser som henger logisk sammen i hvert kapittel, øvelser som vil hjelpe deg med å oppnå en mer livfull forbindelse med sjelen, og jeg håper du vil arbeide deg gjennom dem og bruke dem som hjelp på reisen. Når du arbeider med sjelen din på denne måten, kommer du til å kunne glede deg over opplevelsen av å være fulgt til enhver tid av den essensen som er sjel. Før dette skjer, har du kanskje følt deg som en ensom reisende i ukjent land, uten å kjenne deg selv, uten at andre har kjent, sett og hørt deg. Det er mitt håp at denne boken kan bidra til å lede deg fra en eventuell følelse av meningsløshet eller forvirrende frakobling når det gjelder ditt ståsted i den store planen, over til en stadig tilstedeværende følelse av meningsfylt forbindelse og et sjelfullt liv.


1

Sjel og ånd

V

i kan bruke bilder for å beskrive forholdet mellom sjel og ånd slik at det blir enklere å forstå forskjellene og hvordan de fungerer sammen i et fullkomment partnerskap. Hva er sjel og hva er ånd? Et bilde av en gyllen flamme som brenner klart i en sølvkalk, brukes ofte når man snakker om sjel og ånd og forholdet dem imellom: Sjelen er kalken, ånden er flammen som brenner i den. Dette er et velegnet bilde å bruke for å skille mellom sjel og ånd samt for å illustrere forholdet mellom dem. I kinesisk filosofi henvises det til de gjensidig utfyllende prinsippene yin og yang (se Ordforklaringer side 233). Når vi bruker disse begrepene, betraktes vanligvis sjelen som yin, eller det feminine prinsipp, og ånden som yang, eller det maskuline prinsipp. Symboler som er knyttet til det feminine prinsippet, eller yin, har gjerne form som en kopp, eller de er hule og romlige. Sølv betraktes som et metall for det feminine prinsipp. Symboler som er knyttet til det maskuline prinsipp, eller yang, er rette, falliske og gjennomtrengende. Gull er metallet for det maskuline prinsipp. Månens sølv og solens gull – de lysende himmellege19


mene som hersker over dag og natt – betraktes som henholdsvis feminine og maskuline prinsipper, og de er også symboler på forholdet mellom sjel og ånd: Månen er sjel, solen er ånd. Når vi blir født, inkarneres vi – vi blir en skapning kledd i kjøtt. Den subtile essensen som er din ånd, og som gir deg en stor del av din individualitet og glød eller lidenskap i livet, er svært tilstedeværende i det inkarnerte «du». Din ånd er ditt høyere vesens aktive, besjelede prinsipp som er inkarnert i deg. Det er det som gjør deg åndelig levende. Du har også en sjel som eksisterer på de høyere plan, og som overvåker og planlegger inkarnasjonen mer enn at den er levende til stede på samme måte som din ånd. Sjelen er det mottagelige aspektet av ditt høyere vesen, men den er også en kløktig planlegger. Dens hensikt er å utvikle seg, eller nå en tilstand der dybden og bredden i de inkarnerte erfaringene gjør den klok. På denne måten har din sjel en hensikt – eller kanskje en serie, eller et program, med hensikter – for deg mens du lever ditt liv. Som forklart i innledningen kan din sjel ha en konkret oppgave som du skal utføre, men den planlegger også ditt liv på kompliserte måter slik at du kan lære av alle de eventualiteter som livet måtte bringe. Spekteret av muligheter og mulige erfaringer i livet kan virke svært bredt, eller avhengig av tilfeldighetene, men som vi skal se i de følgende kapitlene, sikrer din sjels generelle livsplan, for deg i din nåværende inkarnasjon, at du fortsetter med, eller balanserer, hendelser som har skjedd i tidligere inkarnasjoner. Ettersom sjelens system er så komplisert, må sjelens hensikt tolkes slik at vi kan få mulighet til å utføre vårt sjelearbeid med større hell og bevissthet. Din sjel våker over dine erfaringer i inkarnasjonen, men for å klare dette holder den til på et annet og mer subtilt plan (som forklart i kapittel 2). 20


Et fullkomment forhold Sjelen blir tynget av erfaringens byrde, men den bearbeider gradvis alt du lærer i inkarnasjonen til visdom og helhet. Når denne prosessen er fullført, er det som om sjelen og ånden har inngått et ekteskap. Det er denne tilstanden som av og til kalles «det mystiske ekteskap». Bildet av din sjels gylne flamme som brenner i din sjels sølvkalk, er et bilde av sjel og ånd i fullkomment forhold til hverandre. Åndens flamme brenner bort all tyngde fra sjelens sølvkalk, som deretter rommer og gjenspeiler den åndelige flammen idet de trer inn i en evigvarende harmoni. Bildet av åndens gylne flamme som brenner jevnt i sjelens sølvkalk, kan være nyttig å ha i tankene når man skal kaste seg over den kompliserte oppgaven det er å definere og gjøre seg kjent med de hellige aspektene i sitt vesen og tenke gjennom det som kan være målet – å lære å arbeide i større bevissthet med sin sjel i hverdagen, i livet her og nå. Ved slutten av dette kapitlet er det en øvelse der dette symbolet brukes for at det skal bli enklere å reflektere mer inngående over hva som kan være egenskapene i vår egen sjel. For å oppsummere: Den gylne flammen og sølvkalken representerer sjelen og ånden i et fullkomment forhold til hverandre. Sjelens kar er klart og vakkert, den åndelige flammen fortærer ingenting, den er strålende, bevegelig og uutslukkelig. Karet er yin, eller det feminine prinsipp, flammen er yang, det maskuline prinsipp. Når du er i harmoni med deg selv og med livet, er også din sjel og ånd i harmonisk balanse.

