Page 5

Clive Cussler Originalens tittel: Lost City Oversatt av Carl-Bernhard Kjelstrup jr. Copyright © 2004 Sandecker, RLLLP All rights reserved including the rights of reproduction in whole or in part in any form. Published by arrangement with Peter Lampack Agency, Inc. 551 Fifth Avenue, Suite 1613 New York, NY 10176-0187 USA Norsk utgave: © N.W. Damm & Søn AS , 2006 © CAPPELEN DAMM AS, 2011 ISBN 978-82-02-36301-7 1. utgave, 1. opplag 2011 Denne boken ble først utgitt i 2006 på norsk av N.W. Damm & Søn AS Omslagsdesign: Silvia Kjølstad Sats: Type-it AS Trykk og innbinding: UAB PRINT-IT, Litauen 2011 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

Profile for Cappelen Damm AS

Den forsvunne by av Clive Cussler  

Et enzym som kan forlenge livet er funnet nord i Atlanterhavet. De som forsøker å komme til bunns i hemmeligheten dør, og forskere forsvinne...

Den forsvunne by av Clive Cussler  

Et enzym som kan forlenge livet er funnet nord i Atlanterhavet. De som forsøker å komme til bunns i hemmeligheten dør, og forskere forsvinne...