Page 6

© CAPPELEN DAMM AS 2014 ISBN 978-82-02-42650-7 1. utgave, 2. opplag 2014 Omslagsdesign: Anders Bergesen/Superultraplus Sats: Type-it AS, Trondheim 2013 Trykk og innbinding: UAB Print-it, Litauen 2014 Satt i 10,5/13,5 pkt. Sabon og trykt på 80g Munken print cream 1,5 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

Profile for Cappelen Damm AS

Alexander Løken Trollskallen  

En mystisk hodeskalle blir funnet i Østerdalen, og en ekspedisjon sendes ut i villmarken – på trolljakt! For Edvard Frost (14) betyr det et...

Alexander Løken Trollskallen  

En mystisk hodeskalle blir funnet i Østerdalen, og en ekspedisjon sendes ut i villmarken – på trolljakt! For Edvard Frost (14) betyr det et...