21


Hvor passer det høyere selvet inn? Hvis du er kjent med en del av den åndelige og esoteriske terminologien, har du kanskje allerede stilt deg følgende spørsmål: «Hva med mitt høyere selv?» «Er det bare et annet navn på sjel eller ånd, eller er det atskilt fra disse?» I det teoretiske rammeverket som brukes her, er det høyere selvet en iboende del av sjelen og betraktes som bevissthetens stemme som har oppsyn med, bearbeider og tar beslutninger ved de mange fasettene av din inkarnerte tilværelse og eksistens. Din sjel, din ånd og ditt høyere selv er interaktive subtile aspekter av ditt større eller bredere vesen.

Helhetens og fullkommenhetens vei Din sjel / ditt høyere selv setter sammen inkarnasjonens mønster og utvikling, og bestemmer – ved fødselstidspunktet i det enkelte liv – hva slags inkarnasjon det er behov for, eller som er nødvendig, for at du skal kunne fortsette din evige læreprosess. Når du dør, vender din ånd, eller essens, tilbake til sjelen slik at din nyeste lærdom kan bli integrert. Ditt høyere selv sørger for denne integreringen. Når sjelens behov for læring gjennom inkarnasjoner er over, blir sjel og ånd fullstendig gjenforent, som i bildet av åndens flamme som brenner strålende i sjelens klare kalk. Sjelen søker ikke fullkommenhet, den søker bred erfaring som leder til helhet og visdom. Mange har vært i kontakt med religiøse, etiske og moralske koder basert på en hierarkisk standard, koder som innebærer at vi blir bedømt og gradert mens vi anstrenger oss for å nå disse standardene. Et eller annet sted i fantasien hos de fleste som er oppdratt i en kristen tradisjon, finnes det et bilde av en fordømmende Gud som 22


sitter på en trone og holder en stor bok med opptegnelser over synder. Kanskje har du hørt at hvis det blir for mange slike synder registrert under ditt navn, vil du bli sendt til helvete. Stilt opp mot denne trusselen kan man bare håpe at man vil klare å få en medfølende vurdering og få innpass i himmelen. Hvis du er svært bevisst på denne tanken, bruker du kanskje mye av livet på å gjøre de handlingene og utføre de ofrene som forhåpentligvis med sikkerhet vil lede deg på vei mot himmelen. Med en slik iboende tro vil du anstrenge deg for å følge en fullkommenhetens vei og ha en oppfatning av at utvikling handler om å bestå tester og bli flinkere og flinkere. I motsetning til dette har vi et trossystem der man har en mer bevisst måte å arbeide med sjelen på, der alt betraktes som spiralformet eller rundt mer enn lineært og hierarkisk. Når man betrakter tingene på denne måten, vil det å lære av erfaring føre til at man respekterer etiske og moralske standarder når det gjelder væren og menneskekjærlighet, fordi de kommer naturlig fra hjertet, ikke fra noe som pålegges utenfra av en høyere autoritet. Å leve livet fullt ut og være åpen for brede erfaringer med bevissthet bidrar til at man avføder visdom og får evne til å foreta klare valg. I troen på karma og reinkarnasjon betraktes det å arbeide med sin sjel som en balansering av polariteter og oppnåelse av bred erfaring innenfor alt det inkarnasjonen har å tilby, slik at man kan lære å leve med medfølelse, innsikt og evne til å tenke symbolsk omkring naturen og hensikten med det å være. Det er disse temaene denne boken har som mål å utforske og forklare i dybden og med et praktisk formål. Den følgende øvelsen vil hjelpe deg med å finne ut hvordan man arbeider med sin sjel. Den er basert på bildet av åndens flamme som brenner strålende i sjelens kalk. Før 23


du setter i gang, og før du arbeider med hver av øvelsene i denne boken, leser du de følgende retningslinjene. Forberedelse til øvelsene 1. Før du starter på en hvilken som helst indre reise, eller en meditativ eller mentalt reflekterende øvelse, forsøker du å sette av nødvendig tid da du ikke vil bli forstyrret. 2. Gjør i stand rommet der du skal utføre øvelsen, slik at du synes det er behagelig å være der. Kanskje trenger du ekstra puter eller tepper for å ha det behagelig og varmt. I begynnelsen av hver øvelse får du vite hva du må ha tilgjengelig, som for eksempel notatbøker, fargeblyanter eller papirark. Plasser disse elementene lett tilgjengelig før du begynner på øvelsen. 3. Hvis du har som mål å arbeide deg gjennom alle øvelsene i denne boken, kan det være fornuftig å anskaffe en spesiell notatbok der du kan skrive ned det du opplever og tanker du gjør deg. Papir av god kvalitet som enten er uten linjer, eller som har både blanke og linjerte sider, er det beste. Da kan du også tegne de bildene du måtte se for ditt indre blikk. Skaff deg gjerne en ganske stor bok slik at du har plass til å skrive og tegne fritt og fantasirikt. 4. Hvis du har mulighet til det, slår du av telefonen. Til enkelte av øvelsene, for eksempel den første, kan det være til hjelp å sette på rolig, meditativ bakgrunnsmusikk. 5. Det kan også være til hjelp å lese inn instruksjonene for øvelsene på en kassett slik at du kan lytte til dem i stedet for å forsøke å huske hvert trinn av øvelsen, eller stadig være nødt til å se i boken. 24


6. Når alt er klart, setter eller legger du deg i en behagelig stilling på gulvet eller på en stol, seng eller sofa. 7. Hvis du assosierer det å ligge med å sove, er det best å sitte, men ellers er det helt greit å ligge når man arbeider med øvelsene. 8. Du må være avslappet, men ikke søvnig, når du går i gang med øvelsene. Det er forskjell på den avslapningen som kommer før man sovner, og den avslapningen som gjør det mulig for den skapende delen av vårt sinn og vesen å komme frem slik at vi blir våkne og fri for ytre bekymringer. 9. Stillingen du velger, bør være behagelig og gi den støtten kroppen trenger. Kroppen skal også være symmetrisk. 10. Hvis du sitter rett med korslagte ben, eller i lotusstilling eller i halv lotusstilling, kan du ha bena i kors. For øvrig skal man ikke krysse bena ved knærne eller anklene, og man skal heller ikke legge armene i kors eller folde hender. En symmetrisk stilling gir både energimessig og fysisk balanse og bidrar til at det blir enklere å gi slipp på fysiske spenninger. 11. Ved slutten av en meditativ eller reflekterende periode, inkludert intuitive tegneøvelser, er det best å unngå å kaste seg brått ut i eventuelle daglige praktiske gjøremål som kanskje venter. Bruk i stedet litt tid på å tøye ut, drikke litt vann eller te og fokusere på hverdagen igjen. Hvis du er nødt til å gå ut i helt annerledes omgivelser, forestiller du deg at du er omsluttet av en kappe av lys med hette. Når du mediterer eller utfører øvelser for å komme i kontakt med deg selv, kan du bli for åpen eller følsom for normale nivåer i hverdagsliv og sosialt samkvem. Å visualisere at man er omgitt av en lyskappe 25


med hette, bidrar til å beskytte all følsomhet samt sikre at du tar ditt eget lys med deg uansett hvor du går.

Øvelse 1: Meditasjonsøvelse for harmoni mellom sjel og ånd 1. Finn en behagelig stilling (se foran). 2. Konsentrer deg om rytmen i åndedrettet. Bli bevisst på hver innpust og utpust, ikke forsøk å forandre tempoet på noen som helst slags måte, bare la den finne sin egen naturlige flyt. 3. Kjenn at pusten går inn og ut av «kronbladene» i hjertesenteret eller -chakraet (livsenergisenter, se Ordforklaringer). Senteret ligger midt i kroppen og auraen på samme nivå som det fysiske hjertet. (For nærmere informasjon om auraer og chakraer, se Anbefalt litteratur.) 4. Mens den regelmessige pusterytmen hjelper hjertechakraet med å åpne seg, får du en fornemmelse av at du går inn i ditt eget indre rom eller dimensjon. 5. Visualiser symbolet med flammen som brenner i en klar kalk. 6. Legg merke til hvordan din flamme brenner, og hvilke farger den kanskje gjenspeiler eller har i seg. 7. Legg merke til formen, fargen og klarheten i din kalk. 26


8. Tenk på kalken som egenskapene i din naturlige sjel. 9. Tenk på flammen som egenskapene i din iboende ånd. 10. Forbli sentrert i denne kontemplasjonen i inntil ti minutter. 11. Vend gradvis tilbake til bevisstheten om pusten din i hjertesenteret eller -chakraet. 12. Fra denne bevissthetstilstanden vender du tilbake til full bevissthet om hele din fysiske kropp, og spesielt om forbindelsen med underlaget. 13. Visualiser at du er iført en lyskappe med hette. 14. Bli bevisst på omgivelsene dine, og kom langsomt tilbake til vanlig hverdagsbevissthet. 15. Før du går i gang med dine vante oppgaver, tar du deg tid til å tegne og/eller skrive om ditt personlige bilde av din ånds flamme som brenner i din sjels kalk.

Profile for Cappelen Damm AS

Du og sjelen din av Ruth White  

En praktisk bok om hvordan du kan lære å se livet ditt som en veiledning fra sjelen din. Enten den gir deg gaver som gjør deg glad eller ”sp...

Du og sjelen din av Ruth White  

En praktisk bok om hvordan du kan lære å se livet ditt som en veiledning fra sjelen din. Enten den gir deg gaver som gjør deg glad eller ”sp...